EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0500

Smernica Rady z 15. októbra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

OJ L 277, 20.10.1984, p. 12–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 6 - 10
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 6 - 10
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 207 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 207 - 211
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 196 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 197 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 197 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 28 - 32

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/500/oj

31984L0500Úradný vestník L 277 , 20/10/1984 S. 0012 - 0016
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 13 S. 0207
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 18 S. 0006
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 13 S. 0207
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 18 S. 0006


Smernica Rady

z 15. októbra 1984

o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

(84/500/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/893/EHS z 23. novembra 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami [1], hlavne na jeho článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 2 smernice 76/893/EHS uvádza, že materiály a predmety nesmú uvoľňovať v nich obsiahnuté zložky do potravín v množstvách, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie;

keďže článok 3 tej istej smernice uvádza, že Rada podľa postupu uvedeného v článku 100 Zmluvy prijme formou smernice špeciálne opatrenia platné pre niektoré skupiny materiálov a predmetov (osobitné smernice);

keďže vo väčšine členských štátov podliehajú predmety z keramiky prichádzajúce do styku s potravinami záväzným ustanoveniam na ochranu ľudského zdravia, ktoré stanovujú limity extrahovateľného množstva olova a kadmia;

keďže tieto ustanovenia sú rozdielne v každom členskom štáte, vytvárajúc tak prekážky pre zavedenie a fungovanie spoločného trhu;

keďže tieto prekážky môžu byť odstránené, ak umiestnenie keramických predmetov na trhu spoločenstva podlieha jednotným pravidlám; keďže je z týchto dôvodov potrebné harmonizovať limitné hodnoty a testovacie a analytické metódy pre takéto predmety;

keďže vhodným nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa je osobitná smernica v znení článku 3 smernice 76/893/EHS, ktorej všeobecné ustanovenia sú použiteľné v takomto konkrétnom prípade;

keďže prispôsobovanie niektorých kontrolných a analytických opatrení uvedených v smernici technickému pokroku je implementačné opatrenie, ktorého prijatie by malo byť zverené Komisii na účel zjednodušiť a urýchliť postup;

keďže vo všetkých prípadoch, kde Rada udeľuje Komisii právomoci implementovať ustanovenia týkajúce sa materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, by mal byť stanovený postup na zabezpečenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v Stálom výbore pre potraviny ustanovenom rozhodnutím Rady z 13. novembra 1969,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica je osobitnou smernicou v znení článku 3 smernice 76/893/EHS.

2. Táto smernica sa týka možného vylúhovania olova a kadmia z hotových keramických predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, alebo ktoré sú v styku s potravinami a sú určené na takýto účel.

3. "Keramické predmety" znamenajú predmety vyrobené zo zmesi anorganických materiálov so všeobecne vysokým obsahom ílovitých a kremičitanových látok, do ktorých sa prípadne môže pridať malé množstvo organických materiálov. Tieto predmety sa najskôr tvarujú a takto získaný tvar sa fixuje vypaľovaním. Predmety sa môžu ďalej glazúrovať, smaltovať a/alebo zdobiť.

Článok 2

1. Množstvá olova a kadmia vylúhované z keramického predmetu neprekročia limity uvedené v ďalšom texte.

2. Množstvá olova a kadmia vylúhované z keramického predmetu sú stanovované formou testu, ktorého podmienky sú špecifikované v prílohe I, s použitím analytickej metódy opísanej v prílohe II.

3. Ak keramický výrobok pozostáva zo samostatnej nádoby vybavenej keramickým vekom, limit pre olovo a/alebo kadmium, ktorý sa nemôže prekročiť (mg/dm2 alebo mg/l), zodpovedá prepočtom len na samostatnú nádobu.

Samotná nádoba a vnútorný povrch veka sa testujú samostatne a za rovnakých podmienok.

Takto získaná suma dvoch hodnôt extrakcie olova a kadmia sa priradí zodpovedajúcim spôsobom k povrchovej ploche alebo k objemu len samostatnej nádoby.

4. Keramický výrobok spĺňa podmienky tejto smernice, ak množstvá olova a/alebo kadmia uvoľnené počas testu podľa podmienok stanovených v prílohe I a II neprekročia nasledujúce limity:

| Pb | Cd |

—Kategória 1:

Výrobky, ktoré nemôžu byť plnené a predmety, ktoré môžu byť plnené, ktorých vnútorná hĺbka meraná od najnižšieho bodu k horizontálnej rovine prechádzajúcej horným okrajom nepresahuje 25 mm | 0,8 mg/dm2 | 0,07 mg/dm2 |

—Kategória 2:

Všetky ostatné predmety, ktoré môžu byť plnené | 4,0 mg/l | 0,3 mg/l |

—Kategória 3:

Nádoby na varenie; nádoby na balenie a skladovanie, ktoré majú vnútorný objem viac ako tri litre | 1,5 mg/l | 0,1 mg/l |

5. Ak však keramický výrobok nepresahuje horeuvedené množstvá o viac ako 50 %, takýto výrobok sa napriek tomu považuje za spĺňajúci požiadavky tejto smernice, ak aspoň tri ďalšie predmety toho istého tvaru, rozmerov, zdobenia a glazúrovania sú testované podľa podmienok uvedených v prílohe I a II a priemerné hodnoty olova a kadmia získané z týchto predmetov nepresahujú stanovené limity, pričom žiadny z týchto predmetov nepresahuje tieto limity o viac ako 50 %.

Článok 3

Zmeny a doplnky, ktoré sa majú urobiť v prílohách vzhľadom k pokroku vo vedeckom a technickom poznaní, s výnimkou častí 1 a 2 prílohy I, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 10 smernice 76/893/EHS.

Článok 4

1. Do troch rokov od oznámenia [4] tejto smernice rada stanoví v súlade s postupom stanoveným v článku 100 zmluvy:

a) obmedzenia, ktoré sa majú stanoviť na tie druhy keramických predmetov, ktoré prichádzajú do styku s ústami;

b) metódy na kontrolu dodržiavania obmedzení stanovených v písm. a).

2. V takom istom čase komisia prehodnotí na základe toxikologických a technologických údajov limity stanovené v článku 2 v zmysle ich zníženia a zmiernenia podmienok testu stanovených v prílohe I, a ak je to potrebné, predloží Rade návrhy zmien a doplnkov k smernici.

Článok 5

1. Členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia svoje vnútroštátne právne predpisy v súlade s touto smernicou tak, aby:

- do troch rokov po uverejnení tejto smernice bol povolený obchod s keramickými predmetmi, ktoré zodpovedajú jej ustanoveniam,

- do piatich rokov po uverejnení tejto smernice bolo zakázané zavádzať na trh predmety, ktoré nezodpovedajú jej ustanoveniam.

Členské štáty ihneď informujú Komisiu o akýchkoľvek takýchto zmenách a doplnkoch.

2. Bez dosahu na paragraf 1 členské štáty môžu jednorazovo zakázať alebo opakovane zakázať výrobu keramických predmetov, ktoré nezodpovedajú tejto smernici.

Článok 6

Táto smernica je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 15. októbra 1984

Za Radu

predseda

J. Bruton

[1] Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 19.

[2] Ú. v. ES C 95, 28.4.1975, s. 41.

[3] Ú. v. ES C 263, 17.11.1975, s. 66.

[4] Táto smernica bola oznámená členským štátom 17. októbra 1984.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ STANOVENIA VYLÚHOVATEĽNOSTI OLOVA A KADMIA

1. Testovaná tekutina ("simulant")

4 % (v/v) kyselina octová v čerstvo pripravenom vodnom roztoku.

2. Podmienky testu

2.1. Urobte test pri teplote 22 ± 2 °C po dobu 24 ± 0,5 hodín.

2.2. Ak stanovujete vylúhovateľnosť olova, prikryte vzorku vhodným ochranným vrchnákom a vystavte ju bežnému svetlu v laboratóriu.

Ak stanovujete vylúhovateľnosť kadmia alebo olova a kadmia, prikryte vzorku takým spôsobom, aby ste zabezpečili, že povrch, ktorý má byť testovaný, bude uchovaný v úplnej temnote.

3. Plnenie

3.1 Vzorky, ktoré môžu byť plnené

Naplňte keramický výrobok 4 % (v/v) roztokom kyseliny octovej na úroveň nie viac ako 1 mm od horného okraja; vzdialenosť sa meria od horného okraja vzorky.

Vzorky s plochým alebo trochu zošikmeným okrajom by sa mali naplniť takým spôsobom, že vzdialenosť medzi povrchom tekutiny a bodom pretečenia nie je viac ako 6 mm, vzdialenosť je meraná od zošikmeného okraja.

3.2. Vzorky, ktoré nemôžu byť plnené

Povrch vzorky, ktorá nebude prichádzať do styku s potravinami, je najskôr pokrytá vhodnou ochrannou vrstvou, ktorá odolá účinku 4 % (v/v) roztoku kyseliny octovej. Potom sa vzorka namočí do recipientu, ktorý obsahuje známy objem roztoku kyseliny octovej, a to takým spôsobom, že povrch, ktorý má prísť do styku s potravinami, je úplne ponorený do testovacej tekutiny.

4. Stanovenie plochy povrchu

Plocha povrchu predmetu v kategórii 1 je totožná s plochou povrchu menisku voľne vytvoreného povrchom tekutiny pri splnení požiadaviek na plnenie stanovených v časti 3 uvedenej vyššie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

METÓDY ANALÝZY PRE STANOVENIE VYLÚHOVATEĽNOSTI OLOVA A KADMIA

1. Predmet a oblasť aplikácie

Metóda dovoľuje stanoviť špecifickú vylúhovateľnosť olova a kadmia.

2. Princíp

Stanovenie špecifickej vylúhovateľnosti olova a kadmia sa zisťuje atómovou absorbčnou spektrofotometriou.

3. Chemické činidlá

- Všetky chemické činidlá musia byť analyticky uznané, ak nie je inak špecifikované.

- Ak je uvedená voda, táto zmienka vždy znamená destilovanú vodu alebo vodu porovnateľnej kvality.

3.1. 4 % (v/v) kyselina octová vo vodnom roztoku

Pridajte 40 ml ľadovej kyseliny octovej do vody a doplňte do 1000 ml.

3.2. Zásobné roztoky

Pripravte zásobné roztoky s obsahom 1000 mg/l olova a minimálne 500 mg/l kadmia v 4 % roztoku kyseliny octovej (3.1.).

4. Nástroje

4.1. Atómový absorbčný spektrofotometer

Detekčný limit tohto prístroja pre olovo a kadmium sa musí rovnať alebo byť nižší ako:

- 0,1 mg/l pre olovo,

- 01 mg/l pre kadmium.

Detekčný limit je definovaný ako koncentrácia prvku v 4 % kyseline octovej (3.1.), ktorá dáva signál rovnajúci sa dvojnásobku signálu pozadia daného prístroja.

5. Metóda

5.1. Príprava vzorky

Vzorka musí byť čistá a zbavená mastnôt, prípadne iných látok, ktoré by mohli znehodnotiť výsledky testu.

Umyte vzorku v roztoku s obsahom domáceho tekutého čistiaceho prostriedku o teplote približne 40 °C. Opláchnite vzorku najskôr pod tečúcou vodou, a potom v destilovanej vode alebo vode porovnateľnej kvality. Nechajte odkvapkať a vysušte vzorku, aby nevznikli fľaky. Povrchu, ktorý má byť testovaný, sa nemožno po očistení dotýkať.

5.2. Stanovenie olova a/alebo kadmia

- Vzorka takto pripravená je testovaná za podmienok uvedených v prílohe I.

- Pred odobratím testovaného roztoku na rozbor stanovenia olova a/alebo kadmia, homogenizujte obsah vzorky vhodnou metódou, ktorá nespôsobí stratu roztoku alebo abráziu povrchu, ktorý má byť testovaný.

- Urobte slepý pokus testu na použité chemické činidlo pri každej sérii meraní.

- Urobte merania pre stanovenie olova a/alebo kadmia atómovou absorbčnou spektrofotometriou za stanovených podmienok.

--------------------------------------------------

Top