EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0083

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

OJ L 330, 5.12.1998, p. 32–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 51 - 73

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj

31998L0083

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Úradný vestník L 330 , 05/12/1998 S. 0032 - 0054
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 90 - 112


Smernica Rady 98/83/ES

z 3. novembra 1998

o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3]

konajúc v súlade s postupom určeným v článku 189c [4],

(1) keďže je potrebné prispôsobiť smernicu Rady 80/778/EHS z 15. júla 1980 o kvalite vôd pre ľudskú spotrebu [5] vedeckému a technickému pokroku; keďže skúsenosti získané z vykonávania tejto smernice ukazujú, že je potrebné vytvoriť dostatočne pružný a transparentný právny rámec pre členské štáty, aby mohli odstrániť nedostatky a splniť normy; keďže túto smernicu treba znovu preskúmať na základe Zmluvy o Európskej únii a najmä zásady subsidiarity;

(2) keďže v súlade s článkom 3b zmluvy, ktorý určuje, že žiadne opatrenie spoločenstva nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné pre dosiahnutie cieľov zmluvy, treba revidovať smernicu 80/778/EHS s cieľom zamerať sa na splnenie základných kvalitatívnych a zdravotných parametrov, ponechajúc členským štátom možnosť pridať ďalšie parametre, ak to budú považovať za vhodné;

(3) keďže podľa zásady subsidiarity opatrenie spoločenstva musí podporovať a dopĺňať opatrenie príslušných orgánov v členských štátoch;

(4) keďže podľa zásady subsidiarity prírodné a sociálno-ekonomické rozdiely medzi regiónmi únie vyžadujú, aby väčšina rozhodnutí o monitorovaní a analýze, ako aj opatrení, ktoré treba prijať s cieľom odstránenia nedostatkov, sa prijala na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni tak, aby tieto rozdiely nebránili pri vytváraní rámca zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení určených v tejto smernici;

(5) keďže normy spoločenstva pre základné a preventívne kvalitatívne parametre pre vodu určenú pre ľudskú spotrebu súvisiace so zdravím sú potrebné, ak minimálne ciele kvality životného prostredia, ktoré treba dosiahnuť v spojení s inými opatreniami spoločenstva, majú byť definované tak, aby sa zachovalo a podporilo udržateľné používanie vody určenej pre ľudskú spotrebu;

(6) keďže, vzhľadom na význam kvality vody určenej na ľudskú spotrebu pre ľudské zdravie, treba na úrovni spoločenstva určiť základné kvalitatívne normy, ktoré musí spĺňať voda určená na tento účel;

(7) keďže je potrebné zahrnúť vodu používanú v potravinárskom priemysle, pokiaľ nemožno preukázať, že použitie tejto vody neovplyvňuje nezávadnosť hotového výrobku;

(8) keďže, aby vodárne mohli splniť normy kvality pre pitnú vodu, treba používať vhodné opatrenia na ochranu vody s cieľom zabezpečiť zachovanie čistoty povrchovej a podzemnej vody; keďže ten istý cieľ možno dosiahnuť pomocou vhodných opatrení pre spracovanie vody, ktoré sa použijú pred dodávkou;

(9) keďže plnenie európskej politiky v oblasti vody predpokladá, že bude včas prijatá vhodná rámcová smernica o vode;

(10) keďže z predmetu tejto smernice treba vylúčiť prírodné minerálne a liečivé vody, nakoľko pre tento typ vôd boli vytvorené zvláštne predpisy;

(11) keďže sú pre všetky parametre, priamo súvisiace so zdravotnými a inými parametrami, potrebné opatrenia, ak došlo k zhoršeniu kvality; a keďže tieto opatrenia by mali byť dôsledne koordinované s vykonávaním smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, týkajúcej sa uvádzania výrobkov na ochranu rastlín na trh [6] a smernice 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocidných výrobkov na trh [7];

(12) keďže je potrebné na dostatočne striktnej úrovni určiť hodnoty jednotlivých parametrov pre látky, ktoré sú dôležité na celom území spoločenstva, aby bolo možné splniť cieľ tejto smernice;

(13) keďže hodnoty parametrov vychádzajú z existujúcich vedeckých poznatkov a bol zohľadnený tiež princíp preventívnych opatrení; keďže tieto hodnoty boli vybrané, aby sa zabezpečilo, že voda určená pre ľudskú spotrebu sa bude môcť bezpečne konzumovať počas celého života, a takto predstavovať vysokú úroveň ochrany zdravia;

(14) keďže treba vytvoriť rovnováhu, aby sa zabránilo mikrobiologickým a chemickým rizikám; keďže za týmto účelom a s ohľadom na budúcu revíziu hodnôt parametrov, hodnoty parametrov platne aplikované pre vodu určenú na ľudskú spotrebu by mali vychádzať z aspektov verejného zdravia a z metódy posudzovania rizika;

(15) keďže v súčasnosti neexistuje na úrovni spoločenstva dostatok dôkazov, o ktoré by sa mohli opierať parametrické hodnoty chemikálií, ktoré negatívne pôsobia na činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním,, no zároveň rastie obava o možný dopad účinkov látok škodlivých zdraviu na ľudí a život v prírode;

(16) keďže normy v prílohe I vychádzajú predovšetkým zo "Usmernení pre kvalitu pitnej vody" Svetovej zdravotníckej organizácie a zo stanoviska Vedeckého poradného výboru Komisie povereného skúmaním toxicity a ekotoxicity chemických zlúčenín;

(17) keďže členské štáty musia určiť hodnoty ostatných doplňujúcich parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, ak je potrebné chrániť ľudské zdravie na ich územiach;

(18) keďže členské štáty môžu určiť hodnoty pre iné doplňujúce parametre nezahrnuté v prílohe I, ak ich považujú za potrebné pre zabezpečenie kvality výroby, distribúcie a kontroly vody určenej na ľudskú spotrebu;

(19) keďže, ak členské štáty považujú za potrebné prijať prísnejšie normy než tie, ktoré sú uvedené v častiach A a B prílohy I, alebo normy pre ďalšie parametre nezahrnuté v prílohe I, ale nevyhnutné pre ochranu ľudského zdravia, musia tieto normy oznámiť Komisii;

(20) keďže členské štáty sú pri zavádzaní alebo zachovávaní prísnejších ochranných opatrení povinné dodržiavať zásady a predpisy zmluvy, tak ako sú interpretované Súdnym dvorom;

(21) keďže hodnoty parametrov musia byť dodržané v mieste, kde je voda určená na ľudskú spotrebu sprístupnená príslušnému užívateľovi;

(22) keďže kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu môže byť ovplyvnená domácim distribučným systémom; a keďže sa uznáva, že za domáci distribučný systém ani jeho údržba nemôžu byť zodpovedné členské štáty;

(23) keďže každý členský štát by mal vytvoriť monitorovacie programy s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice; keďže tieto monitorovacie programy musia uspokojovať miestne potreby a spĺňať minimálne požiadavky na monitorovanie určené v tejto smernici;

(24) keďže metódy použité na analýzu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu musia byť také, aby zabezpečili spoľahlivosť a porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov;

(25) keďže v prípade nezhody s normami uloženými touto smernicou príslušný členský štát musí preskúmať príčinu a zabezpečiť, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre obnovu kvality vody;

(26) keďže je dôležité zabrániť tomu, aby kontaminovaná voda spôsobila možné ohrozenie ľudského zdravia; keďže dodávky takejto vody musia byť zakázané alebo jej použitie obmedzené;

(27) keďže v prípade nezhody s parametrom, ktorý má indikačnú funkciu, musí príslušný členský štát zvážiť, či táto nezhoda nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie; keďže musí prijať nápravné opatrenie s cieľom obnoviť kvalitu vody, ak je to nevyhnutné pre ochranu ľudského zdravia;

(28) keďže, ak toto nápravné opatrenie je nevyhnutné pre obnovu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa článku 130r ods. 2 zmluvy, treba uprednostniť opatrenie, ktoré odstráni problém pri zdroji;

(29) keďže členské štáty by mali byť oprávnené poskytnúť – za istých podmienok – odchýlky z tejto smernice; keďže je potrebné vytvoriť vhodný rámec pre tieto výnimky, ktoré však nesmú predstavovať potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie, a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nie je možné zachovať inými primeranými prostriedkami;

(30) keďže, nakoľko príprava alebo distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu môže zahŕňať použitie určitých látok alebo materiálov, sú potrebné predpisy upravujúce použitie týchto látok a materiálov, aby sa zabránilo ich možným škodlivým účinkom na ľudské zdravie;

(31) keďže vedecký a technický pokrok môže vyžadovať rýchle prispôsobenie technických požiadaviek určených v prílohách II a III; a keďže, aby sa uľahčilo použitie opatrení potrebných pre tento účel, je potrebné zabezpečiť postup, na základe ktorého Komisia môže schvaľovať takéto prispôsobenia s pomocou výboru zloženého zo zástupcov členských štátov;

(32) keďže spotrebitelia by mali byť dostatočne a vhodne informovaní o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, o všetkých výnimkách poskytnutých členskými štátmi a o všetkých nápravných opatreniach prijatých príslušnými orgánmi; a keďže treba vziať do úvahy technické aj štatistické potreby Komisie, i práva jednotlivcov na dostatočné informácie o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu;

(33) keďže v mimoriadnych prípadoch a pre geograficky vymedzené oblasti môže byť potrebné poskytnúť členským štátom dlhšiu lehotu pre splnenie niektorých ustanovení tejto smernice;

(34) keďže táto smernica by nemala ovplyvniť povinnosti členských štátov súvisiace s lehotou jej transpozície do vnútroštátneho práva alebo jej používaním, uvedeným v prílohe IV,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

1. Táto smernica sa vzťahuje na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu.

2. Cieľom tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením je nezávadnosti a čistoty.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

1. "voda určená na ľudskú spotrebu" znamená:

a) všetku vodu v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách;

b) všetku vodu používanú v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody nemôže ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich konečnej podobe;

2. "domáci distribučný systém" znamená potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi kohútikmi, ktoré bežne slúžia pre ľudskú spotrebu a distribučnú sieť, ale iba ak za ne nie je zodpovedný dodávateľ vody z titulu svojej funkcie dodávateľa vody podľa platného vnútroštátneho právneho predpisu.

Článok 3

Výnimky

1. Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) prírodné minerálne vody uznané ako také príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, v súlade so smernicou Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa využívania a predaja prírodných minerálnych vôd [8];

b) liečivé vody v zmysle smernice Rady 65/65/EHS z 26. januára 1965 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov [9];

2. Členské štáty môžu oslobodiť od ustanovení tejto smernice:

a) vodu určenú výlučne na tie účely, u ktorých sa príslušné orgány presvedčia o tom, že kvalita vody nemá žiaden priamy ani nepriamy účinok na zdravie príslušných spotrebiteľov;

b) vodu určenú pre ľudskú spotrebu z individuálneho zdroja, poskytujúceho v priemere menej ako 10 m3 za deň alebo slúžiaceho menej ako 50 osobám, pokiaľ voda nie je dodávaná v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti.

3. Členské štáty, ktoré uplatnia výnimky uvedené v odseku 2 písm. b), zabezpečia, aby obyvateľstvo, ktorého sa to týka, bolo s tým oboznámené aj so všetkými opatreniami a pochopilo škodlivé vplyvy na zdravie vyplývajúce zo znečistenia vody určenej na ľudskú spotrebu. Okrem toho dostane obyvateľstvo, ktorého sa to týka ihneď vhodné poučenie, pokiaľ existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody.

Článok 4

Všeobecné povinnosti

1. Bez toho, aby by boli dotknuté ich povinnosti vyplývajúce z iných ustanovení spoločenstva, členské štáty prijmú opatrenia potrebné pre zabezpečenie nezávadnosti a čistoty vody určenej na ľudskú spotrebu. Na účely minimálnych požiadaviek tejto smernice voda určená na ľudskú spotrebu bude nezávadná a čistá, ak:

a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy a parazity, ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a

b) spĺňa minimálne požiadavky určené v častiach A a B prílohy I;

a ak, v súlade s relevantnými ustanoveniami článkov 5 až 8 a 10 a v súlade so zmluvou, členské štáty prijmú všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda určená na ľudskú spotrebu spĺňala požiadavky tejto smernice.

2. Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté s cieľom vykonávania tejto smernice, za žiadnych okolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to je dôležité pre ochranu ľudského zdravia, alebo k zvýšeniu znečistenia vôd používaných na výrobu pitnej vody.

Článok 5

Normy kvality

1. Členské štáty určia hodnoty parametrov uvedených v prílohe I, použiteľné pre vodu určenú na ľudskú spotrebu.

2. Hodnoty určené v súlade s odsekom 1 nesmú byť menej prísne ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe I. Pokiaľ ide o parametre uvedené v časti C prílohy I, hodnoty treba stanoviť iba pre monitorovacie účely a s cieľom plnenia povinností uložených v článku 8.

3. Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých v prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo jeho časti. Určené hodnoty by mali spĺňať aspoň požiadavky článku 4 ods. 1 písm. a).

Článok 6

Miesto zhody

1. Hodnoty parametrov určené v súlade s článkom 5 budú splnené:

a) v prípade vody dodávanej z distribučnej siete na mieste, v rámci priestorov alebo budovy, kde vyteká z kohútikov bežne slúžiacich pre ľudskú spotrebu;

b) v prípade vody dodávanej z cisterny na mieste, kde vyteká z cisterny;

c) v prípade vody plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj v mieste, kde je voda plnená do fliaš alebo nádob;

d) v prípade vody používanej v potravinárskych podnikoch na mieste, kde sa voda používa v podniku.

2. V prípade vody, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 písm. a), ak možno dokázať, že nezhodu s parametrickými hodnotami určenými podľa článku 5 spôsobil domáci distribučný systém alebo jeho údržba, s výnimkou priestorov a budov, kde je voda dodávaná verejnosti, napr. v školách, nemocniciach a reštauráciách, sa predpokladá, že členské štáty si v zmysle tohto článku a článkov 4 a 8 ods. 2 splnili svoje povinnosti.

3. Ak platí odsek 2 a existuje riziko, že voda zahrnutá v odseku 1 písm. a) nesplní parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5, členské štáty napriek tomu zabezpečia, aby:

a) boli prijaté vhodné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika nesplnenia týchto parametrických hodnôt, napr. upozornením vlastníkov majetku na možné nápravné opatrenia, ktoré by mohli prijať, a/alebo

boli prijaté iné opatrenia, napr. vhodné spracovateľské techniky, ktoré zabezpečia zmenu typu alebo vlastností vody pred jej dodávkou, aby sa znížilo alebo odstránilo riziko, že voda po dodávke nebude spĺňať parametrické hodnoty;

a

b) príslušní spotrebitelia boli riadne informovaní a upozornení na všetky možné ďalšie nápravné opatrenia, ktoré by mali prijať.

Článok 7

Monitorovanie

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili pravidelné monitorovanie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorých cieľom je zistiť, či voda dostupná spotrebiteľom spĺňa požiadavky tejto smernice a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky treba odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. Okrem toho, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili kontrolu účinnosti použitého dezinfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úrovne kontaminácie spôsobenej vedľajšími produktmi dezinfekcie bez zhoršenia kvality dezinfekcie.

2. Aby sa zabezpečilo splnenie povinností uložených v odseku 1, príslušné orgány vypracujú vhodné monitorovacie programy pre všetku vodu určenú na ľudskú spotrebu. Tieto monitorovacie programy budú spĺňať minimálne požiadavky definované v prílohe II.

3. Miesta odberu vzoriek určia príslušné orgány a tieto miesta budú spĺňať relevantné požiadavky definované v prílohe II.

4. Smernice spoločenstva pre monitorovanie predpísané v tomto článku môžu byť vypracované v súlade s postupom stanoveným v článku 12.

5. a) Členské štáty budú spĺňať špecifikácie pre analýzy parametrov uvedené v prílohe III.

b) Môžu sa použiť iné metódy než tie, ktoré sú špecifikované v časti 1 prílohy III, ak možno dokázať, že dosiahnuté výsledky sú aspoň také spoľahlivé ako tie, ktoré sa získali určenými metódami. Členské štáty, ktoré používajú alternatívne metódy, poskytnú Komisii všetky potrebné informácie o týchto metódach a ich rovnocennosti.

c) Pre parametre uvedené v častiach 2 a 3 prílohy III sa môže použiť ľubovoľná metóda analýzy, ak spĺňa požiadavky definované v tejto prílohe.

6. Členské štáty zabezpečia vykonávanie ďalšieho monitorovania látok a mikroorganizmov v jednotlivých prípadoch, pre ktoré neboli určené parametrické hodnoty v súlade s článkom 5, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách alebo koncentráciách môžu predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie.

Článok 8

Nápravné opatrenie a obmedzenie používania

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky prípady nesplnenia parametrických hodnôt určených v súlade s článkom 5 boli s cieľom zistenia príčiny okamžite preskúmané.

2. Ak napriek opatreniam prijatým s cieľom splnenia povinností uložených v článku 4 ods. 1 voda určená na ľudskú spotrebu nespĺňa parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5 a podliehajúce článku 6 ods. 2, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre obnovenie jej kvality a uprednostní ich presadzovanie, okrem iného, s ohľadom na mieru prekročenia príslušnej parametrickej hodnoty ako i na možnú hrozbu pre ľudské zdravie.

3. Bez ohľadu na to, či parametrické hodnoty boli splnené alebo nie, členské štáty zabezpečia, aby dodávka vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá predstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie, bola zakázaná alebo jej použitie obmedzené, prípadne aby bolo prijaté také podobné opatrenie, ktoré je pre ochranu ľudského zdravia potrebné. V takýchto prípadoch bude spotrebiteľ okamžite informovaný a dostane potrebné informácie.

4. Príslušné orgány alebo iné relevantné orgány rozhodnú, aké opatrenia v zmysle odseku 3 treba prijať, berúc do úvahy riziká pre ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie dodávky alebo obmedzenie používania vody určenej na ľudskú spotrebu.

5. Členské štáty môžu vypracovať pokyny, aby pomohli príslušným orgánom splniť ich povinnosti v zmysle odseku 4.

6. V prípade nesúladu s parametrickými hodnotami alebo so špecifikáciami uvedenými v časti C prílohy I členské štáty zvážia, či tento nesúlad predstavuje riziko pre ľudské zdravie. Ak to bude potrebné pre ochranu ľudského zdravia, a aby obnovili kvalitu vody, prijmú nápravné opatrenia.

7. Členské štáty zabezpečia informovanie spotrebiteľov v prípade, že bolo prijaté nápravné opatrenie, pokiaľ príslušné orgány nerozhodnú, že nezhoda s parametrickou hodnotou je bezvýznamná.

Článok 9

Odchýlky

1. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky z parametrických hodnôt uvedených v časti B prílohy I alebo stanovených v súlade s článkom 5 ods. 3 až po maximálnu hodnotu, ktorú určia, ak odchýlka neprestavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nemožno inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Platnosť odchyliek bude obmedzená na čo najkratšie obdobie, ktoré nesmie presiahnuť tri roky, a na konci tohto obdobia sa uskutoční kontrola s cieľom zistiť, či sa dosiahol dostatočný pokrok. Ak chce členský štát poskytnúť druhú odchýlku, kontrolu spolu s odôvodnením svojho rozhodnutia o druhej odchýlke oznámi Komisii. Obdobie platnosti tejto druhej odchýlky nesmie prekročiť tri roky.

2. Vo výnimočných prípadoch členský štát môže požiadať Komisiu o tretiu odchýlku na obdobie maximálne troch rokov. Komisia rozhodne o takejto žiadosti do troch mesiacov.

3. Každá výnimka poskytnutá v súlade s odsekmi 1 alebo 2 bude špecifikovať nasledovné:

a) dôvody odchýlky,

b) príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu v rámci odchýlky;

c) geografickú oblasť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa odchýlka dotkne nejakého dôležitého potravinárskeho podniku alebo nie;

d) vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností,

e) zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu,

f) požadovanú platnosť odchýlky.

4. Ak príslušné orgány rozhodnú, že nesúlad s parametrickou hodnotou je bezvýznamný, a ak opatrenie prijaté v súlade s článkom 8 ods. 2 stačí na vyriešenie problému do 30 dní, požiadavky odseku 3 sa nemusia uplatniť.

V tom prípade príslušné orgány alebo iné relevantné orgány určia iba maximálnu povolenú hodnotu pre príslušný parameter a lehotu poskytnutú na vyriešenie problému.

5. Odsek 4 už nemožno použiť, pokiaľ hodnota parametru u jedného určitého zásobovateľa vodou nebola v priebehu uplynulých 12 mesiacov dodržaná celkove viac ako 30 dní..

6. Každý členský štát, ktorý použije odchýlky uvedené v tomto článku, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté touto odchýlkou bolo okamžite informované vhodným spôsobom o tejto odchýlke, ako i o jej podmienkach. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre skupiny obyvateľstva, pre ktoré by výnimka mohla predstavovať zvláštne riziko.

Tieto povinnosti neplatia za podmienok opísaných v odseku 4, ak príslušné orgány nerozhodnú inak.

7. Okrem odchyliek poskytnutých v súlade s odsekom 4, členský štát bude informovať Komisiu do dvoch mesiacov o každej odchýlke týkajúcej sa individuálnej dodávky vody prevyšujúcej v priemere 1000 m3 za deň alebo slúžiacej viac ako 5000 osobám vrátane informácií uvedených v odseku 3.

8. Tento článok sa nevzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách.

Článok 10

Zabezpečenie kvality úpravy, vybavenia a materiálov

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že žiadne látky alebo materiály v prípade nových zariadení používaných pri príprave alebo distribúcii vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo nečistoty spojené s týmito látkami resp. materiálmi pre nové zariadenia, nezostali vo vode určenej na ľudskú spotrebu vo vyšších koncentráciách, než je potrebné na účel ich použitia, a že priamo ani nepriamo neznížia ochranu ľudského zdravia požadovanú v tejto smernici; interpretačný dokument a technické špecifikácie v zmysle článku 3 a článku 4 ods. 1 smernice Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov [10] budú rešpektovať požiadavky tejto smernice.

Článok 11

Revízia príloh

1. Aspoň raz za päť rokov Komisia vykoná revíziu prílohy I na základe vedeckého a technického pokroku a v prípade potreby vypracuje návrhy na zlepšenia v súlade s postupom opísaným v článku 189c zmluvy.

2. Aspoň raz za päť rokov Komisia prispôsobí vedeckému a technickému pokroku prílohy II a III. Tieto zmeny, ak budú potrebné, budú schválené v súlade s postupom opísaným v článku 12.

Článok 12

Postup výboru

1. Komisii bude pomáhať výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorého predsedom bude zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda určiť v závislosti od naliehavosti záležitosti. Stanovisko bude schválené väčšinou určenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré musí Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia v zmysle uvedeného článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite začnú uplatňovať. Ak tieto opatrenia však nebudú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia o nich bude ihneď informovať Radu. V tom prípade:

a) Komisia odloží uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, o tri mesiace odo dňa oznámenia;

b) Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny prijme iné rozhodnutie v lehote určenej v písm. a).

Článok 13

Informácie a správy

1. Členské štáty prijmú opatrenia, prostredníctvom ktorých zabezpečia sprístupnenie primeraných a aktuálnych informácií o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

2. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí [11], každý členský štát, s cieľom informovať spotrebiteľov, vydá raz za tri roky správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Prvá správa sa bude vzťahovať na roky 2002, 2003 a 2004. Každá správa bude obsahovať minimálne všetky individuálne dodávky vody prevyšujúce v priemere 1000 m3 za deň alebo ktoré zásobuje viac ako 5000 osôb, bude zahŕňať tri kalendárne roky a bude zverejnená do jedného roka od uplynutia obdobia pre zverejnenie správy z ďalšieho kalendárneho roka..

3. Členské štáty pošlú svoje správy Komisii do dvoch mesiacov od ich uverejnenia.

4. Formáty a minimálne informácie požadované pre správy uvedené v odseku 2 budú určené so zvláštnym zreteľom na opatrenia uvedené v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 2, článku 8, článku 9 ods. 6 a 7 a 15 ods. 1 a v prípade potreby budú zmenené a doplnené v súlade s postupom stanoveným v článku 12.

5. Komisia preskúma správy členských štátov a raz za tri roky vydá súhrnnú správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v spoločenstve. Táto správa bude uverejnená v priebehu deviatich mesiacov od prijatia správ členských štátov.

6. Spolu s prvou správou o tejto smernici uvedenou v odseku 2, členské štáty vypracujú a predložia Komisii aj správu o opatreniach, ktoré prijali alebo prijmú s cieľom splnenia svojich povinností v zmysle článku 6 ods. 3 a poznámky 10 v časti B prílohy I. Komisia v prípade potreby predloží návrh formátu tejto správy na základe postupu opísaného v článku 12.

Článok 14

Obdobie potrebné na dosiahnutie zhody

Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečili kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu zodpovedajúcu požiadavkám tejto smernice do piatich rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, bez toho, aby boli dotknuté poznámky 2, 4 a 10 v časti B prílohy I.

Článok 15

Mimoriadne okolnosti

1. Členský štát môže za mimoriadnych okolností a pre geograficky vymedzené oblasti predložiť Komisii zvláštnu žiadosť o poskytnutie dlhšej lehoty, než je uvedené v článku 14. Dodatočná lehota nepresiahne tri roky a na jej konci sa uskutoční kontrola, o ktorej výsledku bude informovaná Komisia, ktorá môže na jej základe povoliť druhú, maximálne trojročnú dodatočnú lehotu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá je ponúkaná na predaj vo fľašiach alebo nádobách.

2. Každá takáto žiadosť, ktorá musí byť zdôvodnená, uvedie vzniknuté problémy a obsahovať aspoň všetky informácie špecifikované v článku 9 ods. 3

3. Komisia preskúma túto žiadosť v súlade s postupom opísaným v článku 12.

4. Každý členský štát, ktorý použije tento článok, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté jeho žiadosťou bolo okamžite vhodne informované o výsledku tejto žiadosti. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre skupiny obyvateľstva, pre ktoré by táto žiadosť mohla predstavovať zvláštne riziko.

Článok 16

Zrušenie

1. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti sa smernica 80/778/EHS týmto zrušuje. Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, toto zrušenie sa nijako nedotkne povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt jej transpozície do vnútroštátneho práva a uplatňovania opísaného v prílohe IV.

Všetky odkazy na zrušenú smernicu budú mať formu odkazov na túto smernicu a budú sa vykladať v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

2. Keď členský štát uvedie do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a prijme opatrenia požadované v článku 14 pre kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu v danom členskom štáte, bude platiť táto smernica a nie smernica 80/778/EHS.

Článok 17

Transpozícia do vnútroštátneho práva

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobudne účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 1998

Za Radu

predseda

B. Prammer

[1] Ú. v. ES C 131, 30.5.1995, s. 5 aÚ. v. ES C 213, 15.7.1997, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 82, 19.3.1996, s. 64.

[3] Ú. v. ES C 100, 2.4.1996, s. 134.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12.12.1996 (Ú. v. ES C 20, 20.1.1997, s.133), spoločná pozícia Rady z 19.12.1997 (Ú. v. ES C 91, 26.3.1998, s.1) a Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. mája 1998 (Ú. v. ES C 167, 1.6.1997, s. 92).

[5] Ú. v. ES L 229, 30.8.1970, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/68/ES (Ú. v. ES L 277, 30.10.1996, s. 25).

[7] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/70/ES (Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 26).

[9] Ú. v. ES 22. 9. 2. 1965, s. 369. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/39/EHS (Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 22).

[10] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s.1).

[11] Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 56.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY

ČASŤ A

Mikrobiologické parametre

Parameter | Parametrická hodnota (množstvo/100 ml) |

Escherichia coli (E. coli) | 0 |

Enterococci | 0 |

Nasledujúce platí pre vodu ponúkanú na predaj vo fľašiach alebo v nádobách:

Parameter | Parametrická hodnota |

Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |

Enterococci | 0/250 ml |

Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |

Počet kolónií 22 °C | 100/ml |

Počet kolónií 37 °C | 20/ml |

ČASŤ B

Chemické parametre

Parameter | Parametrická hodnota | Jednotka | Poznámky |

Akrylamid | 0,10 | μg/l | poznámka 1 |

Antimón | 5,0 | μg/l | |

Arzén | 10 | μg/l | |

Benzén | 1,0 | μg/l | |

Benzo(a)pyrén | 0,010 | μg/l | |

Bór | 1,0 | mg/l | |

Bróm | 10 | μg/l | poznámka 2 |

Kadmium | 5,0 | μg/l | |

Chróm | 50 | μg/l | |

Meď | 2,0 | mg/l | poznámka 3 |

Kyanid | 50 | μg/l | |

1,2-dichlóretán | 3,0 | μg/l | |

Epichlórhydrín | 0,10 | μg/l | poznámka 1 |

Fluorid | 1,5 | mg/l | |

Olovo | 10 | μg/l | poznámky 3 a 4 |

Ortuť | 1,0 | μg/l | |

Nikel | 20 | μg/l | poznámka 3 |

Dusičnan | 50 | mg/l | poznámka 5 |

Dusitan | 0,50 | mg/l | poznámky 5 |

Pesticídy | 0,10 | μg/l | poznámky 6 a 7 |

Pesticídy – spolu | 0,50 | μg/l | poznámky 6 a 8 |

Polycyklické aromatické uhľovodíky | 0,10 | μg/l | súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 9 |

Selén | 10 | μg/l | |

Tetrachlóretén a trichlóretén | 10 | μg/l | súčet koncentrácií špecifikovaných parametrov |

Trihalometány – spolu | 100 | μg/l | súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 10 |

Vinylchlorid | 0,50 | μg/l | poznámka 1 |

Poznámka 1:

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Poznámka 2:

Členské štáty by sa mali podľa možnosti usilovať o nižšiu hodnotu bez toho, aby negatívne ovplyvnili dezinfekciu.

V prípade vody podľa článku 6 ods. 1, písm. b),b) a d) musí byť hodnota splnená najneskôr do 10 kalendárnych rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Hodnota parametra pre bromát predstavuje pre obdobie päť až 10 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 25 μg/l.

Poznámka 3:

Hodnota platí pre vzorku vody určenú na ľudskú spotrebu, odobratú pomocou vhodnej metódy odberu vzoriek [1] na mieste odberu vody tak,, aby poskytoval reprezentatívnu vzorku priemerného týždenného odberu vody spotrebiteľom. Odber vzoriek a monitorovacie metódy sa musia použiť harmonizovane, ako je uvedené v článku 7 ods. 4 Členské štáty musia vziať do úvahy výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.

Poznámka 4:

V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) musí byť táto hodnota splnená najneskôr do 15 kalendárnych rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Hodnota parametra pre olovo v období 5 až 15 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice predstavuje 25 μg/l.

Členské štáty musia zabezpečiť prijatie všetkých vhodných opatrení pre zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to bude možné počas obdobia potrebného na dosiahnutie zhody s parametrickou hodnotou.

Pri vykonávaní opatrení na dosiahnutie zhody s touto hodnotou členské štáty musia postupne uprednostňovať oblasti, kde je koncentrácia olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššia.

Poznámka 5:

Členské štáty musia zabezpečiť splnenie podmienky, že [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky obsahujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), a aby úpravovne vody splnili hodnotu 0,10 mg/l pre dusitany.

Poznámka 6:

"Pesticídy" znamenajú:

- organické insekticídy

- organické herbicídy

- organické fungicídy

- organické nematocídy

- organické acaricídy

- organické algicídy

- organické rodenticídy

- organické slimicídy

- súvisiace produkty (okrem iného regulátory rastu)

a ich relevantné metabolity, degradačné a reakčné produkty.

Sledovať treba iba pesticídy, ktorých prítomnosť je pravdepodobná v určitej vodárni.

Poznámka 7:

Parametrická hodnota sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd. V prípade aldrinu, dieldrinu, heptachlóru a heptachlóepoxidu parametrická hodnota je 0,030 μg/l.

Poznámka 8:

"Pesticídy – celkom" znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov zistených a kvantifikovaných monitorovaním.

Poznámka 9:

Špecifikované zlúčeniny sú:

- benzob)fluórantén

- benzok)fluórantén

- benzo(ghi)perylén

- indeno(1,2,3-cd)pyrén.

Poznámka 10:

Členské štáty by sa mali snažiť o nižšiu hodnotu, podľa možnosti bez zhoršenia kvality dezinfekcie.

Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán.

V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) táto hodnota musí byť splnená najneskôr do 10 kalendárnych rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Parametrická hodnota pre všetky THMs za obdobie od 5 až 10 rokov po nadobudnutí účinnosti smernice predstavuje 150 μg/l.

Členské štáty musia zabezpečiť prijatie všetkých vhodných opatrení, aby počas obdobia, potrebného na dosiahnutie zhody s parametrickou hodnotou, znížili koncentráciu THMs vo vode určenej na ľudskú spotrebu na minimum.

Pri vykonávaní opatrení potrebných na dosiahnutie tejto hodnoty členské štáty musia postupne uprednostňovať tie oblasti, kde sú koncentrácie THM vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššie.

ČASŤ C

Indikačné parametre

Poznámka 1:

Voda nesmie byť agresívna.

Poznámka 2:

Tento parameter netreba merať, ak voda nepochádza z alebo nie je ovplyvnená povrchovou vodou. V prípade nezhody s touto parametrickou hodnotou príslušný členský štát musí preskúmať dodávku s cieľom zistiť, či nepredstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie spôsobenú prítomnosťou patogénnych mikroorganizmov, napr. cryptosporidia. Členské štáty musia zahrnúť výsledky všetkých týchto skúmaní do správ, ktoré sú povinné predložiť v zmysle článku 13 ods. 2

Poznámka 3:

Pre destilovanú vodu plnenú do fliaš alebo nádob minimálna hodnota sa môže znížiť na 4,5 pH jednotiek.

Pre vodu plnenú do fliaš alebo nádob, ktorá obsahuje prírodný oxid uhličitý alebo ku ktorej bol oxid uhličitý pridaný, môže byť minimálna hodnota nižšia.

Poznámka 4:

Tento parameter netreba merať, ak je analyzovaný parameter celkový organický uhlík.

Poznámka 5:

Pre vodu plnenú do fliaš alebo nádob platí jednotka počet/250 ml.

Poznámka 6:

Tento parameter netreba merať pri zásobovacom systéme menšom ako 10000 m3/deň.

Poznámka 7:

Pri úprave povrchových vôd by sa členské štáty mali snažiť o parametrickú hodnotu neprevyšujúcu 1,0 NTU (jednotiek nefelometrickej kalnosti) vo vode pri výstupe z úpravovne vôd.

Poznámka 8:

Frekvencie monitorovania sa stanovia v prílohe II.

Poznámka 9:

Okrem tritia, draslíka–40, radónu a produktov rozpadu radónu; frekvencie monitorovania, monitorovacie metódy a najzávažnejšie miesta pre monitorovanie, budú stanovené neskôr v prílohe II.

Poznámka 10.

1. Návrhy požadované v poznámke 8 pre frekvencie monitorovania a v poznámke 9 pre frekvencie monitorovania, monitorovacie metódy a najzávažnejšie miesta pre monitorovan v prílohe II budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 12. Pri spracovávaní týchto návrhov Komisia vezme do úvahy okrem iného iné platné relevantné ustanovenia alebo vhodné monitorovacie programy vrátane výsledkov monitorovania. Komisia predloží tieto návrhy najneskôr do 18 mesiacov po dátume uvedeného v článku 18 smernice.

2. Členský štát nemusí monitorovať pitnú vodu pre tritium alebo rádioaktivitu, aby určil celkovú indikačnú dávku, ak sa na základe iných vykonaných monitorovaní presvedčí, že úrovne tritia vypočítanej celkovej indikačnej dávky sú dosť hlboko pod parametrickou hodnotou. V tomto prípade oznámi dôvody svojho rozhodnutia Komisii vrátane výsledkov týchto iných vykonaných monitorovaní.

Parameter | Parametrická hodnota | Jednotka | Poznámky |

Hliník | 200 | μg/l | |

Čpavok | 0,50 | mg/l | |

Chloridy | 250 | mg/l | poznámka 1 |

Clostridium perfringens (vrátane spór) | 0 | počet/100 ml | poznámka 2 |

Farba | Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien | | |

Vodivosť | 2500 | μs cm-1 pri teplote 20 °C | poznámka 1 |

Koncentrácia iónov vodíka | ≥ 6,5 a ≤ 9,5 | jednotky pH | poznámky 1 a 3 |

Železo | 200 | μg/l | |

Mangán | 50 | μg/l | |

Zápach | Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien | | |

Oxidačná schopnosť | 5,0 | mg/l O2 | poznámka 4 |

Sírany | 250 | mg/l | poznámka 1 |

Sodík | 200 | mg/l | |

Chuť | Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien | | |

Počet kolónií 22oC | Bez abnormálnych zmien | | |

Koliformné baktérie | 0 | počet/100 ml | poznámka 5 |

Celkový organický uhlík (TOC) | Bez abnormálnych zmien | | poznámka 6 |

Zákal | Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien | | poznámka 7 |

RÁDIOAKTIVITA

Parameter | Parametrická hodnota | Jednotka | Poznámky |

Tritium | 100 | Bq/l | poznámky 8 a 10 |

Celková indikačná dávka | 0,10 | mSv/rok | poznámky 9 a 10 |

[1] Pripojiť nadväzne na výsledky štúdie, ktoré sa v súčasnej dobe uskutočňujú.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

MONITOROVANIE

TABUĽKA A

Parametre určené na analýzu

1. Kontrolné monitorovanie

Cieľom kontrolného monitorovania je pravidelné poskytovanie informácií o organoleptickej a mikrobiologickej kvalite vody dodávanej pre ľudskú spotrebu, ako aj informácií o efektívnosti úpravy pitnej vody (najmä jej dezinfekcie), ak sa používa, s cieľom zistiť, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa relevantné parametrické hodnoty stanovené v tejto smernici alebo nie.

Kontrolnému monitorovaniu treba podrobiť nasledujúce parametre. Členské štáty k nim môžu pridať ďalšie, ak to považujú za potrebné.

Hliník (poznámka 1)

Čpavok

Farba

Vodivosť

Clostridium perfringens (vrátane spór) (poznámka 2)

Escherichia coli (E. coli)

Koncentrácia iónov vodíka

Železo (poznámka 1)

Dusitan (poznámka 3)

Zápach

Pseudomonas aeruginosa (poznámka 4)

Chuť

Počet kolónií 22 °C a 37 °C (poznámka 4)

Koliformné baktérie

Zákal

Poznámka 1: | Potrebná, iba ak sa používa ako vločkovacie činidlo [1] |

Poznámka 2: | Potrebná, iba ak voda pochádza z alebo je ovplyvnená povrchovou vodou [1] |

Poznámka 3: | Potrebná, iba ak sa ako dezinfekcia použije chloraminácia [1] |

Poznámka 4: | Potrebná iba v prípade vody ponúkanej na predaj vo fľašiach alebo v nádobách. |

2. Preverovacie monitorovanie

Cieľom preverovacieho monitorovania je poskytnúť informácie potrebné na určenie, či existuje zhoda so všetkými parametrickými hodnotami smernice. Všetky parametre určené v súlade s článkom 5 ods. 2 a 3 musia byť podrobené preverovaciemu monitorovaniu, pokiaľ sa príslušným orgánom počas obdobia, ktoré samy určia, nepodarí zistiť, že parameter pravdepodobne nie je prítomný v danej dodávke v koncentráciách, ktoré by mohli viesť k riziku porušenia príslušnej parametrickej hodnoty. Tento odsek sa nevzťahuje na parametre pre rádioaktivitu, ktoré podľa poznámok 8, 9 a 10 časti C prílohy I budú monitorované v súlade s monitorovacími požiadavkami schválenými v článku 12.

TABUĽKA B1

Minimálna frekvencia odberov vzoriek a analýz vody určenej na ľudskú spotrebu dodávanej z distribučnej siete alebo z cisterny, prípadne používanej v potravinárskom podniku

Členské štáty musia odoberať vzorky v miestach zhody definovaných v článku 6 ods. 1, aby sa presvedčili, že voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky smernice. V prípade distribučnej siete však členský štát môže odoberať vzorky v oblasti dodávky alebo v úpravovni pre konkrétne parametre, ak je možné dokázať, že nedôjde k negatívnej zmene meranej hodnoty príslušných parametrov.

Poznámka 1:

Oblasť dodávky je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú.

Poznámka 2:

Množstvá sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie môže členský štát namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v oblasti dodávky, vychádzajúc zo spotreby vody 200 l/deň/hlavu.

Poznámka 3:

V prípade prerušovanej krátkodobej dodávky o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne príslušný členský štát.

Poznámka 4:

Členský štát môže znížiť počet vzoriek špecifikovaný v tabuľke pre jednotlivé parametre v prílohe I, ak:

a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále a podstatne lepšie než limity určené v prílohe I, a

b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody.

Najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšia ako 50 % z počtu vzoriek špecifikovaného v tabuľke, s výnimkou zvláštneho prípadu poznámky 6.

Poznámka 5:

Pokiaľ to je možné, počet vzoriek treba rovnomerne rozložiť v čase a v priestore.

Poznámka 6:

Frekvenciu určí príslušný členský štát

Množstvo vody distribuované alebo vyrobené každý deň v rámci oblasti dodávky (poznámky 1 a 2) m3 | Kontrolné monitorovanie – počet vzoriek za rok (poznámky 3, 4 a 5) | Preverovacie monitorovanie – počet vzoriek za rok (poznámky 3 a 5) |

| |

| ≤ 100 | (poznámka 6) | (poznámka 6) |

> 100 | ≤ 1000 | 4 | 1 |

> 1000 | ≤ 10000 | 4 + 3 za každých 1000 m3/d a ich podiel na celkovom množstve | 1 + 1 na každých 3300 m3/d a ich podiel na celkovom množstve |

> 10000 | ≤ 100000 | 3 + 1 na každých 10000 m3/d a ich podiel na celkovom množstve |

> 100000 | | 10 + 1 na každých 25000 m3/D a ich podiel na celkovom množstve |

TABUĽKA B2

Minimálna frekvencia odberov vzoriek a analýz vody plnenej do fliaš alebo nádob a určenej na predaj

Množstvo vody vyrobené na predaj vo fľašiach alebo v nádobách každý deň [2] m3 | Kontrolné monitorovanie – počet vzoriek za rok | Preverovacie monitorovanie – počet vzoriek za rok |

| |

≤ 10 | | 1 | 1 |

> 10 | ≤ 60 | 12 | 1 |

> 60 | | 1 na každých 5 m3 a ich podiel na celkovom množstve | 1 na každých 100 m3 a ich podiel na celkovom množstve |

[1] Vo všetkých ostatných prípadoch, parametre sú uvedené na zozname pre preverovacie monitorovanie

[2] Množstvá sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV

Každý členský štát musí zabezpečiť, aby každé laboratórium, kde sa analyzujú vzorky, malo systém analytickej kontroly kvality, ktorý je z času na čas podrobovaný kontrole osobou, ktorá nespadá pod kontrolu laboratória a ktorá je schválená príslušným orgánom na tento účel.

1. PARAMETRE, PRE KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ METÓDY ANALÝZY

Nasledujúce zásady pre metódy mikrobiologických parametrov sú uvedené buď ako referenčné, ak je určená metóda CEN/ISO, alebo ako odporúčané, v očakávaní možného budúceho schválenia ďalších medzinárodných metód CEN/ISO pre tieto parametre v súlade s postupom opísaným v článku 12. Členské štáty môžu používať alternatívne metódy, ak splnia ustanovenia článku 7 ods. 5

Koliformné baktérie a Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308 – 1)

Enterococci (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Sčítanie kultivovateľných mikroorganizmov – Počet kolónií 22 °C (prEN ISO 6222)

Sčítanie kultivovateľných mikroorganizov – Počet kolónií 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (vrátane spór)

Filtrácia membrány s následnou anaeróbnou inkubáciou membrány na agare m-CP (poznámka 1) pri teplote 44 ± 1 °C počas 21 ± 3 hod. Spočítajte nepriehľadné žlté kolónie, ktoré sa sfarbia do ružova alebo do červena, keď ich vystavíte na 20 až 30 sekúnd účinku pár hydroxidu amónneho.

Poznámka 1:

Zloženie agaru m-CP je nasledovné:

Základný roztok:

Tryptóza: | 30 g |

Výťažok z kvasníc | 20 g |

Sacharóza | 5 g |

Hydrochlorid L-cysteinu | 1 g |

MgSO4. 7H2O | 0,1 g |

Purpurový bromokrezol | 40 mg |

Agar | 15 g |

Voda | 1000 ml |

Rozpustite prísady základného roztoku, upravte pH na 7,6 a sterilizujte v autokláve pri teplote 121 °C počas 15 minút. Nechajte roztok vychladnúť a pridajte:

D-cykloserín | 400 mg |

Polymyxín-B sulfát | 25 mg |

Indoxyl-β-D-glukosid (pred pridaním rozpustiť v 8 ml sterilnej vody) | 60 mg |

Filter – sterilizovaný 0,5 %-ný roztokdvojfosforečnanu fenolftaleinu | 20 ml |

Filter – sterilizovaný 4,5 % roztok FeCl3. 6H2O | 2 ml |

2. PARAMETRE, PRE KTORÉ JE ŠPECIFIKOVANÁ VÝKONNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA

2.1. Pre nasledujúce parametre je špecifikovaná výkonnostná charakteristika v tom zmysle, že použitá metóda analýzy musí byť schopná aspoň zmerať koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote so správnosťou, presnosťou a určeným limitom zistenia. Bez ohľadu na citlivosť použitej analytickej metódy výsledok treba vyjadriť aspoň pomocou toho istého počtu desatinných miest ako pre parametrickú hodnotu uvažovanú v častiach B a C prílohy I.

Parametre | Percento správnosti parametrickej hodnoty (poznámka 1) | Percento presnosti parametrickej hodnoty (poznámka 2) | Percento limitu zistenia parametrickej hodnoty (poznámka 3) | Podmienky | Poznámky |

Akrylamid | | | | Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku | |

Hliník | 10 | 10 | 10 | | |

Amoniak | 10 | 10 | 10 | | |

Antimón | 25 | 25 | 25 | | |

Arzén | 10 | 10 | 10 | | |

Benzoa)pyrén | 25 | 25 | 25 | | |

Benzén | 25 | 25 | 25 | | |

Bór | 10 | 10 | 10 | | |

Bromát | 25 | 25 | 25 | | |

Kadmium | 10 | 10 | 10 | | |

Chlorid | 10 | 10 | 10 | | |

Chróm | 10 | 10 | 10 | | |

Vodivosť | 10 | 10 | 10 | | |

Meď | 10 | 10 | 10 | | |

Kyanid | 10 | 10 | 10 | | poznámka 4 |

1,2-dichloroetán | 25 | 25 | 10 | | |

Epichlorohydrin | | | | Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku | |

Fluorid | 10 | 10 | 10 | | |

Železo | 10 | 10 | 10 | | |

Olovo | 10 | 10 | 10 | | |

Mangán | 10 | 10 | 10 | | |

Ortuť | 20 | 10 | 20 | | |

Nikel | 10 | 10 | 10 | | |

Nitrát | 10 | 10 | 10 | | |

Nitrit | 10 | 10 | 10 | | |

Schopnosť oxidácie | 25 | 25 | 10 | | poznámka 5 |

Pesticídy | 25 | 25 | 25 | | poznámka 6 |

Polycyklické aromatické uhľovodíky | 25 | 25 | 25 | | poznámka 7 |

Selén | 10 | 10 | 10 | | |

Sodík | 10 | 10 | 10 | | |

Sulfát | 10 | 10 | 10 | | |

Tetrachlóretén | 25 | 25 | 10 | | poznámka 8 |

Trichlóretén | 25 | 25 | 10 | | poznámka 8 |

Trihalometány – spolu | 25 | 25 | 10 | | poznámka 7 |

Vinyl chlorid | | | | Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku | |

2.2 Pre koncentráciu iónov vodíka je špecifikovaná výkonnostná charakteristika v tom zmysle, že použitá metóda analýzy musí byť schopná zmerať koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote so správnosťou 0,2 jednotky Ph a presnosťou 0,2 jednotky pH.

Poznámka 1 [1]: | Správnosť je systematická chyba a ide o rozdiel medzi strednou hodnotou veľkého počtu opakovaných meraní a skutočnou hodnotou. |

Poznámka 2 [1]: | Presnosť je náhodná chyba a zvyčajne je vyjadrená ako smerodajná odchýlka (v rámci dávky a medzi dávkami) rozptylu výsledkov okolo strednej hodnoty (priemeru). Prijateľná presnosť zodpovedá dvojnásobku relatívnej smerodajnej odchýlky. |

Poznámka 3: | Limit zistenia je buď trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky prírodnej vzorky, obsahujúcej nízku koncentráciu parametra,alebopäťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky. |

Poznámka 4: | Metóda by mala určiť celkové množstvo kyanidu vo všetkých formách. |

Poznámka 5: | Oxidácia by mala byť vykonaná za 10 minút pri 100 °C v kyslom prostredí pomocou manganistanu. |

Poznámka 6: | Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd a bude závisieť od príslušného pesticídu. Limit zistenia nemusí byť dosiahnuteľný pre všetky pesticídy naraz, ale členské štáty by sa mali snažiť o dosiahnutie tejto normy. |

Poznámka 7: | Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z parametrickej hodnoty v prílohe I |

Poznámka 8: | Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z parametrickej hodnoty v prílohe I. |

3. PARAMETRE, PRE KTORÉ NIE JE ŠPECIFIKOVANÁ METÓDA ANALÝZY

Farba

Zápach

Chuť

Celkový organický uhlík

Zakalenie (poznámka 1)

Poznámka 1: | Pre monitorovanie zakalenia v upravenej povrchovej vode je špecifikovaná výkonnostná charakteristika v tom zmysle, že použitá metóda analýzy musí byť schopná zmerať aspoň koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote so správnosťou 25 %, presnosťou 25 % a s 25 % limitom zistenia. |

[1] Tieto pojmy sú ďalej definované v ISO 5725.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

TERMÍNY PRE TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA A PRE POUŽITIE

Španielsko: | transpozícia | 1.1.1986 |

Použitie | 1.1.1986 |

Portugalsko: | ranspozícia | 1.1.1986 |

použitie | 1.1.1989 |

Rakúsko: | transpozícia | 1.1.1995 | | | |

Použitie | 1.1.1995 | | | |

Fínsko: | transpozícia | 1.1.1995 | | | |

použitie | 1.1.1995 | | | |

Švédsko: | transpozícia | 1.1.1995 | | | |

použitie | 1.1.199 | | | |

| | Smernica 91/692/EHS | |

| | | | | | |

Články 1 až 14 | | | Použitie 31.12.1995 | | |

Článok 15 | Zmenený a doplnený s účinnosťou od 1.1.1981 | Zmenený a doplnený s účinnosťou od 1.1.1986 | | Zmenený a doplnený s účinnosťou od 1.1.1995 | |

Článok 16 | | | | | |

Článok 17 | | | | | vložený článok 17a) | |

Článok 18 | | | | | |

Článok 19 | | Zmenený a doplnený | Zmenený a doplnený | | |

Článok 20 | | | | | |

Článok 21 | | | | | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

KORELAČNÁ TABUĽKA

Táto smernica | Smernica 80/778/EHS |

Článok 1 ods. 1 | Článok 1 ods. 1 |

Článok 1 ods. 2 | — |

Článok 2 ods. 1 písm. a) a b) | Článok 2 |

Článok 2 ods. 2 | — |

Článok 3 ods. 1 písm. a) a b) | Článok 4 ods. 1 |

Článok 3 ods. 2 písm. a) a b) | — |

Článok 3 ods. 3 | — |

Článok 4 ods. 1 | Článok 7 ods. 6 |

Článok 4 ods. 2 | Článok 11 |

Článok 5 ods. 1 | Článok 7 ods. 1 |

Článok 5 ods. 2 prvá veta | Článok 7 ods. 3 |

Článok 5 ods. 2 druhá veta | — |

Článok 5 ods. 3 | — |

Článok 6 ods. 1 | Článok 12 ods. 2 |

Článok 6 ods. 2 až ods. 3 | — |

Článok 7 ods. 1 | Článok 12 ods. 1 |

Článok 7 ods. 2 | — |

Článok 7 ods. 3 | Článok 12 ods. 3 |

Článok 7 ods. 4 | — |

Článok 7 ods. 5 | Článok 12 ods. 5 |

Článok 7 ods. 6 | — |

Článok 8 | — |

Článok 9 ods. 1 | Článok 9 ods. 1 a článok 10 ods. 1 |

Článok 9 ods. 2 až 6 | — |

Článok 9 ods. 7 | Článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 3 |

Článok 9 ods. 8 | — |

Článok 10 | Článok 8 |

Článok 11 ods. 1 | — |

Článok 11 ods. 2 | Článok 13 |

Článok 12 ods. 1 | Článok 14 |

Článok 12 ods. 2 a 3 | Článok 15 |

Článok 13 ods. 1 | — |

Článok 13 ods. 2 až 5 | Článok 17 písm. a) (vložený Smernicou 91/692/EHS) |

Článok 14 | Článok 19 |

Článok 15 | Článok 20 |

Článok 16 | — |

Článok 17 | Článok 18 |

Článok 18 | — |

Článok 19 | Článok 21 |

--------------------------------------------------

Top