EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0652-20191214

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/652/2019-12-14

02014R0652 — SK — 14.12.2019 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 652/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES

(Ú. v. ES L 189 27.6.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016

  L 171

66

29.6.2016

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016

  L 317

4

23.11.2016

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/67 zo 4. novembra 2016,

  L 9

2

13.1.2017

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M5

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017,

  L 350

15

29.12.2017


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 328, 12.12.2015, s.  126 (652/2014)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 652/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ESHLAVA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a ciele

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovuje hospodárenie s výdavkami zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Únie:

a) týkajúce sa potravín a bezpečnosti potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracovania, distribúcie a likvidácie potravín vrátane pravidiel zameraných na zaručenie spravodlivých postupov v obchode a na ochranu záujmov spotrebiteľov a informácií, ako aj týkajúce sa výroby a používania materiálov a predmetov určených na styk s potravinami;

b) týkajúce sa krmív a bezpečnosti krmív vo všetkých stupňoch výroby, spracovania, distribúcie, likvidácie a používania krmív vrátane pravidiel zameraných na zaručenie spravodlivých postupov v obchode a na ochranu záujmov spotrebiteľov a informácií;

c) ktorými sa stanovujú požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat;

d) ktorými sa stanovujú požiadavky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat;

▼M2

e) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín;

▼B

f) týkajúce sa výroby rastlinného rozmnožovacieho materiálu s cieľom uvádzať ho na trh a týkajúce sa uvádzania rastlinného rozmnožovacieho materiálu na trh;

g) ktorými sa stanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a požiadavky na udržateľné používanie pesticídov;

h) zamerané na predchádzanie a minimalizovanie rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat vyplývajúcich z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

i) týkajúce sa úmyselného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia;

j) týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva v súvislosti s odrodami rastlín a týkajúce sa ochrany a výmeny genetických zdrojov rastlín.

Článok 2

Ciele

1.  Výdavky uvedené v článku 1 majú dosiahnuť:

a) všeobecný cieľ zvýšiť úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín, pokiaľ ide o potravinový reťazec a súvisiace oblasti, predchádzaním vzniku chorôb a výskytu škodcov a ich eradikáciou a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a životného prostredia a súčasne posilniť konkurencieschopnosť potravinárskeho odvetvia a odvetvia krmív v Únii a podporiť tvorbu pracovných miest;

b) tieto osobitné ciele:

i) zvýšiť úroveň bezpečnosti potravín a systémov výroby potravín a iných výrobkov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť potravín, a zároveň zlepšiť udržateľnosť výroby potravín;

ii) prispieť k dosiahnutiu vyššieho významu zdravia zvierat pre Úniu a podporiť zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat;

iii) prispieť k včasnému odhaleniu škodcov a k ich eradikácii, keď títo škodcovia prenikli do Únie;

iv) prispieť k zlepšeniu účinnosti, efektívnosti a spoľahlivosti úradných kontrol a ostatných činností vykonávaných s cieľom účinného vykonávania a dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1.

2.  Na meranie dosiahnutia osobitných cieľov uvedených v odseku 1 písm. b) sa používajú tieto ukazovatele:

a) v prípade osobitného cieľa v odseku 1 písm. b) bode i) zníženie počtu prípadov ochorení ľudí v Únii, ktoré sú spojené s bezpečnosťou potravín alebo zoonózami;

b) v prípade osobitného cieľa v odseku 1 písm. b) bode ii):

i) zvýšenie počtu členských štátov alebo ich regiónov, v ktorých sa nevyskytujú choroby zvierat, pre ktoré sa poskytuje finančný príspevok;

ii) celkové zníženie takých parametrov chorobnosti, ako je incidencia, prevalencia a počet ohnísk nákaz;

c) v prípade osobitného cieľa v odseku 1 písm. b) bode iii):

i) pokrytím územia Únie prieskumami na zisťovanie výskytu škodcov, najmä škodcov, o ktorých sa nevie, že sa vyskytujú na území Únie, a škodcov, ktorí sa považujú za najnebezpečnejších pre územie Únie;

ii) čas potrebný na eradikáciu týchto škodcov a jej úspešnosť;

d) v prípade osobitného cieľa v odseku 1 písm. b) bode iv) priaznivá tendencia výsledkov kontrol v konkrétnych problematických oblastiach, ktoré vykonali a oznámili experti Komisie v členských štátoch.KAPITOLA II

Formy financovania a všeobecné finančné ustanovenia

Článok 3

Formy financovania

1.  Financovanie Únie, pokiaľ ide o výdavky uvedené v článku 1, sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

2.  Pri udeľovaní grantov príslušným orgánom členských štátov sa príslušné orgány považujú za príjemcov určených v zmysle článku 128 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Takéto granty sa môžu udeliť bez výzvy na predkladanie návrhov.

3.  Finančný príspevok Únie na opatrenia uvedené v tomto nariadení môže mať aj formu dobrovoľných platieb medzinárodným organizáciám, ktorých je Únia členom alebo sa zúčastňuje na ich práci, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1.

Článok 4

Rozpočet

1.  Maximálna výška výdavkov uvedených v článku 1 na obdobie 2014 až 2020 je 1 891 936 000  EUR v bežných cenách.

2.  Maximálna výška uvedená v odseku 1 môže zahŕňať aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na hospodárenie s výdavkami uvedenými v článku 1 a na dosiahnutie ich cieľov, najmä týkajúce sa štúdií, stretnutí expertov, výdavkov spojených so sieťami IT zameranými na spracovanie a výmenu informácií a všetkých ostatných nákladov na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vynaložila Komisia pri hospodárení s týmito výdavkami.

3.  Maximálne výška môže zahŕňať aj náklady na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu z činností prijatých pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a na činnosti prijaté po nadobudnutí jeho účinnosti. V prípade potreby sa môžu rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu na obdobie po roku 2020 s cieľom uhradiť podobné náklady, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neukončili do 31. decembra 2020.

▼M5

4.  V prípade schválenia viacročných činností sa rozpočtové záväzky môžu rozdeliť na ročné splátky. Keď sa tak rozpočtové záväzky rozdelia, Komisia vyčlení ročné splátky, pričom zohľadní napredovanie činností, odhadované potreby a rozpočet, ktorý je k dispozícii.

▼B

Článok 5

Maximálne sadzby grantov

1.  Keď je finančný príspevok Únie vo forme grantu, nepresiahne 50 % oprávnených nákladov

2.  Maximálna sadzba uvedená v odseku 1 sa môže zvýšiť na 75 % oprávnených nákladov:

a) na cezhraničné činnosti, ktoré vykonávajú spoločne dva alebo viaceré členské štáty na kontrolu, prevenciu alebo eradikáciu škodcov alebo chorôb zvierat;

b) pre členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok na obyvateľa podľa najnovších údajov Eurostatu je menej ako 90 % priemeru Únie;

▼M2

c) na programy na kontrolu škodcov v najvzdialenejších regiónoch Únie uvedené v článku 25.

▼B

3.  Maximálna sadzba uvedená v odseku 1 sa môže zvýšiť na 100 % oprávnených nákladov, keď sa činnosti využívajúce príspevok Únie týkajú prevencie a kontroly závažných rizík pre zdravie ľudí, rastlín a zvierat v Únii a keď:

a) sú navrhnuté tak, aby zabránili ľudským obetiam alebo závažnému narušeniu hospodárstva v celej Únii;

b) sú špecifickými úlohami, ktoré sú pre celú Úniu nevyhnutne potrebné, ako je stanovené Komisiou v pracovnom programe prijatom v súlade s článkom 36 ods. 1, alebo

c) sa vykonávajú v tretích krajinách.HLAVA II

FINANČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

Zdravie zvieratOddiel 1

Núdzové opatrenia

Článok 6

Oprávnené opatrenia

1.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom do výšky maximálnych sadzieb stanovených v článku 5 ods. 1 až 3 v súvislosti s opatreniami prijatými v dôsledku potvrdenia, že sa vyskytla jedna z chorôb zvierat uvedených v zozname podľa článku 7 za podmienky, že sa opatrenia vykonali okamžite a boli dodržané uplatniteľné ustanovenia stanovené v príslušnom práve Únie. Takéto granty môžu tiež zahŕňať náklady, ktoré vznikli v dôsledku podozrenia na výskyt takejto choroby za podmienky, že výskyt bol následne potvrdený.

2.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom, ak po potvrdení výskytu jednej z chorôb zvierat uvedených v zozname podľa článku 7 dva alebo viaceré členské štáty úzko spolupracujú na získaní kontroly nad epidémiou.

3.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom, tretím krajinám a medzinárodným organizáciám na ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia zdravotného štatútu Únie v dôsledku výskytu alebo negatívneho vývoja jednej z chorôb zvierat a zoonóz uvedených v zozname podľa článkov 7 alebo 10 na území tretej krajiny alebo členského štátu.

4.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom, keď Komisia na žiadosť členského štátu rozhodne, že musia vytvoriť zásoby biopreparátov určených na kontrolu chorôb zvierat a zoonóz uvedených v zozname podľa článku 7 alebo 10.

5.  Finančný príspevok Únie sa môže poskytnúť na vytvorenie zásob biopreparátov alebo nákup očkovacích látok, ak výskyt alebo vývoj jednej z chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v zozname podľa článkov 7 alebo 10 v tretej krajine alebo členskom štáte by mohol predstavovať ohrozenie Únie.

Článok 7

Zoznam chorôb zvierat

1.  Zoznam chorôb zvierat, ktoré sú oprávnené na financovanie podľa článku 6, je stanovený v prílohe I.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 40 prijímať delegované akty s cieľom doplniť zoznam chorôb zvierat uvedený v odseku 1, pričom zohľadní choroby zvierat, ktoré sa musia oznamovať v súlade so smernicou 82/894/EHS, a choroby, ktoré pravdepodobne predstavujú nové ohrozenie Únie pre ich značný vplyv na:

a) ľudské zdravie;

b) zdravie zvierat alebo dobré životné podmienky zvierat alebo

c) poľnohospodársku alebo akvakultúrnu výrobu alebo súvisiace odvetvia hospodárstva.

Článok 8

Oprávnené náklady

1.  Tieto náklady, ktoré vznikli členským štátom pri vykonávaní opatrení uvedených v článku 6 ods. 1, môžu oprávňovať financovanie na základe uvedeného odseku:

a) náklady na odškodnenie majiteľov za hodnotu ich usmrtených alebo zlikvidovaných zvierat v medziach trhovej hodnoty, ktorú by tieto zvieratá mali, ak by neboli postihnuté chorobou;

b) náklady na usmrtenie alebo likvidáciu zvierat a súvisiace náklady na prepravu;

c) náklady na odškodnenie majiteľov za hodnotu ich zničených produktov živočíšneho pôvodu v medziach trhovej hodnoty týchto produktov bezprostredne predtým, ako vzniklo alebo ako sa potvrdilo akékoľvek podozrenie na výskyt choroby;

d) náklady na čistenie, dezinsekciu a dezinfekciu hospodárstiev a zariadení, a to na základe epidemiológie a vlastností patogénu;

e) náklady na prepravu a zničenie kontaminovaných krmív, a ak ich nemožno dezinfikovať, aj kontaminovaných zariadení;

▼C1

f) náklady na nákup, skladovanie, správu alebo distribúciu očkovacích látok a návnad, ako aj náklady na samotnú inokuláciu, ak o nich Komisia rozhodne alebo takéto činnosti povolí;

▼B

g) náklady na prepravu a likvidáciu tiel zvierat;

h) vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch všetky ostatné náklady potrebné na eradikáciu choroby, ako sa stanovuje v rozhodnutí o financovaní uvedenom v článku 36 ods. 4 tohto nariadenia.

2.  Ako sa uvádza v článku 130 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, sú náklady oprávnené od dátumu, keď členské štáty oznámia Komisii výskyt choroby. Takéto náklady môžu zahŕňať aj náklady, ktoré vznikli v dôsledku podozrenia na výskyt takejto choroby, pokiaľ bol uvedený výskyt následne potvrdený.

3.  Komisia po posúdení žiadostí o platby predložených členskými štátmi prijme príslušné rozpočtové záväzky a vykoná platby oprávnených výdavkov.Oddiel 2

Programy na eradikáciu, kontrolu a sledovanie chorôb zvierat a zoonóz

Článok 9

Oprávnené programy

Granty sa môžu poskytovať na ročné alebo viacročné národné programy členských štátov zamerané na eradikáciu, kontrolu a sledovanie chorôb zvierat a zoonóz uvedených v zozname podľa článku 10 (ďalej len „národné programy“).

Článok 10

Zoznam chorôb zvierat a zoonóz

1.  Zoznam chorôb zvierat a zoonóz, ktoré sú oprávnené na granty podľa článku 9, je stanovený v prílohe II.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 40 prijímať delegované akty s cieľom doplniť zoznam chorôb zvierat a zoonóz uvedený v odseku 1 tohto článku, pričom zohľadní:

a) situáciu, pokiaľ ide o choroby zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod;

b) vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo

c) nový vedecký alebo epidemiologický vývoj.

Článok 11

Oprávnené náklady

Tieto náklady, ktoré vznikli členským štátom pri vykonávaní národných programov, môžu oprávňovať granty podľa článku 9:

a) náklady na odoberanie vzoriek zvierat;

b) náklady na testovanie za podmienky, že sú obmedzené na:

i) náklady na testovacie súpravy, činidlá a spotrebný materiál, ktoré sú identifikovateľné a zvlášť použité na uskutočnenie týchto vyšetrení;

ii) náklady na personál, bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na vykonávaní vyšetrení a testov;

c) náklady na odškodnenie majiteľov za hodnotu ich usmrtených alebo zlikvidovaných zvierat v medziach trhovej hodnoty, ktorú by tieto zvieratá mali, ak by neboli postihnuté chorobou;

d) náklady na usmrtenie alebo likvidáciu zvierat;

e) náklady na odškodnenie majiteľov za hodnotu ich zničených produktov živočíšneho pôvodu v medziach trhovej hodnoty týchto produktov bezprostredne predtým, ako vzniklo alebo ako sa potvrdilo akékoľvek podozrenie na výskyt choroby;

▼C1

f) náklady na nákup, skladovanie, inokuláciu, správu alebo distribúciu dávok očkovacích látok alebo očkovacích látok a návnad používaných v rámci programov;

▼B

g) náklady na čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu hospodárstiev a zariadení, a to na základe epidemiológie a vlastností patogénu, a

h) vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch náklady vzniknuté pri vykonávaní potrebných opatrení iných ako tie uvedené v písmenách a) až g) za podmienky, že sú takéto opatrenia stanovené v rozhodnutí o grante uvedenom v článku 13 ods. 3 a 4.

Na účely prvého odseku písm. c) sa prípadná zostatková hodnota zvierat odpočíta od odškodnenia.

Na účely prvého odseku písm. d) sa zostatková hodnota tepelne ošetrených neinkubovaných vajec odpočíta od odškodnenia.

Článok 12

Obsah a predkladanie národných programov

1.  Členské štáty do 31. mája predložia Komisii národné programy, ktoré sa majú začať v nasledujúcom roku, pre ktorý majú záujem uchádzať sa o grant.

Národné programy predložené po 31. máji nie sú oprávnené na financovanie v nasledujúcom roku.

2.  Národné programy obsahujú aspoň:

a) opis epidemiologickej situácie choroby zvierat alebo zoonózy pred dátumom začiatku programu;

b) opis a vymedzenie zemepisných a správnych oblastí, v ktorých sa má program uplatňovať;

c) trvanie programu;

d) opatrenia, ktoré sa majú vykonať;

e) odhadovaný rozpočet;

f) ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do dátumu dokončenia programu, a jeho predpokladané prínosy a

g) vhodné ukazovatele na meranie dosiahnutia cieľov programu.

V každom viacročnom národnom programe sa v prípade významných zmien v porovnaní s predchádzajúcim rokom uvedú informácie uvedené v prvom pododseku písm. b), d) a f) pre každý rok zahrnutý do programu. Informácie uvedené v písmene e) uvedeného pododseku sa uvádzajú pre každý rok zahrnutý do programu.

3.  Ak výskyt alebo vývoj jednej z chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v zozname podľa článku 10 pravdepodobne predstavuje ohrozenie zdravotného štatútu Únie, ako aj v záujme ochrany Únie pred zavlečením jednej z týchto chorôb alebo zoonóz, členské štáty môžu do svojich národných programov zahrnúť opatrenia, ktoré sa majú vykonávať na územiach susedných tretích krajín v spolupráci s orgánmi týchto krajín.

Článok 13

Hodnotenie a schvaľovanie národných programov

1.  Komisia ohodnotí národné programy pomocou priorít a kritérií stanovených v ročných alebo viacročných pracovných programoch uvedených v článku 36 ods. 1.

2.  Komisia do 30. novembra každého roka členským štátom oznámi:

a) zoznam národných programov, ktoré boli technicky schválené a navrhnuté na spolufinancovanie;

b) predbežnú sumu pridelenú na každý program;

c) predbežnú maximálnu výšku finančného príspevku Únie na každý program a

d) všetky predbežné podmienky, ktorým môže finančný príspevok Únie podliehať;

3.  Komisia schváli ročné národné programy a súvisiace financovanie každý rok do 31. januára prostredníctvom rozhodnutia o grante vo vzťahu k opatreniam vykonaným a nákladom vzniknutým od 1. januára do 31. decembra uvedeného roka. Komisia môže, ak je to potrebné, po predložení predbežných správ, ako je uvedené v článku 14, zmeniť takéto rozhodnutia vo vzťahu k celému oprávnenému obdobiu.

4.  Komisia schváli viacročné národné programy a súvisiace financovanie do 31. januára prvého roku vykonávania prostredníctvom rozhodnutia o grante vo vzťahu k opatreniam vykonaným a nákladom vzniknutým od 1. januára prvého roku vykonávania do konca obdobia vykonávania.

▼M5 —————

▼B

Článok 14

Podávanie správ

Členské štáty predložia Komisii pre každý schválený ročný alebo viacročný národný program do 30. apríla každého roka výročnú podrobnú technickú a finančnú správu o predchádzajúcom roku. Uvedená správa zahŕňa dosiahnuté výsledky merané na základe ukazovateľov uvedených v článku 12 ods. 2 písm. g) a podrobný záznam vzniknutých oprávnených nákladov.

Členské štáty okrem toho pre každý schválený ročný národný program predložia Komisii do 31. augusta každého roka predbežnú finančnú správu.

Článok 15

Platby

Členské štáty predložia Komisii žiadosti o platby pre daný rok v súvislosti s národným programom do 30. apríla nasledujúceho roka.

Komisia vyplatí finančný príspevok Únie na oprávnené náklady po primeranom overení správ uvedených v článku 14.KAPITOLA II

Zdravie rastlínOddiel 1

Núdzové opatrenia

Článok 16

Oprávnené opatrenia

1.  Granty sa môžu poskytovať členským štátom do výšky maximálnych sadzieb stanovených v článku 5 ods. 1 až 3 na tieto opatrenia proti škodcom za podmienok stanovených v článku 17:

▼M2

a) opatrenia na eradikáciu škodcu zo zamorenej oblasti prijaté príslušnými orgánmi podľa článku 17 ods. 1, článku 28 ods. 1, článku 29 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 ( 1 );

b) opatrenia na zamedzenie šírenia prioritného škodcu zapísaného v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, proti ktorému boli prijaté opatrenia Únie na zamedzenie šírenia podľa článku 28 ods. 2 uvedeného nariadenia, zo zamorenej oblasti, v ktorej nie je možná eradikácia tohto prioritného škodcu, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na ochranu územia Únie pred ďalším šírením tohto prioritného škodcu. Tieto opatrenia sa týkajú eradikácie tohto škodcu z nárazníkovej zóny, ktorá obklopuje uvedenú zamorenú oblasť, v prípade, ak je v tejto nárazníkovej zóne zistený jeho výskyt, a

c) preventívne opatrenia prijaté proti šíreniu prioritného škodcu zapísaného v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, proti ktorému boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 3 uvedeného nariadenia, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na ochranu územia Únie pred ďalším šírením tohto prioritného škodcu.

▼B

Granty na opatrenia uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) sa môžu poskytnúť aj na opatrenia, ktoré boli prijaté v dôsledku podozrenia z výskytu takéhoto škodcu, pokiaľ bol uvedený výskyt následne potvrdený.

2.  Granty uvedené v odseku 1 sa môžu poskytnúť aj členskému štátu, na území ktorého sa nenachádzajú škodcovia uvedení v odseku 1, keď boli prijaté opatrenia na ochranu pred zavlečením týchto škodcov na územie tohto členského štátu pre ich výskyt v susednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá s ním bezprostredne hraničí.

3.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom v prípade, ak po potvrdení výskytu niektorého zo škodcov uvedených v článku 17 dva alebo viaceré členské štáty úzko spolupracujú pri vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1.

4.  Granty v súvislosti s opatreniami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku písm. a) až c) sa môžu poskytnúť aj medzinárodným organizáciám.

▼M2

Článok 17

Podmienky

Opatrenia uvedené v článku 16 môžu byť oprávnené na udelenie grantov za podmienky, že boli uplatnené okamžite, boli dodržané uplatniteľné ustanovenia stanovené v príslušnom práve Únie a bola splnená jedna alebo viacero týchto podmienok:

a) týkajú sa karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je na území Únie známy a ktorí sú zapísaní v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

b) týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

c) týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d) týkajú sa prioritných škodcov zapísaných v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v písmene b) prvého odseku, grant nepokrýva náklady, ktoré vznikli neskôr ako dva roky po nadobudnutí účinnosti opatrenia prijatého príslušným orgánom dotknutého členského štátu podľa článku 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, alebo ktoré vznikli po skončení účinnosti uvedeného opatrenia. Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v písmene c) prvého odseku, grant nepokrýva náklady vzniknuté po skončení účinnosti opatrenia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

▼B

Článok 18

Oprávnené náklady

1.  Tieto náklady, ktoré vznikli členským štátom pri vykonávaní opatrení uvedených v článku 16, môžu oprávňovať na granty na základe uvedeného článku:

a) náklady na personál bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na opatreniach a tiež náklady na prenájom zariadenia, spotrebný materiál a akýkoľvek iný potrebný materiál, produkty na ošetrenie, odoberanie vzoriek a laboratórne skúšky;

b) náklady na zmluvy o poskytovaní služieb s tretími stranami na vykonanie časti opatrení;

c) náklady na odškodnenie dotknutých hospodárskych subjektov alebo majiteľov za ošetrenie, zničenie a následné odstránenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a čistenie a dezinfekciu hospodárstiev, zeme, vody, pôdy, rastových médií, priestorov, strojov a zariadení;

▼M2

d) náklady na odškodnenie dotknutých majiteľov za hodnotu zničených rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uvedené v článku 16, v medziach trhovej hodnoty, ktorú by tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety mali, pokiaľ by neboli dotknuté uvedenými opatreniami; prípadná zostatková hodnota sa od odškodnenia odpočítava, a

▼B

e) vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch náklady vzniknuté pri vykonávaní potrebných opatrení iných ako opatrenia uvedené v písmenách a) až d) za podmienky, že tieto opatrenia sú vymedzené v rozhodnutí o financovaní uvedenom v článku 36 ods. 4.

Odškodnenie majiteľov uvedené v písmene c) je oprávnené len v prípade, že opatrenia boli vykonané pod dohľadom príslušného orgánu.

2.  Ako je uvedené v článku 130 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, sú náklady oprávnené od dátumu, keď členské štáty oznámia Komisii výskyt škodcu. Takéto náklady môžu zahŕňať aj náklady, ktoré vznikli v dôsledku podozrenia na výskyt uvedeného škodcu, pokiaľ bol uvedený výskyt následne potvrdený.

3.  Komisia po posúdení žiadostí o platby predložených členskými štátmi prijme príslušné rozpočtové záväzky a vykoná platby oprávnených výdavkov.Oddiel 2

Programy prieskumov na zisťovanie výskytu škodcov

Článok 19

Oprávnené programy prieskumov

▼M2

Granty sa môžu poskytnúť členským štátom na ročné a viacročné programy prieskumov, ktoré vykonávajú na zistenie výskytu škodcov (ďalej len „programy prieskumov“), za podmienky, že uvedené programy prieskumov spĺňajú aspoň jednu z týchto troch podmienok:

a) týkajú sa karanténnych škodcov Únie, ktorí sú zapísaní v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorých výskyt nie je na území Únie známy;

b) týkajú sa prioritných škodcov zapísaných v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a

c) týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

▼B

V prípade škodcov uvedených v prvom odseku písm. a) tohto článku sa programy prieskumov zakladajú na posúdení rizík zavlečenia, usídlenia a šírenia týchto škodcov na území dotknutého členského štátu a zameriavajú sa minimálne na škodcov, ktorí predstavujú hlavné riziká, a na hlavné rastlinné odrody, ktoré sú vystavené týmto rizikám.

▼M2

Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v prvom odseku písmene c), grant nepokrýva náklady vzniknuté po skončení účinnosti opatrenia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

▼B

Článok 20

Oprávnené náklady

Tieto náklady, ktoré vznikli členským štátom pri vykonávaní programov prieskumov uvedených v článku 19, môžu oprávňovať na granty podľa uvedeného článku:

▼M2

-a) náklady na vizuálne prehliadky;

▼B

a) náklady na odoberanie vzoriek;

b) náklady na testovanie za podmienky, že sú obmedzené na:

i) náklady na testovacie súpravy, činidlá a spotrebný materiál, ktoré sú identifikovateľné a použité zvlášť na uskutočnenie týchto testov;

ii) náklady na personál, bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na vykonávaní testov;

c) vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch náklady vzniknuté pri vykonávaní potrebných opatrení iných ako opatrenia uvedené v písmenách a) a b) za podmienky, že sú tieto opatrenia vymedzené v rozhodnutí o grante uvedenom v článku 22 ods. 3 a 4.

Článok 21

Obsah a predkladanie programov prieskumov

1.  Členské štáty Komisii do 31. mája predložia programy prieskumov, ktoré sa majú začať v nasledujúcom roku, pre ktorý majú záujem uchádzať sa o grant.

Programy prieskumov predložené po 31. máji nie sú oprávnené na financovanie v nasledujúcom roku.

2.  Programy prieskumov obsahujú minimálne:

a) škodcov zahrnutých do programu;

b) opis a vymedzenie zemepisných a správnych oblastí, v ktorých sa má program uplatňovať, a opis stavu týchto oblastí, pokiaľ ide o výskyt predmetných škodcov;

c) trvanie programu;

d) počet vizuálnych prehliadok, vzoriek a testovaní naplánovaných, pokiaľ ide o škodcov a rastliny, rastlinné produkty a iné dotknuté predmety;

e) odhadovaný rozpočet;

f) ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do dátumu dokončenia programu, a jeho predpokladané prínosy a

g) vhodné ukazovatele na meranie dosiahnutia cieľov programu.

V každom viacročnom programe prieskumu sa v prípade významných zmien v porovnaní s predchádzajúcim rokom uvedú informácie uvedené v prvom pododseku písm. b), d) a f) pre každý rok zahrnutý do programu. Informácie uvedené v písmene e) uvedeného pododseku sa uvádzajú pre každý rok zahrnutý do programu.

Článok 22

Hodnotenie a schvaľovanie programov prieskumov

1.  Komisia hodnotí programy prieskumov pomocou priorít a kritérií stanovených v ročných alebo viacročných pracovných programoch uvedených v článku 36 ods. 1.

2.  Komisia do 30. novembra každého roka členským štátom oznámi:

a) zoznam programov prieskumov, ktoré boli technicky schválené a navrhnuté na spolufinancovanie;

b) predbežnú sumu pridelenú na každý program;

c) predbežnú maximálnu výšku finančného príspevku Únie na každý program a

d) všetky predbežné podmienky, ktorým môže finančný príspevok Únie podliehať.

3.  Komisia schváli ročné programy prieskumov a súvisiace financovanie každý rok do 31. januára prostredníctvom rozhodnutia o grante vo vzťahu k opatreniam vykonaným a nákladom vzniknutým od 1. januára do 31. decembra uvedeného roka. Komisia môže po predložení predbežných správ, ako je uvedené v článku 23, zmeniť takéto rozhodnutia, ak to je potrebné, vo vzťahu k celému oprávnenému obdobiu.

4.  Komisia schváli viacročné programy prieskumov a súvisiace financovanie do 31. januára prvého roku vykonávania prostredníctvom rozhodnutia o grante vo vzťahu k opatreniam vykonaným a nákladom vzniknutým od 1. januára prvého roku vykonávania do konca obdobia vykonávania.

▼M5 —————

▼B

Článok 23

Podávanie správ

Členské štáty do 30. apríla každého roka predložia Komisii pre každý schválený ročný alebo viacročný program prieskumu výročnú podrobnú technickú a finančnú správu o predchádzajúcom roku. Uvedená správa zahŕňa dosiahnuté výsledky merané na základe ukazovateľov uvedených v článku 21 ods. 2 písm. g) a podrobný záznam vzniknutých oprávnených nákladov. Členské štáty okrem toho pre každý schválený ročný program prieskumu predložia Komisii do 31. augusta každého roka priebežnú finančnú správu.

Článok 24

Platby

Členské štáty predložia Komisii žiadosti o platby pre daný rok v súvislosti s programom prieskumu do 30. apríla nasledujúceho roka.

Komisia vyplatí finančný príspevok Únie na oprávnené náklady po primeranom overení správ uvedených v článku 23.Oddiel 3

Programy kontroly škodcov v najvzdialenejších regiónoch Únie

Článok 25

Oprávnené opatrenia a oprávnené náklady

1.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom na programy, ktoré vykonávajú na kontrolu škodcov v najvzdialenejších regiónoch Únie, ktoré sú uvedené v článku 349 ZFEÚ, v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 228/2013 (ďalej len „programy pre najvzdialenejšie regióny“). Uvedené granty sa týkajú činností potrebných na zabezpečenie toho, aby sa v týchto regiónoch správne vykonávali pravidlá kontroly škodcov platné v týchto regiónoch, či už ide o pravidlá Únie alebo o vnútroštátne pravidlá.

2.  Tieto náklady, ktoré vznikli členským štátom pri vykonávaní programov pre najvzdialenejšie regióny, môžu oprávňovať na finančný príspevok Únie:

a) náklady na personál, bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na vykonávaní týchto opatrení, a aj náklady na prenájom zariadenia, spotrebný materiál a produkty na ošetrenie;

b) náklady na zmluvy o poskytovaní služieb s tretími stranami na vykonanie časti opatrení;

c) náklady na odoberanie vzoriek;

d) náklady na testovanie za podmienky, že sú obmedzené na:

i) náklady na testovacie súpravy, činidlá a spotrebný materiál, ktoré sú identifikovateľné a použité zvlášť na uskutočnenie týchto testov;

ii) náklady na personál, bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na vykonávaní testov.

Článok 26

Obsah a predkladanie programov pre najvzdialenejšie regióny

1.  Členské štáty do 31. mája predložia Komisii programy pre najvzdialenejšie regióny, ktoré sa majú začať v nasledujúcom roku, pre ktorý sa uchádzajú o grant.

Programy pre najvzdialenejšie regióny predložené po 31. máji nie sú oprávnené na financovanie v nasledujúcom roku.

2.  Programy pre najvzdialenejšie regióny obsahujú minimálne:

a) škodcov zahrnutých do programu;

b) opis a vymedzenie zemepisných a správnych oblastí, v ktorých sa má program uplatňovať, a opis stavu týchto oblastí, pokiaľ ide o výskyt predmetných škodcov;

c) technickú analýzu regionálnej fytosanitárnej situácie;

d) trvanie programu;

e) činnosti zahrnuté do programu a v uplatniteľných prípadoch počet vizuálnych prehliadok, vzoriek a testovaní naplánovaných, pokiaľ ide o škodcov a rastliny, rastlinné produkty a iné dotknuté predmety;

f) odhadovaný rozpočet;

g) ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do dátumu dokončenia programu, a jeho predpokladané prínosy a

h) vhodné ukazovatele na meranie dosiahnutia cieľov programu.

V každom viacročnom programe pre najvzdialenejšie regióny sa v prípade významných zmien v porovnaní s predchádzajúcim rokom uvedú informácie uvedené v prvom pododseku písm. b), e) a g) pre každý rok zahrnutý do programu. Informácie uvedené v písmene f) uvedeného pododseku sa uvádzajú pre každý rok zahrnutý do programu.

Článok 27

Hodnotenie a schvaľovanie programov pre najvzdialenejšie regióny

1.  Programy pre najvzdialenejšie regióny sa hodnotia pomocou priorít a súboru kritérií stanovených v ročných alebo viacročných pracovných programoch uvedených v článku 36 ods. 1.

2.  Komisia do 30. novembra každého roka členským štátom oznámi:

a) zoznam programov pre najvzdialenejšie regióny, ktoré boli technicky schválené a navrhnuté na spolufinancovanie;

b) predbežnú sumu pridelenú na každý program;

c) predbežnú maximálnu výšku finančného príspevku Únie na každý program a

d) všetky predbežné podmienky, ktorým môže finančný príspevok Únie podliehať.

3.  Ročné programy pre najvzdialenejšie regióny a súvisiace financovanie sa schvália každý rok do 31. januára prostredníctvom rozhodnutia o udelení grantu vo vzťahu k opatreniam vykonaným a nákladom vzniknutým od 1. januára do 31. decembra uvedeného roka. Komisia môže po predložení predbežných správ, ako je uvedené v článku 28, zmeniť takéto rozhodnutia, ak to je potrebné, vo vzťahu k celému oprávnenému obdobiu.

4.  Viacročné programy pre najvzdialenejšie regióny a súvisiace financovanie sa schvália do 31. januára prvého roku vykonávania prostredníctvom rozhodnutia o grante vo vzťahu k opatreniam vykonaným a nákladom vzniknutým od 1. januára prvého roku vykonávania do konca obdobia vykonávania.

▼M5 —————

▼B

Článok 28

Podávanie správ

Členské štáty predložia Komisii pre každý schválený ročný alebo viacročný program pre najvzdialenejšie regióny do 30. apríla každého roka podrobnú výročnú technickú a finančnú správu o predchádzajúcom roku. Uvedená správa zahŕňa dosiahnuté výsledky merané na základe ukazovateľov uvedených v článku 26 ods. 2 prvom pododseku písm. h) a podrobný záznam vzniknutých oprávnených nákladov.

Členské štáty okrem toho pre každý schválený ročný program pre najvzdialenejšie regióny predložia Komisii do 31. augusta každého roka priebežnú finančnú správu.

Článok 29

Platby

Členské štáty predložia Komisii žiadosti o platby pre daný rok v súvislosti s programom pre najvzdialenejšie regióny do 30. apríla nasledujúceho roka.

Komisia vyplatí finančný príspevok Únie na oprávnené náklady po primeranom overení správ uvedených v článku 28.KAPITOLA III

Finančná podpora na úradné kontroly a iné činnosti

Článok 30

▼M1

Referenčné laboratóriá a centrá Európskej únie

▼M4

1.  Granty na pokrytie nákladov, ktoré im vzniknú pri vykonávaní pracovných programov schválených Komisiou, sa môžu udeliť:

a) referenčným laboratóriám Európskej únie uvedeným v článku 93 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄  ( 2 ) a referenčným centrám Európskej únie uvedeným v článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 ( 3 );

b) referenčným centrám Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat uvedeným v článku 95 nariadenia ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ ;

c) referenčným centrám Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca uvedeným v článku 97 nariadenia ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ .

▼B

2.  Tieto náklady môžu byť oprávnené na granty podľa odseku 1:

▼M1

a) náklady na personál, bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na činnostiach laboratórií alebo centier, pričom tieto činnosti sú vykonávané z ich pozície referenčného laboratória alebo centra Európskej únie;

▼B

b) náklady na vybavenie;

c) náklady na spotrebný materiál;

d) náklady na prepravu vzoriek, služobné cesty, stretnutia, činnosti odbornej prípravy.

▼M4

Článok 30a

Akreditácia národných referenčných laboratórií pre zdravie rastlín

1.  Granty sa môžu udeliť národným referenčným laboratóriám uvedeným v článku 100 nariadenia ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ na náklady, ktoré im vznikli pri získaní akreditácie podľa normy EN ISO/IEC 17025 o „Všeobecných požiadavkách na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ na používanie metód laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky na overenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ochranných opatrení proti škodcom rastlín.

2.  Granty sa môžu udeliť jedinému národnému referenčnému laboratóriu v každom členskom štáte pre každé referenčné laboratórium Európskej únie pre zdravie rastlín, a to do troch rokov po určení uvedeného referenčného laboratória Európskej únie.

▼B

Článok 31

Odborná príprava

1.  Únia môže financovať odbornú prípravu personálu príslušných orgánov zodpovedného za úradné kontroly, ako je uvedené v článku 51 nariadenia (ES) č. 882/2004, s cieľom vypracovať harmonizovaný prístup k úradným kontrolám a ostatným úradným činnostiam na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín.

2.  Komisia vypracuje programy odbornej prípravy, v ktorých identifikuje priority na intervenciu, a to na základe zistených rizík pre verejné zdravie, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín.

3.  Aby boli oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, ako je uvedené v odseku 1, príslušné orgány zabezpečia, aby sa poznatky získané prostredníctvom činností odbornej prípravy uvedených v uvedenom odseku šírili podľa potreby a aby boli náležite využité v národných programoch odbornej prípravy.

4.  Na finančný príspevok uvedený v odseku 1 môžu byť oprávnené tieto náklady:

a) náklady na organizáciu kurzov odbornej prípravy, vrátane kurzov odbornej prípravy, na ktorých sa môžu zúčastniť aj záujemcovia z tretích krajín, alebo výmenných aktivít;

b) náklady na cestovanie, ubytovanie a diéty personálu príslušných orgánov, ktorý sa zúčastňuje na odbornej príprave.

Článok 32

Experti z členských štátov

Finančný príspevok Únie sa môže poskytnúť na cestovné náklady, ubytovanie a diéty vzniknuté expertom členských štátov v dôsledku toho, že ich Komisia vymenovala, aby boli nápomocní jej znalcom, ako je stanovené v článku 45 ods. 1 a článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 33

Koordinované plány kontroly a zhromažďovanie údajov

1.  Granty sa môžu poskytnúť členským štátom na náklady vzniknuté pri vykonávaní koordinovaných plánov kontroly uvedených v článku 53 nariadenia (ES) č. 882/2004 a pri zhromažďovaní údajov.

2.  Tieto náklady môžu oprávňovať na takéto granty:

a) náklady na odoberanie vzoriek a laboratórne skúšky;

b) náklady na vybavenie potrebné na vykonávanie úloh úradných kontrol a zhromažďovania údajov.KAPITOLA IV

Iné opatrenia

Článok 34

Informačné systémy

1.  Únia financuje vytvorenie a prevádzku databáz a automatizovaných systémov riadenia informácií riadených Komisiou, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie pravidiel uvedených v článku 1.

2.  Finančný príspevok Únie sa môže poskytnúť na vytvorenie a riadenie databáz a automatizovaných systémov riadenia informácií tretích strán, aj medzinárodných organizácií, ak tieto databázy a automatizované systémy riadenia:

a) majú preukázanú pridanú hodnotu pre Úniu ako celok a sú dostupné v celej Únii pre všetkých používateľov, ktorí o ne majú záujem, a

b) sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie pravidiel uvedených v článku 1.

Článok 35

Vykonávanie a prispôsobenie pravidiel

1.  Únia môže financovať technickú a vedeckú prácu vrátane štúdií a koordinačných činností potrebných na zabezpečenie správneho vykonávania pravidiel pre oblasti uvedené v článku 1 a ich prispôsobenie vedeckému, technologickému a spoločenskému vývoju.

Finančný príspevok Únie sa môže poskytnúť aj členským štátom alebo medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblastiach uvedených v článku 1, aby vykonávali činnosti na podporu vývoja a vykonávania pravidiel pre tieto oblasti.

2.  Granty sa môžu poskytnúť na projekty, ktoré organizuje jeden alebo viacero členských štátov s cieľom zlepšiť efektívne vykonávanie úradných kontrol prostredníctvom používania inovatívnych postupov a protokolov.

3.  Finančný príspevok Únie sa môže poskytnúť aj na podporu informácií a iniciatív Únie a členských štátov na zvýšenie informovanosti s cieľom zabezpečiť také správanie pri vykonávaní pravidiel pre oblasti uvedené v článku 1, ktoré je lepšie, udržateľné a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.HLAVA III

PLÁNOVANIE, VYKONÁVANIE A KONTROLA

Článok 36

Pracovné programy a finančné príspevky

1.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné alebo samostatné ročné alebo viacročné pracovné programy na vykonávanie opatrení uvedených v hlave II, okrem kapitoly I oddielu 1 a kapitoly II oddielu 1 uvedenej hlavy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

2.  V pracovných programoch uvedených v odseku 1 sa stanovia operačné sledované ciele, ktoré sú v súlade so všeobecnými a konkrétnymi cieľmi stanovenými v článku 2, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a ich celková suma. Obsahujú aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, informácie o sumách pridelených na každé opatrenie a orientačný harmonogram vykonávania. Pokiaľ ide o granty, obsahujú ich prioritné činnosti, kritériá hodnotenia, sadzbu financovania a orientačný zoznam oprávnených opatrení a nákladov, a to v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

3.  Pracovné programy na vykonávanie opatrení uvedených v hlave II kapitole I oddiele 2 a v hlave II kapitole II oddieloch 2 a 3 sa prijmú do 30. apríla roka, ktorý predchádza ich vykonaniu, pokiaľ sa prijme návrh rozpočtu. Tieto pracovné programy zodpovedajú prioritám stanoveným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

4.  V súvislosti s vykonávaním núdzových opatrení uvedených v hlave II kapitole I oddiele 1 a v hlave II kapitole II oddiele 1, alebo keď je potrebné reagovať na nepredvídateľné udalosti Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví svoje rozhodnutie o finančnom príspevku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví postupy, ktorými sa členské štáty budú riadiť pri podávaní žiadostí, predkladaní správ a žiadostí o platby v prípade grantov uvedených v kapitole I oddieloch 1 a 2 a v hlave II kapitole II oddieloch 1, 2 a 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 2.

Článok 37

Kontroly na mieste vykonávané Komisiou

Komisia môže organizovať kontroly na mieste v členských štátoch a v priestoroch príjemcov, a to najmä s cieľom overiť:

a) účinné vykonávanie opatrení, na ktoré sa čerpá finančný príspevok Únie;

b) súlad administratívnych postupov s pravidlami Únie;

c) existenciu predpísaných sprievodných dokumentov a ich súlad s opatreniami, na ktoré sa čerpá príspevok Únie.

Článok 38

Prístup k informáciám

Členské štáty a príjemcovia sprístupnia Komisii všetky informácie potrebné na overenie vykonávania opatrení a prijmú všetky také opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za primerané v súvislosti s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, vrátane kontrol na mieste.

Článok 39

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

2.  Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, vykonávacích orgánov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie podľa tohto nariadenia.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je oprávnený vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie priamo alebo nepriamo týka, a to v súlade s postupmi podľa nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 4 ) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prvého a druhého pododseku, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia o grante a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia výslovne oprávňujú Komisiu, Dvor audítorov a OLAF vykonávať takéto audity, kontroly a inšpekcie na mieste.HLAVA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 40

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 30. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 10 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 10 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 41

Postup vo výbore

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak o tom v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 42

Hodnotenie

1.  Do 30. júna 2017 Komisia vypracuje hodnotiacu správu v polovici obdobia o tom, či opatrenia uvedené v kapitole I a kapitole II hlavy II a v článkoch 30 a 31 kapitoly III, pokiaľ ide o ich výsledky a vplyvy, dosiahli ciele stanovené v článku 2 ods. 1, pokiaľ ide o efektívnosť využívania zdrojov a ich pridanú hodnotu, a to na úrovni Únie, a túto správu predloží Európskemu parlamentu a Rade. Okrem toho sa v hodnotiacej správe skúma aj rozsah zjednodušenia, pokračujúca relevantnosť všetkých cieľov, a prínos opatrení k prioritám Únie v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Zohľadňuje aj výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúcich opatrení. K správe je v prípade potreby pripojený legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

2.  Komisia vykoná do 30. júna 2022 v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie ex post opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku. V uvedenom hodnotení ex post sa skúma účinnosť a efektívnosť výdavkov uvedených v článku 1 a ich vplyv.

3.  V hodnoteniach uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa zohľadní dosiahnutý pokrok pomocou ukazovateľov uvedených v článku 2 ods. 2,

4.  Komisia oznámi výsledky hodnotení uvedených v odsekoch 1 a 2 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Článok 43

Informovanosť, komunikácia a propagácia

1.  Príjemcovia a dotknuté členské štáty v náležitých prípadoch zabezpečia, aby sa finančným príspevkom poskytnutým na základe tohto nariadenia venovala náležitá propagácia s cieľom informovať verejnosť o úlohe Únie pri financovaní opatrení.

2.  Komisia vykoná opatrenia v oblasti informovanosti a komunikácie o financovaných opatreniach a výsledkoch. Okrem toho rozpočtové prostriedky vyčlenené na komunikáciu podľa tohto nariadenia sa vzťahujú aj na vnútornú komunikáciu o politických prioritách Únie.

Článok 44

Zrušenia

1.  Rozhodnutia 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES sa zrušujú.

2.  Odkazy na rozhodnutia 66/399/EHS a 76/894/EHS sa považujú za odkazy na článok 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.

3.  Odkazy na rozhodnutie 2009/470/ES sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 45

Prechodné ustanovenia

1.  Národné programy členských štátov uvedené v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia, predložené Komisii v roku 2012, ktoré sa majú vykonávať v roku 2013, národné programy predložené Komisii v roku 2013, ktoré sa majú vykonávať v roku 2014, a národné programy predložené do 30. apríla 2014, ktoré sa majú vykonávať v roku 2015, sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, ak sú schválené, na základe článku 27 rozhodnutia 2009/470/ES.

V prípade národných programov vykonávaných v roku 2013 a v roku 2014 sa naďalej uplatňuje článok 27 ods. 7 a 8 uvedeného rozhodnutia.

V prípade národných programov vykonávaných v roku 2015 sa naďalej uplatňuje článok 27 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

2.  Programy prieskumov členských štátov uvedené v článku 21 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré boli predložené Komisii do 30. apríla 2014 a ktoré sa majú vykonávať v roku 2015, sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie na základe článku 23 ods. 6 smernice 2000/29/ES. V prípade programov prieskumov sa naďalej uplatňuje článok 23 ods. 6 uvedenej smernice.

3.  V prípade žiadostí členských štátov o financovanie núdzových opatrení uvedených v článku 16 tohto nariadenia z prostriedkov Únie, ktoré boli predložené Komisii do 30. apríla 2014, sa naďalej uplatňujú články 22 až 24 smernice 2000/29/ES.

Článok 46

Zmena smernice 98/56/ES

Smernica 98/56/ES sa mení takto:

1. V článku 17 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( *1 ). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( *2 ).

2. V článku 18 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

Článok 47

Zmena smernice 2000/29/ES

Smernica 2000/29/ES sa mení takto:

1. V článku 13c sa vypúšťa odsek 5.

▼M2

2. Vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

Členské štáty stanovia, aby každá osoba, ktorá zistí výskyt škodcu uvedeného na zozname v prílohách I alebo II alebo škodcu, na ktorého sa vzťahuje opatrenie podľa článku 16 ods. 2 alebo 3, alebo ktorá má odôvodnené podozrenie na výskyt takéhoto škodcu, ihneď oznámila túto skutočnosť príslušnému orgánu a v prípade, že ju o to príslušný orgán požiada, mu poskytla informácie o tomto výskyte, ktoré má k dispozícii. Keď sa oznámenie nepodalo písomne, príslušný orgán o ňom vyhotoví úradný záznam.“

▼B

3. Články 22 až 26 sa vypúšťajú.

Článok 48

Zmena nariadenia (ES) č. 178/2002

V článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (ďalej len ‚výbor‘). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( *3 ). Výbor bude organizovaný v sekciách, ktoré sa budú zaoberať všetkými relevantnými záležitosťami.

Všetky odkazy v práve Únie na Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat sa považujú za odkazy na výbor uvedený v prvom pododseku.

Článok 49

Zmena nariadenia (ES) č. 882/2004

Článok 66 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa vypúšťa.

Článok 50

Zmena nariadenia (ES) č. 396/2005

Kapitola VII nariadenia (ES) č. 396/2005 sa vypúšťa.

Článok 51

Zmena smernice 2008/90/ES

V článku 19 smernice 2008/90/ES sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( *4 ). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( *5 ).

Článok 52

Zmena smernice 2009/128/ES

Článok 22 smernice 2009/128/ES sa vypúšťa.

Článok 53

Zmena nariadenia (ES) č. 1107/2009

Článok 76 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa vypúšťa.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. júna 2014.

Článok 18 ods. 1 písm. d) a článok 47 bod 2 sa však uplatňujú od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Choroby zvierat uvedené v článku 7

 Mor hovädzieho dobytka,

 mor malých prežúvavcov,

 vezikulárna choroba ošípaných,

 katarálna horúčka,

 enterovírusová encefalomyelitída,

 kiahne oviec a kôz,

 horúčka údolia Rift,

 nodulárna dermatitída dobytka,

 africký mor koní,

 vezikulárna stomatitída,

 venezuelská encefalomyelitída koní,

 epizootické hemoragické ochorenie jeleňovitých,

 klasický mor ošípaných,

 africký mor ošípaných,

 pľúcna nákaza hovädzieho dobytka,

 aviárna influenza,

 pseudomor hydiny,

 slintačka a krívačka,

 epizootická hematopoietická nekróza u rýb (EHN),

 epizootický ulcerózny syndróm u rýb (EUS),

 bonamióza (Bonamia exitiosa),

 perkinsóza (Perkinsus marinus),

 mikrocytóza (Microcytos mackini),

 syndróm Taura u kôrovcov,

 choroba žltých hláv (Yellowhead disease) u kôrovcov.
PRÍLOHA II

Choroby zvierat a zoonózy uvedené v článku 10

 Tuberkulóza hovädzieho dobytka,

 brucelóza hovädzieho dobytka,

 brucelóza oviec a kôz (B. melitensis),

 katarálna horúčka oviec v endemických alebo vysokorizikových oblastiach,

 africký mor ošípaných,

 vezikulárna choroba ošípaných,

 klasický mor ošípaných,

 antrax,

 pľúcna nákaza hovädzieho dobytka,

 aviárna influenza,

 besnota,

 echinokokóza,

 prenosné spongiformné encefalopatie (TSE),

 kampylobakterióza,

 listerióza,

 salmonelóza (zoonotická salmonela),

 trichinelóza,

 verotoxigénna E. coli,

 vírusová hemoragická septikémia (VHS),

 infekčná hematopoetická nekróza (IHN),

 herpesviróza kaprov koi (KHV),

 infekčná anémia lososov (ISA),

 marteilióza (Marteilia refringens),

 bonamióza (Bonamia ostreae),

 ichtyoftirióza u kôrovcov (choroba bielych škvŕn),

▼M3

 mor malých prežúvavcov,

 kiahne oviec,

 kiahne kôz,

 nodulárna dermatitída dobytka.

▼B
PRÍLOHA III

Priority pre pracovné programy Komisie uvedené v Hlave II Kapitole I Oddiele 2 a v Hlave II Kapitole II Oddieloch 2 a 3

Priority pre finančnú podporu z prostriedkov Únie, pokiaľ ide o zameranie národných programov eradikáciu, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz:

 choroby, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie,

 choroby, ktoré majú vplyv na zdravie zvierat, so zreteľom na ich prípadné šírenie a chorobnosť a úmrtnosť v rámci populácie zvierat,

 choroby a zoonózy, v prípade ktorých hrozí, že by mohli byť z tretích krajín zavlečené alebo znovuzavlečené na územie Únie,

 choroby, ktoré by mohli viesť k vzniku krízovej situácie so závažnými hospodárskymi dôsledkami,

 choroby, ktoré majú vplyv na obchod s tretími krajinami a na obchod vo vnútri EÚ.

Priority pre finančnú podporu z prostriedkov Únie, pokiaľ ide o zameranie národných programov prieskumov na zistenie výskytu škodcov v záujme ochrany územia Únie:

 škodcovia uvedení v časti A oddiele I prílohy I a v časti A oddiele I prílohy II k smernici 2000/29/ES, ktorých výskyt na území Únie nie je známy,

 škodcovia, na ktorých sa vzťahujú opatrenia Únie prijaté podľa článku 16 ods. 3 smernice 2000/29/ES,

 škodcovia, ktorí nie sú uvedení v smernici 2000/29/ES a ktorí pre územie Únie predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo,

 škodcovia, ktorí by mohli vyvolať krízovú situáciu so závažnými hospodárskymi a environmentálnymi dôsledkami,

 škodcovia, ktorí majú vplyv na obchod s tretími krajinami a na obchod vo vnútri EÚ.

Priority pre finančnú podporu z prostriedkov Únie, pokiaľ ide o zameranie národných programov pre najvzdialenejšie regióny:

 opatrenia proti škodcom v súvislosti s dovozom do týchto regiónov a s ich klímou,

 metódy boja proti týmto škodcom,

 opatrenia proti škodcom uvedeným v zozname podľa pravidiel pre škodcov rastlín platných v týchto regiónoch.
VYHLÁSENIE KOMISIE

o postupoch schvaľovania veterinárnych a fytosanitárnych programov

S cieľom lepšie informovať členské štáty Komisia zorganizuje výročné zasadnutie Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorého hlavnou témou bude výsledok postupu hodnotenia programov. Toto zasadnutie sa bude konať najneskôr 30. novembra v roku, ktorý predchádza vykonávaniu programov.

V súvislosti s uvedených zasadnutím predloží Komisia zoznam programov, ktoré boli z technického hľadiska schválené a navrhnuté na spolufinancovanie. Finančné aj technické podrobnosti sa prediskutujú s národnými delegáciami a ich pripomienky sa zohľadnia.

Komisia okrem toho ešte pred prijatím konečného rozhodnutia v tejto veci predloží v januári na zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá členským štátom konečný zoznam programov vybraných na spolufinancovanie a bude ich informovať o konečnej sume pridelenej na každý program.

Práce na príprave návrhu pracovného programu vykonávania opatrení uvedených v článkoch 9, 19 a 25 prebehnú každý rok v spolupráci s odborníkmi z členských štátov začiatkom februára, aby členské štáty dostali príslušné informácie potrebné na vypracovanie programov eradikácie a dohľadu.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ►C2  (EÚ) 2017/625 ◄ z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) ( ►C2  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66).

( 4 ) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

( *1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

( *2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

( *3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

( *4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

( *5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“.

Top