EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0090-20140917

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/2014-09-17

02014L0090 — SK — 17.09.2014 — 000.005


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/90/EÚ

z 23. júla 2014

o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 257 28.8.2014, s. 146)


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 146, 11.6.2018, s.  8 (2014/90/EÚ)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/90/EÚ

z 23. júla 2014

o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je zvýšenie bezpečnosti na mori a zabránenie znečisteniu mora jednotným uplatňovaním príslušných medzinárodných nástrojov týkajúcich sa vybavenia námorných lodí umiestňovaného na palubu lodí EÚ a zabezpečenie voľného pohybu tohto vybavenia v rámci Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „vybavenie námorných lodí“ je vybavenie patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 3;

2. „loď EÚ“ je loď plávajúca pod vlajkou členského štátu, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné dohovory;

3. „medzinárodné dohovory“ sú tieto dohovory spolu s ich povinne uplatňovanými protokolmi a kódexmi prijaté pod záštitou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ktoré nadobudli platnosť a ktorými sa stanovujú špecifické požiadavky na schvaľovanie vybavenia umiestňovaného na palubu lodí vlajkovým štátom:

 Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (Colreg) z roku 1972,

 Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (Marpol) z roku 1973,

 Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (Solas) z roku 1974;

4. „skúšobné normy“ sú skúšobné normy pre vybavenie námorných lodí, ktoré stanovili:

 Medzinárodná námorná organizácia (IMO),

 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO),

 Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC),

 Európska komisia pre normalizáciu (CEN),

 Európska komisia pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec),

 Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU),

 Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI),

 Komisia v súlade s článkom 8 a článkom 27 ods. 6 tejto smernice,

 regulačné orgány uznané v dohodách o vzájomnom uznávaní, ktorých zmluvnou stranou je Únia;

5. „medzinárodné nástroje“ sú medzinárodné dohovory spolu s rezolúciami a obežníkmi IMO, ktorými sa tieto dohovory v aktuálnej verzii uvádzajú do platnosti, a skúšobné normy;

6. „značka zhody“ je značka uvedená v článku 9 a stanovená v prílohe I alebo podľa vhodnosti elektronický štítok uvedený v článku 11;

7. „notifikovaný orgán“ je organizácia určená príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu v súlade s článkom 17;

8. „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka vybavenia námorných lodí na trh Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za úplatu, alebo bezplatne;

9. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vybavenia námorných lodí na trhu Únie;

10. „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába vybavenie námorných lodí alebo ktorá dáva takéto vybavenie námorných lodí navrhnúť alebo vyrobiť a ktorá uvádza takéto vybavenie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

11. „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi úlohami;

12. „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza vybavenie námorných lodí z tretej krajiny na trh Únie;

13. „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje vybavenie námorných lodí na trhu;

14. „hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

15. „akreditácia“ je akreditácia, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

16. „vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

17. „posudzovanie zhody“ je postup vykonávaný notifikovanými orgánmi v súlade s článkom 15, ktorým sa preukazuje, či vybavenie námorných lodí spĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici;

18. „orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie;

19. „spätné prevzatie“ je opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie vybavenia námorných lodí už umiestneného na palube lodí EÚ alebo kúpeného s úmyslom umiestniť ho na palube lodí EÚ;

20. „stiahnutie z trhu“ je akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť, aby sa vybavenie námorných lodí, ktoré je v dodávateľskom reťazci, sprístupnilo na trhu;

21. „vyhlásenie o zhode EÚ“ je vyhlásenie vydané výrobcom podľa článku 16;

22. „výrobok“ je položka vybavenia námorných lodí.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na vybavenie, ktoré sa umiestňuje alebo ktoré sa má umiestňovať na palubu lodí EÚ, pre ktoré sa na základe medzinárodných nástrojov vyžaduje schválenie správneho orgánu vlajkového štátu bez ohľadu na to, či sa loď v čase umiestnenia vybavenia na palube nachádza v Únii.

2.  Bez ohľadu na skutočnosť, že vybavenie uvedené v odseku 1 môže patriť aj do rozsahu pôsobnosti iných nástrojov právnych predpisov Únie ako tejto smernice, toto vybavenie podlieha podľa článku 1 len tejto smernici.

Článok 4

Požiadavky na vybavenie námorných lodí

1.  Vybavenie námorných lodí umiestené na palubu lode EÚ v deň alebo po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 39 ods. 1 spĺňa požiadavky medzinárodných nástrojov na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť platných v čase, keď sa uvedené vybavenie umiestňuje na palubu.

2.  Zhoda vybavenia námorných lodí s požiadavkami uvedenými v odseku 1 sa preukazuje výlučne v súlade so skúšobnými normami a pomocou postupov posudzovania zhody uvedených v článku 15.

3.  Medzinárodné nástroje sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý postup kontroly zhody uvedený v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 1 ).

4.  Požiadavky a normy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú jednotne v súlade s článkom 35 ods. 2.

Článok 5

Uplatňovanie

1.  Keď členské štáty vydávajú, schvaľujú alebo obnovujú osvedčenia lodí plávajúcich pod ich vlajkou, ako sa vyžaduje v medzinárodných dohovoroch, zabezpečia, aby vybavenie námorných lodí na palube týchto lodí spĺňalo požiadavky tejto smernice.

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vybavenie námorných lodí na palube lodí plávajúcich pod ich vlajkou spĺňalo požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa vzťahujú na vybavenie umiestnené na palube. Komisii sa udeľujú vykonávacie právomoci v súlade s článkom 35 ods. 3 s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie uvedených opatrení.

Článok 6

Fungovanie vnútorného trhu

Členské štáty nezakážu uvádzať na trh alebo umiestňovať na palubu lode EÚ vybavenie námorných lodí ani neodmietnu vydať osvedčenia týkajúce sa tohto vybavenia pre lode plávajúce pod ich vlajkou alebo uvedené osvedčenia obnoviť, ak uvedené vybavenie spĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 7

Prevod lode pod vlajku členského štátu

1.  V prípade lode krajiny mimo EÚ, ktorá sa má previesť pod vlajku členského štátu, sa táto loď počas prevodu podrobí inšpekcii, ktorú vykoná prijímajúci členský štát, aby overil, či skutočný stav vybavenia námornej lode zodpovedá jeho bezpečnostným osvedčeniam a či spĺňa podmienky tejto smernice a je označené značkou zhody alebo jej ekvivalentom tak, aby vyhovelo požiadavkám správneho orgánu daného členského štátu kladeným na vybavenie námorných lodí osvedčené v súlade s touto smernicou od 18. septembra 2016.

2.  V prípadoch, ak nemožno stanoviť dátum umiestnenia vybavenia námorných lodí na palube lodí, môžu členské štáty určiť uspokojivé požiadavky rovnocennosti, pričom zohľadnia príslušné medzinárodné nástroje.

3.  Ak vybavenie buď nie je označené značkou zhody alebo ak správny orgán nepovažuje značku za ekvivalent, vymení sa.

4.  Pre vybavenie námorných lodí, ktoré sa považuje za ekvivalentné podľa tohto článku, vydá členský štát osvedčenie, ktoré je vždy k dispozícii spolu s vybavením. Týmto osvedčením sa povoľuje vlajkovému členskému štátu ponechať toto zariadenie na palube lode a ukladajú sa ním akékoľvek obmedzenia alebo stanovujú akékoľvek opatrenia týkajúce sa používania tohto vybavenia.

Článok 8

Normy pre vybavenie námorných lodí

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES ( 2 ) zmenená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 ( 3 ), Únia sleduje vývoj príslušných medzinárodných noriem, ktorými je poverená organizácia IMO a normalizačné orgány, vrátane podrobných technických špecifikácií a skúšobných noriem pre vybavenie námorných lodí, ktorého používanie alebo inštalovanie na palube lodí sa považuje za nevyhnutné na zvýšenie námornej bezpečnosti a zabránenie znečisteniu mora. Komisia takýto vývoj pravidelne monitoruje.

2.  Ak neexistuje medzinárodná norma pre konkrétny prvok vybavenia námorných lodí za výnimočných okolností náležite odôvodnených primeranou analýzou a s cieľom odstrániť vážnu a neprijateľnú hrozbu pre námornú bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, pričom sa zohľadní akákoľvek prebiehajúca práca na úrovni IMO, je Komisia splnomocnená prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 37 harmonizované technické špecifikácie a skúšobné normy pre daný konkrétny prvok vybavenia námorných lodí.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravy takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi vrátane expertov členských štátov.

Tieto technické špecifikácie a skúšobné normy sa uplatňujú na dočasnom základe, pokiaľ IMO neprijme normu pre daný konkrétny prvok vybavenia námorných lodí.

3.  Za výnimočných okolností, ak je to náležite odôvodnené primeranou analýzou a ak je to potrebné na odstránenie identifikovanej neprijateľnej hrozby pre námornú bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie z dôvodu vážneho nedostatku alebo anomálie v existujúcej norme pre konkrétny prvok vybavenia námorných lodí, ktorý označí Komisia podľa článku 35 ods. 2 alebo 3, pričom sa zohľadní akákoľvek prebiehajúca práca na úrovni IMO, je Komisia splnomocnená prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 37 harmonizované technické špecifikácie a skúšobné normy pre daný konkrétny prvok vybavenia námorných lodí len v takom rozsahu, ktorý je potrebný na odstránenie uvedeného závažného nedostatku alebo anomálie.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravy takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi vrátane expertov členských štátov.

Tieto technické špecifikácie a skúšobné normy sa uplatňujú na dočasnom základe, pokiaľ IMO nepreskúma normu uplatniteľnú na daný konkrétny prvok vybavenia námorných lodí.

4.  Komisia bezplatne sprístupní technické špecifikácie a normy prijaté v súlade s odsekmi 2 a 3.KAPITOLA 2

ZNAČKA ZHODY

Článok 9

Značka zhody

1.  Vybavenie námorných lodí, ktorého súlad s požiadavkami stanovenými v tejto smernici bol preukázaný podľa príslušných postupov posudzovania zhody, sa označí značkou zhody.

2.  Značka zhody sa neumiestňuje na žiadny iný výrobok.

3.  Forma používanej značky zhody sa stanovuje v prílohe I.

4.  Na používanie značky zhody sa vzťahujú všeobecné zásady uvedené v článku 30 ods. 1 a 3 až 6 nariadenia (ES) č. 765/2008, kde sa každý odkaz na označenie „CE“ považuje za odkaz na značku zhody.

Článok 10

Pravidlá a podmienky umiestňovania značky zhody

1.  Značka zhody sa na výrobok alebo na jeho štítok s údajmi umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne a tam, kde je to vhodné, sa začlení do jeho softvéru. Ak to povaha výrobku neumožňuje, toto označenie sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii.

2.  Značka zhody sa umiestni na konci výrobnej fázy.

3.  Za značkou zhody nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu v prípade, ak je zapojený do fázy kontroly výroby, a rok, v ktorom bola značka umiestnená.

4.  Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu.

Článok 11

Elektronický štítok

1.  S cieľom uľahčiť dohľad nad trhom a zabrániť falšovaniu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré sa uvádzajú v odseku 3, môžu výrobcovia použiť namiesto značky zhody alebo ako jej doplnok primeranú a spoľahlivú formu elektronického štítka. V takom prípade sa podľa potreby uplatňujú články 9 a 10 mutatis mutandis.

2.  Komisia vykoná analýzu nákladov a prínosov v súvislosti s použitím elektronického štítka ako doplnku alebo náhrady značky zhody.

3.  Komisia môže prijať v súlade s článkom 37 delegované akty s cieľom identifikovať konkrétne položky vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravy takýchto delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi vrátane expertov členských štátov.

4.  Na Komisiu sa prenesú vykonávacie právomoci, aby sa vo forme nariadení Komisie a v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2 ustanovili primerané technické kritériá, pokiaľ ide o konštrukčný návrh, funkčné vlastnosti, pripevnenie a používanie elektronických štítkov.

5.  V prípade vybavenia identifikovaného v súlade s odsekom 3 sa značka zhody môže do troch rokov po dátume prijatia primeraných technických kritérií, ktoré sa uvádzajú v odseku 4, doplniť primeranou a spoľahlivou formou elektronického štítka.

6.  V prípade vybavenia identifikovaného v súlade s odsekom 3 sa značka zhody môže do piatich rokov po dátume prijatia primeraných technických kritérií, ktoré sa uvádzajú v odseku 4, nahradiť primeranou a spoľahlivou formou elektronického štítka.KAPITOLA 3

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 12

Povinnosti výrobcov

1.  Umiestnením značky zhody výrobcovia prijímajú zodpovednosť za zaručenie toho, že vybavenie námorných lodí označené touto značkou bolo navrhnuté a vyrobené v súlade s technickými špecifikáciami a normami uplatňovanými v súlade s článkom 35 ods. 2, a preberajú záväzky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku.

2.  Výrobcovia pripravia požadovanú technickú dokumentáciu a vykonávajú uplatniteľné postupy posudzovania zhody.

3.  Ak sa súlad vybavenia námorných lodí s príslušnými požiadavkami preukazuje postupom posudzovania zhody, výrobcovia vypracujú vyhlásenie o zhode EÚ v súlade s článkom 16 a značku zhody umiestnia podľa článkov 9 a 10.

4.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ uvedené v článku 16 aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí.

5.  Výrobcovia zabezpečia, aby sa zaviedli postupy na zachovanie zhody sériovej výroby. Zohľadnia sa zmeny v konštrukčnom návrhu alebo charakteristikách vybavenia námorných lodí a zmeny požiadaviek v medzinárodných nástrojoch uvedených v článku 4, na základe ktorých sa poskytuje vyhlásenie o zhode vybavenia námorných lodí. V prípade potreby v súlade s prílohou II výrobcovia vykonajú nové posúdenie zhody.

6.  Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich výrobkoch umiestnené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu výrobku, alebo ak to rozmer či povaha výrobku neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku, alebo prípadne na oboch miestach.

7.  Výrobcovia na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku, alebo prípadne na oboch miestach uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať.

8.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol spolu s ostatnou dokumentáciou požadovanou medzinárodnými nástrojmi a skúšobnými normami k výrobku pripojený návod a všetky informácie potrebné na bezpečnú inštaláciu na palube a bezpečné používanie výrobku vrátane prípadných obmedzení v používaní, ktoré sú ľahko zrozumiteľné pre užívateľov.

9.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý umiestnili značku zhody, nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a so skúšobnými normami vykonávanými v súlade s článkom 35 ods. 2 a 3, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s danými predpismi alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. Okrem toho, ak výrobok predstavuje riziko, výrobcovia bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov a uvedú podrobnosti najmä o nesúlade a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.

10.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu mu výrobcovia bezodkladne poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku, a to v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný alebo akceptovateľný, poskytnú mu prístup do svojich priestorov na účely dohľadu nad trhom v súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 765/2008 a poskytnú vzorky alebo prístup k vzorkám v súlade s článkom 25 ods. 4 tejto smernice. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri akomkoľvek prijatom opatrení na odstránenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý umiestnili na trh.

Článok 13

Splnomocnení zástupcovia

1.  Výrobca, ktorý sa nenachádza na území aspoň jedného členského štátu, písomným splnomocnením vymenuje splnomocneného zástupcu pre Úniu a v splnomocnení uvedie meno splnomocneného zástupcu a adresu, na ktorej ho možno kontaktovať.

2.  Splnenie povinností stanovených v článku 12 ods. 1 a vypracovanie technickej dokumentácie nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

3.  Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi prinajmenšom:

a) uchovávať vyhlásenie o zhode EÚ a technickú dokumentáciu pre potreby vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí;

b) na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku;

c) spolupracovať s príslušnými orgánmi na ich žiadosť pri akomkoľvek prijatom opatrení zameranom na odstránenie rizík, ktoré predstavujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Článok 14

Iné hospodárske subjekty

1.  Dovozcovia na výrobku alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku, alebo prípadne na oboch miestach uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.

2.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu dovozcovia a distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný alebo akceptovateľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri akomkoľvek opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý umiestnili na trh.

3.  Dovozca alebo distribútor sa považujú za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa na nich povinnosti výrobcu podľa článku 12, ak uvádzajú vybavenie námorných lodí na trh alebo ho umiestňujú na palubu lode EÚ pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo upravujú vybavenie námorných lodí, ktoré už bolo uvedené na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s uplatniteľnými požiadavkami.

4.  Aspoň počas 10 rokov po umiestnení značky zhody a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí, hospodárske subjekty na požiadanie orgánom dohľadu nad trhom určia:

a) každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b) každý hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.KAPITOLA 4

POSUDZOVANIE ZHODY A NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV NA POSUDZOVANIE ZHODY

Článok 15

Postupy posudzovania zhody

1.  Postupy posudzovania zhody sú stanovené v prílohe II.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu dal vykonať prostredníctvom notifikovaného orgánu posúdenie zhody konkrétnej položky vybavenia námorných lodí použitím jednej z možností stanovených vykonávacími aktmi prijatými Komisiou v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2, a to jedným z týchto postupov:

a) ak sa použije typové preskúmanie ES (modul B) pred uvedením na trh, celé vybavenie námorných lodí podlieha:

 záruke kvality výroby (modul D) alebo

 záruke kvality výrobku (modul E), alebo

 overovaniu výrobku (modul F);

b) ak sa sady vybavenia námorných lodí vyrábajú jednotlivo alebo v malých množstvách, a nie v sériách alebo hromadne, postupom posudzovania zhody môže byť overenie jednotky ES (modul G).

3.  Komisia prostredníctvom informačného systému, ktorý sprístupní na tento účel, uchováva aktuálny zoznam schváleného vybavenia námorných lodí a odvolaných alebo zamietnutých žiadostí a sprístupní uvedený zoznam zainteresovaným stranám.

Článok 16

Vyhlásenie EÚ o zhode

1.  Vo vyhlásení EÚ o zhode sa uvádza preukázanie splnenia požiadaviek stanovených v súlade s článkom 4.

2.  Vyhlásenie EÚ o zhode dodržiava vzorovú štruktúru uvedenú v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II k tejto smernici, ktoré sa aktualizujú.

3.  Vypracovaním vyhlásenia EÚ o zhode výrobca preberá zodpovednosť a povinnosti uvedené v článku 12 ods. 1.

4.  Ak je vybavenie námorných lodí umiestnené na palube lode EÚ, kópia vyhlásenia EÚ o zhode vzťahujúceho sa na príslušné vybavenie je k dispozícii na lodi a uchováva sa na palube, pokým sa uvedené vybavenie z lode neodstráni. Výrobca ho preloží do jazyka alebo do jazykov požadovaných vlajkovým členským štátom, a to minimálne aj do jedného jazyka bežne používaného v odvetví námornej dopravy.

5.  Kópia vyhlásenia EÚ o zhode sa poskytne notifikovanému orgánu alebo orgánom, ktoré vykonávajú príslušné postupy posudzovania zhody.

Článok 17

Notifikácia orgánov posudzovania zhody

1.  Prostredníctvom informačného systému, ktorý Komisia sprístupní na tento účel, členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať úlohy posudzovania zhody podľa tejto smernice.

2.  Notifikované orgány spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe III.

Článok 18

Notifikujúce orgány

1.  Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 20.

2.  Notifikované orgány sú monitorované najmenej každé dva roky. Komisia sa môže rozhodnúť, že sa na monitorovaní zúčastní ako pozorovateľ.

3.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 má uskutočniť vnútroštátny akreditačný orgán.

4.  Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, hodnotenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, je tento orgán právnym subjektom a spĺňa mutatis mutandis požiadavky stanovené v prílohe V. Okrem toho má zavedené opatrenia na krytie záväzkov vyplývajúcich zo svojej činnosti.

5.  Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 4.

6.  Notifikujúci orgán spĺňa požiadavky stanovené v prílohe V.

Článok 19

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

1.  Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania, notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania týchto orgánov a o všetkých súvisiacich zmenách.

2.  Komisia prostredníctvom informačného systému, ktorý sprístupní na tento účel, tieto informácie zverejňuje.

Článok 20

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.  Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť spĺňali požiadavky stanovené v prílohe III, a zodpovedajúcim spôsobom informuje notifikujúci orgán.

2.  Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo dcérskymi spoločnosťami bez ohľadu na to, kde sú usadené.

3.  Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať dcérska spoločnosť iba v prípade, že s tým klient súhlasí.

4.  Notifikované orgány uchovávajú pre potreby notifikujúceho orgánu príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a práce vykonanej takýmto subdodávateľom alebo dcérskou spoločnosťou podľa tejto smernice.

Článok 21

Zmeny v notifikáciách

1.  Ak notifikujúci orgán zistí alebo je informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe III alebo že si neplní svoje povinnosti podľa tejto smernice, obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme notifikáciu v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo povinností. Prostredníctvom informačného systému, ktorý Komisia sprístupní na tento účel, o tom zodpovedajúcim spôsobom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.  V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo odňatia notifikácie alebo v prípade, že notifikovaný orgán ukončil svoju činnosť, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby dokumentáciu daného orgánu spracoval iný notifikovaný orgán alebo aby bola na vyžiadanie k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 22

Spochybnenie spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.  Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.  Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo so zachovaním spôsobilosti dotknutého orgánu.

3.  Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovaní.

4.  Ak Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky na jeho notifikáciu, zodpovedajúcim spôsobom o tom bezodkladne informuje notifikujúci členský štát a požiada ho, aby bezodkladne prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane zrušenia notifikácie, ak je to potrebné.

Článok 23

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.  Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody alebo ho dajú vykonať v súlade s postupmi stanovenými v článku 15.

2.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil povinnosti stanovené v článku 12, požiada daného výrobcu, aby bezodkladne prijal príslušné nápravné opatrenia, a nevydá osvedčenie o zhode.

3.  Ak po vydaní osvedčenia o zhode notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že výrobok je nevyhovujúci, požiada výrobcu, aby bezodkladne prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví alebo odníme osvedčenie. Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak tieto opatrenia nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme osvedčenie.

Článok 24

Povinnosť notifikovaných orgánov poskytnúť informácie

1.  Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a) o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo odňatí osvedčenia o zhode;

b) o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky notifikácie;

c) o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktoré dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d) na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.  Notifikované orgány poskytnú Komisii a členským štátom na ich žiadosť príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a kladných výsledkov posúdenia zhody. Notifikované orgány poskytnú iným notifikovaným orgánom, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké výrobky, informácie o negatívnych a na požiadanie o kladných výsledkoch posúdenia zhody.KAPITOLA 5

DOHĽAD NAD TRHOM, KONTROLA VÝROBKOV A OCHRANNÉ USTANOVENIA ÚNIE

Článok 25

Rámec dohľadu nad trhom EÚ

1.  Pokiaľ ide o vybavenie námorných lodí, členské štáty vykonávajú dohľad nad trhom v súlade s rámcom dohľadu nad trhom EÚ stanoveným v kapitole III nariadenia (ES) č. 765/2008, na ktorý sa vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku.

2.  Infraštruktúry a programy vnútroštátneho dohľadu nad trhom zohľadňujú osobitné vlastnosti odvetvia vybavenia námorných lodí vrátane rôznych postupov vykonávaných v rámci posudzovania zhody, a najmä povinnosti, ktoré medzinárodné dohovory ukladajú správnym orgánom vlajkového štátu.

3.  Dohľad nad trhom môže zahŕňať kontroly dokumentácie, ako aj kontroly vybavenia námorných lodí označeného značkou zhody bez ohľadu na to, či bolo umiestnené na palubu lodí, alebo nie. Kontroly vybavenia námorných lodí umiestneného na palubu sa obmedzujú na overenie, ktoré možno vykonať, pokiaľ predmetné vybavenie zostáva úplne funkčné na palube.

4.  Ak orgány členského štátu pre dohľad nad trhom, ako sa vymedzujú v nariadení (ES) č. 765/2008, majú v úmysle urobiť skúšky vzoriek, môžu výrobcu požiadať v prípade, že je to náležité a uskutočniteľné, aby im poskytol potrebné vzorky alebo aby im na svoje vlastné náklady na mieste sprístupnil vzorky.

Článok 26

Postup zaobchádzania s vybavením námorných lodí, ktoré predstavuje riziko na vnútroštátnej úrovni

1.  Ak orgány členského štátu pre dohľad nad trhom majú dostatočný dôvod domnievať sa, že vybavenie námorných lodí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre námornú bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, vypracujú posúdenie príslušného vybavenia námorných lodí vo vzťahu k všetkým požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že vybavenie námorných lodí nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v rámci primeranej lehoty úmernej charakteru rizika prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie tohto vybavenia do súladu s uvedenými požiadavkami alebo aby stiahol toto vybavenie z trhu, alebo ho v rámci tejto primeranej lehoty prevzal späť.

Orgány dohľadu nad trhom o tom informujú príslušný notifikovaný orgán.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad sa nevzťahuje len na ich vnútroštátne územie alebo na lode plávajúce pod ich vlajkou, Komisiu a ostatné členské štáty informujú prostredníctvom informačného systému, ktorý Komisia sprístupní na účely dohľadu nad trhom, o výsledkoch hodnotenia uskutočneného podľa odseku 1 a o opatreniach, o prijatie ktorých požiadali hospodársky subjekt.

3.  Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých nápravných opatrení týkajúcich sa všetkých dotknutých výrobkov, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii alebo prípadne umiestnil či dodal na umiestnenie na palubu lodí EÚ.

4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty stanovenej orgánmi dohľadu nad trhom v súlade s druhým pododsekom odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia alebo si inak nesplní svoje povinnosti podľa tejto smernice, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie vybavenia námorných lodí na ich vnútroštátnom trhu alebo umiestnenie na palube lodí plávajúcich pod ich vlajkou, alebo stiahnuť výrobok z daného trhu, alebo ho spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o takýchto opatreniach.

5.  Informácie o opatreniach prijatých orgánmi dohľadu nad trhom uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho vybavenia námorných lodí, pôvod výrobku, charakter údajného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil dotknutý hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a) vybavenie námorných lodí nespĺňa príslušné požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu ani výkonnosť stanovené podľa článku 4;

b) nesúlad so skúšobnými normami uvedenými v článku 4 počas postupu posudzovania zhody;

c) nedostatky v uvedených skúšobných normách.

6.  Členské štáty okrem členských štátov, ktoré postup začali, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného vybavenia námorných lodí, ktoré majú k dispozícii, a o ich námietkach v prípade nesúhlasu s notifikovaným vnútroštátnym opatrením.

7.  Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci štyroch mesiacov od prijatia informácií o opatreniach prijatých orgánmi dohľadu nad trhom uvedených v odseku 4 nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vzťahu k príslušnému vybaveniu námorných lodí bezodkladne prijali primerané reštriktívne opatrenia, ako je napríklad stiahnutie výrobku z ich trhu.

Článok 27

Ochranný postup EÚ

1.  Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 26 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí príslušné vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či je, alebo nie je príslušné vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

2.  Na účely odseku 1, ak je Komisia presvedčená, že postup uplatnený pri prijímaní vnútroštátneho opatrenia je vhodný pre vyčerpávajúce a objektívne hodnotenie rizika a že vnútroštátne opatrenie je v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 765/2008, môže sa obmedziť na overenie vhodnosti a primeranosti príslušného vnútroštátneho opatrenia týkajúceho sa uvedeného rizika.

3.  Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi týmto členským štátom, ako aj príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

4.  Ak sa príslušné vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa nevyhovujúce vybavenie námorných lodí stiahlo z ich trhov a v prípade potreby vezme späť. Zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu.

5.  Ak sa príslušné vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie stiahne.

6.  Ak sa nesúlad vybavenia námorných lodí pripisuje nedostatkom v skúšobných normách uvedených v článku 4, Komisia môže na účely splnenia cieľa tejto smernice potvrdiť, upraviť alebo zrušiť vnútroštátne ochranné opatrenie pomocou vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.

Komisia sa ďalej splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s postupom uvedeným v článku 37 dočasné harmonizované a skúšobné normy pre konkrétnu položku vybavenia námorných lodí. Náležitým spôsobom sa uplatňujú kritériá ustanovené v článku 8 ods. 3. Komisia bezplatne sprístupní tieto požiadavky a skúšobné normy.

7.  Ak je dotknutá skúšobná norma európskou normou, Komisia informuje príslušný európsky normalizačný orgán alebo orgány a predloží záležitosť výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Uvedený výbor uskutoční konzultácie s príslušným európskym normalizačným orgánom alebo orgánmi a bezodkladne predloží svoje stanovisko.

Článok 28

Vyhovujúce výrobky, ktoré predstavujú riziko pre námornú bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie

1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 26 ods. 1 členský štát zistí, že vybavenie námorných lodí, ktoré je v súlade s touto smernicou, napriek tomu predstavuje riziko pre námornú bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, požiada dotknutý hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné vybavenie námorných lodí pri jeho uvedení na trh už nepredstavovalo toto riziko alebo aby toto vybavenie z trhu stiahol, alebo ho prevzal späť v primeranej lehote úmernej charakteru rizika, akú určí.

2.  Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení týkajúcich sa všetkých príslušných výrobkov, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii alebo ktoré umiestnil na palube lodí EÚ.

3.  Členský štát okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušného vybavenia námorných lodí, pôvod a dodávateľský reťazec vybavenia námorných lodí, povahu možného rizika, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.  Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či je, alebo nie je opatrenie opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia. Článok 27 ods. 2 sa na tento účel uplatňuje mutatis mutandis.

5.  Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a okamžite ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

Článok 29

Formálny nesúlad

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a) výrobok bol označený značkou zhody v rozpore s článkom 9 alebo článkom 10;

b) značka zhody nebola umiestnená;

c) vyhlásenie o zhode EÚ nebolo vypracované;

d) vyhlásenie o zhode EÚ nebolo vypracované správne;

e) technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

f) vyhlásenie o zhode EÚ nebolo zaslané lodi.

2.  Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie sprístupnenia vybavenia námorných lodí na trhu alebo zabezpečenie jeho spätného prevzatia, prípadne stiahnutia z trhu.

Článok 30

Výnimky na základe technických inovácií

1.  Za mimoriadnych okolností v prípade technickej inovácie môže správny orgán vlajkového štátu povoliť, aby bolo vybavenie námorných lodí, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, umiestnené na palube lode EÚ, ak sa k spokojnosti správneho orgánu vlajkového štátu skúškou alebo inak preukáže, že také vybavenie spĺňa ciele tejto smernice.

2.  Takéto skúšobné postupy nerobia žiadne rozdiely medzi vybavením námorných lodí vyrábaným vo vlajkovom členskom štáte a vybavením námorných lodí vyrábaným v iných štátoch.

3.  Pre vybavenie námorných lodí, ktoré je upravené týmto článkom, vydá vlajkový členský štát osvedčenie, ktoré sa vždy nachádza pri vybavení a ktoré povoľuje vlajkovému členskému štátu umiestniť vybavenie na palubu lode, a ukladá akékoľvek obmedzenia alebo stanovuje akékoľvek opatrenia týkajúce sa používania vybavenia.

4.  Keď členský štát povolí, aby bolo vybavenie námorných lodí spadajúce pod tento článok umiestnené na palube lode EÚ, ihneď oznámi podrobnosti spolu so správami o všetkých príslušných skúškach, hodnoteniach a postupoch posudzovania zhody Komisii a ostatným členským štátom.

5.  Ak je Komisia toho názoru, že podmienky stanovené v odseku 1 nie sú splnené, môže do 12 mesiacov od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 4 požiadať dotyčný členský štát, aby v určenej lehote stiahol poskytnuté povolenie. Komisia na tento účel koná pomocou vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.

6.  Keď sa loď s vybavením na palube, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, odovzdá inému členskému štátu, môže prijímajúci vlajkový členský štát prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať skúšky a praktické ukážky, aby zabezpečil, že vybavenie je aspoň rovnako účinné ako vybavenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.

Článok 31

Výnimky na účely skúšania alebo hodnotenia

Správny orgán vlajkového štátu môže povoliť, aby bolo vybavenie námorných lodí, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody alebo na ktoré sa nevzťahuje článok 30, umiestnené na palube lode EÚ z dôvodov skúšania alebo hodnotenia, len ak sú spolu splnené všetky tieto podmienky:

a) pre vybavenie námorných lodí vydá vlajkový členský štát osvedčenie, ktoré sa vždy nachádza pri vybavení a v ktorom sa povoľuje uvedenému vlajkovému členskému štátu umiestniť vybavenie na palubu lode EÚ, ukladajú sa všetky potrebné obmedzenia a stanovujú akékoľvek iné vhodné opatrenia týkajúce sa používania predmetného vybavenia;

b) povolenie je obmedzené na obdobie, ktoré vlajkový štát považuje za potrebné na vykonanie skúšania, ktoré by malo byť čo najkratšie;

c) takéto vybavenie námorných lodí sa nevyužíva namiesto vybavenia, ktoré spĺňa požiadavky tejto smernice a nenahrádza takéto vybavenie, ktoré sa ponechá na palube lode EÚ v prevádzkyschopnom stave a je pripravené na okamžité použitie.

Článok 32

Výnimky za mimoriadnych okolností

1.  Za mimoriadnych okolností, ktoré sa správnemu orgánu vlajkového štátu riadne zdôvodnia, ak sa vybavenie námorných lodí musí vymeniť v prístave mimo Únie, keď z hľadiska primeraného času, oneskorenia a nákladov nie je možné umiestniť na palubu vybavenie označené značkou zhody, môže sa na palubu umiestniť iné vybavenie námorných lodí, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 až 4.

2.  K vybaveniu námorných lodí umiestnenému na palubu sa pripojí dokumentácia vydaná členským štátom IMO, ktorý je zmluvnou stranou príslušných dohovorov, osvedčujúca zhodu s príslušnými požiadavkami IMO.

3.  Správny orgán vlajkového štátu je okamžite informovaný o povahe a charakteristikách takéhoto iného vybavenia námorných lodí.

4.  Správny orgán vlajkového členského štátu pri najbližšej príležitosti zabezpečí, aby vybavenie námorných lodí uvedené v odseku 1 spolu so skúšobnou dokumentáciou spĺňalo príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a požiadavky tejto smernice.

5.  Ak bolo preukázané, že konkrétne vybavenie námorných lodí označené značkou zhody nie je dostupné na trhu, vlajkový členský štát môže povoliť umiestnenie iného vybavenia námorných lodí na palubu v súlade s odsekmi 6 až 8.

6.  Povolené vybavenie námorných lodí v čo najväčšej miere spĺňa požiadavky a skúšobné normy uvedené v článku 4.

7.  K vybaveniu námorných lodí umiestnenému na palube sa pripojí dočasné osvedčenie o schválení vydané vlajkovým členským štátom alebo iným členským štátom s uvedením týchto informácií:

a) vybavenie označené značkou zhody, ktoré má byť nahradené osvedčeným vybavením;

b) presné okolnosti, za akých bolo vydané osvedčenie o schválení, najmä nedostupnosť vybavenia označeného značkou zhody na trhu;

c) presné požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť, podľa ktorých osvedčujúci členský štát schválil vybavenie;

d) použité skúšobné normy, ak to prichádza do úvahy, v príslušných schvaľovacích postupoch.

8.  Členské štáty, ktoré vydávajú dočasné osvedčenie o schválení, o tom bezodkladne informujú Komisiu. Ak je Komisia toho názoru, že podmienky odsekov 6 a 7 neboli splnené, môže požiadať, aby členský štát zrušil uvedené osvedčenie, alebo prijať iné vhodné opatrenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie, najmä pokiaľ ide o dohľad nad trhom.

Článok 34

Koordinácia notifikovaných orgánov

1.  Komisia zabezpečuje zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi vo forme sektorovej skupiny notifikovaných orgánov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci sektorovej skupiny.

Článok 35

Vykonávacie opatrenia

1.  Prostredníctvom informačného systému, ktorý Komisia sprístupní na tento účel, členské štáty Komisii oznamujú názov a kontaktné údaje orgánov poverených vykonávaním tejto smernice. Komisia vypracúva, pravidelne aktualizuje a uverejňuje zoznam uvedených orgánov.

2.  Pri každej položke vybavenia námorných lodí, pri ktorej sa na základe medzinárodných dohovorov vyžaduje schválenie správneho orgánu vlajkového štátu, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov uvedie príslušné požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy uvedené v medzinárodných nástrojoch. Komisia pri prijímaní týchto aktov výslovne uvedie dátumy, od ktorých sa majú uplatňovať uvedené požiadavky a skúšobné normy, vrátane dátumov platných pre umiestnenie na trh a umiestnenie na palubu v súlade s medzinárodnými nástrojmi a so zreteľom na časové rámce pre stavbu lodí. Komisia môže spresniť aj spoločné kritériá a podrobné postupy ich uplatňovania.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov uvedie príslušné požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť, ktoré sú novostanovené v medzinárodných nástrojoch a ktoré sa vzťahujú na vybavenie už umiestnené na palubu, s cieľom zabezpečiť, aby vybavenie umiestnené na palubu lodí EÚ bolo v súlade s medzinárodnými nástrojmi.

4.  Komisia zriadi a spravuje databázu obsahujúcu prinajmenšom tieto informácie:

a) zoznam a základné údaje o osvedčeniach zhody vydaných podľa tejto smernice, ktoré poskytli notifikované orgány;

b) zoznam a základné údaje týkajúce sa vyhlásení o zhode vydaných podľa tejto smernice, ktoré poskytli výrobcovia;

c) aktualizovaný zoznam príslušných medzinárodných nástrojov, ako aj požiadaviek a skúšobných noriem uplatniteľných podľa článku 4 ods. 4;

d) zoznam a úplný text kritérií a postupov uvedených v odseku 2;

e) podľa potreby požiadavky a podmienky pre elektronické štítky uvedené v článku 11;

f) všetky ostatné užitočné informácie s cieľom zjednodušiť správne vykonávanie tejto smernice členskými štátmi, notifikovanými orgánmi a hospodárskymi subjektmi.

Uvedená databáza sa sprístupní členským štátom. Verejnosti sa sprístupní len na informačné účely.

5.  Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijímajú vo forme nariadení Komisie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 2.

Článok 36

Zmeny

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 37 prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať odkazy na normy uvedené v prílohe III, keď sú k dispozícii nové normy.

Článok 37

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8, 11, 27 a 36 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. septembra 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8, 11, 27 a 36 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8, 11, 27 a 36 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 38

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený nariadením (ES) č. 2099/2002. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 39

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 18. septembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 18. septembra 2016.

Členské štáty uvedú priamo v týchto prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 40

Zrušenie

1.  Smernica 96/98/ES sa zrušuje s účinnosťou od 18. septembra 2016.

2.  Požiadavky a skúšobné normy pre vybavenie námorných lodí uplatniteľné k 18. septembru 2016 podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých členskými štátmi s cieľom zachovávať súlad so smernicou 96/98/ES sa uplatňujú naďalej až do nadobudnutia účinnosti vykonávacích aktov uvedených v článku 35 ods. 2.

3.  Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 42

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

ZNAČKA ZHODY

Značka zhody musí mať nasledujúci tvar:

image

Ak je značka zmenšená alebo zväčšená, musia sa rešpektovať proporcie dané na vyššie uvedenom náčrte.

Rôzne komponenty značky zhody musia mať v podstate rovnaké vertikálne rozmery, ktoré nesmú byť menšie než 5 mm.

Minimálny rozmer sa nemusí dodržať pri malých zariadeniach.
PRÍLOHA II

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

I.   MODUL B: TYPOVÁ SKÚŠKA ES

1. Typová skúška ES je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh vybavenia námorných lodí a overuje a potvrdzuje, že technický návrh vybavenia námorných lodí spĺňa príslušné požiadavky.

2. Typovú skúšku ES možno vykonať niektorým z týchto spôsobov:

 preskúmaním vzorky úplného výrobku, ktorá je reprezentatívna pre plánovanú výrobu (typ výroby),

 posúdením primeranosti technického návrhu vybavenia námorných lodí prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podpornej dokumentácie uvedených v bode 3, a preskúmaním vzoriek jednej alebo viacerých rozhodujúcich častí výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia typu výroby a typu návrhu).

3. Žiadosť o typovú skúšku ES podáva výrobca jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

 meno/názov a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno/názov a adresu,

 písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola predložená inému notifikovanému orgánu,

 technickú dokumentáciu. Prostredníctvom technickej dokumentácie sa umožní posúdenie zhody vybavenia námorných lodí s príslušnými požiadavkami medzinárodného nástroja uvedeného v článku 4 a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík; v technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrh, výroba a používanie vybavenia námorných lodí. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

 

a) všeobecný opis vybavenia námorných lodí;

b) nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.;

c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania vybavenia námorných lodí;

d) zoznam požiadaviek a skúšobných noriem, ktoré sa vzťahujú na príslušné vybavenie námorných lodí v súlade s touto smernicou, spolu s opisom riešení prijatých s cieľom splniť uvedené požiadavky;

e) výsledky vykonaných projektových výpočtov, vykonaných skúšok atď. a

f) protokoly o skúškach,

 reprezentatívne vzorky plánovanej výroby. Notifikovaný orgán môže vyžadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu,

 podporné dôkazy o primeranosti riešenia technického návrhu. V týchto podporných dôkazoch sa uvedú všetky dokumenty, ktoré boli použité. Podporné dôkazy v prípade potreby zahŕňajú výsledky skúšok, ktoré vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť.

4. Notifikovaný orgán:

Pokiaľ ide o vybavenie námorných lodí:

4.1. preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu vybavenia námorných lodí.

Pri skúške vzoriek:

4.2. overí, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných požiadaviek a skúšobných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto noriem;

4.3. vykonáva príslušné preskúmania a skúšky v súlade s touto smernicou alebo ich dá vykonať;

4.4. s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

5. Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez ohľadu na svoje povinnosti voči notifikujúcim orgánom notifikovaný orgán sprístupňuje obsah uvedenej správy v plnom rozsahu alebo čiastočne a iba so súhlasom výrobcu.

6. Ak typ spĺňa požiadavky osobitných medzinárodných nástrojov, ktoré sa uplatňujú na príslušné vybavenie námorných lodí, notifikovaný orgán vydáva výrobcovi osvedčenie o typovej skúške ES. Toto osvedčenie obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K osvedčeniu možno pripojiť jednu alebo viacero príloh.

Osvedčenie a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených výrobkov so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespĺňa platné požiadavky medzinárodných nástrojov, notifikovaný orgán odmietne vydať osvedčenie o typovej skúške ES a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7. Ak schválený typ už nespĺňa uplatniteľné požiadavky, notifikovaný orgán určí, či je potrebné ďalšie skúšanie alebo nový postup posudzovania zhody.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa osvedčenia o typovej skúške ES, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu vybavenia námorných lodí s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov alebo s podmienkami platnosti osvedčenia. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné odsúhlasenie vo forme dodatku k pôvodnému osvedčeniu o typovej skúške ES.

8. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o osvedčeniach o typovej skúške ES a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam osvedčení a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o všetkých osvedčeniach o typovej skúške ES a/alebo o ich dodatkoch, ktoré zamietol, zrušil, pozastavil alebo inak obmedzil, a na žiadosť informuje o osvedčeniach a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na žiadosť získať kópiu osvedčení o typovej skúške ES a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Do skončenia platnosti osvedčenia notifikovaný orgán uchováva kópiu osvedčenia o typovej skúške ES, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom.

9. Výrobca uchováva kópiu osvedčenia o typovej skúške ES a jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou pre potrebu vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí.

10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti stanovené v bodoch 7 a 9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

II.   MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU

1.

Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že príslušné vybavenie námorných lodí je v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a že spĺňa požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa naň uplatňujú.

2.

Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu a skúšku konečného výrobku, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.

Systém kvality

3.1. Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné vybavenie námorných lodí notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

 meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,

 písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu,

 všetky príslušné informácie pre plánovanú kategóriu vybavenia námorných lodí,

 dokumentáciu o systéme kvality,

 technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovej skúške ES.

3.2. Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výrobkov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré sa na ne uplatňujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Dokumentácia systému kvality obsahuje najmä náležitý opis:

 kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,

 zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a jej zabezpečovaní,

 preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,

 záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď. a

 prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán posúdi systém kvality, aby rozhodol, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti vybavenia námorných lodí a technológií vybavenia námorných lodí, ako aj znalosti uplatniteľných požiadaviek medzinárodných nástrojov. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 piatej zarážke s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a vykonať potrebné preskúmania vzhľadom na zabezpečenie súladu výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery z auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4. Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho v takom stave, aby zostal primeraný a efektívny.

3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil, o každej jeho plánovanej zmene.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné opätovné hodnotenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.

Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1. Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca náležite plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:

 dokumentáciu systému kvality,

 záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3. Notifikovaný orgán pravidelne vykonáva audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.4. Navyše notifikovaný orgán môže vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy okrem prípadov, v ktorých sa podľa vnútroštátneho práva a z dôvodov obrany a bezpečnosti na takéto návštevy uplatňujú určité obmedzenia. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne o výsledku takejto návštevy výrobcovi správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky, aj protokol o skúškach.

5.

Označenie zhody a vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestňuje požadovanú značku zhody uvedenú v článku 9 a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných nástrojov.

5.2. Výrobca vypracuje pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre potrebu vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí. Vo vyhlásení o zhode sa uvádza model vybavenia námorných lodí, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

6.

Aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí, výrobca uchováva k dispozícii príslušným orgánom:

 dokumentáciu podľa bodu 3.1,

 schválenú zmenu uvedenú v bode 3.5,

 rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.

Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol, pozastavil, zrušil alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.

Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

III.   MODUL E: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVANÍ KVALITY VÝROBKU

1.

Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné vybavenie námorných lodí je v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a že spĺňa požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa naň vzťahujú.

2.

Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na kontrolu konečných výrobkov a skúšky príslušných výrobkov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.

Systém kvality

3.1. Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné vybavenie námorných lodí notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

 meno/názov a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno/názov a adresu,

 písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu,

 všetky príslušné informácie pre plánovanú kategóriu vybavenia námorných lodí,

 dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality a

 technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovej skúške ES.

3.2. Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výrobkov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä náležitý opis:

 cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku,

 kontrol a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,

 záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,

 prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti vybavenia námorných lodí a príslušných technológií vybavenia námorných lodí, ako aj znalosti uplatniteľných požiadaviek medzinárodných nástrojov. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 piatej zarážke s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a vykonať potrebné preskúmania vzhľadom na zabezpečenie súladu výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery z auditu a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4. Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho, aby zostal primeraný a efektívny.

3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil, o každej jeho plánovanej zmene.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné opätovné hodnotenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.

Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1. Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca náležite plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:

 dokumentáciu systému kvality,

 záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3. Notifikovaný orgán pravidelne vykonáva audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.4. Navyše môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy okrem prípadov, v ktorých sa podľa vnútroštátneho práva a z dôvodov obrany a bezpečnosti na takéto návštevy uplatňujú určité obmedzenia. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne o výsledku takejto návštevy výrobcovi správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky, aj protokol o skúškach.

5.

Označenie zhody a vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestňuje značku zhody uvedenú v článku 9 a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky medzinárodných nástrojov.

5.2. Výrobca vypracuje pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre potrebu vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí. Vo vyhlásení o zhode sa uvádza model vybavenia námorných lodí, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

6.

Aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí, výrobca uchováva k dispozícii príslušným orgánom:

 dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,

 zmenu uvedenú v bode 3.5, ako je schválená,

 rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.

Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol, pozastavil, alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal.

8.

Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

IV.   MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ VÝROBKU

1.

Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 5.1 a 6 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a že spĺňajú požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.

Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených výrobkov so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.

Overovanie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu výrobkov so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody výrobkov s príslušnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu vykonajú buď preskúmaním a skúškou každého výrobku, ako sa uvádza v bode 4, alebo preskúmaním a skúškou výrobkov na štatistickom základe, ako sa uvádza v bode 5.

4.

Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého výrobku

4.1. Všetky výrobky sa jednotlivo preskúmajú a vyskúšajú v súlade s touto smernicou, aby sa overila zhoda so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.

4.2. Notifikovaný orgán vydá osvedčenie o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva osvedčenia o zhode pre potreby kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí.

5.

Štatistické overovanie zhody

5.1. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a vo forme homogénnych sérií predkladá svoje výrobky na overovanie.

5.2. Z každej série sa odoberie náhodná vzorka. Všetky výrobky vo vzorke sa jednotlivo preskúmajú a vyskúšajú v súlade s touto smernicou, aby sa zabezpečila ich zhoda s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov a určilo, či je séria schválená, alebo zamietnutá.

5.3. Ak sa séria schváli, všetky výrobky série sa považujú za schválené s výnimkou tých výrobkov zo vzorky, o ktorých sa zistilo, že skúškam nevyhoveli.

Notifikovaný orgán vydá osvedčenie o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva osvedčenia o zhode pre potreby vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí.

5.4. Ak sa séria zamietne, notifikovaný orgán alebo príslušný orgán prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaný orgán pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.

6.

Označenie zhody a vyhlásenie o zhode

6.1. Výrobca umiestňuje značku zhody uvedenú v článku 9 a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý výrobok, ktorý je v zhode so schváleným typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a ktorý spĺňa príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov.

6.2. Výrobca vypracuje pre každý model výrobku písomné vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre potrebu vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí. Vo vyhlásení o zhode sa uvádza model vybavenia námorných lodí, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

7.

V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na výrobky identifikačné číslo tohto orgánu.

8.

Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu smie plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnený zástupca, ak sú stanovené v plnej moci. Splnomocnený zástupca nesmie plniť záväzky výrobcu stanovené v bodoch 2 a 5.1.

V.   MODUL G: ZHODA ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ JEDNOTKY

1.

Zhoda s typom založená na overovaní jednotky je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušný výrobok, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia bodu 4, je v súlade s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré sa naň vzťahujú.

2.

Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupní ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 4. Prostredníctvom dokumentácie sa umožní posúdenie zhody výrobku s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrh, výroba a používanie výrobku. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

 všeobecný opis výrobku,

 nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.,

 opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania výrobku,

 zoznam požiadaviek a skúšobných noriem, ktoré sa vzťahujú na príslušné vybavenie námorných lodí v súlade s touto smernicou, spolu s opisom riešení prijatých s cieľom splniť uvedené požiadavky,

 výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a

 protokoly o skúškach.

Výrobca uchováva technickú dokumentáciu pre potrebu príslušných vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí.

3.

Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.

4.

Overovanie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykoná príslušné preskúmania a skúšky v súlade s touto smernicou s cieľom skontrolovať zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.

Notifikovaný orgán vydá osvedčenie o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva osvedčenia o zhode pre potreby vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí.

5.

Označenie zhody a vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestni značku zhody uvedenú v článku 9 a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4 identifikačné číslo tohto orgánu na každý výrobok, ktorý spĺňa príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov.

5.2. Výrobca vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva pre potrebu vnútroštátnych orgánov aspoň 10 rokov po umiestnení značky zhody na posledný vyrobený výrobok a v žiadnom prípade nie na obdobie kratšie, ako je očakávaná životnosť dotknutého vybavenia námorných lodí. Vo vyhlásení o zhode sa uvádza výrobok, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

6.

Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2 a 5 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.
PRÍLOHA III

POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ ORGÁNY POSUDZOVANIA ZHODY, ABY SA STALI NOTIFIKOVANÝMI ORGÁNMI

▼C1

1. Na účely notifikácie orgán na posudzovanie zhody spĺňa požiadavky stanovené v bodoch 2 až 19.

▼B

2. Orgán na posudzovanie zhody je zriadený podľa vnútroštátnych právnych predpisov a má právnu subjektivitu.

3. Orgán na posudzovanie zhody je treťou osobou nezávislou od organizácie alebo vybavenia námorných lodí, ktoré posudzuje.

4. Za orgán na posudzovanie zhody možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného alebo profesijného združenia, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby vybavenia námorných lodí výrobkov, ktoré posudzuje.

5. Orgán na posudzovanie zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú projektanti, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, užívatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu vybavenia námorných lodí, ktoré sa posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia žiadnej z týchto osôb. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných výrobkov, ktoré sú potrebné pre činnosť orgánu na posudzovanie zhody, alebo ich použitie na osobné účely.

6. Orgán na posudzovanie zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby tohto vybavenia námorných lodí ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností. Nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by mohla ohroziť ich nezávislý úsudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

7. Orgány na posudzovanie zhody zabezpečujú, aby činnosti ich dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali zachovanie dôvernosti, objektivity alebo nestrannosti pri ich činnostiach posudzovania zhody.

8. Orgány na posudzovanie zhody a ich pracovníci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nie sú vystavení žiadnym tlakom a stimulom najmä finančnej povahy, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností posudzovania zhody najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch týchto činností.

9. Orgán na posudzovanie zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe tejto smernice a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom na posudzovanie zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

10. Orgán na posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ, kategóriu alebo subkategóriu vybavenia námorných lodí, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a) pracovníkov s odbornými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b) opisy postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody a ktorými sa zabezpečuje transparentnosť uvedených postupov a možnosť ich reprodukovateľnosti. Má zavedené vhodné politiky a postupy na rozlíšenie úloh, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a iných činností;

c) postupy na vykonávanie činností zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie vybavenia námorných lodí a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

11. Orgán na posudzovanie zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a má prístup k všetkým potrebným zariadeniam a vybaveniu.

12. Pracovníci zodpovední za činnosti posudzovania zhody majú:

a) zodpovedajúce technické a odborné vzdelanie vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol subjekt posudzovania zhody notifikovaný;

b) uspokojivé znalosti požiadaviek súvisiacich s posudzovaním, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať toto posudzovanie;

c) primerané znalosti a pochopenie uplatniteľných požiadaviek a skúšobných noriem a príslušných ustanovení právnych predpisov Únie o harmonizácii a nariadení vykonávajúcich uvedené právne predpisy;

d) schopnosť vypracúvať osvedčenia, protokoly a správy preukazujúce, že sa vykonalo posúdenie.

13. Zaručí sa nestrannosť orgánov na posudzovanie zhody, ich vrcholového manažmentu a pracovníkov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

14. Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu na posudzovanie zhody a jeho pracovníkov, ktorí vykonávajú posudzovanie, nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani od výsledkov týchto posúdení.

15. Orgány na posudzovanie zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

16. Pracovníci orgánu na posudzovanie zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa tejto smernice alebo podľa akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorým sa táto smernica vykonáva, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členských štátov, v ktorom daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

17. Orgány na posudzovanie zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa tejto smernice alebo zabezpečia, aby ich zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie, boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty vypracované ako výsledok práce tejto skupiny.

18. Orgány na posudzovanie zhody spĺňajú požiadavky normy EN ISO/IEC 17065:2012.

19. Orgány na posudzovanie zhody zabezpečia, aby skúšobné laboratóriá používané na účely posudzovania zhody spĺňali požiadavky normy EN ISO/IEC 17025:2005.
PRÍLOHA IV

NOTIFIKAČNÝ POSTUP

1.   Žiadosť o notifikáciu

1.1. Orgán na posudzovanie zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

1.2. Súčasťou žiadosti je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a vybavenia námorných lodí, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán na posudzovanie zhody spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III.

1.3. Ak príslušný orgán na posudzovanie zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v prílohe III.

2.   Notifikačný postup

2.1. Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány na posudzovanie zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v prílohe III.

2.2. Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja na notifikáciu vyvinutého a spravovaného Komisiou.

2.3. V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, príslušné vybavenie námorných lodí a príslušné potvrdenie odbornej spôsobilosti.

2.4. Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v oddiele 1, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu na posudzovanie zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie, že tento orgán bude pravidelne monitorovaný a bude naďalej spĺňať požiadavky stanovené v prílohe III.

2.5. Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty proti tomu nevzniesli námietky, a to do dvoch týždňov od notifikácie, ak sa použije osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa akreditácia nepoužije.

2.6. Iba orgán uvedený v bode 2.5 sa považuje za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

2.7. Komisii a ostatným členským štátom sa oznamujú všetky následné relevantné zmeny týkajúce sa notifikácie.

3.   Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

3.1. Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

3.2. Pridelí mu len jedno takéto číslo, aj keď je orgán uznaný ako notifikovaný podľa niekoľkých legislatívnych aktov Únie.

3.3. Komisia zverejňuje zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

3.4. Komisia zabezpečuje aktualizáciu uvedeného zoznamu.
PRÍLOHA V

POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY

1. Notifikujúci orgán sa zriaďuje takým spôsobom, aby nedochádzalo k žiadnym konfliktom záujmov s orgánmi na posudzovanie zhody.

2. Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby bola zabezpečená objektivita a nestrannosť jeho činností.

3. Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu na posudzovanie zhody prijímali iné spôsobilé osoby ako osoby, ktoré vykonali posúdenie.

4. Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje na komerčnom či konkurenčnom základe žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány na posudzovanie zhody, ani žiadne poradenské služby.

5. Notifikujúci orgán zachováva dôvernosť získaných informácií.

6. Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých pracovníkov na riadne plnenie svojich úloh.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Top