EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0912(01)

Záverečný akt medzinárodnej konferencie a rozhodnutie konferencie o energetickej charte so zreteľom na zmenu a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu

OJ L 252, 12.9.1998, p. 23–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 42 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 258 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 258 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 8 - 31

In force

21998A0912(01)Úradný vestník L 252 , 12/09/1998 S. 0023 - 0046


Záverečný akt medzinárodnej konferencie a rozhodnutie konferencie o energetickej charte so zreteľom na zmenu a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu

ZÁVEREČNÝ AKT MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE A ROZHODNUTIE KONFERENCIE O ENERGETICKEJ CHARTE

I. Medzi 17. decembrom 1994 a 18. decembrom 1997 sa stretla Dočasná konferencia o Energetickej charte, aby dojednala zmenu a doplnenie ustanovení Zmluvy o Energetickej charte týkajúcich sa obchodu. Konferencia prijímajúca túto zmenu a doplnenie sa uskutočnila v Bruseli 23. a 24. apríla 1998. Zástupcovia Albánskej republiky, Arménskej republiky, Austrálie, Rakúskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Belgického kráľovstva, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky, Cyperskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Estónskej republiky, Európskych spoločenstiev, Fínskej republiky, Francúzskej republiky, Gruzínskej republiky, Spolkovej republiky Nemecka, Helénskej republiky, Maďarskej republiky, Islandskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Japonska, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Lotyšskej republiky, Lichtenštajnského veľkokniežatstva, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maltskej republiky, Moldavskej republiky, Holandského kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Slovinskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Tadžickej republiky, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Tureckej republiky, Turkménska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Uzbeckej republiky (ďalej len "zástupcovia") sa zúčastnili na konferencii spoločne s pozvanými pozorovateľmi z určitých krajín a medzinárodných organizácií.

II. Konferencia o Energetickej charte, ktorá bola definitívne založená nadobudnutím platnosti Zmluvy o Energetickej charte z roku 1994 dňa 16. apríla 1998, sa tiež stretla 23. a 24. apríla 1998, aby posúdila prijatie zmeny a doplnenia ustanovení Energetickej charty týkajúcich sa obchodu v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Energetickej charte.

ZMENA A DOPLNENIE USTANOVENÍ ENERGETICKEJ CHARTY TÝKAJÚCICH SA OBCHODU

III. Text zmeny a doplnenia ustanovení Zmluvy o Energetickej charte (ďalej len "zmena a doplnenie"), ktorý je uvedený v prílohe 1 a príslušné rozhodnutia, ktoré sú uvedené v prílohe 2, boli prijaté v súlade s modalitami medzinárodnej konferencie zvolanej na tento účel a podľa Zmluvy o Energetickej charte v súlade s postupom, ktorý bol v nej na toto ustanovený.

VÝKLAD

IV. S ohľadom na zmenu a doplnenie bol prijatý nasledujúci výklad:

1. výklad s ohľadom na článok 29 ods. 2 písm. a) a prílohu W:

Napriek zoznamu v článku XXIV odseku 6 GATT 1994 v prílohe W bod A ods. 1 písm. a) bode i) každý signatár postihnutý zvýšením colných sadzieb alebo iných poplatkov akéhokoľvek druhu uvalených na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom uvedeným v prvej vete toho odseku je oprávnený žiadať o konzultácie v rámci Konferencie charty.

2. výklad s ohľadom na článok 29 ods. 7:

V prípade signatára, ktorý nie je členom WTO a je uvedený na zozname v prílohách BR alebo BRQ alebo na oboch, sa bude na akúkoľvek, počas procesu jeho vstupu do WTO, formálne ponúknutú koncesiu s ohľadom na energetické materiály alebo produkty uvádzané v prílohe EM II alebo na energetické zariadenia uvedené v prílohe EQ II prihliadať na účely tohto článku ako na záväzok v rámci WTO.

3. výklad s ohľadom na článok 29 ods. 6 a 7 a článok 34 ods. 3 písm. o):

Konferencia charty vykoná každý rok kontrolu týkajúcu sa akejkoľvek možnosti presunu položiek energetických materiálov a produktov alebo energetických zariadení z príloh EM I alebo EQ I do príloh EM II alebo EQ II.

VYHLÁSENIA

V. S ohľadom na zmenu a doplnenie boli urobené nasledujúce vyhlásenia:

Spoločné vyhlásenie o autorských právach súvisiacich s obchodom

Signatári potvrdzujú svoj záväzok poskytovať účinnú ochranu autorských práv podľa najprísnejších medzinárodných noriem.

Autorské práva zahŕňajú pre účel tohto vyhlásenia najmä autorské práva a súvisiace práva (vrátane počítačových programov a databáz), ochranné známky, zemepisné označenia, patenty, dizajny, topografie polovodičových výrobkov a neposkytnuté údaje.

Spoločné vyhlásenie Ruskej federácie a Európskej únie

Ruská federácia nastolila otázku obchodu s jadrovými materiálmi. Ruská federácia a EÚ sa dohodli, že dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Ruskou federáciou, Európskou úniou a jej členskými štátmi, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 1997, je primeraným rámcom na riešenie tejto otázky v zmysle záverov Rady spolupráce zo dňa 27. januára 1998.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZMENA A DOPLNENIE USTANOVENÍ ZMLUVY O ENERGETICKEJ CHARTE TÝKAJÚCICH SA OBCHODU

Článok 1

Článok 29 zmluvy sa nahrádza takto:

"Článok 29

Dočasné ustanovenia o záležitostiach súvisiacich s obchodom

1. Ustanovenia tohto článku sa uplatnia pre obchod s energetickými materiálmi a produktmi a energetickými zariadeniami, pokiaľ zmluvná strana nie je členom WTO.

2. a) Obchod s energetickými materiálmi a produktmi a energetickými zariadeniami medzi zmluvnými stranami, z ktorých aspoň jedna nie je členom WTO, sa spravuje, s výhradou písmena b) a výnimiek a pravidiel ustanovených v prílohe W, ustanoveniami Dohody WTO tak, ako je táto uplatňovaná a praktizovaná, pokiaľ ide o energetické materiály a produkty a energetické zariadenia medzi členmi WTO navzájom, ako keby všetky zmluvné strany boli členmi WTO.

b) Obchod zmluvnej strany, ktorá je štátom, ktorý bol súčasťou bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, sa môže namiesto toho spravovať, s výhradou ustanovení prílohy TFU, dohodou medzi dvomi alebo viacerými takýmito štátmi do 1. decembra 1999 alebo do prijatia takejto zmluvnej strany do WTO, podľa toho, čo nastane skôr.

3. a) Každý signatár tejto zmluvy a každý štát alebo regionálna organizácia hospodárskej integrácie pristupujúce k tejto zmluve pred 24. aprílom 1998 v deň svojho podpisu alebo uloženia listín o svojom prístupe poskytne sekretariátu zoznam všetkých colných sadzieb a poplatkov akéhokoľvek druhu uvalených na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom energetických materiálov a produktov, oznámiac úroveň takýchto colných sadzieb a poplatkov platných v deň podpisu alebo uloženia listín. Každý signatár tejto zmluvy a každý štát alebo regionálna organizácia hospodárskejintegrácie pristupujúca k tejto zmluve pred 24. aprílom 1998 k tomuto dňu poskytne sekretariátu zoznam všetkých colných sadzieb a poplatkov akéhokoľvek druhu uvalených na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom energetických zariadení, oznámiac úroveň takýchto colných sadzieb a poplatkov platných k tomuto dňu.

b) Každý štát alebo regionálna organizácia hospodárskej integrácie pristupujúce k tejto zmluve po 24. apríli 1998 v deň svojho uloženia listín o svojom prístupe poskytne sekretariátu zoznam všetkých colných sadzieb a poplatkov akéhokoľvek druhu uvalených na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom energetických materiálov a produktov a energetických zariadení, oznámiac úroveň takýchto colných sadzieb a poplatkov platných v deň podpisu alebo uloženia listín.

4. Každá zmluvná strana sa bude usilovať o nezvyšovanie akýchkoľvek colných sadzieb alebo poplatku akéhokoľvek druhu uvaleného na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom:

a) v prípade dovozu energetických materiálov a produktov uvedených v zozname prílohy EM I alebo energetických zariadení uvedených v prílohe EQ I a opísaných v časti I plánu súvisiaceho so zmluvnou stranou uvedeného v článku II GATT 1994 nad úroveň stanovenú v tomto pláne, ak je zmluvná strana členom WTO;

b) v prípade vývozu energetických materiálov a produktov uvedených v zozname prílohy EM I alebo energetických zariadení uvedených v prílohe EQ I a v prípade ich dovozu, ak zmluvná strana nie je členom WTO, nad úroveň najnovšie oznámenú sekretariátu s výnimkou povolenou ustanoveniami uvedenými v odseku 2 písm. a).

5. Zmluvná strana môže zvýšiť takéto colné sadzby alebo iné poplatky nad úroveň uvedenú v odseku 4, iba ak:

a) v prípade colných sadzieb alebo iných poplatkov uvalených na alebo v súvislosti s dovozom, takéto opatrenie nie je nekonzistentné s platnými ustanoveniami Dohody WTO, ktoré nie sú ustanoveniami tejto dohody uvedenými v prílohe W, alebo

b) oznámila sekretariátu, v najširšom rozsahu vykonateľnom podľa svojich legislatívnych postupov, svoj návrh takéhoto zvýšenia, poskytla ostatným zainteresovaným zmluvným stranám primeranú príležitosť konzultácií s ohľadom na takýto návrh a dohodla zváženie so všetkými reprezentáciami takýchto zmluvných strán.

6. S ohľadom na obchod medzi zmluvnými stranami, z ktorých aspoň jedna nie je členom WTO, žiadna takáto zmluvná strana nezvýši žiadne colné sadzby alebo poplatok akéhokoľvek druhu uvalený na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom energetických materiálov a produktov uvedených v prílohe EM II alebo energetických zariadení uvedených v prílohe EQ II nad najnižšiu z úrovní uplatňovaných v deň rozhodnutia Konferencie charty o začlenení konkrétnej položky do zoznamu v príslušnej prílohe.

Zmluvná strana môže zvýšiť takéto colné sadzby alebo iné poplatky nad túto úroveň iba:

a) v prípade colných sadzieb alebo iných poplatkov uvalených na alebo v súvislosti s dovozom, takéto opatrenie nie je nekonzistentné s platnými ustanoveniami Dohody WTO, ktoré nie sú ustanoveniami tejto dohody uvedené v prílohe W, alebo

b) vo výnimočných prípadoch inde neuvedených v tejto zmluve sa Konferencia charty rozhodne zbaviť zmluvnú stranu povinnosti inak uloženej týmto odsekom, súhlasiac so zvýšením colnej sadzby podliehajúcej akýmkoľvek podmienkam, ktoré môže Konferencia charty určiť.

7. Bez ohľadu na odsek 6, v prípade obchodu uvedeného v tomto odseku, zmluvné strany uvedené v zozname prílohy BR, pokiaľ ide o energetické materiály a produkty uvedené v prílohe EM II alebo v prílohe BRQ, pokiaľ ide o energetické zariadenia uvedené v prílohe EQ II, nezvýšia žiadne colné sadzby alebo iné poplatky nad úroveň vyplývajúcu z ich záväzkov alebo akýchkoľvek ustanovení vzťahujúcich sa na ne podľa Dohody WTO.

8. Iné sadzby a poplatky uvalené na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom energetických materiálov a produktov alebo energetických zariadení podliehajú ustanoveniam výkladu článku II ods. 1 písm. b) dohody GATT 1994 v znení prílohy W.

9. Príloha D platí:

a) pre spory týkajúce sa plnenia ustanovení podľa tohto článku týkajúcich sa obchodu;

b) pre spory týkajúce sa uplatňovania akéhokoľvek opatrenia zmluvnou stranou, bez ohľadu nato, či protirečí ustanoveniam tohto článku alebo nie, ktoré podľa inej zmluvnej strany by eliminovalo alebo zhoršilo akýkoľvek jej prínos vyplývajúci priamo alebo nepriamo z tohto článku; a

c) pokiaľ sa zmluvné strany zúčastnené v spore nedohodnú inak, pre spory týkajúce sa plnenia článku 5 medzi zmluvnými stranami, z ktorých aspoň jedna nie je členom WTO.

Príloha D však neplatí na žiaden spor medzi zmluvnými stranami, ktorého povaha vyplynie podľa zmluvy, a ktorý:

i) bol oznámený v súlade s ňou a spĺňa ostatné požiadavky odseku 2 písm. b) a prílohy TFU, alebo

ii) zakladá zónu voľného obchodu alebo colnú úniu v zmysle opisu v článku XXIV GATT 1994."

Článok 2

Zmluva sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 7 preambuly sa nahrádzajú slová "Všeobecnej dohody o clách a obchode a jej súvisiacich dokumentoch" slovami "Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie".

V odseku 8 preambuly sa nahrádzajú slová "súvisiacimi zariadeniami" slovami "energetickými zariadeniami".

V odseku 9 preambuly sa nahrádzajú slová "Všeobecnej dohody o clách a obchode" a "jej zmluvnými stranami" pojmami "Svetovej obchodnej organizácie" a "jej členmi".

V odseku 10 preambuly sa nahrádzajú slová "zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode a jej súvisiacich dokumentov" za "členmi Svetovej obchodnej organizácie".

V článku 1 sa nahrádza text odseku 4 takto:

"4. "Energetické materiály a produkty" vychádzajúc z harmonizovaného systému Svetovej organizácie pre clá a kombinovanej nomenklatúry Európskych spoločenstiev znamenajú položky zahrnuté do príloh EM I alebo EM II."

V článku 1 sa za text odseku 4 vkladá:

"4a. "Energetické zariadenia" vychádzajúc z harmonizovaného systému Svetovej organizácie pre clá znamenajú položky zhrnuté do príloh EQ I alebo EQ II."

V článku 1 sa text odseku 11 nahrádza takto:

"11. a) "WTO" znamená Svetovú obchodnú organizáciu založenú Dohodou o založení Svetovej obchodnej organizácie;

b) "Dohoda WTO" znamená Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie, jejprílohy a rozhodnutia, vyhlásenia a k nim sa viažuce výklady tak, ako boli následne opravené, zmenené alebo doplnené;

c) "GATT 1994" znamená Všeobecnú dohodu o clách a obchode podľa definície v prílohe 1A k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácii tak, ako bola následne občas opravená, zmenená alebo doplnená;"

.

V článku 3 sa za slová "energetickými materiálmi a produktmi" vkladá "a energetickými zariadeniami".

V názve hlavy článku 4 sa slová "dohody GATT a súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO" a v texte článku 4 sa slová "zmluvnými stranami dohody GATT" nahrádzajú slovami "členmi WTO" a slová "GATT ani súvisiacich dokumentov" sa nahrádzajú slovami "Dohody WTO".

V článku 5 odseku 1 za slová "článku III alebo článku XI GATT" vkladá "1994" a slová "dohody GATT a súvisiacich dokumentov" sa nahrádzajú slovami "Dohody WTO".

V článku 14 odseku 6 sa nahrádza "GATT a súvisiacich dokumentov" za "Dohody WTO".

V článku 20 odseku 1 sa slová "dohody GATT a príslušných súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO" a za slová "energetické materiály a produkty" sa vkladajú slová "energetické zariadenia".

V článku 21 odseku 4 sa slová "Článok 29 ods. 2 až 6" nahrádzajú slovami "Článok 29 ods. 2 až 8".

V článku 25 odseku 3 sa nahrádza "dohody GATT a súvisiacich dokumentov" za "Dohody WTO".

V článku 34 odseku 3 sa za písmeno m) vkladá:

"n) posudzovať a schvaľovať zoznam signatárov v prílohách BR alebo BRQ alebo v oboch týchto prílohách;

o) posudzovať a schvaľovať doplnenie položiek do prílohy EM II z prílohy EM I so zodpovedajúcim vypustením týchto položiek z prílohy EM I a posudzovať a schvaľovať doplnenie položiek do prílohy EQ II z prílohy EQ I so zodpovedajúcim vypustením týchto položiek z prílohy EQ I."

V článku 34 odseku 3 sa pôvodné písmeno "n)" označuje ako "p)".

V článku 36 ods. 1 písm. d) sa písmeno "G" nahrádza písmenom "W".

V článku 36 odseku 1 sa za písmeno f) dopĺňa:

"g) schválení doplnenia položiek do prílohy EM II z prílohy EM I so zodpovedajúcim vypustením týchto položiek z prílohy EM I a schválení doplnenia položiek do prílohy EQ II z prílohy EQ I so zodpovedajúcim vypustením týchto položiek z prílohy EQ I."

V článku 36 odseku 4 sa písmeno "f)" nahrádza písmenom "g)".

V tabuľke obsahu príloh k Zmluve o Energetickej charte sa "Príloha EM" označuje ako "Príloha EM I", ako body 2 až 4 sa vkladajú dodatočné prílohy "Príloha EM II Energetické materiály a produkty (v súlade s článkom 1 ods. 4)", "Príloha EQ I Zoznam energetických zariadení (v súlade s článkom 1 ods. 4a)" a "Príloha EQ II Zoznam energetických zariadení (v súlade s článkom1 ods. 4a)".

V 9. Príloha G sa slová "GATT a súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO" a "Príloha G" sa označuje ako "Príloha W".

Prílohy 2 až 10 sa označia ako prílohy 5 až 13. Ako body 14 a 15 sa vkladajú "Príloha BR Zoznam zmluvných strán, ktoré nezvýšia žiadne clá alebo iné poplatky nad úroveň vyplývajúcu z ich záväzkov alebo akýchkoľvek pre ne platných ustanovení podľa Dohody WTO (v súlade s článkom 29 ods. 7)" a "Príloha BRQ Zoznam zmluvných strán, ktoré nezvýšia žiadne clá alebo iné poplatky nad úroveň vyplývajúcu z ich záväzkov alebo akýchkoľvek pre ne platných opatrení podľa Dohody WTO (v súlade s článkom 29 ods. 7)".

Pôvodné prílohy 11 až 14 sa prečíslujú na prílohy 16 až 19.

V názve prílohy D sa slová "(v súlade s článkom 29 ods. 7)" nahrádzajú slovami "(v súlade s článkom 29 ods. 9)".

V prílohe EM sa "EM" premenúva na "EM I".

V prílohe TRM odseku 1 písm. a) a b) a v odseku 3 písm. a) a b) sa slová "stranou dohody GATT" nahrádzajú slovami "členom WTO".

V prílohe TFU odseku 2 písm. c) a prvej vete odseku 4 a v prvej vete odseku 6 sa slová "GATT a súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO".

Článok 3

Príloha D zmluvy sa mení a dopĺňa takto:

V nadpise sa slová "(v súlade s článkom 29 ods. 7)" nahrádzajú slovami "(v súlade s článkom 29 ods. 9)".

Na konci odseku 1 písm. a) sa bodka za "29" nahrádza čiarkou a za ňou sa dopĺňa:

"ako aj o akýchkoľvek opatreniach, ktoré by mohli zrušiť alebo znížiť každý priamy alebo nepriamy prínos pre zmluvnú stranu podľa ustanovení článku 29 platných pre obchod."

,

V odseku 1 písm. b) sa na konci prvej vety bodka za "29" nahrádza čiarkou a za ňou sa dopĺňa:

"alebo akéhokoľvek opatrenia, ktoré by mohlo zrušiť alebo znížiť každý priamy alebo nepriamy prínos pre zmluvnú stranu podľa ustanovení článku 29 platných pre obchod."

,

a v druhej vete sa nahrádza "dohody GATT a súvisiacich dokumentov" za "Dohody WTO".

V odseku 1 písm. d) sa za čiarku pred "zmluvné strany" vkladá:

"alebo zrušia alebo znížia akýkoľvek priamy alebo nepriamy prínos ustanovení uplatniteľných na obchod podľa článku 29"

.

V druhej vete odseku 2 písm. a) sa slová "dohody GATT a súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO",

V druhej vete odseku 3 písm. a) sa nahrádza "GATT a súvisiacich dokumentov" za "Dohody WTO"

a predposledná veta sa nahrádza takto:

"Výbory sa spravujú výkladmi k Dohode WTO v jej rámci a nespochybnia súlad postupov používaných ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ktorá je členom WTO voči iným členom WTO, voči ktorým uplatňuje Dohodu WTO a ktorí neboli v spore s týmito ostatnými členmi, pokiaľ ide o rezolúciu podľa Dohody WTO, s článkom 5 alebo 29."

V prvej vete odseku 4 písm. b) sa slová "dohody GATT alebo súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO".

V odseku 5 písm. c) sa slová "dohody GATT a súvisiacich dokumentov" nahrádzajú slovami "Dohody WTO".

V prvej vete odseku 7 sa slová "stranou GATT" nahrádzajú slovami "členom WTO"

a slová "súčasne menovanými členmi výboru pre spory v rámci GATT" sa nahrádzajú takto:

"osobami, ktorých mená sa vyskytnú na indikatívnom zozname vládnych a mimovládnych osôb uvedenom v článku 8 Dohovoru o pravidlách a postupoch urovnávania sporov v prílohe 2 k Dohode WTO alebo ktoré v minulosti slúžili ako členovia porôt riešenia sporov v GATT alebo WTO."

Za odsek 9 sa dopĺňa:

"10. Ak sa zmluvná strana dovoláva článku 29 ods. 9 písm. b), platí táto príloha, podliehajúc nasledujúcim úpravám:

a) sťažujúca sa strana predloží podrobné zdôvodnenie na podporu akejkoľvek požiadavky o konzultácie alebo na vytvorenie poroty týkajúceho sa opatrenia, o ktorom si myslí, že zrušuje alebo znižuje akýkoľvek priamy alebo nepriamy jej prínos podľa článku 29;

b) ak sa zistilo, že opatrenie zrušuje alebo znižuje prínosy v zmysle článku 29 bez jeho porušenia, neexistuje povinnosť opatrenie zrušiť, ale v takom prípade porota odporučí, aby dotknutá strana urobila obojstranne uspokojivú úpravu;

c) arbitrážny panel ustanovený v odseku 6 písm. b) môže na požiadanie ktorejkoľvek strany stanoviť úroveň prínosov, ktoré boli zrušené alebo zmenšené a tiež môže navrhnúť spôsoby a prostriedky dosiahnutia obojstranne uspokojivej úpravy; takéto návrhy nebudú pre strany sporu záväzné."

Článok 4

Nasledujúca príloha nahrádza prílohu G zmluvy:

"

Príloha W

VÝNIMKY A PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA SPRAVUJE UPLATŇOVANIE USTANOVENÍ DOHODY WTO

(V súlade s článkom 29 ods. 2 písm. a)

A. Výnimky z uplatňovania ustanovení Dohody WTO.

Podľa článku 29 ods. 2 písm. a) sa neuplatnia nasledujúce ustanovenia Dohody WTO:

1. Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie

Všetky s výnimkou článku IX ods. 3 a 4 a článku XVI ods. 1, 3 a 4

a) Príloha 1A k Dohode WTO:

Viacstranné dohody o obchode s tovarom:

i) Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994

II. | Listiny colných ústupkov, odsek 1 písm. a) a prvá veta odseku 1 písm. b), odsek 1 písm. c) a odsek 7 |

IV. | Osobitné ustanovenia súvisiace o kinematografických filmoch |

XV. | Devízové úpravy |

XVIII. | Úpravy v súvislosti s hospodárskym rozvojom |

XXII. | Konzultácie |

XXIII. | Ochrana koncesií a výhod |

XXIV. | Územné uplatňovanie – pohraničný styk – colné únie, odsek 6 |

XXV. | Spoločná činnosť zmluvných strán |

XXVI. | Prijatie, nadobudnutie platnosti a registrácia |

XXVII. | Pozastavenie alebo zrušenie ústupkov |

XXVIII. | Zmena listín |

XXVIIIa. | Rokovania o clách |

XXIX. | Vzťah tejto dohody k Charte Medzinárodnej obchodnej organizácie |

XXX. | Zmeny |

XXXI. | Vystúpenie |

XXXII. | Zmluvné strany |

XXXIII. | Pristúpenie |

XXXV. | Neuplatňovanie tejto dohody medzi určitými zmluvnými stranami |

XXXVI. | Zásady a ciele |

XXXVII. | Záväzky |

XXXVIII. | Jednotná akcia |

Príloha H | Vzťahujúca sa k článku XXVI |

Príloha I | Poznámky a dodatočné ustanovenia (vzťahujúce sa k uvedeným ustanoveniam GATT) |

Dohovor o interpretácii článku II: ods. 1 písm. b) GATT 1994

2. | Dátum zapísania ďalších sadzieb a poplatkov do listín. |

4. | Výzvy (iba prvá veta). |

6. | Urovnanie sporu. |

8. | Nahradenie BISD 27S/24. |

Dohovor o interpretácii článku XVII GATT 1994

1. | Iba slovné spojenie "aby ich preskúmala pracovná skupina vytvorená podľa odseku 5" |

5. | Pracovná skupina pre štátny obchod. |

Dohovor o ustanoveniach o platobnej bilancii GATT 1994

5. | Výbor pre obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie, okrem poslednej vety. |

7. | Preskúmanie výborom, slovné spojenie "alebo podľa článku XVIII ods. 12 b)". |

8. | Zjednodušené konzultačné postupy. |

13. | Závery konzultácií o platobnej bilancii, prvá veta, tretia veta: slovné spojenie "a XVIII:B, Deklarácie 1979" a posledná veta. |

Dohovor o interpretácii článku XXIV GATT 1994

Všetko okrem odseku 13

Dohovor týkajúci sa výnimiek podľa GATT 1994

3. | Zrušenie a zmenšenie. |

Výklad článku XXVIII GATT 1994

Marákešský protokol ku GATT 1994

ii) Dohoda o poľnohospodárstve;

iii) Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení;

iv) Dohoda o textile a odevoch;

v) Dohoda o technických prekážkach obchodu.

Preambula (odseky 1, 8 a 9)

1.3 | Všeobecné ustanovenia |

10.5 | Slová "vyspelé členské krajiny" a "francúzskom alebo v španielskom jazyku", ktoré by sa mali nahradiť slovami "ruskom jazyku". |

10.6 | Slovné spojenie "a upozorní členov z rozvojových krajín … ich osobitného záujmu." |

10.9 | Údaje o technických predpisoch, normách a systémoch vydávania osvedčení (jazyky). |

11. | Technická pomoc iným členom. |

12. | Zvláštny a rozdielny prístup k členom z rozvojových členských krajín. |

13. | Výbor pre technické prekážky obchodu. |

14. | Konzultácie a urovnávanie sporov. |

15. | Záverečné ustanovenia (okrem 15.2 a 15.5) |

Príloha 2 | Technické skupiny expertov; |

vi) Dohoda o obchodných aspektoch investičných opatrení

vii) Dohoda o uplatňovaní článku VI Dohody GATT 1994 (antidumping)

15. | Rozvojové členské krajiny. |

16. | Výbor pre antidumping. |

17. | Konzultácie a urovnávanie sporov. |

18. | Záverečné ustanovenia, odseky 2 a 6. |

viii) Dohoda o uplatňovaní článku VII GATT 1994 (určenie colnej hodnoty)

Odsek 2 preambuly, slovné spojenie "a zabezpečiť ďalšie výhody pre medzinárodný obchod rozvojových krajín".

14. | Uplatňovanie príloh (druhá veta, pokiaľ neodkazuje na prílohu III, odseky 6 a 7). |

18. | Inštitúcie (výbor na určenie colnej hodnoty). |

19. | Konzultácie a urovnávanie sporov. |

20. | Osobitný a odlišné zaobchádzanie s rozvojovými členskými krajinami. |

21. | Výhrady. |

23. | Preskúmavanie. |

24. | Sekretariát. |

Príloha II | Technický výbor na určovanie colnej hodnoty. |

Príloha III | Osobitné ustanovenia (okrem odsekov 6 a 7); |

ix) Dohoda o kontrole pred odoslaním

Odseky 2 a 3 preambuly

3.3 | Technická pomoc. |

6. | Revízia. |

7. | Konzultácie. |

8. | Urovnávanie sporov; |

x) Dohoda o pravidlách pôvodu

Preambula, ôsma zarážka

4. | Inštitúcie. |

6. | Preskúmanie. |

7. | Konzultácie. |

8. | Urovnávanie sporov. |

9. | Harmonizácia pravidiel pôvodu. |

Príloha I | Technický výbor pre pravidlá pôvodu; |

xi) Dohoda o dovoznom licenčnom konaní

1.4. | Všeobecné ustanovenia (posledná veta). |

2.2 | Automatické dovozné licencie (poznámka 5 pod čiarou). |

3.5.iv) | Neautomatické dovozné licencie (posledná veta). |

4. | Inštitúcie. |

6. | Konzultácie a urovnávanie sporov. |

7. | Preskúmanie (okrem odseku 3). |

8. | Záverečné ustanovenia (okrem odseku 2); |

xii) Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach

4. | Nápravné opatrenia (okrem odsekov 4.1, 4.2 a 4.3). |

5. | Nepriaznivé účinky, posledná veta. |

6. | Vážna ujma (odseky 6.6, slovné spojenia "s výnimkou ustanovení prílohy V ods. 3" a "vzniknutom podľa článku 7 a porote ustanovenej v súlade s článkom 7 ods. 4"; 6.8, slovné spojenie "vrátane informácií preložených podľa ustanovení prílohy V" a 6.9). |

7. | Opravné opatrenia (okrem odsekov 7.1, 7.2 a 7.3). |

8. | Určenie nenapadnuteľných subvencií, odsek 85 a poznámka 25 pod čiarou. |

9. | Konzultácie a oprávnené opravné opatrenia. |

24. | Výbor pre subvencie a vyrovnávacie opatrenia a pomocné orgány. |

26. | Dohľad. |

27. | Zvláštne a rozdielne zaobchádzanie s rozvojovými členskými krajinami. |

29. | Prechod na trhovú ekonomiku, odsek 292 (okrem prvej vety). |

30. | Urovnávanie sporov. |

31. | Dočasná platnosť. |

32.2, 32.7 a 32.8 | (iba pokiaľ sa odvolávajú na prílohy V a VII) Záverečné ustanovenia. |

Príloha V | Postupy pri získavaní informácií týkajúcich sa vážnej ujmy. |

Príloha VII | Rozvojové členské krajiny; |

xiii) Dohoda o ochranných opatreniach

9. | Rozvojové členské krajiny. |

12. | Oznámenie a konzultácie, odsek 10. |

13. | Dohľad. |

14. | Urovnávanie sporov Výnimka prílohy |

b) Príloha 1B k Dohode WTO:

Všeobecná dohoda o obchode so službami

c) Príloha 1C k Dohode WTO:

Všeobecná dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

d) Príloha 2 k Dohode WTO:

Dohoda o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov

e) Príloha 3 k Dohode WTO:

Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky

f) Príloha 4 k Dohode WTO:

Viacstranné obchodné dohody:

i) Dohoda o obchode s civilnými lietadlami;

ii) Dohoda o vládnom obstarávaní

g) Ministerské rozhodnutia, deklarácie a dohoda:

i) Rozhodnutie o opatreniach v prospech najmenej rozvinutých krajín;

ii) Deklarácia o prínose WTO na dosiahnutie väčšej prepojenosti pri tvorbe globálnej ekonomickej politiky;

iii) Rozhodnutie o oznamovacích postupoch;

iv) Deklarácia o vzťahu WTO k MMF;

v) Rozhodnutie o opatreniach týkajúcich sa možných negatívnych vplyvov reformného programu na najmenej rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu potravín;

vi) Rozhodnutie o oznámení prvej integrácie podľa článku 2.6 Dohody o textile a odevoch;

vii) Rozhodnutie o prehľade publikácií Informačného centra ISO/IEC;

viii) Rozhodnutie o navrhovanom dohovore o informačnom systéme noriem WTO-ISO;

ix) Rozhodnutie o obchádzaní antidumpingových opatrení;

x) Rozhodnutie o preskúmaní článku 17.6 Dohody o uplatňovaní článku VI GATT 1994;

xi) Deklarácia o urovnávaní sporov podľa Dohody o uplatňovaní článku VI GATT 1994 alebo časti V dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach;

xii) Rozhodnutie týkajúce sa prípadov, keď má colná správa dôvod pochybovať o pravdivosti alebo o presnosti deklarovanej hodnoty

xiii) Rozhodnutie o textoch týkajúcich sa minimálnych hodnôt a dovozu výhradnými zástupcami, výhradnými distribútormi a výhradnými sprostredkovateľmi;

xiv) Rozhodnutie o inštitucionálnych dohovoroch ku GATS;

xv) Rozhodnutie o niektorých postupoch urovnávania sporov z GATS;

xvi) Rozhodnutie o obchode so službami a životnom prostredí;

xvii) Rozhodnutie o negociáciách o pohybe fyzických osôb;

xviii) Rozhodnutie o finančných službách;

xix) Rozhodnutie o negociáciách o námorných dopravných službách;

xx) Rozhodnutie o negociáciách o základných telekomunikáciách;

xxi) Rozhodnutie o profesionálnych službách;

xxii) Rozhodnutie o pristúpení k Dohode o vládnom obstarávaní;

xxiv) Rozhodnutie o uplatňovaní a preskúmaní Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov;

xxv) Dohovor o záväzkoch vo finančných službách;

xxvi) Rozhodnutie o prijatí Dohody o založení WTO a o pristúpení k nej;

xxvii) Rozhodnutie o obchode a životnom prostredí;

xxviii) Rozhodnutie o organizačných a finančných dôsledkoch vyplývajúcich z uplatňovania Dohody o založení WTO;

xxix) Rozhodnutie o založení prípravného výboru pre WTO.

2. Všetky ostatné ustanovenia v Dohode WTO, ktoré sa týkajú:

a) vládnej pomoci pre hospodársky rozvoj a prístupu k rozvojovým krajinám okrem odsekov 1 až 4 rozhodnutia z 28. novembra 1979 (L/4903) o diferencovanom a priaznivejšom prístupe, reciprocite a plnohodnotnejšej účasti rozvojových krajín;

b) zriadenia alebo fungovania odborných výborov a iných pomocných orgánov;

c) podpisu, prístupu, nadobudnutia účinnosti, stiahnutia, uloženia a registrácie.

3. Všetky dohody, opatrenia, rozhodnutia, dohovory alebo iné spoločné kroky v zmysle vymenovaných ustanovení neuplatňovaných podľa odseku 1 alebo 2.

4. Obchod s jadrovým materiálom sa môže spravovať dohodami uvedenými v deklaráciách súvisiacich s týmto odsekom obsiahnutých v záverečnom akte Konferencie Európskej energetickej charty.

B. Pravidlá, ktorými sa spravuje uplatňovanie ustanovení Dohody WTO

1. V prípade neexistencie príslušného výkladu Dohody WTO prijatej Ministerskou konferenciou Generálnej rady Svetovej obchodnej organizácie podľa odseku 2 článku IX Dohody WTO týkajúcej sa ustanovení uplatniteľných podľa článku 29 ods. 2 písm. a) môže Konferencia charty prijať výklad.

2. Žiadosti o výnimky podľa článku 29 ods. 2 a článku 29 ods. 6 písm. b) sa predložia Konferencii charty, ktorá dodrží pri výkone týchto povinností postupy v odsekoch 3 a 4 článku IX Dohody WTO.

3. Výnimky z povinností účinné podľa WTO sa budú považovať za účinné na účely článku 29, pokiaľ zostanú účinné vo WTO.

4. Ustanovenia článku II GATT 1994, ktoré neboli zrušené, sa bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 4, 5 a 7, menia takto:

i) Všetky energetické materiály a produkty uvedené v prílohe EM II a energetické zariadenia uvedené v prílohe EQ II dovezené z alebo vyvezené do ktorejkoľvek inej zmluvnej krajiny tiež nebudú podliehať žiadnym iným sadzbám a poplatkom akéhokoľvek druhu uvaleným na alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom, okrem tých, ktoré boli uvalené v deň stabilizácie podľa prvej vety článku 29 ods. 6 alebo článku 27, alebo tých, ktorých uvalenie je priamo a povinne vyžadované po tomto dátume právnymi predpismi platnými na dovoznom alebo vývoznom území v deň uvedený v prvej vete článku 29 ods. 6;

ii) Nič v článku II GATT 1994 nebráni žiadnej zmluvnej strane hocikedy uvaliť na dovoz alebo vývoz akéhokoľvek produktu:

a) poplatok zodpovedajúci vnútornej dani uvalenej v súlade s ustanoveniami odseku 2 článku III GATT 1994 s ohľadom na podobný domáci produkt alebo s ohľadom na tovar, z ktorého boli dovezený produkt ako celok alebo jeho časť vyrobené;

b) akékoľvek antidumpingové alebo kompenzačné poplatky uplatňované v súlade s ustanoveniami článku VI GATT 1994;

c) poplatky alebo iné odvody zodpovedajúce nákladom za poskytnuté služby.

iii) Žiadna zmluvná strana nezmení svoju metódu určovania colnej hodnoty alebo prepočtu mien tak, aby znížila hodnotu povinností ku dňu stabilizácie podľa článku 29 ods. 6 alebo 7;

iv) Ak ktorákoľvek zmluvná strana založí, udržuje alebo poverí, formálne alebo v skutku, ako monopol na dovoz alebo vývoz akejkoľvek energetického materiálu alebo produktu uvedeného v prílohe EM II alebo energetického zariadenia uvedeného v EQ II, takýto monopol nesmie fungovať tak, aby umožnil ochranu priemeru okrem množstva, ktorého ochrana je povolená povinnosťou ku dňu stabilizácie definovanému v článku 29 ods. 6 alebo 7. Ustanovenia tohto odseku neobmedzia použitie akejkoľvek formy pomoci zmluvných strán domácim výrobcom povolenej v iných ustanoveniach tejto zmluvy;

v) Ak ktorákoľvek zmluvná strana zváži, že produkt nedostáva od inej zmluvnej strany prístup, ktorý podľa názoru prvej zmluvnej strany má dostať prostredníctvom povinnosti ku dňu stabilizácie ustanovenému v článku 29 ods. 6 alebo 7, predloží záležitosť priamo do pozornosti druhej zmluvnej strany. Ak táto súhlasí, že ide o prístup, ktorý si nárokovala prvá zmluvná strana, ale vyhlási, že takýto prístup nemôže byť dohodnutý, pretože súd alebo iný oprávnený orgán rozhodol vo veci tak, že príslušný produkt nemôže byť klasifikovaný podľa colných zákonov takejto zmluvnej strany tak, aby umožnil prístup, ktorý dovoľuje táto zmluva, tak obe zmluvné strany spolu s hociktorými ďalšími hmotne zainteresovanými zmluvnými stranami ihneď začnú ďalšie rokovania s cieľom kompromisného urovnania tejto záležitosti;

vi) a) Konkrétne clá a poplatky zahrnuté v zázname sadzieb súvisiacom so zmluvnými stranami, ktoré sú členmi Medzinárodného menového fondu a preferenčné marže konkrétnych ciel a poplatkov udržované takýmito zmluvnými stranami sú vyjadrené v príslušnej mene v paritnej hodnote prijatej alebo dočasne uznanej týmto fondom ku dňu stabilizácie uvedenému v prvej vete článku 29 ods. 6 alebo v článku 29 ods. 7 Podobne, v prípade, že táto paritná hodnota je znížená v súlade s článkami dohody Medzinárodného menového fondu o viac ako dvadsať percent, takéto konkrétne clá a poplatky a preferenčné marže môžu byť upravené tak, aby zobrali do úvahy takéto zníženie; za predpokladu, že konferencia sa zhodne v názore, že takéto úpravy neznížia hodnotu záväzku ku dňu stabilizácie stanovenému v článku 29 ods. 6 alebo 7 alebo hocikde inde v tejto zmluve, berúc primerane do úvahy všetky činitele, ktoré môžu ovplyvniť potrebu alebo význam takýchto úprav;

b) Podobné ustanovenia platia pre každú zmluvnú stranu, ktorá nie je členom tohto fondu odo dňa, kedy sa takáto zmluvná strana stane členom fondu alebo pristúpi na osobitnú kurzovú dohodu v zmysle článku XV GATT 1994.

vii) Každá zmluvná strana oznámi sekretariátu clá a poplatky akéhokoľvek druhu platné v deň stabilizácie uvedený v prvej vete článku 29 ods. 6. Sekretariát uchová záznam o colných sadzbách a poplatkoch akéhokoľvek druhu týkajúcich sa účelu ich stabilizácie ku dňu podľa článku 29 ods. 6 alebo 7.

5. Rozhodnutie z 26. marca 1980 o "Zavedení systému s voľnými listami pre tabuľky sadzobných výnimiek" (BISD 27S/24) sa podľa článku 29 ods. 2 písm. a) neuplatňuje. Platné ustanovenia Dohovoru o interpretácii článku II odseku 1 písm. b) GATT 1994 platia bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 4, 5 alebo 7, sa uplatnia s týmito zmenami:

i) Aby sa zabezpečila transparentnosť zákonných práv a povinností odvodených z odseku 1 písm. b) článku II GATT 1994, povaha a úroveň všetkých "ostatných ciel alebo poplatkov" uvalených a vyzbieraných za akékoľvek energetické materiály a produkty uvedené v prílohe EM II alebo energetické zariadenia uvedené v prílohe EQ II s ohľadom na ich dovoz alebo vývoz ako je to uvedené v tom ustanovení, sa zapíšu do záznamu o sadzbách na úrovniach platných v deň stabilizácie uvedený v prvej vete článku 29 ods. 6, prípadne v článku 29 ods. 7, oproti tarifnej položke, pre ktorú platia. Rozumie sa, že takýto zápis nemení zákonný charakter "ostatných ciel a poplatkov";

ii) Zapíšu sa "Ostatné clá a poplatky" vo vzťahu ku všetkým energetickým materiálom a produktom uvedeným v prílohe EM II a energetickým zariadeniam uvedeným v prílohe EQ II;

iii) Každá zmluvná strana bude mať možnosť spochybniť existenciu "inej sadzby alebo poplatku" na základe toho, že takáto "iná sadzba alebo poplatok" neexistovali v deň stabilizácie uvedený v prvej vete článku 29 ods. 6 alebo v príslušný deň podľa článku 29 ods. 7 pre spochybnenú položku, ako aj súlad zaznamenanej úrovne hociktorej "inej sadzby alebo poplatku" s povinnosťou v deň stabilizácie podľa článku 29 ods. 6 alebo 7 na obdobie jedného roku po nadobudnutí účinnosti dodatku k ustanoveniam tejto zmluvy týkajúcich sa obchodu, prijatého Konferenciou charty 24. apríla 1998 alebo jeden rok po oznámení úrovne colných sadzieb a poplatkov akéhokoľvek druhu sekretariátu podľa prvej vety článku 29 ods. 6 alebo článku 29 ods. 7, ak je toto neskoršie;

iv) Zápis "iných sadzieb a poplatkov" do záznamu o sadzbách je bez toho, aby bol dotknutý ich súlad s právami a povinnosťami podľa GATT 1994 okrem tých, ktoré sú zasiahnuté vyššie uvedeným pododsekom iii). Všetky zmluvné strany si zachovajú hocikedy právo spochybniť súlad hociktorej "inej sadzby alebo poplatku" s takýmito povinnosťami;

v) "Iné sadzby alebo poplatky" neuvedené v oznámení sekretariátu sa do neho následne nebudú dopisovať a akákoľvek "iná sadzba alebo poplatok" zapísaný na nižšej úrovni ako tej, ktorá prevláda v príslušný deň, sa neobnoví na tejto úrovni pokiaľ takéto doplnky alebo zmeny nie sú urobené do šiestich mesiacov po oznámení sekretariátu.

6. Ak Dohoda WTO odkazuje na "clá zapísané v listinách" alebo na "viazané clá", nahradia sa textom "úroveň ciel a poplatkov akéhokoľvek druhu povolených podľa článku 29 ods. 4 až 8".

7. Ak Dohoda WTO udáva dátum nadobudnutia platnosti Dohody WTO (alebo analogické slovné spojenia) ako dátum vzťahujúci sa k opatreniu, budú tieto nahradené dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia ustanovení tejto zmluvy týkajúcich sa obchodu prijatého Konferenciou charty 24. apríla 1998.

8. S ohľadom na oznámenia požadované platnými ustanoveniami článku 29 ods. 2 písm. a):

a) zmluvné strany, ktoré nie sú členmi WTO, predložia svoje oznámenia sekretariátu. Sekretariát poskytne kópie oznámení všetkým zmluvným stranám. Oznámenia predložené sekretariátu musia byť v jednom z autentických jazykov tejto zmluvy. Sprievodné dokumenty môžu byť výlučne v jazyku zmluvnej strany;

b) takéto požiadavky neplatia pre zmluvné strany tejto zmluvy, ktoré sú aj členmi WTO, ktorá ustanovila svoje vlastné požiadavky na oznámenia.

9. Ak sa uplatňuje článok 29 ods. 6 písm. a) alebo b), Konferencia charty vykonáva všetky platné povinnosti, ktoré Dohoda WTO priradila príslušným orgánom podľa svojich ustanovení.

10. a) Platia výklady Dohody WTO prijaté Ministerskou konferenciou alebo Všeobecnou radou WTO podľa odseku 2 článku IX Dohody WTO do tej miery, do akej vykladajú ustanovenia platné podľa článku 29 ods. 2 písm. a);

b) Zmeny a doplnenia k Dohode WTO podľa jej článku X, ktoré sú záväzné pre všetkých členov WTO (okrem tých, ktorí sú uvedené v odseku 9 článku X) v tej miere, v akej menia a dopĺňajú ustanovenia platné podľa článku 29 ods. 2 písm. a) alebo sa na ne vzťahujú, platia, pokiaľ zmluvná strana nepožaduje od Konferencie charty, aby zrušila alebo zmenila takúto zmenu a doplnenie. Žiadosť o zrušenie alebo zmenu takejto zmeny a doplnenia môže obsahovať požiadavku, aby platnosť zmeny a doplnenia bola pozastavená v očakávaní rozhodnutia Konferencie charty.

Žiadosť pre Konferenciu charty zhotovená podľa tohto odseku sa pripraví do šiestich mesiacov od distribúcie oznámenia zo sekretariátu o tom, že zmena a doplnenie nadobudli účinnosť podľa Dohody WTO.

c) Výklady, zmeny a doplnky alebo nové nástroje prijaté WTO, okrem výkladov a zmien a doplnkov uplatňovaných podľa odsekov a) a b), neplatia.

"

Článok 5

K prílohám zmluvy sa doplnia tieto prílohy:

"2. Príloha EM II

ENERGETICKÉ MATERIÁLY A PRODUKTY

(v súlade s článkom 1 ods. 4)"

.

3. Príloha EQ I

ENERGETICKÉ ZARIADENIA

(v súlade s článkom 1 ods. 4a).

Pre účely tejto prílohy bol vložený výraz "ex", aby upozornil, že opis výrobku, na ktorý sa odkazuje, nevyčerpáva celý sortiment výrobkov podľa názvoslovia položiek Svetovej colnej organizácie alebo kódov harmonizovaného systému uvedených nižšie.

ex3919 | Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné ploché tvary z plastov, tiež vo zvitkoch. |

ex 391910 | – vo zvitkoch so šírkou nepresahujúcou 20 cm |

– – ktoré sa použijú na ropovody a plynovody a na ochranu morských potrubných trás |

ex7304 | Rúry, rúrky a duté profily bezšvíkové zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele. |

730410 | – rúry, rúrky používané na ropovody alebo plynovody |

| – pažnice, rúrky a vrtné rúry typov používaných na ropných a plynových vrtoch |

730421 | – vrtné rúry |

730429 | – ostatné |

ex7305 | Ostatné rúrky a rúry (napr. zvárané, nitované alebo uzavierané podobným spôsobom), ktorých vonkajší i vnútorný prierez je kruhovitý a vonkajší priemer presahuje 406,4 mm zo železa alebo ocele. |

| – rúry používané na ropovody alebo plynovody: |

730511 | – pozdĺžne oblúkovo zvárané pod tavivom |

730512 | – ostatné, pozdĺžne zvárané |

730519 | – ostatné |

730520 | – pažnice používané pri ropných alebo plynových vrtoch |

ex7306 | Iné rúrky, rúry a duté profily (napr. zvárané, nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané) zo železa alebo z ocele. |

730610 | – rúry používané na ropovody alebo plynovody |

730620 | – pažnice používané pri ropných alebo plynových vrtoch |

7307 | Príslušenstvo na rúrky a rúry (napr. spojky, kolená, nátrubky) zo železa alebo z ocele. |

ex7308 | Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie) zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky pripravené na použitie v konštrukciách zo železa alebo z ocele. |

730820 | – veže, stožiare, stĺpy, piliere |

730840 | – zariadenie na lešenie, debnenie, vzpery alebo výstuže do baní |

ex 730890 | – ostatné |

– časti pre ropné a plynové vrtné plošiny |

ex7309 | Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo aj tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia. |

ex 730900 | – – pre kvapaliny |

– – o objeme presahujúcom 1000000 litrov, špeciálne určené na strategické zásoby ropy |

– – tepelne izolované |

ex7311 | Tlakové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn zo železa alebo z ocele. |

| – – väčšie ako 1000 litrov |

ex7312 | Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované. |

ex 731210 | – splietané laná, lanká a káble |

– – laná a káble povrstvené, nepovrstvené alebo pozinkované používané v energetike |

ex7326 | Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele. |

ex 732690 | – ostatné |

– – konektory pre káble z optických vlákien |

ex7613 | Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn |

| – – väčšie ako 1000 litrov |

ex7614 | Splietané vodiče, laná, ohnuté pásy a podobné hliníkové výrobky bez elektrickej izolácie. |

ex 761410 | – s oceľovým jadrom |

– – používané pri výrobe, prenose a rozvode elektrickej energie |

ex 761490 | – ostatné |

– – používané pri výrobe, prenose a rozvode elektrickej energie |

ex7806 | Ostatné výrobky z olova. |

| – – kontajnery s antiradiačnou vrstvou olova na prepravu alebo skladovanie vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex8109 | Zirkónium a výrobky z neho vrátane odpadu a šrotu. |

ex 810990 | – ostatné |

– – kazety alebo rúrky pre jadrové palivové články |

ex8207 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek) vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž. |

| – nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž: |

820713 | – s pracovnou časťou z cermetov |

820719 | – ostatné, vrátane častí |

ex8307 | Hadice zo základných kovov, tiež s príslušenstvom. |

| – – na výhradné použitie v ropných a plynových vrtoch |

8401 | Jadrové reaktory; neožiarené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje a prístroje na separáciu izotopov. |

8402 | Parné kotly alebo iné výparníkové kotly (iné ako kotly centrálneho vykurovania horúcou vodou, schopné taktiež vyrábať paru nízkeho tlaku); kotly na prehriatu vodu. |

8403 | Kotly na centrálne vykurovanie iné ako položky 8402. |

8404 | Pomocné prístroje a zariadenia na kotly položky 8402 alebo 8403 (napr. ohrievače vody, tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky. |

8405 | Vyvíjač plynu alebo vodných plynov, s alebo bez zariadení na oddelenie nečistôt plynov; vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie vodných plynov, s alebo bez čističov plynov. |

ex8406 | Parné turbíny alebo iné plynné turbíny. |

| – ostatné turbíny |

840681 | – s výkonom presahujúcim 40 MW |

840682 | – s výkonom nepresahujúcim 40 MW |

840690 | – časti a súčasti |

ex8408 | Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou) |

ex 840890 | – ostatné motory |

– – nové, s výkonom presahujúcim 50 kW |

ex8409 | Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408. |

840999 | – ostatné |

8410 | Vodné turbíny, vodné kolesá a ich regulátory. |

8411 | Prúdové motory s kompresorom ("turbo-jet"), turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny. |

8413 | Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím zariadením; elevátory na kvapaliny. |

ex8414 | Čerpadlá k vývevám vzduchu alebo vákuové vývevy, kompresory a ventilátory na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom. |

| – ventilátory |

ex 841459 | – ostatné |

– – na použitie v baníctve a elektrárňach |

841480 | – ostatné |

841490 | – časti a súčasti |

8416 | Horáky na tekuté, práškové alebo plynné palivá; mechanické prikladacie zariadenia, vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia. |

ex8417 | Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece vrátane spaľovacích, neelektrické. |

ex841780 | – ostatné |

– – spaľovne určené výhradne na odpad, laboratórne kúreniská a pece a uránové sintrovacie pece |

ex 841790 | – časti a súčasti |

– – určené výhradne pre spaľovne na odpad, laboratórne kúreniská a pece a uránové sintrovacie pece |

ex8418 | Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415 |

| – iné chladiace alebo mraziace zariadenia; tepelné čerpadlá: |

841861 | – jednotky kompresorového typu, ktorých kondenzátory sú výmenníky tepla |

841869 | – ostatné |

ex8419 | Stroje, zariadenia alebo laboratórne prístroje, tiež s elektrickým alebo neelektrickým ohrevom okrem pecí, rúr a ostatného zariadenia položky 8514 na spracovanie materiálu výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene teploty ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení pre domácnosť; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické. |

841950 | – výmenníky tepla |

841960 | – stroje a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov |

| – ostatné prístroje, stroje a zariadenia: |

841989 | – ostatné |

ex8421 | Odstredivky vrátane odstredivých sušičiek; stroje a prístroje na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov |

| – stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín: |

842121 | – na filtrovanie alebo čistenie vody |

| – stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie plynov |

842139 | – ostatné |

ex8425 | Kladkostroje; zdviháky a zvislé navijaky; hevery. |

842520 | – navíjacie zariadenie; rumpály špeciálne určené na prácu pod zemou |

ex8426 | Lodné otočné stĺpové žeriavy, žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročmé vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky. |

ex 842620 | – vežové žeriavy |

| – – na plávajúce plošiny a pobrežné vybavenie |

| – ostatné stroje a prístroje: |

ex 842691 | – určené na namontovanie na cestné vozidlá |

– – zdvižné zariadenia na opravu a montáž vrtov |

ex8429 | Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom. |

| – mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače: |

ex 842951 | – čelné lopatové nakladače |

– – nakladače určené špeciálne pre prácu pod zemou |

ex8430 | Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy. |

| – frézovačky uhlia alebo skál a tunelárske mechanizmy |

843031 | – s vlastným pohonom |

843039 | – ostatné |

| – Ostatné hĺbiace a vŕtacie stroje: |

ex 843041 | – s vlastným pohonom |

– – na hľadanie alebo prieskum ložísk ropy a plynu |

ex 843049 | – ostatné |

– – na hľadanie alebo prieskum ložísk ropy a plynu |

ex8431 | Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430. |

| – – iba pre pokryté mechanizmy |

8471 | Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté. |

ex8474 | Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, oddeľovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie a miesenie zemín, kameňov, rúd a iných pevných nerastných látok (aj v tvare prášku alebo kaše); stroje na aglomerovanie, lisovanie a tvárnenie pevných nerastných palív, keramických látok, cementu, sadry a iných práškovitých alebo kašovitých nerastných látok; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku. |

847410 | – stroje na triedenie, osievanie, oddeľovanie alebo na pranie |

847420 | – stroje na drvenie a mletie |

ex 847490 | – časti a súčasti |

– – z liatiny alebo liatej ocele |

ex8479 | Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté. |

| – ostatné stroje a mechanické zariadenia: |

ex 847989 | – ostatné |

– – pojazdné hydraulicky ovládané výstuže banských chodieb |

ex8481 | Kohútiky, armatúry, klapky a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade, vrátane redukčných ventilov tlaku a regulačných ventilov riadených termostatom. |

848110 | – redukčné ventily tlaku |

848120 | – ventily na olejohydraulické alebo pneumatické prevodovky |

848140 | – poistné a pomocné ventily |

848180 | – ostatné armatúrne výrobky |

848190 | – časti a súčasti |

ex8483 | Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a ložiskové panvy; ozubené kolesá a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane univerzálnych kĺbov). |

ex 848340 | – prevodové ústrojenstvo a ozubené prevody iné ako ozubené kolesá, reťazové kolesá a iné súčasti prevodov, ktoré sa predkladajú samostatne; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky a iné meniče rýchlosti vrátane meničov krútiaceho momentu |

– – prevodové prvky výhradne na použitie v tiahlicových čerpadlových agregátoch v ropnom a plynárenskom priemysle |

ex8484 | Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo podobných obaloch; mechanické upchávky. |

848410 | – tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu |

848420 | – mechanické upchávky |

8501 | Elektrické motory a generátory (okrem generátorových zariadení). |

8502 | Elektrické generátorové zariadenia a rotačné meniče (konvertory). |

8503 | Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na stroje položky 8501 alebo 8502. |

ex8504 | Elektrické transformátory, statické meniče (napr. usmerňovače) a induktory: |

| – transformátory s kvapalinovým dielektrikom: |

850421 | – s výkonom nepresahujúcim 650 kVA |

850422 | – s výkonom presahujúcim 650 kVA, ale nepresahujúcim 10000 kVA |

850423 | – s výkonom presahujúcim 10000 kVA |

| – ostatné transformátory |

850433 | – s výkonom presahujúcim 16 kVA, ale nepresahujúcim 500 kVA |

850434 | – s výkonom presahujúcim 500 kVA |

850440 | – statické meniče |

850450 | – ostatné induktory |

850490 | – časti a súčasti |

ex8507 | Elektrické akumulátory vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového). |

| – – okrem využitia mimo odvetví energetiky |

8514 | Elektrické pece priemyselné alebo laboratórne (vrátane indukčných a dielektrických); ostatné priemyselné alebo laboratórne indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia. |

ex8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie. |

852610 | – radarové zariadenia |

| – ostatné |

852691 | – pomocné rádionavigačné prístroje |

8531 | Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napr. zvončeky, sirény, signalizačné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo proti požiaru) iné ako položky 8512 alebo 8530. |

ex8532 | Elektrické kondenzátory pevné, otočné alebo nastavovateľné (dolaďovacie) |

853210 | – pevné kondenzátory projektované na použitie v obvodoch s 50/60 Hz, pri ktorých je jalový výkon najmenej 0,5 kVar (silové kondenzátory) |

8535 | Elektrické zariadenia na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich pripájanie do elektrického obvodu (napr., spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače napätia, nárazové tlmivky, zásuvky, rozvodné skrine) na napätie presahujúce 1000 V. |

8536 | Elektrické zariadenia na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich pripájanie do elektrického obvodu (napr. spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových rázov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek, rozvodné skrine) na napätie nepresahujúce 1000 V. |

ex 853610 | – poistky |

– – presahujúce 63 A |

ex 853620 | – automatické vypínače obvodov |

– – presahujúce 63 A |

ex 853630 | – ostatné zariadenia na ochranu elektrických obvodov |

– – presahujúce 16 A |

– relé: |

853641 | – na napätie nepresahujúce 60 V |

853649 | – ostatné |

ex 853650 | – ostatné spínače |

– – na napätie nepresahujúce 60 V |

8537 | Pulty, panely, ovládacie (dispečerské) stoly, skrine vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536 na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny vrátane zabudovaných prístrojov a zariadení kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia okrem spínacích prístrojov a zariadení položky 8517. |

8538 | Časti a súčasti vhodné výhradne alebo hlavne na použitie s prístrojmi a zariadeniami položiek 8535, 8536 alebo 8537. |

ex8541 | Diódy, tranzistory a podobné polovodičové prvky, fotocitlivé polovodičové zariadenia, vrátane fotovoltaických článkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov; svetelné diódy (LED); zabudované piezoelektrické kryštály. |

ex 854140 | – fotosenzitívne polovodičové zariadenia, vrátane fotovoltaických článkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov; svetelné diódy |

– – fotosenzitívne polovodičové zariadenia, vrátane fotovoltaických článkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov |

ex8544 | Izolované (lakované alebo anodicky upravené) drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo prípojkami. |

854460 | – ostatné elektrické vodiče na napätie presahujúce 1000 V |

854470 | – káble z optických vlákien |

ex8545 | Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo iného uhlíka, tiež spojené s kovom a používané na elektrické účely. |

854520 | – kefky |

8546 | Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu. |

8547 | Izolačné časti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické priechodky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom. |

ex8704 | Motorové vozidlá na dopravu tovaru: | |

| – ostatné vozidlá s piestovým vznetovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou): |

ex 870421 | – s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex 870422 | – s celkovou hmotnosťou presahujúcou 5 ton, ale nepresahujúcou 20 ton |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex 870423 | – s celkovou hmotnosťou presahujúcou 20 ton |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

– ostatné s piestovým zážihovým spaľovacím motorom |

ex 870431 | – s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex 870432 | – s celkovou hmotnosťou presahujúcou 5 ton |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex8705 | Motorové vozidlá na zvláštne účely iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na dopravu osôb a tovaru (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné stanice na zisťovanie radiácie). |

870520 | – pojazdné vrtné súpravy |

ex8709 | Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti. |

| – vozidlá: |

ex870911 | – elektrické |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex 870919 | – ostatné |

– – osobitne skonštruované na prepravu vysoko rádioaktívnych materiálov |

ex8905 | Majákové lode, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a iné plavidlá, u ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky alebo plávajúce ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny. |

890520 | – plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny |

ex9015 | Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických meraní), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia okrem kompasov; zameriavacie zariadenia. |

ex 901580 | – ostatné nástroje a prístroje |

– – iba geofyzikálne prístroje |

901590 | – časti, súčasti a príslušenstvo |

ex9026 | Prístroje a zariadenia na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla) okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032. |

| – – okrem použitia pre distribúciu vody v priemysle |

9027 | Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo chemické rozbory (napr. polarimetre, spektrometre, refraktometre, analyzátory plynov alebo dymu); prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a zariadenia na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy. |

9028 | Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektriny, vrátane meračov na ich kalibrovanie. |

ex9029 | Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a pod.; rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy: |

ex 902910 | – otáčkomery a počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné počítače |

– – výrobné počítadlá |

ex902990 | – časti, súčasti a príslušenstvo |

– – pre výrobné počítadlá |

ex9030 | Osciloskopy, spektrometre a ostatné prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín okrem meračov položky 9028; prístroje a zariadenia na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, lúčov X, kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia. |

ex 903010 | – prístroje a zariadenia na meranie alebo na zisťovanie ionizujúceho žiarenia |

| – – pre využitie v odvetví energetiky |

| – ostatné prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu napätia, prúdu, odporu alebo výkonu bez registračného zariadenia: |

903031 | – univerzálne meracie prístroje |

903039 | – ostatné |

| – ostatné prístroje a zariadenia |

ex 903083 | – ostatné s registračným zariadením |

– – pre využitie v odvetví energetiky |

ex 903089 | – ostatné |

– – pre využitie v odvetví energetiky |

ex 903090 | – časti, súčasti a príslušenstvo |

– – pre využitie v odvetví energetiky |

9032 | Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje. | |

"4 . Príloha EQ II

ZOZNAM ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

(v súlade s článkom 1 ods. 4a)"

.

"14. Príloha BR

ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN, KTORÉ NEZVÝŠIA ŽIADNE CLÁ ALEBO INÉ POPLATKY NAD ÚROVEŇ VYPLÝVAJÚCU Z ICH ZÁVÄZKOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK PRE NE PLATNÝCH USTANOVENÍ PODĽA DOHODY WTO

(v súlade s článkom 29 ods. 7)"

.

"15. Príloha BRQ

ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN, KTORÉ NEZVÝŠIA ŽIADNE CLÁ ALEBO INÉ POPLATKY NAD ÚROVEŇ VYPLÝVAJÚCU Z ICH ZÁVÄZKOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK PRE NE PLATNÝCH USTANOVENÍ PODĽA DOHODY WTO

(v súlade s článkom 29 ods. 7)"

.

Článok 6

Prechodné uplatňovanie

1. Každý signatár, ktorý sa prihlási k Zmluve o Energetickej charte prechodne v súlade s článkom 45 ods. 1, a každá zmluvná strana súhlasí, že budú uplatňovať túto zmenu a doplnenie dočasne, až kým nenadobudne účinnosť pre takéhoto signatára alebo zmluvnú stranu v rozsahu, v ktorom prechodné ustanovenie je v súlade s ich ústavou, zákonmi alebo inými predpismi.

2. a) Bez ohľadu na odsek 1:

i) každý signatár, ktorý uplatňuje Zmluvu o Energetickej charte prechodne, alebo zmluvná strana môžu depozitárovi doručiť do 90 dní odo dňa prijatia tejto zmeny a doplnenia Konferenciou charty vyhlásenie, že nie sú schopní akceptovať prechodné ustanovenie tejto zmeny a doplnenia;

ii) každý signatár, ktorý neuplatňuje Zmluvu o Energetickej charte prechodne v súlade s článkom 45 ods. 2 môže doručiť depozitárovi vyhlásenie najneskôr v deň, keď sa stal zmluvnou stranou alebo kedy začal uplatňovať túto zmluvu prechodne, že nie je schopný akceptovať prechodné uplatňovanie tejto zmeny a doplnenia.

Povinnosť obsiahnutá v odseku 1 neplatí pre signatára alebo zmluvnú stranu, ktorí urobia takéto vyhlásenie. Každý takýto signatár alebo zmluvná strana môžu hocikedy toto vyhlásenie stiahnuť na základe písomného oznámenia depozitárovi.

b) Ani signatár ani zmluvná strana, ktorí urobia vyhlásenie v súlade s písmenom a), ani investori takéhoto signatára alebo zmluvnej strany si nemôžu nárokovať výhody z prechodného uplatňovania podľa odseku 1.

3. Každý signatár alebo zmluvná strana môžu vypovedať prechodné uplatňovanie tejto zmeny a doplnenia písomným oznámením depozitárovi o svojom úmysle ho neratifikovať, neprijať alebo neschváliť. Výpoveď prechodného uplatňovania nadobudne v prípade ktoréhokoľvek signatára alebo zmluvnej strany účinnosť po uplynutí 60 dní odo dňa, kedy je prijaté depozitárom takéto písomné oznámenie signatára alebo zmluvnej strany. Každý signatár, ktorý vypovie prechodné uplatňovanie Zmluvy o Energetickej charte v súlade s článkom 45 ods. 3 písm. a), je považovaný za takého, ktorý tiež vypovedal svoje prechodné uplatňovanie tejto zmeny a doplnenia s nadobudnutím účinnosti v ten istý deň.

Článok 7

Status rozhodnutia

Rozhodnutie prijaté v súvislosti s prijatím tejto zmeny a doplnenia je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Energetickej charte.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ROZHODNUTIA SÚVISIACE S PRIJATÍM ZMENY A DOPLNENIA USTANOVENÍ ZMLUVY ENERGETICKEJ CHARTY TÝKAJÚCICH SA OBCHODU

1. Signatár, ktorý neuplatňuje prechodne zmenu a doplnenie prijaté 24. apríla 1998, môže v čase, kedy prijíma opatrenie, túto zmenu a doplnenie uplatniť či už na báze definitívneho alebo prechodného režimu, oznámiť sekretariátu písomne, pokiaľ nie je na zozname v prílohách BR a BRQ, že bude zmenu a doplnenie uplatňovať ako keby všetky položky energetických materiálov a produktov a energetických zariadení boli uvedené v zoznamoch príloh EM I a EQ I.

Zmena a doplnenie platia primerane pre takéhoto signatára.

Každý signatár môže kedykoľvek stiahnuť vyššie uvedené oznámenie písomnou formou adresovanou sekretariátu.

2. Záverečné ustanovenia zmeny a doplnenia vychádzajú z časti VIII, predovšetkým z článku 42 Zmluvy o Energetickej charte do tej miery, do akej sú relevantné.

--------------------------------------------------

Top