EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1848

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1848/93 z 9. júla 1993, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) 2082/92 o osvedčeniach špecifických znakov poľnohospodárskych výrobkov a potravín

OJ L 168, 10.7.1993, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 252 - 253
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 252 - 253
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 303 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 45 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 45 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2007; Zrušil 32007R1216 . Latest consolidated version: 19/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1848/oj

31993R1848Úradný vestník L 168 , 10/07/1993 S. 0035 - 0036
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 50 S. 0252
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 50 S. 0252


Nariadenie Komisie (EHS) č. 1848/93

z 9. júla 1993,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) 2082/92 o osvedčeniach špecifických znakov poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifických znakov poľnohospodárskych výrobkov a potravín [1], najmä na jeho článok 20,

keďže, aby sa zabezpečilo jednotné používanie nariadenia (EHS) č. 2082/92, mali by sa stanoviť presné lehoty postupu registrácie;

keďže, aby sa zohľadnili odlišnosti právnej situácie v členských štátoch, môže byť prípustná námietka v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2082/92 predložená skupinou osôb spojených spoločným záujmom;

keďže, aby Komisia mohla určiť symbol spoločenstva a označenie podľa článkov 12 a 15 nariadenia (EHS) č. 2082/92, mali by sa zhromaždiť informácie nevyhnutné na vykonanie posúdenia;

keďže tieto opatrenia vytvárajú nový systém spoločenstva, ktorý má uspokojiť požiadavky spotrebiteľov na informácie o určitých tradičných výrobcoch; keďže je nevyhnutné oboznámiť verejnosť s významom symbolu spoločenstva a označenia bez toho, aby boli výrobcovia a/alebo spracovatelia zbavení potreby propagovať svoje výrobky;

keďže nariadenie (EHS) č. 2082/92 nevylučuje existenciu vnútroštátnych systémov osvedčení pre poľnohospodárske výrobky a potraviny; keďže prípadné použitie vnútroštátnych symbolov v spojení so symbolom spoločenstva by sa malo povoliť pri označovaní, prezentácii a propagovaní takýchto výrobkov;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre osvedčenia špecifických znakov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Šesťmesačná lehota uvedená v článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2082/92 začína dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uvedeného v druhom pododseku odseku 1 článku 8 uvedeného nariadenia.

2. Šesťmesačná lehota pozostáva:

- z obdobia piatich mesiacov, počas ktorých môže každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa registrácia oprávnene dotýka, namietať proti plánovanej registrácii podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2082/92 a

- z obdobia jedného mesiaca, prípadne z dlhšieho obdobia (pokiaľ sa dodrží lehota uvedená v odseku 1), ktoré majú príslušné orgány členských štátov k dispozícii na doručenie takejto námietky Komisii.

Článok 2

Na účely odoslania

- oznámenia o námietkach v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2082/92 a

- oznámenia o námietkach a vyjadrenia v zmysle článku 11 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2082/92

príslušnými orgánmi členských štátov v stanovenej lehote sa zohľadní buď dátum odoslania, pričom sa za dátum odoslania považuje dátum poštovej pečiatky, alebo dátum doručenia v prípadoch, keď sa dokumenty doručia Komisii priamo, ďalekopisom či faxom.

Článok 3

V prípade, že vnútroštátne právne predpisy považujú skupinu osôb bez právnej subjektivity za právnickú osobu, je táto skupina osôb oprávnená nahliadnuť do žiadosti v zmysle a podľa podmienok článku 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2082/92 a vzniesť námietku v zmysle a podľa podmienok článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 4

1. Symbol spoločenstva uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2082/92 a označenie uvedené v článku 15 uvedeného nariadenia sa v súlade s postupom stanoveným v článku 19 uvedeného nariadenia definujú čo najskôr.

2. Počas obdobia piatich rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podnikne Komisia kroky potrebné na informovanie verejnosti o význame označenia a symbolu spoločenstva; tieto kroky však nesmú mať podobu pomoci výrobcom a/alebo spracovateľom.

Článok 5

Súbežné používanie symbolu spoločenstva a vnútroštátnych symbolov sa povoľuje pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktoré spĺňajú súčasne požiadavky nariadenia (EHS) č. 2082/92 a vnútroštátne požiadavky, ktorým tieto výrobky a potraviny zodpovedajú.

Článok 6

Po registrácii podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2082/92 zabezpečia príslušné orgány, aby sa každá osoba mohla oboznámiť so špecifikáciou poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktoré boli takto zaregistrované.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júla 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES. L 208, 24.7.1992, s. 9.

--------------------------------------------------

Top