EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0891

Smernica Komisie z 28. septembra 1978, ktorou sa prispôsobujú prílohy smerníc Rady 75/106/EHS a 76/211/EHS o spotrebiteľských baleniach technickému pokroku

OJ L 311, 4.11.1978, p. 21–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 181 - 189
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 74 - 81
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 74 - 81
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 112 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 112 - 119
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 195 - 202
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 195 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 195 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 3 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/891/oj

31978L0891Úradný vestník L 311 , 04/11/1978 S. 0021 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0112
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 7 S. 0181
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0112
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0074
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0074


Smernica Komisie

z 28. septembra 1978,

ktorou sa prispôsobujú prílohy smerníc Rady 75/106/EHS a 76/211/EHS o spotrebiteľských baleniach technickému pokroku

(78/891/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly [1] v znení Aktu o pristúpení [2], najmä na jej články 17, 18 a 19,

so zreteľom na smernicu Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu [3],

so zreteľom na smernicu Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu [4],

keďže implementácia ustanovení smernice 76/211/EHS ukázala potrebu revidovať dovolené záporné odchýlky a klasifikáciu výrobkov;

keďže jednoduchšia klasifikácia spotrebiteľsky balených výrobkov súvisí s umožnením ich prípravy na predaj a ponúka spotrebiteľovi širší výber spotrebiteľsky balených výrobkov;

keďže výška označenia na malých spotrebiteľských baleniach môže byť v určitých prípadoch menšia ako výška špecifikovaná v smerniciach 75/106/EHS a 76/211/EHS a stále je dostatočne viditeľná a čitateľná;

keďže najnovšie metódy štatistickej kontroly umožňujú znížiť rozsah plánov odberu vzoriek špecifikovaných v týchto dvoch smerniciach;

keďže opatrenia stanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom Výboru o prispôsobovaní smerníc technickému pokroku na elimináciu technických prekážok v obchodovaní s meracími prístrojmi,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Časti 3.1, 4 a 5 prílohy I smernice 75/106/EHS sa nahrádzajú príslušnými časťami v prílohe I tejto smernice.

Článok 2

Časti 2.4, 3.1 a 5 prílohy I smernice 76/211/EHS sa nahrádzajú príslušnými časťami v prílohe II tejto smernice.

Časti 2.5 a 2.6 sa rušia.

Článok 3

Prílohy II k smerniciam Rady 75/106/EHS a 76/211/EHS sa nahrádza po časť 2.2 vrátane textom uvedeným v prílohe III tejto smernice.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou takým spôsobom, že nadobudnú účinnosť 1. januára 1980.

Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 28. septembra 1978

Za Komisiu

Etienne Davignon

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZMENY A DOPLNKY PRÍLOHY I SMERNICE RADY 75/106/EHS

3.1. menovitý objem obsahu vyjadrený v litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačený číslicami vysokými najmenej 6 mm, ak menovitý objem obsahu je vyšší ako 100 cl, vysokými 4 mm, ak je menovitý objem obsahu rovný alebo menej ako 100 cl a viac ako 20 cl, vysokými 3 mm, ak je rovný alebo menej ako 20 cl a viac ako 5 cl, vysokými 2 mm, ak je rovný alebo menej ako 5 cl, doplnený symbolom použitej mernej jednotky alebo, kde je to primerané, názvom jednotky, v súlade so smernicou 71/354/EHS, naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 76/770/EHS;

do skončenia prechodného obdobia, počas ktorého je povolené v spoločenstve používanie mier v imperiálnych jednotkách uvedených v prílohe II smernice Rady 71/354/EHS, vyznačenie menovitého objemu obsahu vyjadreného v jednotkách SI sústavy podľa predchádzajúcej časti môže byť doplnené označením ekvivalentnej hodnoty v mierach imperiálnych jednotiek, prepočítaných podľa nasledujúcich prepočítavacích faktorov:

1 mililiter = 0,0352 dutej unce

1 liter = 1,760 pinty alebo 0,220 galónu.

Členské štáty môžu, ak to považujú za potrebné, trvať na tomto druhom spôsobe označenia na výrobkoch daných do predaja na ich národnom území. Označovanie v imperiálnych jednotkách má byť písmenami a číslicami, ktorých rozmery nie sú väčšie ako príslušné označenie v SI sústave.

4. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA BALIARNE ALEBO DOVOZCU

Prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca sú zodpovední za to, aby spotrebiteľské balenia spĺňali požiadavky tejto smernice.

Množstvo kvapaliny v spotrebiteľskom balení, ktoré sa označuje ako skutočný objem obsahu, sa meria alebo kontroluje na zodpovednosť prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu. Meranie alebo kontrola sa vykonávajú úradne overenými meradlami vhodnými na tento účel.

Kontrola sa môže vykonať vzorkovaním.

Ak sa nemeria skutočný objem obsahu, prevádzkovateľ baliarne musí vykonať kontrolu takým spôsobom, aby menovitý objem obsahu zodpovedal vyznačeným údajom v súlade s predpismi tejto smernice.

Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak prevádzkovateľ baliarne vykoná prevádzkovú kontrolu spôsobom uznaným príslušnými úradmi členského štátu a ak uchováva dokumenty obsahujúce výsledky týchto kontrol u týchto orgánov s cieľom potvrdenia toho, že tieto kontroly spolu s príslušnými nevyhnutnými korekciami a nastavením boli správne a presne vykonané.

V prípade dovozu tovaru zo štátov, ktoré nie sú štátmi EHS, dovozca môže namiesto merania a kontroly predložiť dôkaz o tom, že vlastní všetky potrebné záruky, ktoré mu umožňujú splnenie tejto zodpovednosti.

Podmienky merania a kontroly sa považujú za splnené, ak sa v čase plnenia spotrebiteľského balenia použilo meradlo zodpovedajúce príslušnej smernici za podmienok stanovených v tejto smernici a v smernici o meraní fliaš.

5. KONTROLY VYKONANÉ PRÍSLUŠNÝMI ÚRADMI V PREVÁDZKACH TOHO, KTO BALÍ ALEBO DOVÁŽA, ALEBO NÍM URČENÉHO ZÁSTUPCU V SPOLOČENSTVE.

Preverenie toho, či spotrebiteľské balenia vyhovujú požiadavkám tejto smernice, sa vykoná príslušnými úradmi členských štátov odberom vzoriek v prevádzke toho, kto balí, alebo ak to nie je možné, v prevádzke toho, kto dováža, alebo ním určeného zástupcu v spoločenstve.

Táto štatistická kontrola vzoriek sa vykoná podľa uznaných metód kontroly kvality. Jej účinnosť je porovnateľná s účinnosťou referenčnej metódy špecifikovanej v prílohe II.

Čo sa týka kritérií minimálneho prijateľného obsahu, vzorkovací plán použitý členským štátom je považovaný za porovnateľný s tým, ktorý je odporúčaný v prílohe II, ak na osi x sa bod 0,1 kalibračnej krivky prvého plánu (pravdepodobnosť prijateľnosti dávky = 0,10) odchyľuje o menej ako 15 % od príslušného bodu na osi y kalibračnej krivky vzorkovacieho plánu odporúčaného v prílohe II.

V

− m

s [1], bod 0,1 na osi x krivky prvého plánu (pravdepodobnosť prijateľnosti dávky = 0,10) sa odchyľuje od osi x o menej ako 0,05 príslušného bodu krivky vzorkovacieho plánu odporúčaného v prílohe II.

[1] m = skutočná stredná hodnota dávky

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZMENY A DOPLNKY PRÍLOHY I SMERNICE RADY 76/211/EHS

2.4. Dovolená záporná odchýlka obsahu spotrebiteľského balenia sa určuje podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Menovité množstvo Qn v gramoch alebo mililitroch | Dovolená záporná odchýlka |

v % z Qn | v g alebo ml |

od 5 vrátane, do 50 | 9 | — |

od 50 do 100 | — | 4,5 |

od 100 do 300 | 4,5 | — |

od 200 do 300 | — | 9 |

od 300 do 500 | 3 | — |

od 500 do 1000 | — | 15 |

od 1000 do 10000 | 1,5 | — |

Pri použití tabuľky, hodnoty dovolených záporných odchýliek vyjadrených v %, prepočítané na jednotky hmotnosti alebo objemu, sa zaokrúhľujú na najbližšiu desatinu gramu alebo mililitra.

3.1. Menovité množstvo (menovitá hmotnosť alebo menovitý objem), vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch, a vyznačené číslicami vysokými najmenej 6 mm, ak menovité množstvo je vyššie ako 1000 g alebo 100 cl; vysokými 4 mm, ak je menovité množstvo rovné alebo menej ako 1000 g alebo 100 cl a viac ako 200 g alebo 20 cl, vysokými 3 mm, ak je menej ako 200 g alebo 20 cl a viac ako 50 g alebo 5 cl, vysokými 2 mm, ak je rovné a menšie ako 50 g alebo 5 cl, doplnené symbolom použitej mernej jednotky alebo, kde je to primerané, názvom jednotky podľa smernice 71/354/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 76/770/EHS.

Označovanie v imperiálnych jednotkách má byť písmenami a číslicami, ktorých rozmery nie sú väčšie ako príslušné označenie v SI sústave.

5. KONTROLY VYKONANÉ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI V PREVÁDZKACH TOHO, KTO BALÍ ALEBO DOVÁŽA, ALEBO NÍM URČENÉHO ZÁSTUPCU.

Preverenie toho, či spotrebiteľské balenia vyhovujú požiadavkám tejto smernice, sa vykonáva príslušnými úradmi členských štátov odberom vzoriek v prevádzke toho, kto balí, alebo ak to nie je možné, v prevádzke toho, kto dováža, alebo ním určeného zástupcu v spoločenstve.

Táto štatistická kontrola vzoriek sa vykoná podľa uznaných metód kontroly kvality. Jej účinnosť má byť porovnateľná s účinnosťou referenčnej metódy špecifikovanej v prílohe II.

Čo sa týka kritérií minimálneho prijateľného obsahu, vzorkovací plán použitý členským štátom je považovaný za porovnateľný s tým, ktorý je odporúčaný v prílohe II, ak na osi x sa bod 0,1 kalibračnej krivky prvého plánu (pravdepodobnosť prijateľnosti dávky = 0,10) odchyľuje o menej ako 15 % od príslušného bodu na osi y kalibračnej krivky vzorkovacieho plánu odporúčaného v prílohe II.

Q

− m

s [1], bod 0,1 na osi y krivky prvého plánu (pravdepodobnosť prijateľnosti dávky = 0,10) sa odchyľuje o menej ako 0,05 od osi x príslušného bodu krivky vzorkovacieho plánu odporúčaného v prílohe II.

[1] m = skutočná stredná hodnota dávky

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZMENY A DOPLNKY PRÍLOHY II SMERNICE RADY 75/106/EHS A 76/211/EHS

PRÍLOHA II

Táto príloha stanovuje spôsob referenčnej metódy na štatistické skúšanie dávok spotrebiteľských balení s cieľom preverenia splnenia požiadaviek článku 3 smernice a 5. časti jej prílohy I.

1. POŽIADAVKY NA MERANIE SKUTOČNÉHO OBSAHU SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ

Skutočný obsah spotrebiteľských balení sa môže zisťovať priamo prostredníctvom váhových meradiel alebo objemových meradiel, alebo v prípade kvapalín nepriamo vážením spotrebiteľského balenia výrobku a meraním jeho špecifickej hmotnosti.

Nezávisle od použitej metódy, chyba merania skutočného obsahu spotrebiteľského balenia nesmie byť väčšia ako jedna pätina dovolenej zápornej odchýlky menovitého množstva spotrebiteľského balenia.

Spôsob stanovenia skutočného obsahu spotrebiteľského balenia môže byť predmetom vnútroštátnych zákonov každého členského štátu.

2. POŽIADAVKY NA KONTROLU DÁVOK SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ.

Kontrola spotrebiteľských balení sa vykonáva na základe odberu vzoriek a má dve časti:

- kontrola, ktorá sa týka skutočného obsahu každého samostatného spotrebiteľského balenia vo vzorke,

- ďalšia kontrola sa týka priemerného skutočného obsahu spotrebiteľských balení vo vzorke.

Dávka spotrebiteľských balení je vyhovujúca, ak výsledky oboch týchto kontrol spĺňajú kritériá na prijatie.

Pri každej z týchto skúšok sú dva spôsoby odberu vzoriek:

- jeden na nedeštrukčné skúšanie, t. j. skúšanie, pri ktorom sa obal neporuší,

- ďalší na deštrukčné skúšanie, t. j. skúšanie, pri ktorom sa poruší alebo otvorí obal.

Z ekonomických a praktických dôvodov sa deštrukčné skúšanie má obmedziť na absolútne nevyhnutné minimum; je menej účinné ako nedeštrukčné skúšanie.

Deštrukčné skúšanie sa má používať len vtedy, keď nedeštrukčné skúšanie je nepraktické. Platí všeobecné pravidlo, že sa nemá používať pri dávkach tvorených menej ako 100 jednotkami.

2.1. Dávky spotrebiteľských balení.

2.1.1. Dávku tvoria všetky spotrebiteľské balenia s rovnakým menovitým množstvom toho istého druhu a z tej istej výroby, zabalené na tom istom mieste, určené na kontrolu. Veľkosť dávky je limitovaná množstvami stanovenými nižšie.

2.1.2. Ak sa spotrebiteľské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, dávka sa rovná najvyššiemu hodinovému výkonu baliacej linky bez akéhokoľvek ohraničenia veľkosti dávky.

V iných prípadoch sa dávka ohraničuje na 10000.

2.1.3. Pre dávky menšie ako 100 spotrebiteľských balení sa v prípade nedeštrukčného skúšania podrobuje skúške 100 %.

2.1.4. Pred vykonaním skúšok podľa 2.2. a 2.3. sa náhodným spôsobom vyberie dostatočný počet spotrebiteľských balení z dávky, aby bolo možné vykonať skúšku vyžadujúcu väčšiu vzorku.

Na ďalšie skúšky sa potrebná vzorka vyberá náhodným spôsobom z prvej vzorky a označí sa.

Úkon označenia sa vykoná pred začatím meracích úkonov.

2.2. Kontrola skutočného obsahu spotrebiteľského balenia.

Najnižší prípustný obsah sa vypočíta odčítaním dovolenej zápornej odchýlky zodpovedajúcej príslušnému obsahu od menovitého množstva spotrebiteľského balenia.

Spotrebiteľské balenia v dávke so skutočným obsahom menším, ako je najnižší prípustný obsah, je nevyhovujúce.

2.2.1. Nedeštrukčné skúšanie

Nedeštrukčné skúšanie sa vykoná podľa dvojitého vzorkovacieho plánu v tabuľke uvedenej nižšie:

Prvý počet spotrebiteľských balení na skúšanie sa rovná počtu jednotiek v prvej vzorke, určených podľa plánu:

- ak počet nevyhovujúcich jednotiek nájdených v prvej vzorke je nižší alebo rovný prvému kritériu na prijatie, dávka sa považuje za vyhovujúcu podľa tejto skúšky,

- ak počet nevyhovujúcich jednotiek nájdených v prvej vzorke je rovný alebo väčší ako prvé kritérium na zamietnutie, dávka sa zamieta,

- ak počet nevyhovujúcich jednotiek nájdených v prvej vzorke je medzi prvým kritériom na prijatie a prvým kritériom na zamietnutie, podrobí sa skúške druhá vzorka, počet jednotiek je určený v pláne.

Nevyhovujúce jednotky nájdené v prvej a druhej vzorke sa sčítajú a:

- ak je súčet nevyhovujúcich jednotiek nižší alebo rovný druhému kritériu na prijatie, dávka sa považuje za vyhovujúcu podľa tejto skúšky,

- ak je súčet nevyhovujúcich jednotiek vyšší alebo rovný druhému kritériu na zamietnutie, dávka sa zamieta.

Vzorka | Počet nevyhovujúcich spotrebiteľských balení | Počet jednotiek v dávke |

Poradové číslo | Počet | Kumulovaný počet | Počet na prijatie | Počet na odmietnutie |

od 100 do 500 | 1. | 30 | 30 | 1 | 3 |

| 2. | 30 | 60 | 4 | 5 |

od 501 do 3200 | 1. | 50 | 50 | 2 | 5 |

| 2. | 50 | 100 | 6 | 7 |

od 3201 a viac | 1. | 80 | 80 | 3 | 7 |

| 2. | 80 | 160 | 8 | 9 |

2.2.2. Deštrukčné skúšanie

Deštrukčné skúšanie sa vykoná podľa jednoduchého vzorkovacieho plánu uvedeného nižšie a môže sa použiť len na dávky s počtom jednotiek 100 a vyššie.

Počet kontrolovaných spotrebiteľských balení sa rovná 20,

- ak počet nevyhovujúcich jednotiek nájdených vo vzorke je nižší alebo rovný kritériu na prijatie, dávka sa považuje za vyhovujúcu.

- ak počet nevyhovujúcich jednotiek nájdených vo vzorke je rovný alebo väčší ako kritérium na zamietnutie, dávka sa zamieta.

Počet jednotiek v dávke | Počet jednotiek vo vzorke | Počty na |

prijatie | zamietnutie |

Bez ohľadu na počet (≥ 100) | 20 | 1 | 2 |

--------------------------------------------------

Top