EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988D0540

Rozhodnutie Rady zo 14. októbra 1988 týkajúce sa uzatvorenia Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

OJ L 297, 31.10.1988, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 146 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 146 - 147
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/540/oj

31988D0540Úradný vestník L 297 , 31/10/1988 S. 0008 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 14 S. 0146
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 14 S. 0146


Rozhodnutie Rady

zo 14. októbra 1988

týkajúce sa uzatvorenia Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

(88/540/EHS)

RADA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130s,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže spoločenstvo spolu s niekoľkým jeho členskými štátmi podpísali 22. marca 1985 Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy;

keďže je ustanovené, že pokračujúce emisie určitých chlórofluórokarbónov a halónov v aktuálnych úrovniach sú schopné spôsobiť rozsiahle poškodenie ozónovej vrstvy; keďže existuje medzinárodná zhoda, že je nevyhnutné význačné zníženie výroby a spotreby takýchto látok; keďže rozhodnutia 80/372/EHS [3] a 82/795/EHS [4] poskytujú kontroly, ktoré majú obmedzené účinky a ktoré pokrývajú iba dve takéto látky (CFC 11, CFC 12);

keďže dodatočný protokol k Viedenskému dohovoru, Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, bol realizovaný a prijatý 16. septembra 1987; keďže protokol bol podpísaný spoločenstvom a niekoľkými jeho členskými štátmi;

keďže pre ochranu, podporu a zlepšenie životného prostredia je nevyhnutné uviesť do platnosti Viedenský dohovor a Montrealský protokol, ktoré sú založené na zásade preventívnych akcií na zabránenie ďalšieho poškodenia ozónovej vrstvy a na vedeckých a technických údajoch, ktoré boli platné v čase ich prijatia;

keďže k tomuto záveru, spoločenstvo musí schváliť uvedený dohovor a protokol;

keďže najmä pre spoločenstvo je nevyhnutné stať sa zmluvnou stranou protokolu, pretože určité jeho opatrenia môžu byť uskutočňované iba keď sa stanú zmluvnými stranami spoločenstvo a všetky jeho členské štáty;

keďže je nevyhnutné s cieľom primeraného uskutočnenia všetkých povinností dohovoru a protokolu, aby sa všetky členské štáty rovnako stali zmluvnými stranami;

keďže naviac, určité opatrenia protokolu, najmä článok 2 ods. 8, budú aplikované v spoločenstve, iba ak všetky členské štáty sa stanú stranami tohoto protokolu;

keďže všetky členské štáty čo najskôr uzavrú postupy pre pristúpenie a ratifikáciu dohovoru a prípadne protokolu, s prihliadnutím na umožnenie spoločného uloženia nástrojov schválenia, prijatia, ratifikácie alebo pristúpenia spoločenstva a členských štátov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealský protokol o látkach, ktoré ničia ozónovú vrstvu, sú týmto schválené v záujme spoločenstva [5].

Znenie dohovoru a protokolu sú uvedené v prílohe I tohoto rozhodnutia.

Článok 2

Predseda Rady uloží listiny o schválení Viedenského dohovoru a Montrealského protokolu spoločenstva u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 13 Viedenského dohovoru, v znení v spojení s článkami 14 a 16 Montrealského protokolu.

V rovnakom čase predseda uloží vyhlásenie o súťažení uvedenom v prílohe II tohoto rozhodnutia, v súlade s článkom 13 ods. 3 Viedenského dohovoru v znení v spojení s článkom 14 Montrealského protokolu.

Článok 3

1. Členské štáty, ktoré tak ešte neučinili, prijmú najneskôr do 31. októbra 1988 nevyhnutné kroky na umožnenie uloženia schválenia, prijatia, ratifikácie alebo pristúpenia k Viedenskému dohovoru spoločenstvom a členskými štátmi.

Členské štáty budú čo najskôr informovať Komisiu o ich rozhodnutí o pripojení sa alebo ratifikácii dohovoru, alebo o budúcom dátume ukončenia týchto postupov. Komisia v spolupráci s členskými štátmi dohodne dátum pre spoločné uloženie nástrojov, ktoré musí byť v akomkoľvek prípade pred 1. januárom 1989.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné kroky na umožnenie, podľa možnosti, spoločného uloženia ratifikačných, prijímacích a schvaľovacích listín Montrealského protokolu spoločenstvom a členskými štátmi pred 1. januárom 1989.

Členské štáty budú pred 1. novembrom 1988 informovať Komisiu o ich rozhodnutí o ratifikácii alebo o budúcom dátume ukončenia ratifikačných procedúr. Komisia v spolupráci s členskými štátmi dohodne dátum pre spoločné uloženie nástrojov, ktoré musí byť v akomkoľvek prípade pred 1. januárom 1989.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 14. októbra 1988

Za Radu

predseda

V. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 187, 18.7.1988, s. 46.

[2] Ú. v. ES C 208, 8.8.1988, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 90, 3.4.1980, s. 45.

[4] Ú. v. ES L 329, 25.11.1982, s. 29.

[5] V Európskom spoločenstve nadobudol dohovor platnosť 15. januára 1989 a protokol 1. januára 1989.

--------------------------------------------------

Top