EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21988A1031(01)

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

OJ L 297, 31.10.1988, p. 10–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 148 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 148 - 158
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 88 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 88 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 5 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1988/540/oj

21988A1031(01)Úradný vestník L 297 , 31/10/1988 S. 0010 - 0020
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 14 S. 0148
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 14 S. 0148


PRÍLOHA I

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

PREAMBULA

STRANY TOHTO DOHOVORU

VEDOMÉ si možného škodlivého vplyvu zmien ozónovej vrstvy na ľudské zdravie a životné prostredie,

ODVOLÁVAJÚC sa na príslušné ustanovenia deklarácie Konferencie Organizácie Spojených národov o ľudskom životnom prostredí, najmä na zásadu 21, ktorá ustanovuje, že "štáty majú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a zásadami medzinárodného práva zvrchované právo na využívanie svojich zdrojov podľa svojej environmentálnej politiky a zodpovednosť za to, že zabezpečia, aby činnosti v rámci ich právomoci alebo kontroly nespôsobovali škody na životnom prostredí iných štátov alebo oblastí za hranicami národnej právomoci",

BERÚC DO ÚVAHY okolnosti a konkrétne požiadavky rozvojových krajín,

DBAJÚC na práce a štúdie uskutočňované v medzinárodných a národných organizáciách a najmä na Svetový akčný plán pre ozónovú vrstvu Environmentálneho programu Organizácie Spojených národov,

DBAJÚC aj na bezpečnostné opatrenia na ochranu ozónovej vrstvy, ktoré už boli prijaté na národnej a medzinárodnej úrovni,

S VEDOMÍM, že opatrenia na ochranu ozónovej vrstvy pred zmenami spôsobenými ľudskými činnosťami si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu a postup a mali by byť založené na príslušných vedeckých a technických úvahách,

VEDOMÉ si potreby ďalšieho výskumu a systematických pozorovaní pre ďalší rozvoj vedeckých znalostí o ozónovej vrstve a možných nepriaznivých účinkov vyplývajúcich z jej zmien,

ODHODLANÉ chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred nepriaznivými účinkami vyplývajúcimi zo zmien ozónovej vrstvy,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru:

1. "Ozónová vrstva" je vrstva atmosférického ozónu nachádzajúca sa nad planetárnou hraničnou vrstvou.

2. "Nepriaznivé účinky" sú zmeny vo fyzikálnom prostredí alebo biote vrátane klimatických zmien, ktoré majú významné škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo na zloženie, pružnosť a produktivitu prirodzených a riadených ekosystémov alebo na materiály užitočné pre ľudstvo.

3. "Alternatívne technológie alebo zariadenia" sú technológie alebo zariadenia, ktorých používanie umožňuje znižovať alebo efektívne vylučovať emisie látok, ktoré majú alebo pravdepodobne majú nepriaznivé účinky na ozónovú vrstvu.

4. "Alternatívne látky" sú látky, ktoré znižujú, vylučujú alebo bránia nepriaznivým účinkom na ozónovú vrstvu.

5. "Strany", pokiaľ v texte nie je uvedené inak, sú strany tohto dohovoru.

6. "Regionálna organizácia pre hospodársku integráciu" je organizácia vytvorená zvrchovanými štátmi z daného regiónu, ktorá má právomoc vzhľadom na záležitosti upravené týmto dohovorom alebo jeho protokolmi a v súlade so svojimi vnútornými predpismi bola patrične splnomocnená podpisovať, ratifikovať, prijímať, schvaľovať alebo pristupovať k príslušným dokumentom.

7. "Protokoly" sú protokoly k tomuto dohovoru.

Článok 2

Všeobecné záväzky

1. Strany prijmú vhodné opatrenia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a tých platných protokolov, ktorých sú stranami, na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami vyplývajúcimi alebo pravdepodobne vyplývajúcimi z ľudských činností, ktoré menia alebo pravdepodobne menia ozónovú vrstvu.

2. Na tieto účely strany v súlade s prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, a svojimi schopnosťami:

a) spolupracujú prostredníctvom systematických pozorovaní, výskumu a výmeny informácií s cieľom lepšie pochopiť a hodnotiť účinky ľudských činností na ozónovú vrstvu a účinky zmien ozónovej vrstvy na ľudské zdravie a životné prostredie;

b) prijímajú vhodné legislatívne alebo administratívne opatrenia a spolupracujú pri harmonizácii vhodných politík kontroly, obmedzovania, znižovania alebo predchádzania ľudským činnostiam v rámci svojej právomoci alebo kontroly, keby sa zistilo, že tieto činnosti majú alebo pravdepodobne majú nepriaznivé účinky vyplývajúce zo zmien alebo pravdepodobných zmien ozónovej vrstvy;

c) spolupracujú pri formulovaní dohodnutých opatrení, postupov a noriem pre vykonávanie tohto dohovoru s cieľom prijímať protokoly a prílohy;

d) spolupracujú s príslušnými medzinárodnými orgánmi pri efektívnom vykonávaní tohto dohovoru a protokolov, ktorých sú stranami.

3. Ustanovenia tohto dohovoru žiadnym spôsobom neovplyvňujú právo strán prijímať v súlade s medzinárodným právom ďalšie vnútroštátne opatrenia k opatreniam uvedeným v odsekoch 1 a 2, ani neovplyvňujú ďalšie vnútroštátne opatrenia, ktoré už niektorá strana prijala, za predpokladu, že tieto opatrenia nie sú nezlučiteľné s ich záväzkami podľa tohto dohovoru.

4. Uplatňovanie tohto článku sa zakladá na príslušných vedeckých a technických úvahách.

Článok 3

Výskum a systematické pozorovania

1. Strany sa zaväzujú, že budú podľa potreby iniciovať a priamo alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných orgánov spolupracovať pri vykonávaní výskumu a vedeckého hodnotenia:

a) fyzikálnych a chemických procesov, ktoré môžu ovplyvňovať ozónovú vrstvu;

b) ľudského zdravia a iných biologických účinkov odvodených od všetkých zmien ozónovej vrstvy, najmä tých, ktoré vyplývajú zo zmien v ultrafialovom slnečnom žiarení s biologickými účinkami (UV-B);

c) klimatických účinkov vyplývajúcich zo všetkých zmien ozónovej vrstvy;

d) účinkov vyplývajúcich zo všetkých zmien ozónovej vrstvy a každej následnej zmeny UV-B žiarenia, na prírodné a syntetické materiály užitočné pre ľudstvo;

e) látok, postupov, procesov a činností, ktoré môžu ovplyvňovať ozónovú vrstvu, a ich kumulatívnych účinkov;

f) alternatívnych látok a technológií;

g) súvisiacich sociálno-ekonomických záležitostí;

a ďalších faktorov uvedených v prílohách I a II.

2. Strany sa zaväzujú, že budú podľa potreby, priamo alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných orgánov, pri plnom zohľadňovaní vnútroštátnych právnych predpisov a príslušných činností prebiehajúcich na národnej aj medzinárodnej úrovni, podporovať alebo vytvárať spoločné alebo doplnkové programy systematických pozorovaní stavu ozónovej vrstvy a ostatných príslušných parametrov uvedených v prílohe I.

3. Strany sa zaväzujú, že budú priamo alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných orgánov spolupracovať pri zabezpečovaní pravidelného a včasného zberu, potvrdzovania platnosti a prenosu výskumných údajov a údajov z pozorovaní prostredníctvom vhodných svetových údajových centier.

Článok 4

Spolupráca v právnej, vedeckej a technickej oblasti

1. Strany uľahčujú a podporujú výmenu vedeckých, technických, sociálno-ekonomických, obchodných a právnych informácií, súvisiacich s týmto dohovorom, ktoré sú ďalej uvedené v prílohe II. Tieto informácie sa poskytujú orgánom, na ktorých sa strany dohodli. Každý takýto orgán prijímajúci informácie, ktoré poskytujúca strana považuje za dôverné, zabezpečí, aby tieto informácie neboli prezradené, a zoskupí ich tak, aby ochránil ich dôvernosť pred tým, než ich dá k dispozícii všetkým stranám.

2. Strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi zákonmi, predpismi a praktikami a pri zohľadnení najmä potrieb rozvojových krajín spolupracujú priamo alebo prostredníctvom príslušných medzinárodných orgánov pri podpore rozvoja a prenosu technológií a znalostí. Táto spolupráca sa realizuje najmä formou:

a) uľahčovania získavania alternatívnych technológií ostatnými stranami;

b) poskytovania informácií o alternatívnych technológiách a zariadeniach a dodávok osobitných príručiek alebo návodov týmto stranám;

c) dodávok potrebného vybavenia a zariadení na výskum a systematické pozorovania;

d) vhodného výcviku vedeckých a technických pracovníkov.

Článok 5

Poskytovanie informácií

Strany poskytnú Konferencii strán, zriadenej podľa článku 6, prostredníctvom jej sekretariátu informácie o opatreniach, ktoré prijmú na vykonávanie tohto dohovoru a protokolov, ktorých sú stranami, v tej forme a v tých intervaloch, ktoré určia na zasadaniach týchto strán týkajúcich sa príslušných dokumentov.

Článok 6

Konferencia strán

1. Týmto sa zriaďuje Konferencia strán. Prvé zasadanie Konferencie strán zvolá sekretariát určený dočasne na základe článku 7 najneskôr jeden rok po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru. Po prvom zasadaní sa konajú riadne zasadania Konferencie strán v pravidelných intervaloch, ktoré táto konferencia určí na svojom prvom zasadaní.

2. Mimoriadne zasadania Konferencie strán sa konajú v iných termínoch, ktoré môže Konferencia považovať za potrebné, alebo na písomnú žiadosť ktorejkoľvek strany za predpokladu, že do šiestich mesiacov odvtedy, ako sekretariát túto žiadosť oznámil ostatným stranám, ju podporí najmenej jedna tretina strán.

3. Konferencia strán sa na základe súhlasného stanoviska dohodne a prijme rokovací poriadok a finančné pravidlá pre seba a pre všetky pomocné orgány, ktoré môže zriadiť, ako aj ustanovenia upravujúce činnosť sekretariátu.

4. Konferencia strán priebežne posudzuje vykonávanie tohto dohovoru a okrem toho:

a) určí formu a intervaly poskytovania informácií, ktoré sa predkladajú v súlade s článkom 5, a posudzuje tieto informácie, ako aj správy, ktoré predkladá ktorýkoľvek pomocný orgán;

b) posudzuje vedecké informácie o ozónovej vrstve, o jej možných zmenách a o možných účinkoch každej takejto zmeny;

c) podporuje v súlade s článkom 2 harmonizáciu vhodných politík, stratégií a opatrení na zníženie vypúšťania látok spôsobujúcich alebo pravdepodobne spôsobujúcich zmeny ozónovej vrstvy a dáva odporúčania k všetkým ostatným opatreniam týkajúcim sa tohto dohovoru;

d) prijíma v súlade s článkami 3 a 4 programy výskumu, systematických pozorovaní, vedeckej a technickej spolupráce, výmeny informácií a prenosu technológií a znalostí;

e) podľa potreby posudzuje a prijíma v súlade s článkami 9 a 10 zmeny a doplnenia tohto dohovoru a jeho príloh;

f) posudzuje zmeny a doplnenia každého protokolu, ako aj všetkých jeho príloh a, ak sa tak rozhodne, odporúča stranám príslušného protokolu, aby ich prijali;

g) podľa potreby posudzuje a prijíma v súlade s článkom 10 ďalšie prílohy k tomuto dohovoru;

h) podľa potreby posudzuje a prijíma protokoly v súlade s článkom 8;

i) zriaďuje tie pomocné orgány, ktoré považuje za potrebné pre vykonávanie tohto dohovoru;

j) podľa potreby vyhľadáva služby príslušných medzinárodných orgánov a vedeckých výborov, najmä Svetovej meteorologickej organizácie a Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj Koordinačného výboru pre ozónovú vrstvu, v oblasti vedeckého výskumu, systematických pozorovaní a ostatných činností týkajúcich sa cieľov tohto dohovoru a podľa potreby využíva informácie od týchto orgánov a výborov;

k) posudzuje a vykonáva všetky ďalšie činnosti, ktoré môžu byť potrebné na dosiahnutie účelu tohto dohovoru.

5. Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ako aj každý štát, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, môže byť na zasadaniach Konferencie zastúpený pozorovateľmi. Každý orgán alebo agentúra, či už národná alebo medzinárodná, vládna alebo mimovládna, kvalifikovaná v oblastiach týkajúcich sa ochrany ozónovej vrstvy, ktorá informovala sekretariát o svojom želaní byť zastúpená na niektorom zasadaní Konferencie strán ako pozorovateľ, môže byť prizvaná, pokiaľ proti tomu nenamieta najmenej jedna tretina prítomných strán. Prijatie a účasť pozorovateľov podlieha rokovaciemu poriadku, ktorý prijala Konferencia strán.

Článok 7

Sekretariát

1. Úlohou sekretariátu je:

a) organizovať zasadania ustanovené v článkoch 6, 8, 9 a 10 a poskytovať im služby;

b) vypracovávať a poskytovať správy založené na informáciách prijatých v súlade s článkami 4 a 5, ako aj na informáciách získaných zo zasadaní pomocných orgánov zriadených podľa článku 6;

c) vykonávať funkcie, ktoré mu pridelil protokol;

d) vypracovávať správy o činnostiach, ktoré vykonáva pri plnení svojich funkcií na základe tohto dohovoru, a predkladať ich Konferencii strán;

e) zabezpečovať potrebnú koordináciu s inými príslušnými medzinárodnými orgánmi, najmä zapájať sa do tých administratívnych a zmluvných opatrení, ktoré môžu byť potrebné na efektívne vykonávanie jeho funkcií;

f) vykonávať také ďalšie funkcie, ktoré môže určiť Konferencia strán.

2. Funkcie sekretariátu bude do skončenia prvého riadneho zasadania Konferencie strán, ktoré sa bude konať podľa článku 6, dočasne vykonávať Environmentálny program Organizácie Spojených národov. Konferencia strán na svojom prvom riadnom zasadaní vymenuje sekretariát spomedzi tých existujúcich príslušných medzinárodných organizácií, ktoré prejavili svoju ochotu vykonávať funkcie sekretariátu podľa tohto dohovoru.

Článok 8

Prijatie protokolov

1. Konferencia strán môže na zasadaní prijať protokoly podľa článku 2.

2. Sekretariát oznámi stranám znenie každého z navrhnutých protokolov najmenej šesť mesiacov pred zasadaním.

Článok 9

Zmeny a doplnenia dohovoru alebo protokolov

1. Každá strana môže navrhnúť zmeny a doplnenia tohto dohovoru alebo každého protokolu. Tieto zmeny a doplnenia musia patrične zohľadňovať, okrem iného, príslušné vedecké a technické úvahy.

2. Zmeny a doplnenia tohto dohovoru sa prijímajú na zasadaní Konferencie strán. Zmeny a doplnenia každého protokolu sa prijímajú na zasadaní strán príslušného protokolu. Text každej navrhovanej zmeny a doplnenia tohto dohovoru alebo každého protokolu okrem prípadov, keď v tomto protokole môže byť ustanovené inak, oznámi sekretariát stranám najmenej šesť mesiacov pred zasadaním, na ktorom sú zmena a doplnenie navrhnuté na prijatie. Sekretariát oznámi navrhnuté zmeny a doplnenia pre informáciu aj signatárom tohto dohovoru.

3. Strany vyvinú všetku snahu na to, aby dospeli k dohode o každej navrhnutej zmene a doplnení tohto dohovoru na základe vzájomnej zhody. Ak boli všetky snahy o zhodu vyčerpané a nedospelo sa k dohode, poslednou možnosťou je, že zmena a doplnenie sa prijmú trojštvrtinovou väčšinou hlasov strán, ktoré sú prítomné, a hlasujú a depozitár ju predloží všetkým stranám na ratifikáciu, schválenie alebo prijatie.

4. Postup uvedený v odseku 3 platí pre zmeny a doplnenia každého protokolu okrem prípadu, keď na ich prijatie postačuje dvojtretinová väčšina strán tohto protokolu, ktoré sú prítomné a hlasujú.

5. Ratifikácia, schválenie alebo prijatie zmien a doplnení sa písomne oznamuje depozitárovi. Zmeny a doplnenia prijaté v súlade s odsekmi 3 a 4 nadobúdajú účinnosť medzi stranami, ktoré ich prijali, v 90. deň odo dňa, kedy depozitár prijal oznámenie o ich ratifikácii, schválení alebo prijatí najmenej od troch štvrtín strán tohto dohovoru alebo najmenej od dvoch tretín strán príslušného protokolu okrem prípadov, keď môže byť v tomto protokole ustanovené inak. Po tomto termíne nadobúdajú zmeny a doplnenia účinnosť pre každú inú stranu v 90. deň odo dňa, kedy táto strana uloží svoj dokument o ratifikácii, schválení alebo prijatí týchto zmien a doplnení.

6. Na účely tohto článku "strany, ktoré sú prítomné a hlasujú" sú strany, ktoré sú prítomné a odovzdali hlas za alebo proti.

Článok 10

Prijatie, zmeny a doplnenia príloh

1. Prílohy k tomuto dohovoru alebo ku každému protokolu tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dohovoru alebo takého protokolu, a pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak, odkaz na tento dohovor alebo jeho protokoly je súčasne odkazom na všetky prílohy k nim. Tieto prílohy sú obmedzené na vedecké, technické a administratívne záležitosti.

2. Okrem prípadov, keď môže byť v každom protokole vzhľadom na jeho prílohy ustanovené inak, platí pre návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti ďalších príloh k tomuto dohovoru alebo príloh k protokolu tento postup:

a) prílohy k tomuto dohovoru sa navrhujú a prijímajú podľa postupu ustanoveného v článku 9 ods. 2 a 3, kým prílohy ku každému protokolu sa navrhujú a prijímajú podľa postupu ustanoveného v článku 9 ods. 2 a 4;

b) každá strana, ktorá nemôže schváliť ďalšiu prílohu k tomuto dohovoru alebo prílohu ku ktorémukoľvek protokolu, ktorého je stranou, to písomne oznámi depozitárovi do šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia od depozitára. Depozitár bez meškania upovedomí všetky strany o každom takom oznámení, ktoré prijal. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce vyhlásenie o námietkach prijatím a tieto prílohy potom nadobudnú platnosť pre túto stranu.

c) po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia od depozitára príloha nadobúda platnosť pre všetky strany tohto dohovoru alebo každého príslušného protokolu, ktoré nepredložili oznámenie v súlade s ustanovením písmena b).

3. Návrh, prijatie a nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení príloh tohto dohovoru alebo každého protokolu podlieha rovnakému postupu, ako v prípade návrhu, prijatia a nadobudnutia platnosti príloh k dohovoru alebo príloh k protokolu. Prílohy a zmeny a doplnenia k nim musia patrične zohľadňovať, okrem iného, príslušné vedecké a technické úvahy.

4. Ak je súčasťou ďalšej prílohy alebo zmeny a doplnenia prílohy zmena a doplnenie tohto dohovoru alebo ktoréhokoľvek protokolu, táto ďalšia príloha alebo zmenená a doplnená príloha nenadobudne platnosť dovtedy, kým nenadobudne účinnosť zmena a doplnenie tohto dohovoru alebo príslušného protokolu.

Článok 11

Riešenie sporov

1. V prípade sporu medzi stranami týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru hľadajú príslušné strany riešenie vyjednávaním.

2. Ak príslušné strany nemôžu vyjednávaním dospieť k dohode, môžu sa spoločne snažiť o sprostredkovanie prostredníctvom tretej strany alebo ju o sprostredkovanie požiadať.

3. Pri ratifikácii, prijímaní, schvaľovaní alebo pristupovaní k tomuto dohovoru alebo kedykoľvek potom môže štát alebo regionálna organizácia pre hospodársku integráciu písomne vyhlásiť depozitárovi, že kvôli sporu, ktorý nebol vyriešený v súlade s odsekom 1 alebo 2, prijíma jeden alebo obidva nasledujúce prostriedky riešenia sporov ako záväzné:

a) rozhodcovské konanie v súlade s postupmi, ktoré prijala Konferencia strán na svojom prvom riadnom zasadaní;

b) predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru.

4. Ak strany neprijali rovnaký postup, alebo ak neprijali žiadny postup v súlade s odsekom 3, spor sa predloží na zmierovacie konanie v súlade s odsekom 5, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

5. Na žiadosť jednej zo strán sporu sa vytvorí zmierovacia Komisia. Táto Komisia je zložená z rovnakého počtu členov, ktorých menovala každá dotknutá strana, a predsedu, ktorého si spoločne zvolia členovia menovaní každou stranou. Táto Komisia vydá konečné a odporúčajúce rozhodnutie, ktoré tieto strany zvážia v dobrej viere.

6. Ustanovenia tohto článku platia vzhľadom na ktorýkoľvek protokol okrem prípadov, keď je v príslušnom protokole ustanovené inak.

Článok 12

Podpis

Tento dohovor je prístupný na podpis štátom a regionálnym organizáciám pre hospodársku integráciu na Federálnom ministerstve zahraničných vecí Rakúskej republiky vo Viedni od 22. marca 1985 do 21. septembra 1985 a v ústredí Organizácie Spojených národov v New Yorku od 22. septembra 1985 do 21. marca 1986.

Článok 13

Ratifikácia, prijatie alebo schválenie

1. Tento dohovor a každý protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zo strany štátov a regionálnych organizácií pre hospodársku integráciu. Dokumenty o ratifikácii, prijatí alebo schválení sa uložia u depozitára.

2. Každá organizácia uvedená v odseku 1, ktorá sa stane stranou tohto dohovoru alebo ktoréhokoľvek protokolu bez toho, aby bol niektorý z jej členských štátov jeho stranou, je viazaná všetkými záväzkami vyplývajúcimi z tohto dohovoru, prípadne protokolu. V prípade takých organizácií, ktorých jeden alebo viac členských štátov je stranou tohto dohovoru alebo príslušného protokolu, táto organizácia a jej členské štáty rozhodnú o zodpovednosti, ktorá im prislúcha za plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru, resp. protokolu. V týchto prípadoch organizácia a jej členské štáty nie sú oprávnené súbežne uplatňovať práva vyplývajúce z tohto dohovoru alebo príslušného protokolu.

3. Organizácie uvedené v odseku 1 vo svojich dokumentoch o ratifikácii, prijatí alebo schválení vyhlásia rozsah svojej právomoci vzhľadom na záležitosti upravené týmto dohovorom alebo príslušným protokolom. Tieto organizácie tiež informujú depozitára o každej dôležitej zmene rozsahu svojej právomoci.

Článok 14

Pristúpenie

1. Tento dohovor a každý protokol sú pripravené na pristúpenie štátov a regionálnych organizácií pre hospodársku integráciu odo dňa, kedy sa uzavrie možnosť podpísať tento dohovor alebo príslušný protokol. Listiny o pristúpení sú uložené u depozitára.

2. Organizácie uvedené v odseku 1 vo svojich listinách o pristúpení vyhlásia rozsah svojej právomoci vzhľadom na záležitosti upravené týmto dohovorom alebo príslušným protokolom. Tieto organizácie tiež informujú depozitára o každej dôležitej zmene rozsahu svojej právomoci.

3. Ustanovenia článku 13 odsek 2 sa vzťahujú na regionálne organizácie pre hospodársku integráciu, ktoré pristúpia k tomuto dohovoru alebo ku ktorémukoľvek protokolu.

Článok 15

Hlasovacie právo

1. Každá strana tohto dohovoru alebo ktoréhokoľvek protokolu má jeden hlas.

2. Okrem ustanovenia odseku 1 uplatňujú regionálne organizácie pre hospodársku integráciu v záležitostiach, ktoré sú v rozsahu ich právomoci, svoje hlasovacie právo s počtom hlasov rovným počtu ich členských štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru alebo príslušného protokolu. Tieto organizácie neuplatňujú svoje hlasovacie právo, ak toto právo uplatňujú ich členské štáty a naopak.

Článok 16

Vzťah medzi týmto dohovorom a jeho protokolmi

1. Štát alebo regionálna organizácia pre hospodársku integráciu sa nemôže stať stranou protokolu, pokiaľ nie je stranou tohto dohovoru alebo pokiaľ sa ňou nestane.

2. Rozhodnutia týkajúce sa každého protokolu prijímajú len strany príslušného protokolu.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobúda platnosť v 90. deň odo dňa uloženia 20. listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.

2. Každý protokol, okrem prípadu, keď je v tomto protokole ustanovené inak, nadobúda platnosť v 90. deň odo dňa uloženia 11. listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu.

3. Pre každú stranu, ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení 20. listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, tento dohovor nadobúda platnosť v 90. deň odo dňa, kedy táto strana uložila svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.

4. Každý protokol, okrem prípadu, keď je v tomto protokole ustanovené inak, nadobúda platnosť pre stranu, ktorá tento protokol ratifikuje, prijme alebo schváli alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jeho platnosti podľa odseku 2, v 90. deň odo dňa, kedy táto strana uložila svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, alebo v deň, kedy pre túto stranu nadobúda platnosť tento dohovor, podľa toho, ktorý termín uplynie skôr.

5. Na účel odsekov 1 a 2 sa žiadna listina, ktorú uložila regionálna organizácia pre hospodársku integráciu, nepovažuje za doplnkovú k listinám, ktoré uložili členské štáty tejto organizácie.

Článok 18

Výhrady

K tomuto dohovoru nie je možné mať žiadne výhrady.

Článok 19

Odstúpenie

1. Strana môže od tohto dohovoru odstúpiť formou odoslania písomného oznámenia depozitárovi kedykoľvek po štyroch rokoch odo dňa, kedy tento dohovor nadobudol platnosť pre túto stranu.

2. Strana môže odstúpiť od ktoréhokoľvek protokolu okrem prípadov, keď je v tomto protokole stanovené inak, formou odoslania písomného oznámenia depozitárovi kedykoľvek po štyroch rokoch odo dňa, kedy tento protokol nadobudol platnosť pre túto stranu.

3. Každé takéto odstúpenie nadobúda platnosť po uplynutí jedného roku odo dňa, kedy depozitár prijal oznámenie o odstúpení, alebo k takému neskoršiemu termínu, ktorý môže byť určený v oznámení o odstúpení.

4. Každá strana, ktorá odstúpila od tohto dohovoru, sa považuje za stranu, ktorá odstúpila aj od každého protokolu, ktorého je stranou.

Článok 20

Depozitár

1. Funkcie depozitára tohto dohovoru a všetkých jeho protokolov vykonáva generálny tajomník Organizácie spojených národov.

2. Depozitár informuje strany najmä o:

a) podpise tohto dohovoru a každého protokolu a o uložení listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení v súlade s článkami 13 a 14;

b) termíne, ku ktorému nadobúda platnosť tento dohovor alebo každý protokol v súlade s článkom 17;

c) oznámení o odstúpení prijatom v súlade s článkom 19;

d) prijatých zmenách a doplneniach tohto dohovoru a ktoréhokoľvek protokolu, o ich prijatí stranami a termínoch nadobudnutia ich účinnosti v súlade s článkom 9;

e) všetkých oznámeniach týkajúcich sa prijatia alebo schválenia príloh a zmien a doplnení týchto príloh v súlade s článkom 10;

f) oznámeniach od regionálnych organizácií pre hospodársku integráciu o rozsahu ich právomoci vzhľadom na záležitosti upravené týmto dohovorom a všetkými protokolmi a o všetkých zmenách v nich;

g) vyhláseniach vydaných v súlade s článkom 11 ods. 3.

Článok 21

Autentickosť textov

Originál tohto dohovoru, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielské znenia sú rovnako autentické, je uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali tento dohovor.

Vo Viedni 22. marca 1985

--------------------------------------------------

Príloha I

VÝSKUM A SYSTEMATICKÉ POZOROVANIA

1. Strany tohto dohovoru uznávajú, že hlavnými vedeckými problémami sú:

a) zmena ozónovej vrstvy, ktorá by viedla k zmene množstva slnečného ultrafialového žiarenia s biologickými účinkami (UV-B), ktoré dopadá na povrch Zeme, a možné dôsledky pre ľudské zdravie, pre organizmy, ekosystémy a materiály užitočné pre ľudstvo;

b) zmena zvislého rozloženia ozónu, ktorá by mohla zmeniť teplotnú štruktúru atmosféry a možné dôsledky pre počasie a podnebie.

2. Strany tohto dohovoru v súlade s článkom 3 spolupracujú pri vykonávaní výskumu a systematických pozorovaní a pri formulovaní odporúčaní pre budúci výskum a pozorovanie v takých oblastiach, ako je:

a) Výskum fyziky a chémie atmosféry

i) komplexné teoretické modely: ďalší vývoj modelov, ktoré zohľadňujú interakcie medzi radiačnými, dynamickými a chemickými procesmi; štúdie súčasného pôsobenia rôznych umelých a v prírode sa vyskytujúcich druhov na atmosférický ozón; výklad súborov údajov zo satelitných a nesatelitných meraní; vyhodnocovanie trendov atmosférických a geofyzikálnych parametrov a vývoj metód priraďovania zmien týchto parametrov osobitným príčinám;

ii) laboratórne štúdie: pomerových koeficientov, absorbčných účinných prierezov a mechanizmov troposférických a stratosférických chemických a fotochemických procesov; spektroskopických údajov podporujúcich merania polí vo všetkých príslušných spektrálnych oblastiach;

iii) merania polí: koncentrácia a prúdenie kľúčových zdrojových plynov prírodného aj antropogénneho pôvodu; atmosférické dynamické štúdie; súbežné merania fotochemicky príbuzných druhov nadol až po planetárnu hraničnú vrstvu pomocou miestnych a diaľkových snímacích prístrojov; vzájomné porovnávanie rôznych snímačov vrátane koordinovaných korelačných meraní pre satelitné prístrojové vybavenie; trojrozmerné polia kľúčových stopových zložiek atmosféry, spektrálneho toku slnečného žiarenia a meteorologických parametrov;

iv) vývoj prístrojov vrátane satelitných a nesatelitných snímačov stopových zložiek atmosféry, toku slnečného žiarenia a meteorologických parametrov.

b) Výskum zdravotných, biologických a fotodegradačných účinkov

i) vzťah medzi ožiarením človeka viditeľným a ultrafialovým slnečným žiarením a a) vývoj nemelanómovej a melanómovej rakoviny kože a b) účinky na imunitný systém;

ii) účinky UV-B žiarenia vrátane závislosti od vlnovej dĺžky na a) poľnohospodárske plodiny, lesy a ostatné pozemské ekosystémy a b) vodný potravinový reťazec a rybolov, ako aj na možný útlm tvorby kyslíka morským fytoplanktónom;

iii) mechanizmy, ktorými UV-B žiarenie pôsobí na biologické materiály, druhy a ekosystémy, vrátane: vzťahu medzi dávkou, dávkovým príkonom a reakciou, fotoopravou, prispôsobením a ochranou;

iv) štúdie spektra biologického pôsobenia a spektrálnej odozvy pomocou polychromatického žiarenia s cieľom zahrnúť možné interakcie rôznych oblastí vlnových dĺžok;

v) vplyv UV-B žiarenia na: citlivosti a činnosti biologických druhov dôležitých pre biosférickú rovnováhu; prvotné procesy, ako je fotosyntéza a biosyntéza;

vi) vplyv UV-B žiarenia na fotodegradáciu znečisťujúcich látok, poľnohospodárskych chemikálií a ostatných materiálov.

c) Výskum účinkov na podnebie

i) teoretické a pozorovacie štúdie radiačných účinkov ozónu a ostatných stopových druhov a dopad na parametre podnebia, ako sú teploty zemského a oceánskeho povrchu, zrážkové modely, výmena medzi troposférou a stratosférou;

ii) vyšetrovanie účinkov týchto klimatických dosahov na rôzne hľadiská ľudskej činnosti.

d) Systematické pozorovania:

i) stavu ozónovej vrstvy (t. j. priestorová a časová premenlivosť celkového obsahu stĺpca a zvislého rozloženia) uvedením Globálneho systému pozorovania ozónu založeného na integrácii satelitných a pozemných systémov do plnej prevádzky;

ii) troposférických a stratosférických koncentrácií zdrojových plynov v skupinách HOx, NOx, ClOx a v uhlíkovej skupine;

iii) teploty od zemského povrchu až po mezosféru pomocou pozemných aj satelitných systémov;

iv) toku slnečného žiarenia rozloženého na vlnové dĺžky vstupujúceho do atmosféry Zeme a tepelného žiarenia rozloženého na vlnové dĺžky opúšťajúceho atmosféru Zeme, pomocou satelitných meraní;

v) toku slnečného žiarenia rozloženého na vlnové dĺžky dopadajúceho na povrch Zeme v ultrafialovom pásme s biologickými účinkami (UV-B);

vi) vlastností aerosólov a ich rozloženia od zemského povrchu až po mezosféru pomocou pozemných, vzdušných a satelitných systémov;

vii) klimaticky dôležitých premenných podporou programov meteorologických povrchových meraní vysokej kvality;

viii) stopových druhov, teplôt, toku slnečného žiarenia a aerosólov pomocou zdokonalených metód analýzy globálnych údajov.

3. Strany tohto dohovoru spolupracujú pri podpore vhodného vedeckého a technického výcviku potrebného pre účasť na výskume a systematických pozorovaniach opísaných v tejto prílohe, pričom zohľadňujú najmä potreby rozvojových krajín. Zvláštny dôraz by sa mal klásť na vzájomnú kalibráciu pozorovacieho prístrojového vybavenia a metód s cieľom vytvárať porovnateľné alebo normalizované súbory vedeckých údajov.

4. Predpokladá sa, že tieto chemické látky prírodného alebo antropogénneho pôvodu, ktoré nie sú uvedené v prioritnom poradí, majú schopnosti meniť chemické a fyzikálne vlastnosti ozónovej vrstvy.

a) Uhlíkaté látky

i) Oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhoľnatý má významné prírodné a antropogénne zdroje a predpokladá sa, že zohráva dôležitú priamu úlohu v troposférickej fotochémii a nepriamu úlohu v stratosférickej fotochémii.

ii) Oxid uhličitý (CO2)

Oxid uhličitý má významné prírodné a antropogénne zdroje a vplýva na stratosférický ozón tým, že ovplyvňuje tepelnú štruktúru atmosféry.

iii) Metán (CH4)

Metán má prírodné aj antropogénne zdroje a účinkuje na troposférický aj stratosférický ozón.

iv) Nemetánové druhy uhľovodíkov

Nemetánové druhy uhľovodíkov, ktoré pozostávajú z veľkého počtu chemických látok, majú prírodné aj antropogénne zdroje a zohrávajú priamu úlohu v troposférickej fotochémii a nepriamu úlohu v stratosférickej fotochémii.

b) Dusíkaté látky

i) Oxid dusný (N2O)

Dominantnými zdrojmi N2O sú prírodné zdroje, ale stále dôležitejšími sa stávajú antropogénne príspevky. Oxid dusný je prvotným zdrojom stratosférických látok typu NOx, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri kontrole nadbytku atmosférického ozónu.

ii) Oxidy dusíka (NOx)

Pozemné zdroje NOx zohrávajú dôležitú priamu úlohu len v troposférických fotochemických procesoch a nepriamu úlohu v stratosférickej fotochémii, kým privedenie NOx do blízkosti tropopauzy môže viesť priamo k zmene hornotroposférického a stratosférického ozónu.

c) Chlórové látky

i) Plne halogenované alkány, napr. CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114)

Plne halogenované alkány sú antropogénne a pôsobia ako zdroj látok typu ClOx, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu vo fotochémii ozónu, najmä v oblasti výšok od 30 do 50 kilometrov;

ii) Čiastočne halogenované alkány, napr. CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21)

Zdroje CH3Cl sú prírodné, kým ostatné uvedené čiastočne halogenované alkány sú antropogénneho pôvodu. Tieto plyny pôsobia aj ako zdroj stratosférických látok typu ClOx.

d) Brómové látky

Plne halogenované alkány, napr. CF3Br

Tieto plyny sú antropogénne a pôsobia ako zdroj látok typu BrOx, ktoré sa chovajú podobným spôsobom ako ClOx.

e) Vodíkaté látky

i) Vodík (H2)

Vodík, ktorý má prírodný a antropogénny zdroj, zohráva malú úlohu v stratosférickej fotochémii;

ii) Voda (H2O)

Voda, ktorá má prírodný zdroj, zohráva veľmi dôležitú úlohu v troposférickej aj stratosférickej fotochémii. Medzi miestne zdroje vodných pár v stratosfére patrí oxidácia metánu a v menšej miere vodíka.

--------------------------------------------------

Príloha II

VÝMENA INFORMÁCIÍ

1. Strany tohto dohovoru uznávajú, že zhromažďovanie a výmena informácií je dôležitým prostriedkom realizácie cieľov tohto dohovoru a zabezpečovania toho, aby všetky činnosti, ktoré sa môžu vykonávať, boli vhodné a nestranné. Z tohto dôvodu si strany vymieňajú vedecké, technické, spoločensko-hospodárske, obchodné, komerčné a právne informácie.

2. Strany tohto dohovoru by pri rozhodovaní o tom, ktoré informácie je potrebné zhromažďovať a vymieňať, mali zohľadňovať užitočnosť týchto informácií a náklady na ich získavanie. Strany ďalej uznávajú, že spolupráca na základe tejto prílohy musí byť zlučiteľná s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa patentov, obchodného tajomstva a ochrany dôverných a vlastníckych informácií.

3. Vedecké informácie

Do tejto skupiny patria informácie o:

a) plánovanom a prebiehajúcom výskume financovanom vládou alebo zo súkromných zdrojov, ktorého cieľom je uľahčovať koordináciu výskumných programov tak, aby sa dosiahlo najefektívnejšie využívanie dostupných národných a medzinárodných zdrojov;

b) emisných údajoch potrebných pre výskum;

c) vedecké výsledky publikované v partnersky posudzovanej literatúre o chápaní fyziky a chémie atmosféry Zeme a jej náchylnosti na zmenu, najmä o stave ozónovej vrstvy a účinkoch na ľudské zdravie, životné prostredie a podnebie, ku ktorým by viedli zmeny buď celkového obsahu stĺpca, alebo zvislého rozloženia ozónu vo všetkých časových merítkach;

d) hodnotení výsledkov výskumu a o odporúčaniach pre budúci výskum.

4. Technické informácie

Do tejto skupiny patria informácie o:

a) dostupnosti a cene chemických náhrad a alternatívnych technológií, ktorými sa majú znižovať emisie látok meniacich ozón, a s tým súvisiaceho plánovaného alebo prebiehajúceho výskumu;

b) obmedzeniach a všetkých rizikách spojených s používaním chemických alebo iných náhrad a alternatívnych technológií.

5. Spoločensko-hospodárske a obchodné informácie o látkach uvedených v prílohe I

Do tejto skupiny patria informácie o:

a) výrobe a výrobnej kapacite;

b) používaní a vzoroch používania;

c) dovoze/vývoze;

d) nákladoch, rizikách a prínosoch ľudských činností, ktoré môžu nepriamo meniť ozónovú vrstvu, a o dosahoch regulačných úkonov, ktoré už boli vykonané alebo sa zvažujú, na kontrolu týchto činností.

6. Právne informácie:

Do tejto skupiny patria informácie o:

a) vnútroštátnych zákonoch, administratívnych opatreniach a právnom výskume súvisiacom s ochranou ozónovej vrstvy;

b) medzinárodné dohody vrátane dvojstranných dohôd, súvisiace s ochranou ozónovej vrstvy;

c) metódach a podmienkach vydávania licencií a dostupnosti patentov súvisiacich s ochranou ozónovej vrstvy.

--------------------------------------------------

Top