EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0809-20200713

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/2020-07-13

02014R0809 — SK — 13.07.2020 — 008.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 809/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

(Ú. v. ES L 227 31.7.2014, s. 69)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015,

  L 329

1

15.12.2015

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016,

  L 225

50

19.8.2016

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017,

  L 170

87

1.7.2017

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017,

  L 178

4

11.7.2017

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/709 zo 14. mája 2018,

  L 119

29

15.5.2018

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/746 z 18. mája 2018,

  L 125

1

22.5.2018

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/936 zo 6. júna 2019,

  L 149

58

7.6.2019

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1804 z 28. októbra 2019,

  L 276

12

29.10.2019

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1009 z 10. júla 2020,

  L 224

1

13.7.2020


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 257, 23.9.2016, s.  17 (2015/2333)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 809/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnenímHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 týkajúce sa:

a) 

oznámení členských štátov Komisii v súlade s ich povinnosťami ochrany finančných záujmov Únie;

b) 

administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností;

c) 

minimálnej úrovne kontrol na mieste a povinnosti zvýšiť túto úroveň alebo možnosti ich obmedzenia;

d) 

podávania správ o vykonaných kontrolách a overovaniach a o ich výsledkoch;

e) 

orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol plnenia povinností, ako aj obsahu takýchto kontrol;

f) 

osobitných kontrolných opatrení a metód určovania hladín tetrahydrokanabinolu v konope;

g) 

zriadenia a prevádzky systému overovania schválených medziodvetvových organizácií na účely osobitnej platby na bavlnu,

h) 

prípadov, v ktorých je možné opraviť a upraviť žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu alebo akékoľvek iné oznámenia, požiadavky či žiadosti po ich predložení;

i) 

uplatnenia a výpočtu čiastočného alebo úplného odňatia platieb;

j) 

vymáhania neoprávnených platieb a sankcií, ako aj neoprávnene pridelených platobných nárokov a uplatňovania úrokov;

k) 

uplatňovania a výpočtu administratívnych sankcií;

l) 

označenia nesplnenia povinností za menej závažné;

m) 

žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu a žiadostí o platobné nároky vrátane lehoty na predkladanie žiadostí, požiadaviek na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach, ustanovení o zmenách alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, oslobodenia od povinnosti predložiť žiadosti o pomoc a ustanovení, ktoré členským štátom umožňujú uplatniť zjednodušené postupy;

n) 

vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu vrátane pravidiel o toleranciách merania pri kontrolách na mieste;

o) 

technických špecifikácií potrebných na účely jednotného vykonávania hlavy V kapitoly II nariadenia 1306/2013;

p) 

prevodu podnikov;

q) 

vyplácania preddavkov;

r) 

vykonávania kontrol týkajúcich sa povinností krížového plnenia vrátane zohľadňovania účasti poľnohospodára v poľnohospodárskom poradenskom systéme a účasti poľnohospodára v certifikačnom systéme;

s) 

výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií týkajúcich sa povinností krížového plnenia, a to aj pokiaľ ide o príjemcov, ktorí pozostávajú zo skupiny osôb.

Článok 2

Výmena informácií o žiadostiach o pomoc, žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu a iných vyhláseniach

1.  Na účely riadnej správy režimov pomoci a podporných opatrení a v prípade, že v členskom štáte zodpovedá viac než jedna platobná agentúra za riadenie priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka pre toho istého príjemcu, príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie požadované v žiadostiach o pomoc, žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach sprístupnili všetkým zúčastneným platobným agentúram.

2.  V prípade, keď kontrolu nevykonáva zodpovedná platobná agentúra, príslušný členský štát zabezpečí, aby táto platobná agentúra bola o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch dostatočne informovaná. Platobná agentúra si sama určí, aké informácie potrebuje.

Článok 3

Stiahnutie žiadostí o pomoc, žiadostí o podporu, žiadostí o platbu a iných vyhlásení

1.  Žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť. Príslušný orgán takéto stiahnutie zaeviduje.

V prípade, že členský štát využije možnosti uvedené v článku 21 ods. 3, môže stanoviť, že oznámenia o tom, že zviera sa už nenachádza v podniku, do počítačovej databázy zvierat, môžu nahradiť písomné stiahnutie.

2.  Keď už príslušný orgán informoval príjemcu o prípadoch neplnenia povinností zistených v dokumentoch uvedených v odseku 1, alebo keď príslušný orgán oznámil príjemcovi svoj zámer vykonať kontrolu na mieste, alebo ak kontrola na mieste odhalila neplnenie povinností, stiahnutia nie sú povolené, pokiaľ ide o časti uvedených dokumentov, ktorých sa neplnenie povinností týka.

3.  Stiahnutím dokumentov v súlade s odsekom 1 sa príjemca dostáva do pozície, v ktorej sa nachádzal pred predložením predmetných dokumentov alebo ich časti.

Článok 4

Opravy a úpravy zjavných chýb

Žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu a podporné dokumenty, ktoré poskytol príjemca, sa môžu opraviť a upraviť kedykoľvek po ich predložení v prípadoch zjavných chýb, ktoré príslušný orgán uznal na základe celkového posúdenia konkrétneho prípadu, a za predpokladu, že príjemca konal v dobrej viere.

Príslušný orgán môže uznať zjavné chyby len v prípade, ak sa dajú určiť priamo pri administratívnej kontrole informácií poskytnutých v dokumentoch uvedených v prvom pododseku.

Článok 5

Uplatňovanie znížení, zamietnutí, stiahnutí a sankcií

Keď prípad neplnenia povinností, ktorý podlieha uplatňovaniu sankcií v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 ( 1 ), je aj predmetom odňatia alebo podlieha aj sankciám v súlade s hlavou II kapitolami III a IV alebo v súlade s hlavou III uvedeného nariadenia:

a) 

uplatňujú sa zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie stanovené v hlave II kapitolách III a IV alebo v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, pokiaľ ide o režimy priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému;

b) 

sankcie stanovené v hlave IV kapitole II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňujú na celkovú sumu platieb, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému príjemcovi v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré nie sú predmetom znížení, zamietnutí, odňatí alebo sankcií uvedených v písmene a).

Zníženia, zamietnutia, odňatia a sankcie uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú v súlade s článkom 6 tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté dodatočné sankcie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 6

Poradie znížení, zamietnutí, odňatí a sankcií pre všetky režimy priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka

1.  Výšku platby, ktorá sa má poskytnúť príjemcovi na základe režimu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, určia členské štáty na základe podmienok stanovených v súlade s uvedeným nariadením a s programami pre najvzdialenejšie regióny Únie zriadenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 ( 2 ) a pre menšie ostrovy v Egejskom mori zriadenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 ( 3 ) pre daný režim priamej podpory.

2.  Zníženia, odňatia a sankcie sa pre každý režim uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a pre každé opatrenie na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému vymedzené v článku 2 ods. 1 druhom poodseku bode 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v prípade ich uplatnenia vypočítajú v tomto poradí:

a) 

zníženia a sankcie stanovené v hlave II kapitole IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 s výnimkou sankcií uvedených v článku 16 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na všetky prípady neplnenia povinností;

b) 

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena a), slúži ako základ na výpočet zamietnutí stanovených v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

c) 

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena b), slúži ako základ pre výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade oneskoreného predloženia žiadostí v súlade s článkom 13 a 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

d) 

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena c), slúži ako základ pre výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nenahlásení poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 16 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

e) 

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena d), slúži ako základ na výpočet odňatí stanovených v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

f) 

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena e), slúži ako základ uplatnenia:

i) 

lineárneho zníženia stanoveného v článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

ii) 

lineárneho zníženia stanoveného v článku 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iii) 

lineárneho zníženia stanoveného v článku 65 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iv) 

lineárneho zníženia stanoveného v článku 65 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

v) 

lineárneho zníženia, ktoré sa má uplatniť v prípade, keď platby, ktoré sa majú vykonať v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, prekročia vnútroštátny strop stanovený v súlade s článkom 42 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3.  Suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena f) odseku 2, slúži ako základ:

a) 

uplatnenia zníženia platieb stanoveného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b) 

uplatnenia percenta lineárneho zníženia stanoveného v súlade s článkom 7 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c) 

uplatnenia miery úprav uvedenej v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

4.  Suma platby, ktorá je výsledkom uplatnenia odseku 3, slúži ako základ výpočtu všetkých znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nedodržania krížového plnenia v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Článok 7

Vymáhanie neoprávnených platieb

1.  Ak sa vykoná neoprávnená platba, príjemca vráti predmetnú sumu s prípadnými úrokmi vypočítanými v súlade s odsekom 2.

2.  Úroky sa vypočítajú za obdobie, ktoré uplynie od termínu platby príjemcu uvedeného v príkaze na vymáhanie, ktorý nemôže byť stanovený neskôr než do 60 dní, do dátumu vrátenia alebo odčítania danej sumy.

Uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta v súlade s vnútroštátnym právom. Nesmie však byť nižšia ako úroková sadzba uplatniteľná na vymáhanie súm na základe vnútroštátnych ustanovení.

3.  Povinnosť vrátiť sumu uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa platba vykonala v dôsledku chyby príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak príjemca nemohol túto chybu logicky zistiť.

Pokiaľ sa však chyba týka faktických prvkov relevantných pre výpočet príslušnej platby, prvý pododsek sa uplatňuje len v prípade, keď rozhodnutie o vrátení nebolo oznámené do 12 mesiacov od platby.

Článok 8

Prevod podnikov

1.  Na účely tohto článku:

a) 

„prevod podniku“ je predaj, prenájom alebo akýkoľvek podobný typ transakcie v súvislosti s príslušnými produkčnými jednotkami;

b) 

„prevádzajúci“ je príjemca, ktorého podnik sa prevádza na iného príjemcu;

c) 

„nadobúdateľ“ je príjemca, ktorému sa podnik previedol.

2.  Keď sa celý podnik prevádza z jedného príjemcu na druhého po podaní žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu a predtým, než sa splnili všetky podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory, prevádzajúcemu sa v súvislosti s prevedeným podnikom neposkytne žiadna pomoc alebo podpora.

3.  Pomoc alebo platba, o ktorú žiadal prevádzajúci, sa poskytne nadobúdateľovi, keď:

a) 

nadobúdateľ počas obdobia, ktoré majú stanoviť členské štáty, informuje príslušný orgán o prevode a požiada o vyplatenie pomoci a/alebo podporu;

b) 

nadobúdateľ predloží akýkoľvek dôkaz, ktorý požaduje príslušný orgán;

c) 

všetky podmienky poskytnutia pomoci a/alebo podpory v súvislosti s prevedeným podnikom sú splnené.

4.  Keď nadobúdateľ informuje príslušný orgán a požiada o vyplatenie pomoci a/alebo podporu v súlade s odsekom 3 písm. a):

a) 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho vyplývajúce z právneho vzťahu medzi prevádzajúcim a príslušným orgánom, ktoré vznikli podaním žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu sa prenesú na nadobúdateľa;

b) 

všetky opatrenia potrebné na poskytnutie pomoci a/alebo podpory a všetky vyhlásenia prevádzajúceho pred prevodom sa prisudzujú nadobúdateľovi na účely uplatňovania príslušných pravidiel Únie;

c) 

prevedený podnik sa považuje, podľa potreby, za samostatný podnik, pokiaľ ide o príslušný rok nároku.

5.  Členské štáty môžu rozhodnúť, podľa potreby, že poskytnú pomoc a/alebo podporu prevádzajúcemu. V tom prípade:

a) 

sa nadobúdateľovi neposkytne žiadna pomoc alebo podpora;

b) 

členské štáty uplatnia mutatis mutandis požiadavky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

Článok 9

Oznámenia

1.  Každý rok do 15. júla oznámia členské štáty Komisii kontrolné údaje a kontrolné štatistiky za predchádzajúci kalendárny rok týkajúce sa všetkých režimov priamych platieb, opatrení na rozvoj vidieka a technickej pomoci a režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a najmä:

a) 

údaje týkajúce sa jednotlivých príjemcov z hľadiska žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu, nahlásených a/alebo uvádzaných plôch a zvierat, výsledkov administratívnych kontrol, kontrol na mieste a kontrol ex post;

b) 

v prípade potreby výsledky kontrol týkajúcich sa krížového plnenia vrátane príslušných znížení a vylúčení.

Toto oznámenie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom technických špecifikácií prenosu kontrolných údajov a kontrolných štatistík, ktoré im poskytne Komisia.

2.  Členské štáty predložia Komisii do 15. júla 2015 správu týkajúcu sa vybraných možností kontroly plnenia požiadaviek krížového plnenia a príslušných kontrolných orgánov zodpovedných za kontroly plnenia požiadaviek a noriem krížového plnenia. Následné zmeny týkajúce sa informácií uvedených v tejto správe sa musia bezodkladne oznámiť.

3.  Každý rok do 15. júla predložia členské štáty Komisii správu o opatreniach prijatých na správu a kontrolu dobrovoľnej viazanej podpory v súvislosti s predchádzajúcim kalendárnym rokom.

4.  Počítačové údaje stanovené ako súčasť integrovaného systému sa použijú na podporu informácií, ktoré sa majú zaslať Komisii v rámci odvetvových pravidiel.HLAVA II

INTEGROVANÝ ADMINISTRATÍVNY A KONTROLNÝ SYSTÉMKAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

▼M1

Článok 10

Preddavky na priame platby

Ak členský štát vyplatí preddavky na priame platby v súlade s článkom 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pri výpočte daných preddavkov sa nezohľadňujú miery úpravy finančnej disciplíny podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

V platbe zostatku, ktorá sa má príjemcom poskytovať od 1. decembra, sa zohľadňuje miera úprav finančnej disciplíny uplatniteľná na príslušný rok nároku, a to na celkovú sumu priamych platieb v súvislosti s uvedeným rokom.

▼BKAPITOLA II

Žiadosti o pomoc a žiadosti o platbuOddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 11

Zjednodušenie postupov

1.  Ak v nariadeniach (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, delegovanom nariadení (EÚ) č. 640/2014 alebo v tomto nariadení nie je stanovené inak, členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby sa akákoľvek komunikácia na základe tohto nariadenia medzi príjemcom a orgánmi a naopak uskutočňovala elektronickými prostriedkami za predpokladu, že to nespôsobí žiadnu diskrimináciu medzi príjemcami a že sa prijali primerané opatrenia na zabezpečenie najmä toho, aby:

a) 

bol príjemca jednoznačne identifikovaný;

b) 

príjemca spĺňal všetky požiadavky v rámci príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka;

c) 

boli predložené údaje spoľahlivé z hľadiska náležitého riadenia príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka; keď sa používajú údaje obsiahnuté v počítačovej databáze zvierat vymedzenej v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, táto databáza poskytovala úroveň uistenia a vykonávania potrebnú na náležité riadenie príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka;

d) 

boli tieto dokumenty v prípade, keď sprievodné dokumenty nie je možné predložiť elektronicky, doručené príslušným orgánom v rovnakých lehotách ako v prípade predloženia inými ako elektronickými prostriedkami.

2.  Pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, členské štáty môžu za podmienok stanovených v odseku 1 prijať zjednodušené postupy, keď orgány už majú k dispozícii údaje, najmä v prípade, keď sa situácia od posledného podania žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na základe príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 nezmenila. Členské štáty môžu rozhodnúť, že budú na účely žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu používať údaje získané zo zdrojov údajov, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány. V tom prípade členský štát zabezpečí, aby tieto zdroje údajov poskytovali úroveň uistenia potrebnú na riadne spravovanie údajov s cieľom zaručiť spoľahlivosť, integritu a bezpečnostnú ochranu údajov.

3.  Ak je to možné, príslušný orgán môže požadovať, aby sa informácie vyžadované vo všetkých podporných dokumentoch predložili spolu so žiadosťou o pomoc alebo žiadosťou o platbu priamo zo zdroja informácií.

▼M1

4.  Ak sa v integrovanom systéme uplatňuje vopred pripravený formulár a príslušný grafický materiál podľa článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom rozhrania GIS, na základe ktorého je možné spracovanie priestorových a alfanumerických údajov týkajúcich sa nahlásených plôch (ďalej len „geopriestorový formulár žiadosti o pomoc“), môžu členské štáty rozhodnúť o zavedení systému predbežných krížových kontrol (ďalej len „predbežné kontroly“), ktoré budú pozostávať aspoň z krížových kontrol uvedených v článku 29 ods. 1 prvom pododseku písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Výsledky sa oznámia príjemcovi do 26 kalendárnych dní po konečnom termíne predloženia jednotnej žiadosti, žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v zmysle článku 13 tohto nariadenia. Ak však táto lehota 26 kalendárnych dní uplynie pred konečným termínom oznámenia zmien v súlade s článkom 15 ods. 2 tohto nariadenia, výsledky sa oznámia príjemcovi najneskôr v kalendárny deň nasledujúci po konečnom termíne oznámenia zmien daného roka.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonávať dané predbežné kontroly na regionálnej úrovni za predpokladu, že na regionálnej úrovni je zavedený systém, v ktorom sa využíva geopriestorový formulár žiadosti o pomoc.

5.  V prípade, že príjemcom je skupina osôb, ktoré žiadajú o podporu pre agroenvironmentálno-klimatické operácie uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (ďalej len „kolektív“), členský štát môže rozhodnúť o výnimke z požiadavky uvedenej v článku 14 tohto nariadenia, že žiadosť o platbu má obsahovať všetky informácie potrebné na stanovenie oprávnenosti na podporu, ako aj o výnimke z obmedzenia uvedeného v článku 13 tohto nariadenia, že všetky príslušné údaje potrebné na správne administratívne a finančné riadenie podpory sa majú predložiť ku konečnému termínu predloženia žiadosti o platbu, a to prostredníctvom zjednodušenej žiadosti o ročnú platbu (ďalej len „kolektívna žiadosť“), ktorú podáva kolektív.

Články 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 a 16 a článok 17 ods. 1 a ods. 3 až 9, články 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 a 45 tohto nariadenia a články 4, 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňujú mutatis mutandis vzhľadom na konkrétne požiadavky týkajúce sa kolektívnej žiadosti.

Pokiaľ ide o kolektívy, členské štáty zahrnú opis administratívnych opatrení do programu rozvoja vidieka.

▼B

Článok 12

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa jednotnej žiadosti a predkladania žiadostí o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka

1.  Ak sa členské štáty podľa článku 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 rozhodnú, že na žiadosti o pomoc týkajúce sa priamych platieb a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka sa má vzťahovať jednotná žiadosť, články 20, 21 a 22 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o konkrétne požiadavky stanovené vzhľadom na žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu na základe uvedených režimov alebo opatrení.

2.  Príjemca žiadajúci o pomoc a/alebo podporu v rámci priamych platieb na plochu alebo opatrení na rozvoj vidieka môže predložiť iba jednu jednotnú žiadosť ročne.

3.  Členské štáty stanovia vhodné postupy predkladania žiadostí o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka.

Článok 13

Konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu

1.  Členské štáty stanovia konečné termíny na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu. Konečné termíny sa nesmú každoročne stanoviť na neskorší dátum ako 15. máj. Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, ktorým je najneskôr 15. jún.

Pri stanovovaní konečných termínov členské štáty zohľadňujú obdobie potrebné na získanie všetkých príslušných údajov na účely riadnej správy a finančného riadenia pomoci a/alebo podpory a zabezpečujú možnosť naplánovať efektívne kontroly.

2.  V súlade s postupom uvedeným v článku 78 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa konečné údaje uvedené v odseku 1 tohto článku môžu v určitých zónach s osobitnými klimatickými podmienkami stanoviť na neskôr.

Článok 14

Obsah jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu

1.  Jednotná žiadosť alebo žiadosť o platbu obsahuje všetky informácie potrebné na určenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu, najmä:

a) 

totožnosť príjemcu;

b) 

údaje o príslušných režimoch priamych platieb a/alebo opatreniach na rozvoj vidieka;

c) 

identifikáciu platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 na účely režimu základných platieb;

d) 

podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov v poľnohospodárskom podniku, ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta, ich polohu a v prípade potreby ďalšie špecifikácie týkajúce sa používania poľnohospodárskych pozemkov;

e) 

ak je to uplatniteľné, podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu nepoľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na ktorú sa žiadalo o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka;

f) 

prípadne akékoľvek podporné dokumenty potrebné na určenie oprávnenosti na využitie príslušného režimu a/alebo opatrenia;

g) 

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý podmienok týkajúcich sa príslušných režimov priamych platieb a/alebo opatrení na rozvoj vidieka;

h) 

ak je to uplatniteľné, upozornenie od príjemcu, že sa na neho vzťahuje zoznam nepoľnohospodárskych podnikov alebo činností uvedených v článku 9 ods. 2 prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.  Na účely identifikácie platobných nárokov uvedených v odseku 1 písm. c) sa vo vopred pripravených formulároch, ktoré sa príjemcovi poskytnú v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1306/2013, uvádza identifikácia platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

3.  V prvom roku uplatňovania režimu základných platieb sa členské štáty môžu odchýliť od tohto článku a článku 17 tohto nariadenia, pokiaľ ide o platobné nároky.

▼M8 —————

▼M1

Článok 14a

Kolektívne žiadosti

1.  Ak členský štát využíva možnosť podania kolektívnych žiadostí, článok 14 sa v prípade takýchto kolektívnych žiadostí neuplatňuje.

2.  Kolektív predkladá jednu kolektívnu žiadosť za rok.

3.  Kolektívna žiadosť obsahuje všetky informácie potrebné na stanovenie oprávnenosti na podporu s výnimkou informácií týkajúcich sa záväzkov, na ktoré sa vzťahujú agroenvironmentálno-klimatické operácie uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Kolektívna žiadosť obsahuje najmä:

a) 

totožnosť kolektívu;

b) 

jedinečnú identifikáciu každého zúčastneného člena kolektívu;

c) 

odkaz na žiadosť o podporu predloženú kolektívom;

d) 

údaje o príslušných agroenvironmentálno-klimatických operáciách;

e) 

podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov v poľnohospodárskom podniku, ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta, ich polohu a v prípade potreby ďalšie špecifikácie týkajúce sa využívania poľnohospodárskych pozemkov;

f) 

v prípade uplatniteľnosti podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu nepoľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka;

g) 

prípadne akékoľvek podklady potrebné na stanovenie oprávnenosti na príslušné opatrenie;

h) 

vyhlásenie kolektívu, v ktorom sa uvádza, že zúčastnení členovia si sú vedomí podmienok týkajúcich sa daných opatrení na rozvoj vidieka a finančných dôsledkov v prípade neplnenia povinností.

Ak žiadosť o podporu predložená kolektívom obsahuje informácie uvedené v prvom pododseku písmenách b), d) a h), tieto informácie sa môžu nahradiť odkazom na uvedenú žiadosť o podporu.

4.  Odchylne od odseku 3 prvého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť, že kolektívna žiadosť bude obsahovať všetky podrobnosti týkajúce sa záväzkov, na ktoré sa vzťahujú agroenvironmentálno-klimatické operácie.

5.  Kolektív oznámi príslušnému orgánu každý záväzok, na ktorý sa vzťahujú agroenvironmentálno-klimatické operácie najneskôr do 14 kalendárnych dní pred podniknutím záväzku. Členské štáty stanovia vhodné postupy týkajúce sa tohto oznámenia.

Ak kolektívna žiadosť obsahuje podrobnosti týkajúce sa záväzkov, na ktoré sa vzťahujú agroenvironmentálno-klimatické operácie, v súlade s odsekom 4, záväzky sa nemusia oznamovať v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, pokiaľ v súvislosti so záväzkom nedôjde k zmene druhu, načasovania alebo lokality.

▼M8

Článok 15

Zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu

1.  Po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu sa jednotlivé poľnohospodárske pozemky alebo jednotlivé platobné nároky môžu pridať do jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, alebo v nich upraviť, za predpokladu, že sa plnia požiadavky na základe príslušných režimov priamych platieb alebo opatrení na rozvoj vidieka.

Zmeny týkajúce sa využívania režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v súvislosti s jednotlivými poľnohospodárskymi pozemkami alebo v súvislosti s platobnými nárokmi už nahlásenými v jednotnej žiadosti možno vykonať za tých istých podmienok.

Keď majú zmeny uvedené v prvom a druhom pododseku vplyv na akékoľvek podporné dokumenty alebo zmluvy, ktoré sa majú predložiť, tieto dokumenty alebo zmluvy sa môžu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

1a.  Ak bol príjemca informovaný o výsledkoch predbežných kontrol v zmysle článku 11 ods. 4, tento príjemca môže zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu s cieľom zahrnúť všetky potrebné opravy v súvislosti s jednotlivými pozemkami v súlade s výsledkami uvedených krížových kontrol v prípade, že z nich vyplynulo neplnenie povinností.

1b.  Ak sa monitorovacie kontroly vykonávajú v súlade s článkom 40a a príslušné orgány oznámili predbežné výsledky za jednotlivé poľnohospodárske pozemky podľa článku 40a ods. 1 písm. d), príjemcovia môžu zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu, pokiaľ ide o prispôsobenie alebo využitie jednotlivých poľnohospodárskych pozemkov, pri ktorých sa vykonávajú monitorovacie kontroly, za predpokladu, že sú dodržané požiadavky v rámci príslušných režimov priamych platieb alebo opatrení na rozvoj vidieka. Jednotlivé platobné nároky možno pridať v prípadoch, keď zmena jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu má za následok zväčšenie nahlásenej plochy.

2.  Zmeny v súlade s prvým a druhým pododsekom odseku 1 sa písomne oznámia príslušnému orgánu do 31. mája príslušného roka, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska a Švédska, v prípade ktorých sa oznámia do 15. júna príslušného roka.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť skorší konečný termín na oznámenie takýchto zmien. Tento termín však nesmie byť skôr než 15 kalendárnych dní po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu stanovenom v súlade s článkom 13 ods. 1

Členské štáty môžu odchylne od prvého a druhého pododseku príjemcovi v riadne odôvodnených prípadoch povoliť zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu neskôr, a to vzhľadom na spôsob využívania poľnohospodárskych pozemkov nahlásených na účel platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v súlade s hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo platieb v rámci smernice o sústave Natura 2000 alebo rámcovej smernici o vode v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, a to za predpokladu, že to nestavia príjemcu do výhodnejšej pozície v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pôvodnej žiadosti. V takom prípade môžu členské štáty rozhodnúť o stanovení konečného termínu oznámenia týchto zmien príslušnému orgánu.

Dané oznámenia sa podávajú písomne alebo pomocou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

2a.  Zmeny na základe predbežných kontrol uskutočnené v súlade s odsekom 1a sa oznámia príslušnému orgánu najneskôr do deviatich kalendárnych dní po konečnom termíne na oznámenie výsledkov predbežných kontrol uvedených v článku 11 ods. 4 príjemcovi.

Dané oznámenia sa podávajú písomne alebo pomocou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

2b.  Zmeny na základe oznámenia predbežných výsledkov za jednotlivé poľnohospodárske pozemky podľa článku 40a ods. 1 písm. d) vykonané v súlade s odsekom 1b sa oznámia príslušnému orgánu do dátumu, ktorý predmetný príslušný orgán určil na úrovni režimu pomoci, podporného opatrenia alebo typu operácie. Dátum musí byť najmenej 15 kalendárnych dní pred dátumom, keď sa má vyplatiť prvá splátka alebo preddavok v súlade s článkom 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Dané oznámenia sa podávajú písomne alebo pomocou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

3.  Ak už príslušný orgán informoval príjemcu o neplnení povinností v jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, alebo ak príjemcovi oznámil svoj zámer vykonať kontrolu na mieste, alebo v prípade, že kontrola na mieste odhalí akékoľvek neplnenie povinností, zmeny v súlade s odsekom 1 nie sú povolené v súvislosti s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých sa neplnenie povinností týka.

Na účely prvého pododseku sa povinnosť uvedená v článku 40a ods. 1 písm. d) nepovažuje za oznámenie príjemcovi o zámere príslušného orgánu vykonať kontrolu na mieste.

▼B

Článok 16

Oprava vopred pripravených formulárov

Príjemca pri predkladaní formulára jednotnej žiadosti, žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu opraví vopred pripravený formulár uvedený v článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak nastali akékoľvek zmeny, najmä prevody platobných nárokov v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, alebo ak je ktorákoľvek informácia vo vopred pripravených formulároch nesprávna.Oddiel 2

Žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

Článok 17

Špecifické požiadavky na žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

▼M1

1.  Na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a/alebo nepoľnohospodárskej pôdy v zmysle článku 14 ods. 1 písm. d) a e) príslušný orgán poskytne príjemcovi geopriestorový formulár žiadosti o pomoc.

▼B

2.  Odsek 1 sa uplatňuje takto:

a) 

od roku nároku 2016 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 25 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

b) 

od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

c) 

od roku 2018 na všetkých príjemcov.

3.  Keď príjemca nie je schopný predložiť žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu pomocou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc, príslušný orgán poskytne príjemcovi buď:

a) 

potrebnú technickú pomoc, alebo

b) 

vopred pripravené formuláre a príslušný grafický materiál na papieri. V tomto prípade príslušný orgán prepíše informácie doručené od príjemcu pomoci do geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

4.  Vo vopred pripravených formulároch poskytnutých príjemcovi sa uvádza maximálna plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, na referenčný pozemok v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a plocha určená v predchádzajúcom roku na poľnohospodársky pozemok na účely režimu základných platieb, režimu jednotnej platby na plochu a/alebo opatrenia na rozvoj vidieka na plochu.

V grafickom materiáli poskytnutom príjemcovi v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uvádzajú hranice a jedinečná identifikácia referenčných pozemkov podľa článku 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a hranice poľnohospodárskych pozemkov určené v predchádzajúcom roku tak, aby príjemca mohol správne uviesť veľkosť a polohu každého poľnohospodárskeho pozemku. Od roku nároku 2016 sa v tomto grafickom materiáli musí uvádzať aj typ, veľkosť a poloha oblastí ekologického záujmu určených v predchádzajúcom roku.

5.  Príjemca jednoznačne identifikuje a nahlási plochu každého poľnohospodárskeho pozemku, a ak je to uplatniteľné, typ, veľkosť a polohu oblastí ekologického záujmu. Pokiaľ ide o ekologizačnú platbu, príjemca uvedie aj využitie nahlásených poľnohospodárskych pozemkov.

Na tento účel môže príjemca potvrdiť informácie, ktoré už boli poskytnuté vo vopred pripravenom formulári. Keď informácie o ploche, polohe alebo hranici poľnohospodárskeho pozemku alebo, ak je to uplatniteľné, veľkosti a polohe oblastí ekologického záujmu však nie sú správne alebo sú neúplné, príjemca opraví vopred pripravený formulár alebo v ňom vykoná zmeny.

Príslušný orgán posúdi na základe opráv alebo doplnení vykonaných príjemcami vo vopred pripravených formulároch, či je so zreteľom na článok 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 potrebná aktualizácia príslušného referenčného pozemku.

6.  Keď príjemca vykonáva rovnocenné postupy v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 prostredníctvom záväzkov prijatých v súlade s článkom 39 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 ( 4 ) alebo s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, záväzok sa uvádza v žiadosti o pomoc s odkazom na zodpovedajúcu žiadosť o platbu.

Keď príjemca vykonáva rovnocenné postupy prostredníctvom vnútroštátnych alebo regionálnych environmentálnych certifikačných systémov v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, odseky 4 a 5 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o vopred pripravený formulár a vyhlásenie príjemcu.

Na účely regionálneho alebo kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 a 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a na účely časti povinností týkajúcich sa oblasti ekologického záujmu, ktoré musia príjemcovia splniť individuálne, príjemcovia, ktorí sa zúčastňujú takéhoto regionálneho alebo kolektívneho plnenia, jednoznačne určia a nahlásia vo vzťahu ku každému poľnohospodárskemu pozemku typ, veľkosť a polohu oblasti ekologického záujmu v súlade s odsekom 5 tohto článku. Príjemcovia vo svojej žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu uvedú odkaz na nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia, ako sa uvádza v článku 18 tohto nariadenia.

7.  Pokiaľ ide o plochy využívané na pestovanie konope v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, jednotná žiadosť obsahuje:

a) 

všetky informácie potrebné na identifikáciu pozemkov so zasiatou konope s uvedením druhu použitého osiva;

b) 

údaj o množstvách použitého osiva (kg na hektár);

▼M5

c) 

oficiálne návesky na obale osiva v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES ( 5 ), a najmä jej článkom 12, alebo akýkoľvek iný dokument uznaný členským štátom za rovnocenný; alebo, v prípade odrôd na zachovanie uznaných v súlade so smernicou Komisie 2008/62/ES ( 6 ), návesky dodávateľa alebo vytlačené alebo opečatené oznámenie na obaloch osiva odrôd na zachovanie podľa článku 18 uvedenej smernice.

▼M3

Odchylne od prvého pododseku písm. c) sa návesky v prípade, keď sa sejba koná po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti, predložia najneskôr do 30. júna. V prípade konopy pestovanej ako medziplodina sa však návesky musia predložiť do dňa, ktorý majú stanoviť členské štáty, najneskôr však 1. septembra. Keď sa návesky musia predložiť aj iným vnútroštátnym orgánom, členské štáty môžu stanoviť vrátenie týchto návesiek príjemcovi po tom, ako ich predložil v súlade s uvedeným písmenom. Vrátené návesky sa musia označiť ako použité na účely žiadosti.

▼B

8.  Pokiaľ ide o osobitnú platbu na bavlnu uvedenú v hlave IV kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, jednotná žiadosť obsahuje:

a) 

názov odrody použitého semena bavlny;

b) 

v prípade potreby názov a adresu schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej je príjemca členom.

9.  Plochy, ktoré sa nevyužívajú na účely režimov pomoci stanovených v hlavách III, IV a V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo na účely režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v nariadení 1308/2013 sa nahlasujú pod jednou položkou alebo viacerými položkami s názvom „iné využitia“.

Článok 18

Nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia

Pre každé regionálne alebo kolektívne plnenie v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa predkladá nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia dopĺňajúce žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu každého zúčastneného príjemcu.

Nahlásenie musí obsahovať všetky potrebné doplňujúce informácie na overenie plnenia povinností, pokiaľ ide o regionálne alebo kolektívne plnenie v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 uvedeného nariadenia, najmä:

a) 

jedinečnú identifikáciu každého zúčastneného príjemcu;

b) 

minimálne percento, ktoré musí splniť každý zúčastnený príjemca jednotlivo, ako je uvedené v článku 46 ods. 6 druhom pododseku uvedeného nariadenia;

c) 

celkovú plochu súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 5 uvedeného nariadenia, alebo spoločnej oblasti ekologického záujmu uvedenej v článku 46 ods. 6 uvedeného nariadenia, vzhľadom na ktorú sa povinnosti plnia kolektívne;

d) 

vopred pripravený grafický materiál, v ktorom sú uvedené hranice a jedinečná identifikácia referenčných pozemkov, ktoré sa majú použiť na jednoznačnú identifikáciu súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu alebo spoločných oblastí ekologického záujmu a ich hraníc.

V prípade regionálneho plnenia, ak podrobný plán stanovený v článku 46 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 obsahuje všetky informácie uvedené v druhom pododseku tohto článku, sa nahlásenie uvedené v prvom pododseku môže nahradiť odkazom na plán.

V prípade kolektívneho plnenia sa nahlásenie uvedené v prvom pododseku doplní písomnou dohodou stanovenou v článku 47 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

Článok 19

Žiadosti týkajúce sa účasti na režime pre malých poľnohospodárov a vystúpenia z neho

1.  Žiadosti podané v roku 2015 pre účasť na režime pre malých poľnohospodárov uvedené v článku 62 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 musia obsahovať odkaz na jednotnú žiadosť podanú za rok nároku 2015 tým istým príjemcom a, ak je to uplatniteľné, vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý osobitných podmienok týkajúcich sa režimu pre malých poľnohospodárov stanovených v článku 64 uvedeného nariadenia.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť uvedená v prvom pododseku sa má predložiť spolu s jednotnou žiadosťou alebo ako jej súčasť.

2.  Od roku nároku 2016 členské štáty zabezpečia zjednodušený postup podávania žiadostí uvedený v článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.  Vopred pripravené formuláre, ktoré sa majú použiť pri postupe podávania žiadostí uvedenom v odseku 2, sa zostavia na základe informácií poskytnutých v jednotnej žiadosti predloženej za rok nároku 2015 a obsahujú najmä:

a) 

všetky dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na splnenie článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v prípade potreby aj všetky ďalšie informácie potrebné na potvrdenie toho, že príjemca stále spĺňa článok 9 uvedeného nariadenia;

b) 

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý osobitných podmienok týkajúcich sa režimu pre malých poľnohospodárov ustanovených v článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď sa členské štáty rozhodnú pre spôsob platby stanovený v článku 63 ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 bez uplatnenia jeho tretieho pododseku, vopred pripravené formuláre sa odchylne od prvého pododseku tohto odseku poskytnú v súlade s oddielom 1 tejto kapitoly.

4.  Príjemcovia, ktorí sa rozhodli vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov v roku nasledujúcom po roku 2015 v súlade s článkom 62 ods. 1 druhým pododsekom alebo článkom 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informujú príslušný orgán o svojom vystúpení v súlade s postupmi, ktoré zaviedli členské štáty.Oddiel 3

Iné žiadosti

Článok 20

Osobitné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o pomoc

Príjemca, ktorý nežiada o pomoc v rámci nijakého režimu pomoci na plochu, no žiada o pomoc v rámci iného režimu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 alebo o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nahlasuje, ak má k dispozícii poľnohospodársku plochu, tieto plochy vo svojom formulári žiadosti o pomoc v súlade s článkom 17 tohto nariadenia.

Príjemca, na ktorého sa vzťahujú len povinnosti krížového plnenia v súlade s článkami 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nahlasuje vo svojom formulári žiadosti o pomoc plochy, ktoré má k dispozícii v každom kalendárnom roku, v ktorom sa tieto povinnosti uplatňujú.

Členské štáty však môžu príjemcov od týchto povinností stanovených v prvom a druhom pododseku oslobodiť, keď sú dotknuté informácie sprístupnené príslušným orgánom v rámci iných administratívnych a kontrolných systémov, ktoré zaručujú zlučiteľnosť s integrovaným systémom v súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 21

Požiadavky týkajúce sa žiadosti o pomoc na dobytok a žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá

1.  Žiadosť o pomoc na dobytok vymedzená v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 alebo žiadosť o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá vymedzených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 14 uvedeného nariadenia musí obsahovať všetky informácie potrebné na stanovenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu, a najmä:

a) 

totožnosť príjemcu;

b) 

odkaz na jednotnú žiadosť, ak už bola podaná;

c) 

počet zvierat každého druhu, vzhľadom na ktoré sa podáva žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu na zvieratá, a v prípade hovädzieho dobytka identifikačný kód zvierat;

d) 

ak je to uplatniteľné, záväzok príjemcu držať zvieratá uvedené v písmene c) vo svojom poľnohospodárskom podniku počas obdobia stanoveného členským štátom a informácie o mieste alebo miestach držania zvierat vrátane príslušného časového obdobia;

e) 

v prípade potreby akékoľvek podporné dokumenty potrebné na určenie oprávnenosti na využitie príslušného režimu alebo opatrenia;

f) 

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý podmienok týkajúcich sa predmetnej pomoci a/alebo podpory.

2.  Každý držiteľ zvierat má právo získať od príslušného orgánu bez obmedzenia, v primeraných intervaloch a bez nadmerného oneskorenia, informácie o údajoch, ktoré sa týkajú jeho a jeho zvierat vedených v počítačovej databáze zvierat. Príjemca pri predkladaní žiadosti o pomoc na dobytok nahlási, že tieto údaje sú správne a úplné, alebo opraví nesprávne alebo doplní chýbajúce údaje.

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 sa nemusia zahrnúť do žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok, keď už boli príslušnému orgánu oznámené.

4.  Členské štáty môžu zaviesť postupy, v rámci ktorých sa údaje obsiahnuté v počítačovej databáze zvierat môžu použiť na účely žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok za predpokladu, že počítačovou databázou zvierat sa poskytuje dostatočná úroveň uistenia a vykonávania nevyhnutná na správne riadenie dotknutých režimov pomoci alebo podporných opatrení na úrovni jednotlivých zvierat.

Postupy uvedené v prvom pododseku môžu pozostávať zo systému, v súlade s ktorým môže príjemca požiadať o pomoc a/alebo podporu na všetky zvieratá, ktoré sú v deň alebo počas obdobia, ktoré stanovili členské štáty, oprávnené na pomoc a/alebo podporu na základe údajov obsiahnutých v počítačovej databáze zvierat.

V tom prípade prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia, aby zaručili:

a) 

jasné určenie dátumu alebo obdobia uvedeného v druhom pododseku a jeho oznámenie príjemcovi v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na predmetný režim pomoci a/alebo podporné opatrenie;

b) 

informovanosť príjemcu o tom, že akékoľvek potenciálne oprávnené zvieratá, u ktorých sa zistilo, že neboli správne identifikované alebo zaregistrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat, sa považujú za zvieratá, v prípade ktorých sa zistilo neplnenie povinností podľa článku 31 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

▼M4

4a.  Ak neexistuje nijaká počítačová databáza, môžu členské štáty v prípade druhov s krátkym produkčným cyklom podporovaných podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 zaviesť postupy, vďaka ktorým sa údaje obsiahnuté v certifikátoch o zabití alebo iných podporných dokumentoch použijú na účely žiadosti o platbu na dobytok. Tieto údaje musia poskytovať úroveň istoty a vykonávania nevyhnutnú na primerané riadenie príslušného podporného opatrenia na úrovni jednotlivých zvierat.

Postupy uvedené v prvom pododseku môžu pozostávať zo systému, v rámci ktorého príjemca žiada o podporu na všetky zvieratá, ktoré sú v deň alebo počas obdobia stanoveného členským štátom oprávnené na podporu na základe údajov obsiahnutých v certifikátoch o zabití alebo iných podporných dokumentoch.

V takom prípade členské štáty musia prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na dané podporné opatrenie dátum alebo obdobie uvedené v druhom pododseku boli jasne určené a aby si ich bol príjemca vedomý.

▼B

5.  Členské štáty môžu stanoviť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 sa môžu zaslať alebo sa zasielajú prostredníctvom orgánu alebo orgánov nimi schválených. Za predložené údaje je však aj naďalej zodpovedný príjemca.Oddiel 4

Osobitné ustanovenia týkajúce sa platobných nárokov

Článok 22

Prideľovanie alebo zvyšovanie hodnoty platobných nárokov

1.  Žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb v súlade s článkom 20, článkom 24, článkom 30 okrem ods. 7 písm. e) a článkom 39 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa predkladajú do dátumu, ktorý majú stanoviť členské štáty. Najneskorším stanoveným dátumom je 15. máj príslušného kalendárneho roka.

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, ktorým je najneskôr 15. jún príslušného kalendárneho roka.

2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť o pridelenie platobných nárokov sa musí predkladať v rovnakom čase ako žiadosť o pomoc v rámci režimu základných platieb.

Článok 23

Vymáhanie neoprávnených platobných nárokov

1.  Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že počet pridelených platobných nárokov bol príliš vysoký, počet platobných nárokov pridelených navyše sa prevedie späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď chybu uvedenú v prvom pododseku spravil príslušný orgán alebo iný orgán a ak chybu nemohol logicky odhaliť príjemca, hodnota zostávajúcich platobných nárokov pridelených tomuto príjemcovi sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Keď príjemca, ktorému bol pridelený príliš vysoký počet platobných nárokov, medzičasom previedol platobné nároky na iných príjemcov, ich nadobúdatelia by mali byť takisto viazaní povinnosťou stanovenou v prvom pododseku proporčne podľa počtu na nich prevedených platobných nárokov, ak príjemca, ktorému boli platobné nároky pôvodne pridelené, nemá k dispozícii dostatočný počet platobných nárokov na pokrytie počtu neoprávnených platobných nárokov.

2.  Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že platby poskytnuté príjemcovi na rok 2014 podľa článku 26 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia alebo hodnota platobných nárokov, ktoré má príjemca, v deň predloženia jeho žiadosti na rok 2014 podľa článku 26 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia alebo jednotková hodnota platobných nárokov uvedená v článku 26 ods. 5 uvedeného nariadenia alebo zvýšenie jednotkovej hodnoty platobných nárokov, ako je stanovené v článku 30 ods. 10 uvedeného nariadenia, alebo celková hodnota pomoci poskytnutej príjemcom za kalendárny rok, ktorý predchádzal vykonávaniu režimu základných platieb podľa článku 40 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia, boli príliš vysoké, hodnota uvedených platobných nárokov založená na nesprávnom odkaze pre príslušného príjemcu sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Táto úprava sa vykoná aj pokiaľ ide o platobné nároky, ktoré boli medzičasom prevedené na iných príjemcov.

Hodnota zníženia sa prevedie späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.  Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že sa u toho istého príjemcu vyskytla situácia uvedená v odseku 1, ako aj v odseku 2, úprava hodnoty všetkých platobných nárokov podľa odseku 2 sa uskutoční predtým, než sa neoprávnené platobné nároky prevedú späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv v súlade s odsekom 1.

4.  Úpravy počtu a/alebo hodnoty platobných nárokov stanovené v tomto článku nesmú viesť k systematickému prepočítavaniu zostávajúcich platobných nárokov.

5.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú vymáhať neoprávnené platobné nároky, keď je celková hodnota týchto platobných nárokov, ako je stanovená v elektronickom registri na identifikáciu a registráciu platobných nárokov v čase vykonávania overovaní vzhľadom na vykonanie úprav uvedených v tomto článku, 50 eur alebo menej v ktoromkoľvek roku, v ktorom sa uplatňuje režim základných platieb v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013.

Neoprávnené sumy vyplatené vo vzťahu k rokom nároku predchádzajúcim úpravy sa vymáhajú v súlade s článkom 7 tohto nariadenia. Pri určovaní týchto neoprávnených súm sa zohľadňujú vplyvy úprav stanovených v tomto článku na počet a tam, kde je to relevantné, na hodnotu platobných nárokov za všetky príslušné roky.HLAVA III

KONTROLYKAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 24

Všeobecné zásady

1.  Administratívne kontroly a kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečilo účinné overenie:

a) 

správnosti a úplnosti informácií uvedených v žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu, žiadosti o platbu alebo inom vyhlásení;

b) 

plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa príslušného režimu pomoci a/alebo podporných opatrení, podmienok, podľa ktorých sa poskytuje pomoc a/alebo podpora alebo oslobodenie od povinnosti;

c) 

požiadaviek a noriem relevantných pre krížové plnenie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa plnenie všetkých platných podmienok stanovených právom Únie alebo v príslušnom vnútroštátnom práve a dokumentoch obsahujúcich vykonávacie opatrenia alebo programom rozvoja vidieka dalo kontrolovať podľa súboru overiteľných ukazovateľov stanovených členskými štátmi.

3.  Výsledky administratívnych kontrol a kontrol na mieste sa posúdia s cieľom zistiť, či by akékoľvek vzniknuté problémy mohli vo všeobecnosti znamenať riziko pre iné podobné operácie, príjemcov alebo iné subjekty. Na základe posúdenia sa určia aj príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie preskúmanie, ktoré môže byť potrebné, a potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

▼M6

4.  Príslušný orgán vykonáva fyzické inšpekcie v teréne v prípade, že interpretácia satelitných alebo leteckých ortofotosnímok ani iné relevantné dôkazy vrátane dôkazov, ktoré poskytol príjemca na žiadosť príslušného orgánu, neposkytujú výsledky, na základe ktorých by sa dospelo ku konečným záverom, ktoré by príslušný orgán presvedčili o oprávnenosti, prípadne správnej veľkosti plochy, ktorá je predmetom administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste.

▼B

5.  Táto kapitola sa vzťahuje na všetky kontroly vykonávané na základe tohto nariadenia a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v hlave IV a V. Odsek 3 sa však nevzťahuje na hlavu V.

Článok 25

Ohlásenie kontrol na mieste

Kontroly na mieste sa môžu ohlásiť za predpokladu, že to nie je v rozpore s ich účelom alebo účinnosťou. Každé ohlásenie sa prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie a neprekročí 14 dní.

▼M1

Pokiaľ ide o kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o pomoc na dobytok alebo žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá, alebo záväzkov oznámených v súlade s článkom 14a ods. 5, nesmie ohlásenie prekročiť 48 hodín, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov. Okrem toho, ak sa v právnych predpisoch uplatniteľných na akty a normy rozhodujúce pre krížové plnenie vyžaduje ohlasovanie kontrol na mieste, dané pravidlá sa uplatňujú aj v prípade kontrol na mieste zameraných na krížové plnenie.

▼B

Článok 26

Načasovanie kontrol na mieste

1.  V prípade potreby sa kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení vykonávajú v rovnakom čase ako akékoľvek iné kontroly stanovené v práve Únie.

2.  Na účely opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému sa kontroly na mieste rozvrhnú na celý rok na základe analýzy rizík, ktoré predstavujú rozličné záväzky v rámci každého opatrenia.

▼M1

Kontroly na mieste týkajúce sa záväzkov oznámených v súlade s článkom 14a ods. 5 sa uskutočňujú v lehotách, ktoré zabezpečujú účinné overovanie oznámeného záväzku.

▼B

3.  Kontrolami na mieste sa overuje plnenie všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností režimov pomoci alebo podporných opatrení, pre ktoré bol príjemca vybraný v súlade s článkom 34.

Trvanie kontrol na mieste sa prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie.

4.  Keď sa určité kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti môžu kontrolovať iba počas špecifického časového obdobia, kontroly na mieste si môžu vyžadovať neskoršie dodatočné návštevy. V takomto prípade sa kontroly na mieste koordinujú tak, aby sa obmedzil počet a trvanie takýchto návštev jedného príjemcu na potrebné minimum. V prípade potreby sa takéto návštevy môžu vykonať aj prostredníctvom diaľkového snímania v súlade s článkom 40.

Keď sú potrebné dodatočné návštevy týkajúce sa pôdy ležiacej úhorom, medzí, nárazníkových zón, pásov hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodín a/alebo zelenej pokrývky nahlásených ako oblastí ekologického záujmu, 50 % týchto dodatočných návštev sa týka toho istého príjemcu vybraného na základe analýzy rizika a čo sa týka zvyšných 50 % prípadov, návštevy sa vykonajú u rôznych dodatočne vybraných príjemcov. Rôzni dodatoční príjemcovia sa vyberú náhodne zo všetkých príjemcov, ktorí majú pôdy ležiace úhorom, medze, nárazníkové zóny, pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodiny a/alebo zelenú pokrývku nahlásené ako oblasti ekologického záujmu a takéto návštevy sa môžu obmedziť na plochy nahlásené ako pôdy ležiace úhorom, medze, nárazníkové zóny, pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodiny a/alebo zelená pokrývka.

Ak sú potrebné dodatočné návštevy, na každú dodatočnú návštevu sa uplatňuje článok 25.

Článok 27

Vzájomné oznamovanie výsledkov kontrol

Ak je to uplatniteľné, administratívne kontroly a kontroly na mieste týkajúce sa oprávnenosti zohľadňujú prípady podozrenia z neplnenia povinností oznámené inými útvarmi, subjektmi alebo organizáciami.

▼M8

Členské štáty zabezpečia, aby všetky relevantné zistenia v rámci kontrol plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, pokiaľ ide o režimy uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, požiadaviek a noriem relevantných z hľadiska krížového plnenia a/alebo podpory v rámci opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému, boli oznámené relevantnému príslušnému orgánu zodpovednému za poskytnutie príslušnej platby. Členské štáty takisto zabezpečia, aby verejné alebo súkromné certifikačné orgány uvedené v článku 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 informovali príslušný orgán zodpovedný za poskytnutie platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie o akýchkoľvek zisteniach dôležitých pre správne poskytnutie tejto platby príjemcom, ktorí sa rozhodli pre plnenie svojich povinností prostredníctvom rovnocenných postupov pomocou certifikácie.

▼B

V prípade, že sa administratívne kontroly alebo kontroly na mieste týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému vzťahujú na rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, výsledky týchto kontrol sa oznámia na účely vykonania následných krokov týkajúcich sa poskytnutia platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.KAPITOLA II

Administratívne kontroly v rámci integrovaného systému

Článok 28

Administratívne kontroly

1.  Administratívne kontroly uvedené v článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vrátane krížových kontrol musia umožniť zistenie neplnenia povinností, najmä automatickým zistením s použitím počítačových prostriedkov. Kontroly sa vzťahujú na všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. Zabezpečujú:

a) 

plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa režimu pomoci alebo podporného opatrenia;

b) 

aby nedochádzalo k zdvojenému financovaniu prostredníctvom iných režimov Únie;

c) 

úplnosť žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu a ich predloženie v príslušnej lehote a, ak je to uplatniteľné, predloženie podporných dokumentov a preukázanie oprávnenosti prostredníctvom nich;

d) 

plnenie dlhodobých záväzkov, v prípade potreby.

2.  Čo sa týka režimov pomoci na zvieratá a podporných opatrení na zvieratá, členské štáty môžu, v prípade potreby, použiť dôkazy získané od iných útvarov, subjektov alebo organizácií, aby overili plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, za predpokladu, že daný útvar, subjekt alebo organizácia fungujú na úrovni dostatočnej na kontrolu tohto plnenia.

Článok 29

Krížové kontroly

1.  Administratívne kontroly zahŕňajú v prípade potreby krížové kontroly:

a) 

nahlásených platobných nárokov a nahlásených poľnohospodárskych pozemkov, v uvedenom poradí, s cieľom zabrániť viacnásobnému poskytnutiu tej istej pomoci alebo podpory týkajúcej sa toho istého kalendárneho roka alebo roka nároku a predísť akémukoľvek neoprávnenému akumulovaniu pomoci poskytnutej v rámci režimov pomoci na plochu uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a v prílohe VI k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009 ( 7 ) a opatrení podpory na plochu vymedzených v článku 2 druhom pododseku bode 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

b) 

platobných nárokov s cieľom overiť ich existenciu a oprávnenosť na pomoc;

c) 

medzi poľnohospodárskymi pozemkami, ako boli nahlásené v jednotnej žiadosti a/alebo žiadosti o platbu, a informáciami obsiahnutými v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov o každom referenčnom pozemku v súlade s článkom 5 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 s cieľom overiť oprávnenosť na režim priamych platieb a/alebo opatrenie na rozvoj vidieka týchto plôch ako takých;

d) 

medzi platobnými nárokmi a určenou plochou s cieľom overiť, či nároky sprevádza minimálne rovnaký počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sa vymedzuje v článku 32 ods. 2 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e) 

prostredníctvom systému identifikácie a registrácie zvierat s cieľom overiť oprávnenosť na pomoc a/alebo podporu a zabrániť neoprávnenému viacnásobnému poskytnutiu tej istej pomoci a/alebo podpory týkajúcej sa toho istého kalendárneho roku alebo roka nároku;

f) 

medzi nahláseniami príjemcov v jednotnej žiadosti o členstvo v schválenej medziodvetvovej organizácii, informáciami podľa článku 17 ods. 8 tohto nariadenia a informáciami predloženými príslušnou schválenou medziodvetvovou organizáciou s cieľom overiť oprávnenosť na zvýšenie pomoci podľa článku 60 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g) 

s cieľom overiť plnenie kritérií schvaľovania medziodvetvových organizácií a zoznam ich členov najmenej raz za 5 rokov.

Na účely prvého pododseku písm. c), keď integrovaný systém zabezpečuje geopriestorové formuláre žiadosti o pomoc, sa krížové kontroly vykonávajú ako priestorový priesečník digitalizovanej plochy nahlásenej do identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov. Okrem toho krížové kontroly sa vykonávajú s cieľom zabrániť dvojitému uplatňovaniu nároku na tú istú plochu.

▼M6

Údaje zo žiadostí, ktoré sa nepovažujú za prípustné ani oprávnené na platbu, alebo údaje o žiadateľoch, ktorí sa nepovažujú za prípustných ani oprávnených na platbu, ako je uvedené v článku 34 ods. 1, sa použijú na účely písmen a), c) a e) prvého pododseku tohto odseku.

▼B

2.  Po zisteniach neplnenia povinností vyplývajúcich z krížových kontrol sa musia uplatniť ostatné náležité administratívne postupy a v prípade potreby kontrola na mieste.

3.  Keď je referenčný pozemok predmetom žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu dvoch alebo viacerých príjemcov v rámci toho istého režimu pomoci alebo toho istého podporného opatrenia a keď sa nahlásené poľnohospodárske pozemky priestorovo prekrývajú alebo keď celková nahlásená plocha prekročí maximálnu plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu určenú v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, a rozdiel sa nachádza v medziach tolerancie merania stanovenej v súlade s článkom 38 tohto nariadenia týkajúcej sa uvedeného referenčného pozemku, členský štát môže stanoviť pomerné zmenšenie príslušných plôch, pokiaľ príjemca nepreukáže, že ktokoľvek z ostatných dotknutých príjemcov nadhodnotil pri nahlasovaní svoje plochy na úkor skôr uvedeného príjemcu.KAPITOLA III

Kontroly na mieste v rámci integrovaného systémuOddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 30

Miera kontrol režimov pomoci na plochu iných, ako sú platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

Pokiaľ ide o režimy pomoci na plochu iné, ako sú platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v súlade s ustanoveniami hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „ekologizačná platba“), kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na:

a) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Členské štáty musia zabezpečiť, aby kontrolná vzorka obsahovala aspoň 5 % všetkých príjemcov nahlasujúcich prevažne poľnohospodárske plochy, ktoré sú plochami prirodzene ponechanými v stave vhodnom na pastvu v súlade s článkom 10 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

b) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o redistributívnu platbu v súlade s hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu na oblasti s prírodnými prekážkami v súlade s hlavou III kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu pre mladých poľnohospodárov v súlade s hlavou III kapitolou 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platby na plochu v rámci dobrovoľnej viazanej podpory v súlade s hlavou IV kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu v rámci režimu pre malých poľnohospodárov v súlade s hlavou V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g) 

30 % plôch nahlásených na pestovanie konope v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

h) 

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o osobitnú platbu na bavlnu v súlade s hlavou IV kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 31

Miera kontrol týkajúca sa ekologizačnej platby

1.  Pokiaľ ide o ekologizačnú platbu, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na:

a) 

5 % všetkých príjemcov, ktorí musia dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „ekologizačné postupy“) a ktorí nepatria medzi príjemcov podliehajúcich kontrole uvedených v písmenách b) a c) (ďalej len „príjemcovia podliehajúci kontrole na účely ekologizácie“); táto vzorka zároveň zahŕňa minimálne 5 % všetkých príjemcov s plochami pokrytými trvalými trávnymi porastmi, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS ( 8 ) alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ( 9 ), a ďalšie citlivé oblasti uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b) 

3 %:

i) 

buď všetkých príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín a oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 uvedeného nariadenia,

ii) 

alebo príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení tak od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín, ako aj od povinností súvisiacich s oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 ods. 1 uvedeného nariadenia, v rokoch, v ktorých sa v členskom štáte neuplatňuje článok 44 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

c) 

5 % všetkých príjemcov, ktorí musia dodržiavať ekologizačné postupy a ktorí využívajú národné alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy uvedené v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d) 

5 % všetkých príjemcov zúčastnených na regionálnom plnení v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e) 

5 % kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f) 

100 % súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

▼M6

g) 

100 % všetkých pozemkov, na ktoré sa uplatňuje povinnosť opätovnej premeny pôdy na pôdu pokrytú trvalým trávnym porastom podľa článku 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

▼B

h) 

20 % všetkých príjemcov s povinnosťou opätovnej premeny pôdy na pôdu pokrytú trvalým trávnym porastom podľa článku 44 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

2.  Príjemcovia, ktorí dodržiavajú ekologizačné postupy prostredníctvom rovnocenných postupov v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov v súlade s článkom 61 uvedeného nariadenia alebo ktorých celý podnik vyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 ( 10 ), pokiaľ ide o ekologické poľnohospodárstvo, nesmú byť súčasťou kontrolnej vzorky a nesmú sa započítať do mier kontrol stanovených v tomto článku.

▼M1

3.  Ak v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedenom v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 nie sú vymedzené oblasti ekologického záujmu, miera kontrol stanovená v odseku 1 písm. a) a c) až e) sa doplní 5 % všetkých príjemcov z príslušného kontrolného súboru, ktorí musia mať oblasť ekologického záujmu na poľnohospodárskej ploche v súlade s článkami 43 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

▼B

Prvý pododsek sa však neuplatňuje, keď administratívny a kontrolný systém zabezpečuje, že všetky nahlásené oblasti ekologického záujmu sú určené a, ak je to uplatniteľné, zaznamenané v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 pred platbou.

Článok 32

Miera kontrol týkajúca sa opatrení na rozvoj vidieka

1.  Kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na 5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka. Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, miera kontrol vo výške 5 % sa dosiahne na úrovni jednotlivého opatrenia.

Uvedená kontrolná vzorka predstavuje aj minimálne 5 % príjemcov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorí uplatňujú rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.  Odchylne od odseku 1, v prípade skupín osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, každý jednotlivý člen takejto skupiny sa môže považovať za príjemcu na účely výpočtu miery kontrol stanovenej v odseku 1.

▼M1

2a.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak členský štát využíva možnosť podania kolektívnej žiadosti, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje aspoň na:

a) 

5 % všetkých kolektívov, ktoré podávajú kolektívnu žiadosť; táto vzorka súčasne pokrýva aspoň 5 % celkovej plochy nahlásenej v kolektívnej žiadosti v súlade s článkom 14a ods. 3 a

b) 

5 % záväzkov oznámených v súlade s článkom 14a ods. 5.

▼B

3.  Čo sa týka príjemcov viacročnej podpory poskytnutej v súlade s článkom 21 ods. 1) písm. a), článkami 28, 29 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 36 písm. a) bodmi iv) a v), článkom 36 písm. b) bodmi i), iii) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 vrátane platieb presahujúcich päť rokov, môže členský štát po piatom roku platby rozhodnúť o kontrole minimálne 2,5 % týchto príjemcov.

Prvý pododsek sa uplatňuje na podporu poskytnutú na základe článku 28 ods. 6 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 po piatom roku platby za príslušný záväzok.

▼M1

Ak členský štát využíva možnosť podávania kolektívnej žiadosti, tento odsek sa na kolektívy neuplatňuje.

▼B

4.  Príjemcovia kontrolovaní na základe odseku 3 sa nezohľadňujú na účely odseku 1.

Článok 33

Miera kontrol týkajúca sa režimov pomoci na zvieratá

1.  Pokiaľ ide o režimy pomoci na zvieratá, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa v prípade každého režimu pomoci vzťahuje minimálne na 5 % všetkých príjemcov, ktorí žiadajú o príslušný režim pomoci.

Keď však počítačová databáza zvierat neposkytuje úroveň uistenia a vykonávania potrebnú na správne riadenie uplatňovaného režimu pomoci, uplatňované percento týkajúce sa príslušného režimu pomoci je 10 %.

Vybraná kontrolná vzorka zahŕňa minimálne 5 % všetkých zvierat, vzhľadom na ktoré sa podali žiadosti o pomoc v rámci jednotlivých režimov pomoci.

2.  Ak je to uplatniteľné, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje na 10 % iných útvarov, subjektov alebo organizácií, ktoré poskytujú dôkazy na overenie plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, ako sa uvádza v článku 28 ods. 2.

▼M2

Článok 33a

Miera dodatočných následných kontrol na mieste týkajúcich sa príjemcov uvedených v článku 19a ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014

1.  U príjemcov, ktorým bola uložená znížená administratívna sankcia v súlade s článkom 19a ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v súvislosti s režimom pomoci alebo podporným opatrením na plochu za nadhodnotenie zistené počas kontroly na mieste, sa v nasledujúcom roku nároku vykoná následná kontrola na mieste v súvislosti s daným režimom pomoci alebo podporným opatrením.

▼M6

2.  Následné kontroly na mieste uvedené v odseku 1 nie sú potrebné, ak zistené nadhodnotenie viedlo k aktualizácii dotknutých referenčných pozemkov v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov podľa článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v roku zistenia alebo ak sa v nasledujúcom roku nároku v prípade príslušného režimu pomoci alebo podporného opatrenia vykonávajú monitorovacie kontroly uvedené v článku 40a tohto nariadenia a príslušný orgán mohol dospieť k záveru, či sa majú uplatniť administratívne sankcie uvedené v článku 19a ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

▼B

Článok 34

Výber kontrolnej vzorky

▼M6

1.  Žiadosti, ktoré sa nepovažujú za prípustné ani oprávnené na platbu v čase predloženia žiadosti alebo po administratívnych kontrolách na mieste, alebo žiadatelia, ktorí sa nepovažujú za prípustných ani oprávnených na platbu v čase predloženia žiadosti alebo po administratívnych kontrolách na mieste, nie sú súčasťou kontrolného súboru.

2.  Na účely článkov 30 a 31 sa pri výbere vzorky musí zabezpečiť, aby:

a) 

sa náhodne vybralo 1 % až 1,25 % kontrolného súboru uvedeného v článku 30 písm. a) až f) a h) a v článku 31 ods. 1 písm. a), c), d) a e);

b) 

sa náhodne vybralo 0,6 % až 0,75 % kontrolného súboru uvedeného v článku 31 ods. 1 písm. b);

c) 

sa náhodne vybralo 4 % až 5 % kontrolného súboru uvedeného v článku 31 ods. 1 písm. h);

d) 

sa zostávajúci počet príjemcov v kontrolnej vzorke uvedenej v článku 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) vybral na základe analýzy rizika.

Na účely článku 31 musia členské štáty zabezpečiť reprezentatívnosť kontrolnej vzorky, pokiaľ ide o jednotlivé postupy.

Dodatoční príjemcovia, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste na účely článku 31 ods. 3 prvého pododseku, sa vyberú na základe analýzy rizika.

▼M8

Ak sa príslušný orgán rozhodne uplatňovať možnosť stanovenú v článku 40a ods. 4 alebo v článku 70a ods. 3, zistenia z monitorovacích kontrol v predchádzajúcom roku nároku sa zohľadnia pri analýze rizika uvedenej v druhom pododseku písm. d).

▼M6

3.   ►M8  Na účely článkov 32 a 33 sa náhodne vyberie 20 % až 25 % minimálneho počtu príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, a ak sa uplatňuje článok 32 ods. 2a, 100 % kolektívov a 20 % až 25 % záväzkov, v prípade ktorých sa majú uskutočniť kontroly na mieste. Zostávajúci počet príjemcov a záväzkov, v prípade ktorých sa majú uskutočniť kontroly na mieste, sa vyberie na základe analýzy rizika. Ak sa príslušný orgán rozhodne uplatňovať možnosť stanovenú v článku 40a ods. 4 alebo v článku 70a ods. 3, zistenia z monitorovacích kontrol v predchádzajúcom roku nároku sa zohľadnia pri analýze rizika. ◄

Na účely článkov 32 a 33 môže náhodne vybratá časť vzorky zahŕňať aj príjemcov, ktorí už buď boli náhodne vybraní v súlade s písmenami a), b) a c) odseku 2, alebo dodatočných príjemcov, ktorí boli náhodne vybraní v súlade s článkom 26 ods. 4 druhým pododsekom, prípadne oboje. Počet takýchto príjemcov v kontrolnej vzorke nesmie prekročiť ich podiel v kontrolnom súbore.

Na účely článku 32 môžu členské štáty na základe analýzy rizika vybrať špecifické opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré sa vzťahujú na príjemcov.

▼B

4.  Ak je však počet príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, vyšší ako minimálny počet príjemcov uvedených v článkoch 30 až 33, percento náhodne vybraných príjemcov v dodatočnej vzorke nesmie prekročiť 25 %.

▼M6

4a.  Na účely článkov 30 až 33 a článku 40a ods. 1 písm. c) sa môže použiť ten istý príjemca, aby sa dodržalo niekoľko príslušných minimálnych mier kontroly, a to pod podmienkou, že sa neohrozí efektívnosť výberu vzoriek založených na analýze rizika.

Ak minimálne miery kontrol v prípade iných režimov pomoci alebo podporných opatrení, o ktoré vybraní príjemcovia požiadali, už boli splnené, kontroly na mieste u vybraných príjemcov môžu byť obmedzené len na režimy pomoci alebo opatrenia na rozvoj vidieka, na ktoré boli vybraní.

▼B

5.  Účinnosť analýzy rizika sa posudzuje a aktualizuje každý rok takto:

a) 

stanovením relevantnosti každého rizikového faktora;

▼M6

b) 

porovnaním výsledkov, pokiaľ ide o rozdiel medzi nahlásenou plochou a plochou určenou na základe vzorky založenej na analýze rizika a náhodne vybranej vzorky, alebo porovnaním výsledkov, pokiaľ ide o rozdiel medzi nahlásenými zvieratami a zvieratami určenými na základe vzorky založenej na analýze rizika a náhodne vybranej vzorky;

▼B

c) 

zohľadnením osobitnej situácie a v prípade potreby vývoja relevantnosti rizikových faktorov v členskom štáte;

d) 

zohľadnením charakteru neplnenia povinností, ktorý je dôvodom zvýšenia miery kontrol v súlade s článkom 35.

6.  Príslušný orgán vedie záznamy dôvodov výberu každého príjemcu na kontrolu na mieste. Inšpektor, ktorý vykonáva kontrolu na mieste, je zodpovedajúcim spôsobom informovaný pred začiatkom kontroly na mieste.

7.  V prípade potreby sa uskutoční čiastočný výber kontrolnej vzorky na základe dostupných informácií pred konečným termínom uvedeným v článku 13. Táto predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu.

Článok 35

Zvýšenie miery kontrol

Keď kontroly na mieste odhalia akékoľvek významné neplnenie povinností v súvislosti s daným režimom pomoci alebo podporným opatrením alebo v regióne alebo v časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši percento príjemcov ktorí sa majú kontrolovať na mieste v nasledujúcom roku.

Článok 36

Zníženie miery kontrol

1.  Miery kontrol stanovené v tejto kapitole možno znížiť len v súvislosti s režimami pomoci alebo podpornými opatreniami uvedenými v tomto článku.

2.  Odchylne od článku 30 písm. a), b) a f) môžu členské štáty, pokiaľ ide o režim základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, redistributívne platby a režim pre malých poľnohospodárov, rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý rok v jednotlivom režime na 3 %.

▼M1

Prvý pododsek sa uplatňuje iba vtedy, ak je v prípade všetkých príjemcov zavedený systém priestorového priesečníka všetkých žiadostí o pomoc so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 17 ods. 2.

Pokiaľ ide o rok nároku 2015, miera chybovosti zistená v náhodnej vzorke kontrolovanej na mieste nesmie v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch prekročiť 2 %. Členský štát osvedčuje mieru chybovosti v súlade s metodikou vypracovanou na úrovni Únie.

▼M1

Pokiaľ ide o rok nároku 2016, miera chybovosti zistená v náhodnej vzorke kontrolovanej na mieste nesmie v predchádzajúcom rozpočtovom roku prekročiť 2 %. Členský štát osvedčuje mieru chybovosti v súlade s metodikou vypracovanou na úrovni Únie s prihliadnutím na článok 7 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 ( 11 ).

▼B

3.  Odchylne od článku 30 písm. a), b) a f) môžu členské štáty, pokiaľ ide o režim základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, redistributívne platby a režim pre malých poľnohospodárov, rozhodnúť o zmenšení kontrolnej vzorky na vzorku vybranú v súlade s článkom 34 ods. 2 prvým pododsekom písm. a), ak sa kontroly vykonávajú na základe ortofotosnímok použitých na aktualizáciu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedeného v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba v prípade, ak členské štáty systematicky aktualizujú systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a kontrolujú všetkých príjemcov v celej oblasti, na ktorú sa vzťahuje, v období maximálne troch rokov, a každoročne pokryjú minimálne 25 % hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, zaznamenaných v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Minimálne percento pokrytia ročne sa neuplatňuje na členské štáty, ktoré majú menej ako 150 000 hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, zaznamenaných v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Pred uplatnením prvého pododseku museli členské štáty v priebehu predchádzajúcich troch rokov plne aktualizovať systém identifikácie príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

Ortofotosnímky použité na aktualizáciu nesmú byť staršie ako 15 mesiacov v deň ich použitia na účely aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Kvalita systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov posúdená v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 počas dvoch rokov predchádzajúcich uplatňovaniu prvého pododseku postačuje na zabezpečenie efektívneho overenia podmienok, za ktorých sa pomoc poskytuje.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa môže prijať na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. Na účely tohto pododseku sa regióny skladajú z celej oblasti, na ktorú sa vzťahuje jeden alebo viac samostatných systémov identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

▼M1

Tretí a štvrtý pododsek odseku 2 sa uplatňujú mutatis mutandis.

▼B

4.  Odchylne od článku 32 ods. 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý kalendárny rok na 3 % príjemcov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

▼M1

Prvý pododsek sa však neuplatňuje vo vzťahu k príjemcom, ktorí uplatňujú rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a vo vzťahu ku kolektívom a záväzkom, ktoré sa vyberajú v súlade s článkom 32 ods. 2a tohto nariadenia.

▼B

5.   ►M1  Odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú iba vtedy, ak sú splnené všeobecné podmienky zníženia minimálnej úrovne kontrol na mieste stanovenej v článku 41 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014. ◄ Keď sa už neplní ktorákoľvek z uvedených podmienok alebo podmienok stanovených v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku, členské štáty bezodkladne zrušia svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste a uplatnia minimálnu úroveň kontrol na mieste stanovenú v článku 30 písm. a), b) a f) a/alebo článku 32 od nasledujúceho roku nároku pre príslušné režimy pomoci alebo podporné opatrenia.

6.  Odchylne od článku 30 písm. g), keď členský štát zavedie systém predbežného schválenia pestovania konope, minimálna úroveň kontrol na mieste sa môže znížiť na 20 % plôch nahlásených na pestovanie konopy, ako sa uvádza v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

V tom prípade členský štát oznámi Komisii svoje podrobné pravidlá a podmienky spojené s jeho systémom predbežného schvaľovania rok pred uplatnením zníženej miery kontrol. Akékoľvek zmeny týchto podrobných pravidiel alebo podmienok sa bezodkladne oznamujú Komisii.Oddiel 2

Kontroly na mieste, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

Článok 37

Prvky kontrol na mieste

1.  Kontroly na mieste sa vzťahujú na všetky poľnohospodárske pozemky, vzhľadom na ktoré sa žiadalo o pomoc v rámci režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a/alebo pre ktoré sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

Čo sa týka kontroly opatrení na rozvoj vidieka stanovených v článku 21 ods. 1 písm. a) a v článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, kontroly na mieste sa vzťahujú aj na nepoľnohospodársku pôdu, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu.

Príslušný orgán posúdi na základe výsledkov kontroly, či je so zreteľom na článok 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 potrebná aktualizácia príslušného referenčného pozemku.

2.  Kontroly na mieste sa vzťahujú na meranie plochy a overovanie kritérií oprávnenosti, záväzkov a ďalších povinností týkajúcich sa plochy nahlásenej príjemcom v rámci režimov pomoci a/alebo podporných opatrení uvedených v odseku 1.

Pokiaľ ide o príjemcov žiadajúcich o priame platby v rámci režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a ktorých poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, kontrola na mieste zahŕňa aj overenie minimálnej činnosti na týchto plochách uvedenej v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.  Kontroly na mieste týkajúce sa ekologizačných postupov sa vzťahujú na všetky povinnosti, ktoré musí príjemca plniť. Ak je to relevantné, dodržiavanie prahových hodnôt uvedených v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 pre oslobodenie od postupov je súčasťou kontrol na mieste. Tento pododsek sa vzťahuje aj na kontroly na mieste vykonávané v súvislosti s národnými alebo regionálnymi environmentálnymi certifikačnými systémami uvedenými v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď sa kontrola na mieste týka regionálneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, kontrola na mieste sa vzťahuje aj na meranie plochy a overovanie povinností, ktoré členský štát uložil príjemcom alebo skupinám príjemcov.

Keď sa kontrola na mieste týka kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, kontrola na mieste zahŕňa:

a) 

overovanie kritérií tesnej blízkosti stanovených v súlade s článkom 47 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

b) 

meranie plochy a overovanie kritérií týkajúcich sa súvislých oblastí ekologického záujmu;

c) 

v prípade potreby dodatočné povinnosti, ktoré uložil členský štát príjemcom alebo skupinám príjemcov;

d) 

jednotlivé ekologizačné povinnosti, ktoré musí príjemca zúčastňujúci sa na kolektívnom plnení dodržiavať.

▼M1

4.  V prípade kolektívov vybraných v súlade s článkom 32 ods. 2a písm. a) sa kontroly na mieste vzťahujú na meranie plochy, overovanie kritérií oprávnenosti a ďalších povinností v súvislosti s plochou nahlásenou v kolektívnej žiadosti.

V prípade záväzkov vybraných v súlade s článkom 32 ods. 2a písm. b) sa kontroly na mieste vzťahujú na overovanie oznámených záväzkov.

▼B

Článok 38

Meranie plochy

▼M8

1.  Skutočné meranie plochy poľnohospodárskeho pozemku ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na náhodne vybranú vzorku minimálne 50 % poľnohospodárskych pozemkov, na ktoré boli podané žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na plochu alebo opatrení na rozvoj vidieka. Keď táto kontrola vzorky odhalí akékoľvek neplnenie povinností, musia sa zmerať všetky poľnohospodárske pozemky, alebo sa musia extrapolovať závery zo vzorky.

▼B

2.  Plochy poľnohospodárskych pozemkov sa merajú akýmikoľvek prostriedkami, ktoré preukázateľne zaručujú kvalitu merania minimálne na úrovni vyžadovanej platnými technickými normami stanovenými na úrovni Únie.

3.  Príslušný orgán môže, ak je to možné, použiť diaľkové snímanie v súlade s článkom 40 a techniky globálneho navigačného satelitného systému (GNSS).

4.  Stanoví sa jediná tolerancia nárazníkovej zóny pre všetky merania plôch vykonávané pomocou GNSS a/alebo ortozobrazenia. Na tento účel sa validujú použité meracie nástroje aspoň pre jednu triedu validácie tolerancie nárazníkovej zóny nachádzajúcej sa pod úrovňou jedinej hodnoty. Jediná hodnota tolerancie nesmie prekročiť 1,25 m.

Maximálna tolerancia, pokiaľ ide o každý poľnohospodársky pozemok, nesmie v absolútnom vyjadrení prekročiť 1,0 ha.

Čo sa týka opatrení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) a v článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o oblasť lesného hospodárstva, členské štáty však môžu určiť vhodné tolerancie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť vyššie ako dvojnásobok tolerancie uvedenej v prvom pododseku tohto odseku.

5.  Pri meraní sa môže zohľadniť celková plocha poľnohospodárskeho pozemku za predpokladu, že je plne oprávnená na poskytnutie podpory. V ostatných prípadoch sa zohľadňuje čistá oprávnená plocha. Na tento účel sa v prípade potreby môže použiť pomerný systém uvedený v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

6.  Na účely výpočtu podielov rôznych plodín pri diverzifikácii plodín uvedenej v článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa pri meraní zohľadňuje plocha skutočne pokrytá jednou plodinou v súlade s článkom 40 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014. Pri plochách, na ktorých sa uplatňuje zmiešané pestovanie plodín, sa zohľadňuje celková plocha so zmiešaným pestovaním plodín v súlade s článkom 40 ods. 3 prvým a druhým pododsekom uvedeného nariadenia alebo pokrytá zmiešanou plodinou v súlade s článkom 40 ods. 3 tretím pododsekom uvedeného nariadenia.

7.  Keď môže ►M6  článok 17 nariadenia (EÚ) č. 640/2014 ◄ viesť k umelému rozdeleniu plochy priľahlých poľnohospodárskych pozemkov s typom homogénnej krajinnej pokrývky na samostatné poľnohospodárske pozemky, meranie tejto plochy priľahlých poľnohospodárskych pozemkov s typom homogénnej krajinnej pokrývky sa zlúči do jedného merania príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

8.  V prípade potreby sa vykonajú ►M6  samostatné merania ◄ na poľnohospodárskom pozemku na účely režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a na priestorovo rôznom prekrývajúcom poľnohospodárskom pozemku na účely zostávajúcich režimov pomoci na plochu a/alebo opatrení na rozvoj vidieka.

▼M8

9.  Ak je plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu a ktorá sa zmerala v súlade s odsekmi 1 až 8, iná než plocha stanovená ako základ výpočtu pomoci alebo podpory, keď sa uplatňujú monitorovacie kontroly v súlade s článkom 40a, smerodajná je plocha zmeraná v súlade s odsekmi 1 až 8.

10.  V špecifickom prípade poľnohospodárskych pozemkov v podobe trvalých trávnych porastov alebo trvalých pasienkov, ktoré využívajú spoločne viacerí príjemcovia, sa skutočné meranie môže nahradiť kontrolami na základe ortofotosnímok používaných na aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedených v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a to za predpokladu, že predmetné kontroly sa vykonávajú na všetkých takýchto poľnohospodárskych pozemkoch počas maximálne trojročného obdobia a príslušný orgán môže preukázať účinné prevádzkové postupy, ktoré spĺňajú pravidlá stanovené v článku 7 tohto nariadenia, a sumy primerane vymáha.

▼B

Článok 39

Overovanie podmienok oprávnenosti

▼M8

1.  Overovanie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností viažucich sa na poľnohospodárske pozemky ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na náhodne vybranú vzorku minimálne 50 % poľnohospodárskych pozemkov, na ktoré boli podané žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na plochu alebo opatrení na rozvoj vidieka.

Keď však v prípade opatrení na rozvoj vidieka nie je možné primerane skontrolovať niektoré kritériá oprávnenosti, záväzky alebo iné povinnosti viažuce sa na poľnohospodárske pozemky, ak sa kontroly v súlade s prvým pododsekom obmedzia na kontroly náhodne vybranej vzorky, vyberie sa dodatočná vzorka na základe rizika, ktorá umožní kontrolu z hľadiska predmetných kritérií, záväzkov alebo povinností.

Ak sa pri náhodne vybranej vzorke alebo vzorke vybranej na základe rizika zistí akékoľvek neplnenie povinnosti, overenie kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností sa musí vykonať pri všetkých poľnohospodárskych pozemkoch, alebo sa musia extrapolovať závery zo vzorky.

Oprávnenosť poľnohospodárskych parciel sa overuje akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vrátane dôkazov, ktoré poskytol príjemca na žiadosť príslušného orgánu. Toto overovanie zahŕňa v prípade potreby aj overenie plodiny. Na tento účel sa v prípade potreby vyžaduje dodatočný dôkaz.

▼B

2.  Na trvalé trávne porasty, ktoré možno spásať a ktoré sú súčasťou zaužívaných miestnych postupov v prípade, keď trávy alebo iné rastlinné krmivá na pastvinách tradične neprevládajú, sa môže podľa potreby uplatniť koeficient zníženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, meranú v súlade s článkom 38 tohto nariadenia. Keď sa plocha využíva spoločne, príslušné orgány ju pridelia jednotlivým príjemcom v pomere, v akom ju využívajú alebo v pomere práv na jej užívanie.

3.  Krajinné prvky nahlásené príjemcami ako oblasť ekologického záujmu, ktorá nie je súčasťou plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, v súlade s článkami 9 a 10 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, sa overujú podľa rovnakých zásad, aké sa uplatňujú na plochy, na ktoré možno poskytnúť podporu.

▼M8

4.  V špecifickom prípade poľnohospodárskych pozemkov v podobe trvalých trávnych porastov alebo trvalých pasienkov, ktoré využívajú spoločne viacerí príjemcovia, sa overovanie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností môže nahradiť kontrolami na základe ortofotosnímok používaných na aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedených v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a to za predpokladu, že predmetné kontroly sa vykonávajú na všetkých takýchto poľnohospodárskych pozemkoch počas maximálne trojročného obdobia a príslušný orgán môže preukázať účinné prevádzkové postupy, ktoré spĺňajú pravidlá stanovené v článku 7 tohto nariadenia, a sumy primerane vymáha.

▼B

Článok 40

Kontroly pomocou diaľkového snímania

Keď členský štát vykonáva kontroly na mieste prostredníctvom diaľkového snímania, príslušný orgán:

a) 

vykonáva interpretáciu ortofotosnímok (satelitných alebo leteckých) všetkých poľnohospodárskych pozemkov pre každú žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu, ktorá sa má skontrolovať, s cieľom rozlíšiť typy krajinnej pokrývky a v prípade potreby druh plodiny, a merať plochu;

▼M6

b) 

vykonáva fyzické inšpekcie v teréne v prípade všetkých poľnohospodárskych pozemkov, pri ktorých interpretácia snímok ani iné relevantné dôkazy, ktoré si vyžiadal príslušný orgán, neumožňujú príslušnému orgánu presvedčivo overiť presnosť nahlásenia plôch;

▼B

c) 

vykonáva všetky kontroly potrebné na overenie plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a ďalších povinností týkajúcich sa poľnohospodárskych pozemkov;

d) 

prijíma alternatívne opatrenia na meranie plochy v súlade s článkom 38 ods. 1 všetkých pozemkov, na ktoré sa nevzťahuje vyhotovovanie snímok.

▼M6

Článok 40a

Monitorovacie kontroly

1.  Príslušné orgány môžu vykonávať monitorovacie kontroly. Ak sa tak rozhodnú urobiť, musia:

a) 

stanoviť postup pravidelného a systematického pozorovania, sledovania a posudzovania všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, ktoré možno monitorovať prostredníctvom údajov zo satelitov „sentinel“ programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou, a to za obdobie, ktoré umožňuje rozhodnúť o oprávnenosti pomoci alebo podpory;

b) 

v prípade potreby realizovať primerané následné činnosti s cieľom posúdiť oprávnenosť žiadanej pomoci alebo podpory;

c) 

vykonať kontroly v prípade 5 % príjemcov, ktorých sa týkajú kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti ktoré nemožno monitorovať na základe údajov zo satelitov „sentinel“ programu Copernicus ani iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou a ktoré sú relevantné pri rozhodovaní o oprávnenosti pomoci alebo podpory. 1 % až 1,25 % príjemcov sa vyberie náhodne. Zvyšní príjemcovia sa vyberú na základe analýzy rizika;

▼M8

d) 

informovať príjemcov o rozhodnutí vykonať monitorovacie kontroly a zaviesť vhodné nástroje na komunikáciu s príjemcami, aspoň pokiaľ ide o predbežné výsledky za jednotlivé poľnohospodárske pozemky získané pri postupe stanovenom v súlade s písmenom a) tohto pododseku, varovania a dôkazy požadované na účely písmen b) a c). Príslušné orgány zabezpečujú včasnú komunikáciu s príjemcami s cieľom podporovať ich pri plnení kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností a umožniť im riešiť alebo napraviť situáciu pred tým, ako sa v správe o kontrole uvedenej v článku 41 dospeje k záverom.

Na účely písmen b) a c) prvého pododseku sa fyzické inšpekcie v teréne vykonajú, keď príslušné dôkazy vrátane dôkazov, ktoré poskytol príjemca na žiadosť príslušného orgánu, neumožňujú rozhodnúť o oprávnenosti požadovanej pomoci alebo podpory. Fyzické inšpekcie v teréne sa môžu obmedziť na kontroly kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, ktoré sú relevantné pri rozhodovaní o oprávnenosti požadovanej pomoci alebo podpory. Tieto fyzické inšpekcie zahŕňajú meranie plochy len vtedy, ak je potrebné na určenie spĺňania predmetných kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností.

▼M8

Na účely prvého pododseku písm. c) možno kontroly kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností, ktoré nemožno monitorovať na základe údajov zo satelitov „sentinel“ programu Copernicus ani iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou, obmedziť na vzorku minimálne 50 % poľnohospodárskych pozemkov, ktoré príjemca nahlásil. Príslušný orgán môže danú vzorku vybrať náhodne alebo na základe iných kritérií. Ak sa vzorka poľnohospodárskych pozemkov vyberie náhodne a pri kontrolách sa zistí akékoľvek neplnenie povinnosti, príslušný orgán extrapoluje závery z predmetnej vzorky alebo skontroluje všetky poľnohospodárske pozemky. Ak sa vzorka vyberie na základe iných kritérií a pri kontrolách sa zistí akékoľvek neplnenie povinnosti, príslušný orgán skontroluje všetky poľnohospodárske pozemky.

▼M6

2.  Ak príslušný orgán vykonáva monitorovacie kontroly v súlade s odsekom 1, môže preukázať účinné prevádzkové postupy, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 7, 17 a 29 tohto nariadenia, a po posúdení v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 dokázal, že kvalita systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov je uspokojivá:

a) 

články 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, článok 37 ods. 2, 3 a 4 a články 38 a 40 tohto nariadenia sa neuplatňujú;

b) 

overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v pestovanej konope v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 sa uskutoční na 30 % plochy, prípadne na 20 % plochy, ak členský štát uplatňuje systém predbežného schvaľovania.

3.  Príslušný orgán sa môže rozhodnúť, že bude uplatňovať monitorovacie kontroly na úrovni jednotlivého režimu pomoci alebo podporného opatrenia alebo druhu operácie na plochu, prípadne na úrovni určených skupín príjemcov podliehajúcich kontrole na mieste na účely ekologizačnej platby, ako sa uvádza v článku 31 ods. 1 písm. a) až h).

V prvých dvoch rokov uplatňovania sa príslušný orgán môže rozhodnúť, že bude uplatňovať monitorovacie kontroly na príjemcov režimu pomoci alebo podporného opatrenia v oblastiach zvolených na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. V takýchto prípadoch plochy podliehajúce monitorovacím kontrolám v druhom roku uplatňovania musia byť väčšie než v prvom roku uplatňovania.

Ak sa príslušný orgán rozhodne vykonávať kontroly v súlade s prvým alebo druhým pododsekom, odseky 1 a 2 sa uplatnia iba na príjemcov podliehajúcich monitorovacím kontrolám.

▼M8

4.  Ak sa na základe postupu uvedenom v odseku 1 písm. a) odhalia zistenia relevantné pre režimy priamych platieb, opatrenia na rozvoj vidieka a požiadavky a/alebo normy, pri ktorých sa nevykonávajú monitorovacie kontroly, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť zohľadniť predmetné zistenia len vzhľadom na príjemcov vybraných v súlade s článkami 30, 31, 32 a 68 na kontroly na mieste zamerané na režimy priamych platieb, opatrenia na rozvoj vidieka a požiadavky a/alebo normy, pri ktorých sa nevykonávajú monitorovacie kontroly. Výnimka je obmedzená na trojročné obdobie nasledujúce po 1. januári kalendárneho roka, keď príslušný orgán začal vykonávať monitorovacie kontroly.

▼M6

Článok 40b

Oznámenia

▼M8

Svoje rozhodnutie realizovať monitorovacie kontroly členské štáty oznámia Komisii do 1. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom začnú monitorovacie kontroly vykonávať, pričom uvedú režimy alebo opatrenia alebo typy operácií a prípadne aj plochy v rámci týchto režimov alebo opatrení podliehajúce monitorovacím kontrolám, ako aj kritériá ich výberu. Komisia do 1. novembra každého kalendárneho roka poskytne vzor na predkladanie oznámení s podrobnými údajmi o tom, ktoré prvky treba do predmetných oznámení zahrnúť.

▼M8 —————

▼B

Článok 41

Správa o kontrole

1.  O každej kontrole na mieste podľa tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať podrobnosti vykonaných kontrol a vyvodiť závery o plnení kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností. V správe sa uvádzajú najmä:

a) 

kontrolované režimy pomoci alebo podporné opatrenia, žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu;

b) 

prítomné osoby;

c) 

kontrolované poľnohospodárske pozemky, merané poľnohospodárske pozemky vrátane, ak je to uplatniteľné, výsledku meraní každého meraného poľnohospodárskeho pozemku a použité metódy merania;

d) 

ak je to uplatniteľné, výsledky merania nepoľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka, a použité metódy merania;

e) 

či bola príjemcovi kontrola oznámená, a ak áno, v akom predstihu;

f) 

údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s jednotlivými režimami pomoci alebo režimami podpory;

g) 

údaj o akýchkoľvek ďalších vykonaných kontrolných meraniach;

h) 

údaj o akomkoľvek zistenom neplnení povinností, ktoré by si mohlo vyžadovať oznámenie vzhľadom na iné režimy pomoci, podporné opatrenia a/alebo krížové plnenie;

i) 

údaj o akýchkoľvek zistených prípadoch neplnenia povinností, ktoré by si mohli v budúcich rokoch vyžadovať následné kroky.

▼M6

Ak sa vykonávajú monitorovacie kontroly v súlade s článkom 40a, písmená b) až e) prvého pododseku sa neuplatňujú. Správa o kontrole musí obsahovať výsledky monitorovacích kontrol na úrovni pozemku.

▼B

2.  Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby potvrdil svoju prítomnosť pri kontrole a doplnil svoje pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

▼M1

Odchylne od prvého pododseku, ak členský štát využíva možnosť podania kolektívnych žiadostí, môže rozhodnúť o tom, že kolektívu nedá príležitosť podpísať kontrolnú správu, ak sa počas kontroly zistí neplnenie povinností. Ak sa v dôsledku takýchto kontrol odhalí akékoľvek neplnenie povinností, príležitosť podpísať správu sa poskytne predtým, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery, pokiaľ ide o prípadné zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie z toho vyplývajúce.

▼M8

Keď sa kontrola na mieste vykonáva pomocou diaľkového snímania v súlade s článkom 40 alebo pomocou monitorovania v súlade s článkom 40a, môžu členské štáty rozhodnúť, že príjemcovi neposkytnú príležitosť podpísať správu o kontrole, ak sa počas kontroly diaľkovým snímaním alebo monitorovaním nezistí žiadne neplnenie povinností. Ak sa v dôsledku takýchto kontrol alebo monitorovania odhalí akékoľvek neplnenie povinností, príležitosť podpísať správu sa poskytne pred tým, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery, pokiaľ ide o prípadné zníženia, zamietnutia, odňatia alebo administratívne sankcie z toho vyplývajúce. Keď sa uplatňujú monitorovacie kontroly, táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak sa príjemcom oznámia prípady neplnenia povinnosti pomocou nástrojov zavedených na komunikáciu s príjemcami v súlade s článkom 40a ods. 1 písm. d) a príjemcovia majú možnosť napadnúť skonštatovanie neplnenia povinnosti pred tým, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery, pokiaľ ide o prípadné zníženia, zamietnutia, odňatia alebo administratívne sankcie z toho vyplývajúce.

▼BOddiel 3

Kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o pomoc na dobytok a žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá

Článok 42

Kontroly na mieste

1.  Kontroly na mieste slúžia na overenie plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností a vzťahujú sa na všetky zvieratá, vzhľadom na ktoré boli podané žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na zvieratá alebo podporných opatrení na zvieratá, ktoré sa majú kontrolovať.

Keď členský štát stanovil časové obdobie v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. d), aspoň 50 % minimálnej miery kontrol na mieste stanovenej v článku 32 alebo článku 33 sa rozvrhne na celé toto časové obdobie týkajúce sa príslušného režimu pomoci na zvieratá alebo podporného opatrenia na zvieratá. ►M1  Pokiaľ však retenčné obdobie začína pred podaním žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, alebo ak toto obdobie nemožno stanoviť vopred, členské štáty môžu rozhodnúť, že kontroly na mieste stanovené v článku 32 alebo 33 sa rozložia na obdobie, počas ktorého zviera môže získať nárok na platbu alebo podporu. ◄

Keď členský štát využije možnosť stanovenú v článku 21 ods. 3, kontrolujú sa aj zvieratá, na ktoré možno poskytnúť pomoc, vymedzené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 17 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Kontroly na mieste zahŕňajú najmä kontrolu toho, či počet zvierat prítomných v podniku, vzhľadom na ktorý boli predložené žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu, a, ak je to uplatniteľné, počet zvierat, na ktoré možno poskytnúť pomoc, zodpovedá počtu zaregistrovaných zvierat a počtu zvierat oznámenému do počítačovej databázy zvierat.

2.  Kontroly na mieste zahŕňajú aj kontroly:

a) 

správnosti a koherentnosti zápisov v registri a oznámení do počítačovej databázy zvierat na základe vzorky podporných dokumentov ako faktúr vystavených pri nákupe a predaji, certifikátov o zabití, veterinárnych certifikátov a, ak je to uplatniteľné, pasov zvierat alebo dokumentov o premiestnení týkajúcich sa zvierat, vzhľadom na ktoré boli predložené žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci šiestich mesiacov pred kontrolou na mieste; ak sa však zistia nezrovnalosti, kontrola sa rozšíri na obdobie 12 mesiacov pred kontrolou na mieste;

b) 

toho, či všetky hovädzie zvieratá alebo ovce a kozy sú identifikované ušnými štítkami alebo inými prostriedkami identifikácie, ak je to uplatniteľné, s priloženým pasom zvierat alebo dokumentmi o premiestnení a či sú zaregistrované a či boli riadne oznámené do počítačovej databázy zvierat.

Kontroly uvedené v prvom pododseku písm. b) sa môžu vykonávať na základe náhodnej vzorky. Keď táto kontrola vzorky odhalí akékoľvek neplnenie povinností, kontrolujú sa všetky zvieratá, alebo sa extrapolujú závery zo vzorky.

Článok 43

Správa o kontrole v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a podpornými opatreniami na zvieratá

1.  O každej kontrole na mieste na základe tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať údaje o vykonaných kontrolách. V správe sa uvádzajú najmä:

a) 

kontrolované režimy pomoci na zvieratá a/alebo podporné opatrenia na zvieratá a žiadosti o pomoc na dobytok a/alebo žiadosti o platbu;

b) 

prítomné osoby;

c) 

počet a druh zistených zvierat a, ak je to uplatniteľné, čísla ušných štítkov, zápisy v registri a v počítačovej databáze zvierat a akékoľvek podporné dokumenty, ktoré boli kontrolované, výsledky kontrol a, kde je to uplatniteľné, osobitné poznámky týkajúce sa jednotlivých zvierat a/alebo ich identifikačný kód;

d) 

to, či bola príjemcovi návšteva oznámená, a ak áno, v akom predstihu. Najmä keď sa prekročí limit 48 hodín uvedený v článku 25, musí sa v správe o kontrole uviesť dôvod;

e) 

údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a/alebo podpornými opatreniami na zvieratá;

f) 

údaj o akýchkoľvek ďalších kontrolných meraniach, ktoré sa majú vykonať.

2.  Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby potvrdil svoju prítomnosť pri kontrole a doplnil svoje pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

3.  Keď členské štáty vykonávajú kontroly na mieste podľa tohto nariadenia v spojení s inšpekciami podľa nariadenia (ES) č. 1082/2003, správa o kontrole sa doplní správami v súlade s článkom 2 ods. 5 uvedeného nariadenia.

4.  Keď sa počas kontrol na mieste vykonávaných v súlade s týmto nariadením odhalia prípady nesúladu s hlavou I nariadenia (ES) č. 1760/2000 alebo nariadenia (ES) č. 21/2004, kópie správy o kontrole stanovenej v tomto článku sa bezodkladne zašlú orgánom zodpovedným za uplatňovanie uvedených nariadení.KAPITOLA IV

Osobitné pravidlá

Článok 44

Pravidlá týkajúce sa výsledkov kontrol pre regionálne alebo kolektívne oblasti ekologického záujmu

V prípade regionálneho alebo kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa určená plocha spoločných priľahlých oblastí ekologického záujmu pridelí každému účastníkovi úmerne k jeho podielu na spoločných ekologických oblastiach na základe toho, čo nahlásil v súlade s článkom 18 tohto nariadenia.

Na účely uplatňovania článku 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 na každého účastníka regionálneho alebo kolektívneho plnenia je určená oblasť ekologického záujmu súčtom prideleného podielu spoločných oblastí ekologického záujmu určených podľa prvého pododseku tohto článku a oblastí ekologického záujmu určených, pokiaľ ide o jednotlivé povinnosti.

▼M3 —————

▼BHLAVA IV

OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA NESÚVISIACE S PLOCHOU ANI SO ZVIERATAMIKAPITOLA I

Úvodné ustanovenie

▼M9

Článok 46

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na výdavky vzniknuté v rámci opatrení stanovených v článkoch 14 až 20, článku 21 ods. 1 s výnimkou ročnej prémie na základe písmen a) a b), článku 27, článku 28 ods. 9, článkoch 35, 36 a 39b a článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 20, článku 36 písm. a) bode vi), písmene b) bodoch ii), vi) a vii), článku 36 písm. b) bodoch i) a iii), pokiaľ ide o náklady na zriadenie, a článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

▼BKAPITOLA II

KontrolyOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 47

Žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia

1.  Členské štáty stanovia vhodné postupy na predkladanie žiadostí o podporu, žiadostí o platbu a iných vyhlásení týkajúcich sa opatrení na rozvoj vidieka nesúvisiacich s plochou ani so zvieratami.

2.  Príjemca musí v prípade opatrení na základe článku 15 ods. 1 písm. b), článku 16 ods. 1, článku 19 ods. 1 písm. c) a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 podať žiadosť o ročnú platbu.Oddiel 2

Ustanovenia týkajúce sa kontrol

Článok 48

Administratívne kontroly

1.  Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach, ktoré musí predložiť príjemca alebo tretia strana, a zahŕňajú všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. V rámci postupov sa musia zaznamenávať vykonané kontrolné práce, výsledky overovania a opatrenia prijaté v prípade nezrovnalostí.

2.  Administratívne kontroly žiadostí o podporu zabezpečujú súlad operácie s platnými povinnosťami stanovenými v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve alebo v programe rozvoja vidieka vrátane tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, štátnej pomoci a iných povinných noriem a požiadaviek. Kontroly zahŕňajú predovšetkým overovanie:

a) 

oprávnenosti príjemcu;

b) 

kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa operácie, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu;

▼M4

c) 

plnenia kritérií výberu, ak sa tieto kritériá uplatňujú;

▼B

d) 

oprávnenosti nákladov na operáciu vrátane dodržiavania kategórie nákladov alebo metódy výpočtu, ktoré sa majú použiť, keď sa na operáciu alebo jej časť vzťahuje článok 67 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

▼M4

e) 

pokiaľ ide o náklady uvedené v článku 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, okrem vecných príspevkov a odpisov, overovanie primeranosti predložených nákladov. Náklady sa hodnotia použitím vhodných systémov hodnotenia, ako sú napr. referenčné náklady, porovnanie rozličných ponúk alebo hodnotiaci výbor. V prípade operácií s mierou podpory až do výšky 30 % alebo operácií podporovaných podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa overovanie primeranosti nákladov môže uskutočniť vo fáze administratívnych kontrol žiadostí o platbu. V prípade operácií s oprávnenými nákladmi až do výšky 5 000  EUR sa primeranosť nákladov môže určiť na základe návrhu rozpočtu odsúhlaseného riadiacim subjektom ex ante.

▼B

3.  Administratívne kontroly žiadostí o platbu zahŕňajú predovšetkým a v prípade potreby, čo sa týka predmetnej žiadosti o platbu, overovanie:

▼M4

a) 

ukončenej operácie v porovnaní s operáciou, na ktorú bola schválená žiadosť o podporu;

b) 

vzniknutých nákladov a uskutočnených platieb, okrem prípadov, ak sa uplatňuje forma alebo metóda uvedená v článku 67 ods. 1 písm. b), c) alebo d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

▼B

4.  Administratívne kontroly zahŕňajú postupy na zabránenie neregulárnemu dvojitému financovaniu v rámci režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov a v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Keď dochádza k financovaniu z iných zdrojov, uvedenými kontrolami sa zabezpečí, aby celková poskytnutá podpora neprekročila maximálne povolené sumy alebo miery podpory.

5.  Administratívne kontroly investičných operácií, zahŕňajú minimálne jednu návštevu podporovanej operácie alebo lokality, kam plynú investície, s cieľom overiť realizáciu investície.

Príslušný orgán však môže rozhodnúť, že takéto návštevy nevykoná v náležite odôvodnených prípadoch, ktorými sú:

a) 

operácia je zahrnutá do vzorky kontroly na mieste, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 49;

b) 

príslušný orgán sa domnieva, že predmetná operácia predstavuje malú investíciu;

c) 

príslušný orgán považuje riziko nesplnenia podmienok na získanie podpory alebo nerealizovania investície za malé.

Rozhodnutie uvedené v druhom pododseku a jeho zdôvodnenie sa zaznamenajú.

▼M7

6.  Pokiaľ ide o finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, odseky 1 až 5 tohto článku sa neuplatňujú na príspevky na finančný nástroj ani na podporu udelenú konečnému prijímateľovi. Uplatňujú sa však články 58 a 59 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a článok 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 ( 12 ).

▼B

Článok 49

Kontroly na mieste

1.  Členské štáty organizujú kontroly schválených operácií na mieste na základe vhodnej vzorky. Tieto kontroly sa podľa možností vykonávajú pred uskutočnením záverečnej platby týkajúcej sa operácie.

2.  Inšpektori vykonávajúci kontrolu na mieste sa nezúčastnili na administratívnych kontrolách tej istej operácie.

Článok 50

Miera kontrol a výber vzoriek na kontroly na mieste

1.   ►M4  Výdavky, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, musia predstavovať minimálne 5 % výdavkov uvedených v článku 46 a spolufinancovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré má v každom kalendárnom roku vyplatiť platobná agentúra a ktoré sa netýkajú operácií, na ktoré sa žiadali iba preddavky. ◄

▼M2

Keď sa na operáciu, ktorá je predmetom kontroly na mieste, poskytli preddavky alebo priebežné platby, tieto preddavky alebo priebežné platby sa započítavajú do výdavkov, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, ako sa uvádza v prvom pododseku.

▼M4

Pokiaľ ide o finančné nástroje, do výdavkov, ktoré sú predmetom kontrol na mieste podľa prvého pododseku, sa započítavajú len platby konečným prijímateľom, ktorí podliehajú kontrolám na mieste.

▼B

2.   ►M4  Do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1 sa započítavajú iba kontroly vykonané do dátumu stanoveného na predloženie kontrolných údajov a kontrolných štatistík podľa článku 9. ◄

Žiadosti o platbu, ktoré sa po administratívnych kontrolách považujú za neoprávnené, sa nezapočítavajú do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1.

3.  Do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1 sa započítavajú iba kontroly spĺňajúce všetky požiadavky článkov 49 a 51.

4.  Vzorka schválených operácií, ktorá sa má skontrolovať v súlade s odsekom 1, zohľadňuje predovšetkým:

a) 

potrebu kontrolovať vhodnú kombináciu typov a veľkostí operácií;

b) 

akékoľvek rizikové faktory určené vnútroštátnymi kontrolami alebo kontrolami Únie;

c) 

príspevok typu operácie k riziku chybovosti pri realizácii programu rozvoja vidieka;

d) 

potrebu udržať rovnováhu medzi opatreniami a typmi operácií;

e) 

potrebu náhodného výberu 30 % až 40 % výdavkov.

5.  Keď kontroly na mieste odhalia akékoľvek významné neplnenie povinností v súvislosti s podporným opatrením alebo typom operácie, príslušný orgán zvýši mieru kontrol opatrenia alebo typu operácie v nasledujúcom kalendárnom roku na vhodnú úroveň.

6.  Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý kalendárny rok, ako sa uvádza v odseku 1, na 3 % zo sumy spolufinancovanej z EPFRV.

Členské štáty môžu uplatňovať prvý pododsek iba v prípade, ak sú splnené všeobecné podmienky zníženia minimálnej úrovne kontrol na mieste stanovené Komisiou v súlade s článkom 62 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Keď sa už neplní ktorákoľvek z podmienok uvedených v druhom pododseku, členské štáty bezodkladne zrušia svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste. Od nasledujúceho kalendárneho roka uplatnia minimálnu úroveň kontrol na mieste uvedenú v odseku 1.

Článok 51

Obsah kontrol na mieste

▼M4

1.  Kontrolami na mieste sa overuje, či boli operácie vykonané v súlade s platnými pravidlami, a zahŕňajú všetky kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti týkajúce sa podmienok poskytnutia podpory, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy a ktoré ešte neboli predmetom administratívnych kontrol. Musí sa pri nich dospieť k uisteniu, že operácia je oprávnená na podporu EPFRV.

▼B

2.  Kontrolami na mieste sa overuje správnosť údajov, ktoré nahlásil príjemca, ich porovnaním s podkladovými dokumentmi.

Zahŕňa to overenie toho, či žiadosti o platbu predložené príjemcom sú podložené účtovnými alebo inými dokumentmi, v prípade potreby vrátane kontroly presnosti údajov v žiadosti o platbu na základe údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú u seba tretie strany.

3.  Kontrolami na mieste sa overuje, či využitie alebo zamýšľané využitie operácie je v súlade s využitím, ktoré je opísané v žiadosti o podporu a vzhľadom na ktoré bola poskytnutá podpora.

4.  S výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré príslušné orgány riadne zaznamenajú a vysvetlia, zahŕňajú kontroly na mieste návštevu miesta vykonávania operácie, alebo, ak je operácia nehmotná, návštevu organizátora operácie.

▼M7

5.  Pokiaľ ide o finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, odseky 1 až 4 tohto článku sa neuplatňujú na príspevky na finančný nástroj ani na podporu udelenú konečnému prijímateľovi. Uplatňujú sa však články 58 a 59 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a článok 9 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 480/2014.

▼B

Článok 52

Kontroly ex post

1.  Kontroly ex post sa vykonávajú v prípade investičných operácií s cieľom overiť plnenie záväzkov podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo uvedených v programe rozvoja vidieka.

2.  Kontroly ex post sa v každom kalendárnom roku vzťahujú na minimálne 1 % výdavkov EPFRV na investičné operácie, ktoré sú stále predmetom záväzku uvedeného v odseku 1 a vzhľadom na ktoré sa uskutočnila záverečná platba z EPFRV. Zohľadnia sa iba kontroly, ktoré sa vykonali do konca príslušného kalendárneho roka.

3.  Vzorka operácií, ktorá sa má kontrolovať v súlade s odsekom 1, je založená na analýze rizík a finančného vplyvu jednotlivých operácií, typov operácií alebo opatrení. 20 % až 25 % vzorky sa vyberie náhodne.

Článok 53

Správa o kontrole

1.  O každej kontrole na mieste na základe tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať údaje o vykonaných kontrolách. V správe sa uvádzajú najmä:

a) 

kontrolované opatrenia a žiadosti alebo žiadosti o platbu;

b) 

prítomné osoby;

c) 

to, či bola príjemcovi návšteva oznámená, a ak áno, v akom predstihu.

d) 

výsledky kontrol a akékoľvek prípadné pripomienky;

e) 

akékoľvek ďalšie kontrolné opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na kontroly ex post v rámci tohto oddielu.

3.  Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby sa potvrdila prítomnosť príjemcu pri kontrole a doplnili jeho pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.Oddiel 3

Ustanovenia týkajúce sa kontrol osobitných opatrení

▼M4 —————

▼B

Článok 60

Iniciatíva Leader

1.  Členské štáty uplatňujú vhodný systém dozoru nad miestnymi akčnými skupinami.

2.  Čo sa týka výdavkov vzniknutých podľa článku 35 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, členské štáty môžu delegovať vykonávanie administratívnych kontrol uvedených v článku 48 tohto nariadenia na miestne akčné skupiny prostredníctvom formálneho aktu. Členské štáty sú však naďalej zodpovedné za overenie toho, či miestne akčné skupiny majú na vykonanie uvedenej činnosti administratívnu a kontrolnú kapacitu.

V prípade delegovania uvedeného v prvom pododseku vykonáva príslušný orgán pravidelné kontroly miestnych akčných skupín vrátane kontrol účtovníctva a opakovania administratívnych kontrol na základe vzorky.

Príslušný orgán vykonáva aj kontroly na mieste uvedené v článku 49 tohto nariadenia. Pokiaľ ide o kontrolnú vzorku výdavkov týkajúcich sa iniciatívy Leader, uplatňuje sa minimálne rovnaké percento, ako sa uvádza v článku 50 tohto nariadenia.

3.  Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté na základe článku 35 ods. 1 písm. a), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 35 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia, keď je samotná miestna akčná skupina príjemcom podpory, administratívne kontroly vykonávajú osoby nezávislé od príslušnej miestnej akčnej skupiny.

▼M4

4.  Odchylne od článku 48 ods. 2 písm. e), pokiaľ ide o operácie, ktoré zrealizovala miestna akčná skupina a ktoré zahŕňajú skupinu projektov so spoločnou témou, overovanie primeranosti nákladov sa môže uskutočniť vo fáze administratívnych kontrol žiadostí o platbu týkajúcich sa tejto skupiny projektov.

▼B

Článok 61

Úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov

1.  Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté podľa článku 69 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, administratívne kontroly a kontroly na mieste sa vykonávajú u príjemcu a v závislosti od realizácie príslušnej operácie. ►M4  ————— ◄

▼M4

2.  Príslušný orgán sa prostredníctvom administratívnych kontrol a v prípade potreby prostredníctvom návštev sprostredkovateľských finančných inštitúcií a príjemcu in situ uistí, že platby sprostredkovateľským finančným inštitúciám sú v súlade s právom Únie a dohodou uzavretou medzi príslušným orgánom a sprostredkovateľskou finančnou inštitúciou.

▼B

3.  Ak sú úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov spojené s finančnými nástrojmi v rámci jednej operácie zameranej na tých istých konečných prijímateľov, príslušný orgán vykoná kontroly na úrovni konečných prijímateľov iba v tých prípadoch, ktoré sú stanovené v článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 62

Technická pomoc na podnet členských štátov

Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté podľa článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, články 48 až 51 a článok 53 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

Administratívne kontroly uvedené v článku 48 a kontroly na mieste uvedené v článku 49 vykonáva subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od subjektu, ktorý schvaľuje platby na technickú pomoc.KAPITOLA III

Neoprávnené platby a administratívne sankcie

Článok 63

Čiastočné alebo úplné odňatie podpory a administratívne sankcie

1.  Platby sa počítajú na základe súm, ktoré sa na základe vykonaných administratívnych kontrol uvedených v článku 48 považujú za oprávnené.

Príslušný orgán preskúma žiadosť o platbu, ktorá mu bola doručená od príjemcu, a stanoví sumy podpory, ktoré sú oprávnené na poskytnutie podpory. Stanoví:

a) 

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi na základe žiadosti o platbu a rozhodnutí o grante;

b) 

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov v žiadosti o platbu.

Ak suma stanovená podľa písmena a) druhého pododseku prevýši sumu stanovenú podľa písmena b) uvedeného pododseku o viac ako 10 %, administratívna sankcia sa uplatní na sumu stanovenú podľa písm. b). Výška sankcie predstavuje rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročiť úplné odňatie podpory.

Žiadne sankcie sa však neuplatňujú, ak príjemca môže príslušnému orgánu presvedčivo preukázať, že nie je vinný za zahrnutie neoprávnenej sumy, alebo ak sa príslušný orgán presvedčí inak o tom, že príslušný príjemca nie je vinný.

▼M4

2.  Administratívna sankcia uvedená v odseku 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na neoprávnené výdavky určené počas kontrol na mieste uvedených v článku 49.

▼BHLAVA V

SYSTÉM KONTROL A ADMINISTRATÍVNE SANKCIE V SÚVISLOSTI S KRÍŽOVÝM PLNENÍMKAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 64

Vymedzenie pojmov

Na účely technických špecifikácií potrebných na uplatňovanie systému kontrol a administratívnych sankcií v súvislosti s krížovým plnením sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) 

„špecializované kontrolné orgány“ sú príslušné vnútroštátne kontrolné orgány uvedené v článku 67 tohto nariadenia zodpovedné za zabezpečenie plnenia pravidiel uvedených v článku 93 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b) 

„akt“ je každá jedna smernica a nariadenie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013;

c) 

„rok zistenia“ je kalendárny rok, v ktorom boli vykonané administratívne kontroly alebo kontroly na mieste;

d) 

„oblasti krížového plnenia“ sú ktorékoľvek z troch rôznych oblastí uvedených v článku 93 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a zachovávanie trvalých pasienkov uvedené v článku 93 ods. 3 uvedeného nariadenia.KAPITOLA II

KontrolaOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 65

Systém kontroly krížového plnenia

1.  Členské štáty zriadia systém zaručujúci efektívnu kontrolu dodržiavania krížového plnenia. Tento systém zabezpečuje najmä:

a) 

keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, prenos potrebných informácií týkajúcich sa príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 od platobnej agentúry špecializovaným kontrolným orgánom a/alebo, ak je to uplatniteľné, prostredníctvom koordinačného orgánu;

b) 

metódy, ktoré sa majú uplatňovať pri výbere kontrolných vzoriek;

c) 

údaje o charaktere a rozsahu kontrol, ktoré sa majú vykonať;

d) 

správy o kontrole obsahujúce najmä akékoľvek zistené neplnenie povinností a posúdenie jeho závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania;

e) 

keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, posielanie správ o kontrole od špecializovaných kontrolných orgánov buď platobnej agentúre, alebo koordinačnému orgánu, alebo obom;

f) 

uplatňovanie systému znížení a vylúčení platobnou agentúrou.

2.  Členské štáty môžu stanoviť postup, podľa ktorého príjemca oznámi platobnej agentúre prvky potrebné na určenie požiadaviek a noriem, ktoré sa naňho vzťahujú.

Článok 66

Vyplácanie pomoci v súvislosti s kontrolami krížového plnenia

Pokiaľ ide o kontroly krížového plnenia, keď sa tieto kontroly nemôžu ukončiť pred vyplatením platieb a ročných prémií podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 príslušnému príjemcovi, suma, ktorú má zaplatiť príjemca v dôsledku akejkoľvek administratívnej sankcie, sa vymáha v súlade s článkom 7 tohto nariadenia alebo prostredníctvom jej započítania.

Článok 67

Zodpovednosť príslušného kontrolného orgánu

1.  Príslušný kontrolný orgán má tieto zodpovednosti:

a) 

špecializované kontrolné orgány zodpovedajú za vykonávanie kontrol dodržiavania príslušných požiadaviek a noriem;

b) 

platobné agentúry zodpovedajú za stanovenie administratívnych sankcií v jednotlivých prípadoch v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a kapitolou III uvedenej hlavy.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že kontroly týkajúce sa všetkých alebo určitých požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí krížového plnenia vykoná platobná agentúra za predpokladu, že členský štát zaručí, aby účinnosť kontrol bola minimálne rovnocenná s účinnosťou kontrol vykonávaných špecializovanými kontrolnými orgánmi.Oddiel 2

Kontroly na mieste

Článok 68

Minimálna miera kontrol

1.  Pokiaľ ide o požiadavky a normy, za ktoré zodpovedá, príslušný kontrolný orgán vykonáva kontroly na mieste u minimálne 1 % celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, za ktoré príslušný kontrolný orgán zodpovedá.

Odchylne od prvého pododseku v prípade skupín osôb uvedených v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa každý jednotlivý člen týchto skupín môže považovať za príjemcu na účely výpočtu kontrolnej vzorky uvedenej v prvom pododseku.

Minimálna miera kontrol uvedená v prvom pododseku sa môže dosiahnuť na úrovni každého príslušného kontrolného orgánu alebo na úrovni každého aktu alebo normy alebo každej skupiny aktov alebo noriem. Keď platobná agentúra nevykoná kontroly, táto minimálna miera kontrol sa aj tak môže dosiahnuť na úrovni každej platobnej agentúry.

Keď právne predpisy uplatniteľné na akt a normy už stanovujú minimálnu mieru kontrol, uplatní sa táto miera namiesto minimálnej miery uvedenej v prvom pododseku. Členské štáty môžu alternatívne rozhodnúť, že každý prípad neplnenia povinností zistený v priebehu kontrol na mieste podľa právnych predpisov uplatniteľných na akty a normy, ktoré sa vykonávajú nad rámec vzorky uvedenej v prvom pododseku, sa musí oznámiť príslušnému kontrolnému orgánu zodpovednému za príslušný akt alebo príslušnú normu, a ten musí vykonať následné kroky. Uplatňujú sa ustanovenia tejto kapitoly a hlavy III kapitol I, II a III.

Čo sa týka povinností krížového plnenia v súvislosti so smernicou Rady 96/22/ES, uplatňovanie špecifickej úrovne výberu vzorky plánov monitorovania sa považuje za vyhovujúce požiadavke na minimálnu mieru uvedenú v prvom pododseku.

2.  Odchylne od odseku 1 s cieľom dosiahnuť minimálnu mieru kontroly podľa uvedeného odseku na úrovni každého aktu alebo normy, alebo skupiny aktov alebo noriem členský štát môže:

a) 

použiť výsledky kontrol na mieste, ktoré boli vykonané podľa právnych predpisov uplatniteľných na uvedené akty a normy v prípade vybraných poľnohospodárov alebo

b) 

nahradiť vybraných príjemcov príjemcami podliehajúcimi kontrole na mieste, ktoré sa vykonávajú podľa právnych predpisov uplatniteľných na uvedené akty a normy pod podmienkou, že títo príjemcovia sú príjemcami uvedenými v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

V takýchto prípadoch sa kontroly na mieste vzťahujú na všetky aspekty príslušných aktov alebo noriem vymedzené v rámci krížového plnenia. Okrem toho členský štát zabezpečuje, že účinnosť uvedených kontrol na mieste je minimálne rovnocenná s účinnosťou kontrol na mieste vykonávaných príslušnými kontrolnými orgánmi.

3.  Pri stanovovaní minimálnej miery kontrol uvedenej v odseku 1 tohto článku sa nezohľadňujú potrebné opatrenia uvedené v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

4.  Pokiaľ sa kontrolami na mieste odhalí významný stupeň nesúladu s daným aktom alebo danou normou, počet kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať v prípade tohto aktu alebo tejto normy v nasledujúcom kontrolnom období, sa zvýši. Príslušný kontrolný orgán môže v rámci špecifického aktu rozhodnúť, že obmedzí rozsah pôsobnosti uvedených ďalších kontrol na mieste na najčastejšie porušované požiadavky.

5.  Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť stanovenú v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, opatrenia potrebné na overenie toho, či príjemcovia napravili príslušnú situáciu nesúladu, sa uplatňuje na vzorke 20 % týchto príjemcov.

Článok 69

Výber kontrolnej vzorky

1.   ►M8  Výber vzorky poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa majú kontrolovať v súlade s článkom 68, sa zakladá, v prípade potreby, na analýze rizika podľa uplatniteľných právnych predpisov alebo na analýze rizika primeranej požiadavkám alebo normám. Uvedené analýzy rizika môžu byť založené na úrovni jednotlivého poľnohospodárskeho podniku alebo na úrovni kategórií poľnohospodárskych podnikov alebo geografických zón. Ak sa príslušný orgán rozhodne uplatňovať možnosť stanovenú v článku 40a ods. 4 alebo v článku 70a ods. 3 tohto nariadenia, zistenia z monitorovacích kontrol v predchádzajúcom roku nároku sa zohľadnia pri analýze rizika. ◄

Pri analýze rizika sa môže zohľadniť jedna alebo obe z týchto možností:

a) 

účasť príjemcu v poľnohospodárskom poradenskom systéme vytvorenom podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b) 

účasť príjemcu v certifikačnom systéme, ak je príslušný režim relevantný, pokiaľ ide o príslušné požiadavky a normy.

Členský štát môže na základe analýzy rizika rozhodnúť, že vylúči príjemcov zúčastňujúcich sa v certifikačnom systéme uvedenom v druhom pododseku písm. b) z kontrolnej vzorky založenej na riziku. Keď sa však certifikačný systém vzťahuje iba na časť požiadaviek a noriem, ktoré musí dodržiavať príjemca v rámci krížového plnenia, na požiadavky alebo normy, na ktoré sa nevzťahuje certifikačný systém, sa uplatňujú primerané rizikové faktory.

Keď analýza výsledkov kontroly odhalí, že k nesúladu s požiadavkami alebo normami, ktoré obsahuje certifikačný systém uvedený v druhom pododseku písm. b), dochádza veľmi často, musia sa opätovne posúdiť rizikové faktory týkajúce sa príslušných požiadaviek alebo noriem.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na kontroly vykonávané v nadväznosti na akékoľvek neplnenie povinností, na ktoré bol príslušný kontrolný orgán upozornený akýmkoľvek iným spôsobom. Vzťahuje sa však na kontroly vykonávané ako následné kroky na základe článku 97 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.  S cieľom zabezpečiť prvok reprezentatívnosti sa náhodne vyberie 20 % až 25 % z minimálneho počtu príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste podľa článku 68 ods. 1 prvého pododseku. Ak je však počet príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste, vyšší ako minimálny počet, percento náhodne vybraných príjemcov v dodatočnej vzorke nesmie prekročiť 25 %.

4.  Čiastočný výber kontrolnej vzorky sa môže v prípade potreby vykonať na základe dostupných informácií pred koncom príslušnej lehoty na podávanie žiadostí. Predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí.

5.  Vzorka príjemcov, ktorá sa má kontrolovať v súlade s článkom 68 ods. 1, sa môže vybrať zo vzoriek príjemcov, ktoré už boli vybrané podľa článkov 30 až 34 a na ktoré sa uplatňujú príslušné požiadavky alebo normy. Táto možnosť sa však nevzťahuje na kontroly príjemcov v rámci režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

6.  Odchylne od článku 68 ods. 1 sa vzorky príjemcov, ktoré sa majú kontrolovať na mieste, môžu vybrať v minimálnej miere 1 % oddelene od každého z nasledujúcich príjemcov, ktorí podliehajú povinnostiam krížového plnenia v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013:

a) 

príjemcovia, ktorým sa poskytujú priame platby na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b) 

príjemcovia, ktorým sa poskytuje podpora v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c) 

príjemcovia, ktorým sa poskytuje ročná prémia na základe článku 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

7.  Keď sa na základe analýzy rizika vykonanej na úrovni poľnohospodárskeho podniku dospeje k záveru, že poľnohospodári, ktorí nie sú príjemcami, predstavujú väčšie riziko ako príjemcovia uvedení v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, títo príjemcovia sa môžu nahradiť poľnohospodármi, ktorí nie sú príjemcami. V tom prípade musí celkový počet kontrolovaných poľnohospodárov aj tak dosiahnuť mieru kontroly stanovenú v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia. Dôvody takéhoto nahradenia sa riadne odôvodnia a zdokumentujú.

8.  Postupy stanovené v odsekoch 5 a 6 sa môžu kombinovať, keď takáto kombinácia zvýši účinnosť kontrolného systému.

Článok 70

Určenie súladu s požiadavkami a normami

1.  Ak je to uplatniteľné, dodržiavanie požiadaviek a noriem sa určí použitím prostriedkov stanovených v právnych predpisoch uplatniteľných na príslušnú požiadavku alebo normu.

2.  V iných prípadoch a v prípade potreby sa určovanie vykonáva prostredníctvom použitia akýchkoľvek vhodných prostriedkov, o ktorých rozhodne príslušný kontrolný orgán, ktorými sa zabezpečuje presnosť minimálne rovnocenná s presnosťou vyžadovanou pri úradných určeniach podľa vnútroštátnych pravidiel.

▼M6

3.  V prípade potreby sa kontroly na mieste môžu vykonávať s použitím techník diaľkového snímania alebo na základe údajov zo satelitov „sentinel“ programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou.

▼M8

4.  Príslušné orgány môžu vykonávať kontroly požiadaviek a noriem relevantných z hľadiska krížového plnenia prostredníctvom monitorovacích kontrol vykonávaných v súlade s článkom 70a tohto nariadenia.

Článok 70a

Monitorovacie kontroly

1.  Príslušné orgány môžu vykonávať monitorovacie kontroly. Ak sa tak rozhodnú urobiť, musia:

a) 

stanoviť postup pravidelného a systematického pozorovania, sledovania a posudzovania všetkých požiadaviek a noriem relevantných z hľadiska krížového plnenia, ktoré možno monitorovať prostredníctvom údajov zo satelitov „sentinel“ programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou, a to za obdobie, ktoré umožňuje rozhodnúť o spĺňaní požiadaviek a noriem;

b) 

v prípade potreby realizovať primerané následné činnosti s cieľom určiť, či boli splnené požiadavky a normy;

c) 

vykonať kontroly v prípade 1 % príjemcov, ktorých sa týkajú požiadavky a normy relevantné z hľadiska krížového plnenia, ktoré nemožno monitorovať na základe údajov zo satelitov „sentinel“ programu Copernicus ani iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou a ktoré sú relevantné pri rozhodovaní o spĺňaní predmetných požiadaviek a noriem. 20 % až 25 % predmetného 1 % príjemcov sa vyberie náhodne. Zvyšní príjemcovia sa vyberú na základe analýzy rizika;

d) 

informovať príjemcov o rozhodnutí vykonať monitorovacie kontroly a zaviesť vhodné nástroje na komunikáciu s príjemcami, aspoň pokiaľ ide o predbežné výsledky za jednotlivé poľnohospodárske pozemky získané pri postupe stanovenom v súlade s písmenom a) tohto odseku, varovania a dôkazy požadované na účely písmen b) a c). Príslušné orgány zabezpečia včasnú komunikáciu s príjemcami s cieľom podporiť ich pri dodržiavaní požiadaviek a noriem a bez toho, aby bol dotknutý systém včasného varovania v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, umožniť príjemcom riešiť alebo napraviť situáciu, pred tým, ako sa v správe o kontrole uvedenej v článku 72 dospeje k záverom, ale najneskôr jeden mesiac po oznámení predbežných výsledkov.

Na účely písmen b) a c) sa fyzické inšpekcie v teréne vykonajú, keď príslušné dôkazy vrátane dôkazov, ktoré poskytol príjemca na žiadosť príslušného orgánu, neumožňujú rozhodnúť o spĺňaní požiadaviek a noriem relevantných z hľadiska krížového plnenia, pri ktorých sa vykonávajú monitorovacie kontroly. Fyzické inšpekcie v teréne môžu byť obmedzené na kontroly požiadaviek a noriem relevantných pre rozhodnutie o spĺňaní požiadaviek a noriem relevantných z hľadiska krížového plnenia, pri ktorých sa vykonávajú monitorovacie kontroly.

2.  Články 25, 68, 69 a 71 tohto nariadenia sa neuplatňujú, ak príslušný orgán, ktorý vykonáva monitorovacie kontroly v súlade s odsekom 1, môže preukázať účinné prevádzkové postupy, ktoré spĺňajú pravidlá stanovené v článkoch 7 a 29, a pri posúdení v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 dokázal, že kvalita systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov je uspokojivá.

3.  Ak sa na základe postupu uvedenom v odseku 1 písm. a) odhalia zistenia relevantné pre režimy priamych platieb, opatrenia na rozvoj vidieka a požiadavky a/alebo normy, pri ktorých sa nevykonávajú monitorovacie kontroly, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť zohľadniť predmetné zistenia len vzhľadom na príjemcov vybraných v súlade s článkami 30, 31, 32 a 68 na kontroly na mieste zamerané na režimy priamych platieb, opatrenia na rozvoj vidieka a požiadavky a/alebo normy, pri ktorých sa nevykonávajú monitorovacie kontroly. Výnimka je obmedzená na trojročné obdobie nasledujúce po 1. januári kalendárneho roka, keď príslušný orgán začal vykonávať monitorovacie kontroly.

Článok 70b

Oznámenia

Členské štáty Komisii do 1. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom začali vykonávať monitorovacie kontroly, oznámia svoje rozhodnutie vykonávať monitorovacie kontroly v súlade s článkom 70a.

▼B

Článok 71

Prvky kontrol na mieste

1.  Pri výkone kontrol na vzorke stanovenej v článku 68 ods. 1 príslušný kontrolný orgán zabezpečuje kontrolu všetkých vybraných príjemcov, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek a noriem z ich strany, za ktoré zodpovedá príslušný kontrolný orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek, keď sa dosiahne minimálna miera kontrol na úrovni každého aktu alebo normy alebo skupiny aktov alebo noriem uvedená v článku 68 ods. 1 treťom pododseku, vybraní príjemcovia sa kontrolujú, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných aktov alebo noriem alebo skupín aktov alebo noriem z ich strany.

Keď je skupina osôb uvedená v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vybraná do vzorky uvedenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia, príslušný kontrolný orgán zabezpečuje, aby sa kontrolovali všetci členovia skupiny, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek a noriem z ich strany, za ktoré sú zodpovední.

Všeobecne platí, že sa kontroluje každý príjemca vybraný na kontrolu na mieste v čase, keď je možné kontrolovať väčšinu požiadaviek a noriem, vzhľadom na ktoré bol vybraný. Členské štáty však zabezpečujú, aby sa počas roka dosiahla náležitá úroveň kontroly všetkých požiadaviek a noriem.

2.  Kontroly na mieste sa, ak je to uplatniteľné, vzťahujú na všetku poľnohospodársku pôdu podniku. Skutočná inšpekcia priamo v teréne ako súčasť kontroly na mieste sa však môže obmedziť na vzorku minimálne polovice poľnohospodárskych pozemkov podniku, na ktoré sa vzťahujú uvedené požiadavky alebo normy, pod podmienkou, že takouto vzorkou sa zaručí spoľahlivá a reprezentatívna úroveň kontroly požiadaviek a noriem.

Prvý pododsek platí bez toho, aby bol dotknutý výpočet a uplatňovanie administratívnej sankcie podľa hlavy IV kapitoly II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a kapitoly III tejto hlavy. Ak sa kontrolou vzorky uvedenou v prvom pododseku odhalí neplnenie povinností, vzorka momentálne kontrolovaných poľnohospodárskych pozemkov sa zväčší.

Okrem toho, ak je v právnych predpisoch uplatniteľných na akty alebo normy tak stanovené, práve vykonávaná inšpekcia súladu s požiadavkami a normami ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na reprezentatívnu vzorku objektov určených na kontrolu. Členské štáty však zabezpečujú, aby boli vykonané kontroly v súvislosti so všetkými požiadavkami a normami, vzhľadom na ktoré sa v čase návštevy môže kontrolovať súlad.

3.  Kontroly uvedené v odseku 1 sa spravidla vykonávajú ako súčasť jednej návštevy. Pozostávajú z overenia požiadaviek a noriem, vzhľadom na ktoré sa v čase návštevy môže kontrolovať súlad. Cieľom týchto kontrol je zistiť akýkoľvek možný nesúlad s uvedenými požiadavkami a normami a okrem toho určiť prípady, ktoré sa majú predložiť na ďalšie kontroly.

4.  Kontroly na mieste na úrovni poľnohospodárskeho podniku sa môžu nahradiť administratívnymi kontrolami za predpokladu, že členský štát zabezpečí, aby administratívne kontroly boli aspoň rovnako účinné ako kontroly na mieste.

5.  Pri vykonávaní kontrol na mieste môžu členské štáty použiť objektívne kontrolné ukazovatele špecifické pre určité požiadavky a normy za predpokladu, že zaručia, aby účinnosť kontroly príslušných požiadaviek a noriem bola aspoň rovnocenná s účinnosťou kontrol na mieste vykonávaných bez použitia ukazovateľov.

Ukazovatele musia byť priamo prepojené s požiadavkami alebo normami, ktoré reprezentujú, a musia sa vzťahovať na všetky prvky, ktoré sa majú pri kontrole uvedených požiadaviek alebo noriem kontrolovať.

6.  Kontroly na mieste týkajúce sa vzorky stanovenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia sa vykonávajú počas toho istého kalendárneho roka, v ktorom boli predložené žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu, alebo, pokiaľ ide o žiadosti o podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kedykoľvek počas obdobia uvedeného v článku 97 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 72

Správa o kontrole

1.  Každá kontrola na mieste vykonávaná podľa tejto hlavy je predmetom správy o kontrole, ktorú vypracúva príslušný kontrolný orgán alebo za ktorú nesie zodpovednosť.

Správa sa delí na tieto časti:

a) 

všeobecnú časť, ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i) 

príjemca vybraný na kontrolu na mieste;

ii) 

prítomné osoby;

iii) 

či bol príjemca na návštevu upozornený, a ak áno, v akom časovom predstihu;

b) 

časť, ktorá sa venuje jednotlivým vykonaným kontrolám týkajúcim sa jednotlivých aktov a noriem a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i) 

požiadavky a normy, ktoré boli predmetom kontroly na mieste;

ii) 

charakter a rozsah vykonaných kontrol;

iii) 

zistenia;

iv) 

akty a normy, v súvislosti s ktorými sa zistil akýkoľvek nesúlad;

c) 

časť obsahujúca vyhodnotenie, v ktorej sa posudzuje význam neplnenia povinností vo vzťahu ku každému aktu a/alebo každej norme na základe kritérií závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania v súlade s článkom 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s uvedením všetkých faktorov, ktoré by mali viesť k zväčšeniu alebo zmenšeniu zníženia, ktoré sa má uplatniť.

Keď ustanovenia týkajúce sa predmetnej požiadavky alebo normy nechávajú priestor na to, aby sa v prípade zisteného neplnenia povinností ďalej nepostupovalo, alebo keď sú podpory udelené podľa článku 17 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, musí sa to uviesť v správe.

▼M8

Ak sa vykonávajú monitorovacie kontroly v súlade s článkom 70 a, písmeno a) body ii) a iii) druhého pododseku tohto odseku sa neuplatňujú. Správa o kontrole musí obsahovať výsledky monitorovacích kontrol na úrovni pozemku.

▼M8

2.  Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či bol príslušný príjemca vybraný na kontrolu na mieste v súlade s článkom 69 kontrolovaný na mieste podľa právnych predpisov uplatniteľných na akty a normy v súlade s článkom 68 ods. 2, vykonávali sa v jeho prípade monitorovacie kontroly v súlade s článkom 70a, alebo akýmkoľvek iným spôsobom bol naňho upozornený príslušný kontrolný orgán v rámci ďalšieho postupu vo veci neplnenia povinností.

▼B

3.   ►M8  O každom určenom prípade neplnenia povinnosti je príjemca informovaný do troch mesiacov odo dňa kontroly na mieste. Ak sa vykonávajú monitorovacie kontroly v súlade s článkom 70a, príjemcovi sa oznámia všetky určené prípady neplnenia povinnosti do troch mesiacov od uplynutia obdobia, ktoré mu bolo povolené na riešenie alebo nápravu situácie v súlade s článkom 70a ods. 1 písm. d). ◄

Pokiaľ príjemca neprijal bezodkladne nápravné opatrenie, ktorým ukončí zistené neplnenie povinností v zmysle článku 99 ods. 2 druhého pododseku nariadenia 1306/2013, je informovaný v lehote stanovenej v prvom pododseku tohto odseku o tom, že sa má prijať nápravné opatrenie podľa článku 99 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 1306/2013.

Pokiaľ príjemca neprijal bezodkladne nápravné opatrenie, ktorým ukončí zistené neplnenie povinností v zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia 1306/2013, príslušný príjemca je informovaný najneskôr do jedného mesiaca po rozhodnutí o neuplatnení administratívnej sankcie podľa uvedeného článku, že sa má prijať nápravné opatrenie.

4.   ►M8  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konkrétne ustanovenia obsiahnuté v právnych predpisoch uplatniteľných na požiadavky a normy, správa o kontrole sa dokončí do jedného mesiaca od kontroly na mieste. Ak sa vykonávajú monitorovacie kontroly v súlade s článkom 70a, správa o kontrole sa sfinalizuje do jedného mesiaca od uplynutia obdobia, ktoré bolo príjemcovi povolené na riešenie alebo nápravu situácie v súlade s článkom 70a ods. 1 písm. d). Daná lehota sa však môže za náležite odôvodnených okolností predĺžiť na tri mesiace, najmä, ak si to vyžaduje chemická alebo fyzikálna analýza. ◄

Keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, správa o kontrole a, na požiadanie, relevantné podporné dokumenty sa zašlú alebo sprístupnia platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu do jedného mesiaca od ich dokončenia.

Keď však správa neobsahuje žiadne zistenia, členský štát môže rozhodnúť, že sa takáto správa nezašle pod podmienkou, že sa priamo sprístupní platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu do jedného mesiaca od jej dokončenia.KAPITOLA III

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií

Článok 73

Všeobecné zásady

1.  Keď je viac ako jedna platobná agentúra zodpovedná za riadenie rôznych režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, opatrení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkoch 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a platieb súvisiacich s režimami podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty zabezpečia, aby sa na určené neplnenie povinností a v prípade potreby všetky zodpovedajúce administratívne sankcie upozornili všetky platobné agentúry zapojené do uvedených platieb. Toto zahŕňa prípady, keď neplnenie kritérií oprávnenosti takisto predstavuje nedodržanie pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia a naopak. Členské štáty, ak je to uplatniteľné, zabezpečia, aby sa uplatňovala jedna miera zníženia.

2.  Pokiaľ bol určený viac ako jeden prípad neplnenia povinností, pokiaľ ide o rôzne akty alebo normy v tej istej oblasti krížového plnenia, tieto prípady sa na účely stanovenia zníženia uvedeného v článku 39 ods. 1 a článku 40 delegovaného nariadenia č. 640/2014 považujú za jedno nesplnenie povinností.

3.  Nedodržanie normy, ktoré predstavuje aj nesplnenie požiadavky, sa považuje za jedno nesplnenie povinností. Na účely výpočtu znížení sa nesplnenie povinností považuje za časť oblasti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka.

4.  Administratívna sankcia sa uplatňuje na celkovú sumu platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť danému príjemcovi:

a) 

na základe žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, ktoré predložil alebo predloží počas roka zistenia a/alebo

b) 

pokiaľ ide o žiadosti o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Pokiaľ ide o písmeno b) prvého pododseku, príslušná suma sa na účely reštrukturalizácie a konverzie vydelí tromi.

5.  Čo sa týka skupiny osôb uvedenej v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, percento zníženia sa vypočíta v súlade s touto hlavou kapitolou III a hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia č. 640/2014. V tom prípade môžu členské štáty v záujme proporcionality uplatniť uvedené percento zníženia na časť dotácie pridelenej členovi skupiny, ktorí si neplní povinnosti.

Článok 74

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade nedbanlivosti

1.  Keď sa určil viac ako jeden prípad nesplnenia povinností súvisiacich s rôznymi oblasťami krížového plnenia z nedbanlivosti, postup stanovenia zníženia uvedený v článku 39 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňuje individuálne na každé nesplnenie povinností.

Výsledné percentá znížení sa spočítajú. Maximálne zníženie však nesmie prekročiť 5 % celkovej sumy uvedenej v článku 73 ods. 4 tohto nariadenia.

2.  V prípade, že sa určí opakované nesplnenie povinností z nedbanlivosti spolu s iným nesplnením povinností alebo iným opakovaným neplnením povinností, výsledné percento znížení sa spočíta. Maximálne zníženie však nesme prekročiť 15 % celkovej sumy uvedenej v článku 73 ods. 4.

Článok 75

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade úmyselného neplnenia povinností

V prípade úmyselného neplnenia povinností extrémneho rozsahu, závažnosti alebo trvania je príjemca, okrem uloženej sankcie vypočítanej v súlade s článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, vylúčený zo všetkých platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v nasledujúcom kalendárnom roku.HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 76

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu týkajúce sa rokov nároku alebo prémiových období začínajúcich od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3 —————( 1 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlament a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

( 4 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

( 5 ) Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

( 6 ) Smernica Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 13).

( 7 ) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

( 8 ) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 9 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

( 10 ) Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

( 11 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

( 12 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5).

Top