EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1292

Nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 30. júna 1996 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti

OJ L 166, 5.7.1996, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušil 32006R1905 . Latest consolidated version: 28/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1292/oj

31996R1292

Nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 30. júna 1996 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti

Úradný vestník L 166 , 05/07/1996 S. 0001 - 0011
CS.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
ET.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
HU.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
LT.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
LV.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
MT.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
PL.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
SK.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199
SL.ES Kapitola 11 Zväzok 24 S. 189 - 199


Nariadenie Rady (ES) č. 1292/96

z 30. júna 1996

o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130w,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189c zmluvy [2],

keďže teraz, rovnako ako predtým, je potravinová pomoc dôležitým aspektom politiky rozvojovej spolupráce spoločenstva;

keďže potravinová pomoc musí byť integrovaná do politiky rozvojových krajín zameranej na zlepšenie ich potravinovej bezpečnosti, najmä zavedením potravinových stratégií, zameraných na zmiernenie chudoby a prispôsobených na dosiahnutie konečného cieľa, ktorým je stav, pri ktorom je potravinová pomoc nepotrebná;

keďže spoločenstvo a jeho členské štáty úzko koordinujú svoju politiku rozvojovej spolupráce pokiaľ ide o programy potravinovej pomoci a operácie, zamerané konkrétne na zlepšenie potravinovej bezpečnosti; keďže spoločenstvo a jeho členské štáty sú stranami určitých medzinárodných dohôd v tejto oblasti, najmä Dohovoru o potravinovej pomoci;

keďže potravinová bezpečnosť regiónov, národov a domácností s dlhodobým cieľom zabezpečenia všeobecného a neustáleho prístupu ku strave, ktorá podporuje zdravý a aktívny život, je dôležitým prvkom boja proti chudobe a keďže je pre ňu dôležité, aby sa zdôrazňovala vo všetkých programoch určených pre rozvojové krajiny;

keďže potravinová pomoc nesmie mať nepriaznivý dopad na normálne štruktúry výroby a obchodu podporovaných krajín;

keďže potravinová pomoc a operácie na podporu potravinovej bezpečnosti sú kľúčovými prvkami politiky rozvojovej spolupráce spoločenstva a musí sa brať do úvahy ako cieľ každej politiky spoločenstva, ktorý vhodne ovplyvní rozvojové krajiny, najmä z hľadiska ekonomických reforiem a štrukturálnych úprav;

keďže vzhľadom na rozdielnu zodpovednosť mužov a žien za potravinovú bezpečnosť domácností je potrebné brať neustále do úvahy ich rozdielnu úlohu pri tvorbe programov, zameraných na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti;

keďže ženy a spoločenstvá by mali byť vo väčšej miere zainteresované na dosiahnutí potravinovej bezpečnosti na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a na úrovni domácností;

keďže potravinová pomoc musí byť účinným nástrojom zabezpečujúcim prístup k primeranej a vhodnej strave, ako aj nástrojom zlepšujúcim dostupnosť a prístupnosť potravinového systému, najmä v prípadoch potravinových kríz, a musí byť integrovaná do rozvojovej politiky;

keďže potravinová pomoc je kľúčovým komponentom politiky spoločenstva zameranej na prevenciu alebo pomoc v krízových situáciách v rozvojových krajinách keďže pri jej zavádzaní treba brať do úvahy jej možné sociálne a politické dopady;

keďže operácie potravinovej pomoci nemôžu byť súčasťou efektívneho riešenia ak nie sú integrované do rozvojových operácií, zameraných na opätovné rozbehnutie miestnej výroby a obchodu;

keďže je potrebné zlepšiť analýzu, diagnostikovanie, programovanie a monitorovanie potravinovej pomoci, aby bola účinnejšia, a vyhla sa nepriaznivým dopadom na miestne výrobné, distribučné, dopravné a trhové kapacity;

keďže z potravinovej pomoci by sa mal vytvoriť skutočný nástroj politiky spoločenstva v oblasti spolupráce s rozvojovými krajinami, čím sa spoločenstvu umožní v plnej miere zúčastňovať na dlhoročných rozvojových projektoch;

keďže je potrebné, aby spoločenstvo bolo schopné poskytovať plynulý celkový tok pomoci a aby bolo schopné vo vhodných prípadoch dodávať minimálne množstvá výrobkov rozvojovým krajinám v rámci špecifických dlhoročných programov, prepojených s politikou rozvoja, ako aj vstupovať do projektov vo vzťahu k medzinárodným organizáciám;

keďže podporu spoločenstva úsiliu rozvojových krajín dosiahnuť potravinovú bezpečnosť, možno zlepšiť lepšou pružnosťou potravinovej pomoci, poskytovaním finančnej podpory operáciám, týkajúcim sa potravinovej bezpečnosti, a najmä rozvojom farmárstva a zvýšením úrod, ako alternatívy potravinovej pomoci za istých okolností, pri čom sa bude chrániť životné prostredie a záujmy malých farmárov a rybárov;

keďže spoločenstvo môže pomôcť núdznym ľuďom v núdzi vo vidieckych i mestských oblastiach rozvojových krajín pomocou finančných operácií na podporu potravinovej bezpečnosti prostredníctvom nákupu potravinových výrobkov, osív, poľnohospodárskeho náradia a poľnohospodárskych vstupov, ako aj vhodných výrobných nástrojov a cez programy skladovania, systémy skorého varovania, mobilizácie, dozoru a technickej a finančnej pomoci;

keďže je potrebné pokračovať v podporovaní regionálneho prístupu v potravinovej bezpečnosti, vrátane miestnych nákupných operácii, aby sa využila medzinárodná komplementarita medzi krajinami, ktoré patria do toho istého regiónu; keďže politika v oblasti potravinovej bezpečnosti má mať vždy regionálny rozmer, aby sa podporil regionálny obchod s potravinami a aby sa presadzovala integrácia;

keďže nákup potravín na miestnej úrovni znižuje neefektívnosť, náklady i poškodzovanie životného prostredia, ktoré môže byť zapríčinené prepravou veľkého množstva potravín vo svete;

keďže je potrebné zachovať genetický potenciál a biologickú rôznorodosť výroby potravín;

keďže sa politika potravinovej pomoci spoločenstva musí prispôsobovať geopolitickým zmenám a ekonomickým reformám, ktoré prebiehajú v mnohých podporovaných krajinách;

keďže je potrebné spísať zoznam krajín a organizácií, ktoré spĺňajú podmienky na operácie pomoci spoločenstva;

keďže za týmto účelom je potrebné prijať v súvislosti s pomocou spoločenstva ustanovenie, aby táto pomoc bola sprístupnená medzinárodným, regionálnym a mimovládnym organizáciám; nakoľko tieto organizácie musia spĺňať viacero podmienok, zaručujúcich úspech operácií potravinovej pomoci;

keďže na to, aby sa uľahčilo uplatňovanie určitých predpokladaných opatrení a aby sa zabezpečilo ich skĺbenie s politikou potravinovej bezpečnosti prijímajúcej krajiny, je potrebné ustanovenie, zabezpečujúce úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Výboru pre potravinovú bezpečnosť a potravinovú pomoc;

keďže pri určovaní krokov, ktoré treba urobiť pri výkone operácií potravinovej pomoci je potrebné zosúladiť postupy jej zavádzania špecifickej povahe každej podporovanej oblasti, i keď v rámci spoločnej politiky a stratégie;

keďže na zabezpečenie lepšieho riadenia potravinovej pomoci a jej lepšieho prispôsobenia záujmom a potrebám podporovaných krajín a na zlepšenie postupov rozhodovania a implementácie je potrebné nahradiť nariadenie Rady (EHS) č. 3972/86 z 22. decembra 1986 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci [3], nariadenie Rady (EHS) č. 1755/84 z 19. júna 1984 o zavádzaní alternatívnych operácií, súvisiacich s potravinami, namiesto dodávok potravinovej pomoci [4], nariadenie Rady (EHS) č. 2507/88 zo 4. augusta 1988 o zavádzaní programov skladovania a systémy skorého varovania [5], nariadenie Rady (EHS) č. 2508/88 zo 4. augusta 1988 o zavádzaní operácií spolufinancovania pri nákupe potravinových výrobkov a osív zo strany medzinárodných organizácií alebo mimovládnych organizácií [6] a nariadenie Rady (EHS) č. 1420/87 z 21. mája 1987, ktoré ustanovuje postupy implementácie nariadenia (EHS) č. 3972/86 o politike potravinovej pomoci a o riadení potravinovej pomoci [7],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Ciele a všeobecné smernice pre potravinovú pomoc a pre operácie na podporu potravinovej bezpečnosti

Článok 1

1. Spoločenstvo, v rámci svojej politiky spolupráce s rozvojovými krajinami a aby náležito reagovalo na situácie nedostatočnej potravinovej bezpečnosti, spôsobenej vážnymi výpadkami potravín alebo potravinovými krízami, bude vykonávať operácie potravinovej pomoci a operácie na podporu potravinovej bezpečnosti v rozvojových krajinách.

Operácie potravinovej pomoci humanitárnej povahy sa budú vykonávať v rámci pravidiel humanitárnej pomoci a nebudú spadať do pôsobnosti tohto nariadenia. V prípade vážnej krízy sa v úzkej spolupráci zavedú všetky nástroje pomoci spoločenstva v prospech príslušného obyvateľstva.

2. Operácie na základe tohto nariadenia sa vyhodnotia po analýze vhodnosti a účinnosti tohto nástroja v porovnaní s ostatnými prostriedkami zásahu, ktoré sú k dispozícii v rámci pomoci spoločenstva, ktoré by mohli ovplyvniť potravinovú bezpečnosť a potravinovú pomoc, a v koordinácii s týmito prostriedkami.

Komisia zabezpečí, aby sa operácie na základe tohto nariadenia vyhodnotili v úzkej koordinácii so zásahom ostatných darcov.

3. Ciele operácií potravinovej pomoci a operácií na podporu potravinovej bezpečnosti, uvedené v odseku 1, budú najmä tieto:

- podporovať potravinovú bezpečnosť zameranú na zmiernenie chudoby, pomáhať obyvateľstvu rozvojových krajín a regiónov na úrovni domácností a na miestnej, národnej a regionálnej úrovni,

- zvýšiť štandard výživy podporovaného obyvateľstva a pomôcť mu získať vyvážené zloženie potravy,

- brať do úvahy otázku zabezpečenia dodávky pitnej vody obyvateľstvu,

- podporovať dostupnosť a prístupnosť potravín pre verejnosť,

- prispievať k dosahovaniu vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja podporovaných krajín vo vidieckom i mestskom prostredí, berúc zvláštny ohľad na úlohu žien a mužov pri hospodárení domácností a v sociálnej štruktúre; konečným cieľom operácií pomoci spoločenstva bude urobiť z prijímajúceho obyvateľstva agentov svojho vlastného rozvoja,

- podporovať úsilie prijímajúcich krajín zlepšiť svoju výrobu potravín na regionálnej, národnej a miestnej úrovni a na úrovni domácností,

- znížiť ich závislosť na potravinovej pomoci,

- povzbudzovať ich, aby sa stali potravinovo nezávislými, buď zvýšením výroby alebo zlepšením a zvýšením kúpnej sily,

- prispievať iniciatívam na boj proti chudobe, ktorých cieľom je rozvoj.

4. Pomoc spoločenstva bude čo najviac integrovaná s koncepciami rozvoja, najmä v oblasti poľnohospodárstva, poľnohospodárskych potravín a potravinových stratégií príslušných krajín. Pomoc spoločenstva bude podporovať politiku podporovanej krajiny v oblasti chudoby, výživy, reproduktívneho zdravotníctva, ochrany a obnovovania životného prostredia, so zvláštnym ohľadom na kontinuitu programov, najmä v období po núdzovej situácii. Pomoc, či sa už bude predávať alebo distribuovať bezplatne, nesmie spôsobiť rozpad miestneho trhu.

HLAVA I

Operácie potravinovej pomoci

Článok 2

1. Dodávané produkty, spolu s ostatnými operáciami v rámci potravinovej pomoci, musia čo najvernejšie odrážať zvyky podporovaného obyvateľstva pokiaľ ide o zloženie potravy, a nebudú mať na prijímajúcu krajinu negatívny dopad.

Pri výbere výrobkov sa zvážia možnosti maximalizovania potravín s cieľom dosiahnuť maximálne množstvo osôb, berúc do úvahy kvalitu výrobkov, aby sa zabezpečila primeraná úroveň výživy.

Pri výbere výrobkov, ktoré sa majú dodávať ako pomoc spoločenstva, ako aj pri výbere operácií na mobilizáciu a distribúciu tejto pomoci, sa bude brať zvláštny ohľad na sociálne aspekty prístupu k potravinám v prijímajúcich krajinách, a najmä na najzraniteľnejšie skupiny, ako aj na úlohu žien pri hospodárení domácností.

2. Potravinová pomoc sa bude prideľovať predovšetkým na základe objektívneho vyhodnotenie skutočných potrieb, odôvodňujúcich takúto pomoc, nakoľko toto je jediný spôsob ako zlepšiť potravinovú bezpečnosť skupín, ktoré nemajú prostriedky alebo možnosť samé vyriešiť svoj nedostatok potravín. Za týmto účelom sa budú brať do úvahy nasledujúce kritériá, nevylučujúc však ostatné relevantné úvahy:

- nedostatok potravín,

- potravinová situácia meraná prostredníctvom ľudského vývoja a nutričných ukazovateľov

- príjem per capita a existencia obzvlášť chudobných skupín obyvateľstva,

- sociálne ukazovatele blahobytu príslušného obyvateľstva,

- situácia podporovanej krajiny z hľadiska platobnej bilancie,

- hospodársky a sociálny dopad a finančné náklady navrhovanej operácie,

- existencia dlhodobej politiky potravinovej bezpečnosti v podporovanej krajine.

3. Ak to bude potrebné, poskytnutie potravinovej pomoci bude podmienené zavedením krátkodobých viacročných programov rozvoja, odvetvových operácií alebo programov rozvoja, a prednostne tých programov, ktoré podporujú udržateľnú dlhodobú výrobu potravín a potravinovú bezpečnosť prijímajúcich krajinách v rámci politiky a stratégie v oblasti potravín. Pokiaľ je to vhodné, táto pomoc môže mať formu priameho príspevku na zavedenie takých projektov, operácií alebo programov. Ak má byť pomoc spoločenstva na predaj, musí sa takáto komplementarita zabezpečiť využitím partnerských fondov na účely, ktoré odsúhlasilo spoločenstvo a prijímajúca krajina, alebo, pokiaľ je to potrebné, orgán alebo mimovládna organizácia, ktorá prijíma pomoc. Ak sa potravinová pomoc poskytuje ako podpora programu rozvoja, rozloženého na viac rokov, môže sa poskytovať ako viacročná pomoc, prepojená na príslušný program. Okrem prideľovania základných potravín sa môže pomoc použiť na dodávku osív, hnojív, nástrojov, iných vstupov a tovarov, na vytváranie rezerv, ako technická a finančná pomoc a schémy verejnej mienky a školenia.

4. Potravinovú pomoc možno, ako kľúčový prvok programov potravinovej bezpečnosti, poskytovať na podporu úsilia prijímajúcich krajín vytvárať si nárazové zásoby, pričom sa bude venovať zvláštna pozornosť zásobám jednotlivých farmárov a národným rezervám pri budovaní regionálnych rezerv.

5. Partnerské fondy sa budú spravovať spôsobom konzistentným s ostatnými nástrojmi spoločenstva.

V prípade krajín, prechádzajúcich štrukturálnymi zmenami, a v súlade s príslušnými rozhodnutiami Rady, partnerské fondy, vytvorené rôznymi nástrojmi podpory rozvoja, tvoria zdroje, ktoré sa musia spravovať ako súčasť jednej konzistentnej rozpočtovej politiky v kontexte programu reforiem.

V tejto súvislosti spoločenstvo môže prejsť od cielených partnerských fondov k všeobecnejšiemu prideľovaniu akonáhle sa dosiahol pokrok v zlepšovaní účinnosti zavádzania monitorovacích nástrojov, programov a rozpočtu, a pokiaľ ide o internalizáciu revízií verejných výdavkov. Bez toho, aby boli dotknuté horeuvedené ustanovenia, tieto fondy sa budú spravovať v súlade so všeobecnými postupmi spoločenstva pre takéto fondy, pričom prioritou bude podpora koncepcií a programov potravinovej bezpečnosti.

HLAVA II

Operácie na podporu potravinovej bezpečnosti

Článok 3

Ak to okolnosti zaručujú, spoločenstvo môže vykonávať operácie na podporu potravinovej bezpečnosti v rozvojových krajinách, trpiacich nedostatkom potravy.

Takéto operácie môžu byť vykonané prijímajúcimi krajinami, Komisiou, medzinárodnými alebo regionálnymi organizáciami alebo mimovládnymi organizáciami.

Účelom týchto operácií je podpora príslušného obyvateľstva s využitím dostupných zdrojov, rámcovania a výkonu potravinovej stratégie alebo iných opatrení, podporujúcich potravinovú bezpečnosť, ako aj ich k znižovaniu ich potravinovej závislosti a ich závislosti na potravinovej pomoci, najmä v prípade krajín s nízkymi príjmami a s vážnym nedostatkom potravy. Tieto operácie musia pomôcť zlepšiť životnú úroveň najchudobnejších vrstiev v príslušných krajinách.

Operácie na podporu potravinovej bezpečnosti majú formu finančnej a technickej pomoci, podľa kritérií a postupov, stanovených v tomto nariadení. Tieto operácie sa budú plánovať a vyhodnocovať na základe konzistentnosti a komplementarite s cieľmi a operáciami, financovanými inými nástrojmi rozvojovej pomoci spoločenstva, musia byť súčasťou viacročného plánu.

Článok 4

Rozvojová krajina, ktorá môže byť podľa tohto nariadenia príjemcom operácií potravinovej pomoci, môže dostávať čiastočne alebo v plnom rozsahu potraviny, ktoré jej boli alebo môžu byť pridelené, vo forme operácií na podporu potravinovej bezpečnosti buď priamo alebo cez medzinárodné, regionálne alebo mimovládne organizácie, pričom sa budú zvlášť zohľadňovať trendy vo výrobe, v spotrebe a rezervy tejto krajiny, potravinová situácia jej obyvateľstva a potravinová pomoc, poskytnutá inými donormi.

Článok 5

Operácie na podporu potravinovej bezpečnosti majú formu technickej a finančnej pomoci, zameranej, v súlade s cieľmi, uvedenými v článku 1, na zlepšenie udržateľnej dlhodobej potravinovej bezpečnosti, pričom budú okrem iného pomáhať financovať:

- dodávky osív, nástrojov a vstupov, potrebných na dosiahnutie potravinových úrod,

- schémy podpory dôveryhodnosti vidieka, zamerané najmä na ženy,

- schémy dodávky pitnej vody obyvateľstvu,

- schémy skladovania na primeranej úrovni,

- operácie, týkajúce sa predaja, prepravy, distribúcie alebo spracovania poľnohospodárskych a potravinových výrobkov,

- opatrenia na podporu komerčného rozvoja súkromného sektora na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,

- aplikovaný výskum a praktické školenia,

- projekty na rozvoj dosahovania potravinových úrod s ohľadom na životné prostredie,

- podporné operácie, verejná informovanosť, technická pomoc a školenia v teréne, najmä pre ženy, organizácie výrobcov a poľnohospodárskych robotníkov,

- opatrenia na podporu žien a organizácií výrobcov,

- projekty na výrobu hnojív zo surovín a základných materiálov, ktoré možno nájsť v prijímajúcich krajinách,

- schémy podpory miestnych štruktúr potravinovej pomoci, vrátane schém školení na pozemku.

HLAVA III

Systémy skorého varovania a programy skladovania

Článok 6

Spoločenstvo môže podporovať existujúce národné systémy skorého varovania a môže pomáhať posilňovať existujúce národné systémy skorého varovania, týkajúce sa potravinovej situácie v rozvojových krajinách. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch môže tieto systémy aj prevádzkovať, v súlade s postupom, uvedeným v článku 27. Okrem toho môže pokryť náklady zavádzania programov skladovania v týchto krajinách, v rámci podpory operácií potravinovej pomoci na základe tohto nariadenia alebo porovnateľných opatrení členských štátov, medzinárodných, regionálnych alebo mimovládnych organizácií.

Takéto operácie musia byť v súlade s ostatnými nástrojmi spoločenstva zameranými na podporu rozvoja, vrátane využívania partnerských fondov vytvorených predajom potravinovej pomoci, a musia byť zlúčiteľné s koncepciou rozvoja spoločenstva.

Tieto operácie sú zamerané na posilňovanie potravinovej bezpečnosti prijímajúcich krajín. Musia napomáhať zlepšiť životné podmienky najchudobnejších častí obyvateľstva v príslušných krajinách a musia vyhovovať ich cieľom rozvoja, najmä politike potravinových úrod.

Účasť spoločenstva na týchto operáciách bude mať formu finančnej/alebo technickej pomoci, podľa kritérií a postupov, stanovených v tomto nariadení.

Operácie, ktoré podporuje pomoc spoločenstva, sa budú vyhodnocovať na základe existujúcich programov, riadených špecializovanými medzinárodnými organizáciami, spôsobom, zlúčiteľným s týmito programami.

Článok 7

Podpora, ktorú poskytuje spoločenstvo programom skladovania a systémom skorého varovania, sa môže na požiadanie poskytnúť medzinárodným, regionálnym alebo mimovládnym organizáciám na operácie, zamerané na podporu rozvojových krajín, ktoré môžu dostávať od spoločenstva a od členských štátov potravinovú pomoc.

Článok 8

Z pomoci spoločenstva možno financovať tieto opatrenia:

- systémy skorého varovania a systémy zberu dát o trendoch v žatvách, zásobách a na trhoch, o potravinovej situácii v domácnostiach a o zraniteľnosti obyvateľstva s cieľom lepšie porozumieť potravinovej situácii príslušných krajín,

- operácie zamerané na zlepšenie systémov skladovania, zamerané na zníženie odpadu alebo zabezpečenie dostatočnej skladovacej kapacity pre núdzový stav. Súčasťou týchto operácií môže byť aj vytvorenie infraštruktúry, najmä zariadení na balenie do mechov, vykladanie, dezinfekciu, spracovanie a skladovanie, potrebné na manipulovanie s potravinovými výrobkami v týchto krajinách, na podporu operácií potravinovej pomoci alebo operácií na podporu potravinovej bezpečnosti,

- prípravné štúdie a schémy školení v súvislosti s uvedenými činnosťami.

KAPITOLA II

Postupy zavádzania potravinovej pomoci, skladovania, systémov skorého varovania a operácií na podporu potravinovej bezpečnosti

Článok 9

1. Zoznam krajín a organizácií, ktoré môžu dostávať pomoc spoločenstva pre operácie na základe tohto nariadenia, je uvedený v prílohe. V tejto súvislosti sa dá prednosť najchudobnejším skupinám obyvateľstva a krajinám s nízkymi príjmami s vážnym nedostatkom potravy.

Tento zoznam môže zmeniť Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

2. Neziskové alebo mimovládne organizácie (NGO), ktoré môžu dostávať priame alebo nepriame financovanie spoločenstva na zavedenie operácií v súlade s nariadením, musia spĺňať tieto kritériá:

a) ak sú to európske mimovládne organizácie, musia to byť nezávislé organizácie v členskom štáte Európskeho spoločenstva na základe účinných zákonov tohto členského štátu;

b) musia mať ústredie v členskom štáte spoločenstva, v prijímajúcich krajinách, alebo, výnimočne v prípadoch medzinárodných mimovládnych organizácií, v tretej krajine. Toto ústredie musí byť miestom účinného rozhodovania pre všetky spolufinancované operácie.

c) musia preukázať, že dokážu úspešne uskutočniť operácie potravinovej pomoci, predovšetkým z hľadiska:

- svojich schopností v oblasti administratívy a finančného riadenia,

- svojej schopnosti zvládnuť navrhovanú operáciu z hľadiska techniky a logistiky,

- výsledkov operácií, ktoré zaviedli príslušné mimovládne organizácie s financovaním spoločenstva alebo členských štátov,

- svojich skúseností v oblasti potravinovej pomoci a potravinovej bezpečnosti,

- svojej prítomnosti v prijímajúcej krajine a svojich znalostí tejto krajiny alebo znalostí rozvojových krajín;

d) musia sa zaviazať, že dodržia podmienky, stanovené Komisiou pre poskytnutie potravinovej pomoci.

Článok 10

1. Spoločenstvo môže pomáhať financovať operácie na podporu potravinovej bezpečnosti druhov opísaných v hlave I, II a III (kapitola I a II), ktoré vykonáva prijímajúca krajina, Komisia, medzinárodné, regionálne alebo mimovládne organizácie

2. Spolufinancované operácie možno vykonávať na požiadanie prijímajúcich krajín, medzinárodných, regionálnych alebo mimovládnych organizácií, ak sa takéto operácie zdajú byť najvhodnejším spôsobom zlepšenia potravinovej bezpečnosti skupín, ktoré nemajú možnosti ani prostriedky na to, aby sa vyporiadali s nedostatkom potravy samé.

3. Pri navrhovaní operácií spoločenstva, definovaných v hlave I, II a III bude Komisia venovať osobitnú pozornosť:

- sledovaniu udržateľného dopadu a ekonomickej životaschopnosti pri návrhu projektu,

- jasnému definovaniu a monitorovaniu cieľov a ukazovateľov dosiahnutých výsledkov.

Článok 11

1. Výrobky sa budú obstarávať na trhu spoločenstva, v prijímajúcej krajine alebo v niektorej z rozvojových krajín (uvedených v zozname v prílohe), podľa možnosti v tej, ktorá patrí do tej istej zemepisnej oblasti ako krajina.

2. Výnimočne možno výrobky získať na trhu niektorej inej krajiny, než sú krajiny, uvedené v odseku 1 tohto článku, podľa postupu, uvedeného v článku 27:

- ak požadovaný typ alebo požadovaná kvalita výrobku nie je dostupná ani na trhu spoločenstva ani na trhu žiadnej z rozvojových krajín,

- ak existuje vážny nedostatok potravy, pri ktorom by takéto nákupy pravdepodobne zvýšili účinnosť operácie.

3. Potravinové výrobky dostupné na vnútornom trhu, možno získať na trhu rozvojovej krajiny ak je to ekonomicky efektívnejšie než získanie týchto výrobkov na európskom trhu.

4. Ak sa potraviny kúpia v prijímajúcej krajine alebo v rozvojovej krajine, je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby z takéhoto nákupu nevznikla hrozba zrútenia trhu príslušnej krajiny, ani nijakej inej rozvojovej krajiny v tej istej oblasti, a aby tento nákup neovplyvnil negatívne dodávku potravín ich obyvateľom. Takéto nákupy sa budú čo najväčšmi integrovať so zavádzaním rozvojovej politiky spoločenstva v súvislosti s týmito krajinami, najmä s ohľadom na podporu potravinovej bezpečnosti príslušnej krajiny alebo na regionálnej úrovni.

Článok 12

Ak má prijímajúca krajina čiastočne alebo úplne liberalizovaný dovoz, získavanie pomoci spoločenstva musí byť v súlade s politikou tejto krajiny a nesmie narúšať trh.

V takýchto prípadoch môže mať príspevok spoločenstva formu devízového nástroja, ktorý sa sprístupní podnikateľom v súkromnom sektore v tejto krajine, za predpokladu, že táto operácia bude súčasťou sociálnej a ekonomickej politiky a poľnohospodárskej politiky, zameranej na zmiernenie chudoby (vrátane stratégie dovozu základných potravín). Od prijímateľov pomoci sa bude vyžadovať dôkaz, že prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, správne využili. Prednosť sa dá malým a stredným podnikom, aby sa zabezpečila komplementarita operácií. Komisia môže prijať opatrenia pozitívnej diskriminácie malých a stredných podnikov, nakoľko jej to umožňujú jej právomoci vykonávať operácie týmto spôsobom.

Takáto pomoc sa bude riadiť zásadami, uvedenými v článku 11.

Článok 13

1. Spoločenstvo môže uhradiť náklady, súvisiace s prepravou potravinovej pomoci.

2. Ak Komisia uvažuje, či by spoločenstvo malo uhradiť náklady súvisiace s vnútrozemskou prepravou potravinovej pomoci, vezme pri tom do úvahy tieto všeobecné kritériá:

- vážny nedostatok potravy,

- poskytnutie potravinovej pomoci krajinám s nízkymi príjmami, opakovane trpiacimi vážnym nedostatkom potravy,

- či je potravinová pomoc určená medzinárodným alebo regionálnym organizáciám alebo mimovládnym organizáciám uvedeným v článku 10,

- potreba zvýšiť efektívnosť príslušných operácií potravinovej pomoci.

3. Ak sa potravinová pomoc v prijímajúcej krajine predáva, spoločenstvo pokryje náklady súvisiace s vnútrozemskou prepravou len za výnimočných okolností.

4. Za výnimočných okolností môže spoločenstvo pokryť aj náklady operácií potravinovej pomoci na leteckú prepravu.

Článok 14

Spoločenstvo môže pokryť náklady na konečnú distribúciu, ak to hladký výkon príslušných operácií potravinovej pomoci vyžaduje.

Článok 15

Spoločenstvo bude mať formu grantov. Pomoc môže pokrývať vonkajšie i miestne náklady na zavádzanie operácií, vrátane nákladov na údržbu a prevádzkových nákladov.

Operácie na základe tohto nariadenia budú oslobodené od daní, poplatkov a ciel.

Všetky partnerské fondy sa použijú podľa cieľov, stanovených v tomto nariadení a budú spravované podľa dohody s Komisiou. Príslušný orgán prijímajúcej krajiny bude viesť účtovníctvo fondov a bude povinný predkladať účty.

Článok 16

Príspevok spoločenstva môže pokryť aj podporné aktivity, potrebné na zlepšenie efektívnosti operácií na základe tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o dozor, monitorovanie a inšpekciu, distribúciu a školenia v teréne.

Článok 17

Účasť na výberových konaniach a ostatných postupoch na získanie verejných kontraktov bude otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby v Európskej únii a v prijímajúcich krajinách. Komisia ju môže rozšíriť na operácie podľa článku 11 ods. 2, aby zahŕňala fyzické a právnické osoby v krajinách, v ktorých sa získala pomoc.

Komisia zabezpečí pri zavádzaní tohto nariadenia otvorenosť príslušných operácií ich správnym zverejnením. Komisia zabezpečí, aby sa správne zverejnili aj operácie sprostredkujúcich organizácií.

Článok 18

Komisia môže poveriť zástupcu, aby v jej mene uzatváral dohody o spolufinancovaní.

Článok 19

1. Komisia stanoví podmienky prideľovania, získavania a zavádzania pomoci na základe tohto nariadenia.

2. Ak prijímajúca krajina, medzinárodná, regionálna alebo mimovládna organizácia tieto podmienky nesplní, pomoc sa nezavedie.

Článok 20

Komisia prijme všetky opatrenia, potrebné na správne zavádzanie programov a operácií potravinovej pomoci a operácií na podporu potravinovej bezpečnosti.

Za týmto účelom si členské štáty a Komisia vzájomne poskytnú všetku potrebnú pomoc a vymenia si všetky relevantné informácie.

KAPITOLA III

Postup zavádzania operácií potravinovej pomoci, operácií skorého varovania skladovania a operácií na podporu potravinovej bezpečnosti

Článok 21

1. Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, na návrh Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom, určí podiel spoločenstva na celkovej sume obilninovej pomoci, stanovenej v Dohovore o potravinovej pomoci, ako celkový príspevok spoločenstva aj jeho členských štátov.

2. Komisia bude koordinovať operácie spoločenstva a členských štátov pokiaľ ide o dodávku obilninovej pomoci na základ Dohovoru o potravinovej pomoci a zabezpečí, aby bol celkový príspevok spoločenstva a členských štátov najmenej tak vysoký, ako množstvá, uvedené v tomto dohovore.

Článok 22

Komisia, konajúc podľa postupu, uvedeného v článku 27, a berúc ohľad na všeobecné politické usmernenia pre potravinovú pomoc, vykoná toto:

- prijme zoznam výrobkov, ktoré možno získať ako pomoc,

- stanoví pravidlá získavania, monitorovania a vyhodnocovania,

- určí podiel každého prijímateľa pomoci na výrobkoch pokiaľ ide o množstvo a náklady,

- v prípade potreby upraví rozdelenie počas zavádzania programov.

Článok 23

Rozhodnutia:

- o poskytnutí potravinovej pomoci alebo o uskutočnení operácií na podporu potravinovej bezpečnosti a o stanovení podmienok týchto operácií,

- o poskytnutí príspevku medzinárodným, regionálnym alebo mimovládnym organizáciám na financovanie operácií na podporu potravinovej bezpečnosti,

- o poskytnutí pomoci pre program skladovania alebo pre systém skorého varovania

prijme Komisia podľa postupu uvedeného v článku 27, rešpektujúc obmedzenia, uvedené v článku 25.

Článok 24

1. Komisia bude, v súlade s rozhodnutiami Rady uvedenými v článku 21 a s rozhodnutiami, prijatými podľa článku 22, rozhodovať o týchto otázkach:

a) núdzové operácie alebo operácie pri vážnom nedostatku potravy, ktorý spôsobil alebo bezprostredne hrozí, že spôsobí hladomor, vážne ohrozujúci život alebo zdravie ľudí v krajine, ktorá nemá možnosti ani prostriedky na to, aby sa vyporiadala s nedostatkom potravy sama. Komisia bude konať po konzultácii s členskými štátmi, využijúc pri tom najvhodnejšie prostriedky. Členské štáty budú mať tri pracovné dni na to, aby predložili akékoľvek námietky. Ak existujú nejaké námietky, Výbor uvedený v článku 26 preskúma túto otázku pri svojom najbližšom stretnutí;

b) podmienky, ktorými sa riadia dodávky a zavádzanie pomoci, najmä:

- všeobecné podmienky, uplatniteľné na príjemcoch pomoci,

- spustenie postupov, ktorými sa riadi získavanie a dodávka výrobkov a zavedenie ostatných opatrení, a uzavretie príslušných kontraktov.

2. Na účely odseku 1 písm. a) bude mať Komisia právo prijať všetky potrebné opatrenia na urýchlenie dodávok potravinovej pomoci.

Objem pomoci, poskytnutej v danom prípade, bude obmedzený na množstvá, ktoré potrebuje postihnuté obyvateľstvo na vyriešenie situácie na obdobie, ktoré za normálnych okolností nepresiahne šesť mesiacov.

Komisia zabezpečí, aby sa vo všetkých fázach získavania potravinovej pomoci dávala prednosť operáciám, uvedeným v odseku 1 písm. a) a písm. b).

Článok 25

Rozhodnutia o operáciách, ktorých financovanie na základe tohto nariadenia presahuje sumu 2 milióny ECU, sa budú prijímať podľa postupu uvedeného v článku 27.

Článok 26

1. Komisii bude pomáhať Výbor pre potravinovú bezpečnosť a potravinovú pomoc (ďalej len "výbor"), skladajúci sa zo zástupcov členských štátov, vedený zástupcom Komisie.

2. Komisia bude skúmať dlhodobé dôsledky každého návrhu na poskytnutie fondov na potravinovú bezpečnosť na úrovni domácností, na miestnej, národnej i regionálnej úrovni v prijímajúcich krajinách, majúc na mysli zásady, stanovené v článku 1. Okrem toho bude analyzovať a monitorovať politiku potravinovej bezpečnosti na miestach, ktoré dostávajú pomoc spoločenstva, a bude skúmať návrhy spoločných iniciatív.

3. Výbor prijme rokovací poriadok.

Článok 27

Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí o návrhu z Komisie, ktoré má Rada prijať, poskytne stanovisko väčšina ustanovená v článku 148ods.2 Zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sú upravené spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatnia. Ak tieto opatrenia však nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich okamžite oznámi Rade. V takom prípade môže Komisia odložiť uplatnenie opatrení, ktoré prijala, a to o dva mesiace od takéhoto oznámenia.

V lehote, uvedenej v predchádzajúcom odseku, môže Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, prijať odlišné rozhodnutie.

Článok 28

1. Aby sa zaručila zásada komplementárnosti, uvedená v Zmluve, a aby sa zlepšila účinnosť a konzistentnosť národných ustanovení a ustanovení spoločenstva pokiaľ ide o potravinovú pomoc a operácie na podporu potravinovej bezpečnosti, spoločenstvo sa bude snažiť zabezpečiť, aby jej vlastné aktivity boli čo najužšie koordinované s aktivitami členských štátov a s ostatnou politikou Európskej únie, jednak na úrovni rozhodovania, jednak na miestnej úrovni, a za týmto účelom môže vyvinúť akúkoľvek primeranú iniciatívu.

Za týmto účelom budú členské štáty informovať Komisiu o svojich národných operáciách potravinovej pomoci a o svojich programoch potravinovej bezpečnosti. Komisia, konajúc podľa postupu uvedeného v článku 27, stanoví, akým spôsobom sa má toto oznámenie národných operácií vykonať.

2. Komisia zabezpečí, aby operácie, ktoré zaviedlo spoločenstvo, boli koordinované s operáciami medzinárodných organizácií a útvarov, najmä tých, ktoré sú súčasťou systému Spojených národov.

3. Komisia sa bude snažiť rozvíjať spoluprácu a kooperáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti medzi spoločenstvom a donormi z tretích krajín.

4. Koordinácia a kooperácia medzi spoločenstvom a členskými štátmi a medzi spoločenstvom, členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami a donormi z tretích krajín bude podliehať pravidelnému vymieňaniu informácií vo výbore.

Článok 29

Výbor môže preskúmať akúkoľvek záležitosť, týkajúcu sa potravinovej pomoci a ostatných operácií na základe tohto nariadenia, ktorú predložil jej predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu niektorého členského štátu.

Komisia bude informovať výbor do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o operáciách potravinovej bezpečnosti a potravinovej bezpečnosti a o projektoch ktoré schválila, pričom uvedie sumu a povahu, prijímajúcu krajinu a partnera, povereného vykonaním projektu.

Komisia bude informovať výbor o všeobecných usmerneniach pre výrobky, získané ako potravinová pomoc spoločenstva.

Článok 30

Komisia bude pravidelne vyhodnocovať významné operácie potravinovej pomoci, aby stanovila, či sa dosiahli ciele, uvedené pri vyhodnotení týchto operácií, a aby stanovila smernice na zlepšenie účinnosti budúcich operácií. O vyhodnotení programov bude pravidelne informovať výbor.

Členské štáty a Komisia sa budú navzájom čo najskôr informovať o výsledkoch hodnotiacich prác a analýz alebo štúdií, ktoré by zlepšili efektívnosť potravinovej pomoci. Výbor bude túto prácu analyzovať. Členské štáty a Komisia sa budú snažiť robiť spoločné vyhodnotenia.

Komisia stanoví postupy rozširovania interných a externých oznámení o záveroch vyhodnotenia príslušným oddeleniam a organizáciám.

Článok 31

Na konci každého finančného roka predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia. V tejto správe budú uvedené výsledky realizácie rozpočtu pokiaľ ide o záväzky a platby, projekty a programy financované počas roka. Ak to bude možné, budú v správe uvedené informácie o fondoch, ktoré poskytli v tom istom finančnom roku jednotlivé štáty. V prípade možnosti tu budú uvedené najdôležitejšie štatistické údaje (podľa prijímajúcej krajiny, národnosti, atď.), týkajúce sa uzavretých kontraktov na zavádzanie projektov a programov.

Správa bude obsahovať aj rozpis výdavkov, pripadajúcich na každú operácií, ako je to uvedené v článku 2, 5 a 8.

Napokon, správa bude obsahovať informácie o operáciách, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom partnerských fondov, ktoré vytvorila potravinová pomoc.

Článok 32

Zrušuje sa nariadenie (EHS) č. 3972/86, (EHS) č. 1755/84, (EHS) č. 2507/88, (EHS) č. 2508/88 a (EHS) č. 1420/87.

Ako prechodné opatrenie, kým Komisia neprijme nové nariadenie o získavaní, bude sa naďalej uplatňovať nariadenie Rady (EHS) č. 2200/87 z 8. júla 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá získavania výrobkov v spoločenstve, ktoré sa majú dodať ako potravinová pomoc spoločenstva [8].

Tri roky po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade celkové vyhodnotenie operácií, ktoré spoločenstvo financovalo na základe tohto nariadenia, a v prípade potreby predloží aj návrhy zmien a doplnkov.

Článok 33

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 1996

Za Radu

Predseda

A. Maccanico

[1] Ú. v. ES L 253, 29. 9. 1995, s. 10.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. decembra 1995 (Ú. v. ES C 17, 22. 1. 1996), Spoločné stanovisko Rady z 29. januára 1996 a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. mája 1996 (Ú. v. ES. C 166, 10. 6. 1996).

[3] Ú. v. ES L 370, 30. 12. 1986, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (EHS) č. 1930/90 (Ú. v. ES L 174, 7. 7. 1990, s. 6).

[4] Ú. v. ES L 165, 23. 6. 1984, s. 7

[5] Ú. v. ES L 220, 11. 8. 1988, s. 1

[6] Ú. v. ES L 220, 11. 8. 1988, s. 4

[7] Ú. v. ES L 136, 26. 5. 1987, s. 1

[8] Ú. v. ES L 204, 25. 7. 1987, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené v nariadení (EHS) č. 790/91 (Ú. v. ES L 81, 25. 3. 1991, s. 108).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. KRAJINY

Najmenej rozvinuté krajiny | Ostatné krajiny s nízkym príjmom (Príjem HNP na obyvateľa v roku 1992 <US $675) | Krajiny s nižším stredným príjmom (Príjem HNP na obyvateľa v roku 1992 US $676 —US $2695) |

AfganistanBangladéšBeninBhutánBotswanaBurkina FasoBurundiČadDžibutskoEtiópiaGambiaGuinea BissauGuineaHaitiJemenKambodžaKapverdyKiribatiKomoryLaosLesothoLibériaMadagaskarMalawiMaledivyMaliMaurtániaMozambikMyanmarNepálNigerRovníková GuineaRwandaSierra LeoneSomálskoSudánStredoafrická republikaSvätý Tomáš a Princov ostrovŠalamúnove ostrovyTanzániaTogoTuvaluUgandaVanuatuZápadná SamoaZairZambia | ČínaEgyptEritreaGhanaGuyanaHondurasIndiaIndonéziaKeňaNikaraguaNigériaPakistanSrí LankaTadžikistanTimorVietnamZimbabwe | AlbánskoAlžírskoAngolaAnguillaArménskoAzerbajdžanBelizeBolíviaChileDominikaDominikánska republikaEkvádorFidžiFilipínyGruzínskoGrenadaGuatemalaIránIrakJamajkaJordánskoJužná AfrikaKamerunKazachstanKirgizskoKolumbiaKongoKórea (demokratická republika)KostarikaKubaLibanonMacaoMarokoMarshallove ostrovyMikronézia, federálne štátyMoldavskoMongolskoNamíbiaNiueOkupované územia (Gaza a západný breh)PanamaPapua – Nová GuineaParaguajPeruPobrežie SlonovinySalvádorSenegalSvätá HelenaSvätý Vincent a GrenadinesŠtáty bývalej JuhoslávieSvazijskoSýriaThajskoTokelauTongaTuniskoTureckoTurkmenistanOstrovy Turks a CaicosUzbekistanWallis and Futuna |

2. ORGANIZÁCIE

WFPICRCIFRCUNHCRUNRWA | FAOUNICEF |

3. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Európske mimovládne organizácie, mimovládne organizácie podporovanej krajiny alebo, výnimočne, medzinárodné mimovládne organizácie, špecializované na rozvoj.

--------------------------------------------------

Top