EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0508-20200425

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/2020-04-25

02014R0508 — SK — 25.04.2020 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 508/2014

z 15. mája 2014

o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

(Ú. v. ES L 149 20.5.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1787 z 12. júna 2017,

  L 256

1

4.10.2017

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1022 z 20. júna 2019,

  L 172

1

26.6.2019

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020,

  L 99

5

31.3.2020

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/560 z 23. apríla 2020,

  L 130

11

24.4.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 088, 31.3.2017, s.  22 (508/2014)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 508/2014

z 15. mája 2014

o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vymedzujú finančné opatrenia Únie na vykonávanie:

a) 

spoločnej rybárskej politiky (SRP),

b) 

príslušných opatrení týkajúcich sa morského práva,

c) 

udržateľného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí a vnútrozemského rybolovu, a

d) 

integrovanej námornej politiky (INP).

Článok 2

Územná pôsobnosť

Toto nariadenie sa vzťahuje na operácie, ktoré sa vykonávajú na území Únie, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 a článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„spoločné prostredie na výmenu informácií“ (CISE – Common Information Sharing Environment) je sieť decentralizovaných systémov vytvorená na výmenu informácií medzi používateľmi s cieľom zlepšiť ich situačnú informovanosť o činnostiach na mori;

2. 

„medziodvetvové operácie“ sú tie iniciatívy, ktoré vzájomne prospievajú rôznym odvetviam a/alebo odvetvovým politikám, ako sa uvádza v ZFEÚ, a ktoré nie je možné v plnej miere dosiahnuť prostredníctvom opatrení zahrnutých v rámci príslušných oblastí politiky;

3. 

„systém elektronického zaznamenávania a nahlasovania“ (ERS) je systém na elektronické zaznamenávanie a nahlasovanie údajov uvedených v nariadení (ES) č. 1224/2009;

4. 

„Európska námorná monitorovacia a dátová sieť“ je sieť, ktorá spája príslušné národné námorné monitorovacie a dátové programy do spoločného a dostupného európskeho zdroja;

5. 

„rybolovná a akvakultúrna oblasť“ je oblasť s pobrežím mora, rieky alebo jazera, vrátane oblasti, v ktorej sa vyskytujú rybníky, alebo povodie s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybolovu alebo akvakultúry, ktorá je funkčne celistvá z geografického, hospodárskeho a sociálneho hľadiska a ktorú tak označuje členský štát;

6. 

„rybár“ je akákoľvek osoba, ktorá sa venuje komerčným rybolovným činnostiam v súlade s pravidlami členského štátu;

7. 

„vnútrozemský rybolov“ sú rybolovné činnosti vykonávané na komerčné účely vo vnútrozemských vodách plavidlami alebo inými zariadeniami vrátane tých, ktoré sa používajú na rybolov na ľade;

8. 

„integrovaný manažment pobrežných zón“ sú stratégie a opatrenia opísané napríklad v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady 2002/413/ES ( 1 );

9. 

„integrované riadenie námorných záležitostí“ je koordinované riadenie všetkých odvetvových politík na úrovni Únie, ktoré ovplyvňujú oceány, moria a pobrežné regióny;

10. 

„integrovaná námorná politika“ (INP) je politika Únie, ktorej cieľom je rozvíjať koordinované a jednotné rozhodovanie na maximalizáciu udržateľného rozvoja, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti členských štátov, predovšetkým pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónov v Únii, ako aj námorných odvetví, a to prostredníctvom jednotných námorných politík a náležitej medzinárodnej spolupráce;

11. 

„integrovaný námorný dohľad“ (IND) je iniciatíva Únie zameraná na zlepšenie účinnosti a efektívnosti činností dohľadu na európskych moriach prostredníctvom cezhraničnej a medziodvetvovej výmeny informácií a spolupráce;

12. 

„námorné priestorové plánovanie“ je proces, prostredníctvom ktorého príslušné orgány členského štátu analyzujú a organizujú ľudské činnosti v morských oblastiach v záujme dosiahnutia ekologických, hospodárskych a sociálnych cieľov;

13. 

„opatrenie“ je súbor operácií;

14. 

„maloobjemový pobrežný rybolov“ je rybolov uskutočňovaný rybárskymi plavidlami s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečený rybársky výstroj uvedený v tabuľke 3 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 ( 2 );

15. 

„plavidlá pôsobiace výhradne vo vnútrozemský vodách“ sú plavidlá, ktoré sa venujú komerčnému rybolovu vo vnútrozemských vodách a nie sú evidované v registri rybárskej flotily Únie.HLAVA II

VŠEOBECNÝ RÁMECKAPITOLA I

Zriadenie a ciele Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Článok 4

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Článok 5

Ciele

ENRF prispieva k plneniu týchto cieľov:

a) 

presadzovanie konkurencieschopného, environmentálne udržateľného, hospodársky životaschopného a sociálne zodpovedného rybolovu a akvakultúry;

b) 

podpora vykonávania SRP;

c) 

presadzovanie vyváženého a inkluzívneho územného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí;

d) 

podpora rozvoja a vykonávania INP Únie spôsobom, ktorý dopĺňa politiku súdržnosti a SRP.

V dôsledku sledovania uvedených cieľov nesmie dôjsť k zvyšovaniu rybolovnej kapacity.

Článok 6

Priority Únie

ENRF prispieva k stratégii Európa 2020 a k vykonávaniu SRP. V záujme udržateľného rozvoja rybolovu a akvakultúry a súvisiacich činností odráža tieto priority Únie, v ktorých sa premietajú príslušné tematické ciele uvedené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013:

1. 

Presadzovanie rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, je inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach, sledovaním týchto osobitných cieľov:

a) 

zníženie vplyvu rybolovu na morské prostredie, čo zahŕňa aj čo najväčšie zabraňovanie nechceným úlovkom a ich obmedzovanie;

b) 

ochrana a obnova vodnej biodiverzity a ekosystémov;

c) 

zabezpečenie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami;

d) 

zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti rybárskych podnikov vrátane malej pobrežnej flotily a zlepšenie bezpečnostných a pracovných podmienok;

e) 

poskytnutie podpory posilneniu technologického vývoja a inovácii vrátane zvýšenia energetickej efektívnosti a podpora prenosu znalostí;

f) 

rozvoj odbornej prípravy, nových odborných zručností a celoživotného vzdelávania.

2. 

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach, sledovaním týchto osobitných cieľov:

a) 

poskytnutie podpory posilnenia technologického vývoja, inovácie a prenosu znalostí;

b) 

zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti akvakultúrnych chovov vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok najmä v MSP;

c) 

ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje;

d) 

podpora akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia, a podpora zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, verejného zdravia a verejnej bezpečnosti;

e) 

rozvoj odbornej prípravy, nových odborných zručností a celoživotného vzdelávania.

3. 

Podpora vykonávania SRP sledovaním týchto osobitných cieľov:

a) 

zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov;

b) 

poskytnutie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže.

4. 

Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdržnosti sledovaním tohto osobitného cieľa: podporovanie hospodárskeho rastu, sociálneho začlenenia a tvorby pracovných miest a poskytnutie podpory zamestnateľnosti a pracovnej mobilite v pobrežných a vnútrozemských komunitách závislých od rybolovu a akvakultúry vrátane diverzifikácie činností v rámci rybárstva a do iných odvetví námorného hospodárstva.

5. 

Podpora marketingu a spracovania sledovaním týchto osobitných cieľov:

a) 

zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry;

b) 

podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.

6. 

Podpora vykonávania INP.KAPITOLA II

Zdieľané a priame hospodárenie

Článok 7

Zdieľané a priame hospodárenie

1.  Opatrenia hlavy V sa financujú z ENRF v súlade so zásadou zdieľaného hospodárenia Únie a členských štátov a so spoločnými pravidlami ustanovenými v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

2.  Opatrenia hlavy VI sa financujú z ENRF v súlade so zásadou priameho hospodárenia.KAPITOLA III

Všeobecné zásady pomoci v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 8

Štátna pomoc

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, na pomoc poskytovanú členskými štátmi podnikom v odvetví rybolovu a chovov akvakultúry sa vzťahujú články 107, 108 a 109 ZFEÚ.

2.  Články 107, 108 a 109 ZFEÚ sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia a v súlade s ním, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 ZFEÚ.

3.  Na vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa zriaďuje financovanie z verejných prostriedkov nad rámec ustanovení tohto nariadenia o platbách uvedených v odseku 2, sa ako na celok vzťahuje odsek 1

4.  Pokiaľ ide o produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe I k ZFEÚ, na ktoré sa uplatňujú jej články 107, 108 a 109, Komisia môže v súlade s článkom 108 ZFEÚ povoliť prevádzkovú pomoc pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ v rámci odvetví výroby, spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh s cieľom zmierniť obmedzenia špecifické pre uvedené regióny z dôvodu ich izolácie, ostrovného charakteru a mimoriadnej odľahlosti.

Článok 9

Osobitné ►C1  ex ante kondicionality ◄

Na ENRF sa vzťahujú osobitné ►C1  ex ante kondicionality ◄ uvedené v prílohe IV.KAPITOLA IV

Prípustnosť žiadostí a neoprávnené operácie

Článok 10

Prípustnosť žiadostí

1.  Každá žiadosť o podporu z ENRF predložená prevádzkovateľom je neprípustná počas určeného obdobia stanoveného podľa odseku 4 tohto článku, ak príslušný orgán určil, že dotknutý prevádzkovateľ:

a) 

sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 ( 3 ) alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

b) 

sa zúčastnil na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel evidovaných v zozname Únie plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ako sa uvádza v článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou krajín označených za nespolupracujúce tretie krajiny, ako sa uvádza v článku 33 uvedeného nariadenia;

c) 

sa dopustil závažného porušenia pravidiel SRP podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou; alebo

d) 

sa dopustil niektorého z priestupkov uvedených v článkoch 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES ( 4 ), ak sa žiada o podporu podľa hlavy V kapitoly II tohto nariadenia.

2.  Prijímateľ po predložení žiadosti naďalej dodržiava podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) počas celého obdobia vykonávania operácie a počas obdobia piatich rokov po uskutočnení poslednej platby uvedenému prijímateľovi.

3.  Žiadosť predložená prevádzkovateľom nie je počas určeného obdobia ustanoveného v odseku 4 tohto článku prípustná, ak sa podľa príslušného orgánu uvedený prevádzkovateľ dopustil, pokiaľ ide o Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) alebo ENRF, podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 5 ).

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126, pokiaľ ide o:

a) 

určenie obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 3 tohto článku, ktoré je úmerné povahe, závažnosti, trvaniu a opakovaniu závažného porušenia, priestupku alebo podvodu, a ktoré trvá aspoň jeden rok;

b) 

príslušné dátumy začiatku alebo konca obdobia uvedeného v odsekov 1 a 3 tohto článku.

5.  Členské štáty od prevádzkovateľov predkladajúcich žiadosť v rámci ENRF požadujú, aby riadiacemu orgánu poskytli podpísané vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že dodržiavajú kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku, a vyhlásia, že sa nedopustili podvodu v rámci EFRH ani ENFR, ako je uvedené v odseku 3 tohto článku. Členské štáty pred schválením operácie overia pravdivosť tohto vyhlásenia na základe dostupných informácií z národného registra porušení pravidiel, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (ES) č. 1224/2009, alebo akýchkoľvek iných dostupných údajov.

Na účely uplatňovania prvého pododseku členský štát poskytne na žiadosť iného členského štátu informácie uvedené vo svojom národnom registri porušení pravidiel uvedenom v článku 93 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

Článok 11

Neoprávnené operácie

V rámci ENRF nie sú oprávnené tieto operácie:

a) 

operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidla alebo zariadenia, ktoré zvyšuje schopnosť plavidla nájsť ryby;

b) 

stavba nových rybárskych plavidiel alebo dovoz rybárskych plavidiel;

c) 

dočasné alebo trvalé zastavenie rybolovných činností, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak;

d) 

prieskumný rybolov;

e) 

prevod vlastníctva podniku;

f) 

priame opätovné zarybňovanie, pokiaľ sa výslovne neustanovuje ako ochranné opatrenie v právnom akte Únie alebo pokiaľ nejde o experimentálne opätovné zarybňovanie.HLAVA III

FINANČNÝ RÁMEC

Článok 12

Plnenie rozpočtu

1.  Rozpočet únie pridelený na ENRF v súlade s hlavou V tohto nariadenia sa plní v rámci zdieľaného hospodárenia podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.  Rozpočet Únie pridelený na ENRF v súlade s hlavou VI tohto nariadenia plní priamo Komisia v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 ( 6 ).

3.  Akékoľvek zrušenie všetkých rozpočtových záväzkov alebo ich časti v rámci priameho hospodárenia Komisiou musí byť v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v prípade potreby v súlade s článkom 123 tohto nariadenia.

4.  Zásada riadneho finančného hospodárenia sa uplatňuje v súlade s článkami 30 a 53 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

▼M4

Článok 13

Rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia

1.  Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky z ENRF na obdobie rokov 2014 až 2020 v rámci zdieľaného hospodárenia, sú vo výške 5 749 331 600 EUR v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

2.  Na kontrolné a presadzovacie opatrenia uvedené v článku 76 sa pridelí 580 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

3.  Na opatrenia týkajúce sa zberu údajov uvedené v článku 77 sa pridelí minimálne 520 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

4.  Prostriedky vo výške 192 500 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1 sa pridelia na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa hlavy V kapitoly V. Uvedená kompenzácia nepresiahne za jeden rok sumu:

a) 

6 450 000 EUR pre Azory a Madeiru;

b) 

8 700 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

c) 

12 350 000 EUR pre francúzske najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ.

5.  Členské štáty majú možnosť prostriedky dostupné podľa odsekov 2 a 3 pri využívaní vzájomne zamieňať.

6.  10 % rozpočtových prostriedkov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa môže prideliť na opatrenia týkajúce sa zmiernenia následkov výskytu ochorenia COVID-19.

▼B

Článok 14

Rozpočtové prostriedky v rámci priameho hospodárenia

1.  Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky z ENRF na obdobie rokov 2014 až 2020 na opatrenia v rámci priameho hospodárenia podľa hlavy VI kapitol I až III, sú vo výške 647 275 400  EUR v bežných cenách.

2.  Na účely hlavy VI kapitol I a II sa orientačné rozdelenie finančných prostriedkov medzi ciele stanovené v článkoch 82 a 85 uvádza v prílohe III.

3.  Komisia sa od orientačných percentuálnych podielov uvedených v odseku 2 môže v jednotlivých prípadoch odchýliť o najviac 5 % hodnoty finančného prídelu.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126, pokiaľ ide o úpravu orientačných percentuálnych podielov stanovených v prílohe III.

Článok 15

Preskúmanie v polovici trvania

Komisia preskúma vykonávanie hlavy VI kapitol I a II vrátane potreby úprav orientačného rozdelenia finančných prostriedkov uvedeného v prílohe III a do 30. júna 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú hodnotiacu správu o získaných výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch ENRF.

Článok 16

Rozdeľovanie finančných prostriedkov na zdieľané hospodárenie

▼M4

1.  Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky členských štátov uvedené v článku 13 ods. 1 na obdobie rokov 2014 až 2020, ako je uvedené v tabuľke v prílohe II, sa určujú na základe týchto objektívnych kritérií:

▼B

a) 

pokiaľ ide o hlavu V, s výnimkou článkov 76 a 77:

i) 

úroveň zamestnanosti v odvetviach rybolovu a morskej a sladkovodnej akvakultúry vrátane zamestnanosti v súvisiacom spracovateľskom odvetví;

ii) 

úroveň produkcie v odvetviach rybolovu a morskej a sladkovodnej akvakultúry vrátane súvisiaceho spracovateľského odvetvia a

iii) 

podiel maloobjemovej pobrežnej rybárskej flotily v celkovej rybárskej flotile;

b) 

pokiaľ ide o články 76 a 77:

i) 

rozsah kontrolných úloh dotknutého členského štátu berúc do úvahy veľkosť národnej rybárskej flotily a veľkosť morskej oblasti, ktorá sa má kontrolovať, objem vylodených rýb a hodnotu dovozu z tretích krajín;

ii) 

dostupné kontrolné zdroje v porovnaní s rozsahom kontrolných úloh členského štátu, pričom dostupné prostriedky sa určia pri zohľadnení počtu kontrol vykonaných na mori a počtu inšpekcií vylodení;

iii) 

rozsah úloh dotknutého členského štátu v oblasti zberu údajov berúc do úvahy veľkosť vnútroštátnej rybárskej flotily, objem vylodených rýb a produkcie akvakultúry, množstvo vedeckých monitorovacích činností na mori a počet prieskumov, na ktorých sa členský štát zúčastňuje a

iv) 

dostupné zdroje pre zber údajov v porovnaní s rozsahom úloh členského štátu v oblasti zberu údajov, pričom dostupné prostriedky sa určia pri zohľadnení množstva ľudských zdrojov a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie národného programu odoberania vzoriek pre zber údajov;

c) 

pokiaľ ide o všetky opatrenia, predchádzajúce finančné prostriedky pridelené v súlade s nariadením (ES) č. 1198/2006 a predchádzajúce využitie v súlade s nariadením (ES) č. 861/2006.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce ročné rozdelenie celkových prostriedkov podľa členských štátov.HLAVA IV

PROGRAMOVANIEKAPITOLA I

Programovanie opatrení financovaných v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 17

Vypracovanie operačných programov

1.  Každý členský štát vypracuje jednotný operačný program na vykonávanie priorít Únie stanovených v článku 6, ktoré sa majú spolufinancovať z ENRF.

2.  Členský štát vytvorí operačný program na základe úzkej spolupráce s partnermi uvedenými v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.  Pokiaľ ide o časť operačného programu uvedenú v článku 18 ods. 1 písm. o), Komisia prijme do 31. mája 2014 vykonávacie akty stanovujúce priority Únie pre politiku presadzovania a kontroly. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

Článok 18

Obsah operačného programu

1.  Okrem prvkov uvedených v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, operačný program obsahuje:

a) 

analýzu situácie z hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb a identifikáciu potrieb, ktoré je potrebné riešiť v geografickej oblasti, v relevantných prípadoch aj morskej oblasti, na ktorú sa program vzťahuje.

Táto analýza je štruktúrovaná na základe príslušných priorít Únie stanovených v článku 6 tohto nariadenia a podľa potreby je v súlade s viacročným národným strategickým plánom pre akvakultúru uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a pokrokom dosiahnutým pri dosahovaní dobrého environmentálneho stavu prostredníctvom rozvoja a vykonávania morskej stratégie uvedenej v článku 5 smernice 2008/56/ES. Osobitné potreby týkajúce sa pracovných miest, životného prostredia, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu a podpory inovácie sa hodnotia vo vzťahu k prioritám Únie s cieľom určiť najvhodnejšie reakcie na úrovni jednotlivých priorít súvisiacich s príslušnou oblasťou;

b) 

opis stratégie v zmysle článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa preukáže, že:

i) 

pre každú prioritu Únie sú stanovené vhodné ciele uvedené v programe, a to na základe spoločných ukazovateľov uvedených v článku 109 tohto nariadenia;

ii) 

výber príslušných opatrení logicky vyplýva z jednotlivých priorít Únie vybraných do programu s ohľadom na závery ►C1  ex ante hodnotenia ◄ a analýzy uvedenej v písmene a) tohto odseku. Pokiaľ ide o opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností podľa článku 34 tohto nariadenia, opis stratégie zahŕňa ciele a opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme zníženia rybolovnej kapacity v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Zahrnie sa aj opis metódy výpočtu kompenzácie, ktorá sa má poskytovať podľa článkov 33 a 34 tohto nariadenia;

iii) 

pridelené finančné prostriedky na priority Únie zaradené do programu sú opodstatnené a primerané na dosiahnutie stanovených cieľov;

c) 

podľa potreby osobitné potreby oblastí Natura 2000, vytvorenej smernicou Rady 92/43/EHS ( 7 ), a príspevok programu k vytvoreniu ucelenej sústavy oblastí na obnovu populácií rýb, ako sa ustanovuje v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d) 

hodnotenie osobitných ►C1  ex ante kondicionalít ◄ uvedených v článku 9 a prílohe IV k tomuto nariadeniu a v prípade potreby činnosti uvedené v článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

e) 

opis výkonnostného rámca v zmysle článku 22 a prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013;

f) 

zoznam vybraných opatrení usporiadaných podľa priorít Únie;

g) 

zoznam kritérií, ktoré sa uplatňujú pri výbere rybárskych a akvakultúrnych oblastí podľa hlavy V kapitoly III;

h) 

zoznam výberových kritérií pre stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou podľa hlavy V kapitoly III;

i) 

v členských štátoch, v ktorých viac ako 1 000 plavidiel možno považovať za plavidlá maloobjemového pobrežného rybolovu, akčný plán pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udržateľnosť maloobjemového pobrežného rybolovu;

j) 

požiadavky na hodnotenie a plán hodnotenia uvedený v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a opatrenia, ktoré sa majú prijať na splnenie zistených potrieb;

k) 

finančný plán, ktorý sa má vypracovať s ohľadom na článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v súlade s vykonávacím aktom Komisie uvedeným v článku 16 ods. 2 tohto nariadenia, ktorý obsahuje:

i) 

tabuľku, v ktorej sa uvedie celkový príspevok z ENRF plánovaný na každý rok;

ii) 

tabuľku, v ktorej sa uvedú príslušné prostriedky ENRF a podiel spolufinancovania v rámci priorít Únie stanovených v článku 6 tohto nariadenia a pre technickú pomoc; odchylne od všeobecného pravidla ustanoveného v článku 94 ods. 2 tohto nariadenia v tejto tabuľke sa v prípade potreby osobitne označia prostriedky ENRF a podiely spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na podporu uvedenú v článkoch 33, 34, článku 41 ods. 2, článkoch 67 a 70, článku 76 ods. 2 písm. a) až d) a f) až l), článku 76 ods. 2 písm. e) a článku 77 tohto nariadenia;

l) 

informácie o komplementárnosti a koordinácii s fondmi ESI a inými relevantnými finančnými nástrojmi Únie a členských štátov;

m) 

vykonávacie opatrení operačného programu vrátane:

i) 

určenia orgánov uvedených v článku 123 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a na informačné účely vrátane súhrnného opisu systému riadenia a kontroly;

ii) 

opisu príslušných úloh skupín FLAG, riadiaceho orgánu alebo určeného orgánu v súvislosti so všetkými úlohami týkajúcimi sa plnenia stratégie miestneho rozvoja vedenej komunitou;

iii) 

opisu postupov monitorovania a hodnotenia, ako aj všeobecného zloženia monitorovacieho výboru uvedeného v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

iv) 

ustanovení, ktorými sa zabezpečí propagácia programu v súlade s článkom 119 tohto nariadenia;

n) 

zoznam partnerov podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a výsledky konzultácie s uvedenými partnermi;

o) 

na účely zabezpečenia lepšieho dodržiavania prostredníctvom kontroly uvedenej v článku 6 ods. 3 písm. b) a v súlade s aktuálnymi prioritami prijatými Komisiou podľa článku 17 ods. 3:

i) 

zoznam orgánov vykonávajúcich systém kontroly, inšpekcií a presadzovania a stručný opis ich ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v oblasti rybárstva, a ich hlavné vybavenie, ktoré je k dispozícii na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie v rámci rybárstva, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel a helikoptér;

ii) 

celkové ciele kontrolných opatrení, ktoré sa majú vykonať, pomocou využitia spoločných ukazovateľov, ktoré sa určia v súlade s článkom 109;

iii) 

konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v súlade s prioritami Únie stanovenými v článku 6 a podrobné údaje podľa kategórií počas celého programového obdobia;

p) 

na účely cieľa týkajúceho sa zberu údajov pre udržateľné riadenie rybárstva uvedeného v článku 6 ods. 3 písm. a) a v súlade s viacročným programom Únie uvedeným v článku 3 nariadenia (ES) č. 199/2008:

i) 

opis činností zberu údajov v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

ii) 

opis metód uchovávania údajov, správy údajov a využívania údajov;

iii) 

opis schopnosti dosiahnuť riadne finančné hospodárenie a administratívnu správu zozbieraných údajov.

Časť operačného programu uvedená písmene p) sa doplní v súlade s článkom 21 tohto nariadenia.

2.  Operačný program obsahuje metódy na výpočet zjednodušených nákladov uvedených v článku 67 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a dodatočných nákladov alebo straty príjmu v súlade s článkom 96 tohto nariadenia a metódu na výpočet kompenzácie v súlade s relevantnými kritériami určenými pre každú činnosť vykonávanú na základe článku 40 ods. 1, článkov 53, 54 a 55, článku 56 ods. 1 písm. f) a článku 67 tohto nariadenia. V príslušných prípadoch sa uvedú aj informácie o preddavkoch skupinám FLAG podľa článku 62 tohto nariadenia.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá predkladania prvkov opísaných v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

Článok 19

Schválenie operačného programu

1.  Komisia s výhradou článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prijme vykonávacie akty schvaľujúce operačný program.

2.  Komisia na účel prijatia vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 tohto článku preskúma, či sa prostredníctvom opatrení uvedených v článku 18 ods. 1 písm. b) bod ii) môže skutočne odstrániť identifikovaná nadmerná kapacita.

Článok 20

Zmena operačného programu

1.  Komisia prijme vykonávacie akty schvaľujúce akékoľvek zmeny operačného programu.

2.  V záujme prispôsobenia sa meniacim sa potrebám kontroly môže Komisia každé dva roky prijať vykonávacie akty, v ktorých podrobne opíše akékoľvek zmeny priorít Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly uvedených v článku 17 ods. 3 a príslušných oprávnených operácií, ktoré sa majú uprednostniť. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

3.  Členské štáty môžu predložiť zmenu svojho operačného programu, pričom zohľadnia nové priority stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 2 tohto článku. V súlade so zásadou proporcionality takéto zmeny operačného programu podliehajú zjednodušenému postupu, ktorý sa prijme v súlade s článkom 22 ods. 2

Článok 21

Pracovné plány zberu údajov

1.  Na účely uplatňovania článku 18 ods. 1 písm. p) tohto nariadenia členské štáty predkladajú Komisii do 31. októbra roka, ktorý predchádza roku, od ktorého sa má uplatňovať pracovný plán, elektronickou formou pracovné plány zberu údajov v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 199/2008, pokiaľ sa stále neuplatňuje existujúci plán, pričom v takom prípade to oznámia Komisii. Obsah týchto plánov je v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty schvaľujúce pracovné plány uvedené v odseku 1 do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, od ktorého sa má uplatňovať pracovný plán.

Článok 22

Pravidlá týkajúce sa postupov a harmonogramov

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa postupov, formátu a harmonogramov pre:

a) 

schvaľovanie operačných programov;

b) 

predkladanie a schvaľovanie zmien operačných programov vrátane nadobudnutia ich účinnosti a frekvencie predkladania počas programového obdobia;

c) 

predkladanie a schvaľovanie zmien uvedených v článku 20 ods. 3;

d) 

predkladanie pracovných plánov zberu údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

2.  Postupy a harmonogramy sa zjednodušia v prípade:

a) 

zmien operačných programov týkajúcich sa presunu finančných prostriedkov medzi prioritami Únie, ak presunuté finančné prostriedky nepresiahnu 10 % sumy pridelenej na danú prioritu Únie;

b) 

zmien operačných programov týkajúcich sa zavedenia alebo zrušenia opatrení alebo druhov príslušných operácií a súvisiacich informácií a ukazovateľov;

c) 

zmien operačných programov týkajúcich sa zmien opisu opatrení vrátane zmien podmienok oprávnenosti;

▼C1

d) 

zmien uvedených v článku 20 ods. 3, ako aj prípadov ďalších zmien časti operačného programu uvedenej v článku 18 ods. 1 písm. o);

▼M4

e) 

zmien operačných programov týkajúcich sa podpory uvedenej v článku 33 ods. 1 písm. d), článku 35, článku 44 ods. 4a, článku 55 ods. 1 písm. b), článkov 57, 66 a 67 a článku 69 ods. 3 vrátane prerozdelenia finančných zdrojov na riešenie následkov výskytu ochorenia COVID-19.

▼M4

3.  Odsek 2 sa neuplatňuje na podporu uvedenú v článku 33 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 34 a článku 41 ods. 2.

▼BKAPITOLA II

Programovanie opatrení financovaných v rámci priameho hospodárenia

Článok 23

Ročný pracovný program

1.  S cieľom vykonať hlavu VI prijme Komisia vykonávacie akty stanovujúce ročné pracovné programy v súlade s cieľmi stanovenými v príslušných kapitolách. Na účely hlavy VI kapitol I a II sa uvedené vykonávacie akty prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

2.  Ročné pracovné programy obsahujú:

a) 

opis činností, ktoré sa majú financovať, a ciele, ktoré sa majú sledovať, pre každú činnosť, ktoré sú v súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 82 a 85. Obsahuje aj údaj o sume pridelenej na jednotlivé činnosti, orientačný harmonogram vykonávania a informácie o ich vykonávaní;

b) 

v súvislosti s grantmi a súvisiacimi opatreniami základné hodnotiace kritériá, ktoré sa stanovia tak, aby sa čo najlepšie dosiahli ciele operačného programu, a maximálnu mieru spolufinancovania.HLAVA V

OPATRENIA FINANCOVANÉ V RÁMCI ZDIEĽANÉHO HOSPODÁRENIAKAPITOLA I

Udržateľný rozvoj rybolovu

Článok 24

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 1

Článok 25

Všeobecné podmienky

1.  Vlastník rybárskeho plavidla, ktorému sa poskytne podpora podľa tejto kapitoly, neprevedie toto plavidlo mimo Únie počas najmenej piatich rokov odo dňa, keď došlo k vyplateniu uvedenej podpory prijímateľovi. V prípade prevodu plavidla v tejto lehote členský štát vráti neoprávnene vyplatené sumy v súvislosti s danou operáciou, a to úmerne k obdobiu, počas ktorého nebola splnená podmienka stanovená v prvej vete tohto odseku.

2.  Prevádzkové náklady nie sú oprávnené, pokiaľ sa v tejto kapitole výslovne neuvádza inak.

▼M4

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článku 33 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 34 a na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov ako sa uvádza v článku 41 nepresiahne vyššiu z týchto dvoch prahových hodnôt:

▼B

a) 

6 000 000  EUR; alebo

b) 

15 % finančnej podpory Únie vyčlenenej na členský štátna priority Únie stanovené v článku 6 ods. 1, 2 a 5.

4.  Celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článku 29 ods. 4 nepresiahne 5 % finančnej podpory Únie vyčlenenej na členský štát.

5.  Podpora vlastníkom plavidiel, poskytnutá podľa článku 33, sa odpočíta od podpory poskytnutej vlastníkom plavidiel podľa článku 34 na rovnaké plavidlo.

Článok 26

Inovácia

►C1  1.  S cieľom podnietiť inováciu v rybárstve sa z ENRF môžu podporovať operácie zamerané na ◄ vývoj alebo zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených produktov a zariadení, nových alebo vylepšených procesov a techník a nových alebo vylepšených systémov riadenia a organizačných systémov, a to aj na úrovni spracovania a marketingu.

2.  Operácie financované podľa tohto článku vykonáva vedecký alebo technický orgán uznaný členským štátom alebo Úniou, alebo sa vykonávajú v spolupráci s týmto orgánom. Uvedený vedecký alebo technický orgán overuje výsledky týchto operácií,.

3.  Členské štáty výsledky operácií financovaných na základe tohto článku náležite propagujú v súlade s článkom 119.

Článok 27

Poradenské služby

1.  S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a presadzovať udržateľný rybolov sa z ENRF môžu podporovať:

▼C1

a) 

štúdie uskutočniteľnosti a poradenské služby, v ktorých sa posúdi životaschopnosť operácií, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu podľa tejto kapitoly;

▼B

b) 

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti environmentálnej udržateľnosti s dôrazom na obmedzenie a pokiaľ možno aj odstránenie negatívneho vplyvu rybárskych činností na morské, suchozemské a sladkovodné ekosystémy;

c) 

poskytovanie odborného poradenstva v oblasti obchodných stratégií a stratégií uvádzania na trh.

2.  Štúdie uskutočniteľnosti, poradenské služby a poradenstvo uvedené v odseku 1 poskytujú vedecké, akademické, odborné alebo technické orgány alebo subjekty poskytujúce ekonomické poradenstvo, ktoré majú požadované kompetencie.

3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytuje prevádzkovateľom, organizáciám rybárov vrátane organizácií výrobcov alebo verejnoprávnym orgánom.

4.  Ak podpora uvedená v odseku 1 nepresahuje sumu 4 000  EUR, prijímateľa možno vybrať prostredníctvom zrýchleného postupu.

Článok 28

Partnerstvá medzi vedcami a rybármi

1.  S cieľom podporiť prenos znalostí medzi vedcami a rybármi sa z ENRF môže podporovať:

a) 

vytvorenie sietí, partnerských dohôd alebo združení v rámci z jedného alebo viacerých nezávislých vedeckých orgánov a rybárov alebo jednej alebo viacerých organizácií rybárov, do ktorých sa môžu zapojiť aj technické orgány;

b) 

činnosti vykonávané v rámci sietí, partnerských dohôd alebo združení uvedených v písmene a).

2.  Medzi činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) môže patriť zber a správa údajov, vypracúvanie štúdií, pilotné projekty, šírenie znalostí a výsledkov výskumu, semináre a najlepšie postupy.

3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa môže poskytnúť verejnoprávnym orgánom, rybárom, organizáciám rybárov, skupinám FLAG a mimovládnym organizáciám.

Článok 29

Podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu

1.  Z ENRF sa môže na účely podpory ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu podporovať:

a) 

odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, spoločné projekty, šírenie hospodárskych, technických, regulačných či vedeckých znalostí a inovačných postupov a získavanie nových odborných zručností predovšetkým v oblasti udržateľného hospodárenia s morskými ekosystémami, hygieny, zdravia, bezpečnosti, činností v námornom odvetví, inovácie a podnikania;

b) 

vytváranie sietí a výmena skúseností a najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami vrátane organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov, presadzovanie úlohy žien v rybárskych komunitách a presadzovanie nedostatočne zastúpených skupín, ktoré sa zúčastňujú na maloobjemovom pobrežnom rybolove alebo rybolove v stoji;

c) 

sociálny dialóg na úrovni Únie, na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, na ktorom sa zúčastňujú rybári, sociálni partneri a iné príslušné zainteresované strany.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 sa môže poskytnúť aj manželom/manželkám samostatne zárobkovo činných rybárov alebo, ak to umožňuje vnútroštátne právo, životným partnerom samostatne zárobkovo činných rybárov za podmienok stanovených v článku 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ ( 8 ).

3.  Podporu uvedenú v odseku 1 písm. a) možno poskytnúť len na obdobie najviac dvoch rokov na odbornú prípravu osôb mladších ako 30 rokov, ktorých príslušný členský štát uznal za nezamestnaných (ďalej len „účastník odbornej prípravy“). Táto podpora sa obmedzí na odbornú prípravu na palube malého plavidla na pobrežný rybolov, ktoré vlastní profesionálny rybár vo veku aspoň 50 rokov, ktorá sa formalizuje zmluvou medzi účastníkom odbornej prípravy a vlastníkom plavidla, ktorú uznáva príslušný členský štát, a tiež na kurzy zamerané na udržateľné rybolovné postupy a ochranu morských biologických zdrojov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Účastníka odbornej prípravy na palube sprevádza profesionálny rybár vo veku aspoň 50 rokov.

4.  Podpora podľa odseku 3 sa poskytuje profesionálnym rybárom na pokrytie platu účastníka odbornej prípravy a súvisiacich nákladov a vypočíta sa v súlade s článkom 67 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 s ohľadom na hospodársku situáciu a životnú úroveň príslušného členského štátu. Uvedená podpora nepresiahne maximálnu sumu 40 000  EUR na každého prijímateľa počas programového obdobia.

Článok 30

Diverzifikácia a nové formy príjmu

1.  Z ENRF sa môžu podporovať investície, ktoré prispievajú k diverzifikácii príjmu rybárov rozvojom doplnkových činností, ako napríklad investície do plavidiel, rybársky cestovný ruch, reštaurácie, environmentálne služby týkajúce sa rybárstva a vzdelávacie činnosti týkajúce sa rybárstva.

2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytne rybárom, ktorí:

a) 

predložia podnikateľský plán zameraný na rozvoj nových činností; a

b) 

majú primerané odborné zručnosti, ktoré možno získať prostredníctvom operácií financovaných podľa článku 29 ods. 1 písm. a).

3.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje iba ak doplnkové činnosti súvisia s hlavným rybárskym podnikaním rybára.

4.  Výška podpory poskytnutej podľa odseku 1 nepresiahne 50 % rozpočtu predpokladaného v podnikateľskom pláne pre jednotlivé operácie a nepresiahne maximálnu sumu 75 000  EUR na každého prijímateľa.

Článok 31

Podpora mladých rybárov pri začatí podnikania

1.  Z ENRF sa môže poskytovať podpora pri začatí podnikania mladým rybárom.

2.  Podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať len v súvislosti s prvým nadobudnutím rybárskeho plavidla:

a) 

ktorého celková dĺžka je menej ako 24 metrov;

b) 

ktoré je vybavené na rybolov na mori;

c) 

ktorého vek je 5 až 30 rokov; a

d) 

ktoré patrí do segmentu flotily, v súvislosti s ktorým sa v správe o rybolovnej kapacite uvedenej v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uvádza, že je v rovnováhe s rybolovnými možnosťami, ktoré má daný segment k dispozícii.

3.  Na účely tohto článku je pojem „mladý rybár“ fyzická osoba, ktorá chce nadobudnúť rybárske plavidlo prvýkrát a ktorá má v deň podania žiadosti menej ako 40 rokov a ktorá aspoň päť rokov pracovala ako rybár alebo absolvovala rovnocennú odbornú prípravu. Členské štáty môžu na účely stanovenia oprávnenosti na podporu podľa tohto článku vymedziť ďalšie objektívne kritériá, ktoré majú spĺňať mladí rybári.

4.  Podpora podľa tohto článku nepresiahne 25 % nákladov na nadobudnutie daného rybárskeho plavidla a v žiadnom prípade nepresiahne 75 000  EUR na mladého rybára.

Článok 32

Zdravie a bezpečnosť

1.  S cieľom zlepšiť hygienické, zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky rybárov sa z ENRF môžu podporovať investície do plavidiel alebo do jednotlivého zariadenia, pokiaľ tieto investície presahujú požiadavky podľa práva Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

2.  Podpora podľa tohto článku sa poskytuje rybárom alebo vlastníkom rybárskych plavidiel.

3.  Pokiaľ sa daná operácia týka investície do plavidla, počas programového obdobia sa podpora poskytne na rovnaký druh investície a na rovnaké rybárske plavidlo iba raz. Pokiaľ sa daná operácia týka investície do jednotlivých zariadení, počas programového obdobia sa podpora poskytne na rovnaký druh zariadenia a rovnakému prijímateľovi iba raz.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 126 delegované akty určujúce druhy oprávnených operácií podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 33

Dočasné zastavenie rybolovných činností

▼M4

1.  Z ENRF možno podporovať opatrenia na dočasné zastavenie rybolovných činností v týchto prípadoch:

a) 

vykonávania opatrení Komisie alebo núdzových opatrení členských štátov uvedených v článkoch 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo ochranných opatrení uvedených v článku 7 uvedeného nariadenia vrátane období biologickej obnovy;

b) 

neobnovenia dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo protokolov k nim;

c) 

ak je dočasné zastavenie rybolovných činností ustanovené v pláne hospodárenia prijatom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1967/2006 ( 9 ) alebo s viacročným plánom prijatom podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pretože je potrebné na základe vedeckých odporúčaní zníženie rybolovného úsilia, aby sa dosiahli ciele uvedené v článku 2 ods. 2 a článku 2 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d) 

ak k dočasnému zastaveniu rybolovných činností dôjde medzi 1. februárom a 31. decembrom 2020 v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, a to aj v prípade plavidiel, ktoré lovia na základe dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odchylne od prvého pododseku uvedeného článku sú výdavky na operácie podporované podľa písmena d) prvého pododseku tohto odseku oprávnené od 1. februára 2020.

2.  Podporu uvedenú v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c) možno poskytnúť v období rokov 2014 až 2020 najviac po dobu šiestich mesiacov na plavidlo. Uvedené maximálne trvanie sa neuplatňuje na podporu uvedenú v písmene d) uvedeného pododseku.

▼B

3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne len:

a) 

vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 120 dní v priebehu dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu; alebo

b) 

rybárom, ktorí pracovali na mori najmenej 120 dní v priebehu dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka dočasné zastavenie.

▼M4

3a.  Na účely odseku 1 písm. d) sa uplatňujú tieto odchýlky:

a) 

odchylne od odseku 3 písm. a), ak je rybárske plavidlo zaregistrované v registri rybárskej flotily Únie menej ako dva roky k dátumu predloženia žiadosti o podporu, členské štáty môžu vypočítať minimálny počet dní rybolovných činností požadovaných pre toto uvedené plavidlo ako podiel 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch;

b) 

odchylne od odseku 3 písm. b), ak rybár pracuje na palube rybárskeho plavidla Únie menej ako dva roky pred dňom predloženia žiadosti o podporu, členské štáty môžu vypočítať minimálny počet pracovných dní požadovaný pre rybára ako podiel 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch;

c) 

odchylne od odseku 3 sa podpora udelí aj rybárom loviacim z brehu, ktorí pracovali aspoň 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o podporu. Ak rybár loviaci z brehu pracuje menej ako dva roky pred dňom predloženia žiadosti o podporu, členské štáty môžu vypočítať minimálny počet pracovných dní pre rybára ako podiel 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch.

▼B

4.  Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonáva rybárske plavidlo alebo dotknutí rybári, sa skutočne zastavia. Príslušný orgán sa presvedčí, či dotknuté rybárske plavidlo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné zastavenie, zastavilo všetky rybolovné činnosti.

Článok 34

Trvalé ukončenie rybolovných činností

1.  Z ENRF možno podporovať opatrenia na trvalé ukončenie rybolovných činností iba vtedy, ak sa to dosiahne prostredníctvom zošrotovania rybárskych plavidiel a za podmienky, že:

a) 

toto zošrotovanie je začlenené do operačného programu uvedeného v článku 18 a

b) 

trvalé ukončenie je ustanovené ako nástroj akčného plánu uvedeného v článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, v ktorom sa uvádza, že daný segment flotily nie je v skutočnej rovnováhe s rybolovnými možnosťami, ktoré má tento segment k dispozícii.

2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytne:

a) 

vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú zaregistrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 90 dní ročne v priebehu posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu; alebo

b) 

rybárom, ktorí pracovali na mori najmenej 90 dní ročne v priebehu posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka trvalé ukončenie.

3.  Dotknutí rybári skutočne ukončia všetky rybolovné činnosti. Prijímateľ poskytne dôkaz o skutočnom ukončení rybolovných činností príslušnému orgánu. Ak sa rybár vráti k rybolovnej činnosti skôr ako dva roky od dátumu podania žiadosti o podporu, kompenzácia sa vracia pro rata temporis.

▼M2

4.  Podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať do 31. decembra 2017 s výnimkou prípadov, keď sa prijmú opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností v záujme dosiahnutia cieľov viacročného plánu na ochranu a udržateľné využívanie populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 ( 10 ).

▼M2

4a.  Výdavky na opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností prijaté v záujme dosiahnutia cieľov nariadenia (EÚ) 2019/1022 sú oprávnené na podporu z ENRF od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia.

▼B

5.  Podpora podľa tohto článku sa vypláca až po trvalom vyradení rovnocennej kapacity z registra rybárskych plavidiel Únie, ako aj po trvalom odobratí licencií a oprávnení na rybolov. Prijímateľ nemôže zaregistrovať nové rybárske plavidlo v lehote piatich rokov od získania takejto podpory. Zo zníženia kapacity v dôsledku trvalého ukončenia rybolovných činností s verejnou pomocou vyplýva trvalé rovnocenné zníženie stropov rybolovnej kapacity stanovených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013.

6.  Odchylne od odseku 1 sa môže udeliť podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností bez zošrotovania, ak sa plavidlá dodatočne vybavia na iné činnosti ako komerčný rybolov.

Okrem toho a v záujme zachovania námorného dedičstva sa môže udeliť podpora v prípade tradičných drevených plavidiel na trvalé ukončenie rybolovných činností bez zošrotovania, ak si takéto plavidlá zachovajú historickú funkciu na súši.

Článok 35

▼M3

Podielové fondy pre krízy v oblasti verejného zdravia, nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody

1.  ENRF môže prispievať do podielových fondov, z ktorých sa rybárom vypláca finančná kompenzácia za hospodárske straty spôsobené krízami v oblasti verejného zdravia, nepriaznivými klimatickými javmi alebo environmentálnymi nehodami alebo za náklady na záchranu rybárov alebo rybárskych plavidiel v prípade nehôd na mori počas ich rybolovných činností.

▼B

2.  Na účely odseku 1 je pojem „podielový fond“ systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ktorý umožňuje združeným rybárom poistiť sa, čím sa združeným rybárom vyplácajú kompenzačné platby za hospodárske straty spôsobené udalosťami stanovenými v odseku 1.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii v dôsledku kombinácie podpory podľa tohto článku s inými nástrojmi Únie alebo na úrovni členských štátov alebo so systémami súkromného poistenia.

4.  Podielový fond, ktorý je oprávnený na podporu podľa tohto článku, musí spĺňať tieto podmienky:

a) 

je akreditovaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s vnútroštátnym právom;

b) 

má transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z fondu; a

c) 

má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.

▼M3

5.  Členské štáty stanovia pravidlá zriaďovania a riadenia podielových fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb a oprávnenosti rybárov na tieto kompenzácie v prípade kríz v oblasti verejného zdravia, nepriaznivých klimatických javov, environmentálnych nehôd alebo nehôd na mori uvedených v odseku 1, ako aj pravidlá spravovania a monitorovania dodržiavania týchto pravidiel. Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá fungovania fondov zahŕňali aj sankcie v prípade nedbanlivosti zo strany rybára.

6.  Krízy v oblasti verejného zdravia, nepriaznivé klimatické javy, environmentálne nehody alebo nehody na mori uvedené v odseku 1 sú tie, ktoré príslušný orgán dotknutého členského štátu formálne uznal, že nastali.

▼B

7.  Príspevky uvedené v odseku 1 sa vzťahujú iba na sumy vyplatené podielovým fondom ako finančná kompenzácia rybárom. Administratívne náklady na zriadenie podielových fondov nie sú oprávnené na podporu. Členské štáty môžu obmedziť náklady, ktoré sú oprávnené na podporu, tak, že uplatnia stropy na podielový fond.

▼M3

8.  Príspevky uvedené v odseku 1 sa poskytujú iba na pokrytie strát spôsobených krízami v oblasti verejného zdravia, nepriaznivými klimatickými javmi, environmentálnymi nehodami alebo nehodami na mori, ktoré dosahujú viac ako 30 % ročného obratu daného podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za predchádzajúce tri kalendárne roky.

▼B

9.  Do počiatočného základného kapitálu sa neprispieva z ENRF.

10.  Ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť náklady oprávnené na podporu uplatnením stropov na podielový fond, členské štáty poskytnú vo svojich operačných programoch podrobnosti a odôvodnenia týchto stropov.

Článok 36

Podpora systémov na prideľovanie rybolovných možností

1.  V záujme prispôsobenia rybolovných činností rybolovným možnostiam môže ENRF podporovať navrhovanie, vývoj, monitorovanie, hodnotenie a riadenie systémov na prideľovanie rybolovných možností.

2.  Podpora podľa tohto článku sa poskytuje verejným orgánom, právnickým alebo fyzickým osobám alebo organizáciám rybárov uznaným členským štátom vrátane uznaných organizácií výrobcov, ktoré sa podieľajú na spoločnom riadení systémov uvedených v odseku 1.

Článok 37

Podpora na navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení a regionálnej spolupráce

1.  S cieľom zabezpečiť účinné navrhovanie a vykonávanie ochranných opatrení podľa článkov 7, 8 a 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a regionálnej spolupráce podľa článku 18 uvedeného nariadenia sa z ENRF môže podporovať:

a) 

navrhovanie, vývoj a monitorovanie technických a administratívnych prostriedkov potrebných na vývoj a vykonávanie ochranných opatrení a regionalizácie;

b) 

účasť zainteresovaných strán a spolupráca medzi členskými štátmi pri navrhovaní a vykonávaní ochranných opatrení a regionalizácie.

2.  Z ENRF sa môže podporovať priame opätovné zarybňovanie podľa odseku 1, len ak sa v právnom akte Únie ustanovuje ako ochranné opatrenie.

Článok 38

Obmedzovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a prispôsobenie rybolovu ochrane druhov

1.  S cieľom obmedziť vplyv rybolovu na morské prostredie, podporiť postupné odstránenie odhadzovania úlovkov a uľahčiť prechod na udržateľné využívanie živých morských biologických zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa z ENRF môžu podporovať investície:

a) 

do vybavenia, ktoré zlepšuje selektivitu rybárskeho výstroja z hľadiska veľkosti alebo jednotlivých druhov rýb;

b) 

do plavidiel alebo vybavenia, ktoré eliminuje odhadzovanie zabraňovaním a obmedzovaním nechcených úlovkov komerčných populácií alebo ktoré zaobchádza s nechcenými úlovkami, ktoré sa majú vylodiť v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c) 

do vybavenia, ktoré obmedzuje a pokiaľ možno eliminuje fyzické a biologické vplyvy rybolovu na ekosystém alebo na morské dno;

d) 

do vybavenia, ktoré chráni výstroj a úlovky pred cicavcami a vtákmi, ktoré sú chránené smernicou Rady 92/43/EHS alebo smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ( 11 ), ak sa tým neznižuje selektivita rybárskeho výstroja a ak sú prijaté všetky vhodné opatrenia na zabránenie fyzickej ujmy predátorom.

2.  Odchylne od článku 11 písm. a) sa v najvzdialenejších regiónoch podpora uvedená v odseku 1 môže poskytnúť na ukotvené zariadenia na zhlukovanie rýb za predpokladu, že tieto zariadenia prispievajú k udržateľnému a selektívnemu rybolovu.

3.  Počas programového obdobia sa podpora na určitý typ zariadenia v určitom rybárskom plavidle Únie poskytne najviac jedenkrát.

4.  Podpora sa poskytne len v prípade, že sa výstroj alebo iné vybavenie uvedené v odseku 1 vyznačujú preukázateľne lepšou selektivitou z hľadiska veľkosti rýb alebo preukázateľne nižším vplyvom na ekosystém a na druhy rýb, ktoré nie sú cieľovými druhmi, ako štandardný výstroj alebo iné vybavenie povolené podľa práva Únie alebo podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v kontexte regionalizácie, ako je ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

5.  Podpora sa poskytne:

a) 

vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú zaregistrované ako aktívne plavidlá a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu;

b) 

rybárom, ktorí vlastnia výstroj, ktorý sa má nahradiť, a ktorí pracovali na palube rybárskeho plavidla Únie najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu;

c) 

organizáciám rybárov, ktoré sú uznané príslušným členským štátom.

Článok 39

Inovácia spojená s ochranou morských biologických zdrojov

1.  S cieľom prispieť k postupnému odstráneniu odhadzovania úlovkov a vedľajších úlovkov a uľahčiť prechod na využívanie živých morských biologických zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a znížiť vplyv rybolovu na morské prostredie a vplyv chránených predátorov sa z EFNR môžu podporovať operácie zamerané na vývoj alebo zavádzanie nových technických alebo organizačných znalostí, prostredníctvom ktorých možno znížiť vplyv rybolovných činností na životné prostredie, čo zahŕňa aj zlepšené rybolovné technicky a selektivitu výstroja, alebo zamerané na dosiahnutie udržateľnejšieho využívania morských biologických zdrojov a koexistenciu s chránenými predátormi.

2.  Operácie financované podľa tohto článku vykonáva vedecký alebo technický orgán uznaný členským štátom, ktorý overuje výsledky týchto operácií, alebo sa vykonávajú v spolupráci s týmto orgánom.

3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku členské štáty náležite propagujú v súlade s článkom 119.

4.  Rybárske plavidlá zapojené do projektov financovaných podľa tohto článku nepresiahnu 5 % počtu plavidiel národnej flotily, alebo 5 % tonáže národnej flotily v hrubej tonáži podľa výpočtu v čase predloženia žiadosti. Na žiadosť členského štátu, v riadne odôvodnených prípadoch a na základe odporúčania Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) zriadeného rozhodnutím Komisie 2005/629/ES ( 12 ) môže Komisia schváliť projekty, ktoré presahujú limity stanovené v tomto odseku.

5.  Operácie, ktoré sa neoznačujú za rybolov na vedecké účely v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a ktoré zahŕňajú skúšanie nového rybárskeho výstroja alebo nových postupov, sa vykonajú v rámci obmedzení rybolovných možností pridelených príslušnému členskému štátu.

6.  Čistý príjem, ktorý vznikne rybárskemu plavidlu zapojením sa do operácie, sa odpočíta od oprávnených výdavkov na danú operáciu v súlade s článkom 65 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

7.  Na účely odseku 6 pojem „čistý príjem“ je príjem rybárov z prvého predaja rýb alebo ulitníkov ulovených počas zavádzania a testovania nových technických alebo vedeckých poznatkov znížený o náklady na predaj, ako sú napríklad poplatky za aukčnú sieň.

Článok 40

Ochrana a obnova morskej biodiverzity a ekosystémov a kompenzačné režimy v rámci udržateľných rybolovných činností

1.  V záujme ochrany a obnovy morskej biodiverzity a ekosystémov v rámci udržateľných rybolovných činností a v príslušných prípadoch za účasti rybárov sa z ENRF môžu podporovať tieto operácie:

a) 

zber odpadu z mora vykonávaný rybármi, napríklad odstránenie strateného rybárskeho výstroja a odpadkov znečisťujúcich more;

b) 

výstavba, inštalácia alebo modernizácia statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru, vrátane ich vedeckej prípravy a hodnotenia;

c) 

prispievanie k lepšiemu hospodáreniu s morskými biologickými zdrojmi alebo k ich ochrane;

▼C1

d) 

príprava, ktorá zahŕňa štúdie, vypracovanie, monitorovanie a aktualizáciu plánov ochrany a plánov hospodárenia pre činnosti súvisiace s rybárstvom, ktoré sa týkajú lokalít sústavy NATURA 2000 a opatrení územnej ochrany uvedených v smernici 2008/56/ES a iných osobitných biotopov;

▼B

e) 

riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými podľa smernice 92/43/EHS;

f) 

riadenie, obnova a monitorovanie chránených morských oblastí v kontexte vykonávania opatrení priestorovej ochrany uvedených v článku 13 ods. 4 smernice 2008/56/ES;

g) 

zvyšovanie environmentálneho povedomia, zahŕňajúc rybárov, v súvislosti s ochranou a obnovou morskej biodiverzity;

h) 

systémy kompenzácie škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES;

i) 

účasť na iných činnostiach zameraných na zachovanie a zlepšenie biodiverzity a ekosystémových služieb, ako je napríklad obnova osobitných morských a pobrežných biotopov v záujme podpory udržateľných populácií rýb, vrátane ich vedeckej prípravy a hodnotenia.

2.  Podpora podľa odseku 1 písm. h) podlieha formálnemu uznaniu týchto systémov príslušnými orgánmi členských štátov. Členské štáty tiež zabezpečia, aby nedošlo k nadmernej kompenzácii škôd v dôsledku kombinovania systémov Únie, členských štátov a súkromných systémov.

3.  Operácie uvedené v tomto článku môžu vykonávať vedecké alebo technické verejnoprávne orgány, poradné rady, rybári alebo organizácie rybárov, ktoré sú uznané členským štátom, alebo mimovládne organizácie v spolupráci s organizáciami rybárov alebo v partnerstve so skupinami FLAG.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 126 prijímať delegované akty určujúce náklady, ktoré sú oprávnené na podporu podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 41

Energetická efektívnosť a zmierňovanie zmeny klímy

1.  S cieľom zmierniť účinky zmeny klímy a zlepšiť energetickú účinnosť rybárskych plavidiel možno z ENRF podporovať:

a) 

investície do vybavenia alebo do plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok alebo skleníkových plynov a zvýšenie energetickej efektívnosti rybárskych plavidiel. Investície do rybárskeho výstroja sú tiež oprávnené, ak neznižujú selektivitu daného výstroja;

b) 

audity a programy energetickej efektívnosti;

c) 

štúdie zamerané na posúdenie príspevku alternatívnych hnacích systémov a tvarov trupu k energetickej účinnosti rybárskych plavidiel.

2.  Podporu na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov možno poskytnúť len pokiaľ ide o plavidlá:

a) 

ktorých celková dĺžka je najviac 12 metrov, ak nový alebo modernizovaný motor nemá vyšší výkon v kW ako súčasný motor;

b) 

ktorých celková dĺžka je 12 až 18 metrov, ak má nový alebo modernizovaný motor aspoň o 20 % nižší výkon v kW ako súčasný motor;

c) 

ktorých celková dĺžka je 18 až 24 metrov, ak má nový alebo modernizovaný motor aspoň o 30 % nižší výkon v kW ako súčasný motor.

3.  Podporu podľa odseku 2 na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov možno poskytnúť iba plavidlám, ktoré patria do segmentu flotily, v súvislosti s ktorým sa v správe o rybolovnej kapacite uvedenej v článku 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uvádza, že je v rovnováhe s rybolovnými možnosťami, ktoré má daný segment k dispozícii.

4.  Podpora podľa odseku 2 tohto článku sa poskytuje iba na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov, ktoré boli úradne certifikované v súlade s článkom 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Vyplatí sa až potom, ako sa z registra rybárskych plavidiel Únie trvalo odstráni akékoľvek požadované zníženie kapacity v kW.

5.  Rybárskym plavidlám, na ktoré sa certifikácia výkonu motora nevzťahuje, sa podpora podľa odseku 2 tohto článku poskytuje len na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov, ktorých výkonnostný súlad bol overený podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a ktoré sa fyzicky skontrolovali s cieľom ubezpečiť sa, že ich výkon nie je vyšší ako výkon motora uvedený v licenciách na rybolov.

6.  Zníženie výkonu motora uvedené v odseku 2 písm. b) a c) možno pre každú kategóriu plavidiel uvedenú v uvedených písmenách dosiahnuť skupinou plavidiel.

7.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3, podpora z ENRF podľa odseku 2 tohto článku nepresiahne vyššiu z týchto dvoch prahových hodnôt:

a) 

1 500 000  EUR; alebo

b) 

3 % finančnej podpory Únie pridelenej členským štátom na priority Únie stanovené v článku 6 ods. 1, 2 a 5.

8.  Žiadosti prevádzkovateľov z odvetvia maloobjemového pobrežného rybolovu sa spracúvajú prioritne do úrovne 60 % celkovej podpory pridelenej na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov podľa odseku 2 počas celého programového obdobia.

9.  Podpora podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne len vlastníkom rybárskych plavidiel a len raz na ten istý druh investície počas programového obdobia na to isté rybárske plavidlo.

10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 126 prijímať delegované akty s cieľom špecifikovať náklady, ktoré sú oprávnené na podporu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku.

Článok 42

Pridaná hodnota, kvalita produktov a využívanie nechcených úlovkov

1.  S cieľom zvýšiť pridanú hodnotu alebo kvalitu ulovených rýb sa z ENRF môžu podporovať:

a) 

investície, ktoré pridávajú hodnotu produktom rybolovu najmä tým, že sa rybárom umožňuje vykonávať spracovanie, uvádzanie na trh a priamy predaj vlastných úlovkov;

b) 

inovačné investície do plavidiel, ktorými sa zvyšuje kvalita produktov rybolovu.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 písm. b) je podmienená použitím selektívneho výstroja na minimalizovanie nechcených úlovkov a poskytuje sa iba vlastníkom rybárskych plavidiel Únie, ktoré vykonávali rybolovnú činnosť na mori najmenej 60 dní v priebehu dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu.

Článok 43

Rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, aukčné siene a prístrešky

1.  Na účely zvýšenia kvality, kontroly a sledovateľnosti vylodených produktov, zvýšenia energetickej efektívnosti, prispenia k ochrane životného prostredia a zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok sa z ENRF môžu podporovať investície zlepšujúce infraštruktúru rybárskych prístavov, aukčných siení, vyloďovacie miesta a prístrešky vrátane investícií do zariadení na zber odpadu a morských odpadkov.

2.  S cieľom uľahčiť dodržiavanie povinnosti vylodiť všetky úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, ako aj zvyšovať hodnoty nedostatočne využívaných zložiek úlovku sa z ENRF môžu podporovať investície do rybárskych prístavov, aukčných siení, vyloďovacích miest a prístreškov.

3.  S cieľom zvýšiť bezpečnosť rybárov sa z ENRF môžu podporovať investície do výstavby alebo modernizácie prístreškov.

4.  Podpora sa nevzťahuje na výstavbu nových prístavov, nových vyloďovacích miest ani nových aukčných siení.

Článok 44

Vnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra

1.  S cieľom zmierniť účinky vnútrozemského rybolovu na životné prostredie, zvýšiť energetickú efektívnosť, zvýšiť hodnotu alebo kvalitu vylodených rýb alebo zlepšiť zdravie, bezpečnosť, pracovné podmienky, ľudský kapitál a odbornú prípravu sa z ENRF môžu podporovať tieto investície:

a) 

podpora ľudského kapitálu, tvorby pracovných miest a sociálneho dialógu, ako sa uvádza v článku 29, a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

b) 

do plavidiel alebo jednotlivého vybavenia podľa článku 32 za podmienok stanovených v uvedenom článku;

c) 

do vybavenia a druhov operácií uvedených v článkoch 38 a 39 a za podmienok stanovených v uvedených článkoch;

d) 

zlepšenie energetickej efektívnosti a zmiernenie účinkov zmeny klímy, ako je uvedené v článku 41 a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

e) 

zvýšenie hodnoty alebo kvality ulovených rýb, ako sa uvádza v článku 42 a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

f) 

do rybárskych prístavov, prístreškov a vyloďovacích miest uvedených v článku 43 a za podmienok stanovených v uvedenom článku.

▼C1

2.  Z ENRF sa môže poskytovať podpora mladým rybárom na investície súvisiace so začatím podnikania podľa článku 31 a za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v uvedenom článku, okrem požiadavky stanovenej v odseku 2 písm. b) a d) uvedeného článku.

▼B

3.  Z ENRF sa môže poskytnúť podpora na rozvoj a uľahčenie inovácie v súlade s článkom 26, na poradenské služby v súlade s článkom 27 a na partnerstvá medzi vedcami a rybármi v súlade s článkom 28.

4.  S cieľom propagovať diverzifikáciu zo strany vnútrozemských rybárov sa z ENRF môže podporovať diverzifikácia vnútrozemských rybolovných činností na doplnkové činnosti za podmienok stanovených v článku 30.

▼M4

4a.  Z EFNR sa môžu podporovať opatrenia na dočasné zastavenie rybolovných činností, ku ktorému došlo v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, ako sa stanovuje v článku 33 ods. 1 písm. d), za podmienok stanovených v článku 33.

▼M4

5.  Na účely odsekov 1 a 4a:

a) 

pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 30, 32, 33, 38, 39, 41 a 42, sa rozumejú odkazy na plavidlá pôsobiace výlučne vo vnútrozemských vodách;

b) 

pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 38, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom pôsobia vnútrozemské rybárske plavidlá.

▼B

6.  S cieľom chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru sa z ENRF môže podporovať:

a) 

riadenie, obnova a monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000, na ktoré vplývajú rybolovné činnosti, a obnova vnútrozemských vôd v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 13 ) vrátane neresísk a migračných trás sťahovavých druhov bez toho, aby bol dotknutý článok 40 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia, a v príslušných prípadoch za účasti vnútrozemských rybárov;

b) 

výstavba, modernizácia alebo inštalácia statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať vodnú faunu a flóru, vrátane ich vedeckej prípravy, monitorovania a hodnotenia.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá, ktorým sa poskytne podpora podľa tohto článku, naďalej pôsobili výlučne vo vnútrozemských vodách.KAPITOLA II

Udržateľný rozvoj akvakultúry

Článok 45

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 2

Článok 46

Všeobecné podmienky

1.  Podpora podľa tejto kapitoly sa obmedzuje len na akvakultúrne podniky, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

2.  Na účely tohto článku podnikatelia vstupujúci do tohto odvetvia predložia podnikateľský plán a v prípade, ak investičné náklady presiahnu 50 000  EUR, štúdiu uskutočniteľnosti vrátane posúdenia vplyvu operácií na životné prostredie. Podpora podľa tejto kapitoly sa poskytuje len v prípadoch, keď sa v nezávislej trhovej správe jasne preukáže, že produkt má dobré a udržateľné trhové vyhliadky.

3.  V prípadoch, keď operácie predstavujú investície do vybavenia alebo infraštruktúry na zabezpečenie splnenia budúcich požiadaviek v oblasti životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, hygieny alebo dobrých životných podmienok zvierat podľa práva Únie, možno podporu poskytovať až do dňa, keď sa tieto požiadavky stanú pre podniky povinné.

4.  Podpora sa neposkytuje na chov geneticky modifikovaných organizmov.

5.  Podpora sa neposkytuje na akvakultúrne operácie v morských chránených oblastiach, ak príslušný orgán členského štátu na základe posúdenia vplyvu na životné prostredie stanovil, že operácia by mala výrazne negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý nemožno primerane zmierniť.

Článok 47

Inovácia

1.  Na stimuláciu inovácie v akvakultúre sa z ENRF môžu podporovať operácie zamerané na:

a) 

vývoj technických, vedeckých alebo organizačných znalostí v akvakultúrnych chovoch, ktoré predovšetkým zmierňujú ich vplyv na životné prostredie, znižujú závislosť od rybej múčky a rybieho oleja, podporujú udržateľné využívanie zdrojov v akvakultúre, zlepšujú životné podmienky zvierat alebo uľahčujú nové udržateľné výrobné metódy;

b) 

vývoj alebo uvádzanie na trh nových akvakultúrnych druhov s dobrým trhovým potenciálom, nových alebo výrazne vylepšených produktov, nových alebo zdokonalených postupov, alebo nových či zdokonalených systémov hospodárenia a organizácie;

c) 

skúmanie technickej alebo ekonomickej uskutočniteľnosti inovačných produktov alebo postupov.

2.  Operácie podľa tohto článku vykonávajú verejné alebo súkromné vedecké alebo technické subjekty uznané členským štátom, ktoré overujú výsledky takýchto operácií, alebo sa tieto operácie vykonávajú v spolupráci s týmito subjektmi.

3.  Výsledky operácií využívajúcich podporu členské štáty primerane propagujú v súlade s článkom 119.

Článok 48

Produktívne investície do akvakultúry

1.  Z ENRF sa môžu podporovať:

a) 

produktívne investície do akvakultúry;

b) 

diverzifikácia akvakultúrnej produkcie a chovaných druhov;

c) 

modernizácia akvakultúrnych jednotiek vrátane zlepšovania pracovných a bezpečnostných podmienok pracovníkov v akvakultúre;

d) 

zlepšovanie a modernizácia v súvislosti so zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat vrátane nákupu vybavenia určeného na ochranu akvakultúrnych chovov pred voľne žijúcimi predátormi;

e) 

investície do znižovania negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov;

f) 

investície do zvyšovania kvality produktov akvakultúry alebo ich pridanej hodnoty;

g) 

obnovovanie existujúcich akvakultúrnych rybníkov alebo lagún odstránením usadenín alebo investície zamerané na prevenciu tvorby usadenín;

h) 

diverzifikácia príjmu akvakultúrnych podnikov prostredníctvom rozvoja doplnkových činností;

i) 

investície, ktorých výsledkom je výrazné zníženie vplyvu akvakultúrnych podnikov na používanie vody a jej kvalitu, najmä prostredníctvom zníženia množstva používanej vody alebo chemických látok, antibiotík a iných liečiv alebo prostredníctvom zlepšenia výstupnej kvality vody, okrem iného aj prostredníctvom používania multitrofických akvakultúrnych systémov;

j) 

podpora uzavretých akvakultúrnych systémov, v ktorých sa produkty akvakultúry chovajú v uzavretých systémoch recirkulácie, pričom sa minimalizuje spotreba vody;

k) 

investície zvyšujúce energetickú efektívnosť a podporujúce prechod akvakultúrnych podnikov na obnoviteľné zdroje energie.

2.  Podpora podľa odseku 1 písm. h) sa poskytuje len akvakultúrnym podnikom za predpokladu, že doplnkové činnosti súvisia s hlavnou činnosťou akvakultúrneho podniku, čo zahŕňa rybársky cestovný ruch, environmentálne služby v oblasti akvakultúry alebo vzdelávacie činnosti týkajúce sa akvakultúry.

3.  Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvýšenie produkcie a/alebo modernizáciu existujúcich akvakultúrnych podnikov alebo na výstavbu nových, ak je tento rozvoj v súlade s viacročným národným strategickým plánom pre rozvoj akvakultúry uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 49

Riadiace, podporné a poradenské služby pre akvakultúrne chovy

1.  S cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť akvakultúrnych chovov a s cieľom obmedziť negatívny vplyv ich prevádzky na životné prostredie sa z ENRF môže podporovať:

a) 

zriaďovanie služieb zameraných na riadenie, podporu a poradenstvo pre akvakultúrne chovy;

b) 

nákup poradenských služieb technického, vedeckého, právneho, environmentálneho alebo ekonomického charakteru akvakultúrnym chovom.

2.  Poradenské služby uvedené v odseku 1 písm. b) zahŕňajú:

a) 

potreby v oblasti riadenia v záujme toho, aby boli akvakultúrne chovy v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov o životnom prostredí, ako aj s požiadavkami námorného priestorového plánovania;

▼C1

b) 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ ( 14 ) a smernici 92/43/EHS;

▼B

c) 

potreby v oblasti riadenia v záujme toho, aby boli akvakultúrne chovy v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov o zdraví a dobrých životných podmienkach vodných živočíchov alebo o verejnom zdraví;

d) 

normy v oblasti zdravia a bezpečnosti založené na právnych predpisoch členských štátov a Únie;

e) 

stratégie uvádzania na trh a obchodné stratégie.

3.  Poradenské služby uvedené v odseku 1 písm. b) poskytujú vedecké alebo technické subjekty, ako aj subjekty poskytujúce právne alebo ekonomické poradenstvo, ktoré majú požadované kompetencie uznávané členským štátom.

4.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje iba verejnoprávnym orgánom alebo iným subjektom, ktoré vyberie členský štát na zriadenie poradenských služieb pre akvakultúrne chovy. Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje iba akvakultúrnym MSP alebo akvakultúrnym organizáciám vrátane akvakultúrnych organizácií výrobcov a združení akvakultúrnych organizácií výrobcov.

5.  Ak podpora nepresahuje sumu 4 000  EUR, prijímateľa možno vybrať prostredníctvom zrýchleného postupu.

6.  Prijímatelia nedostávajú podporu viac ako raz ročne na každú kategóriu poradenských služieb uvedenú v odseku 2.

Článok 50

Podpora ľudského kapitálu a tvorby sietí

1.  Na podporu ľudského kapitálu a tvorby sietí v akvakultúre sa z ENRF môže podporovať:

a) 

odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, šírenie vedeckých a technických znalostí a inovačných postupov, získavanie nových odborných zručností v oblasti akvakultúry a v súvislosti so znižovaním vplyvu akvakultúrnych operácií na životné prostredie;

b) 

zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie bezpečnosti pri práci;

c) 

tvorba sietí a výmena skúseností a najlepších postupov medzi akvakultúrnymi chovmi alebo odbornými organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane vedeckých a technických subjektov a subjektov podporujúcich rovnaké príležitosti pre mužov a ženy.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 písm. a) sa neposkytuje veľkým akvakultúrnym chovom, pokiaľ sa nezapoja do výmeny znalostí s MSP.

3.  Odchylne od článku 46 sa podpora podľa tohto článku poskytuje aj verejným alebo poloverejným organizáciám a iným organizáciám uznaným členským štátom.

4.  Podpora podľa tohto článku sa poskytuje aj manželom/manželkám samostatne zárobkovo činných akvakultúrnych chovateľov alebo v prípade, ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo, aj životným partnerom samostatne zárobkovo činných akvakultúrnych chovateľov, za podmienok stanovených v článku 2 písm. b) smernice 2010/41/EÚ.

Článok 51

Zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít

1.  S cieľom prispieť k rozvoju akvakultúrnych lokalít a infraštruktúr a obmedziť negatívny vplyv operácií na životné prostredie sa z ENRF môže podporovať:

a) 

určenie a zmapovanie najvhodnejších oblastí na rozvoj akvakultúry, v prípade potreby aj so zreteľom na procesy priestorového plánovania, a určenie a zmapovanie oblastí, v ktorých by mala byť akvakultúra vylúčená, aby sa zachovala úloha týchto oblastí vo fungovaní ekosystému;

b) 

zlepšenie a rozvoj podporných zariadení a infraštruktúry, ktoré sú potrebné na zvýšenie potenciálu akvakultúrnych lokalít a zníženie negatívneho vplyvu akvakultúry na životné prostredie, vrátane investícií do pozemkových úprav, dodávok energie alebo vodohospodárstva;

c) 

opatrenia prijaté a vykonávané príslušnými orgánmi podľa článku 9 ods. 1 smernice 2009/147/ES alebo článku 16 ods. 1 smernice 92/43/EHS s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu akvakultúry;

d) 

opatrenia prijaté a vykonávané príslušnými orgánmi v nadväznosti na zistenie zvýšenej mortality alebo chorôb stanovených v článku 10 smernice Rady 2006/88/ES ( 15 ). Tieto opatrenia môžu zahŕňať prijatie akčných plánov pre ulitníky zameraných na ochranu, obnovu a hospodárenie vrátane podpory producentov ulitníkov na zachovanie prirodzených miest výskytu a lovu ulitníkov.

2.  Prijímateľmi podpory podľa tohto článku sú len verejnoprávne orgány alebo súkromné subjekty, ktorým členský štát zveril úlohy uvedené v odseku 1.

Článok 52

Podnecovanie nových akvakultúrnych chovateľov vykonávajúcich udržateľnú akvakultúru

1.  Na podporu podnikania v oblasti akvakultúry sa z ENRF môže podporovať zakladanie chovov udržateľnej akvakultúry novými akvakultúrnymi chovateľmi.

2.  Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje akvakultúrnym chovateľom, ktorí vstupujú do tohto odvetvia, za predpokladu, že:

a) 

majú zodpovedajúce odborné zručnosti a kompetencie;

b) 

po prvýkrát zakladajú akvakultúrny mikropodnik alebo malý podnik ako manažér uvedeného podniku; a

c) 

predložia podnikateľský zámer rozvoja svojich akvakultúrnych činností.

3.  S cieľom získať zodpovedajúce odborné zručnosti môžu akvakultúrni chovatelia, ktorí vstupujú do tohto odvetvia, využiť podporu podľa článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 53

Prechod na systémy ekologického riadenia a auditu a na ekologickú akvakultúru

1.  S cieľom podporiť rozvoj ekologickej alebo energeticky efektívnej akvakultúry sa z ENRF môže podporovať:

a) 

prechod z bežných produkčných metód v oblasti akvakultúry na ekologickú akvakultúru v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 ( 16 ) a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 710/2009 ( 17 );

b) 

účasť na systéme Únie pre ekologické riadenie a audit (EMAS) ustanovenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ( 18 ).

2.  Podpora sa poskytuje iba tým prijímateľom, ktorí sa zaviazali minimálne na tri roky k účasti na systéme EMAS alebo minimálne na päť rokov k dodržiavaniu požiadaviek ekologickej produkcie.

3.  Podpora má formu kompenzácie na maximálne tri roky počas obdobia prechodu podniku na ekologickú produkciu, alebo počas prípravy na účasť na systéme EMAS. Členské štáty vypočítajú túto kompenzáciu na základe:

a) 

straty príjmu alebo dodatočných nákladov, ktoré vznikli počas obdobia prechodu z bežnej na ekologickú produkciu, pokiaľ ide o operácie oprávnené podľa odseku 1 písm. a); alebo

b) 

dodatočných nákladov, ktoré vznikli v rámci podávania žiadosti a prípravy na účasť v systéme EMAS, na operácie oprávnené podľa odseku 1 písm. b).

Článok 54

Akvakultúra poskytujúca environmentálne služby

1.  S cieľom podporiť rozvoj akvakultúry, ktorá poskytuje environmentálne služby, sa z ENRF môžu podporovať:

a) 

metódy akvakultúry zlučiteľné so špecifickými environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám na hospodárenie vyplývajúcim z označenia oblastí sústavy NATURA 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES;

b) 

účasť, a to pokiaľ ide o priamo súvisiace náklady, na ochrane ex-situ a rozmnožovaní vodných živočíchov v rámci programov ochrany a obnovy biodiverzity, ktoré vypracovali verejné orgány alebo ktoré sa vypracovali pod ich dohľadom;

c) 

akvakultúrne operácie zahŕňajúce ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a biodiverzity a riadenie krajinných a tradičných prvkov zón akvakultúry.

2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) má formu ročnej kompenzácie vzniknutých dodatočných nákladov a/alebo straty príjmov, ktoré vyplývajú z požiadaviek na hospodárenie v dotknutých oblastiach súvisiacich s vykonávaním smerníc 92/43/EHS alebo 2009/147/ES.

3.  Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje len prijímateľom, ktorí sa zaviažu aspoň na obdobie piatich rokov dodržiavať akva-environmentálne požiadavky, ktoré sa netýkajú len uplatňovania vnútroštátneho práva a práva Únie. Environmentálne výhody tejto operácie sa preukazujú na základe predchádzajúceho hodnotenia, ktoré vykonali príslušné orgány určené členským štátom, pokiaľ environmentálne výhody danej operácie už nie sú uznané.

4.  Podpora podľa odseku 1 písm. c) má formu ročnej kompenzácie dodatočných nákladov a/alebo straty príjmu.

5.  Výsledky operácií, ktoré dostávajú podporu podľa tohto článku, členské štáty náležite propagujú v súlade s článkom 119.

▼M4

Článok 55

Opatrenia v oblasti verejného zdravia

1.  Z EFNR sa môžu podporovať tieto systémy náhrad:

a) 

kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné zastavenie zberu chovaných mäkkýšov, ak sa toto zastavenie uskutoční výlučne z dôvodu verejného zdravia;

b) 

poskytnutie prevádzkového kapitálu a kompenzácia pre chovateľov v oblasti akvakultúry.

Kompenzácia uvedená v písmene b) prvého pododseku sa môže udeliť za dočasné zastavenie alebo zníženie produkcie a predaja alebo za dodatočné náklady na skladovanie, ku ktorému došlo medzi 1. februárom a 31. decembrom 2020 v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19.

2.  Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa môže udeliť iba v prípade, že pozastavenie zberu v dôsledku kontaminácie mäkkýšov je spôsobené rozmnožením planktónu produkujúceho toxíny alebo prítomnosťou planktónu, ktorý obsahuje biotoxíny a ak:

a) 

kontaminácia trvá viac ako štyri mesiace nasledujúce po sebe, alebo

b) 

strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 25 % ročného obratu daného podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom sa zber pozastavil.

Na účely písmena b) prvého pododseku členské štáty môžu stanoviť osobitné pravidlá výpočtu v prípade podnikov, ktorých činnosť trvá menej ako tri roky.

3.  Obdobie, počas ktorého je možné poskytovať kompenzáciu podľa odseku 1 písm. a), je maximálne 12 mesiacov počas celého programového obdobia. V riadne odôvodnených prípadoch ho možno raz predĺžiť o najviac ďalších 12 mesiacov na celkové obdobie najviac 24 mesiacov.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odchylne od prvého pododseku uvedeného článku sú výdavky na operácie podporované podľa odseku 1 písm. b) tohto článku oprávnené od 1. februára 2020.

▼B

Článok 56

Opatrenia týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

1.  S cieľom podporiť zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúrnych chovov, okrem iného z hľadiska prevencie a biologickej bezpečnosti, sa z ENRF môžu podporovať:

▼C1

a) 

náklady na kontrolu a eradikáciu chorôb v akvakultúre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 ( 19 ) vrátane prevádzkových nákladov potrebných na splnenie povinností stanovených v pláne eradikácie;

▼B

b) 

rozvoj všeobecných a druhovo špecifických najlepších postupov alebo kódexov správania pre biologickú bezpečnosť alebo potreby týkajúce sa zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat v akvakultúre;

c) 

iniciatívy zamerané na zníženie závislosti akvakultúry od veterinárnych liekov;

d) 

veterinárne alebo farmaceutické štúdie a šírenie a výmena informácií a najlepších postupov v súvislosti s veterinárnymi chorobami v akvakultúre s cieľom podporiť vhodné používanie veterinárnych liekov;

e) 

zriadenie a prevádzka skupín na ochranu zdravia v odvetví akvakultúry, ktoré uznávajú členské štáty;

f) 

kompenzáciu pre chovateľov mäkkýšov za dočasné zastavenie ich činnosti v dôsledku mimoriadnej masovej úmrtnosti, ak miera úmrtnosti presiahne 20 % alebo ak strata vyplývajúca z pozastavenia činnosti dosiahne viac ako 35 % ročného obratu dotknutého podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom sa činnosť zastavila.

2.  Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na nákup veterinárnych liekov.

3.  Výsledky štúdií financovaných podľa odseku 1 písm. d) členské štáty náležite nahlasujú a propagujú v súlade s článkom 119.

4.  Podpora sa môže poskytnúť aj verejnoprávnym subjektom.

Článok 57

Poistenie akvakultúrnych obsádok

1.  S cieľom zabezpečiť príjem výrobcov v odvetví akvakultúry sa z ENRF môže prispieť na poistenie akvakultúrnych obsádok, ktoré pokrýva hospodárske straty v dôsledku aspoň jednej z týchto príčin:

a) 

prírodných katastrof;

b) 

nepriaznivých klimatických javov;

c) 

náhlej zmeny kvality a kvantity vody, za ktorú nie je zodpovedný prevádzkovateľ;

d) 

chorôb v akvakultúre, poruchy alebo zničenia produkčných zariadení, za ktoré nie je zodpovedný prevádzkovateľ;

▼M3

e) 

krízy v oblasti verejného zdravia.

▼B

2.  Výskyt okolností uvedených v odseku 1 v akvakultúre podlieha formálnemu uznaniu zo strany členských štátov.

3.  Členské štáty môžu prípadne vopred stanoviť kritériá, na základe ktorých sa oficiálne uznanie uvedené v odseku 2 bude považovať za poskytnuté.

4.  Podpora sa poskytuje len pre zmluvy o poistení akvakultúrnych obsádok, ktoré pokrývajú hospodárske straty uvedené v odseku 1 presahujúce 30 % priemerného ročného obratu akvakultúrneho chovateľa, vypočítaná na základe priemerného obratu akvakultúrneho chovateľa za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom došlo k hospodárskym stratám.KAPITOLA III

Udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastíOddiel 1

Rozsah pôsobnosti a ciele

Článok 58

Rozsah pôsobnosti

Z ENRF sa podporuje udržateľný rozvoj rybárskych a akvakultúrnych oblastí na základe miestneho rozvoja riadeného komunitou, ako sa uvádza v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 59

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 4Oddiel 2

Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou a rybárske miestne akčné skupiny

Článok 60

Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou

1.  S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 59 stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou:

a) 

maximalizujú účasť odvetví rybolovu a akvakultúry na udržateľnom rozvoji pobrežných a vnútrozemských rybárskych a akvakultúrnych oblastí;

b) 

zabezpečia, aby miestne spoločenstvá v plnej miere využívali príležitosti, ktoré im poskytuje námorný, pobrežný a vnútrozemský rozvoj, a najmä pomáhajú malým a upadajúcim rybárskym prístavom, aby maximalizovali svoj námorný potenciál rozvíjaním diverzifikovanej infraštruktúry.

2.  Stratégie musia byť v súlade s možnosťami a potrebami zistenými v príslušnej oblasti a s prioritami Únie stanovenými v článku 6. Medzi tieto stratégie môžu patriť stratégie zamerané na rybárstvo až po rozsiahlejšie stratégie zamerané na diverzifikáciu rybárskych oblastí. Tieto stratégie presahujú rámec kumulácie operácií alebo porovnávania odvetvových opatrení.

Článok 61

Rybárske miestne akčné skupiny

1.  Na účely ENRF sa miestne akčné skupiny uvedené v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 označujú ako rybárske miestne akčné skupiny (ďalej len „skupiny FLAG“).

2.  Skupiny FLAG navrhnú stratégiu miestneho rozvoja vedenú komunitou založenú aspoň na prvkoch stanovených v článku 60 tohto nariadenia a zodpovedajú za jej vykonávanie.

3.  Skupiny FLAG:

a) 

zo všeobecného hľadiska odrážajú hlavné zameranie svojej stratégie a sociálno-ekonomické zloženie danej oblasti prostredníctvom vyváženého zastúpenia hlavných zainteresovaných strán vrátane súkromného sektora, verejného sektora a občianskej spoločnosti;

b) 

zabezpečujú významné zastúpenie odvetvia rybolovu a/alebo akvakultúry.

▼C1

4.  Ak sa stratégia miestneho rozvoja vedená komunitou podporuje aj z iných fondov okrem ENRF, výberová komisia skupín FLAG pre operácie podporované z ENRF musí spĺňať aj požiadavky stanovené v odseku 3.

▼B

5.  Skupiny FLAG môžu vykonávať aj ďalšie úlohy nad rámec minimálnych úloh stanovených v článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ak ich takýmito úlohami poverí riadiaci orgán.Oddiel 3

Oprávnené operácie

Článok 62

Podpora z ENRF pre miestny rozvoj vedený komunitou

1.  Tieto operácie sú oprávnené na podporu podľa tohto oddielu v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013:

a) 

prípravná podpora;

b) 

vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou;

c) 

činnosti v oblasti spolupráce;

d) 

prevádzkové náklady a oživenie.

2.  Skupiny FLAG môžu riadiaci orgán požiadať o vyplatenie preddavku, ak sa táto možnosť ustanovuje v operačnom programe. Výška preddavku nepresiahne 50 % verejnej podpory súvisiacej s prevádzkovými nákladmi a oživením.

Článok 63

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou

1.  Podpora na vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou sa môže poskytnúť na tieto ciele:

a) 

zvýšenie pridanej hodnoty, tvorba pracovných miest, pritiahnutie mladých ľudí a podporovanie inovácie vo všetkých štádiách dodávateľského reťazca v oblasti produktov rybolovu a akvakultúry;

b) 

podpora diverzifikácie v rámci komerčného rybárstva alebo mimo neho, celoživotného vzdelávania a tvorby pracovných miest v rybárskych a akvakultúrnych oblastiach;

c) 

posilnenie a využívanie environmentálnych prínosov rybárskych a akvakultúrnych oblastí vrátane operácií zameraných na zmiernenie zmeny klímy;

d) 

podpora sociálneho blahobytu a kultúrneho dedičstva v rybárskych a akvakultúrnych oblastiach vrátane rybolovného, akvakultúrneho a námorného kultúrneho dedičstva;

e) 

posilnenie úlohy rybárskych komunít v rámci miestneho rozvoja a spravovania miestnych rybolovných zdrojov a riadenia námorných činností.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 môže zahŕňať opatrenia ustanovené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy s výnimkou článkov 66 a 67 za predpokladu, že existuje jasné odôvodnenie pre ich riadenie na miestnej úrovni. Ak sa pridelí podpora na operácie zodpovedajúce uvedeným opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a výška príspevku na operáciu stanovené v kapitolách I, II a IV tejto hlavy.

Článok 64

Činnosti v oblasti spolupráce

1.  Podpora uvedená v článku 35 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa môže poskytnúť:

a) 

na projekty spolupráce medzi územiami alebo na projekty nadnárodnej spolupráce;

b) 

na predbežnú technickú podporu pre projekty spolupráce medzi územiami a pre projekty nadnárodnej spolupráce za podmienky, že skupiny FLAG môžu preukázať, že pripravujú realizáciu projektu.

Na účely tohto článku pojem „spolupráca medzi územiami“ je spolupráca v rámci členského štátu a pojem „nadnárodná spolupráca“ je spolupráca medzi územiami viacerých členských štátov alebo spolupráca medzi aspoň jedným územím členského štátu a jedným alebo viacerými územiami tretích krajín.

2.  Na účely toho článku môžu byť okrem ostatných skupín FLAG partnermi skupín FLAG v rámci ENRF miestne verejno–súkromné partnerstvá, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja vedenú komunitou v rámci Únie alebo mimo nej.

3.  V prípadoch, keď sa skupiny FLAG nerozhodnú pre projekty spolupráce, členské štáty vytvoria vhodný systém na účely uľahčenia projektov spolupráce. Zverejnia národné alebo regionálne administratívne postupy týkajúce sa výberu projektov nadnárodnej spolupráce a zoznam oprávnených nákladov, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia ich operačného programu.

4.  Administratívne rozhodnutia o projektoch spolupráce sa prijmú najneskôr štyri mesiace odo dňa predloženia projektu.

5.  Členské štáty oznámia Komisii schválené projekty nadnárodnej spolupráce v súlade s článkom 110.KAPITOLA IV

Opatrenia súvisiace s marketingom a so spracovaním

Článok 65

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 5

Článok 66

Plány produkcie a marketingové plány

1.  Z ENRF sa podporuje príprava a vykonávanie plánov produkcie a marketingových plánov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

2.  Výdavky súvisiace s plánmi produkcie a marketingovými plánmi sú oprávnené na podporu z ENRF, až keď príslušné orgány v členskom štáte schvália výročnú správu uvedenú v článku 28 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

▼M4

3.  Podpora poskytovaná ročne každej organizácii výrobcov podľa tohto článku nepresiahne 12 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú uvedená organizácia výrobcov umiestnila na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov. Pre novú uznanú organizáciu výrobcov táto podpora nepresiahne 12 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú jej členovia umiestnili na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

4.  Dotknutý členský štát môže poskytnúť preddavok vo výške 50 % až 100 % finančnej podpory po schválení plánu produkcie a uvádzania na trh v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

▼B

5.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne len organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov.

Článok 67

Pomoc na skladovanie

▼M4

1.  Ak je potrebné reagovať na výskyt ochorenia COVID-19, z ENRF sa môže podporovať kompenzácia uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu alebo akvakultúry uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013, alebo produkty patriace pod číselný znak KN 0302 ako sa uvádza v písmene a) prílohy I k uvedenému nariadeniu za predpokladu, že uvedené produkty skladujú v súlade s článkami 30 a 31 uvedeného nariadenia a za týchto podmienok:

a) 

výška pomoci na skladovanie nepresiahne výšku technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie daných produktov;

b) 

množstvo oprávnené na vyplatenie pomoci na skladovanie nepresiahne 25 % ročného množstva príslušných produktov ponúkaných na predaj organizáciou výrobcov;

c) 

finančná podpora za rok nepresiahne 20 % priemernej ročnej hodnoty produkcie členov organizácie výrobcov umiestnenej na trh v období rokov 2017 – 2019.

Na účely písmena c) prvého pododseku, ak člen organizácie výrobcov neuviedol na trh v období rokov 2017 až 2019 žiadnu produkciu, zohľadní sa priemerná ročná hodnota produkcie umiestnenej na trh v prvých troch rokoch produkcie uvedeného člena.

2.  Podpora uvedená v odseku 1 sa ukončí do 31. decembra 2020.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odchylne od prvého pododseku uvedeného článku sú výdavky na operácie podporované podľa tohto článku oprávnené od 1. februára 2020.

▼B

3.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne, až keď sa produkty uvoľnia na ľudskú spotrebu.

4.  Členské štáty stanovia výšku technických a finančných nákladov uplatniteľných na svojich územiach takto:

a) 

technické náklady sa vypočítajú každý rok na základe priamych nákladov súvisiacich s činnosťami potrebnými na stabilizáciu a skladovanie predmetného produktu;

b) 

finančné náklady sa vypočítajú každý rok pomocou úrokovej miery stanovenej ročne v každom členskom štáte.

Uvedené technické a finančné náklady sa zverejnia.

5.  Členské štáty vykonávajú kontroly, aby zabezpečili, že produkty, na ktoré sa poskytuje pomoc na skladovanie, spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku. Na účely takýchto kontrol vedú prijímatelia pomoci na skladovanie evidenciu pre každú kategóriu uskladnených produktov, ktoré sa neskôr znovu uviedli na trh na ľudskú spotrebu.

Článok 68

Marketingové opatrenia

1.  Z ENRF sa môžu pre produkty rybolovu a akvakultúry podporovať marketingové opatrenia, ktorých cieľom je:

a) 

zakladanie organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvových organizácií, ktoré sa majú uznať v súlade s oddielom II kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

b) 

získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov z rybolovu a akvakultúry na trh vrátane:

i) 

druhov s tržným potenciálom;

ii) 

nechcených úlovkov komerčných populácií vylodených v súlade s technickými opatreniami, článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 a s článkom 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

iii) 

produktov rybolovu a akvakultúry získaných pomocou metód s nízkym vplyvom na životné prostredie alebo produktov ekologickej akvakultúry v zmysle nariadenia (ES) č. 834/2007;

c) 

podpora kvality a pridanej hodnoty uľahčovaním:

i) 

žiadosti o registráciu daného produktu a prispôsobenie sa dotknutých prevádzkovateľov príslušným požiadavkám súladu a certifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ( 20 );

ii) 

certifikácie a podporovania udržateľných produktov rybolovu a akvakultúry vrátane produktov z maloobjemového pobrežného rybolovu, a metód spracovania šetrných voči životnému prostrediu;

iii) 

priameho umiestňovania produktov rybolovu malých pobrežných rybárov alebo rybárov loviacich peši na trh;

iv) 

prezentácie a balenia produktov;

d) 

prispievanie k transparentnosti produkcie a trhov a k vykonávaniu prieskumov trhu a k štúdiám o závislosti Únie na dovoze;

e) 

prispievanie k sledovateľnosti produktov rybolovu alebo akvakultúry a podľa potreby k vytvoreniu environmentálnej značky pre produkty rybolovu a akvakultúry platnej v celej Únii tak, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1379/2013;

f) 

vypracovanie štandardných zmlúv pre MSP, ktoré sú v súlade s právom Únie;

g) 

organizovanie regionálnych, národných alebo nadnárodných informačných a propagačných kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o udržateľných produktoch rybolovu a akvakultúry.

2.  Operácie uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať produkčné, spracovateľské a obchodné činnosti v dodávateľskom reťazci.

Operácie uvedené v odseku 1 písm. g) nie sú zamerané na obchodné značky.

Článok 69

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

1.  Z ENRF sa môžu podporovať investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré:

a) 

prispievajú k úspore energie alebo znižujú vplyv na životné prostredie vrátane spracovania odpadu;

b) 

zlepšujú bezpečnosť, hygienu, zdravie a pracovné podmienky;

c) 

podporujú spracovanie úlovkov komerčných druhov rýb, ktoré nemôžu byť určené na ľudskú spotrebu;

d) 

súvisia so spracovaním vedľajších produktov vznikajúcich počas hlavného spracovania;

e) 

súvisia so spracovaním produktov ekologickej akvakultúry podľa článkov 6 a 7 nariadenia (ES) č. 834/2007;

f) 

vedú k novým alebo zlepšeným produktom, novým alebo zlepšeným procesom či novým alebo zlepšeným systémom riadenia a organizácie.

2.  Pokiaľ ide o iné podniky, ako sú MSP, podpora uvedená v odseku 1 sa poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v druhej časti hlave IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

▼M4

3.  Z ENRF sa môže podporovať poskytovanie prevádzkového kapitálu a kompenzácií spracovateľským podnikom v rozsahu pôsobnosti stanovenom v článku 55 ods. 1 písm. b) druhom pododseku pre chovateľov v odvetví akvakultúry.

▼BKAPITOLA V

Kompenzácia dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch na produkty rybolovu a akvakultúry

Článok 70

Režim kompenzácie

▼M4

1.  Z ENRF sa môže podporovať kompenzácia dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ, a pri ich marketingu.

Z ENRF sa môžu podporovať aj opatrenia na kompenzáciu hospodárskych strát v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, najmä tých, ktoré vyplývajú z poklesu ceny rýb alebo zo zvýšenia nákladov na skladovanie.

▼B

2.  Každý členský štát stanoví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam produktov rybolovu a akvakultúry a množstvo týchto produktov oprávnené na kompenzáciu.

3.  Pri vypracúvaní zoznamu a stanovovaní množstiev uvedených v odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby bola táto kompenzácia plne v súlade s pravidlami SRP.

4.  Kompenzácia sa neposkytuje na produkty rybolovu a akvakultúry:

a) 

ktoré vylovili plavidlá tretích krajín s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely a vykonávajú svoju činnosť vo vodách Únie;

b) 

ktoré vylovili rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1;

c) 

ktoré sú dovezené z tretích krajín.

5.  Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, ak existujúca kapacita spracovateľského priemyslu v príslušnom najvzdialenejšom regióne presahuje objem surovín dodaných v súlade s plánom kompenzácií dotknutého regiónu.

6.  Na kompenzáciu sú oprávnení títo prevádzkovatelia:

a) 

fyzické alebo právnické osoby, ktoré používajú produkčné prostriedky na získanie produktov rybolovu alebo akvakultúry s cieľom umiestniť ich na trh;

b) 

vlastníci alebo prevádzkovatelia plavidiel, ktoré sú zaregistrované v prístavoch regiónov uvedených v odseku 1 a ktoré v týchto regiónoch pôsobia, alebo združenia takýchto vlastníkov alebo prevádzkovateľov;

c) 

prevádzkovatelia v spracovateľskom a obchodnom odvetví alebo združenia takýchto prevádzkovateľov.

Článok 71

Výpočet kompenzácie

Kompenzácia sa vyplatí prevádzkovateľom uvedeným v článku 70 ods. 6 vykonávajúcim činnosti v regiónoch uvedených v článku 70 ods. 1 a zohľadnia sa v nej:

a) 

dodatočné náklady na každý produkt rybolovu a akvakultúry alebo kategóriu produktov, ktoré vyplývajú zo špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov; a

b) 

každý ďalší druh verejnej intervencie, ktorá má vplyv na výšku dodatočných nákladov.

Článok 72

Plán kompenzácií

1.  Dotknuté členské štáty predložia Komisii plán kompenzácií pre každý región uvedený v článku 70 ods. 1 Tento plán musí zahŕňať aj zoznam a množstvá produktov rybolovu a akvakultúry a druh prevádzkovateľov uvedených v článku 70, výšky kompenzácie uvedenej v článku 71 a riadiaci orgán uvedený v článku 97. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie, či schváli takéto plány kompenzácií.

▼M4

2.  Členské štáty môžu zmeniť obsah plánu kompenzácií uvedeného v odseku 1. Členské štáty predložia takéto zmeny Komisii. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie, či schváli uvedené zmeny. Ak sa zmeny týkajú opatrení na kompenzáciu hospodárskych strát v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 podľa článku 70 ods. 1 druhého pododseku, Komisia prijme takéto vykonávacie akty do 15 dní od predloženia zmeny. Bez ohľadu na odsek 4 tohto článku, vykonávacie akty týkajúce sa opatrení na kompenzáciu hospodárskych strát v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 takisto stanovia metódy výpočtu dodatočných nákladov a metódy vykonávania členskými štátmi.

▼B

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví štruktúru plánu kompenzácií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126, ktorými sa stanovujú kritériá na výpočet dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení príslušných regiónov.

Článok 73

Štátna pomoc na vykonávanie plánov kompenzácií

Členské štáty môžu udeliť ďalšie financovanie na vykonávanie plánov kompenzácie uvedených v článku 72. V takýchto prípadoch členské štáty oznámia štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť takýchto plánov. Takto oznámená štátna pomoc sa tiež považuje za oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ.KAPITOLA VI

Sprievodné opatrenia pre SRP v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 74

Geografický rozsah pôsobnosti

Odchylne od článku 2 sa táto kapitola uplatňuje aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 75

Osobitné ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 3

Článok 76

Kontrola a presadzovanie

1.  Z ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov ustanoveného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej upresneného v nariadení (ES) č. 1224/2009.

2.  Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a) 

nákup, inštalácia a vývoj technológií vrátane počítačového hardvéru a softvéru, systémov detekcie plavidiel, kamerových systémov (CCTV) a IT sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, správu, overovanie, analýzu, riadenie rizík, prezentáciu (prostredníctvom webových stránok súvisiacich s kontrolou) a výmenu údajov týkajúcich sa rybárstva a vypracovanie metódy výberu vzoriek týchto údajov, ako aj prepojenia s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;

b) 

vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prenosu údajov od subjektov, ktoré produkty rybolovu lovia a uvádzajú na trh, príslušným orgánom členských štátov a Únie, a to vrátane komponentov potrebných pre systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS), systémy monitorovania plavidiel (VMS) a systémy automatickej identifikácie (AIS) používané na účely kontroly;

c) 

vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry v zmysle článku 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

d) 

vykonávanie programov na výmenu údajov medzi členskými štátmi a na ich analýzu;

e) 

modernizácia a nákup hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov pod podmienkou, že sa na kontrolu rybárstva využívajú aspoň 60 % celkovej doby prevádzky za rok;

f) 

nákup ďalších kontrolných prostriedkov vrátane zariadení na meranie výkonu motora a zariadení na váženie;

g) 

vývoj inovačných systémov kontroly a monitorovacích systémov a vykonávanie pilotných projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane analýzy DNA rýb alebo vývoja webových stránok súvisiacich s kontrolou;

h) 

programy odbornej prípravy a výmeny personálu zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami vrátane programov výmeny medzi členskými štátmi;

i) 

analýza nákladov a prínosov a posúdenie vykonaných auditov a výdavkov, ktoré príslušné orgány vynaložili na vykonávanie monitorovania, kontroly a dohľadu;

j) 

iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov zamerané na zvýšenie informovanosti rybárov aj ostatných aktérov, ako sú inšpektori, prokurátori a sudcovia, ako aj širokej verejnosti o potrebe bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a o vykonávaní pravidiel SRP;

k) 

prevádzkové náklady vynaložené na vykonávanie posilnenej kontroly populácií podliehajúcich špecifickým kontrolným a inšpekčným programom stanoveným v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a koordinácii kontroly v súlade s článkom 15 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 ( 21 );

l) 

programy súvisiace s vykonávaním akčného plánu stanoveného v súlade s článkom 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vrátane prípadných vzniknutých prevádzkových nákladov.

▼C1

3.  Operácie uvedené v odseku 2 písm. h) až l) sú oprávnené na podporu len vtedy, ak súvisia s kontrolnými činnosťami vykonávanými verejným orgánom.

4.  V prípade operácií uvedených v odseku 2 písm. d) a h) dotknuté členské štáty určia riadiace orgány zodpovedné za operáciu.

▼B

Článok 77

Zber údajov

1.  Z ENRF sa podporuje zber, správa a využívanie údajov podľa článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej upresnených v nariadení (ES) č. 199/2008.

2.  Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a) 

zber, správa a využívanie údajov na účely vedeckej analýzy a vykonávania SRP;

b) 

národné, nadnárodné a sub–národné viacročné programy odberu vzoriek za predpokladu, že sa týkajú populácií, na ktoré sa vzťahuje SRP;

c) 

monitorovanie komerčného a rekreačného rybárstva na mori vrátane monitorovania vedľajšieho úlovku morských organizmov, ako sú morské cicavce a vtáky;

d) 

výskumné prieskumy na mori;

e) 

účasť zástupcov členských štátov a regionálnych orgánov na regionálnych koordinačných stretnutiach, na stretnutiach regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, v ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo pozorovateľom alebo na stretnutiach medzinárodných orgánov zodpovedných za poskytovanie vedeckých odporúčaní;

f) 

zlepšenie systémov zberu a správy údajov a realizácia pilotných štúdií s cieľom zlepšiť existujúce systémy zberu a správy údajov.KAPITOLA VII

Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

Článok 78

Technická pomoc z iniciatívy členských štátov

1.  Z ENRF sa na základe iniciatívy členského štátu môžu podporovať do maximálnej výšky 6 % celkovej sumy operačného programu:

a) 

opatrenia technickej pomoci uvedené v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b) 

vytváranie vnútroštátnych sietí zameraných na šírenie informácií, budovanie kapacít, výmenu najlepších postupov a podporovanie spolupráce medzi skupinami FLAG na území členského štátu.

2.  V riadne odôvodnených prípadoch je možné prahovú hodnotu uvedenú v odseku 1 výnimočne prekročiť.KAPITOLA VIII

Opatrenia týkajúce sa INP financované v rámci zdieľaného hospodárenia

Článok 79

Osobitné ciele

1.  Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu osobitných cieľov v rámci priority Únie stanovenej v článku 6 ods. 6 vrátane:

a) 

integrovaného námorného dohľadu (IND), najmä vytvorenia spoločného prostredia na výmenu informácií (CISE – Common Information Sharing Environment) pre dohľad nad námornou oblasťou Únie;

b) 

podpory ochrany morského prostredia, najmä jeho biodiverzity a morských chránených oblastí ako napríklad lokalít sústavy Natura 2000 bez toho, aby bol dotknutý článok 37 tohto nariadenia, podpory udržateľného využívania morských a pobrežných zdrojov a spresnenia hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, predovšetkým v rámci smernice 2008/56/ES.

▼M4 —————

▼B

Článok 80

Oprávnené operácie

1.  Z ENRF sa môžu podporovať operácie v súlade s cieľmi uvedenými v článku 79, ako sú napríklad operácie, ktoré:

a) 

prispievajú k dosahovaniu cieľov IND a najmä cieľov CISE;

b) 

chránia morské prostredie, najmä jeho biodiverzity a chránených morských oblastí, ako sú napríklad lokality sústavy Natura 2000, v súlade s povinnosťami ustanovenými v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES;

c) 

zlepšujú znalosti o stave morského prostredia s cieľom vytvoriť monitorovacie programy a programy opatrení ustanovených v smernici 2008/56/ES, a to v súlade s povinnosťami, ktoré sú stanovené v uvedenej smernici.

2.  Náklady na mzdy zamestnancov vnútroštátnych správnych orgánov sa nepovažujú za oprávnené prevádzkové náklady.HLAVA VI

OPATRENIA FINANCOVANÉ V RÁMCI PRIAMEHO HOSPODÁRENIAKAPITOLA I

Integrovaná námorná politika

Článok 81

Geografický rozsah pôsobnosti

Odchylne od článku 2 sa táto kapitola uplatňuje aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 82

Rozsah pôsobnosti a ciele

Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k posilneniu rozvoja a vykonávania INP Únie. Jej úlohou je:

a) 

podporovať rozvoj a vykonávanie integrovanej správy námorných a pobrežných záležitostí, najmä prostredníctvom:

i) 

podpory činností, ktoré podnietia členské štáty a ich regióny, aby vypracovali, zaviedli alebo vykonávali integrovanú správu námorných záležitostí;

ii) 

podpory dialógu a spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov a zainteresovanými stranami a medzi nimi, pokiaľ ide o morské a námorné záležitosti, vrátane vypracúvania a realizácie integrovaných stratégií morských oblastí, pričom sa zohľadní vyvážený prístup vo vzťahu ku všetkým morským oblastiam, ako aj osobitosti morských oblastí a podoblastí a podľa potreby aj príslušných makroregionálnych stratégií;

iii) 

podpory medziodvetvových platforiem a sietí spolupráce vrátane zástupcov verejných orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, priemyslu vrátane cestovného ruchu, zainteresovaných strán z oblasti výskumu, občanov, organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov;

iv) 

zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov medzi ich príslušnými orgánmi;

v) 

podpory výmeny najlepších postupov a dialógu na medzinárodnej úrovni vrátane dvojstranného dialógu s tretími krajinami s ohľadom na dohovor UNCLOS a príslušné medzinárodné dohovory, ktoré sú na ňom založené, a to bez toho, aby boli dotknuté iné dohody alebo dojednania, ktoré existujú medzi Úniou a dotknutými tretími krajinami. Takýto dialóg v prípade potreby zahŕňa účinnú diskusiu o ratifikácii a vykonávaní dohovoru UNCLOS;

vi) 

zlepšenia viditeľnosti a informovanosti verejných orgánov, súkromného sektora a širokej verejnosti v súvislosti s integrovaným prístupom k námorným záležitostiam;

b) 

prispievať k rozvoju medziodvetvových iniciatív, ktoré sú vzájomne prospešné pre rôzne námorné odvetvia a/alebo odvetvové politiky, pričom sa zohľadnia a využijú existujúce nástroje a iniciatívy, ako sú napríklad:

i) 

IND zameraný na posilnenie bezpečného, chráneného a udržateľného využívania námorného priestoru najmä zvyšovaním účinnosti a efektívnosti prostredníctvom výmeny informácií naprieč odvetviami a hranicami s náležitým ohľadom na existujúce a budúce mechanizmy a systémy spolupráce;

ii) 

procesy námorného priestorového plánovania a integrovaného manažmentu pobrežných zón;

iii) 

progresívny rozvoj komplexnej a verejne prístupnej kvalitnej základne údajov a poznatkov o mori, čo umožní výmenu, opätovné využitie a šírenie uvedených údajov a poznatkov medzi rôznymi skupinami používateľov, čím sa zabráni zdvojovaniu úsilia; na tento účel sa čo najlepšie využijú existujúce programy Únie a členských štátov;

c) 

podporovať udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, inováciu a nové technológie v rozvíjajúcich sa a perspektívnych námorných odvetviach, ako aj v pobrežných, ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Únie spôsobom, ktorý dopĺňa zavedené odvetvové a vnútroštátne činnosti;

d) 

podporovať ochranu morského prostredia, najmä jeho biodiverzity a chránené morské oblasti, ako sú napríklad lokality sústavy Natura 2000, podporovať udržateľné využívanie morských a pobrežných zdrojov a spresniť hranice udržateľnosti ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, v súlade s cieľmi dosiahnutia a udržania dobrého environmentálneho stavu, ako sa to vyžaduje v smernici 2008/56/ES.

Článok 83

Oprávnené operácie

1.  Z ENRF sa môžu podporovať operácie v súlade s cieľmi stanovenými v článku 82, ako sú napríklad:

a) 

štúdie;

b) 

projekty vrátane skúšobných projektov a projektov spolupráce;

c) 

informovanie verejnosti a výmena najlepších postupov, informačné kampane a súvisiace komunikačné a šíriace činnosti, ako sú napríklad propagačné kampane, podujatia, rozvoj a údržba webových stránok, a platformy zainteresovaných strán;

d) 

konferencie, semináre, fóra a workshopy;

e) 

koordinačné činnosti vrátane sietí na výmenu informácií a rozvojová podpora týkajúca sa stratégií morských oblastí;

f) 

rozvoj, prevádzka a údržba IT systémov a sietí, ktoré umožňujú zhromažďovanie, spravovanie, overovanie, analýzu a výmenu údajov a vypracovanie metód na výber vzoriek údajov, ako aj prepojenie s medziodvetvovými systémami na výmenu údajov;

g) 

projekty odbornej prípravy zamerané na rozvoj poznatkov a odborných kvalifikácií a opatrenia na podporu profesionálneho rozvoja v námornom odvetví.

2.  Na dosiahnutie osobitného cieľa, ktorým je rozvíjať cezhraničné a medziodvetvové operácie, uvedeného v článku 82 písm. b) sa z ENRF môže podporovať:

a) 

vypracovanie a vykonávanie technických nástrojov na IND, predovšetkým na podporu nasadenia, prevádzky a údržby CISE na účely podpory medziodvetvovej a cezhraničnej výmeny informácií o dohľade, v rámci ktorej sa prepoja všetky užívateľské komunity, pričom sa zohľadnia relevantné zmeny odvetvových politík v súvislosti s dohľadom a podľa potreby sa prispeje k ich potrebnému vývoju;

b) 

činnosti týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi alebo regiónmi s cieľom rozvíjať námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežných zón vrátane výdavkov súvisiacich so systémami a postupmi výmeny a monitorovania údajov, hodnotiacich činností, vytvorenia a prevádzky sietí odborníkov a vytvorenia programu zameraného na budovanie kapacít členských štátov potrebných na vykonávanie námorného priestorového plánovania;

c) 

iniciatívy na spolufinancovanie, nákup a údržbu námorných monitorovacích systémov a technické nástroje na navrhnutie, vybudovanie a prevádzku operačného systému Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete, ktorého cieľom je uľahčiť zber, získavanie, zhromažďovanie, spracovanie, kontrolu kvality, opätovné využitie a distribúciu morských údajov a poznatkov prostredníctvom spolupráce medzi príslušnými členskými štátmi a/alebo medzinárodnými inštitúciami.KAPITOLA II

Sprievodné opatrenia SRP a INP v rámci priameho hospodárenia

Článok 84

Geografický rozsah pôsobnosti

Odchylne od článku 2 sa táto kapitola uplatňuje aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

Článok 85

Osobitné ciele

Opatrenia podľa tejto kapitoly uľahčujú vykonávanie SRP a INP, predovšetkým v týchto oblastiach:

a) 

zber, správa a rozširovanie vedeckých odporúčaní v rámci SRP;

b) 

osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP;

c) 

dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám;

d) 

poradné rady;

e) 

informácie o trhoch;

f) 

komunikačné činnosti v rámci SRP a INP.

Článok 86

Vedecké odporúčania a znalosti

1.  Z ENRF sa môže podporovať poskytovanie vedeckých služieb, predovšetkým projektov aplikovaného výskumu, ktoré sú priamo spojené s poskytovaním vedeckých a socio–ekonomických stanovísk a odporúčaní, na účely prijatia riadnych a účinných rozhodnutí týkajúcich sa riadenia rybárstva v rámci SRP.

2.  Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a) 

štúdie a pilotné projekty potrebné na vykonávanie a rozvoj SRP vrátane týchto alternatívnych druhov techník riadenia udržateľného rybolovu a akvakultúry, a to aj v rámci poradných rád;

b) 

vypracúvanie a poskytovanie vedeckých stanovísk a odporúčaní zo strany vedeckých subjektov vrátane medzinárodných poradných orgánov zodpovedných za posudzovanie stavu populácií, nezávislých odborníkov a výskumných inštitúcií;

c) 

účasť odborníkov na stretnutiach pracovných skupín o vedeckých a technických otázkach týkajúcich sa rybárstva, ako je napríklad STECF, ako aj na stretnutiach medzinárodných poradných orgánov a na stretnutiach, na ktorých je potrebný príspevok odborníkov v oblasti rybolovu a akvakultúry;

d) 

výskumné prieskumy na mori uvedené v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 199/2008 v oblastiach, v ktorých plavidlá Únie vykonávajú činnosti na základe dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva podľa článku 31 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e) 

výdavky Komisie na služby súvisiace so zberom, správou a využívaním údajov, s organizáciou a riadením stretnutí rybárskych odborníkov a riadením ročných pracovných programov týkajúcich sa vedeckých a technických znalostí v oblasti rybárstva, so spracovaním požiadaviek na údaje a súborov údajov a s prípravnou prácou zameranou na poskytnutie vedeckých stanovísk a odporúčaní;

f) 

činnosti spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zberu údajov vrátane činností medzi rôznymi regionálnymi zainteresovanými stranami a vrátane vytvorenia a prevádzkovania regionalizovaných databáz na uchovávanie, správu a využívanie údajov, ktorými sa podporí regionálna spolupráca a zlepšia sa činnosti súvisiace so zberom údajov a ich správou, ako aj sa zlepšia vedecké odborné poznatky slúžiace na podporu riadenia rybárstva.

Článok 87

Kontrola a presadzovanie

1.  Z ENRF sa môže podporovať vykonávanie systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov ustanoveného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej spresneného v nariadení (ES) č. 1224/2009.

2.  Oprávnené sú predovšetkým tieto druhy operácií:

a) 

spoločný nákup a/alebo prenájom hliadkovacích plavidiel, lietadiel a vrtuľníkov uskutočnený viacerými členskými štátmi z rovnakej geografickej oblasti pod podmienkou, že sa na kontrolu rybárstva využívajú aspoň 60 % celkovej doby ich prevádzky za rok;

b) 

výdavky súvisiace s posudzovaním a rozvojom nových technológií kontroly, ako aj procesov výmeny údajov;

c) 

všetky prevádzkové výdavky spojené s kontrolou a hodnotením vykonávania politiky SRP, ktoré vykonáva Komisia, a najmä výdavky spojené s overovaním, inšpekčnými a auditorskými misiami, vybavením a odbornou prípravou pre úradníkov Komisie, s organizáciou stretnutí alebo účasťou na nich vrátane výmeny informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, štúdií, IT služieb a dodávok, a s prenájmom alebo nákupom inšpekčných prostriedkov Komisiou, ako sa stanovuje v hlavách IX a X nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.  Na účely posilnenia a štandardizácie kontrol sa z ENRF môže podporovať realizácia nadnárodných projektov zameraných na rozvoj a testovanie systémov medzištátnej kontroly, inšpekcie a presadzovania ustanovených v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ďalej stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009.

4.  Oprávnené sú najmä tieto druhy operácií:

a) 

medzinárodné programy odbornej prípravy personálu zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami;

b) 

iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov na štandardnú interpretáciu právnych predpisov a s nimi spojenú kontrolu v Únii.

5.  V prípade operácií uvedených v odseku 2 písm. a) sa za prijímateľa určí len jeden z dotknutých členských štátov.

Článok 88

Dobrovoľné finančné príspevky medzinárodným organizáciám

Z ENRF sa môžu podporovať tieto druhy operácií v oblasti medzinárodných vzťahov:

a) 

finančné príspevky poskytované organizáciám OSN a dobrovoľné financovanie poskytované medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti morského práva;

b) 

finančné príspevky na zriadenie nových medzinárodných organizácií alebo na vypracovanie nových medzinárodných zmlúv, ktoré sú v záujme Únie;

c) 

finančné príspevky na prácu alebo programy vykonávané medzinárodnými organizáciami, ktoré sú osobitne zaujímavé pre Úniu;

d) 

finančné príspevky na akúkoľvek činnosť (vrátane pracovných, neformálnych alebo mimoriadnych stretnutí zmluvných strán), ktorou sa podporujú záujmy Únie v medzinárodných organizáciách a posilňuje sa spolupráca s jej partnermi v týchto organizáciách. Keď sa v tomto ohľade stane pre záujmy Únie potrebná prítomnosť zástupcov tretích krajín na rokovaniach a stretnutiach v rámci medzinárodných fór a organizácií, ENRF môže znášať náklady na ich účasť.

Článok 89

Poradné rady

1.  Z ENRF sa podporujú prevádzkové náklady poradných rád zriadených v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.  Poradná rada môže ako právnická osoba požiadať o podporu Únie ako orgán sledujúci cieľ, ktorý je vo všeobecnom európskom záujme.

Článok 90

Informácie o trhu

Z ENRF sa môže podporovať tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

Článok 91

Komunikačné činnosti v rámci SPR a INP

Z ENRF sa môžu podporovať:

a) 

náklady na informačné a komunikačné činnosti súvisiace so SRP a INP vrátane:

i) 

nákladov na tvorbu, preklad a šírenie materiálov prispôsobených špecifickým potrebám rôznych cieľových skupín v písomnom, audiovizuálnom a elektronickom formáte;

ii) 

nákladov na prípravu a organizáciu podujatí a stretnutí s cieľom informovať alebo zhromaždiť názory rôznych strán, ktorých sa dotýka SPR a INP;

b) 

náklady na cestu a ubytovanie odborníkov a zástupcov zainteresovaných strán, ktorých Komisia pozvala na stretnutia;

c) 

náklady na inštitucionálnu komunikáciu o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.KAPITOLA III

Technická pomoc

Článok 92

Technická pomoc z iniciatívy Komisie

Z ENRF sa na základe iniciatívy Komisie do stropu vo výške 1,1 % ENRF môžu podporovať:

a) 

opatrenia technickej pomoci stanovené v článku 58 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b) 

príprava, monitorovanie a hodnotenie dohôd o udržateľnom rybárstve a účasti Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva. Príslušné opatrenia pozostávajú zo štúdií, zasadnutí, zapojenia expertov, výdavkov na dočasný personál, informačných činností a všetkých ďalších výdavkov Komisie na administratívnu alebo výdavkov, ktoré vznikajú na základe vedeckej alebo technickej pomoci poskytovanej Komisiou;

c) 

zriadenie európskej siete skupín FLAG zameranej na budovanie kapacít, šírenie informácií, výmenu skúseností a najlepších postupov a podporu spolupráce medzi skupinami FLAG. Táto sieť pri činnostiach miestneho rozvoja a nadnárodnej spolupráci spolupracuje s orgánmi na budovanie sietí a s orgánmi technickej podpory pre miestny rozvoj, ktoré boli zriadené v rámci EFRR, ESF a EPFRV.HLAVA VII

VYKONÁVANIE V RÁMCI ZDIEĽANÉHO HOSPODÁRENIAKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 93

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na opatrenia financované v rámci zdieľaného hospodárenia, ako sa stanovuje v hlave V.KAPITOLA II

Mechanizmus realizácieOddiel 1

Podpora z ENRF

Článok 94

Vymedzenie mier spolufinancovania

1.  Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa článku 19 schvaľujúcich operačný program Komisia určí maximálny príspevok z ENRF na daný program.

2.  Príspevok z ENRF sa vypočíta na základe sumy oprávnených verejných výdavkov.

Operačný program určí mieru príspevku z ENRF uplatniteľnú na priority Únie stanovené v článku 6. Maximálna miera príspevku z ENRF je 75 % oprávnených verejných výdavkov a minimálna miera príspevku z ENRF je 20 % oprávnených verejných výdavkov.

3.  Odchylne od odseku 2 je výška príspevku z ENRF:

a) 

100 % oprávnených verejných výdavkov v prípade pomoci na skladovanie uvedenej v článku 67;

b) 

100 % oprávnených verejných výdavkov v prípade režimu kompenzácií uvedeného v článku 70;

▼M4

c) 

50 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 33 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 34 a článku 41 ods. 2;

▼B

d) 

70 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 76 ods. 2 písm. e);

e) 

90 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 76 ods. 2 písm. a) až d) a f) až l);

f) 

80 % oprávnených výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 77.

4.  Odchylne od odseku 2 sa maximálna miera príspevku z ENRF uplatniteľná na osobitné ciele v rámci priority Únie zvýši o 10 percentuálnych bodov, ak sa celá priorita Únie uvedená v článku 6 ods. 4 realizuje prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Článok 95

Výška verejnej pomoci

1.  Členské štáty uplatňujú maximálnu výšku verejnej pomoci na úrovni 50 % celkových oprávnených výdavkov na operáciu.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uplatňovať výšku verejnej pomoci na úrovni 100 % oprávnených výdavkov na operáciu v prípade, keď:

a) 

prijímateľom je verejnoprávny orgán alebo podnik poverený poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ako sa uvádza v článku 106 ods. 2 ZFEÚ, keď sa pomoc poskytuje na prevádzku takýchto služieb;

b) 

operácia sa týka pomoci na skladovanie uvedenej v článku 67;

c) 

operácia sa týka režimu kompenzácií uvedeného v článku 70;

d) 

operácia sa týka zberu údajov uvedeného v článku 77;

▼M4

e) 

operácia sa týka podpory podľa článku 33 alebo 34 alebo kompenzácie podľa článku 54, článku 55, alebo článku 56 alebo článku 69 ods. 3;

▼B

f) 

operácia sa týka opatrení INP uvedených v článku 80.

3.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uplatniť výšku verejnej pomoci v rozmedzí od 50 % do 100 % celkových oprávnených výdavkov, keď:

a) 

sa operácia vykonáva na základe hlavy V kapitoly I, II alebo IV a spĺňa všetky tieto kritériá:

i) 

je v kolektívnom záujme;

ii) 

má kolektívneho prijímateľa;

iii) 

má inovačné prvky na miestnej úrovni v prípade potreby;

b) 

sa operácia vykonáva na základe hlavy V kapitoly III, spĺňa jedno z kritérií uvedených v písmene a) bodoch i), ii) alebo iii) tohto odseku a poskytuje verejný prístup k jej výsledkom.

4.  Odchylne od odseku 1 sa uplatňujú ďalšie percentuálne body výšky verejnej pomoci pre osobitné druhy operácií stanovené v prílohe I.

5.  Komisia prijme vykonávacie akty určujúce, ako sa rôzne percentuálne body výšky verejnej pomoci uplatňujú v prípade, že sú splnené viaceré podmienky prílohy I. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

Článok 96

Výpočet dodatočných nákladov alebo straty príjmu

V prípadoch, keď sa pomoc poskytuje na základe dodatočných nákladov alebo straty príjmu, členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné výpočty primerané, presné a aby sa stanovili vopred na základe jasného, spravodlivého a overiteľného výpočtu.KAPITOLA III

Systémy riadenia a kontroly

Článok 97

Riadiaci orgán

1.  Okrem všeobecných pravidiel stanovených v článku 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, riadiaci orgán:

a) 

každoročne do 31. marca Komisii poskytuje príslušné súhrnné údaje o operáciách vybraných na financovanie do konca predchádzajúceho kalendárneho roka vrátane hlavných charakteristík prijímateľa a samotnej operácie;

b) 

zabezpečí propagovanie operačného programu prostredníctvom informovania potenciálnych prijímateľov, profesijných organizácií, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgánov presadzujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a dotknutých mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, a o pravidlách prístupu k financovaniu programu;

c) 

zabezpečí propagovanie operačného programu prostredníctvom informovania prijímateľov príspevku Únie a širokej verejnosti o úlohe, ktorú Únia v programe zohráva.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá na predkladanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2

Článok 98

Prenos finančných údajov

1.  Do 31. januára a do 31. júla členské štáty elektronicky zašlú Komisii predbežný odhad výšky sumy ich pravdepodobných žiadostí o platby na bežný finančný rok a na nasledujúci rozpočtový rok.

2.  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci vzor, ktorý sa má použiť pri predkladaní finančných údajov Komisii. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3KAPITOLA IV

Kontrola vykonávaná členskými štátmi

Článok 99

Finančné korekcie vykonávané členskými štátmi

1.  Okrem finančných korekcií uvedených v článku 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 členské štáty vykonajú finančné korekcie, ak prijímateľ nedodržiava povinnosti uvedené v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  V prípade finančných korekcií uvedených v odseku 1 členské štáty určia výšku korekcie, ktorá je primeraná povahe, závažnosti, trvaniu a opakujúcemu sa výskytu porušenia alebo priestupku zo strany prijímateľa a výške príspevku z ENRF na hospodársku činnosť prijímateľa.KAPITOLA V

Kontrola vykonávaná KomisiouOddiel 1

Prerušenie a pozastavenie

Článok 100

Prerušenie lehoty na platbu

▼C1

1.  Okrem kritérií, ktoré umožňujú prerušenie a sú uvedené v článku 83 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, môže delegovaný povoľujúci úradník v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 prerušiť lehotu na platbu týkajúcu sa žiadosti o platbu v prípade, že členský štát nedodržal svoje povinnosti vyplývajúce zo SRP, čo má vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba.

▼B

2.  Pred prerušením lehoty na priebežnú platbu podľa odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty uznávajúce, že existuje dôkaz naznačujúci nedodržanie povinností vyplývajúcich zo SRP. Pred prijatím takýchto vykonávacích aktov Komisia okamžite informuje dotknutý členský štát o tomto dôkaze alebo o spoľahlivých informáciách a členský štát má možnosť predložiť v primeranej lehote svoje pripomienky.

▼C1

3.  Prerušenie všetkých alebo časti priebežnej platby týkajúce sa výdavkov podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o platbu, musí byť primerané povahe, závažnosti, trvaniu a opakujúcemu sa výskytu nedodržania povinností.

▼B

Článok 101

Pozastavenie platieb

▼C1

1.  Okrem článku 142 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 môže Komisia prijať vykonávacie akty pozastavujúce všetky priebežné platby v rámci operačného programu alebo časť z nich v prípade závažného nedodržania povinností zo strany členského štátu podľa SRP, pričom takéto nedodržanie má vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba.

▼B

2.  Pred pozastavením priebežnej platby podľa odseku 1 Komisia prijme vykonávací akt uznávajúci, že členský štát nedodržal svoje povinnosti podľa SRP. Pred prijatím takéhoto vykonávacieho aktu Komisia okamžite informuje dotknutý členský štát o týchto zisteniach alebo o spoľahlivých informáciách a členský štát má možnosť predložiť k tejto veci svoje pripomienky.

▼C1

3.  Pozastavenie všetkých alebo časti priebežnej platby týkajúce sa výdavkov podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o platbu, je primerané povahe, závažnosti, trvaniu a opakujúcemu sa výskytu závažného nedodržania pravidiel.

▼B

Článok 102

Právomoci Komisie

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126 na bližšie určenie prípadov nedodržania uvedených v článku 100 a prípadov závažného nedodržania pravidiel uvedeného v článku 101 ods. 1, ktoré vyplývajú z príslušných pravidiel SRP, ktoré sú nevyhnutné na ochranu morských biologických zdrojov.Oddiel 2

Výmena informácií a finančné korekcie

Článok 103

Prístup k informáciám

Členské štáty na žiadosť Komisie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré prijali na účely vykonania aktov Únie týkajúcich sa SRP, ak tieto akty majú finančný vplyv na ENRF.

Článok 104

Dôvernosť

1.  Členské štáty a Komisia prijmú všetky kroky potrebné na zabezpečenie dôvernosti informácií poskytnutých alebo získaných počas kontrol na mieste alebo v rámci schvaľovania účtov vykonávaného podľa tohto nariadenia.

2.  Na informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú zásady uvedené v článku 8 nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 22 ).

Článok 105

Finančné korekcie zo strany Komisie

1.  Okrem prípadov uvedených v článku 22 ods. 7, článku 85 a článku 144 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 Komisia prijme vykonávacie akty vykonávajúce finančné korekcie zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho časti, ak sa po vykonaní potrebného preskúmania dospeje k záveru, že:

▼C1

a) 

výdavky uvedené v žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď prijímateľ nedodržiava povinnosti uvedené v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, a členský štát ho pred začatím opravného konania podľa tohto odseku neopravil;

b) 

výdavky uvedené v žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členských štátov, ktoré vyústili do pozastavenia platby podľa článku 101 tohto nariadenia, a ak dotknutý členský štát naďalej nedokáže preukázať, že prijal nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti.

▼B

2.  Komisia pri rozhodnutí o výške korekcie zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakujúci sa výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výška príspevku z ENRF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa.

3.  Keď nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu alebo extrapolovanú finančnú korekciu v súlade s odsekom 4.

4.  Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 126 delegované akty, v ktorých sa určia kritériá pre stanovenie úrovne finančnej korekcie, ktorá sa má uplatniť, a kritériá pre uplatňovanie paušálnej sadzby alebo extrapolovaných finančných korekcií.

Článok 106

Postup

Článok 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa uplatňuje mutatis mutandis, ak Komisia navrhne finančnú korekciu uvedenú v článku 105 tohto nariadenia.KAPITOLA VI

Monitorovanie, hodnotenie, informácie a komunikáciaOddiel 1

Zriadenie a ciele systému spoločného monitorovania a hodnotenia

Článok 107

Systém monitorovania a hodnotenia

1.  Zriadi sa spoločný systém monitorovania a hodnotenia pre operácie ENRF v rámci zdieľaného hospodárenia na meranie výsledkov ENRF. S cieľom zabezpečiť účinné meranie výsledkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 126 definujúce obsah a štruktúru tohto systému.

2.  Všeobecný vplyv ENRF sa posudzuje vo vzťahu k prioritám Únie stanoveným v článku 6.

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce súbor ukazovateľov špecifických pre tieto priority Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3

3.  Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na umožnenie monitorovania a hodnotenia dotknutých opatrení. Komisia vezme do úvahy potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov, predovšetkým ich prípadné využitie na štatistické účely. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zasielať členské štáty, a potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 128 ods. 3

4.  Komisia každé štyri roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto článku. Prvá správa sa predloží do 31. decembra 2017.

Článok 108

Ciele

Cieľmi systému spoločného monitorovania a hodnotenia je:

a) 

preukázať pokrok a úspechy SRP a INP, posúdiť všeobecný vplyv a efektívnosť, účinnosť a význam operácií ENRF;

b) 

prispievať k lepšie cielenej podpore pre SRP a INP;

c) 

podporovať proces spoločného učenia sa týkajúci sa monitorovania a hodnotenia;

d) 

poskytnúť spoľahlivé hodnotenia operácií ENRF založené na dôkazoch, ktoré sa zahrnú do rozhodovacieho procesu.Oddiel 2

Technické ustanovenia

Článok 109

Spoločné ukazovatele

1.  V záujme umožnenia agregácie údajov na úrovni Únie sa v systéme monitorovania a hodnotenia stanovenom v článku 107 určí zoznam spoločných ukazovateľov, ktoré súvisia s východiskovou situáciou a finančnou realizáciou, výstupmi a výsledkami operačného programu a ktoré sú uplatniteľné na všetky operačné programy.

2.  Spoločné ukazovatele sú spojené s medzníkmi a cieľmi stanovenými v operačných programoch v súlade s prioritami Únie stanovenými v článku 6. Uvedené spoločné ukazovatele sa využívajú na preskúmanie výkonnosti podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a umožňujú posúdenie pokroku, účinnosti a efektívnosti vykonávania politiky vzhľadom na celkové a čiastkové ciele na úrovni Únie a na úrovni programu.

Článok 110

Elektronický informačný systém

▼C1

1.  Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu, o každej operácii vybranej na financovanie, ako aj o dokončených operáciách potrebné na monitorovanie a hodnotenie vrátane kľúčových charakteristík prijímateľa a operácie sa elektronicky zaznamenávajú a uchovávajú.

▼B

2.  Komisia zabezpečí, aby existoval vhodný bezpečný elektronický systém na zaznamenávanie, uchovávanie a riadenie kľúčových informácií a na podávanie správ o monitorovaní a hodnotení.

Článok 111

Poskytovanie informácií

Prijímatelia podpory z ENRF vrátane skupín FLAG sa zaviažu poskytovať riadiacemu orgánu a/alebo vymenovaným hodnotiteľom alebo iným orgánom, na ktoré sa delegovalo vykonávanie funkcií v jeho mene, všetky údaje a informácie potrebné na umožnenie monitorovania a hodnotenia operačného programu predovšetkým v súvislosti s plnením osobitných cieľov a priorít.Oddiel 3

Monitorovanie

Článok 112

Postupy monitorovania

1.  Riadiaci orgán uvedený v článku 97 tohto nariadenia a monitorovací výbor uvedený v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 monitorujú kvalitu vykonávania programu.

2.  Riadiaci orgán a monitorovací výbor vykonávajú monitorovanie operačného programu prostredníctvom finančných ukazovateľov a ukazovateľov týkajúcich sa výstupov a výsledkov.

Článok 113

Funkcie monitorovacieho výboru

Okrem funkcií ustanovených v článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 monitorovací výbor overuje výsledky operačného programu a efektívnosť jeho vykonávania. Monitorovací výbor na tento účel:

a) 

je konzultovaný v súvislosti s výberovými kritériami financovaných operácií a do šiestich mesiacov od rozhodnutia o schválení programu ich schváli, pričom výberové kritériá sa revidujú v súlade s potrebami plánovania;

b) 

skúma činnosti a výstupy v súvislosti s plánom hodnotenia programu;

c) 

skúma činnosti programu v súvislosti s plnením osobitných ex ante kondicionalít;

d) 

skúma a schvaľuje výročné správy o vykonávaní pred ich zaslaním Komisii;

e) 

skúma opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, rovnakých príležitostí a nediskriminácie vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

S monitorovacím výborom sa nekonzultuje v súvislosti s pracovnými plánmi zberu údajov uvedenými v článku 21.

Článok 114

Výročná správa o vykonávaní

1.  Členské štáty predkladajú Komisii do 31. mája 2016 a do 31. mája každého nasledujúceho roku do a vrátane roku 2023 výročnú správu o vykonávaní týkajúcu sa vykonávania operačného programu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Správa predložená v roku 2016 zahŕňa kalendárne roky 2014 a 2015.

2.  Okrem ustanovení článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 výročné správy o vykonávaní obsahujú:

a) 

informácie o finančných záväzkoch a výdavkoch podľa opatrení;

b) 

súhrn činností vykonaných v súvislosti s plánom hodnotenia;

c) 

informácie o opatreniach prijatých v prípadoch závažného porušenia uvedených v článku 10 ods. 1 tohto nariadenia a nedodržiavania podmienok stanovených v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj o nápravných opatreniach;

▼C1

d) 

informácie o opatreniach prijatých na účely dodržiavania článku 41 ods. 8 tohto nariadenia;

▼B

e) 

informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie uverejnenia prijímateľov v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu, v prípade fyzických osôb v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane akejkoľvek uplatniteľnej prahovej hodnoty.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa formátu a úpravy výročných správ o vykonávaní. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3Oddiel 4

Hodnotenie

Článok 115

Všeobecné ustanovenia

1.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce prvky, ktoré majú obsahovať správy o ►C1  ex ante hodnotení ◄ uvedené v článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a stanoviť minimálne požiadavky na plán hodnotenia uvedený v článku 56 uvedeného nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 127 ods. 3 tohto nariadenia.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby hodnotenia zodpovedali spoločnému systému monitorovania a hodnotenia dohodnutému v súlade s článkom 107, organizujú získavanie a zhromažďovanie potrebných údajov a hodnotiteľom dodávajú rôzne informácie poskytnuté systémom monitorovania.

3.  Členské štáty zverejnia správy o hodnotení na internete a Komisia ich zverejní na webovej stránke Únie.

Článok 116

▼C1

Ex ante hodnotenie

▼B

Členské štáty zabezpečia, aby bol hodnotiteľ ex ante zapojený od skorého štádia do procesu vývoja operačného programu vrátane vypracovania analýzy uvedenej v článku 18 ods. 1 písm. a), do návrhu intervenčnej logiky programu a do stanovenia cieľov programu.

Článok 117

▼C1

Ex post hodnotenie

▼B

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracuje správu o ►C1  ex post hodnotení ◄ v súlade s článkom 57 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 118

Syntéza hodnotení

Syntéza správ o ►C1  ex ante hodnotení ◄ na úrovni Únie sa vykonáva na zodpovednosť Komisie. Syntéza správ o hodnotení sa dokončí najneskôr 31. decembra roku nasledujúcom po predložení príslušných hodnotení.Oddiel 5

Informácie a komunikácia

Článok 119

Informácie a propagácia

1.  Riadiaci orgán je v súlade s článkom 97 ods. 1 písm. b) zodpovedný za:

a) 

zabezpečenie zriadenia jednotnej webovej stránky alebo jednotného webového portálu, kde budú poskytnuté informácie o operačnom programe v členskom štáte a prístup k nemu;

b) 

informovanie potenciálnych prijímateľov o možnostiach financovania v rámci operačného programu;

c) 

propagovanie úlohy a úspechov ENRF občanom Únie prostredníctvom informačných a komunikačných činností o výsledkoch a dosahu partnerských dohôd, operačných programov a operácií;

d) 

zabezpečenie uverejnenia súhrnu opatrení navrhnutých s cieľom zaistiť dodržiavanie pravidiel SRP vrátane prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi alebo prijímateľmi, ako aj prijatých nápravných opatrení, ako sú napríklad finančné korekcie.

2.  Členské štáty na účely zabezpečenia transparentnosti podpory z ENRF vedú zoznam operácií vo formáte CSV alebo XML, ktoré sú prístupné cez jednotnú webovú stránku alebo jednotný webový portál so zoznamom operácií a súhrnom operačného programu.

Zoznam operácií sa aktualizuje najmenej každých šesť mesiacov.

Minimálne informácie, ktoré sa uvádzajú v zozname operácií vrátane osobitných informácií týkajúcich sa operácií podľa článkov 26, 39, 47, 54 a 56, sú stanovené v prílohe V.

3.  Podrobné pravidlá týkajúce sa informačných a propagačných opatrení pre verejnosť a informačných opatrení pre žiadateľov a prijímateľov sú stanovené v prílohe V.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení pre operáciu, pokyny na vytvorenie loga a vymedzenie štandardných farieb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 127 ods. 2HLAVA VIII

VYKONÁVANIE V RÁMCI PRIAMEHO HOSPODÁRENIAKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 120

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na opatrenia financované v rámci priameho hospodárenia, ako sa stanovuje v hlave VI.KAPITOLA II

Kontrola

Článok 121

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  Komisia prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní operácií financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymožením nesprávne vyplatených súm a v prípade potreby účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami.

2.  Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonať audit na základe dokumentov a kontrol na mieste u všetkých prijímateľov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Únie.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly na mieste a inšpekcie hospodárskych subjektov, ktorých sa financovanie Únie priamo alebo nepriamo týka, v súlade postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ( 23 ) a v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 s cieľom preukázať, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou alebo financovaním Únie došlo k podvodom, korupcii alebo nezákonnej činnosti, ktoré mali vplyv na finančné záujmy Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne splnomocňujú Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF na vykonávanie auditov, kontrol na mieste a inšpekcií uvedených v daných odsekoch v súlade s ich príslušnými právomocami.

Článok 122

Audity

1.  Úradníci Komisie a Dvora audítorov alebo ich zástupcovia môžu po oznámení uskutočnenom najmenej desať pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov vykonať audity na mieste operácií financovaných podľa tohto nariadenia v priebehu obdobia až troch rokov po tom, ako Komisia uhradí konečnú platbu.

2.  Úradníci Komisie a Dvora audítorov alebo ich zástupcovia riadne splnomocnení na vykonávanie auditov na mieste majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a zaznamenaných v elektronickom formáte, ktoré súvisia s výdavkami financovanými podľa tohto nariadenia.

3.  Právomoci na audit uvedené v odseku 2 nemajú vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vyhradzujú určité úkony pre zástupcov osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Úradníci Komisie a Dvora audítorov alebo ich zástupcovia sa nezúčastňujú okrem iného na domových prehliadkach ani úradných vypočutiach osôb vykonávaných v rámci vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

4.  Ak sa finančná podpora Únie udelená na základe tohto nariadenia následne pridelí tretej strane ako konečnému prijímateľovi, počiatočný prijímateľ, ktorý je prijímateľom finančnej podpory Únie, poskytne Komisii všetky náležité informácie týkajúce sa totožnosti tohto konečného prijímateľa.

Článok 123

Pozastavenie platieb, zníženie a zrušenie finančného príspevku

1.  Ak Komisia usúdi, že prostriedky Únie neboli použité v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení alebo v inom uplatniteľnom právnom akte Únie, upovedomí prijímateľov, ktorí majú jeden mesiac od dátumu tohto oznámenia na to, aby Komisii poskytli svoje pripomienky.

2.  Ak prijímatelia v priebehu lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku neodpovedia alebo ich pripomienky nie sú považované za uspokojivé, Komisia zníži alebo zruší udelený finančný príspevok alebo pozastaví platby. Každá neoprávnená platba sa vráti do všeobecného rozpočtu Únie. K sumám, ktoré sa nevrátia v lehote splatnosti, sa pripočíta úrok podľa podmienok stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.KAPITOLA III

Hodnotenie a podávanie správ

Článok 124

Hodnotenie

1.  Operácie financované na základe tohto nariadenia sa pravidelne monitorujú, aby sa sledovalo ich vykonávanie.

2.  Komisia zabezpečí pravidelné, nezávislé, vonkajšie hodnotenie financovaných operácií.

Článok 125

Podávanie správ

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade:

►C1  a) 

v súlade s článkom 15 správu o priebežnom hodnotení ◄ dosiahnutých výsledkov a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania operácií financovaných podľa tohto nariadenia;

b) 

do 31. augusta 2018 oznámenie o pokračovaní operácií financovaných na základe tohto nariadenia.HLAVA IX

PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 126

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 sa udeľuje do 31. decembra 2020.

3.  Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 127

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky námorný a rybársky fond. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá k návrhu vykonávacieho aktu, ktorý sa má prijať podľa článku 95 ods. 5 tohto nariadenia, žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č 182/2011.HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 128

Zrušenie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 129 ods. 2, sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušujú nariadenia (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 791/2007, (EÚ) č. 1255/2011 a článok 103 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 129

Prechodné ustanovenia

1.  S cieľom umožniť prechod zo systémov podpory zriadených nariadeniami (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 791/2007 a (EÚ) č. 1255/2011 na systém vytvorený týmto nariadením je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 126 delegované akty stanovujúce podmienky, za ktorých sa podpora schválená Komisiou na základe týchto nariadení môže začleniť do podpory ustanovenej na základe tohto nariadenia vrátane technickej pomoci a ►C1  ex post hodnotení ◄ .

2.  Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie alebo upravenie vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia dotknutých projektov do ich ukončenia alebo pomoci, ktorú Komisia schválila na základe nariadení (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 791/2007 a (EÚ) č. 1255/2011 a článku 103 nariadenia (ES) č. 1224/2009 alebo iných právnych predpisov, ktoré sa na túto pomoc vzťahujú 31. decembra 2013 a ktoré sa budú naďalej uplatňovať na takéto projekty alebo pomoc.

3.  Žiadosti podľa nariadenia (ES) č. 1198/2006 zostávajú platné.

Článok 130

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenia sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IVÝŠKA KONKRÉTNEJ POMOCI

Typ operácií

Percentuálne body

Operácie súvisiace s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

30

Operácie situované na odľahlých gréckych ostrovoch a na chorvátskych ostrovoch Dugi Otok, Vis, Mljet a Lastovo

35

Operácie situované v najvzdialenejších regiónoch môžu získať zvýšenie o

35

Operácie vykonávané organizáciami rybárov alebo inými kolektívnymi prijímateľmi, ktorí nie sú uvedení v hlave V kapitole III, môžu získať zvýšenie o

10

Operácie vykonávané organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov alebo medziodvetvovými organizáciami môžu získať zvýšenie o

25

Operácie na základe článku 76 o kontrole a presadzovaní môžu získať zvýšenie o

30

Operácie na základe článku 76 o kontrole a presadzovaní v súvislosti s maloobjemovým pobrežným rybolovom môžu získať zvýšenie o

40

Operácie podľa článku 41 ods. 2 týkajúce sa výmeny alebo modernizácie hlavných alebo pomocných motorov sa znížia o

20

Operácie vykonávané podnikmi, ktoré nezodpovedajú definícii malých a stredných podnikov, pomoc sa zníži o

20
PRÍLOHA IIROČNÉ ROZDELENIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV NA OBDOBIE ROKOV 2014 AŽ 2020

Opis

Obdobie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Zdieľané hospodárenie ENRF

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600

▼M1
PRÍLOHA III

ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PODĽA HLAVY VI KAPITOL I A II MEDZI CIELE UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 82 A 85 ( 24 )

Ciele uvedené v článku 82:

1. 

Rozvoj a vykonávanie integrovanej správy námorných a pobrežných záležitostí – 6 %

2. 

Rozvoj medziodvetvových iniciatív – 24 %

3. 

Podpora udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti, inovácie a nových technológií – 17 %

4. 

Podpora ochrany morského prostredia – 5 %

Ciele uvedené v článku 85:

1. 

Zber, správa a rozširovanie vedeckých odporúčaní v rámci SRP – 11 %

2. 

Osobitné opatrenia kontroly a presadzovania v rámci SRP – 11 %

3. 

Dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám – 13 %

4. 

Poradné rady a komunikačné činnosti v rámci SRP a INP – 7 %

5. 

Informácie o trhoch vrátane zriaďovania elektronických trhov – 6 %

▼B
PRÍLOHA IVOSOBITNÉ EX ANTE KONDICIONALITY

Osobitný cieľ v rámci priority Únie pre ENRF/tematický cieľ (TC)

Ex ante kondicionalita

Kritériá splnenia

Priorita ENRF:

1.  Presadzovanie rybolovu, ktorý je environmentálne udržateľný, efektívne využíva zdroje, je inovačný, konkurencieschopný a založený na znalostiach

Osobitné ciele: a) – f).

TC 3: zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, poľnohospodárskeho odvetvia (pre EPFRV) a odvetvia rybolovu a akvakultúry (pre ENRF);

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;

TC 8: podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

Predložila sa správa o rybolovnej kapacite v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Správa sa vypracovala v súlade so spoločnými usmerneniami, ktoré vydala Komisia.

Rybolovná kapacita nepresiahne strop rybolovnej kapacity stanovený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013.

Priority ENRF:

2.  Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach.

Osobitné ciele: a), b) a c)

TC 3: zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, poľnohospodárskeho odvetvia (pre EPFRV) a odvetvia rybolovu a akvakultúry (pre ENRF)

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;

TC 8: podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

Do roku 2014 vytvoriť viacročný národný strategický plán pre akvakultúru, ako sa uvádza v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Najneskôr do dňa poslania operačného programu sa Komisii pošle viacročný národný strategický plán pre akvakultúru

Operačný program obsahuje informácie o komplementárnosti s viacročným národným strategickým plánom pre akvakultúru

Priorita ENRF:

3.  Podpora vykonávania SRP.

Osobitný cieľ a).

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Administratívna kapacita: je k dispozícii administratívna kapacita na splnenie požiadaviek týkajúcich sa údajov pre riadenie rybárstva stanovených v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v článku 4 nariadenia (ES) č. 199/2008.

Opis administratívnej kapacity na prípravu a uplatňovanie viacročného programu pre zber údajov, ktorý reviduje výbor STECF a akceptuje Komisia

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie pracovných plánov zberu údajov, ktorý reviduje výbor STECF a akceptuje Komisia

Opis kapacity rozdelenia ľudských zdrojov na plnenie dvojstranných alebo viacstranných dohôd s ostatnými členskými štátmi, ak je činnosť, ktorá je zameraná na splnenie povinností týkajúcich sa zberu údajov, spoločná

Priorita ENRF:

3.  Podpora vykonávania SRP.

Osobitný cieľ b).

TC 6: ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Administratívna kapacita: je k dispozícii administratívna kapacita na dodržiavanie vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie predpisov, ako sa ustanovuje v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ako sa ďalej špecifikuje v nariadení (ES) č. 1224/2009.

Osobitné činnosti obsahujú:

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie časti operačného programu, ktorá sa týka vnútroštátneho programu financovania kontroly na obdobie rokov 2014 – 2020, ako sa uvádza v článku 18 ods. 1 písm. o).

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie akčného programu vnútroštátnej kontroly viacročných plánov stanovených v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie spoločného plánu kontroly, na ktorého vytvorení sa môžu zúčastniť ostatné členské štáty podľa článku 94 nariadenia (ES) č. 1224/2009

 

 

Opis administratívnej kapacity na prípravu a vykonávanie špecifických kontrolných a inšpekčných programov podľa článku 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009

Opis administratívnej kapacity na uplatňovanie systému účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za závažné porušenia podľa článku 90 nariadenia (ES) č. 1224/2009

Opis administratívnej kapacity na uplatňovanie bodového systému pre závažné porušenia podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1224/2009
PRÍLOHA V

INFORMÁCIE A OZNÁMENIE O PODPORE Z ENRF

1.   Zoznam operácií

Zoznam operácií uvedený v článku 119 obsahuje aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu tieto údajové polia:

— 
názov (meno) prijímateľa (iba právnické osoby a fyzické osoby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi);
— 
identifikačné číslo uvedené v registri rybárskej flotily Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 26/2004 (uvedie sa iba v prípade, že operácia súvisí s rybárskym plavidlom);
— 
názov operácie;
— 
stručný opis operácie;
— 
dátum začatia operácie;
— 
dátum skončenia operácie (predpokladaný dátum fyzického dokončenia alebo úplného vykonania operácie);
— 
celkové oprávnené náklady;
— 
výška príspevku Únie;
— 
poštové smerové číslo miesta operácie;
— 
krajina;
— 
názov priority Únie;
— 
dátum poslednej aktualizácie zoznamu operácií.

2.   Informačné a propagačné opatrenia pre verejnosť

1. Členský štát zabezpečí, aby boli informačné a propagačné opatrenia zamerané na čo najrozsiahlejšie pokrytie médií pomocou rôznych komunikačných foriem a metód na vhodnej úrovni.

2. Členský štát je zodpovedný za organizáciu aspoň týchto informačných a propagačných opatrení:

a) 

hlavnú informačnú aktivitu, ktorou sa propaguje začatie operačného programu,

b) 

aspoň dvakrát v programovom období hlavná informačná činnosť, v rámci ktorej sa propagujú možnosti financovania a uplatnené stratégie a predstavujú sa výsledky operačného programu;

c) 

vyvesenie vlajky alebo prípadne loga Únie pred priestormi alebo v priestoroch všetkých riadiacich orgánov na mieste, ktoré je pre verejnosť viditeľné;

d) 

elektronické zverejnenie zoznamu operácií v súlade s oddielom 1;

e) 

uvedenie príkladov operácií podľa operačného programu na jednotnej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu; príklady by mali byť uvedené v rozšírenom úradnom jazyku Únie inom, ktorý je však iný ako úradný jazyk alebo jazyky príslušného členského štátu;

f) 

zabezpečenie, aby osobitná časť jednotnej webovej stránky bola určená pre stručné zhrnutie inovačných a ekologických inovačných operácií;

g) 

aktualizovanie informácií o vykonávaní operačného programu vrátane jeho hlavných úspechov na jedinej webovej stránke alebo webovej stránke operačného programu, ktorá je dostupná prostredníctvom jednotného webového portálu;

h) 

zabezpečenie uverejnenia súhrnu opatrení navrhnutých s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel SRP vrátane prípadov nedodržiavania pravidiel členskými štátmi alebo prijímateľmi, ako aj prijatých nápravných opatrení, ako sú napríklad finančné korekcie.

3. Riadiaci orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zahrnie do informačných a propagačných opatrení tieto orgány:

a) 

partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b) 

európske informačné centrá, ako aj zastupiteľské úrady Komisie v členských štátoch;

c) 

vzdelávacie a výskumné inštitúcie.

Tieto orgány v širokom rozsahu šíria informácie uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) a b).

3.   Opatrenia na informovanie potenciálnych prijímateľov a prijímateľov

3.1.   Opatrenia na informovanie potenciálnych prijímateľov

1. Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa ciele operačného programu a možnosti financovania, ktoré ponúka ENRF, v širokom rozsahu rozšírili k potenciálnym prijímateľom a všetkým zainteresovaným stranám.

2. Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa potenciálnym prijímateľom poskytli informácie aspoň o:

a) 

podmienkach oprávnenosti výdavkov, ktoré sa majú splniť na to, aby bolo možné na ne poskytnúť podporu na základe operačného programu;

b) 

podmienkach prijateľnosti žiadostí, postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie a príslušných lehotách;

c) 

kritériách na výber operácií, ktoré získajú podporu;

d) 

subjektoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačných programoch;

e) 

potrebe uvádzať v žiadostiach návrhy komunikačných činností, primeraných rozsahu operácie s cieľom informovať verejnosť o cieľoch operácie a podpore Únie na operáciu.

3.2.   Opatrenia na informovanie prijímateľov

Riadiaci orgán informuje prijímateľov, že prijatie financovania sa považuje za súhlas s ich uvedením na zozname operácií, uverejnenom v súlade s článkom 119 ods. 2( 1 ) Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2002/413/ES z 30. mája 2002 o vykonávaní integrovaného manažmentu pobrežných zón v Európe (Ú. v. ES L 148, 6.6.2002, s. 24).

( 2 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Únie (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 3 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).

( 5 ) Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. s. ES C 316, 27.11.1995, s. 49).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 7 ) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 8 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

( 9 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

( 10 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 z 20. júna 2019, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014 (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 1).

( 11 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

( 12 ) Rozhodnutie Komisie 2005/629/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa zriaďuje Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 225, 31.8.2005, s. 18).

( 13 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

( 14 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

( 15 ) Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

( 16 ) Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

( 17 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2009 z 5. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o ustanovenie podrobných pravidiel v oblasti ekologickej akvakultúry živočíchov a produkcie morských rias (Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 15).

( 18 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1).

( 19 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).

( 20 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 21 ) Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

( 22 ) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

( 23 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 24 ) Percentuálne podiely sa týkajú sumy uvedenej v článku 14 s výnimkou pridelených prostriedkov podľa článku 92.

Top