EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1231(52)

Zmluva o energetickej charte

OJ L 380, 31.12.1994, p. 24–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 003 P. 75 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 003 P. 75 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 199 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 126 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 126 - 198
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 51 - 117

In force

21994A1231(52)Úradný vestník L 380 , 31/12/1994 S. 0024 - 0090
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 3 S. 0075
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 3 S. 0075
L 069 09/03/1998 P. 0026


PRÍLOHA 1

Zmluva o energetickej charte

Preambula

ZMLUVNÉ STRANY TEJTO ZMLUVY,

so zreteľom na Parížsku chartu pre novú Európu podpísanú 21. novembra 1990,

so zreteľom na Európsku energetickú chartu prijatú v Záverečnom dokumente haagskej konferencie o Európskej energetickej charte podpísanej v Haagu 17. decembra 1991,

pripomínajúc, že všetci signatári Záverečného dokumentu haagskej konferencie sa zaviazali sledovať ciele a princípy Európskej energetickej charty a čo najskôr realizovať a rozšíriť svoju spoluprácu v dobrom úmysle prerokovaním Zmluvy o energetickej charte a protokolov a želajúc si postaviť záväzky obsiahnuté v tejto charte na bezpečnom a záväznom medzinárodnom právnom základe,

želajúc si tiež vytvorenie štrukturálneho rámca potrebného na realizáciu princípov formulovaných v Európskej energetickej charte,

vyslovujúc prianie realizovať základnú koncepciu iniciatívy Európskej energetickej charty, ktorá má podnietiť hospodársky rast pomocou opatrení na liberalizáciu investícií a obchodu s energiou,

potvrdzujúc, že zmluvné strany pripisujú najväčší význam efektívnej realizácii kompletného štátneho režimu a používania prístupu najvyšších výhod, a že tieto záväzky sa budú uplatňovať pri investíciách v zmysle doplňujúcej zmluvy,

so zreteľom na zámer postupnej liberalizácie medzinárodného obchodu a princíp zamedzenia diskriminácie v medzinárodnom obchode v zmysle formulácie Všeobecnej dohody o clách a obchode a jej súvisiacich dokumentoch a iných ustanovení tejto zmluvy,

rozhodnuté postupne odstraňovať technické, administratívne a iné prekážky obchodu s energetickými materiálmi a produktmi a súvisiacimi zariadeniami, technológiami a službami,

očakávajúc, že zmluvné strany, ktoré nie sú v súčasnosti zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode sa stanú jej zmluvnými stranami a s cieľom zabezpečiť dočasné obchodné dohody, ktoré budú týmto stranám napomáhať a nebudú narúšať ich prípravu na toto pristúpenie,

vedomé si práv a záväzkov určitých zmluvných strán, ktoré sú tiež zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode a jej súvisiacich dokumentov,

so zreteľom na zásady hospodárskej súťaže týkajúce sa zlučovania, monopolov, zneužívania dominantného postavenia a praktík brániacich hospodárske súťaži,

so zreteľom taktiež na Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, smernice pre jadrové dodávky a iné medzinárodné záväzky alebo dohody o nešírení v jadrovej oblasti,

uznávajúc nevyhnutnosť najúčinnejšieho prieskumu, výroby, premeny, uskladňovania, prepravy, distribúcie a vyžívania energie,

pripomínajúc Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách, Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a jeho protokoly, ako aj iné medzinárodné dohody o životnom prostredí obsahujúcimi opatrenia súvisiacimi s energiou, a

uznávajúc stále naliehavejšiu potrebu prijatia opatrení na ochranu životného prostredia, vrátane vyraďovania energetických zariadení z prevádzky a nakladania s odpadom a potrebu medzinárodne dohodnutých cieľov a kritérií na tieto účely,

SA DOHODLI TAKTO:

ČASŤ I

DEFINÍCIE A ÚČEL

Článok 1

Definície

Na účely tejto zmluvy sa rozumie:

1. "Charta" znamená Európsku energetickú chartu prijatú v Záverečnom dokumente haagskej konferencie o Európskej energetickej charte podpísanej v Haagu 17. decembra 1991; podpísanie záverečného dokumentu sa považuje za podpísanie Charty.

2. "Zmluvná strana" znamená štát alebo organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá súhlasila byť viazaná touto zmluvou a pre ktorú je táto zmluva v platnosti.

3. "Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie" znamená organizáciu vytvorenú štátmi, na ktorú preniesli právomoci týkajúce sa určitých záležitostí, z ktorých niektoré sú určované touto zmluvou, vrátane právomoci prijať rozhodnutia v týchto záležitostiach, ktoré budú pre ne záväzné.

4. "Energetické materiály a produkty" v zmysle harmonizovaného systému Rady pre colnú spoluprácu a spoločnej nomenklatúry Európskych spoločenstiev znamenajú položky zahrnuté v prílohe EM.

5. "Hospodárska činnosť v energetickom sektore" znamená hospodársku činnosť Stýkajúcu sa prieskumu, ťažby, rafinácie, výroby, skladovania, prepravy, distribúcie, obchodu, marketingu alebo predaja energetických materiálov a produktov okrem tých, ktoré sú zahrnuté v prílohe NI, alebo týkajúcich sa distribúcie tepla do viacerých objektov.

6. "Investícia" znamená každý druh aktív, ktoré vlastní alebo riadi priamo alebo nepriamo investor a ktoré zahŕňajú:

a) hmotný a nehmotný, hnuteľný a nehnuteľný majetok a tiež akékoľvek majetkové práva, ako je leasing, hypotéka, zádržné právo a zástava;

b) spoločnosť alebo podnik, podiely, akcie alebo iné formy účasti na kmeňových akciách v spoločnosti alebo podniku, obligácie alebo iné dlhy spoločnosti alebo podniku;

c) nároky na peňažné prostriedky a nároky na plnenie v zmysle zmluvy majúce ekonomickú hodnotu a spojené s investíciou;

d) duševný majetok;

e) výnosy;

f) akékoľvek práva priznané zákonom, zmluvou alebo prostredníctvom licencií a povolení udelených v zmysle zákona na podnikanie v ktorejkoľvek hospodárskej činnosti v energetickom sektore.

Zmena formy, akou sa investujú aktíva neovplyvňuje ich charakter ako investície a pojem investícia zahŕňa všetky investície zmluvnej strany investujúceho subjektu a zmluvnej strany oblasti pre ktorú sa investícia uskutočňuje existujúce k dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo po tomto dátume (ďalej len "dátum nadobudnutia platnosti") za predpokladu, že táto zmluva sa bude vzťahovať len na veci ovplyvňujúce takéto investície po dátume nadobudnutia platnosti.

"Investícia" označuje ľubovoľnú investíciu, spojenú s hospodárskou činnosťou v energetickom sektore a investície alebo skupiny investícií určených zmluvnou stranou v jej oblasti vo forme "projektov účinnosti Charty" a takto oznámenej sekretariátu.

7. "Investor" znamená:

a) z hľadiska zmluvnej strany:

i) fyzickú osobu s občianstvom alebo národnosťou zmluvnej strany, alebo ktorá má trvalý pobyt v tejto zmluvnej strane v súlade s jej platným zákonom;

ii) spoločnosť alebo iná organizácia zriadenú v súlade so zákonom platným v tejto zmluvnej strane;

b) z hľadiska "tretej strany" fyzickú osobu, spoločnosť alebo inú organizáciu, ktorá primerane spĺňa podmienky stanovené pre zmluvnú stranu v písmene a).

8. "Investovanie" alebo "uskutočňovať investície" znamená vytváranie nových investícií, získavanie celých existujúcich investícií alebo ich častí, alebo presun do rôznych oblastí investičnej činnosti.

9. "Výnosy" znamenajú čiastky pochádzajúce z investície alebo spojené s investíciou, bez ohľadu na formu úhrady, vrátane ziskov, dividend, úroku, kapitálových ziskov, licenčných poplatkov, manažérskych odmien, poplatkov za technickú pomoc alebo iných poplatkov alebo platieb v naturáliách.

10. "Oblasť" z hľadiska štátu, ktorý je zmluvnou stranou, označuje:

a) územie, ktoré je pod jeho vládou, pričom sa rozumie, že územie zahŕňa pozemky, vnútrozemské vodné plochy a teritoriálnu časť mora, a

b) v súlade a za podmienok medzinárodného morského práva: more, morské dno a pôdu, ktorá sa nachádza pod dnom a, v rozsahu, v ktorom táto zmluvná strana vykonáva zvrchované práva a jurisdikciu.

Z hľadiska organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá je zmluvnou stranou, oblasť znamená oblasti členských štátov takejto organizácie v zmysle ustanovení, ktoré sú predmetom dohody zriaďujúcej túto organizáciu.

11. a) "GATT" znamená "GATT 1947" alebo "GATT 1994", alebo oboje v prípade, kde sú obe použiteľné,

b) "GATT 1947" znamená Všeobecnú dohodu o clách a obchode z 30. októbra 1947, pripojenú k Záverečnému dokumentu prijatému na záver druhého zasadnutia Prípravného výboru konferencie OSN o obchode a zamestnanosti, v znení neskorších opráv, doplnení alebo úprav.

c) "GATT 1994" znamená Všeobecnú dohodu o clách a obchode v znení ustanovení prílohy 1A dohody zriaďujúcej Svetovú obchodnú organizáciu, v znení neskorších opráv, doplnení alebo úprav.

Strana dohody zriaďujúcej Svetovú obchodnú organizáciu sa považuje za stranu v rámci GATT 1994.

d) "Súvisiace dokumenty" znamenajú, podľa príslušnosti:

i) dohody, programy alebo iné právne dokumenty, vrátane rozhodnutí, vyhlásení a dohovorov uzavretých pod záštitou GATT 1947, v znení neskorších opráv, doplnení alebo úprav, alebo

ii) dohodu zriaďujúcu Svetovú obchodnú organizáciu, vrátane jej prílohy č. 1 (okrem GATT 1994), jej príloh č. 2, 3 a 4 a s ňou súvisiacich rozhodnutí, vyhlásení a dohovorov, v znení neskorších opráv, doplnení alebo úprav.

12) "Duševné vlastníctvo" zahŕňa autorské práva a súvisiace práva, ochranné známky, zemepisné označenia, dizajny, patenty, topografie polovodičových výrobkov a ochranu neuverejnených údajov.

13) a) "Protokol energetickej charty" alebo "protokol" znamenajú zmluvu, rokovanie o ktorej je autorizované a znenie prijaté konferenciou charty, ktorá je prijatá dvomi alebo viacerými zmluvnými stranami s cieľom doplniť, rozšíriť alebo podrobnejšie spracovať ustanovenia tejto zmluvy v nadväznosti na ľubovoľné špecifické odvetvie alebo kategóriu aktivity v rozsahu tejto zmluvy alebo na oblasti spolupráce v zmysle kapitoly III charty.

b) "Vyhlásenie energetickej charty" alebo "vyhlásenie" znamená nezáväzný dokument, ktorého prerokovanie je autorizované a znenie schválené konferenciou charty, ktorý je prijatý dvomi alebo viacerými zmluvnými stranami s cieľom doplniť, rozšíriť a podrobnejšie spracovať ustanovenia tejto zmluvy.

14) "Voľne zameniteľná mena" znamená menu, s ktorou sa bežne obchoduje na medzinárodných devízových trhoch a ktorá sa bežne používa v medzinárodných transakciách.

Článok 2

Účel zmluvy

Táto zmluva vytvára právny rámec na účely podpory dlhodobej spolupráce v energetickej oblasti na základe dopĺňania sa a vzájomných výhod v súlade s cieľmi a princípmi charty.

ČASŤ II

OBCHOD

Článok 3

Medzinárodné trhy

Zmluvné strany podporujú prístup na medzinárodné trhy v rámci obchodných podmienok a vo všeobecnosti rozvíjajú otvorený a konkurenčný trh s energetickými materiálmi a produktmi.

Článok 4

Neodchýlenie od dohody GATT a súvisiacich dokumentov

Touto zmluvou nie sú dotknuté ustanovenia dohody GATT ani súvisiacich dokumentov medzi jednotlivými zmluvnými stranami dohody GATT pri ich uplatňovaní medzi týmito zmluvnými stranami.

Článok 5

Investičné opatrenia súvisiace s obchodom

1. Zmluvná strana neuplatňuje žiadne investičné opatrenie súvisiace s obchodom, ktoré je v rozpore s ustanoveniami článku III alebo článku XI dohody GATT. Tým nie sú dotknuté práva a záväzky zmluvnej strany vyplývajúce z dohody GATT a súvisiacich dokumentov a článku 29.

2. Takéto opatrenia zahŕňajú akékoľvek investičné opatrenie, ktoré je na základe kogentných ustanovení vnútroštátneho práva povinné alebo vynútiteľné, alebo na základe ľubovoľného administratívneho nariadenia, alebo s ktorým je potrebné dosiahnuť súlad na získanie výhody a ktoré vyžaduje:

a) nákup alebo použitie výrobkov domáceho pôvodu alebo z ľubovoľného domáceho zdroja na strane podniku, či už špecifikovaného z hľadiska príslušných produktov, z hľadiska objemu alebo hodnoty produktov alebo z hľadiska podielu objemu alebo hodnoty jeho miestnej produkcie; alebo

b) aby bol podnikový nákup alebo použitie dovezených produktov obmedzené na množstvo vztiahnuté k objemu alebo hodnote miestnych produktov, ktoré vyváža;

alebo, ktoré obmedzuje:

c) dovoz produktov podnikom, použitých v jeho miestnej výrobe alebo s ňou súvisiacich, všeobecne alebo v množstve vztiahnutom k objemu alebo hodnote miestnej výroby, ktorú exportuje;

d) dovoz produktov podnikom, použitých v jeho miestnej výrobe alebo s ňou súvisiacich, pri obmedzení jeho prístupu k cudzej mene na čiastku súvisiacu s prílevom cudzej meny, vyčlenenej pre tento podnik; alebo

e) vývoz alebo predaj produktov na export podnikom, či už špecifikované z hľadiska príslušných produktov, z hľadiska objemu alebo hodnoty produktov, alebo z hľadiska podielu objemu alebo hodnoty jeho miestnej produkcie.

3. Nič v odseku 1 sa nechápe ako bránenie zmluvnej strane uplatniť investičné opatrenia súvisiace s obchodom ako sú popísané v odseku 2 písm. a) a c) ako podmienky pre vzniku oprávnenia na podporu vývozu, zahraničnej pomoci, vládneho nákupu, zvýhodnených colných taríf alebo kvót.

4. Bez ohľadu na odsek 1 zmluvná strana môže dočasne naďalej podporovať investičné opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré boli v platnosti viac ako 180 dní pred podpísaním tejto zmluvy, za podmienky, že budú oznámené a postupne odstraňované podľa ustanovení prílohy TRM.

Článok 6

Hospodárska súťaž

1. Každá zmluvná strana sa usiluje o zmiernenie trhových deformácií a prekážok súťaže v rámci hospodárskej činnosti v energetickom sektore.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v rámci svojej jurisdikcie mala a presadzovala také zákony, ktoré sú potrebné a vhodné na riešenie jednostranného a zosúladeného postupu odporujúceho hospodárskej súťaži v rámci hospodárskej činnosti v energetickom sektore.

3. Zmluvné strany, ktoré majú skúsenosti s uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže na požiadanie a v rámci dostupných zdrojov s plnou vážnosťou zvážia poskytnutie technickej pomoci ostatným zmluvným stranám pri príprave a zavádzaní pravidiel hospodárskej súťaže.

4. Zmluvné strany môžu spolupracovať pri presadzovaní konkurenčných pravidiel formou konzultácií a výmeny informácií.

5. Ak zmluvná strana usudzuje, že akékoľvek špecifikované konanie odporujúce hospodárskej súťaži uskutočňované v danej oblasti inej zmluvnej strany nepriaznivo ovplyvňuje dôležitý záujem týkajúci sa účelu definovaného v tomto článku, môže zmluvná strana vyrozumieť druhú zmluvnú stranu a môže požadovať, aby jej orgány na ochranu hospodárskej súťaže iniciovali primerané vymáhanie jej dodržiavania. Oznamujúca zmluvná strana v takomto vyrozumení uvedie dostatočné informácie, aby tým umožnila vyrozumenej zmluvnej strane identifikovať konanie odporujúce hospodárskej súťaži , ktoré je predmetom vyrozumenia a tiež ponúkne ďalšie informácie a spoluprácu, ktorú je schopná zabezpečiť. Vyrozumená zmluvná strana respektíve príslušné orgány môžu vec konzultovať s orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže oznamujúcej zmluvnej strany a s plnou vážnosťou posúdia požiadavku oznamujúcej zmluvnej strany pri rozhodnutí, či iniciovať alebo neiniciovať donucovacie opatrenia v zmysle údajného konania odporujúceho hospodárskej súťaži identifikovaného vo vyrozumení. Vyrozumená zmluvná strana informuje oznamujúcu zmluvnú stranu o svojom rozhodnutí alebo o rozhodnutí príslušných orgánov pre ochranu hospodárskej súťaže a môže tiež informovať oznamujúcu zmluvnú stranu o dôvodoch takého rozhodnutia. Ak sú iniciované donucovacie opatrenia, vyrozumená zmluvná strana o nich informuje oznamujúcu zmluvnú stranu a v možnom rozsahu aj o zásadnom nasledujúcom vývoji záležitosti.

6. Nič v tomto článku nevyžaduje od zmluvnej strany poskytnutie informácií, ktoré by boli v rozpore s jej zákonmi týkajúcimi sa zverejnenia informácií, dôvernosti alebo obchodného tajomstva.

7. Postupy dané v odseku 5 a článku 27 ods. 1 sú výlučné prostriedky v rámci tejto zmluvy na riešenie rozporov, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní alebo interpretácii tohto článku.

Článok 7

TRANZIT

1. Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na uľahčenie tranzitu energetických materiálov a produktov v súlade s princípmi slobody tranzitu a bez ohľadu na ich pôvod, miesto určenia alebo vlastníctvo alebo diskriminácie pri tvorbe cien na základe takéhoto rozlišovania a bez akýchkoľvek neodôvodnených zdržaní, obmedzení alebo poplatkov.

2. Zmluvné strany podporujú príslušné subjekty, aby spolupracovali pri:

a) modernizácii energetických prepravných zariadení potrebných na tranzit energetických materiálov a produktov;

b) vývoji a prevádzke energetických prepravných zariadení slúžiacich pre oblasť viac ako jednej zmluvnej strany;

c) opatreniach na zmiernenie účinkov prerušení dodávky energetických materiálov a produktov;

d) podpore prepojenia energetických prepravných zariadení.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že jej ustanovenia týkajúce sa prepravy energetických materiálov a produktov a využitia energetických prepravných zariadení nebudú pre tranzitované energetické materiály a produkty menej výhodné ako ustanovenia vzťahujúce sa na takéto materiály a produkty pochádzajúce z jej oblasti alebo pre jej oblasť určené, pokiaľ existujúca medzinárodná dohoda nestanovuje inak.

4. V prípade, že tranzit energetických materiálov a produktov nemôže byť prostredníctvom energetických prepravných zariadení dosiahnutý na základe obchodných podmienok, zmluvné strany nebudú klásť prekážky vytváraniu novej kapacity, s výnimkou, ak tak stanovujú ustanovenia platných právnych predpisov, ktoré sú v súlade s odsekom 1.

5. Zmluvná strana, cez oblasť ktorej sa energetické materiály a produkty môžu byť prepravované, nie je povinná:

a) povoliť výstavbu alebo úpravu energetických prepravných zariadení alebo

b) povoliť nový alebo dodatočný tranzit prostredníctvom existujúcich energetických prepravných zariadení,

ak preukáže druhej dotknutej zmluvnej strane, že by transport ohrozil bezpečnosť alebo účinnosť jej energetických sústav, vrátane bezpečnosti zásobovania.

Pokiaľ v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zavedené toky energetických materiálov a produktov do, z alebo medzi oblasťami iných zmluvných strán.

6. Zmluvná strana, cez územie ktorej sú energetické materiály a produkty prepravované, v prípade sporu v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s tranzitom, nepreruší ani neobmedzí existujúci tok energetických materiálov alebo produktov, ani nepovolí žiadnemu subjektu podliehajúcemu jej riadeniu tento tok prerušiť alebo obmedziť, ani takéto konanie nebude vyžadovať od žiadneho subjektu podliehajúceho jej jurisdikcii predtým, než bude konanie o spore podľa odseku 7 uzatvorené, okrem prípadov, kde je to špecificky stanovené v zmluve alebo inej dohode určujúcej takýto tranzit, alebo povolené v súlade s rozhodnutím povereného zmierovateľa.

7. Nasledovné ustanovenia sa aplikujú na spory podľa odseku 6, ktoré sa ale použijú až po vyčerpaní všetkých príslušných zmluvných alebo iných opravných prostriedkov na riešenie sporov skôr dohodnutých medzi zmluvnými stranami vedúcimi takýto spor, alebo dohodnuté medzi ľubovoľným subjektom uvedeným v odseku 6 a subjektom ďalšej zmluvnej strany, účastnej v spore:

a) Zmluvná strana, účastná v spore, môže predložiť predmet sporu generálnemu tajomníkovi oznámením obsahujúcim sporné záležitosti. Generálny tajomník vyrozumie všetky zmluvné strany o každom takomto podaní.

b) Generálny tajomník do 30 dní od obdržania takéhoto oznámenia, po konzultácii so stranami zúčastnenými v spore a ďalšími dotknutými zmluvnými stranami, vymenuje zmierovateľa. Zmierovateľ má skúsenosti v otázkach, ktoré sú predmetom sporu, a nie je štátnym príslušníkom ani občanom strany zúčastnenej v spore, ani nemá v nej trvalé bydlisko a nie je ani štátnym príslušníkom alebo občanom iných dotknutých zmluvných strán.

c) Úlohou zmierovateľa je usilovať sa o dohodu strán zúčastnených v spore o jeho vyriešenie alebo dohodu o postupe na dosiahnutie jeho vyriešenia. Ak do 90 dní od svojho vymenovania zmierovateľ nedosiahne takúto dohodu, odporučí spôsob riešenia sporu alebo postup na dosiahnutie jeho riešenia a rozhodne o dočasných tarifách a ďalších podmienkach, ktoré majú byť dodržané pre tranzit odo dňa, ktorý určí, až do vyriešenia sporu.

d) Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať a zabezpečiť, aby subjekty pod ich kontrolou alebo jurisdikciou tiež dodržiavali každé dočasné rozhodnutie v zmysle písmena c) o tarifách a podmienkach po dobu 12 mesiacov od rozhodnutia zmierovateľa alebo do vyriešenia sporu, podľa toho, čo bude skôr.

e) Bez ohľadu na písmeno b), generálny tajomník môže rozhodnúť, že zmierovateľ nebude menovaný, ak sa spor, podľa jeho úsudku, týka tranzitu, ktorý je alebo už bol predmetom procesov riešenia sporov uvedených v písmenách a) až d) a tieto opatrenia neviedli k jeho vyriešeniu.

f) Konferencia charty prijme štandardné ustanovenia týkajúce sa postupu pri zmierovacom konaní a odmeny zmierovateľov.

8. Žiadne ustanovenie tohto článku neobmedzí práva a záväzky zmluvnej strany vyplývajúce z medzinárodného práva, vrátane obyčajového medzinárodného práva, existujúcich bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, vrátane predpisov týkajúcich sa podmorských káblov a potrubí.

9. Tento článok sa neinterpretuje ako záväzok pre ktorúkoľvek zmluvnú stanu, ktorá nedisponuje určitým druhom energetických prepravných zariadení používaných pre tranzit, prijať na jeho základe akékoľvek opatrenie vzťahujúce sa k takémuto druhu energetických prepravných zariadení. Takáto zmluvná strana však bude zaviazaná plniť odsek 4.

10. Na účely tohto článku:

a) "Tranzit" znamená:

i) dopravu cez oblasť zmluvnej strany, z alebo do prístavných priestorov v jej oblasti za účelom nakladania alebo vykladania energetických materiálov a produktov pochádzajúcich z oblasti iného štátu a určených pre oblasť tretieho štátu, pokiaľ je druhý alebo tretí štát zmluvnou stranou, alebo

ii) dopravu energetických materiálov a produktov cez oblasť zmluvnej strany pochádzajúcich z oblasti inej zmluvnej strany a určených pre oblasť tejto inej zmluvnej strany, pokiaľ sa tieto dve dotknuté zmluvné strany nerozhodnú inak a neurobia záznam svojho rozhodnutia spoločným zápisom v prílohe N. Tieto dve zmluvné strany môžu zrušiť svoj záznam v prílohe N doručením spoločného písomného vyrozumenia o svojich zámeroch sekretariátu, ktorý ho zašle všetkým ostatným zmluvným stranám. Takéto zrušenie nadobudne platnosť o štyri týždne od tohto vyrozumenia.

b) "Energetické prepravné zariadenia" pozostávajú z vysokotlakových potrubí na prepravu plynu, vysokonapäťových elektrických prenosových sietí a vedení, potrubí na prepravu ropy, potrubí na prepravu uhoľného kalu, potrubí na prepravu ropných produktov a iných fixných zariadení špecificky určených na manipuláciu s energetickými materiálmi a produktmi.

Článok 8

Prevod technológie

1. Zmluvné strany súhlasia s tým, že budú podporovať prevod energetických technológií a prístup k nim na komerčnej báze bez diskriminácie, s cieľom napomáhať efektívnemu obchodu s energetickými materiálmi a produktmi a investíciám a realizovať ciele Charty v súlade s ich zákonmi a inými právnymi predpismi a chrániť práva duševného majetku.

2. V zmysle toho a v rozsahu potrebnom na uplatňovanie odseku 1 zmluvné strany odstránia existujúce prekážky a nevytvoria nijaké nové pre prevod technológií v oblasti energetických materiálov a produktov, súvisiacich zariadení a služieb, pokiaľ to umožňujú záväzky v súvislosti s nešírením jadrových zbraní a ďalšie medzinárodné záväzky.

Článok 9

Prístup ku kapitálu

1. Zmluvné strany uznávajú dôležitosť otvorených kapitálových trhov pri podpore toku kapitálu na financovanie obchodu s energetickými materiálmi a produktmi, pre ich vytváranie i pomoci v tejto oblasti s ohľadom na investície a hospodárske činnosti v energetickom sektore v oblastiach iných zmluvných strán, najmä strán s transformujúcou sa ekonomikou. Každá zmluvná strana sa bude v tomto zmysle usilovať vytvárať podmienky pre prístup spoločností a štátnych príslušníkov iných zmluvných strán na jej kapitálový trh za účelom financovania obchodu s energetickými materiálmi a produktmi a za účelom investovania do hospodárskych činností energetického sektoru v oblastiach týchto zmluvných strán, na základe podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako podmienky, ktoré sú za podobných okolností poskytované vlastným spoločnostiam alebo štátnym príslušníkom, alebo spoločnostiam a štátnym príslušníkom inej zmluvnej strany alebo tretieho štátu, podľa toho, čo je najvýhodnejšie.

2. Zmluvná strana môže prijať a podporovať programy zabezpečujúce prístup k verejným pôžičkám, grantom, zárukám alebo poisteniu pre uľahčenie obchodu alebo investície v zahraničí. Takéto možnosti sprístupní v súlade so zámermi, obmedzeniami a kritériami takýchto programov (vrátane akýchkoľvek zámerov, obmedzení alebo kritérií vzťahujúcich sa na miesto podnikania žiadateľa takejto možnosti alebo dodacie miesto tovarov alebo služieb dodaných s využitím takejto možnosti) pre investície do hospodárskych činností v energetickom sektore iných zmluvných strán alebo pre financovanie obchodu s energetickými materiálmi a produktmi s inými zmluvnými stranami.

3. Pri uskutočňovaní programov hospodárskych činností v energetickom sektore za účelom posilnenia hospodárskej stability a zlepšenia investičného prostredia budú zmluvné strany hľadať vhodné spôsoby podpory týchto operácií a využívať skúsenosti príslušných medzinárodných finančných inštitúcií.

4. Nič v tomto článku nebráni:

a) finančným inštitúciám uplatniť svoje vlastné praktiky pri poskytovaní pôžičiek a poskytovaní finančných záruk vychádzajúcich z trhových princípov a dôsledného zvažovania, ani

b) zmluvnej strane prijať opatrenia

i) z dôvodov opatrnosti, vrátane ochrany investorov, spotrebiteľov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, ktorým je dodávateľ finančných služieb viazaný fiduciárnou povinnosťou, alebo

ii) na zaistenie integrity a stability svojho finančného systému a kapitálových trhov.

ČASŤ III

PODPORA A OCHRANA INVESTÍCIÍ

Článok 10

Podpora, ochrana a nakladanie s investíciami

1. Každá zmluvná strana, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podporuje a vytvára stabilné, spravodlivé, výhodné a transparentné podmienky pre investorov iných zmluvných strán pre investovanie v jej oblasti. Takéto podmienky zahrňujú záväzok vždy spravodlivo pristupovať k investíciám investorov iných zmluvných strán. Takéto investície tiež požívajú stálu ochranu a bezpečnosť a žiadna zmluvná strana žiadnym spôsobom nepo škodí neprimeranými alebo diskriminačnými opatreniami ich manažment, udržovanie, použitie, využívanie alebo nakladanie s nimi. V žiadnom prípade sa k takýmto investíciám nepristupuje menej výhodne ako to vyžaduje medzinárodné právo, vrátane zmluvných záväzkov. Každá zmluvná strana dodržiava všetky záväzky, ktoré s investorom alebo s investíciou investora akejkoľvek zmluvnej strany prijala.

2. Každá zmluvná strana vyvinie úsilie zabezpečiť pre investorov iných zmluvných strán zaobchádzanie podľa odseku 3, pre investovanie v jej oblasti.

3. Na účely tohto článku "zaobchádzanie" znamená taký prístup zmluvnej strany, ktorý je rovnako výhodný ako prístup, ktorý strana uplatňuje voči vlastným investorom, investorom akejkoľvek inej zmluvnej strany alebo akémukoľvek tretiemu štátu, podľa toho, ktorý je najvýhodnejší.

4. Doplnková zmluva, v súlade s podmienkami v ňom stanovenými, zaviaže každú stranu zmluvy poskytnúť investorom iných strán, pre investovanie v tejto oblasti, zaobchádzanie popísané v odseku 3. Táto zmluva je otvorená na podpis štátom a regionálnym organizáciám hospodárskej integrácie, ktoré podpísali alebo pristúpili k tejto zmluve. Rokovania o doplnkovej zmluve začnú najneskôr l. januára 1995, s cieľom uzavrieť ju do l. januára 1998.

5. Pokiaľ ide o investovanie vo svojej oblasti sa každá zmluvná strana usiluje, aby:

a) obmedzila na minimum výnimky zo zaobchádzania podľa odseku 3;

b) postupne odstránila existujúce obmedzenia ovplyvňujúce investorov iných zmluvných strán.

6. a) Zmluvná strana, pokiaľ ide o investovanie v jej oblasti môže kedykoľvek dobrovoľne deklarovať konferencii charty prostredníctvom sekretariátu svoj úmysel nezavádzať nové výnimky zo zaobchádzania podľa odseku 3.

b) Zmluvná strana môže tiež kedykoľvek prijať dobrovoľný záväzok poskytnúť investorom iných zmluvných strán zaobchádzanie podľa odseku 3 pri investovaní v rámci niektorých alebo všetkých hospodárskych činností v energetickom sektore v jej oblasti. Takéto záväzky sa oznámia sekretariátu a uvedú v prílohe VC a sú záväzné v zmysle tejto zmluvy.

7. Každá zmluvná strana poskytne vo svojej oblasti investíciám investorov inej zmluvnej strany a súvisiacim aktivitám, vrátane riadenia, udržovania, použitia, využívania alebo nakladania zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako to, ktoré uplatňuje vo vzťahu k investíciám svojich vlastných investorov alebo investorov ktorejkoľvek inej zmluvnej strany alebo ktoréhokoľvek tretieho štátu vrátane súvisiacich aktivít, zahŕňajúc do nich aj riadenie, udržovanie, použitie, využívanie alebo nakladanie podľa toho, ktoré je najvýhodnejšie.

8. Formy uplatňovania odseku 7 vo vzťahu k programom, v rámci ktorých zmluvná strana zabezpečuje granty alebo inú finančnú pomoc, alebo uzatvára zmluvy na výskum a vývoj energetických technológií, budú vyhradené pre doplnkovú zmluvu podľa odseku 4. Každá zmluvná strana prostredníctvom sekretariátu priebežne informuje konferenciu charty o formách, ktoré uplatňuje pre programy uvedené v tomto odseku.

9. Každý štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá podpíše túto zmluvu, alebo k nej pristúpi, predloží sekretariátu v deň podpísania zmluvy alebo uloženia listiny o pristúpení správu zhrňujúcu všetky zákony, nariadenia alebo iné opatrenia týkajúce sa:

a) výnimiek z odseku 2 alebo

b) programov uvedených v odseku 8.

Zmluvná strana je povinná svoju správu aktualizovať bezodkladným predkladaním doplnení sekretariátu. Konferencia charty pravidelne tieto správy posudzuje.

Vo vzťahu k písmenu a) môže správa určovať časti energetického sektora, v ktorom zmluvná strana poskytuje investorom iných zmluvných strán zaobchádzanie podľa odseku 3.

Vo vzťahu k písmenu b) konferencia charty pri posudzovaní môže vziať do úvahy vplyvy takýchto programov na hospodársku súťaž a investície.

10. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku, zaobchádzanie podľa odsekov 3 a 7 sa nevzťahuje na ochranu duševného majetku; zaobchádzanie je miesto toho v znení príslušných ustanovení platných medzinárodných dohôd pre ochranu práv duševného majetku, ktorých stranami sú jednotlivé zmluvné strany.

11. Na účely článku 26 uplatnenie investičného opatrenia súvisiaceho s obchodom, podľa článku 5 ods. 1 a 2, zmluvnou stranou voči investícii investora inej zmluvnej strany, existujúcej v čase tohto uplatnenia, bude, s výhradou článku 5 ods. 3 a 4, považované za porušenie záväzku prvej zmluvnej strany v zmysle tejto časti.

12. Každá zmluvná strana zabezpečí, že jej vnútorné zákony poskytujú účinné prostriedky pre uplatňovanie nárokov a presadzovanie práv z hľadiska investícií, investičných dohôd a investičných oprávnení.

Článok 11

Kľúčový personál

1. Pokiaľ jej zákony a iné právne predpisy týkajúce sa vstupu, pobytu a práce fyzických osôb neustanovujú inak, zmluvná strana preskúma v dobrej viere žiadosti investorov inej zmluvnej strany a kľúčového personálu zamestnaného týmito investormi alebo súvisiaceho s investíciami týchto investorov na vstup a dočasný pobyt na jej území za účelom zapojenia sa do činností spojených s rozvojom, riadením, údržbou, používaním, využívaním alebo nakladaním týchto investícií, vrátane poskytovania poradenstva alebo kľúčových technických služieb.

2. Zmluvná strana umožní investorom inej zmluvnej strany, ktorí investovali v jej oblasti a investíciám takých investorov zamestnať akúkoľvek kľúčovú osobu investora alebo osobu podľa výberu investora bez ohľadu na národnosť a štátne občianstvo za predpokladu, že táto kľúčová osoba mala povolenie na vstup, pobyt a prácu v oblasti prvej zmluvnej strany, a že príslušné pracovné zaradenie vyhovuje podmienkam a lehotám povolenia udeleného tejto kľúčovej osobe.

Článok 12

Kompenzácia strát

1. Okrem prípadov, kedy platí článok 13, sa investorovi ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorý utrpí stratu súvisiacu s akoukoľvek investíciou v oblasti inej zmluvnej strany v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, štátnej alebo národnej mimoriadnej udalosti, občianskych nepokojov alebo inej podobnej udalostí v tejto oblasti, poskytne touto inou zmluvnou stranou zaobchádzanie vzťahujúce sa na reštitúciu, odškodnenie, kompenzáciu alebo iné urovnanie, ktoré je najvýhodnejšie z toho, ktoré táto zmluvná strana poskytuje ktorémukoľvek inému investorovi, či už vlastnému, alebo investorovi ktorejkoľvek inej zmluvnej strany alebo investorovi ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Bez dopadu na odsek 1 sa investorovi zmluvnej strany, ktorý v akejkoľvek zo situácií uvedených v tomto odseku utrpí straty v oblasti inej zmluvnej strany vyplývajúce

a) z konfiškácie jeho investície alebo jej časti silami alebo orgánmi tejto inej zmluvnej strany alebo

b) zo zničenia jeho investície alebo jej časti silami alebo orgánmi tejto inej zmluvnej strany, čo nebolo nevyhnutné za danej situácie,

poskytne reštitúcia alebo kompenzácia, ktorá je v každom prípade bezodkladná, primeraná a účinná.

Článok 13

Vyvlastnenie

1. Investície investorov zmluvnej strany v oblasti ktorejkoľvek inej zmluvnej strany nie sú znárodnené, vyvlastnené ani nepodliehajú opatreniu alebo opatreniam majúcim účinok rovnajúci sa znárodneniu alebo vyvlastneniu (ďalej len "vyvlastnenie"), okrem prípadu, kde také vyvlastnenie je:

a) na účely verejného záujmu;

b) nediskriminujúce;

c) vykonané na základe právneho procesu; a

d) sprevádzané úhradou bezodkladnej, primeranej a účinnej kompenzácie.

Takáto kompenzácia sa rovná primeranej trhovej hodnote vyvlastnenej investície v čase bezprostredne pred vyvlastnením alebo pred tým, ako sa očakávajúce vyvlastnenie stalo známym tak, že mohlo ovplyvniť hodnotu investície (ďalej označovaný ako "deň ohodnotenia").

Takáto prijateľná trhová hodnota je, na žiadosť investora, vyjadrená vo voľne zameniteľnej mene na základe trhového výmenného kurzu existujúceho pre túto menu v deň ohodnotenia. Kompenzácia tiež zahŕňa úroky podľa obchodnej sadzby stanovenej na trhovom základe odo dňa vyvlastnenia až po deň platby.

2. Postihnutý investor má právo na bezodkladné preskúmanie svojho prípadu súdnym alebo iným príslušným a nezávislým orgánom zmluvnej strany vykonávajúcej vyvlastnenie, v zmysle zákonov tejto zmluvnej strany, ohodnotenie jeho investície a platby kompenzácie, v súlade s princípmi stanovenými v odseku 1.

3. V záujme predísť pochybnostiam do vyvlastnenia sú zahrnuté aj situácie, kde zmluvná strana vyvlastňuje aktíva spoločnosti alebo podniku vo svojej oblasti, v ktorej má investor ktorejkoľvek inej zmluvnej strany investíciu, vrátane investície formou vlastníctva akcií.

Článok 14

Prevody týkajúce sa investícií

1. Každá zmluvná strana v súvislosti s investíciami investorov ktorejkoľvek inej zmluvnej strany zaručí v jej oblasti voľný prevod do a z jej oblasti, vrátane prevodu:

a) počiatočného kapitálu plus ľubovoľného ďalšieho kapitálu pre udržovanie a rozvoj investície;

b) výnosov;

c) platieb na základe zmluvy, vrátane umorovania platieb istiny a nahromadeného úroku v zmysle zmluvy o pôžičke;

d) nespotrebovaných príjmov a iných odmien personálu prijatého v zahraničí v súvislosti s touto investíciou;

e) ziskov z predaja alebo likvidácie celej investície, alebo akejkoľvek jej časti;

f) platieb vznikajúcich z urovnania sporu;

g) platieb kompenzácie v zmysle článkov 12 a 13.

2. Prevody v zmysle odseku 1 sa uskutočnia bez omeškania a (okrem prípadu naturálneho výnosu) vo voľne zameniteľnej mene.

3. Prevody sa uskutočnia podľa trhového výmenného kurzu existujúceho v deň prevodu so zohľadnením miestnych transakcií meny, ktorá má byť prevedená. Pri absencii trhu zahraničnej meny bude použitou sadzbou buď posledný kurz aplikovaný na vnútorné investície alebo posledný výmenný kurz pre prevod mien na zvláštne práva čerpania (SDR), podľa toho, ktorý je pre investora výhodnejší .

4. Bez ohľadu na odseky 1 až 3, zmluvná strana môže chrániť práva veriteľov, alebo zabezpečiť súlad so zákonmi o vydávaní, obchodovaní a nakladaní s cennými papiermi a splnenie rozsudkov v občianskych, správnych a trestných súdnych konaniach prostredníctvom spravodlivého, nediskriminujúceho a v dobrej viere vedeného uplatňovania svojich zákonov a nariadení.

5. Bez ohľadu na odsek 2, zmluvné strany, ktoré sú štátmi, ktoré boli súčasťou bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, môžu v dohodách, uzavretých medzi nimi, stanoviť že platobné prevody budú urobené v menách takýchto zmluvných strán za predpokladu, že takéto dohody nie sú vo vzťahu k investíciám investorov iných zmluvných strán, alebo k investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu v ich oblastiach menej výhodné, ako k investíciám investorov zmluvných strán, ktoré takéto dohody uzatvorili.

6. Bez ohľadu na odsek 1 písm. b), zmluvná strana môže obmedziť prevod výnosu v naturáliách za okolností, keď je prípustné v zmysle článku 29 ods. 2 písm. a), alebo v zmysle pravidiel GATT a súvisiacich dokumentov obmedziť alebo zakázať vývoz alebo predaj na vývoz produktu tvoriaceho výnos v naturáliách; ale len za predpokladu, že zmluvná strana umožní, že prevod výnosov v naturáliách bude ako oprávnený alebo špecifikovaný v investičnej dohode, investičnom oprávnení alebo inej písomnej dohode medzi zmluvnou stranou a buď investorom ďalšej zmluvnej strany alebo jeho investíciou.

Článok 15

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo jej poverená agentúra (ďalej len "odškodňujúca strana") vykoná platbu v rámci odškodnenia alebo záruky poskytnutej vo vzťahu k nejakej investícii investora (ďalej len "odškodňovaná strana") v oblasti inej zmluvnej strany (ďalej len "hostiteľská strana"), hostiteľská strana uzná:

a) prevod všetkých práv a nárokov vzťahujúcej sa k takej investícii na odškodňujúcu stranu, a

b) právo odškodňujúcej strany uplatňovať všetky takéto práva a vymáhať takéto nároky prostredníctvom prestupu práv.

2. Odškodňujúca strana je za každých okolností oprávnená:

a) k rovnakému zaobchádzaniu, pokiaľ ide o práva a nároky získané prostredníctvom prevodu podľa odseku 1, a

b) na rovnaké platby splatné v zmysle týchto práv a nárokov,

k akým bola oprávnená odškodňovaná strana účinkom tejto zmluvy, vo vzťahu k príslušnej investícii.

3. V žiadnom konaní podľa článku 26 zmluvná strana neuplatňuje ako obhajobu protinárok, právo vyrovnania alebo akýkoľvek iný dôvod, že odškodnenie alebo iná kompenzácia za celú údajnú škodu alebo jej časť bola prijatá alebo bude prijatá na základe poistnej alebo záručnej zmluvy.

Článok 16

Vzťah k iným dohodám

Ak dve alebo viac zmluvných strán uzavreli predchádzajúcu medzinárodnú dohodu, alebo uzavreli následnú medzinárodnú dohodu, ktorých podmienky sa akokoľvek dotýkajú predmetu časti III alebo V tejto zmluvy;

1. nič v časti III alebo V tejto zmluvy sa nechápe v zmysle zníženia podstaty ktoréhokoľvek ustanovenia takýchto podmienok druhej dohody alebo práva na riešenie sporov vzťahujúcich sa k nim v zmysle podľa tejto dohody; a

2. nič v podmienkach druhej dohody sa nechápe v zmysle zníženia podstaty ktoréhokoľvek ustanovenia časti III alebo V tejto zmluvy alebo práva na riešenie sporov vzťahujúcich sa k nim v zmysle podľa tejto zmluvy

v prípadoch, ak takéto ustanovenie je výhodnejšie pre investora alebo investíciu.

Článok 17

Neuplatňovanie časti III za určitých okolností

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odoprieť výhody tejto časti:

1. právnickej osobe, ak občania alebo štátni príslušníci tretieho štátu vlastnia alebo riadia takýto subjekt, a ak takýto subjekt nemá v oblasti zmluvnej strany, v ktorej je organizovaný žiadne významné podnikateľské aktivity; alebo

2. investícii, ak odopierajúca zmluvná strana potvrdí, že takáto investícia je investíciou investora tretieho štátu, s ktorým alebo voči ktorému odopierajúca zmluvná strana

a) neudržiava diplomatické vzťahy; alebo

b) prijíma alebo zachováva opatrenia, ktoré:

i) zakazujú transakcie s investormi tohto štátu; alebo

ii) by boli porušené alebo obídené, ak by úžitky tejto strany boli poskytnuté investorom tohto štátu alebo ich investíciám.

ČASŤ IV

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 18

Zvrchovanosť nad energetickými zdrojmi

1. Zmluvné strany uznávajú štátnu zvrchovanosť a zvrchované práva nad energetickými zdrojmi. Opätovne potvrdzujú, že tieto musia byť uplatňované v súlade s pravidlami medzinárodného práva a im podriadené.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ciele podpory prístupu k energetickým zdrojom a ich prieskum a rozvoj na komerčnom základe, táto zmluva nemá v žiadnom prípade dopad na pravidlá zmluvných strán určujúcich systém majetkového vlastníctva energetických zdrojov.

3. Každý štát si naďalej zachováva najmä práva rozhodovať o geografických oblastiach v rámci svojej oblasti, ktoré majú byť sprístupnené pre prieskum a rozvoj jej energetických zdrojov, optimalizáciu ich regenerácie a stupeň ich vyčerpania alebo iného využitia, právo určovať a vyberať dane, licenčné poplatky alebo iné finančné platby ako úhradu za takýto prieskum a využívanie, regulovať environmentálne a bezpečnostné aspekty takéhoto prieskumu, rozvoja a rekultivácie v rámci svojej oblasti, a participovať na takomto prieskume a využívaní, okrem iného priamou účasťou vlády alebo prostredníctvom štátnych podnikov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú uľahčovať prístup k energetickým zdrojom, okrem iného tak, že budú nediskriminačným spôsobom na základe publikovaných kritérií udeľovať oprávnenia, licencie, koncesie a zmluvy na prieskum a vyhľadávanie energetických zdrojov za účelom ich využívania alebo ťažby.

Článok 19

Environmentálne hľadiská

1. V snahe o trvalo udržateľný rozvoj a so zohľadnením svojich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd týkajúcich sa životného prostredia, ktorých je účastníkom, sa každá zmluvná strana snaží minimalizovať ekonomicky účinným spôsobom škodlivé ekologické dopady vyskytujúce sa v jej oblasti alebo mimo nej ako dôsledok akejkoľvek činnosti v rámci energetického cyklu v jej oblasti, s náležitým zohľadnením bezpečnostného hľadiska. Každá zmluvná strana pritom koná spôsobom z hľadiska nákladov efektívnym. Vo svojej politike a činnosti sa každá zmluvná strana snaží prijať preventívne opatrenia zabraňujúce alebo minimalizujúce zhoršovanie životného prostredia. Zmluvné strany súhlasia s tým, že znečisťovateľ v oblastiach zmluvných strán by mal, v zásade, znášať náklady vyplývajúce zo znečistenia, vrátane znečistenia prekračujúceho hranice štátov, s náležitým ohľadom na verejný záujem a bez negatívneho dopadu na investície v energetickom cykle alebo na medzinárodný obchod. Zmluvné strany v zmysle toho:

a) zohľadnia ekologické hľadiská pri formulovaní a realizácii svojej energetickej politiky;

b) podporia tvorbu trhovo orientovaných cien a vo väčšej miere zohľadnia ekologické náklady a prínosy v rámci energetického cyklu;

c) so zreteľom na článok 34 ods. 4 podporujú spoluprácu pri snahe dosiahnuť ekologické ciele charty a spoluprácu v oblasti medzinárodných environmentálnych noriem pre energetický cyklus, berúc do úvahy rozdiely v nepriaznivých účinkoch a nákladoch na ich znižovaní medzi zmluvnými stranami;

d) vezmú obzvlášť na zreteľ zvyšovanie energetickej účinnosti, rozvoj a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, podporu využitia čistejších palív a využívanie technológií a technologických prostriedkov, ktoré znižujú znečistenie;

e) podporujú zhromažďovanie a výmenu informácií medzi zmluvnými stranami, týkajúcimi sa ekologicky zdravej a ekonomicky účinnej energetickej politiky a nákladovo efektívnych praktík a technológií;

f) podporujú verejné uvedomenie o dopadoch energetických systémov na životné prostredie, o rozsahu prevencie alebo zníženia ich nepriaznivých ekologických dopadov a o nákladoch spojených s rôznymi preventívnymi opatreniami, alebo opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu;

g) podporujú a spolupracovať pri výskume, vývoji a aplikácii energeticky účinných a environmentálne zdravých technológií, praktických postupov a procesov, ktoré ekonomicky účinným spôsobom minimalizujú škodlivé dopady na životné prostredie zo všetkých aspektov energetického cyklu;

h) podporujú priaznivé podmienky pre prevod a rozširovanie takých technológií, ktoré sú v súlade s primeranou a účinnou ochranou práv duševného majetku;

i) v počiatočnom štádiu a pred vydaním rozhodnutia budú podporovať transparentné posúdenie ekologických dopadov a ich následné monitorovanie u environmentálne významných energetických investičných projektov;

j) podporujú medzinárodné uvedomenie a výmenu informácií o ekologických programoch a normách zmluvných strán a o realizácii týchto programov a zavádzaní noriem;

k) na požiadanie a v rámci dostupných zdrojov sa budú podieľať na vývoji a realizácii vhodných ekologických programov v zmluvných stranách.

2. Na požiadanie jednej alebo viacerých zmluvných strán, spory týkajúce sa uplatnenia alebo výkladu ustanovení tohto článku preskúma konferencia charty s cieľom nájsť riešenie, v prípadoch keď neexistuje možnosť ich urovnania na iných príslušných medzinárodných fórach

3. Na účely tohto článku:

a) "energetický cyklus" znamená celý energetický reťazec zahŕňajúci činnosti vzťahujúce sa na prieskum, vyhľadávanie, produkciu, premenu, skladovanie, prepravu, rozvod a spotrebu rôznych foriem energie, nakladanie s odpadmi a ich uloženie, ako aj vyraďovanie z prevádzky, ukončenie alebo uzavretie týchto činností tak, aby sa minimalizoval škodlivý dopad na životné prostredie;

b) "ekologický dopad" znamená akýkoľvek účinok spôsobený danou činnosťou na životnom prostredí, vrátane ľudského zdravia a bezpečnosti, flóry, fauny, pôdy, vzduchu, vody, klímy, krajiny a historických objektov alebo iných stavieb, alebo vzájomných vzťahov medzi týmito faktormi. Zahŕňa tiež účinky na kultúrne dedičstvo alebo sociálno-ekonomické podmienky vyplývajúce zo zmien týchto faktorov;

c) "zvyšovanie energetickej účinnosti" znamená konanie s cieľom udržať rovnakú jednotku objemu výstupu (tovaru alebo služby) bez zníženia kvality alebo výkonnosti výstupu, pri súčasnom znižovaní množstva energie potrebnej na vytvorenie tohto výstupu;

d) "nákladovo efektívny" znamená dosiahnuť definovaný cieľ pri najnižších nákladoch alebo dosiahnuť najväčší úžitok pri daných nákladoch.

Článok 20

Transparentnosť

1. Všeobecne záväzné zákony, iné právne predpisy, súdne rozhodnutia a správne predpisy a ktoré ovplyvňujú obchod s energetickými materiálmi a produktmi, patria v súlade s článkom 29 ods. 2 písm. a) medzi opatrenia podliehajúce predpisom dohody GATT a príslušných súvisiacich dokumentov o transparentnosti.

2. Zákony, nariadenia, súdne rozhodnutia a administratívne predpisy majúce všeobecnú platnosť a uplatňované ktoroukoľvek zmluvnou stranou a platné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré ovplyvňujú iné záležitosti predmetu tejto zmluvy, sú bezodkladne uverejnené a to spôsobom, ktorý umožní zmluvným stranám a investorom oboznámiť sa s nimi. Ustanovenia tohto odseku nevyžadujú od žiadnej zmluvnej strany zverejnenie dôverných informácií, ktoré by bránili presadeniu zákona alebo by inak boli v rozpore s verejným záujmom, alebo by boli na úkor zákonných obchodných záujmov ktoréhokoľvek investora.

3. Každá zmluvná strana určí jedno alebo viac informačných miest, na ktoré je možné adresovať žiadosti o informácie o vyššie uvedených zákonoch, iných právnych predpisoch, súdnych rozhodnutiach a správnych opatreniach a bez odkladu oznámi takéto miesta sekretariátu, ktorý ich na požiadanie dá k dispozícii.

Článok 21

Zdanenie

1. S výnimkou prípadov ustanovených v tomto článku, nič v tejto zmluve nevytvára práva alebo neukladá záväzky vo vzťahu k daňovým opatreniam zmluvných strán. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi týmto článkom a ktorýmkoľvek iným ustanovením zmluvy, tento článok je rozhodujúci v rozsahu nesúladu.

2. Článok 7 ods. 3 sa uplatňuje na daňové opatrenia okrem tých, ktoré sa týkajú príjmu alebo kapitálu, ale s výnimkou, že takéto ustanovenie sa nevzťahuje na:

a) výhodu poskytovanú zmluvnou stranou, v zmysle daňových ustanovení akéhokoľvek dohovoru, dohody alebo dojednania podľa odseku 7 písm. a) bodu (ii); alebo

b) akékoľvek daňové opatrenie, ktorého cieľom je zabezpečiť účinné vyberanie daní, s výnimkou prípadov, kedy opatrenie zmluvnej strany akýmkoľvek spôsobom diskriminuje energetické materiály a produkty, ktoré pochádzajú z oblasti inej zmluvnej strany alebo sú určené pre oblasť inej strany, alebo akokoľvek obmedzuje úžitok vyplývajúci z článku 7 ods. 3.

3. Článok 10 ods. 2 a 7 sa uplatňuje na daňové opatrenia zmluvných strán okrem tých, ktoré sa týkajú príjmu alebo kapitálu, s výnimkou, že takéto ustanovenia sa neuplatňujú na:

a) ukladanie záväzkov doložky najvyšších výhod vzhľadom na výhody, ktoré odsúhlasila zmluvná strana, v zmysle daňových ustanovení akéhokoľvek dohovoru, dohody alebo dojednania podľa odseku 7 písm. a) pododseku ii), alebo ktoré vyplývajú z členstva v ktorejkoľvek organizácii regionálnej hospodárskej integrácie; alebo

b) akékoľvek daňové opatrenie zamerané na zabezpečenie účinného vyberania daní, s výnimkou prípadov, kedy opatrenie akýmkoľvek spôsobom diskriminuje investora inej zmluvnej strany, alebo akýmkoľvek spôsobom obmedzuje úžitok vyplývajúci z ustanovení o investíciách v tejto zmluve.

4. Článok 29 ods. 2 až 6 sa uplatňuje na daňové opatrenia, ktoré sa netýkajú príjmu alebo kapitálu.

5. a) Článok 13 sa uplatňuje na dane.

b) V prípade, keď v zmysle článku 13 vznikne nejasnosť týkajúca sa v podstate problému, či daň znamená vyvlastnenie, alebo či daň, údajne znamenajúca vyvlastnenie je diskriminačná, budú sa uplatňovať nasledujúce ustanovenia:

i) investor zmluvnej strany, ktorý tvrdí že ide o vyvlastnenie predloží otázku, či je daň vyvlastnením, alebo či je daň diskriminačná, príslušnému daňovému orgánu. V prípade, že ani investor ani zmluvná strana tak neučinia, postúpia tento problém orgány ustanovené na riešenie sporov v zmysle článku 26 ods. 2 písm. c) alebo 27 ods. 2 príslušnému daňovému orgánu;

ii) príslušné daňové orgány sa snažia vyriešiť spornú otázku počas šiestich mesiacov odo dňa kedy im bola postúpená. V sporných prípadoch, ktoré sa týkajú otázok nediskriminácie, príslušné daňové orgány uplatnia ustanovenia o nediskriminácii príslušného daňového dohovoru, alebo ak v takomto dohovore neexistuje žiadne ustanovenie týkajúce sa nediskriminácie vzťahujúce sa na daň, alebo ak žiaden taký daňový dohovor nie je v platnosti medzi dotknutými zmluvnými stranami, budú sa uplatňovať zásady o nediskriminácii podľa Modelového dohovoru o dani z príjmu a z kapitálu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

iii) orgány požiadané vyriešiť spory v zmysle článku 26 ods. 2 písm. c) alebo 27 ods. 2 môžu zobrať do úvahy závery, ku ktorým prišli daňové orgány a ktoré sa vzťahujú na otázku, či daň je vyvlastnením. Takéto orgány berú do úvahy závery, ku ktorým prišli príslušné daňové orgány v stanovenom časovom období šiestich mesiacov uvedenom v písmene b) bode ii) v otázke, či daň je diskriminačná. Tie isté orgány môžu tiež vziať do úvahy závery, ku ktorým prišli príslušné daňové orgány po uplynutí stanoveného obdobia šiestich mesiacov;

iv) za žiadnych okolností zainteresovanie príslušných daňových orgánov po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v písmene b) bode (ii) nevedie k oneskoreniu konania podľa článkov 26 a 27.

6. Aby sa vyhlo pochybnostiam, článok 14 neobmedzuje právo zmluvnej strany ukladať alebo vyberať daň zrážkou alebo iným spôsobom.

7. Na účely tohto článku:

a) Pojem "daňové opatrenie" zahŕňa:

i) akékoľvek ustanovenie vzťahujúce sa k daniam v rámci domácich zákonov zmluvnej strany, alebo jej územno-správneho členenia, alebo ich miestnych orgánov a

ii) akékoľvek ustanovenie vzťahujúce sa k daniam obsiahnuté v ktoromkoľvek dohovore o zabránení dvojitého zdanenia alebo v ktorejkoľvek medzinárodnej zmluve alebo dohode, ktorou je zmluvná strana viazaná.

b) Za dane z príjmu alebo kapitálu sa považujú všetky uložené dane z celkového príjmu, z celkového kapitálu, alebo z časti príjmu alebo časti kapitálu, vrátane daní zo zisku pri prevode majetku, daní z nehnuteľnosti, dedičstva a darov, alebo podstatou podobné dane, dane z celkovej sumy miezd alebo platov vyplatených podnikmi a tiež dane zo zhodnotenia kapitálu.

c) "Príslušný daňový orgán" znamená príslušný daňový orgán v zmysle dohody o zabránení dvojitého zdanenia, ktorá je v platnosti medzi zmluvnými stranami, alebo ak nie je takáto dohoda v platnosti, ministra alebo ministerstvo zodpovedné za dane alebo jeho poverených zástupcov.

d) Aby sa vyhlo pochybnostiam, pojmy "daňové ustanovenia" a "dane" nezahŕňajú colné poplatky.

Článok 22

Štátne podniky a podniky s výsadným právom

1. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby každý štátny podnik, ktorý je v jej správe, alebo ktorý založí, vykonával svoje predajné činnosti alebo činnosti pre zabezpečenie tovarov a služieb v jej oblasti spôsobom zlučiteľným so záväzkami zmluvnej strany v zmysle časti III tejto zmluvy.

2. Žiadna zmluvná strana nepodporuje alebo nepožaduje, aby takýto štátny podnik vykonával svoje činnosti v jej oblasti spôsobom nezlučiteľným so záväzkami zmluvnej strany na základe iných ustanovení tejto zmluvy.

3. Každá zmluvná strana, ak založí alebo má v správe subjekt a poverí tento subjekt vykonávaním normotvornej, správnej alebo inej právomoci, zabezpečí, že takýto subjekt bude uplatňovať túto právomoc spôsobom zlučiteľným so záväzkami tejto zmluvnej strany v zmysle tejto zmluvy.

4. Žiadna zmluvná strana nepodporuje alebo nepožaduje, aby akýkoľvek subjekt, ktorému udeľuje výlučné alebo zvláštne výsady, vykonával svoje činnosti v jej oblasti spôsobom nezlučiteľným so záväzkami zmluvnej strany vyplývajúcimi z tejto zmluvy.

5. Na účely tohto článku "subjekt" zahŕňa akýkoľvek podnik, agentúru alebo inú organizáciu, alebo jednotlivca.

Článok 23

Dodržiavanie ustanovení zmluvy orgánmi na úrovni nižšej ako celoštátnej

1. Každá zmluvná strana je v zmysle tejto zmluvy plne zodpovedná za dodržiavanie všetkých ustanovení zmluvy a prijme dostupné rozumné opatrenia aby zabezpečila dodržiavanie aj regionálnymi a miestnymi vládami a orgánmi v rámci jej oblasti.

2. Ustanovenia na urovnanie sporu v časti II, IV a V tejto zmluvy môžu byť uplatňované vo vzťahu k opatreniam, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie tejto zmluvy zmluvnou stranou, ktoré prijali regionálne alebo miestne vlády alebo orgány v oblasti zmluvnej strany.

Článok 24

Výnimky

1. Tento článok sa neuplatňuje na články 12, 13 a 29.

2. Ustanovenia tejto zmluvy iné ako:

a) ustanovenia uvedené v odseku 1; a

b) vzťahujúce sa na bod i), časť III tejto zmluvy;

nevylučujú, aby ktorákoľvek zmluvná strana prijala alebo presadila akékoľvek opatrenie:

i) potrebné ochrániť ľudský, živočíšny alebo rastlinný život alebo zdravie;

ii) nevyhnutné pre získanie alebo distribúciu energetických materiálov a produktov v podmienkach obmedzenia dodávky vyplývajúcich z príčin ležiacich mimo kontroly tejto zmluvnej strany za predpokladu, že takéto opatrenie bude v súlade s princípmi, podľa ktorých;

(A) všetky ostatné zmluvné strany majú právo získať spravodlivý podiel na medzinárodnej dodávke takýchto energetických materiálov a produktov; a

(B) akékoľvek takéto opatrenie, nezlučiteľné s touto zmluvou bude odvolané, len čo podmienky, ktoré ho vyvolali, prestanú existovať; alebo

iii) sú určené na prospech investorov, ktorí sú pôvodnými obyvateľmi alebo sociálne prípadne ekonomicky znevýhodnení jednotlivci alebo skupiny alebo ich investície, a v tomto duchu je informovaný sekretariát a za predpokladu, že takéto opatrenie:

(A) nemá žiadny významný vplyv na ekonomiku tejto zmluvnej strany; a

(B) nie je diskriminačné voči investorom ktorejkoľvek inej zmluvnej strany a investorom tejto zmluvnej strany, ktorí nie sú zahrnutí medzi tých, pre ktorých je opatrenie určené;

za predpokladu, že žiadne také opatrenie neznamená skryté obmedzenie hospodárskej činnosti v energetickom sektore, alebo svojvoľnú alebo neoprávnenú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami prípadne medzi investormi alebo inými zainteresovanými osobami zmluvných strán. Takéto opatrenia sa náležite zdôvodnia a neanulujú ani nepoškodia žiadny prospech, ktorý môže jedna alebo viac zmluvných strán odôvodnene očakávať podľa tejto zmluvy a to v rozsahu väčšom, ako je striktne potrebné na uvedený účel.

3. Ustanovenia tejto zmluvy, iné ako ustanovenia vyplývajúce z odseku 1 sa nechápu v zmysle zabrániť ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať akékoľvek opatrenie, ktoré považuje za potrebné:

a) na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov, vrátane tých:

i) ktoré sa vzťahujú na dodávku energetických materiálov a produktov na vojenské účely; alebo

ii) ktoré sú prijaté v čase vojny, ozbrojeného konfliktu alebo inej núdzovej situácie v medzinárodných vzťahoch;

b) na realizáciu svojej národnej politiky rešpektujúc nešírenie jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo potrebných pre splnenie jej záväzkov na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, smerníc pre dodávateľov jadrových zariadení a materiálov a iných medzinárodných záväzkov alebo dohôd o nešírení jadrových zbraní; alebo

c) na udržiavanie verejného poriadku.

Takéto opatrenia neznamenajú skryté obmedzenie tranzitu.

4. Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré poskytujú štátnu doložku najvyšších výhod, nezaviažu žiadnu zmluvnú stranu rozšíriť preferenčné zaobchádzanie na investorov ktorejkoľvek inej zmluvnej strany:

a) vyplývajúce z jej členstva v zóne voľného obchodu alebo colnej únii; alebo

b) ktoré je dohodnuté bilaterálnymi alebo multilaterálnymi dohodami týkajúcimi sa hospodárskej spolupráce medzi štátmi, ktoré tvorili bývalý Zväz sovietskych socialistických republík, až do utvorenia ich konečných vzájomných hospodárskych vzťahov.

Článok 25

Dohody o hospodárskej integrácii

1. Ustanovenia tejto zmluvy sa nechápu v zmysle zaviazať zmluvnú stranu, ktorá je stranou Dohody o hospodárskej integrácii (ďalej len "DHI"), aby prostredníctvom štátnej doložky najvyšších výhod rozšírila na ďalšiu zmluvnú stranu, ktorá nie je stranou tejto DHI, akékoľvek zvýhodnené zaobchádzanie uplatňované medzi stranami tejto DHI, ako dôsledok ich účasti v ňom.

2. Na účely odseku 1 "DHI" znamená dohodu podstatným spôsobom liberalizujúcu, okrem iného, obchod a investície a to zabezpečením, že nebude existovať žiadna diskriminácia medzi alebo v rámci zúčastnených strán, alebo bude podstatne eliminovaná, formou odstránenia existujúcich diskriminačných opatrení a/alebo zákazom nových alebo viac diskriminujúcich opatrení, buď pri nadobudnutí platnosti tejto dohody alebo v primeranom časovom rámci.

3. Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie dohody GATT a súvisiacich dokumentov podľa článku 29.

ČASŤ V

UROVNANIE SPOROV

Článok 26

Urovnanie sporov medzi investorom a zmluvnou stranou

1. Spory medzi zmluvnou stranou a investorom inej zmluvnej strany vzťahujúce sa na investície tejto inej strany v oblasti prvej strany, ktoré sa týkajú údajného porušenia záväzku prvej strany v zmysle časti III sa, pokiaľ je to možné, urovnajú zmierom.

2. Ak takéto spory nemôžu byť urovnané podľa ustanovenia odseku 1 v priebehu troch mesiacov odo dňa, kedy ktorákoľvek zo strán sporu požiadala o riešenie formou zmieru, investor, ktorý je stranou v spore, sa môže rozhodnúť predložiť spor na vyriešenie:

a) súdom alebo správnym súdom zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore;

b) v súlade s akoukoľvek uplatniteľným, predtým dohodnutým postupom na urovnanie sporov; alebo

c) v súlade s nasledovnými odsekmi tohto článku.

3. a) S uvážením výlučne ustanovení podľa písmen b) alebo c), každá zmluvná strana dáva týmto svoj bezpodmienečný súhlas na predloženie sporu medzinárodnému rozhodcovskému alebo zmierovaciemu orgánu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

b) i) Zmluvné strany uvedené v prílohe ID neposkytujú takýto bezpodmienečný súhlas tam, kde už investor predtým predložil spor na riešenie v zmysle odseku 2 písm. a) alebo b).

ii) Kvôli transparentnosti poskytne každá zmluvná strana, ktorá je uvedená v prílohe ID, sekretariátu písomné vyhlásenie o svojej politike, praktických postupoch a podmienkach v tomto ohľade, najneskôr do dňa uloženia jej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení v súlade s článkom 39 alebo uloženia jej listiny o pristúpení v súlade s článkom 41.

c) Zmluvná strana uvedená v prílohe IA nedáva takýto bezpodmienečný súhlas v prípade, že ide o spor vyplývajúci z poslednej vety článku 10 ods. 1.

4. V prípade, že sa investor rozhodne predložiť spor na vyriešenie podľa odseku 2 ods. c) poskytne tiež svoj písomný súhlas s predložením sporu:

a) i) Medzinárodnému stredisku pre urovnávanie investičných sporov ustanovenému v zmysle Dohovoru o urovnaní investičných sporov medzi štátmi a štátnymi príslušníkmi iných štátov, otvoreného k podpisu vo Washingtone 18. marca 1965 (ďalej len "Dohovor ICSID"), v prípade, že sú zmluvná strana investora a zmluvná strana, strana v spore, obidve signatármi Dohovoru ICSID, alebo

ii) Medzinárodnému stredisku pre urovnanie investičných sporov ustanovenému v zmysle dohovoru uvedeného v písmene a) bode (i), podľa pravidiel určujúcich Doplnkový prostriedok pre správne konanie vydané sekretariátom tohto strediska (ďalej len "pravidlá pre doplnkový prostriedok"), v prípade, že zmluvná strana investora alebo zmluvná strana v spore, ale nie obidve, sú stranou Dohovoru ICSID,

b) výhradnému rozhodcovi alebo ad hoc rozhodcovskému súdu zriadenému na základe arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (ďalej len "Uncitral"); alebo

c) na rozhodcovské konanie Arbitrážnemu inštitútu Štokholmskej obchodnej komory.

5. a) Súhlas podľa odseku 3 spolu s písomným súhlasom investora v zmysle odseku 4 sa považuje za vyhovujúci požiadavke na:

i) písomný súhlas strán v spore na účely kapitoly II Dohovoru ICSID a na účely pravidiel pre doplnkový prostriedok;

ii) "písomnú dohodu" na účely článku II Dohovoru OSN o uznávaní a vymáhaní zahraničných arbitrážnych rozhodnutí, podpísanú v New Yorku l0. júna 1958 (ďalej len "Newyorský dohovor"); a

iii) "zmluvné strany sa písomne dohodli" na účely článku 1 arbitrážnych pravidiel Uncitral.

b) Akýkoľvek rozhodcovský súd podľa tohto článku sa na žiadosť akejkoľvek strany sporu koná v štáte, ktorý je signatárom Newyorského dohovoru. V tomto zmysle nároky predložené rozhodcovskému súdu sa považujú, na účely článku 1 tohto dohovoru, za nároky vzniknuté z obchodného vzťahu alebo transakcie.

6. Súd zriadený v zmysle odseku 4 rozhodne o sporných otázkach v súlade s touto zmluvou a používanými predpismi a zásadami medzinárodného práva.

7. K investorovi inému ako fyzická osoba, ktorý má ku dňu písomného súhlasu podľa odseku 4 národnosť zmluvnej strany účastnej v spore a ktorého pred vznikom sporu medzi ním a touto zmluvnou stranou riadil investor inej zmluvnej strany sa na účely článku 25 ods. 2 písm. b) Dohovoru ICSID pristupuje ako k "štátnemu príslušníkovi iného zmluvného štátu" a na účely článku 1 ods. 6 pravidiel pre doplnkový prostriedok sa považuje za "štátneho príslušníka iného štátu".

8. Výroky rozhodcovského súdu, ktoré môžu zahrňovať výrok o záujme, sú pre sporné strany konečné a záväzné. Výrok rozhodcovského súdu týkajúci sa opatrení vlády alebo orgánu na nižšej ako celoštátnej úrovni zmluvnej strany, ktorá je v spore musí umožniť, aby zmluvná strana mohla uhradiť škody v peňažnej forme miesto akéhokoľvek iného udeleného opravného prostriedku. Každá zmluvná strana vykoná bezodkladne akýkoľvek takýto výrok a prijme opatrenia pre účinné presadenie takýchto výrokov v jej oblasti.

Článok 27

Urovnanie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Zmluvné strany sa usilujú urovnať spor týkajúci sa uplatnenia alebo výkladu tejto zmluvy diplomatickými cestami.

2. Ak spor nebol urovnaný v súlade s odsekom 1 v primeranom časovom období, môže ktorákoľvek strana tohto sporu, spolu s písomným oznámením druhej strane sporu, predložiť záležitosť ad hoc menovanému rozhodcovskému súdu, ale len v prípade ak nie je inak ustanovené v tejto zmluve alebo písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a pokiaľ sa spor netýka uplatnenia alebo výkladu článku 6 alebo článku 19, alebo pre zmluvné strany uvedené v prílohe IA, posledná veta článku 10 ods. 1.

3. Takýto ad hoc rozhodcovský súd je zriadený takto:

a) Zmluvná strana zahajujúca konanie vymenuje jedného člena tohto súdu a informuje druhú zmluvnú stranu v spore o jeho vymenovaní do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia druhej zmluvnej strany podľa odseku 2.

b) Druhá zmluvná strana v spore vymenuje jedného člena do 60 dní od prijatia písomného oznámenia podľa odseku 2. Ak nie je vymenovanie vykonané v predpísanej lehote zmluvná strana, ktorá iniciovala konanie, môže do 90 dní od prijatia písomného oznámenia podľa odseku 2 požiadať, aby bolo vymenovanie urobené v súlade s písmenom d).

c) Tretí člen, ktorý nesmie byť štátnym príslušníkom alebo občanom zmluvnej strany v spore, je vymenovaný zmluvnými stranami vedúcimi spor. Tento člen je predsedom súdu. Ak do 150 dní od prijatia oznámenia podľa odseku 2 nebudú sa zmluvné strany vedieť dohodnúť na menovaní tretieho člena, menovanie sa vykoná v súlade s písmenom d) na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany podanej do 180 dní od prijatia takéhoto oznámenia.

d) Menovania, ktoré sú požadované v súlade s týmto odsekom, vykoná generálny tajomník Stáleho medzinárodného rozhodcovského súdu do 30 dní od prijatia príslušnej žiadosti. Ak generálny tajomník nemôže vykonať túto úlohu, menovanie vykoná prvý tajomník úradu. Ak túto úlohu nemôže splniť ani prvý tajomník, menovania vykoná služobne najstarší zástupca.

e) Menovania v súlade s písmenami a) až d) sa urobia s ohľadom na kvalifikáciu a skúsenosti menovaných členov, obzvlášť v záležitostiach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

f) Ak sa, naopak, nedosiahne dohoda medzi zmluvnými stranami, použijú sa arbitrážne pravidlá Uncitral, okrem znenia v rozsahu úprav zmluvných strán v spore alebo rozhodcov. Súd prijme svoje rozhodnutia väčšinou hlasov jeho členov.

g) Súd rozhodne o spore v súlade s touto zmluvou a platnými pravidlami a princípmi medzinárodného práva.

h) Rozhodnutie súdu je pre zmluvné strany, ktoré sú účastníkmi sporu, konečné a záväzné.

i) Ak pri vynášaní výroku súd zistí, že opatrenie regionálnej alebo miestnej vlády alebo orgánu v oblasti zmluvnej strany uvedenej v časti I prílohy P nie je v súlade s touto zmluvou, ktorákoľvek strana v spore môže využiť ustanovenia časti II prílohy P.

j) Výdavky spojené so súdom, vrátane odmeňovania jeho členov, sú znášané rovnakým dielom zmluvnými stranami vedúcimi spor. Súd však môže, na základe vlastného uváženia nariadiť, že jedna zo zmluvných strán vedúcich spor uhradí vyšší podiel nákladov.

k) Ak sa zmluvné strany vedúce spor nedohodnú inak, súd zasadá v Haagu a využíva objekty a zariadenia Stáleho rozhodcovského súdu.

l) Kópia výroku je uložená na sekretariáte, ktorý ju všeobecne sprístupní.

Článok 28

Neuplatnenie článku 27 na určité spory

Spor medzi zmluvnými stranami z hľadiska uplatnenia alebo výkladu článku 5 alebo 29 sa nerieši podľa článku 27, pokiaľ s tým zmluvné strany vedúce spor nesúhlasia.

ČASŤ VI

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Dočasné ustanovenia o záležitostiach súvisiacich s obchodom

1. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú na obchod s energetickými materiálmi a produktmi, ak niektorá zmluvná strana nie je signatárom dohody GATT a súvisiacich dokumentov.

2. a) Obchod s energetickými materiálmi a produktmi medzi zmluvnými stranami, z ktorých aspoň jedna nie je signatárom dohody GATT alebo príslušného súvisiaceho dokumentu sa, pokiaľ v písmenách b) a c) a vo výnimkách a pravidlách podľa prílohy G nie je ustanovené inak, spravuje ustanoveniami dohody GATT a súvisiacich dokumentov ako sú v platnosti k 1. marcu 1994 a uplatňované medzi stranami dohody GATT 1947 vo vzťahu k energetickým materiálom a produktom, tak ako keby všetky zmluvné strany boli stranami dohody GATT a súvisiacich dokumentov.

b) Takýto obchod zmluvnej strany, ktorou je štát, ktorý bol súčasťou bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, môže byť, za podmienok ustanovení prílohy TFU, riadený dohodou medzi dvomi alebo viacerými takýmito štátmi a to do 1. decembra 1999 alebo do doby pristúpenia k dohode GATT, podľa toho, čo nastane skôr.

c) Pokiaľ ide o obchod medzi dvomi stranami dohody GATT, písmeno a) sa neuplatní, ak ktorákoľvek z týchto strán nie je stranou dohody GATT 1947.

3. Každý signatár tejto zmluvy a každý štát organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, pristupujúci k tejto zmluve poskytne sekretariátu k dátumu svojho podpisu alebo ku dňu uloženia jeho listiny o pristúpení zoznam všetkých colných sadzieb a iných poplatkov uvalených na energetické materiály a produkty v čase ich dovozu alebo vývozu, pričom uvedie aj ich výšku platnú v deň podpisu alebo uloženia. Akékoľvek zmeny týchto sadzieb alebo poplatkov sa oznámia sekretariátu, ktorý o týchto zmenách informuje zmluvné strany.

4. Každá zmluvná strana sa snaží nezvyšovať žiadne colné sadzby ani iné poplatky platné v čase dovozu alebo vývozu:

a) v prípade dovozu energetických materiálov a produktov podľa časti I rozpisu vzťahujúceho sa na zmluvnú stranu a uvedeného v článku II dohody GATT, nad úrovňou stanovenú v tomto rozpise, ak je zmluvná strana stranou dohody GATT;

b) v prípade vývozu energetických materiálov a produktov a v prípade ich dovozu, ak zmluvná strana nie je stranou dohody GATT, nad úroveň posledne oznámenú sekretariátu, okrem prípadov povolených ustanoveniami podľa odseku 2 písm. a).

5. Zmluvná strana môže zvýšiť výšku colnej sadzby alebo iného poplatku nad úroveň uvedenú v odseku 4, iba za podmienky, ak:

a) v prípade sadzby alebo iného poplatku platného v čase dovozu pripúšťajú takéto konanie ustanovenia dohody GATT alebo súvisiace dokumenty, iné ako ustanovenia dohody GATT 1947 a súvisiace dokumenty uvedené v prílohe G a príslušné ustanovenia dohody GATT 1994 a súvisiace dokumenty; alebo

b) vyrozumela v maximálnom možnom rozsahu, v zmysle svojich legislatívnych postupov, sekretariát o svojom návrhu na takéto zvýšenie, poskytla ostatným zainteresovaným zmluvným stranám, v súvislosti s týmto návrhom primeranú možnosť na konzultácie a venovala potrebnú pozornosť pripomienkam týchto zmluvných strán.

6. Signatári sa zaväzujú začať jednania najneskôr 1. januára 1995 s cieľom, aby do 1. januára 1998, z pohľadu vhodnosti v súvislosti s rozvojom svetového obchodného systému, bol vypracovaný text zmeny a doplnenia k tejto zmluve, ktorý, za podmienok v ňom stanovených, zaväzuje každú zmluvnú stranu nezvyšovať tieto colné tarify alebo poplatky nad úroveň stanovenú touto zmenou a doplnením.

7. Príloha D sa uplatňuje na spory týkajúce sa dodržiavania platných ustanovení o obchode v zmysle tohto článku a ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak, na spory týkajúce sa súladu s článkom 5 medzi zmluvnými stranami, z ktorých aspoň jedna nie je stranou dohody GATT, s tým, že táto príloha sa nevzťahuje na žiadny spor medzi zmluvnými stranami, ktorého podstata vyplýva z dohody, ktorá:

a) bola oznámená v súlade s odsekom 2 písm. b) a prílohy TFU a spĺňa aj ich ostatné podmienky; alebo

b) vytvára zónu voľného obchodu alebo colnú úniu podľa článku XXIV dohody GATT.

Článok 30

Rozvoj medzinárodných obchodných dojednaní

S ohľadom na výsledky Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, ktoré sú v zásade obsiahnuté v jeho Záverečnom dokumente podpísanom v Marakéši l5. apríla 1994, sa zmluvné strany zaväzujú najneskôr do l. júla 1995 alebo do dátumu, keď táto zmluva nadobúda platnosť, podľa toho, čo nastane skôr, začať uvažovať o príslušných dodatkoch tejto zmluvy s cieľom, aby tieto zmeny a doplnenia boli prijaté konferenciou charty.

Článok 31

Zariadenie pre energetický sektor

Dočasná konferencia charty začne na svojej prvej schôdzi skúmať možnosti zahrnutia energetických zariadení do obchodných ustanovení tejto zmluvy.

Článok 32

Prechodné úpravy

1. S ohľadom na to, že sa uznáva potreba určitého obdobia na prispôsobenie sa požiadavkám trhového hospodárstva, môže zmluvná strana uvedená v prílohe T dočasne pozastaviť úplné dodržiavanie svojich záväzkov podľa jedného alebo viacerých nasledovných ustanovení tejto zmluvy, v súlade s podmienkami odsekov 3 až 6:

článok 6 odseky 2 a 5,

článok 7 odsek 4,

článok 9 odsek 1,

článok 10, odsek 7 - špecifické opatrenia,

článok 14, odsek 1 písm. d)- týka sa iba prevodu nespotrebovaných výnosov,

článok 20, odsek 3,

článok 22, odseky 1 a 3.

2. Ostatné zmluvné strany napomáhajú ktorejkoľvek zmluvnej strane, ktorá dočasne pozastavila plné dodržiavanie záväzkov na základe odseku 1, aby dosiahla podmienky, pri ktorých môže byť takéto pozastavenie ukončené. Táto pomoc môže byť poskytnutá v akejkoľvek forme, ktorú iná zmluvná strana považuje za najefektívnejšiu pre potreby oznámené na základe odseku 4 písm. c), vrátane bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd tam, kde je to vhodné.

3. Uplatňované ustanovenia a opatrenia k ich plnej realizácii, opatrenia, ktoré majú byť prijaté a dátum, výnimočne náhodná udalosť, ku ktorému bude každé takéto opatrenie ukončené a prijaté opatrenia sú pre každú zmluvnú stranu žiadajúcu prechodné úpravy uvedené v prílohe T. Každá takáto zmluvná strana prijme uvedené opatrenie do termínu uvedeného pre príslušné ustanovenie a v etape stanovenej v prílohe T. Zmluvné strany, ktoré dočasne pozastavili úplné dodržiavanie podmienok na základe odseku 1, sa zaväzujú dosiahnuť plnej zhody príslušnými záväzkami do 1. júla 2001. Ak by v dôsledku mimoriadnych okolností bolo pre zmluvnú stranu potrebné požiadať o predĺženie obdobia takéhoto dočasného pozastavenia, alebo zavedenie ďalšieho dočasného pozastavenie uvedeného predtým v prílohe T, rozhodnutie o požiadavke zmeniť a doplniť prílohu T prijme konferencia charty.

4. Zmluvná strana, ktorá využíva prechodné úpravy, aspoň raz za 12 mesiacov informuje sekretariát:

a) o realizácii akýchkoľvek opatrení uvedených v jej prílohe T a o celkovom pokroku smerujúcemu k plnému dodržiavaniu podmienok;

b) o pokroku, ktorý očakáva dosiahnuť počas nasledujúcich 12 mesiacov k plnému dodržiavaniu jej záväzkov a o akomkoľvek probléme, ktorý očakáva vrátane svojich návrhov na jeho riešenie;

c) o potrebe technickej pomoci na uľahčenie dokončenia etáp stanovených v prílohe T, potrebných k plnému vykonávaniu tejto zmluvy alebo pomoci na riešenie problémov oznámených v zmysle písm. b), ako aj na podporu iných potrebných trhovo orientovaných reforiem a modernizáciu jej energetického sektoru;

d) o akejkoľvek potrebe predložiť požiadavku takého druhu, ako je uvedené v odseku 3.

5. Sekretariát:

a) rozošle informácie podľa odseku 4 všetkým zmluvným stranám;

b) informuje a aktívne podporuje, spoliehajúc sa prípadne na dohody existujúce v rámci iných medzinárodných organizácií, zosúladenie potrieb a ponúk na technickú pomoc podľa odseku 2 a odseku 4 písm. c);

c) rozošle všetkým zmluvným stranám na konci každého polročného obdobia prehľad všetkých oznámení predložených na základe odseku 4 písm. a) alebo d).

6. Konferencia charty každoročne zhodnotí pokrok zmluvných strán pri realizácii ustanovení tohto článku a plnenie potrieb a ponúk technickej pomoci uvedených v odsekoch 2 a 4 písm. c). Na základe tohto zhodnotenia sa môže rozhodnúť prijať príslušné opatrenia.

ČASŤ VII

ŠTRUKTÚRA A INŠTITÚCIE

Článok 33

Protokoly a vyhlásenia energetickej charty

1. Konferencia charty môže povoliť prerokovanie viacerých protokolov alebo vyhlásení energetickej charty za účelom plnenia cieľov zámerov a zásad charty.

2. Každý signatár charty sa môže zúčastniť takéhoto rokovania.

3. Štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie sa nestane stranou protokolu alebo vyhlásenia, ak nie je alebo sa súčasne nestane signatárom charty a zmluvnou stranou tejto zmluvy.

4. S výhradou odseku 3 a odseku 6 písm. a) budú v protokole definované konečné ustanovenia vzťahujúce sa na protokol.

5. Protokol bude platiť iba pre zmluvné strany, ktoré súhlasia byť ním zaviazané a neobmedzí práva a záväzky tých zmluvných strán, ktoré nie sú stranou protokolu.

6. a) Protokol môže určovať povinnosti konferencii charty a funkcie sekretariátu za predpokladu, že žiadne takéto určenie nebude vykonané dodatkom k protokolu, pokiaľ nie je tento dodatok schválený konferenciou charty, ktorej súhlas nebude podliehať žiadnym ustanoveniam protokolu, ktoré sú povolené v zmysle písmena b).

b) Protokol, ktorý predpokladá prijatie rozhodnutí konferenciou charty, môže s výhradou písmena a) pre tieto rozhodnutia stanoviť:

i) iné hlasovacie pravidlá, ako pravidlá obsiahnuté v článku 36,

ii) že len strany protokolu sa budú považovať za zmluvné strany na účely článku 36, alebo budú oprávnené hlasovať na základe pravidiel stanovených v tomto protokole.

Článok 34

Konferencia energetickej charty

1. Zmluvné strany sa stretávajú pravidelne na Konferencii energetickej charty (ďalej len "konferencia charty"), na ktorej je každá zmluvná strana oprávnená mať jedného zástupcu. Riadne zasadnutia sa konajú v intervaloch určených konferenciou charty.

2. Mimoriadne zasadnutia konferencie charty sa môžu konať v termíne, ktorý môže určiť konferencia charty, alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany za predpokladu, že do šiestich týždňov od predloženia žiadosti zmluvným stranám sekretariátom bude žiadosť podporovať aspoň jedna tretina zmluvných strán.

3. Funkcie konferencie charty sú:

a) vykonávať úlohy, ktoré jej určuje táto zmluva a akýkoľvek protokol;

b) skúmať a uľahčovať realizáciu zásad charty a ustanovení tejto zmluvy a protokolov;

c) uľahčovať v súlade s touto zmluvou a protokolmi koordináciu príslušných všeobecných opatrení na vykonávanie zásad charty;

d) posudzovať a prijímať pracovné programy, ktoré má vykonávať sekretariát;

e) posudzovať a schvaľovať ročné závierky a rozpočet sekretariátu;

f) posudzovať a schvaľovať alebo prijímať podmienky dohody o centrále alebo inej dohody, vrátane výsad a imunít považovaných pre konferenciu charty alebo sekretariát za potrebné;

g) podporovať kooperačné snahy zamerané na uľahčenie a podporu trhovo orientovaných reforiem a modernizácie energetických sektorov v tých krajinách strednej a východnej Európy a bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, v ktorých sa uskutočňuje ekonomická transformácia;

h) autorizovať a schvaľovať zadávacie podmienky pre rokovania o protokoloch, posudzovať a prijímať ich zmeny a doplnenia;

i) povoľovať rokovania o vyhláseniach a schvaľovať ich vydanie;

j) rozhodovať o pristúpení k tejto zmluve;

k) povoľovať rokovania o dohodách o pridružení, posudzovať ich, schvaľovať alebo prijímať;

l) posudzovať a prijímať znenia zmien a doplnení k tejto zmluve;

m) posudzovať a prijímať úpravy a technické zmeny príloh k tejto zmluve;

n) menovať generálneho tajomníka a prijať všetky rozhodnutia potrebné pre zriadenie a fungovanie sekretariátu, vrátane štruktúry, úrovne personálu a štandardných podmienok zamestnávania úradníkov a zamestnancov.

4. Pri vykonávaní svojich povinností konferencia charty prostredníctvom sekretariátu hospodárne a efektívne spolupracuje a plne využíva služby a programov iných inštitúcií a organizácií so zavedenými znalosťami v záležitostiach vzťahujúcich sa k cieľom tejto zmluvy.

5. Konferencia charty môže vytvárať také pomocné orgány, ktoré považuje za vhodné na vykonávanie svojich povinností.

6. Konferencia charty posúdi a prijme procedurálne a finančné pravidlá.

7. V roku 1999 a následne v intervaloch (nie dlhších ako päť rokov) určených konferenciou charty starostlivo skúma konferencia charty funkcie stanovené v tejto zmluve z hľadiska rozsahu realizácie tejto zmluvy a protokolov. Na záver každého preskúmania môže konferencia charty zmeniť, doplniť alebo zrušiť funkcie špecifikované v odseku 3 a môže odvolať členov sekretariátu.

Článok 35

Sekretariát

1. Pri vykonávaní svojich povinností má konferencia charty sekretariát, ktorý pozostáva z generálneho tajomníka a minimálneho personálu pre účinný výkon povinností.

2. Generálny tajomník je menovaný konferenciou charty. Prvé takéto menovanie je maximálne na obdobie piatich rokov.

3. Pri vykonávaní svojich povinností je sekretariát zodpovedný konferencii charty a podlieha jej.

4. Sekretariát poskytuje konferencii charty všetku potrebnú pomoc pre vykonávanie jej úloh a vykonáva funkcie, ktoré mu určuje táto zmluva, akýkoľvek protokol, alebo ďalšie funkcie uložené konferenciou charty.

5. Sekretariát môže uzatvárať také administratívne a zmluvné dojednania, ktoré môžu byť požadované pre účinný výkon jeho funkcií .

Článok 36

Hlasovanie

1. Jednomyseľnosť zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadnutí konferencie charty, v prípadoch, keď rozhodovanie vo veci prináleží zasadnutiu konferencie, sa vyžaduje pri rozhodnutiach o:

a) prijatí zmien a doplnení k tejto zmluve, okrem zmien a doplnení k článkom 34 a 35 a k prílohe T;

b) schválení pristúpenia štátov alebo organizácií regionálnej hospodárskej integrácie k tejto zmluve na základe článku 41, ktoré neboli signatármi charty k 16. júnu 1995;

c) poverení rokovať, schváliť alebo prijať znenie asociačných dohôd;

d) schválení zmien prílohám EM, NI, G a B;

e) schválení technických zmien k prílohám tejto zmluve; a

f) schválení kandidátov poroty v zmysle odseku 7 prílohy D, navrhnutých generálnym tajomníkom.

Zmluvné strany vyvinú všetko úsilie o dosiahnutie dohody konsenzom o akejkoľvek inej záležitosti vyžadujúcej ich rozhodnutie podľa tejto zmluvy. V prípade že nemôže byť dosiahnutá jednomyseľná zhoda, uplatnia sa odseky 2 až 5.

2. Rozhodnutia týkajúce sa rozpočtových záležitostí uvedených v článku 34 ods. 3 písm. e) sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou zmluvných strán, ktorých stanovené príspevky špecifikované v prílohe B predstavujú spolu aspoň tri štvrtiny celkových stanovených príspevkov tam špecifikovaných.

3. Rozhodnutia o záležitostiach uvedených v článku 34 ods. 7 sa prijímajú trojštvrtinovou väčšinou zmluvných strán.

4. Okrem prípadov špecifikovaných v odsekoch 1 písm. a) až f), odsekoch 2 a 3 a s výhradou odseku 6, rozhodnutia konané podľa tejto zmluvy sa prijímajú trojštvrtinovou väčšinou zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadnutí konferencie charty, na ktorej sa o takejto záležitosti rozhoduje.

5. Na účely tohto článku "prítomné a hlasujúce zmluvné strany" znamenajú zúčastnené zmluvné strany, ktoré odovzdajú svoj potvrdzujúci alebo odmietavý hlas, za predpokladu, že konferencia charty môže rozhodnúť o procedurálnych pravidlách, ktoré by umožnili zmluvným stranám prijať takéto rozhodnutia korešpondenčnou formou.

6. Okrem ustanovenia v odseku 2, žiadne rozhodnutie uvedené v tomto článku nie je platné, pokiaľ nemá podporu prostej väčšiny zmluvných strán.

7. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie má pri hlasovaní počet hlasov rovný počtu jej členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tejto zmluvy za predpokladu, že takáto organizácia neuplatňuje svoje hlasovacie právo, ak ho uplatňujú jej členské štáty a naopak.

8. V prípade sústavných nedoplatkov zmluvnej strany pri úhrade jej finančných záväzkov podľa tejto zmluvy môže konferencia charty úplne alebo čiastočne pozastaviť hlasovacie práva tejto zmluvnej strany.

Článok 37

Princípy financovania

1. Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady účasti a náklady účasti pomocných orgánov na zasadnutiach konferencie charty.

2. Náklady na zasadnutia konferencie charty a pomocných orgánov sa považujú za náklady sekretariátu.

3. Náklady sekretariátu hradia zúčastnené zmluvné strany príspevkom podľa ich platobnej schopnosti, stanoveným podľa prílohy B, ustanovenia ktorej môžu byť upravené v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. d).

4. Protokol obsahuje ustanovenia, ktoré zabezpečia, aby náklady sekretariátu, vyplývajúce z tohto protokolu, znášali strany zúčastnené na tomto protokole.

5. Konferencia charty môže, okrem toho, prijať dobrovoľné príspevky od jednej alebo viacerých zmluvných strán alebo z iných zdrojov. Náklady uhrádzané z takýchto príspevkov nie sú na účely odseku 3 považované za náklady sekretariátu.

ČASŤ VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Podpísanie

Táto zmluva sa predloží na podpis štátmi alebo organizáciami regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré podpísali chartu, v Lisabone od 17. decembra 1994 do 16. júna 1995.

Článok 39

Ratifikácia, prijatie alebo schválenie

Táto zmluva podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatármi. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u depozitára.

Článok 40

Uplatnenie pre územia

1. Ktorýkoľvek štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie môžu v čase podpísania, ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu vyhlásiť, vo vyhlásení uloženom u depozitára, že zmluva je pre ňu záväzná vo vzťahu ku všetkým, prípadne jednému alebo viacerým územiam, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá. Takéto vyhlásenie nadobudne platnosť v termíne, keď táto zmluva pre túto zmluvnú stranu nadobúda platnosť.

2. Každá zmluvná strana môže dodatočne, formou vyhlásenia uloženého u depozitára, zaviazať sa vykonávať túto zmluvu aj vo vzťahu k iným územiam špecifikovaným v tomto vyhlásení. Vo vzťahu k takémuto teritóriu nadobudne zmluva platnosť v 90. deň po prijatí takéhoto vyhlásenia depozitárom.

3. Od každého vyhlásenia podľa oboch predchádzajúcich odsekov, vo vzťahu k ľubovoľnému územiu špecifikovanému v takomto vyhlásení, je možné odstúpiť vyrozumením depozitára. Takéto odstúpenie, s výhradou článku 47 ods. 3, nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia takéhoto vyrozumenia depozitárom.

4. Definícia "oblasti" v článku 1 ods. 10 sa chápe so zreteľom na akékoľvek vyhlásenie uložené na základe tohto článku.

Článok 41

Pristúpenie

Táto zmluva je otvorená na pristúpenie štátov a organizácií regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré podpísali chartu za podmienky schválenia konferenciou charty a to odo dňa, keď je zmluva uzavretá na podpis. Listiny o pristúpení sa uložia u depozitára.

Článok 42

Zmeny a doplnenia

1. Zmluvné strany môžu navrhovať zmeny a doplnenia k tejto zmluve.

2. Znenie každej navrhovanej zmeny a doplnenia k tejto zmluve sa oznámi zmluvným stranám prostredníctvom sekretariátu aspoň tri mesiace pred dňom, kedy sa navrhuje na prijatie konferenciou charty.

3. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve, ktorých znenia prijala konferencia charty, pošle sekretariát depozitárovi, ktorý ich predloží všetkým zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.

4. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení dodatkov k tejto zmluve sa uložia u depozitára. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť medzi zmluvnými stranami, ktoré ich ratifikovali, prijali alebo schválili v 90. deň od termínu, kedy budú depozitárovi doručené listiny o ich ratifikácii, prijatí alebo schválení najmenej tromi štvrtinami zmluvných strán. Pre každú ďalšiuzmluvnú stranu nadobudnú tieto zmeny a doplnenia platnosť v 90. deň po uložení jej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 43

Dohody o pridružení

1. Konferencia charty je oprávnená povoliť rokovanie o dohodách o pridružení so štátmi, organizáciami regionálnej hospodárskej integrácie alebo s medzinárodnými organizáciami za účelom dosiahnutia cieľov a zásad charty a ustanovení tejto zmluvy alebo jedného alebo viacerých protokolov.

2. Vytvorené vzťahy s pridružujúcim sa štátom, organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie alebo medzinárodnou organizáciou, požívané práva a uložené záväzky sú primerané daným okolnostiam pridruženia v každom prípade sú uvedené v dohode o pridružení.

Článok 44

Nadobudnutie platnosti

1. Táto zmluva nadobúda platnosť v 90. deň po dátume uloženia 30. ratifikačnej listiny, listiny prijatí alebo schválení tejto zmluvy alebo prístupu k nej štátom alebo organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá je signatárom charty k 16. júnu 1995.

2. Pre každý štát alebo organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli túto zmluvu, alebo k nemu pristúpi po uložení 30. ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení, nadobúda zmluva platnosť v 90. deň odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení týmto štátom alebo organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie.

3. Na účely odseku 1, žiadnu listinu neuloží organizácia regionálnej hospodárskej integrácie považovaná za dodatočnú vo vzťahu k listinám uloženým členskými štátmi takejto organizácie.

Článok 45

Prechodné uplatňovanie

1. Každý signatár súhlasí s prechodným uplatňovaním tejto zmluvy, až do doby, kedy nadobudne platnosť pre tohto signatára v súlade s článkom 44, pokiaľ takéto prechodné uplatňovanie nie je v rozpore s jeho ústavou, zákonmi alebo nariadeniami.

2. a) Bez ohľadu na odsek 1 môže každý signatár pri podpise doručiť depozitárovi vyhlásenie, že nie je schopný prijať prechodné uplatňovanie. Záväzok obsiahnutý v odseku 1 sa neuplatňuje na signatára, ktorý učinil takéto vyhlásenie. Každý takýto signatár môže kedykoľvek odstúpiť od svojho vyhlásenia písomným oznámením depozitárovi.

b) Signatár, ktorý vydal vyhlásenie v súlade s písmenom a), ani investor tohto signatára nesmú uplatniť nárok na výhody vyplývajúce z predbežného uplatňovania podľa odseku 1.

c) Bez ohľadu na písmeno a), každý signatár, ktorý vydal vyhlásenie podľa písmena a), prechodne uplatňuje časť VII, a to až do doby keď zmluva pre tohto signatára nadobudne platnosť, v súlade s článkom 44, pokiaľ takéto prechodné uplatňovanie nie je v rozpore s jeho zákonmi alebo nariadeniami.

3. a) Každý signatár môže ukončiť predbežné uplatňovanie tejto zmluvy písomným vyrozumením depozitára o jeho úmysle nestať sa zmluvnou stranou zmluvy. Ukončenie predbežného uplatňovania pre ktoréhokoľvek signatára sa stane účinným po uplynutí 60 dní odo dňa, kedy depozitár obdržal písomné vyrozumenie takéhoto signatára.

b) Aj v prípade, že signatár ukončí prechodné uplatňovanie podľa písmena a), jeho záväzky podľa odseku 1 o uplatňovaní častí III a V, v súvislosti s akoukoľvek investíciou, realizovanou v jeho oblasti počas takéhoto prechodného uplatňovania investormi iných signatárov, ostanú účinné vo vzťahu k týmto investíciám po dobu dvadsať rokov odo dňa nadobudnutia platnosti ukončenia, ak nie je inak stanovené písmenom c).

c) Písmeno b) sa nebude uplatňovať na žiadneho signatára uvedeného v prílohe PA. Signatár sa vyradí zo zoznamu v prílohe PA po doručení svojej žiadosti depozitárovi.

4. Do doby nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa signatári pravidelne stretávajú na dočasnej konferencii charty. Prvé zasadnutie zvolá dočasný sekretariát uvedený v odseku 5 najneskôr 180 dní po otvorení zmluvy k podpisu, ako je uvedené v článku 38.

5. Činnosti sekretariátu sa vykonávajú na dočasnej báze prechodným sekretariátom až do doby, keď zmluva nadobúda platnosť v zmysle článku 44 a zriadení sekretariátu.

6. Signatári, v súlade a za podmienok ustanovení odseku 1 alebo odseku 2 písm. c) podľa vhodnosti, prispievajú na náklady dočasného sekretariátu tak, ako keby signatári boli zmluvnými stranami na základe článku 37 ods. 3. Platnosť všetkých úprav prílohy B signatármi skončí po nadobudnutí platnosti zmluvy.

7. Štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá pristúpi k tejto zmluve v súlade s článkom 41 predtým, ako zmluva nadobudne platnosť, má práva a preberá záväzky signatárov v zmysle tohto článku až do doby, kedy zmluva nadobudne platnosť.

Článok 46

Výhrady

K tejto zmluve nesmú byť uplatnené žiadne výhrady.

Článok 47

Odstúpenie

1. Kedykoľvek po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy táto zmluva nadobudne účinnosť pre zmluvnú stranu , môže táto zmluvná strana písomne oznámiť depozitárovi o svojom odstúpení od zmluva.

2. Každé takéto odstúpenie sa nadobúda platnosť po uplynutí jedného roka po dňa prijatia oznámenia depozitárom alebo v neskoršom termíne, ak je taký uvedený v oznámení o odstúpení.

3. Ustanovenia tejto zmluvy sa budú naďalej uplatňovať na investície investorov iných zmluvných strán v oblasti zmluvnej strany, ktorá od zmluvy odstupuje, alebo investormi tejto zmluvnej strany v oblasti iných zmluvných strán, po dobu 20 rokov od dátumu, keď odstúpenie zmluvnej strany nadobudlo platnosť.

4. Všetky protokoly, v ktorých je zmluvná strana účastníkom, prestanú pre túto zmluvnú stranu platiť v deň, keď jej odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť.

Článok 48

Štatút príloh a rozhodnutí

Prílohy tejto zmluvy a rozhodnutia uvedené v prílohe 2 k Záverečnému dokumentu konferencie európskej energetickej charty podpísanej v Lisabone 17. decembra 1994 sú neoddeliteľnými súčasťami zmluvy.

Článok 49

Depozitár

Vláda Portugalskej republiky je depozitárom tejto zmluvy.

Článok 50

Autentické znenia textov

Na dôkaz potvrdenia uvedeného, podpísaní, ktorí boli k tomu riadne zmocnení, podpísali túto zmluvu v jednom vyhotovení, v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, ruštine a španielčine, pričom každé znenie je rovnako autentické a bude uložené u vlády Portugalskej republiky.

Done at Lisbon on the seventeenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Geschehen zu Lissabon am siebzehnten Dezember neunzehnhundertvierundneunzig.

Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.

Совершено в Лиссабоне в семнадцатый день декабря одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года.

Hecho en Lisboa, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Lissabon, den syttende december nittenhundrede og fireoghalvfems.

Έγινε στη Λισαβόνα, στις δέκα επτά Δεκεμβρίου του έτους χίλια ενιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Gedaan te Lissabon, de zeventiende december negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Lisboa, aos dezassete de Dezembro de mil novecentos e noventa e quatro.

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

For Australia

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Азербайдан ачынчан

+++++ TIFF +++++

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande et la région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening bindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet ebenso die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft Belgiens, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, die Flämische Region, die Wallonische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Ад імя Рэспублікі Беларусь

+++++ TIFF +++++

За Република България

+++++ TIFF +++++

For CanadaPour le Canada

za Republiku Hrvatsku

+++++ TIFF +++++

For the Republic of Cyprus

+++++ TIFF +++++

Za Českou Republiku

+++++ TIFF +++++

For Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság nevében

Fyrir hönd Lyöveldisins íslands

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Казахстан Республикасынын атынан

+++++ TIFF +++++

Киргиз Республикасы Учун

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas varda

+++++ TIFF +++++

Für das Fürstentum Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

For the Republic of Malta

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

For Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

Za Rzeczpospolitą Polską

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Pentru Rômania

+++++ TIFF +++++

За Российскую Федерацию

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

Лз поми Тауикистои

+++++ TIFF +++++

Türkiye Cumhuriyeti adina

+++++ TIFF +++++

Туркменистан Хекуметинин адындан

За Укpaїну

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

For the United States of America

Узбекистои Республикаси Хукумати иомидан

--------------------------------------------------

PRÍLOHY K ZMLUVE O ENERGETICKEJ CHARTE

OBSAH

| strana |

1.Príloha EM

Energetické materiály a produkty (v súlade s článkom 1 ods. 4) | 240 |

2.Príloha NI

Energetické materiály a produkty nepoužiteľné pre definíciu "hospodárskej činnosti v energetike" (v súlade s článkom 1 ods. 5) | 242 |

3.Príloha TRM

Oznámenie a postupné vyraďovanie z činnosti (investičné opatrenia týkajúce sa obchodu) (v súlade s článkom 5 ods. 4) | 243 |

4.Príloha N

Zoznam zmluvných strán požadujúcich zahrnúť aspoň tri samostatné oblasti na účely tranzitu (v súlade s článkom 7 ods. 10 písm. a)) | 244 |

5.Príloha VC

Zoznam zmluvných strán, ktoré vzali na seba dobrovoľné záväzky vo vzťahu k článku 10 ods. 3 (v súlade s článkom 10 ods. 6) | 245 |

6.Príloha ID

Zoznam zmluvných strán, ktoré neumožňujú investorovi opätovne predložiť rovnaký spor medzinárodnému rozhodcovskému súdu v neskoršej etape na základe článku 26 (v súlade s článkom 26 ods. 3 písm. b) bodom i)) | 246 |

7.Príloha IA

Zoznam zmluvných strán, ktoré neumožňujú investorovi predložiť spor týkajúci sa poslednej vety článku 10 ods. 1 medzinárodnému rozhodcovskému súdu [v súlade s článkom 26 ods. 3 písm. c) 27 (2)] | 247 |

8.Príloha P

Zvláštny postup urovnania sporov na nižšej než celoštátnej úrovni (v súlade s článkom 27 ods. 3 písm. i)) | 248 |

9.Príloha G

Výnimky a pravidlá upravujúce uplatnenie ustanovení GATT a súvisiacich dokumentov (v súlade s článkom 29 ods. 2 písm. a)) | 249 |

10.Príloha TFU

Ustanovenia týkajúce sa obchodných zmlúv medzi štátmi, ktoré boli súčasťou bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (v súlade s článkom 29 ods. 2 písm. b)) | 253 |

11.Príloha D

Prechodné ustanovenia pre urovnanie obchodných sporov (v súlade s článkom 29 ods. 7) | 254 |

12.Príloha B

Vzorec pre rozdelenie nákladov (v súlade s článkom 37 ods. 3) | 258 |

13.Príloha PA

Zoznam signatárov, ktorí neakceptujú prechodné uplatňovanie záväzku podľa článku 45 ods. 3 písm. b) (v súlade s článkom 45 ods. 3 písm. c)) | 259 |

14.Príloha T

Prechodné opatrenia zmluvných strán (v súlade s článkom 32 ods. 1) | 260 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

ROZHODNUTIA VO VZŤAHU K ZMLUVE O ENERGETICKEJ CHARTE

Konferencia Európskej energetickej charty prijala nasledovné rozhodnutia:

1. Vzhľadom na zmluvu ako celok

V prípade nesúladu medzi zmluvou týkajúcou sa Špicbergov z 9. februára 1920 (Svalbardská zmluva) a Zmluvou o energetickej charte, v rozsahu tohto nesúladu prevládnu ustanovenia zmluvy týkajúce sa Špicbergov bez dopadu na postavenia zmluvných strán vo vzťahu k Svalbardskej zmluve. V prípade takéhoto nesúladu, alebo sporu, či ide o nesúlad, alebo o jeho rozsah, nebude platiť článok 16 a časť V Zmluvy o energetickej charte.

2. Vzhľadom na článok 10 ods. 7

Ruská federácia môže požadovať, aby podniky so zahraničnou účasťou mali za povinnosť získať legislatívny súhlas pre prenájom majetku vo federálnom vlastníctve, za predpokladu, že Ruská federácia zaistí bez výnimky, že tento postup sa nebude uplatňovať spôsobom, ktorý diskriminuje investície investorov iných zmluvných strán.

3. Vzhľadom na článok 14 [1]

1. Pojem "voľnosť prevodu" v článku 14 ods. 1 nebráni žiadnej zmluvnej strane (ďalej uvádzaná ako "limitujúca strana") uplatňovať obmedzenia na pohyb kapitálu vlastnými investormi za predpokladu, že:

a) takéto obmedzenia neobmedzujú práva poskytnuté investorom iných zmluvných strán podľa článku 14 ods. 1 v súvislosti s ich investíciami;

b) takéto obmedzenia neovplyvňujú bežné transakcie;

c) zmluvná strana zabezpečí, že investíciám investorov všetkých ostatných zmluvných strán v jej oblasti z hľadisku prevodu bude poskytované zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytuje ktorejkoľvek inej zmluvnej strane alebo tretiemu štátu, podľa toho čo je výhodnejšie.

2. Toto rozhodnutie podlieha preskúmaniu konferenciou charty päť rokov po nadobudnutí platnosti zmluvy , ale nie neskoršie ako v deň uvedený v článku 32 ods. 3.

3. Nijaká zmluvná strana nie je oprávnená uplatňovať takéto obmedzenia pokiaľ sa nejedná o zmluvnú stranu, ktorá je štátom, ktorý bol predtým súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík a ktorá neoznámila dočasnému sekretariátu písomne najneskôr do 1. júla 1995, že chce aplikovať obmedzenia v súlade s týmto rozhodnutím.

4. Aby nedošlo k pochybnostiam, žiadna časť tohto rozhodnutia v súvislosti s článkom 16 nie je výnimkou z práv zmluvnej strany vyplývajúcich z tohto rozhodnutia, jej investorov alebo investícií, alebo zo záväzkov zmluvnej strany.

5. Na účely tohto rozhodnutia: "bežné transakcie" sú bežnými platbami spojenými s pohybom tovarov, služieb alebo osôb, ktoré sú hradené v súlade s bežnými medzinárodnými postupmi a nezahŕňajú dohovory, ktoré materiálne konštituujú kombináciu bežných platieb a kapitálových transakcií, ako sú odklady platieb a platby vopred s úmyslom obchádzania platných právnych predpisov limitujúcej strany v tejto oblasti.

4. Vzhľadom na článok 14 ods. 2

Bez dopadu na požiadavky článku 14 a svoje ďalšie medzinárodné záväzky, Rumunsko, v období prechodu svojej meny na plnú konvertibilitu, sa usiluje o prijatie vhodných opatrení na zlepšenie efektívnosti postupov v súvislosti s prevodmi výnosov z investícií a zaručí, že takéto prevody sú v každom prípade realizované vo voľne zameniteľnej mene bez obmedzení a že sa neoneskoria viac ako o šesť mesiacov. Rumunsko zaistí, aby investíciám investorov všetkých ďalších zmluvných strán v tejto oblasti bolo poskytované, z hľadiska prevodu, zaobchádzanie nie menej priaznivé než to, ktoré poskytuje investíciám investorov ľubovolnej inej zmluvnej strane alebo tretiemu štátu, podľa toho, čo je priaznivejšie.

5. Vzhľadom na článok 24 ods. 4 písm. a) a článok 25

Investícia investora vzťahujúca sa na článok 1 ods. 7 písm. a) bod ii), zmluvnej strany, ktorá nie je stranou (EIA) alebo členom zóny voľného obchodu alebo colnej únie, je oprávnená na poskytovanie zaobchádzania poskytovaného v rámci tohto (EIA), zóny voľného obchodu alebo colnej únie, za predpokladu že investícia:

a) má svoj registračný úrad, centrálnu správu alebo hlavnú prevádzku v oblasti strany tohto (EIA), zóny voľného obchodu alebo colnej únie; alebo

b) v prípade, že má v tejto oblasti len registračný úrad, má účinné a trvalé spojenie s ekonomikou jednej zo strán tohto (EIA), zóny voľného obchodu alebo colnej únie.

[1] Toto rozhodnutie bolo navrhnuté tak, že zmluvné strany, ktoré zamýšľajú z neho vyťažiť a ktoré tiež vstúpili do Dohôd o partnerstve a spolupráci s Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi obsahujúcich článok, ktorým sa neuplatňujú tieto dohody v prospech zmluvy, si vymenia listy o dohode, ktoré majú právny účinok pri uplatňovaní článku 16 zmluvy uplatniteľnej medzi nimi vo vzťahu k rozhodnutiu. Výmena listov sa ukončí vo vhodnom čase pred podpisom.

--------------------------------------------------

Top