EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1116(01)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

OJ L 299, 16.11.2005, p. 62–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 128–136 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 39 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015

22005A1116(01)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Úradný vestník L 299 , 16/11/2005 S. 0062 - 0067


Dohoda

medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len "Spoločenstvo",

na jednej strane a

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len "Dánsko",

na strane druhej,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel

1. Účelom tejto dohody je uplatňovať ustanovenia nariadenia Brusel I a jeho vykonávacích opatrení na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom v súlade s článkom 2 ods. 1 tejto dohody.

2. Cieľom zmluvných strán je dohodnúť sa na jednotnom uplatňovaní a výklade ustanovení nariadenia Brusel I a jeho vykonávacích opatrení vo všetkých členských štátoch.

3. Ustanovenia článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 tejto dohody vyplývajú z Protokolu o postavení Dánska.

Článok 2

Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1. Ustanovenia nariadenia Brusel I, ktoré je pripojené k tejto dohode a je jej súčasťou, spolu s jeho vykonávacími opatreniami v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia a – s ohľadom na vykonávacie opatrenia prijaté po nadobudnutí platnosti tejto dohody – implementovanými Dánskom tak, ako je uvedené v článku 4 tejto dohody, a s opatreniami prijatými v súlade s článkom 74 ods. 1 nariadenia sa podľa medzinárodného práva uplatňujú na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom.

2. Na účel tejto dohody sa však uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia upraví takto:

a) článok 1 ods. 3 sa neuplatňuje;

b) článok 50 sa dopĺňa týmto odsekom (ako odsek 2):

"2. Avšak navrhovateľ, ktorý požiada o výkon rozhodnutia vydaného správnym orgánom v Dánsku, si môže v súvislosti so súdnym príkazom na vyživovaciu povinnosť v adresovanom členskom štáte uplatniť nárok na výhody uvedené v prvom odseku, ak predloží potvrdenie z dánskeho ministerstva spravodlivosti, že spĺňa finančné požiadavky, ktoré ho oprávňujú na získanie úplnej alebo čiastočnej právnej pomoci alebo na oslobodenie od nákladov alebo výdavkov."

c) článok 62 sa dopĺňa týmto odsekom (ako odsek 2):

"2. Vo veciach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti, výraz "súd" zahŕňa dánske správne orgány."

d) článok 64 sa uplatňuje na zámorské lode registrované v Dánsku, ako aj v Grécku a Portugalsku;

e) namiesto dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podľa jeho článku 70 ods. 2, článku 72 a 76 sa uplatňuje dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody;

f) namiesto článku 66 nariadenia sa uplatňujú prechodné ustanovenia tejto dohody;

g) do prílohy I sa dopĺňa: "v Dánsku: článok 246 ods. 2 a 3 zákona o justícii (lov om rettens pleje)";

h) do prílohy II sa dopĺňa: "v Dánsku je to "byret"";

i) do prílohy III sa dopĺňa: "v Dánsku je to "landsret"";

j) do prílohy IV sa dopĺňa: "V Dánsku je to odvolanie na "Højesteret" s povolením od "Procesbevillingsnævnet"."

Článok 3

Zmeny a doplnenia nariadenia Brusel I

1. Dánsko sa nezúčastňuje na prijímaní zmien a doplnení nariadenia Brusel I a takéto zmeny a doplnenia nie sú v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie sú záväzné.

2. Pri každom prijatí zmien a doplnení nariadenia oznámi Dánsko Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah týchto zmien a doplnení. Oznámenie formou notifikácie musí byť podané v čase prijímania zmien a doplnení alebo do 30 dní po ich prijatí.

3. Ak sa Dánsko rozhodne, že bude implementovať obsah zmien a doplnení, oznámenie musí uvádzať, či sa táto implementácia uskutoční administratívnou cestou alebo si vyžaduje schválenie parlamentom.

4. Ak sa v oznámení uvádza, že sa implementácia môže uskutočniť administratívnou cestou, musí oznámenie okrem toho uviesť, že všetky potrebné administratívne opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nariadenia alebo že nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

5. Ak sa v oznámení uvádza, že implementácia si vyžaduje schválenie dánskym parlamentom, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a) legislatívne opatrenia v Dánsku nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nariadenia alebo do šiestich mesiacov po oznámení, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr;

b) Dánsko oznámi Komisii dátum, ku ktorému vykonávacie legislatívne opatrenia nadobúdajú účinnosť.

6. Oznámením Dánska o tom, že obsah zmien a doplnení bol v Dánsku implementovaný v súlade s odsekmi 4 a 5, vznikajú podľa medzinárodného práva Dánsku a Spoločenstvu vzájomné povinnosti. Zmeny a doplnenia nariadenia tak predstavujú zmeny a doplnenia tejto dohody a považujú sa za prílohy k nej.

7. V prípadoch, že:

a) Dánsko oznámi svoje rozhodnutie, že neimplementuje obsah zmien a doplnení; alebo

b) Dánsko nepodá oznámenie v časovej lehote 30 dní stanovenej v odseku 2; alebo

c) legislatívne opatrenia v Dánsku nenadobúdajú účinnosť v rámci časových lehôt stanovených v odseku 5;

sa táto dohoda považuje za ukončenú, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak v lehote 90 dní alebo, v situácii uvedenej v písmene c), legislatívne opatrenia v Dánsku nadobúdajú účinnosť v tej istej lehote. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po uplynutí lehoty 90 dní.

8. Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovuje odsek 7, týmto nie sú dotknuté.

Článok 4

Vykonávacie opatrenia

1. Dánsko sa nezúčastňuje prijímania stanovísk výboru uvedeného v článku 75 nariadenia Brusel I. Vykonávacie opatrenia prijaté podľa článku 74 ods. 2 tohto nariadenia nie sú v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie sú záväzné.

2. Pri každom schvaľovaní vykonávacích opatrení v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia sa vykonávacie opatrenia oznámia Dánsku. Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah vykonávacích opatrení. Oznámenie sa musí podať po prijatí vykonávacích opatrení alebo do 30 dní po ich prijatí.

3. Oznámenie musí uvádzať, že všetky potrebné správne opatrenia v Dánsku nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení alebo že nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

4. Oznámením Dánska o tom, že obsah vykonávacích opatrení bol v Dánsku implementovaný, vznikajú podľa medzinárodného práva Dánsku a Spoločenstvu vzájomné povinnosti. Vykonávacie opatrenia tvoria súčasť tejto dohody.

5. V prípadoch, že:

a) Dánsko oznámi svoje rozhodnutie, že neimplementuje obsah vykonávacích opatrení; alebo

b) Dánsko nepodá oznámenie v časovej lehote 30 dní stanovenej v odseku 2;

sa táto dohoda považuje za ukončenú, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak v lehote 90 dní. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po uplynutí lehoty 90 dní.

6. Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovuje odsek 5, týmto nie sú dotknuté.

7. Ak si implementácia vo výnimočných prípadoch vyžaduje schválenie dánskym parlamentom, podľa odseku 2 to Dánsko uvedie v oznámení a uplatnia sa ustanovenia článku 3 ods. 5 až 8.

8. Dánsko oznámi Komisii text, ktorým sa menia a dopĺňajú body uvedené v článku 2 ods. 2 písm. g) až j) tejto dohody. Komisia článok 2 ods. 2 písm. g) až j) zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Článok 5

Medzinárodné dohody, ktoré majú vplyv na nariadenie Brusel I

1. Medzinárodné dohody, ktoré Spoločenstvo uzavrelo, založené na pravidlách nariadenia Brusel I nie sú v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie sú záväzné.

2. Dánsko sa zdrží uzavretia medzinárodných dohôd, ktoré môžu ovplyvňovať alebo upravovať pôsobnosť nariadenia Brusel I pripojeného k tejto dohode, pokiaľ na to Spoločenstvo neudelilo súhlas a neboli podniknuté dostatočné opatrenia v súvislosti so vzťahom medzi touto dohodou a príslušnou medzinárodnou dohodou.

3. Počas rokovaní o medzinárodných dohodách, ktoré môžu ovplyvňovať alebo upravovať pôsobnosť nariadenia Brusel I pripojeného k tejto dohode, bude Dánsko koordinovať svoje stanovisko so Spoločenstvom a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozovalo ciele stanoviska Spoločenstva v rámci jeho kompetencie v takýchto rokovaniach.

Článok 6

Právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súvislosti s výkladom dohody

1. Ak vznikne otázka týkajúca sa platnosti alebo výkladu tejto dohody v prípade pojednávanom pred dánskym súdom alebo tribunálom, tento súd alebo tribunál požiada Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o tejto otázke vždy, keď by bol o vydanie rozhodnutia za rovnakých okolností požiadaný súd alebo tribunál iného členského štátu Európskej únie s ohľadom na nariadenie Brusel I a jeho vykonávacie opatrenia uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

2. Podľa dánskeho práva berú súdy v Dánsku pri výklade tejto dohody náležitý ohľad na rozhodnutia obsiahnuté v judikatúre Súdneho dvora, pokiaľ ide o ustanovenia Bruselského dohovoru, nariadenia Brusel I a každého vykonávacieho opatrenia Spoločenstva.

3. Dánsko môže, rovnako ako Rada, Komisia a každý členský štát, požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o otázke týkajúcej sa výkladu tejto dohody. Rozhodnutie vydané Súdnym dvorom v reakcii na takúto žiadosť sa neuplatňuje na rozsudky súdov alebo tribunálov členských štátov, ktoré majú účinky res judicata.

4. Dánsko má nárok predložiť Súdnemu dvoru svoje stanovisko v prípadoch, keď mu bola otázka predbežného rozhodnutia týkajúceho sa výkladu akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 2 ods. 1 postúpená súdom alebo tribunálom členského štátu.

5. Uplatňuje sa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho rokovací poriadok.

6. Ak sa ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva týkajúce sa rozhodnutí vydaných Súdnym dvorom zmenia a doplnia s následným vplyvom na rozhodnutia v súvislosti s nariadením Brusel I, môže Dánsko upovedomiť Komisiu o svojom rozhodnutí neuplatňovať zmeny a doplnenia s ohľadom na túto dohodu. Oznámenie musí byť podané v čase nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení alebo do 60 dní po nadobudnutí účinnosti.

V takomto prípade sa táto dohoda považuje za ukončenú. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po oznámení.

7. Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovuje odsek 6, týmto nie sú dotknuté.

Článok 7

Právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súvislosti s dodržiavaním dohody

1. Komisia môže v súvislosti s neplnením ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto dohody začať voči Dánsku konanie na Súdnom dvore.

2. Pri nedodržiavaní povinností podľa tejto dohody členským štátom môže Dánsko podať Komisii sťažnosť.

3. Uplatňujú sa príslušné ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú konania na Súdnom dvore, ako aj Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho rokovací poriadok.

Článok 8

Územná pôsobnosť

1. Táto dohoda sa uplatňuje na územiach uvedených v článku 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

2. Ak Spoločenstvo rozhodne o rozšírení uplatňovania nariadenia Brusel I na územia, ktoré sa v súčasnosti riadia Bruselským dohovorom, budú Spoločenstvo a Dánsko spolupracovať, aby sa zabezpečilo rozšírenie tohto uplatňovania aj na Dánsko.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uplatňuje iba na právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po nadobudnutí jej platnosti.

2. Ak sa však konania v členskom štáte pôvodu začali pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, rozsudky vydané po tomto dátume sa uznajú a vykonajú v súlade s touto dohodou:

a) ak sa konania v členskom štáte pôvodu začali po nadobudnutí platnosti Bruselského alebo Luganského dohovoru nielen v členskom štáte pôvodu, ale aj v adresovanom členskom štáte;

b) vo všetkých ostatných prípadoch, ak bola právomoc založená na pravidlách, ktoré boli v súlade s pravidlami ustanovenými buď v tejto dohode, alebo v dohovore uzavretom medzi členským štátom pôvodu a adresovaným členským štátom, ktorý bol v platnosti v čase začatia konaní.

Článok 10

Vzťah k nariadeniu Brusel I

1. Táto dohoda platí bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Brusel I inými členskými štátmi Spoločenstva, ako je Dánsko.

2. V každom prípade sa však táto dohoda uplatňuje:

a) vo veciach právomoci, kde má odporca bydlisko v Dánsku alebo kde články 22 a 23 nariadenia uplatniteľné na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom na základe článku 2 tejto dohody delegujú právomoc na dánske súdy;

b) vo vzťahu k lis pendens alebo k súvisiacim sporom tak, ako ustanovujú články 27 a 28 nariadenia Brusel I, uplatniteľným na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom na základe článku 2 tejto dohody, keď sa konania začali v inom členskom štáte ako Dánsko a v Dánsku;

c) vo veciach uznávania a výkonu, kde je Dánsko buď štátom pôvodu, alebo štátom adresovaným.

Článok 11

Zánik dohody

1. Táto dohoda zaniká, keď Dánsko informuje ostatné členské štáty o tom, že si už neželá využívať ustanovenia časti I Protokolu o postavení Dánska, v súlade s článkom 7 tohto protokolu.

2. Táto dohoda môže zaniknúť vypovedaním ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zánik nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dni vypovedania.

3. Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovujú odseky 1 alebo 2, týmto nie sú dotknuté.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

1. Zmluvné strany prijmú túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2. Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca po oznámení zmluvných strán o ukončení ich príslušných postupov potrebných na tento účel.

Článok 13

Autentickosť znení

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

[1] Ú. v. ES L 299, 31.12.1972, s. 32; Ú. v. ES L 304, 30.10.1978, s. 1; Ú. v. ES L 388, 31.12.1982, s. 1; Ú. v. ES L 285, 3.10.1989, s. 1; Ú. v. ES C 15, 15.1.1997, s. 1; konsolidovaná verzia v Ú. v. ES C 27, 26.1.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 319, 25.11.1988, s. 9.

[3] Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 10).

[4] Ú. v. ES L 204, 2.8.1975, s. 28; Ú. v. ES L 304, 30.10.1978, s. 1; Ú. v. ES L 388, 31.12.1982, s. 1; Ú. v. ES L 285, 3.10.1989, s. 1; Ú. v. ES C 15, 15.1.1997, s. 1; konsolidovaná verzia v Ú. v. ES C 27, 26.1.1998, s. 28.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1496/2002 z 21. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2) a príloha II (zoznam príslušných súdov a orgánov) k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

--------------------------------------------------

Top