EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1014-20140928

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2014 z  22. júla 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z  15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/2014-09-28

2014R1014 — SK — 28.09.2014 — 000.003


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1014/2014

z 22. júla 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

(Ú. v. ES L 283 27.9.2014, s. 11)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 347, 3.12.2014, s.  46 (č. 1014/2014)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 260, 7.10.2015, s.  31 (č. 1014/2014)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1014/2014

z 22. júla 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fonduEURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 ( 1 ), a najmä na jeho článok 107 ods. 1 v spojení s jeho článkom 109 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 107 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa stanovuje zriadenie spoločného systému monitorovania a hodnotenia s cieľom merať výsledky Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Uvedený systém by mal najmä pomôcť preukázať pokrok a výsledky spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky Únie s cieľom posúdiť efektívnosť, účinnosť a význam operácií ENRF; prispievať k cielenejšej podpore spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky; podporovať spoločný proces získavania nových poznatkov súvisiaci s monitorovaním a hodnotením a poskytovať spoľahlivé hodnotenia operácií ENRF založené na dôkazoch, ktoré sa zahrnú do rozhodovacieho procesu.

(2)

Mal by sa definovať obsah a štruktúra spoločného systému monitorovania a hodnotenia, aby sa zabezpečilo vykonávanie dostatočných a náležitých činností hodnotenia. Preto je potrebné stanoviť zoznam spoločných ukazovateľov, ktoré majú členské štáty používať na to, aby sa tieto údaje mohli zhromažďovať na úrovni Únie a Komisia mohla posudzovať výsledky ENRF vo vzťahu k cieľom politiky stanoveným v nariadení (EÚ) č. 508/2014.

(3)

Podľa článku 109 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 musia byť spoločné ukazovatele uplatniteľné na každý program a musia súvisieť s východiskovou situáciou, ako aj s finančnou realizáciou, výstupmi a výsledkami programu. Tieto spoločné ukazovatele sa takisto využijú na preskúmania výkonnosti uvedené v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(4)

Spoločné ukazovatele by mali byť v súlade s ukazovateľmi stanovenými pre programové priority v článku 27 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 ( 2 ), medzi ktoré patria ukazovatele súvisiace s pridelenými výdavkami, ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými operáciami a ukazovatele výsledkov súvisiace s príslušnou prioritou. Mali by zahŕňať aj kontextové ukazovatele týkajúce sa východiskovej situácie pred realizáciou programu.

(5)

Ukazovatele uvedené v článku 107 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa týkajú vplyvu programu na úrovni každej priority Únie a nie sú predmetom tohto nariadenia.

(6)

S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Obsah a štruktúra spoločného systému monitorovania a hodnotenia

1.  Spoločný systém monitorovania a hodnotenia uvedený v článku 107 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 pozostáva z týchto prvkov:

a) intervenčná logika ukazujúca vzájomné pôsobenie medzi prioritami, cieľovými oblasťami a opatreniami podľa článku 18 ods. 1 písm. a) a článku 116 nariadenia (EÚ) č. 508/2014;

b) súbor spoločných ukazovateľov uvedený v článku 109 nariadenia (ES) č. 508/2014;

c) príslušné súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie stanovené v článku 97 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014;

d) výročná správa o vykonávaní operačného program stanovená v článku 114 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v spojení s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

e) hodnotiaci plán stanovený v článku 115 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v spojení s článkom 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

f) hodnotenia ex anteex post a všetky ostatné činnosti spojené s hodnotením programu ENRF, ako je stanovené v článkoch 115, 116 a 117 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v spojení s článkom 55, 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

g) preskúmanie výkonnosti, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 1 nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.

2.  Ak sa uplatňujú článok 97 ods. 1 písm. a) a články 114 až 117 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v spojení s článkom 21 ods. 1 a článkami 50, 55, 56, 57 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, riadiaci orgán používa počas jednotlivých prvkov spoločného systému monitorovania a hodnotenia zoznam spoločných ukazovateľov uvedených v článku 109 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

Článok 2

Zoznam spoločných ukazovateľov

Zoznam spoločných ukazovateľov uvedených v článku 109 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 je stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE, KTORÉ SA MAJÚ POUŽÍVAŤ V SPOLOČNOM SYSTÉME MONITOROVANIA A HODNOTENIA

I.   KONTEXTOVÉ UKAZOVATELE ( 3 )

Priorita Únie 1 – Podpora rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach

1. Rybárska flotila

a) počet plavidiel

b) kW

c) GT

2. Hrubá pridaná hodnota na zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok ( 4 ) (v tisícoch EUR na zamestnanca)

3. Čistý zisk (v tis. EUR)

4. Návratnosť investícií v dlhodobom hmotnom majetku ( 5 ) ( %)

5. Ukazovatele biologickej udržateľnosti ( 6 )

a) ukazovateľ udržateľného rybolovu

b) ukazovateľ ohrozených populácií

6. Palivová efektívnosť pri love rýb (litre paliva/tona vyložených úlovkov)

7. Ekosystémové ukazovatele definované na vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES ( 7 )

a) rozloha morského dna výrazne ovplyvnená ľudskými činnosťami vzhľadom na rozličné typy substrátov (%) ( 8 )

b) miery náhodných úlovkov veľrybotvarých cicavcov pri rybolove (vedľajší úlovok na jednotku úsilia) ( 9 )

8. Počet zamestnancov (plný pracovný čas)

a) počet zamestnancov (plný pracovný čas) vrátane mužov a žien

b) počet zamestnaných žien (plný pracovný čas)

9. Výskyt pracovných úrazov a nehôd

a) počet pracovných úrazov a nehôd

b) % z celkového počtu rybárov

10. Rozsah chránených morských oblastí ( 10 )

a) rozsah oblastí Natura 2000 určených podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch (km2)

b) rozsah iných opatrení priestorovej ochrany podľa článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES (km2)

Priorita Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je ekologicky udržateľná, efektívna z hľadiska využívania zdrojov, inovačná konkurencieschopná a založená na znalostiach

1. Objem produkcie akvakultúry (v tonách)

2. Hodnota produkcie akvakultúry (v tis. EUR)

3. Čistý zisk (v tis. EUR)

4. Objem produkcie ekologickej akvakultúry (v tonách)

5. Objem produkcie recirkulačného systému (v tonách)

6. Počet zamestnancov (plný pracovný čas)

a) počet zamestnancov (plný pracovný čas) vrátane mužov a žien

b) počet zamestnaných žien (plný pracovný čas)

Priorita Únie 3 – Podpora vykonávania SRP (kontrola a zber údajov)

A.    Kontrolné opatrenia

1. Závažné porušenia v členskom štáte (celkový počet za posledných 7 rokov)

2. Vylodenia, ktoré sú predmetom fyzických kontrol ( %)

3. Existujúce zdroje, ktoré sú k dispozícii na účely kontroly

a) kontroly dostupných plavidiel a lietadiel (počet)

b) počet zamestnancov (plný pracovný čas)

c) pridelené rozpočtové prostriedky (vývoj za posledných 5 rokov, v tis. EUR)

d) plavidlá vybavené ERS a/alebo VMS (počet)

B.    Opatrenia zberu údajov

Splnenie dátových požiadaviek podľa rámca pre zber údajov (Data Collection Framework, DCF ( 11 ) (%)

Priorita Únie 4 – Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti

Rozsah pobrežia, hlavných vodných ciest a hlavných vodných útvarov

a) rozsah pobrežia (km)

b) rozsah hlavných vodných ciest (km)

c) rozsah hlavných vodných útvarov (km2)

Priorita Únie 5 – podpora uvádzania na trh a spracovania

1. Organizácie výrobcov (OV), združenia organizácií výrobcov (ZOV), medziodvetvové organizácie (MOO)

a) počet OV

b) počet ZOV

c) počet MOO

d) počet výrobcov alebo prevádzkovateľov na OV

e) počet výrobcov alebo prevádzkovateľov na ZOV

f) počet výrobcov alebo prevádzkovateľov na MOO

g) % výrobcov alebo prevádzkovateľov na OV

h) % výrobcov alebo prevádzkovateľov na ZOV

i) % výrobcov alebo prevádzkovateľov na MOO

2. Ročná hodnota ( 12 ) obratu predanej výroby EÚ

a) ročná hodnota obratu predanej výroby EÚ (v tis. EUR)

b) % výroby, ktoré uviedli na trh OV (hodnota)

c) % výroby, ktoré uviedli na trh ZOV (hodnota)

d) % výroby, ktoré uviedli na trh MOO (hodnota)

e) % výroby, ktoré uviedli na trh OV (objem)

f) % výroby, ktoré uviedli na trh ZOV (objem)

g) % výroby, ktoré uviedli na trh MOO (objem)

Priorita Únie 6 – Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky

1. Spoločné prostredie na výmenu informácií (Common Information Sharing Environment, CISE) pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ (%)

2. Rozsah chránených morských oblastí

a) rozsah oblastí Natura 2000 určených podľa smernice o vtákoch a smernice biotopoch (km2)

b) rozsah iných opatrení priestorovej ochrany podľa článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES (km2)

II.   UKAZOVATELE VÝSTUPU

▼C2

Priorita Únie 1 – Podpora rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach (počet operácií) (* ukazovatele vzťahujúce sa aj na činnosti v oblasti vnútrozemského rybolovu)

▼B

1. Inovácie, poradenské služby a partnerstvá s vedcami *

2. Systémy prideľovania rybolovných možností *

3. Pridaná hodnota, kvalita, využitie nechcených úlovkov a rybárske prístavy, miesta vyloďovania, aukčné siene a prístrešky *

4. Ochranné opatrenia, zníženie vplyvu rybolovu na životné prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane živočíšnych druhov *

5. Trvalé ukončenie

6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov ( 13 ) *

7. Energetická efektívnosť a zmierňovanie zmeny klímy *

8. Výmena alebo modernizácia motorov *

9. Podpora ľudského kapitálu a sociálneho dialógu, diverzifikácia a nové formy príjmu, podpora začínajúcich podnikov pre rybárov a zdravie/bezpečnosť *

10. Dočasné pozastavenie

11. Vzájomné fondy

▼C2

Priorita Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je ekologicky udržateľná, efektívna z hľadiska využívania zdrojov, inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach (počet operácií)

▼B

1. Inovácie, poradenské služby

2. Produktívne investície do akvakultúry

3. Obmedzenie vplyvu akvakultúry na životné prostredie (environmentálne manažérstvo, systémy auditu, environmentálne služby ekologickej akvakultúry)

4. Zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít a opatrenia v oblasti verejného zdravia a zdravia zvierat

5. Podpora ľudského kapitálu akvakultúry vo všeobecnosti, ako aj nových podnikateľov v oblasti akvakultúry

6. Poistenie zásob akvakultúry

▼C2

Priorita Únie 3 – Podpora vykonávania SRP Kontrola a zber údajov. (Počet činností)

▼B

1. Vykonávanie systému Únie v oblasti kontroly, inšpekcie a presadzovania

2. Podpora zberu, správy a využívania údajov

▼C2

Priorita Únie 4 – Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti (počet operácií, okrem bodu 1)

▼C1

1. Počet vybraných miestnych rozvojových stratégií

▼B

2. Prípravná podpora

3. Spolupráca

▼C2

Priorita Únie 5 – Podpora predaja a spracovania (počet operácií, okrem bodov 1 a 4)

▼B

1. Počet organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov, ktoré dostávali podporu na výrobné a marketingové plány

2. Marketingové opatrenia a pomoc na skladovanie

3. Spracovanie

4. Počet prevádzkovateľov, ktorí využívajú systémy náhrad

▼C2

Priorita Únie 6 – Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky (počet operácií)

▼B

1. Integrovaný námorný dohľad

2. Ochrana a zlepšenie poznatkov o morskom prostredí ( 14 )

III.   UKAZOVATELE VÝSLEDKOV

Priorita Únie 1 – Podpora rybárstva, ktoré je ekologicky udržateľné, efektívne z hľadiska využívania zdrojov, inovačné, konkurencieschopné a založené na znalostiach

1. Zmena hodnoty produkcie (v tis. EUR)

2. Zmena objemu produkcie (v tis. EUR)

3. Zmena čistého zisku (v tis. EUR)

4. Zmena týkajúca sa nechcených úlovkov ( 15 )

a) zmena týkajúca sa nechcených úlovkov (v tonách)

b) zmena týkajúca sa nechcených úlovkov (v %)

▼C1

5. Zmena palivovej efektívnosti rybolovu (v litroch paliva/v tonách vyložených úlovkov)

▼B

6. Zmena nevyvážených flotíl v % ( 16 )

7. Vytvorené pracovné miesta (plný pracovný čas) v odvetví rybárstva alebo doplnkové činnosti

8. Zachované pracovné miesta (plný pracovný čas) v odvetví rybárstva alebo doplnkové činnosti

9. Zmena, pokiaľ ide o pracovné úrazy a nehody

a) zmena počtu pracovných úrazov a nehôd

b) zmena pracovných úrazov a nehôd v % vo vzťahu k celkovému počtu rybárov

10. Zmena rozsahu chránených morských oblastí relevantná pre prioritu Únie 1:

a) zmena rozsahu oblastí Natura 2000 určených podľa smerníc o vtákoch a biotopoch (km2)

b) zmena rozsahu iných opatrení priestorovej ochrany podľa článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES (km2)

Priorita Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je ekologicky udržateľná, efektívna z hľadiska využívania zdrojov, inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

1. Zmena objemu produkcie akvakultúry (v tonách)

2. Zmena hodnoty produkcie akvakultúry (v tis. EUR)

3. Zmena čistého zisku (v tis. EUR)

4. Zmena objemu produkcie ekologickej akvakultúry (v tonách)

5. Zmena objemu produkcie (v tonách)

6. Zmena objemu produkcie akvakultúry certifikovanej podľa dobrovoľných systémov udržateľnosti (v tonách)

7. Podniky pôsobiace v oblasti akvakultúry, ktoré poskytujú environmentálne služby (počet podnikov)

8. Vytvorená zamestnanosť (plný pracovný čas)

9. Zachovaná zamestnanosť (plný pracovný čas)

Priorita Únie 3 – Podpora vykonávania SRP (kontrola a zber údajov)

A.    Kontrolné opatrenia

1. Množstvo zistených závažných porušení predpisov ( 17 )

2. Vyloženia, ktoré boli predmetom fyzických kontrol (%)

B.    Opatrenia zberu údajov

Zvýšenie percentuálneho podielu splnenia dátových požiadaviek (%) ( 18 )

Priorita Únie 4 – Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti

▼C1

1. Vytvorené pracovné miesta (plný pracovný čas)

2. Zachované pracovné miesta (plný pracovný čas)

▼B

3. Vytvorené podniky (počet)

Priorita Únie 5 – podpora uvádzania na trh a spracovania

Zmena v produkcii EÚ s rozlíšením medzi OV a inými formami než OV

a) zmena hodnoty prvého predaja v OV (v tis. EUR)

b) zmena hodnoty prvého predaja v OV (v tonách)

c) zmena hodnoty prvého predaja mimo OV (v tis. EUR)

d) zmena hodnoty prvého predaja mimo OV (v tonách)

Priorita Únie 6 – Podpora vykonávania integrovanej námornej politiky

1. Posilnenie spoločného prostredia na výmenu informácií (Common Information Sharing Environment, CISE) pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ (v %)

2. Zmena rozsahu chránených morských oblastí relevantná pre prioritu Únie 6:

a) zmena rozsahu oblastí Natura 2000 určených podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch (km2)

b) zmena rozsahu iných opatrení priestorovej ochrany podľa článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES (km2)( 1 ) Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 3 ) Kontextové ukazovatele sa poskytujú súhrnne na úrovni EÚ.

( 4 ) Zamestnanosť meraná v ekvivalente plného pracovného času.

( 5 ) Podľa definície v usmerneniach pre analýzu rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu. Hodnota ukazovateľa, ak je k dispozícii v správe o flotile.

( 6 ) Podľa definície v usmerneniach pre analýzu rovnováhy medzi kapacitou rybolovu a možnosťami rybolovu. Hodnota ukazovateľov, ak je k dispozícii v správe o flotile.

( 7 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

( 8 ) Ukazovateľ 6.1.2 rozhodnutia Komisie (2010/477/EÚ) z 1. septembra 2010 o kritériách a metodických normách určovania dobrého environmentálneho stavu morských vôd (Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010, s. 14).

( 9 ) Možno ich odvodiť z podávania správ podľa nariadenia Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004.s. 12).

( 10 ) Údaje o chránených morských oblastiach určených na vnútroštátnej úrovni sú zahrnuté do spoločnej databázy určených oblastí (Common Database on Designated Areas, CDDA), ktorú spravuje Európska environmentálna agentúra. Opis každej oblasti Natura 2000 a priestorové údaje o nich sú dostupné na stránke http://natura2000.eea.europa.eu.

( 11 ) 100 % mínus prípady nedoručenia úplného súboru údajov z modulu v rámci špecifického vyvolania údajov vzhľadom na celkový počet dátových vyvolaní v %.

( 12 ) Základné obdobie: 2009 – 2011.

( 13 ►C2  Vrátane operácií v rámci príslušného opatrenia EFNR, ktoré môžu podporovať ciele dosiahnutia a udržania dobrého environmentálneho stavu, ako sa vyžaduje v smernici 2008/56/ES. ◄

( 14 ) Podpora ochrany morského prostredia a udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov.

( 15 ) Vyložené úlovky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

( 16 ) Podľa odhadov východiskovej hodnoty v OV EFNR.

( 17 ) Potrebné údaje sa Komisii sprístupnia prostredníctvom webovej lokality, ktorú by mal mať každý členský štát nainštalovanú od 1.1.2012 v súlade s článkami 93 a 116 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009/ES, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva.

( 18 ) 100 % mínus prípady nedoručenia úplného súboru údajov z modulu v rámci špecifického vyvolania údajov vzhľadom na celkový počet dátových vyvolaní v %.

Top