EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0062

Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov

OJ L 365, 31.12.1994, p. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 266 - 279
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 266 - 279
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 349 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 238 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 238 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 12 - 25

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj

31994L0062Úradný vestník L 365 , 31/12/1994 S. 0010 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 13 S. 0266
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 13 S. 0266


Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES

z 20. decembra 1994

o obaloch a odpadoch z obalov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189b zmluvy [3],

keďže by sa odlišné vnútroštátne právne predpisy ohľadom hospodárstva obalov a odpadov z obalov mali harmonizovať, aby sa na jednej strane predchádzalo ich vplyvom na životné prostredie, alebo sa tento vplyv obmedzil, zabezpečujúc tak vysokú úroveň ochrany životného prostredia a na strane druhej zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu a aby sa vyhlo prekážkam v obchode a deformovaniu a obmedzovaniu hospodárskej súťaže vo vnútri spoločenstva;

keďže najlepším prostriedkom ako predchádzať tvorbe odpadov z obalov, je znižovať celkové množstvo obalov;

keďže vo vzťahu k cieľom tejto smernice je dôležité uznávať všeobecnú zásadu, že opatrenia prijaté na ochranu životného prostredia v jednom členskom štáte by nemali nepriaznivo ovplyvniť možnosti iného členského štátu dosiahnuť ciele smernice;

keďže obmedzovanie odpadu je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rast, ktorý požaduje Zmluva o Európskej únii;

keďže táto smernica by mala pokrývať všetky druhy obalov umiestnených na trh a všetky odpady z obalov, a preto by mala byť zrušená smernica Rady 85/339/EHS z 27. júna 1985 o nádobách na tekutiny pre ľudskú spotrebu [4];

keďže obaly majú dôležitú sociálnu a hospodársku funkciu a opatrenia tejto smernice by sa preto nemali uplatňovať tak, aby nimi boli dotknuté iné relevantné právne požiadavky ovplyvňujúce kvalitu a dopravu obalov alebo baleného tovaru;

keďže v súlade so stratégiou spoločenstva pre odpadové hospodárstvo, vyloženej v rezolúcii Rady zo 7. mája 1990 o odpadovej politike [5] a v smernici Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [6]; by hospodárstvo obalov a odpadov z obalov malo obsahovať ako hlavnú prioritu predchádzanie vzniku odpadov z obalov a ako dodatočné základné princípy opakované využívanie obalov, recykláciu a ďalšie formy zhodnocovania odpadov z obalov a redukovať tak konečné zneškodňovanie týchto odpadov;

keďže, pokiaľ sa neuskutoční vedecký a technický pokrok zhodnocovacích postupov, opätovné používanie a recyklácia by sa mali uprednostňovať pokiaľ ide o environmentálne vplyvy; keďže to vyžaduje od členských štátov vytvorenie systémov zaručujúcich návrat použitých obalov i odpadov z obalov; keďže posudzovania životných cyklov by sa mali čo najskôr ukončiť, aby sa mohlo zdôvodniť zreteľné rozčlenenie na opätovne použiteľné, recyklovateľné a zhodnocovateľné obaly;

keďže predchádzanie vzniku odpadov z obalov by sa malo uskutočňovať prostredníctvom vhodných opatrení vrátane podnetov členských štátov podniknutých v súlade s cieľmi tejto smernice;

keďže členské štáty môžu podporovať v súlade so zmluvou systémy opätovného používania obalov, ktoré sa môžu opätovne použiť environmentálne vhodným spôsobom, aby sa zužitkoval prínos týchto systémov pre ochranu životného prostredia;

keďže z hľadiska životného prostredia by sa mala recyklácia považovať za dôležitú časť zhodnocovania, najmä so zreteľom na obmedzovanie spotreby energie a primárnych surovinových zdrojov a konečného zneškodňovania odpadov;

keďže energetické zhodnotenie je jedným z účinných prostriedkov zhodnocovania odpadov z obalov;

keďže ciele stanovené na zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov v členských štátoch by sa mali vymedziť v určitom rozsahu tak, aby sa zohľadnili rozličné situácie v členských štátoch a aby sa predišlo vytvoreniu prekážok v obchodovaní a deformovaniu hospodárskej súťaže;

keďže na dosiahnutie strednodobých výsledkov a poskytnutie potrebnej dlhodobej perspektívy pre hospodárskych operátorov, spotrebiteľov a verejné inštitúcie je potrebné stanoviť strednodobé termíny na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a určiť dlhodobé termíny pre ciele, o ktorých sa rozhodne v neskoršom štádiu s výhľadom ich podstatného zvyšovania;

keďže Európsky parlament a Rada by mali na základe správ Komisie preskúmať praktické skúsenosti získané v členských štátoch pri činnosti smerujúcej k vyššie uvedeným cieľom a zistenia vedeckého výskumu a hodnotiacich techník akou je ekologická rovnováha;

keďže by sa členským štátom, ktoré majú alebo ktoré si stanovia programy presahujúce takéto ciele, malo umožniť nasledovať tieto ciele v záujme vysokej ochrany životného prostredia pod podmienkou, že sa tieto opatrenia vyhnú poruchám na vnútornom trhu a nezabránia ostatným štátom dodržiavať túto smernicu; keďže Komisia by mala po vhodnej verifikácii potvrdiť takéto opatrenia;

keďže na druhej strane určitým členským štátom možno dovoliť za určitých okolností schváliť nižšie ciele pod podmienkou, že dosiahnu minimálny cieľ pre zhodnocovanie v rámci bežného termínu a štandardné ciele v neskoršom termíne;

keďže hospodárstvo obalov a odpadov z obalov vyžaduje od členských štátov vytvoriť systémy pre návratnosť, zber a zhodnotenie; keďže takéto systémy by mali byť prístupné účasti všetkých zainteresovaných strán a navrhnuté tak, aby sa predišlo znevýhodneniu dovozných výrobkov a prekážkam v obchode alebo deformácii hospodárskej súťaže a zaistila maximálna možná návratnosť obalov a odpadov z obalov v súlade so zmluvou;

keďže vydanie značiek spoločenstva pre obaly vyžaduje ďalšie štúdie, ale malo by sa o ňom rozhodnúť v blízkej budúcnosti v spoločenstve;

keďže, aby sa minimalizoval vplyv obalov a odpadov z obalov na životné prostredie a aby sa vyhlo prekážkam v obchode a deformáciám hospodárskej súťaže, je potrebné tiež definovať základné požiadavky určujúce zloženie a opätovne použiteľný a zhodnotiteľný charakter obalov (vrátane recyklovateľnosti);

keďže prítomnosť jedovatých kovov a iných látok v obaloch by sa mala obmedziť so zreteľom na ich environmentálne vplyvy (najmä s ohľadom na ich pravdepodobnú prítomnosť v emisiách alebo v popolčeku pri spaľovaní odpadu alebo vo výluhoch pri skládkovaní obalov); keďže ako prvé opatrenie pri redukcii toxicity odpadov z obalov je nevyhnutné predchádzať pridávaniu jedovatých ťažkých kovov do obalov a zabezpečiť, aby takéto látky neboli uvoľnené do životného prostredia s vhodnými výnimkami ktoré by mala určiť Komisia v konkrétnych prípadoch podľa postupov výboru;

keďže, ak sa má dosiahnuť vysoká úroveň recyklácie a má sa predísť zdravotným a bezpečnostným problémom ľudí, ktorí budú zbierať a spracovávať odpady z obalov, je nevyhnutné aby sa takýto odpad triedil už pri zdroji;

keďže požiadavky na výrobu obalov by sa nemali vzťahovať na obaly použité na výrobky pred nadobudnutím platnosti tejto smernice; keďže sa požaduje aj prechodné obdobie na uvedenie obalov na trh;

keďže pri načasovaní ustanovení o umiestnení obalov na trh, ktoré spĺňajú všetky nevyhnutné požiadavky, by sa mal vziať do úvahy fakt, že európske normy sa pripravujú príslušným normalizačným orgánom; keďže však ustanovenia týkajúce sa dôkazov súladu národných noriem by sa mali uplatňovať bez zbytočného odkladu;

keďže by sa mala podporovať príprava európskych noriem pre nevyhnutné požiadavky a iné súvisiace otázky;

keďže opatrenia zabezpečované touto smernicou obsahujú rozvoj kapacít na zhodnocovanie a recykláciu a trhových odbytísk pre recyklované baliace materiály;

keďže zahrnutie recyklovaných materiálov do obalov by nemalo byť v rozpore s príslušnými predpismi o hygiene, zdraví a bezpečnosti spotrebiteľa;

keďže na monitorovanie vykonania cieľov tejto smernice sú potrebné údaje o obaloch a odpadoch z obalov z celého spoločenstva;

keďže je nevyhnutné, aby si všetci zainteresovaní do výroby, používania, dovozu a distribúcie obalov a zabalených výrobkov viac uvedomovali rozsah v akom sa obaly stávajú odpadmi a že v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí" prijmú zodpovednosť za tento odpad; keďže rozvoj a vykonanie opatrení zabezpečovanými touto smernicou bude obsahovať a požadovať prípadne úzku spoluprácu všetkých partnerov v duchu spoločnej zodpovednosti;

keďže spotrebitelia hrajú kľúčovú úlohu v manažmente obalov a odpadov z obalov, majú byť primerane informovaní, aby prispôsobili svoje správanie a postoje;

keďže začlenenie špeciálnej kapitoly o manažmente obalov a odpadov z obalov do programov odpadového hospodárstva požadovaných v súlade so smernicou 75/442/EHS prispeje k účinného vykonania tejto smernice;

keďže na podporu dosiahnutia cieľov tejto smernice môže byť vhodné pre spoločenstvo a členské štáty využiť hospodárske nástroje v súlade s ustanoveniami zmluvy, aby sa tak vyhlo novým formám protekcionizmu;

keďže členské štáty by mali, bez toho aby bola dotknutá smernica Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983 stanovujúca postup na zabezpečovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov [7] upovedomiť Komisiu o návrhoch všetkých opatrení ktoré plánujú schváliť ešte pred ich prijatím, takže sa bude dať určiť, či sú alebo nie sú v súlade so smernicou;

keďže prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku identifikačného systému obalov a formátov týkajúcich sa databázového systému by mala zaistiť Komisia podľa postupu výboru;

keďže je potrebné zabezpečiť prijatie konkrétnych opatrení na vyriešenie akýchkoľvek ťažkostí, ktoré sa vyskytnú pri vykonaní tejto smernice, prípadne aj v súlade s tým istým postupom výboru,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

1. Cieľom tejto smernice je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa hospodárenia s obalmi a s odpadmi z obalov, aby sa na jednej strane zabránilo ich vplyvu na životné prostredie všetkých členských štátov ako aj iných krajín alebo sa takýto vplyv znížil a to vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a na druhej strane, aby sa zabezpečil funkčný vnútorný trh, aby sa vyhlo prekážkam v obchodovaní a deformácii a obmedzeniu hospodárskej súťaže v spoločenstve.

2. Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov a to prioritne, predchádzaním vzniku takýchto odpadov a dodatočne, stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak redukuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov.

Článok 2

Pôsobnosť

1. Do pôsobnosti smernice patria všetky obaly uvedené na trh spoločenstva a všetky odpady z obalov, či už sú použité alebo uvoľnené na priemyselnej, obchodnej úrovni, v úrade, obchode, službách alebo domácnosti bez ohľadu na použitý materiál.

2. Táto smernica nemení existujúce požiadavky na kvalitu obalov, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ochrany ľudského zdravia a hygieny baleného výrobku alebo existujúce požiadavky na prepravu alebo ustanovenia smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch [8].

Článok 3

Definície

Na účely tejto smernice:

1. "Obaly" sú všetky výrobky z ľubovoľného materiálu a ľubovoľných vlastností, ktoré sú používané na obalenie, ochranu, nakladanie, dodávanie a uvádzanie tovarov, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa. "Nevratné" časti používané na tie isté účely sú tiež považované za obaly.

"Obaly" sú len:

a) spotrebiteľský obal alebo primárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa na mieste nákupu;

b) skupinový obal alebo sekundárny obal, t. j. obal určený na to, aby vytvoril v bode nákupu skupinu predajných jednotiek určitého počtu, či už sa takto bude neskôr predávať konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo či slúži len na doplnenie na mieste predaja; môže sa z výrobku odstrániť bez porušenia jeho vlastností;

c) prepravný obal alebo terciálny obal, t. j. obal, ktorý je určený na nakladanie a prepravu určitého množstva predajných jednotiek alebo skupinových obalov s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri nakladaní a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery nie sú prepravné obaly;

2. "odpady z obalov" sú všetky obaly alebo obalový materiál, ktorý zodpovedá definícii odpadu v smernici 75/442/EHS okrem zvyškov pri výrobe;

3. "hospodárenie s odpadmi z obalov" je hospodárenie s odpadom, ako je definované v smernici 75/442/EHS;

4. "predchádzanie" je znižovanie množstva a škodlivosti pre životné prostredie:

- materiálov a zložiek, ktoré obaly a odpady z obalov obsahujú,

- obalov a odpadov z obalov na úrovni výroby, predaja, distribúcie, využitia a eliminácie,

najmä pri vývoji "čistých" výrobkov a technológií;

5. "opätovné použitie" je každý úkon, pri ktorom je obal, ktorý bol pôvodne určený a navrhnutý plniť počas svojho životného cyklu minimálny počet ciest a obehov, opätovne naplnený alebo použitý na ten istý účel, na ktorý bol určený a to s alebo bez podpory pomocných výrobkov na trhu, ktoré umožňujú, aby bol obal opätovne naplnený; takýto opätovne použitý obal sa stane odpadom z obalov, ak už nie je opätovne použitý;

6. "zhodnotenie" je každá aplikovateľná operácia podľa prílohy II.B smernice 75/442/EHS;

7. "recyklácia" je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnotenia;

8. "energetické zhodnotenie" je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla;

9. "organická recyklácia" je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok a využitia mikroorganizmov, ktoré produkuje stabilizované organické zvyšky alebo metán. Skládka sa nepokladá za formu organickej recyklácie;

10. "zneškodnenie" je každá aplikovateľná operácia podľa prílohy II A smernice 75/442/EHS;

11. "hospodárski operátori" vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, výrobcovia a meniči obalov, plniči a užívatelia, dovozcovia, obchodníci a distribútori, orgány a verejnoprávne organizácie;

12. "dobrovoľná dohoda" je formálna dohoda medzi kompetentnými orgánmi členských štátov a dotknutými hospodárskymi sektormi, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom ďalej rozvíjať ciele tejto smernice.

Článok 4

Prevencia

1. Členské štáty musia okrem opatrení na predchádzanie vzniku odpadov z obalov stanovených v článku 9 zabezpečiť aj zavedenie ďalších opatrení na prevenciu. Tieto opatrenia môžu byť prijaté ako národné programy alebo podobné akcie, prípadne aj za porady s hospodárskymi operátormi, a navrhnuté tak, aby zahŕňali a využívali opatrenia už urobené v smere prevencie tvorby odpadov z obalov. Musia sa zhodovať s cieľmi tejto smernice ako sú definované v článku 1 ods. 1.

2. Komisia podporovaním vývoja vhodných európskych noriem podľa článku 10 pomôže podporiť prevenciu.

Článok 5

Členské štáty môžu podporovať systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.

Článok 6

Zhodnocovanie a recyklácia

1. Na splnenie úloh tejto smernice urobia členské štáty potrebné opatrenia na dosiahnutie nasledovných cieľov na celom svojom území;

a) do piatich rokov odo dňa, kedy táto smernica musí byť zavedená do vnútroštátnych právnych predpisov, sa bude zhodnocovať najmenej 50 % a najviac 65 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov;

b) v rámci tohto všeobecného cieľa, v tom istom časovom limite, sa bude recyklovať najmenej 25 % a najviac 45 % celkovej hmotnosti obalových materiálov obsiahnutých v odpade z obalov a to pre každý materiál minimálne 15 % jeho hmotnosti;

c) do desiatich rokov odo dňa, kedy táto smernica musí byť zavedená do vnútroštátnych právnych predpisov, sa bude zhodnocovať a recyklovať také percento odpadov z obalov, aké určí Rada v súlade s odsekom 3 písm. b) tak, aby podstatne zvýšila ciele uvedené v písmenách a) a b).

2. Členské štáty majú vo vhodných prípadoch podporovať používanie materiálov získaných z recyklovaného odpadu z obalov na výrobu obalov a iných výrobkov.

3. a) Európsky parlament a Rada na základe vnútorných správ Komisie a štyri roky po dni uvedenom v odseku 1 písm. a) na základe záverečnej správy preskúmajú praktické skúsenosti členských štátov získané pri realizácii cieľov uvedených v odsekoch 1 písm. a) a b) a 2 a závery vedeckých výskumov a hodnotiacich techník ako eko-bilancie.

b) Rada prostredníctvom kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie, najneskôr šesť mesiacov pred koncom prvej päťročnej fázy uvedenej v odseku 1 písm. a) určí ciele pre druhú päťročnú fázu uvedenú v odseku 1 písm. c). Tento postup sa potom bude opakovať každých päť rokov.

4. Členské štáty uverejňujú opatrenia a ciele uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a vedú v tomto smere informačnú kampaň pre verejnosť a hospodárskych operátorov.

5. Grécko, Írsko a Portugalsko sa môžu z dôvodu ich špecifickej situácie, t. j. s ohľadom na veľký počet malých ostrovov, rozsiahle roľnícke a horské oblasti a nízku úroveň spotreby obalov v súčasnosti rozhodnúť:

a) najneskôr päť rokov odo dňa vykonania tejto smernice dosiahnuť nižšie ciele ako sú stanovené v odseku 1 písm. a) a b), pričom musia dosiahnuť najmenej 25 % pre zhodnotenie;

b) súčasne posunúť na neskôr termín dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1 písm. a) a b), pričom termín nesmie prekročiť 31. december 2005.

6. Členské štáty, ktoré majú alebo budú mať vytýčené programy, ktoré prekračujú ciele stanovené v odseku 1 písm. a) a b) a ktoré majú zodpovedajúce kapacity na recykláciu a zhodnocovanie môžu realizovať svoje ciele v záujme vysokej úrovne ochrany životného prostredia za podmienok, že ich opatrenia nespôsobia narušenie vnútorného obchodu a nebudú brániť prispôsobeniu ostatných členských štátov smernici. Členské štáty informujú o tomto Komisiu. Komisia potvrdí tieto opatrenia po tom, ako v spolupráci s členskými štátmi overí, že sú v zhode s horeuvedenými podmienkami a neobsahujú svojvoľnú diskrimináciu alebo skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.

Článok 7

Systémy návratu, zberu a zhodnotenia

1. Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:

a) návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva;

b) opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov,

aby dosiahli ciele stanovené touto smernicou.

Systémy sú otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a sú navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.

2. Systémy uvedené v odseku 1 sú súčasťou politiky, ktorá pokrýva všetky obaly a odpady z obalov a berú do úvahy najmä požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a zdravia spotrebiteľov, bezpečnosti a hygieny; ochrany kvality, autentickosti a technických charakteristík balených tovarov a použitých materiálov a ochrany priemyselných a komerčných majetkových práv.

Článok 8

Systém označovania a identifikácie

1. Rada najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto smernice rozhodne v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o označovaní obalov.

2. Aby sa uľahčil zber, opätovné použitie a zhodnocovanie vrátane recyklácie, označia sa na obale vlastnosti použitého obalového materiálu s cieľom identifikácie a klasifikácie v dotknutom priemysle.

Z tohto dôvodu Komisia najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto smernice určí na základe prílohy č. I a v súlade s postupom stanoveným v článku 21 číslovanie a skratky, na ktorých bude založený identifikačný systém a v súlade s tým istým postupom určí materiály, ktoré sa v rámci identifikačného systému budú označovať.

3. Obal nesie vhodné označenie na samotnom obale alebo na nálepke. Je jasne viditeľné a ľahko čitateľné. Označenie je vhodne trvanlivé a stále, aj po otvorení obalu.

Článok 9

Základné požiadavky

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti tejto smernice mohli umiestniť na trh iba obaly, ktoré spĺňajú všetky základné požiadavky stanovené touto smernicou vrátane prílohy č. II.

2. Odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1 členské štáty dosiahnu u obalov zhodu so všetkými základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici vrátane prílohy č. II a to:

a) s relevantnými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty uverejňujú referenčné čísla národných noriem, ktorými prevzali tieto harmonizované normy;

b) s relevantnými národnými normami uvedenými v odseku 3, ak na území platnosti týchto noriem nie sú platné harmonizované normy.

3. Členské štáty oznamujú Komisii znenie svojich národných štandardov podľa odseku 2 písm. b), ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v tomto článku. Komisia sprístupní tieto texty ostatným členským štátom.

Členské štáty uverejňujú referencie týchto noriem. Komisia zabezpečí, aby sa uverejňovali v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4. Ak členský štát alebo Komisia rozhodne, že normy uvedené v odseku 2 nie sú úplne v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v odseku 1, Komisia alebo dotknutý členský štát predloží vec výboru ustanovenému smernicou 83/189/EHS s uvedením dôvodov. Výbor bezodkladne vyjadrí svoj názor.

Komisia vychádzajúc z názoru výboru informuje členské štáty, či je potrebné tieto normy stiahnuť z publikácií podľa odseku 2 a 3 alebo nie.

Článok 10

Štandardizácia

Komisia vo vhodných prípadoch podporuje prípravu európskych noriem vzťahujúcich sa k základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. II.

Komisia podporuje najmä prípravu európskych noriem týkajúcich sa:

- kritérií a metodík na analýzu životného cyklu obalov,

- metód merania a overovania prítomnosti ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovania z obalov a odpadov z obalov do životného prostredia,

- kritérií minimálneho obsahu recyklovaného materiálu v obaloch pre príslušné typy obalov,

- kritérií recyklačných metód,

- kritérií metód kompostovania a výroby kompostu,

- kritérií označovania obalov.

Článok 11

Hladiny koncentrácie ťažkých kovov v obaloch

1. Členské štáty zabezpečia, aby suma hladín koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocných zlúčenín chrómu v obaloch a odpadoch z obalov neprekročila nasledujúce:

- 600 ppm váhy dva roky po dátume uvedenom v článku 22 bod i);

- 250 ppm váhy tri roky po dátume uvedenom v článku 22 bod i);

- 100 ppm váhy päť rokov po dátume uvedenom v článku 22 bod i).

2. Hladiny koncentrácie uvedené v odseku 1 neplatia pre obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla ako je stanovené v smernici 69/493/EHS [9].

3. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21 určí:

- podmienky, za ktorých horeuvedené hladiny koncentrácie neplatia pre recyklované materiály a výrobky v uzavretom a riadenom cykle,

- typy obalov, ktoré sú vyňaté z požiadaviek v odseku 1, tretia zarážka.

Článok 12

Informačné systémy

1. Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie databáz o obaloch a odpadoch z obalov na harmonizovanom základe s cieľom umožniť členským štátom a Komisii monitorovať realizáciu cieľov stanovených touto smernicou.

2. Preto databázy poskytujú najmä informácie o veľkosti, vlastnostiach a vývoji toku obalov a odpadov z obalov (vrátane informácií o toxicite alebo nebezpečnosti obalových materiálov a zložiek použitých na ich výrobu) na úrovni jednotlivých členských štátov.

3. Na účel harmonizácie charakteristík a uvádzania vytvorených údajov a aby údaje boli kompatibilné, členské štáty poskytnú získané údaje Komisii vo formáte, ktorý Komisia schváli rok po dni nadobudnutia platnosti tejto smernice na základe prílohy č. III, v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

4. Členské štáty berú pri poskytovaní podrobných údajov do úvahy najmä problémy malých a stredných podnikov.

5. Získané údaje sa sprístupnia v národných správach podľa článku 17 a aktualizujú sa v nasledujúcich správach.

6. Členské štáty požadujú od všetkých hospodárskych operátorov, aby poskytli kompetentným úradom spoľahlivé údaje zo svojho sektoru ako to požaduje tento článok.

Článok 13

Informácie pre užívateľov obalov

Členské štáty urobia opatrenia do dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1, aby zabezpečili, že užívatelia obalov vrátane jednotlivých spotrebiteľov dostanú potrebné informácie o:

- systémoch návratu, zberu a zhodnocovania pre nich dostupných,

- svojej účasti na opätovnom použití, zhodnocovaní a recyklácii obalov a odpadov z obalov,

- význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú,

- príslušných častiach programov odpadového hospodárstva pre obaly a odpady z obalov podľa článku 14.

Článok 14

Programy odpadového hospodárstva

Členské štáty v zhode s cieľmi a opatreniami uvedenými v tejto smernici zahrnú do programov odpadového hospodárstva požadovaných podľa článku 17 smernice 75/442/EHS osobitnú kapitolu o hospodárení s obalmi a odpadmi z obalov vrátane opatrení urobených podľa článkov 4 a 5.

Článok 15

Hospodárske nástroje

Rada prijme na základe príslušných ustanovení zmluvy hospodárske nástroje na podporu vykonania cieľov stanovených touto smernicou. Ak takéto opatrenia neexistujú, členské štáty môžu v súlade s princípmi, ktorými sa riadi environmentálna politika spoločenstva, medzi inými princíp "znečisťovateľ platí", prijať opatrenia na vykonanie týchto cieľov.

Článok 16

Ohlasovanie

1. Členské štáty bez porušenia smernice 83/189/EHS a pred prijatím opatrení ohlásia Komisii návrh opatrení, ktoré chcú prijať v rámci tejto smernice, okrem finančných opatrení, ale vrátane technických špecifikácií spojených s finančnými opatreniami, ktoré podporujú súlad s takýmito technickými špecifikáciami, aby boli zhodnotené podľa existujúcich opatrení a v každom prípade sledujúc postup stanovený horeuvedenou smernicou.

2. Ak je navrhované opatrenie technického charakteru aj v zmysle smernice 83/189/EHS, dotknutý členský štát môže, sledujúc postup ohlasovania stanovený touto smernicou, poukázať na to, že ohlásenie je tiež platné pre smernicu 83/189/EHS.

Článok 17

Povinnosť podávať správy

Členské štáty podávajú Komisii správy o uplatňovaní tejto smernice podľa článku 5 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonaní určitých smerníc týkajúcich sa životného prostredia [10]. Prvá správa pokryje obdobie rokov 1995 až 1997.

Článok 18

Sloboda umiestňovať na trh

Členské štáty nebránia umiestňovaniu na trh takých výrobkov, ktoré spĺňajú predpisy tejto smernice.

Článok 19

Prispôsobovanie vedeckému a technickou pokroku

Dodatky potrebné na prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku identifikačného systému – podľa článku 8 ods. 2, prílohy č. I a článku 10, posledná odrážka – a formátu databázového systému – podľa článku 12 ods. 3 a prílohy č. III – sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

Článok 20

Špecifické opatrenia

1. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21 určí technické opatrenia potrebné na riešenie ťažkostí, ktoré vzniknú pri realizácii opatrení tejto smernice, najmä v prípade primárnych obalov zdravotníckych prístrojov a farmaceutických výrobkov, malých obalov a luxusných obalov.

2. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o každom ďalšom potrebnom opatrení, ak je to potrebné, spolu s návrhom.

Článok 21

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov a ktorej predsedá zástupca Komisie.

2. Predstaviteľ Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoj názor na návrh v časovom limite, ktorý stanoví predseda podľa naliehavosti veci. V prípade rozhodnutí, ktoré prijíma Rada na návrh Komisie, vyjadrí názor väčšina podľa článku 148 ods. 2 zmluvy. Hlasy predstaviteľov členských štátov vo výbore sa berú do úvahy spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme predložené opatrenia, ak sú v súlade s názorom výboru.

b) Ak predložené návrhy nie sú v súlade s názorom výboru alebo ak názor nebol vyjadrený, Komisia bez zbytočného odkladu predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada bude konať podľa stanovenej väčšiny.

Ak Rada po vypršaní lehoty, ktorá v žiadnom prípade nesmie prekročiť dobu troch mesiacov odo dňa predloženia Rade, neurobila žiadne opatrenia, prijme navrhované opatrenia Komisia.

Článok 22

Zavedenie do vnútroštátneho práva

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie so smernicou do 30. júna 1996. Okamžite o nich informujú Komisiu.

2. Ak členský štát prijme opatrenia, tieto obsahujú odkazy na túto smernicu alebo sú pripojené pri oficiálnom uverejnení. Metódy pre referencie stanoví členský štát.

3. Členské štáty navyše oznámia Komisii všetky existujúce zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté v rozsahu tejto smernice.

4. Požiadavky na výrobu obalov nie sú v žiadnom prípade uplatniteľné pre daný výrobok pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

5. Členské štáty v období najviac do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice povolia umiestniť na trh obaly vyrobené pred týmto dňom, ktoré zodpovedajú ich existujúcim vnútroštátnym právnym predpisom.

Článok 23

Smernica 85/339/EHS sa týmto ruší s účinnosťou odo dňa uvedeného v článku 22 ods. 1.

Článok 24

Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 25

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 1994

Za Európsky parlament

predseda

K. Hänsch

Za Radu

predseda

K. Kinkel

[1] Ú. v. ES C 263, 12.10.1992, s. 1, a Ú. v. ES C 285, 21.10.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 129, 10.5.1993, s. 18.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. júna 1993 (Ú. v. ES C 194, 19.7.1993, s. 177), spoločná pozícia Rady zo 4. marca 1994 (Ú. v. ES C 137, 19.5.1994, s. 65) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. mája 1994 (Ú. v. ES C 205, 25.7.1994, s. 163). Potvrdené 2 decembra 1993 (Ú. v. ES C 342, 20.12.1993, s. 15). Spoločný text Zmierovacieho výboru z 8. novembra 1994.

[4] Ú. v. ES L 176, 6.7.1985, s. 18, v znení smernice 91/629/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

[5] Ú. v. ES C 122, 18.5.1990, s. 2.

[6] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39, v poslednom znení smernice 91/156/EHS (Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32).

[7] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica v poslednom znení smernice 92/400/EHS (Ú. v. ES L 221, 6.8.1992, s. 55).

[8] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

[9] Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36.

[10] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM

Používa sa číslovanie od 1 do 19 pre plasty, od 20 do 39 pre papier a lepenku, od 40 do 49 pre kovy, od 50 do 50 pre drevo, od 60 do 69 pre textil, od 70 do 79 pre sklo.

Identifikačný systém môže používať aj skratky príslušných materiálov (napr. HDPE – vysokotlakový polyetylén). Materiály sa môžu identifikovať číselným systémom a/alebo skratkou. Identifikačná značka sa dáva do stredu alebo pod grafickú značku, ktorá označuje, či je obal možné opätovne použiť alebo zhodnotiť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A CHARAKTERISTIKY OBALOV URČUJÚCE MOŽNOSŤ OPÄTOVNÉHO POUŽITIA A ZHODNOCOVANIA, VRÁTANE RECYKLOVATEĽNOSTI

1. Požiadavky na výrobu a zloženie obalov

- Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a váha boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa.

- Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.

- Obaly sa vyrábajú tak, aby bola prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, ak sa obaly alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov spaľujú alebo skládkujú.

2. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov

Nasledovné požiadavky musia byť súčasne splnené:

- fyzikálne vlastnosti obalov umožňujú ich viacnásobné použitie alebo obeh v predpokladaných normálnych podmienkach používania,

- možnosť spracovania použitých obalov pri splnení požiadaviek na zdravie a bezpečnosť počas práce,

- splnenie požiadaviek špecifických pre zhodnocovateľné obaly, ak obal už nie je ďalej použiteľný a stáva sa odpadom.

3. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov

a) Obaly zhodnocovateľné materiálovou recykláciou

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby umožnili recykláciu určitého percenta z váhy materiálu použitého na výrobu predajného výrobku v súlade so súčasnými normami spoločenstva. Toto percento sa môže meniť v závislosti od typu materiálu, z ktorého sa obal skladá.

b) Obaly zhodnocovateľné energeticky

Vzniknuté odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie majú minimum zložiek s nízkokalorickou hodnotou kvôli optimalizácii energetického zhodnocovania.

c) Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biodegradovateľné spôsobom, ktorý nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.

d) Biodegradovateľná obaly

Biodegradovateľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ÚDAJE, KTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY UKLADAJÚ DO DATABÁZ O OBALOCH A ODPADOCH Z OBALOV (PODĽA TABULIEK 1 AŽ 4)

1. Pre primárne, sekundárne a terciálne obaly:

a) pre každú kategóriu materiálov – množstvá spotrebované v štáte (vyrobené + dovezené – vyvezené) (tab. 1);

b) množstvá opätovne použité (tab. 2).

2. Pre odpad z obalov z domácností a iný:

a) pre každú kategóriu materiálov – množstvá zhodnotené a zneškodnené v štáte (vyrobené + dovezené – vyvezené) (tab. 3);

b) pre každú kategóriu materiálov – množstvá recyklované a množstvá zhodnotené (tab. 4).

TABUĽKA 1

Množstvo obalov (primárnych, sekundárnych a terciálnych) spotrebovaných na území štátu

| tonáž vyrobená | - tonáž vyvezená | + tonáž dovezená | = spolu |

sklo | | | | |

plasty | | | | |

papier/lepenka (vrátane viacvrstvovej) | | | | |

kovy | | | | |

drevo | | | | |

iné | | | | |

spolu | | | | |

TABUĽKA 2

Množstvo obalov (primárnych, sekundárnych a terciálnych) opätovne použitých na území štátu

| tonáž spotrebovaných obalov | opätovne použité obaly |

tonáž | percentuálne |

sklo | | |

plasty | | | |

papier/lepenka (vrátane viacvrstvovej) | | | |

kovy | | | |

drevo | | | |

iné | | | |

spolu | | | |

TABUĽKA 3

Množstvo odpadov z obalov zhodnotených a zneškodnených na území štátu

| tonáž odpadu vyrobená | - tonáž odpadu vyvezená | + tonáž odpadu dovezená | = spolu |

odpad z domácností | | | | |

sklené obaly | | | | |

plastové obaly | | | | |

papierové/lepenkové obaly | | | | |

lepenkové viacvrstvové obaly | | | | |

kovové obaly | | | | |

drevené obaly | | | | |

odpad z domácností z obalov spolu | | | | |

iný odpad ako odpad z domácností | | | | |

sklené obaly | | | | |

plastové obaly | | | | |

papierové/lepenkové obaly | | | | |

lepenkové viacvrstvové obaly | | | | |

kovové obaly | | | | |

drevené obaly | | | | |

iný odpad ako odpad z domácností z obalov spolu | | | | |

TABUĽKA 4

Množstvo odpadov z obalov recyklovaných alebo zhodnotených na území štátu

| celková zhodnotená a zneškodnená tonáž | recyklované množstvo | zhodnotené množstvo |

tonáž | percentuálne | tonáž | percenutálne |

odpad z domácností | | | | |

sklené obaly | | | | | |

plastové obaly | | | | | |

papierové/lepenkové obaly | | | | | |

lepenkové viacvrstvové obaly | | | | | |

kovové obaly | | | | | |

drevené obaly | | | | | |

odpad z domácností z obalov spolu | | | | | |

iný odpad ako odpad z domácností | | | | | |

sklené obaly | | | | | |

plastové obaly | | | | | |

papierové/lepenkové obaly | | | | | |

lepenkové viacvrstvové obaly | | | | | |

kovové obaly | | | | | |

drevené obaly | | | | | |

iný odpad ako odpad z domácností z obalov spolu | | | | | |

--------------------------------------------------

Top