EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0023-20180101

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/2018-01-01

02014L0023 — SK — 01.01.2018 — 002.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EÚ

z 26. februára 2014

o udeľovaní koncesií

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 094 28.3.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015,

  L 307

9

25.11.2015

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017,

  L 337

21

19.12.2017


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 114, 5.5.2015, s.  24 (2014/23/EÚ)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 082, 26.3.2018, s.  17 (2014/23/EÚ)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EÚ

z 26. februára 2014

o udeľovaní koncesií

(Text s významom pre EHP)HLAVA I:

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI, ZÁSADY A VYMEDZENIE POJMOV

KAPITOLA I:

Rozsah pôsobnosti, všeobecné zásady a vymedzenie pojmov

ODDIEL I:

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI, VŠEOBECNÉ ZÁSADY, VYMEDZENIE POJMOV A FINANČNÝ LIMIT

Článok 1:

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 2:

Zásada slobodnej správy orgánmi verejnej moci

Článok 3:

Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti

Článok 4:

Sloboda vymedziť služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Článok 5:

Vymedzenie pojmov

Článok 6:

Verejní obstarávatelia

Článok 7:

Obstarávatelia

Článok 8:

Finančný limit a metódy výpočtu predpokladanej hodnoty koncesií

Článok 9:

Revízia finančného limitu

ODDIEL II:

VYLÚČENIA

Článok 10:

Vylúčenia vzťahujúce sa na koncesie udeľované verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi

Článok 11:

Osobitné vylúčenia v oblasti elektronickej komunikácie

Článok 12:

Osobitné vylúčenia v oblasti vodného hospodárstva

Článok 13:

Koncesie udelené pridruženému podniku

Článok 14:

Koncesie udeľované spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Článok 15:

Oznamovanie informácií obstarávateľmi

Článok 16:

Vylúčenie činností, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži

Článok 17:

Koncesie medzi subjektmi v rámci verejného sektora

ODDIEL III:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18:

Trvanie koncesie

Článok 19:

Sociálne a iné osobitné služby

Článok 20:

Zmiešané zákazky

Článok 21:

Zákazky v rámci zmiešaného obstarávania zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

Článok 22:

Zákazky, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a na iné činnosti

Článok 23:

Koncesie, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a činnosti zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

ODDIEL IV:

OSOBITNÉ SITUÁCIE

Článok 24:

Vyhradené koncesie

Článok 25:

Výskumné a vývojové služby

KAPITOLA II:

Zásady

Článok 26:

Hospodárske subjekty

Článok 27:

Nomenklatúry

Článok 28:

Dôverný charakter

Článok 29:

Pravidlá platné v oblasti komunikácie

HLAVA II:

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA KONCESIÍ: VŠEOBECNÉ ZÁSADY A PROCESNÉ ZÁRUKY

KAPITOLA I:

Všeobecné zásady

Článok 30:

Všeobecné zásady

Článok 31:

Oznámenia o koncesiách

Článok 32:

Oznámenia o udelení koncesie

Článok 33:

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Článok 34:

Elektronická dostupnosť podkladov ku koncesii

Článok 35:

Boj proti korupcii a predchádzanie konfliktom záujmov

KAPITOLA II:

Procesné záruky

Článok 36:

Technické špecifikácie a funkčné požiadavky

Článok 37:

Procesné záruky

Článok 38:

Výber a kvalitatívne hodnotenie záujemcov

Článok 39:

Lehoty na prijatie žiadostí o koncesiu a ponúk týkajúcich sa koncesie

Článok 40:

Poskytovanie informácií záujemcom a uchádzačom

Článok 41:

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

HLAVA III:

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA PLNENIA KONCESIÍ

Článok 42:

Využívanie subdodávateľov

Článok 43:

Úprava zmlúv počas ich platnosti

Článok 44:

Vypovedanie koncesií

Článok 45:

Monitorovanie a podávanie správ

HLAVA IV:

ZMENY SMERNÍC 89/665/EHS A 92/13/EHS

Článok 46:

Zmeny smernice 89/665/EHS

Článok 47:

Zmeny smernice 92/13/EHS

HLAVA V:

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48:

Vykonávanie delegovania právomoci

Článok 49:

Postup pre naliehavé prípady

Článok 50:

Postup výboru

Článok 51:

Transpozícia

Článok 52:

Prechodné ustanovenia

Článok 53:

Monitorovanie a podávanie správ

Článok 54:

Nadobudnutie účinnosti

Článok 55:

Adresáti

PRÍLOHY

PRÍLOHA I:

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 BODE 7

PRÍLOHA II:

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ OBSTARÁVATEĽMI PODĽA ČLÁNKU 7

PRÍLOHA III:

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2 PÍSM. B)

PRÍLOHA IV:

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

PRÍLOHA V:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O KONCESII PODĽA ČLÁNKU 31

PRÍLOHA VI:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PREDBEŽNÝCH OZNÁMENIACH TÝKAJÚCICH KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 31 ODS. 3

PRÍLOHA VII:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE PODĽA ČLÁNKU 32

PRÍLOHA VIII:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE, TÝKAJÚCE SA KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 32

PRÍLOHA IX:

PRVKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA

PRÍLOHA X:

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV V SOCIÁLNEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ OBLASTI PODĽA ČLÁNKU 30 ODS. 3

PRÍLOHA XI:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ÚPRAVÁCH KONCESIE POČAS JEJ PLATNOSTI PODĽA ČLÁNKU 43HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI, ZÁSADY A VYMEDZENIE POJMOVKAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti, všeobecné zásady a vymedzenie pojmovOddiel I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti, všeobecné zásady, vymedzenie pojmov a finančný limit

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá postupov obstarávania verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi prostredníctvom koncesií, ktorých hodnota sa predpokladá vo výške nie nižšej, ako je finančný limit stanovený v článku 8.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na udeľovanie koncesií na stavebné práce alebo na služby hospodárskym subjektom:

a) verejnými obstarávateľmi alebo

b) obstarávateľmi, ak sú stavebné práce alebo služby určené na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II.

3.  Na uplatňovanie tejto smernice sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ.

4.  Dohody, rozhodnutia alebo iné právne nástroje, na základe ktorých sa organizuje prevod právomocí a povinností za plnenie úloh vo verejnom záujme medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, alebo zoskupeniami verejných obstarávateľov, alebo obstarávateľov a v ktorých sa nestanovuje odplata za zmluvné plnenie, sa považujú za vec vnútornej povahy dotknutého členského štátu, a preto na ne ako také táto smernica v nemá žiaden vplyv.

Článok 2

Zásada slobodnej správy orgánmi verejnej moci

1.  V tejto smernici sa uznáva zásada slobodnej správy štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie. Tieto orgány môžu slobodne rozhodovať o tom, ako najlepšie riadiť uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb, zabezpečiť najmä vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaké zaobchádzanie a podporu univerzálneho prístupu a práv používateľov v oblasti verejných služieb.

Tieto orgány si môžu zvoliť plnenie svojich úloh vo verejnom záujme s využitím vlastných zdrojov alebo v spolupráci s inými orgánmi alebo môžu tieto úlohy preniesť na hospodárske subjekty.

2.  Táto smernica nemá vplyv na systémy členských štátov v oblasti vlastníctva majetku. Najmä si nevyžaduje privatizáciu verejných podnikov poskytujúcich služby verejnosti.

Článok 3

Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti

1.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne a primerane.

Návrh postupu udeľovania koncesie, vrátane stanovenia predpokladanej hodnoty, sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty alebo niektoré stavebné práce, tovar alebo služby.

2.  Cieľom verejných obstarávateľov a obstarávateľov je zabezpečiť transparentnosť postupu udeľovania, ako aj transparentnosť plnenia koncesie pri dodržaní článku 28.

Článok 4

Sloboda vymedziť služby všeobecného hospodárskeho záujmu

1.  Táto smernica nemá vplyv na slobodu členských štátov vymedziť v súlade s právom Únie, čo považujú za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako by sa tieto služby mali organizovať a financovať v súlade s pravidlami štátnej pomoci a aké osobitné povinnosti by sa na ne mali vzťahovať. Rovnako táto smernica nemá vplyv na spôsob, akým členské štáty organizujú svoje systémy sociálneho zabezpečenia.

2.  Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nepatria nehospodárske služby všeobecného záujmu.

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „Koncesie“ sú koncesie na stavebné práce alebo koncesie na služby vymedzené v písmenách a) a b):

a) „koncesia na stavebné práce“ je odplatná zmluva uzavretá písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú uskutočnením stavebných prác jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo na využívanie stavby, ktorá je predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením;

b) „koncesia na služby“ je odplatná zmluva uzavretá písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú poskytovaním a riadením iných služieb ako je uskutočnenie stavebných prác uvedené v písmene a) jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo na využívanie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením.

Udeľovanie koncesií na stavebné práce alebo služby znamená prenesenie prevádzkového rizika na koncesionára pri využívaní týchto prác alebo služieb, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu alebo ponuky alebo obe tieto riziká. Predpokladá sa, že koncesionár prevzal prevádzkové riziko, ak za bežných prevádzkových podmienok nie je zaručená návratnosť investícií vynaložených alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní stavieb alebo poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Časť rizika preneseného na koncesionára musí zahŕňať reálne vystavenie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna predpokladaná strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba nominálna alebo zanedbateľná.

2. „Hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb alebo subjektov, vrátane dočasných združení podnikov, ktorá na trhu ponúka uskutočnenie stavebných prác a/alebo uskutočnenie stavby, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

3. „Záujemca“ je hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o výzvu na účasť na postupe udeľovania koncesie alebo bol na účasť na ňom vyzvaný.

4. „Uchádzač“ je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

5. „Koncesionár“ je hospodársky subjekt, ktorému bola udelená koncesia.

6. „Písomný“ alebo „písomne“ je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne oznámiť, vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.

7. „Uskutočnenie stavebných prác“ je uskutočnenie, alebo navrhnutie aj uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú spojené s jednou z činností uvedených v prílohe I, alebo stavby, alebo realizácia stavby, a to akýmkoľvek spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré uviedol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh alebo návrh stavby.

8. „Stavba“ je výsledok stavebných prác alebo stavebno-inžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.

9. „Elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sa prenášajú, zasielajú a prijímajú prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

10. „Výlučné právo“ je právo, ktoré udeľuje príslušný orgán členského štátu prostredníctvom akéhokoľvek zákona, právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré je v súlade so zmluvami, ktorého účinkom je obmedziť vykonávanie určitej činnosti na jediný hospodársky subjekt a ktoré podstatne ovplyvňuje schopnosť iných hospodárskych subjektov vykonávať takúto činnosť.

11. „Osobitné právo“ je právo, ktoré udeľuje príslušný orgán členského štátu prostredníctvom akéhokoľvek zákona, právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré je v súlade so zmluvami, ktorého účinkom je obmedziť vykonávanie určitej činnosti na dva alebo viacero hospodárskych subjektov a ktoré podstatne ovplyvňuje schopnosť iných hospodárskych subjektov vykonávať takúto činnosť.

12. „Súťažný podklad ku koncesii“ je akýkoľvek dokument, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pripravil alebo na ktorý odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky koncesie alebo postupu vrátane oznámenia o koncesii, technických a funkčných požiadaviek, navrhovaných podmienok koncesie, formátov, v ktorých záujemcovia a uchádzači predkladajú dokumenty, informácií o všeobecne uplatňovaných povinnostiach a akýchkoľvek doplnkových dokumentov.

13. „Inovácia“ je zavedenie nového alebo významne vylepšeného výrobku, služby alebo procesu vrátane, ale nie výlučne, výrobných, stavebných alebo konštrukčných procesov, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizácie pracovného miesta alebo vonkajších vzťahov, okrem iného s cieľom pomôcť riešiť spoločenské výzvy alebo podporiť stratégiu Európa 2020.

Článok 6

Verejní obstarávatelia

1.  Na účely tejto smernice sú „verejní obstarávatelia“ štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou či viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré sú iné než tie orgány, inštitúcie alebo združenia, ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v prílohe II a udeľujú koncesiu na vykonávanie jednej z týchto činností.

2.  Medzi „regionálne orgány“ patria všetky orgány administratívnych jednotiek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ( 1 ), ktorých neúplný zoznam sa uvádza v nomenklatúre NUTS 1 a 2.

3.  Medzi „miestne orgány“ patria všetky orgány administratívnych jednotiek na úrovni NUTS 3 a menších administratívnych jednotiek podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003.

4.  „Verejnoprávne inštitúcie“ sú inštitúcie, ktoré majú všetky tieto charakteristické znaky:

a) sú zriadené na osobitný účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom záujme, pričom nemajú priemyselnú ani komerčnú povahu;

b) majú právnu subjektivitu a

c) sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo ich riadenie podlieha dohľadu týchto inštitúcií alebo orgánov; alebo majú správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov vymenovali štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné verejnoprávne inštitúcie.

Článok 7

Obstarávatelia

1.  Na účely tejto smernice sú „obstarávatelia“ subjekty, ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v prílohe II a udeľujú koncesie na vykonávanie jednej z týchto činností a ktoré sú jedným z týchto subjektov:

a) štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia vytvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jedným alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami;

b) verejné podniky vymedzené v odseku 4 tohto článku;

c) subjekty s výnimkou subjektov uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku, ktoré ale fungujú na základe osobitných alebo výlučných práv udelených na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II.

2.  Subjekty, ktorým boli udelené osobitné alebo výlučné práva na základe postupu, v rámci ktorého sa zabezpečilo primerané zverejnenie, a ak sa pri udeľovaní týchto práv vychádzalo z objektívnych kritérií, nepredstavujú „obstarávateľov“ v zmysle odseku 1 písm. c). Takéto postupy zahŕňajú:

a) postupy obstarávania s predchádzajúcou výzvou na súťaž v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ ( 2 ) a smernicou 2014/25/EÚ, smernicou 2009/81/ES alebo touto smernicou;

b) postupy podľa iných právnych aktov Únie uvedené v prílohe III, ktorými sa zaistí primeraná predchádzajúca transparentnosť udeľovania povolení na základe objektívnych kritérií.

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48 prijať delegované akty týkajúce sa zmien zoznamu právnych aktov Únie uvedeného v prílohe III, keď sú tieto zmeny nevyhnutné z dôvodu zrušenia alebo zmeny týchto aktov alebo z dôvodu prijatia nových aktov.

4.  „Verejný podnik“ je akýkoľvek podnik, v ktorom môžu verejní obstarávatelia priamo alebo nepriamo vykonávať dominantný vplyv na základe svojho vlastníctva tohto podniku, finančnej účasti v ňom alebo pravidiel, ktorými sa spravuje.

Dominantný vplyv na strane verejných obstarávateľov sa predpokladá v každom z nasledujúcich prípadov, v ktorých títo verejní obstarávatelia priamo alebo nepriamo:

a) vlastnia väčšinu upísaného kapitálu podniku;

b) kontrolujú väčšinu hlasov spojených s akciami emitovanými podnikom;

c) môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

Článok 8

Finančný limit a metódy výpočtu predpokladanej hodnoty koncesií

1.  Táto smernica sa vzťahuje na koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako ►M2  5 548 000 EUR ◄ .

2.  Hodnotou koncesie je celkový obrat koncesionára vytvorený počas trvania zmluvy bez DPH, ktorý predpokladá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ako protiplnenie za stavebné práce a služby, ktoré sú predmetom koncesie, ako aj za dodania tovaru, ktoré s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisia.

Tento predpoklad je platný v okamihu, v ktorom sa zasiela oznámenie o koncesii, alebo v prípade, ak sa takýto oznam nezasiela, v okamihu, v ktorom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ začína postup udeľovania koncesie, napríklad v prípade potreby oslovením hospodárskych subjektov v súvislosti s koncesiami.

Na účely odseku 1, ak je hodnota koncesie v čase udelenia o 20 % vyššia ako jej predpokladaná hodnota, smerodajnom výškou je hodnota koncesie v čase udelenia.

3.  Predpokladaná hodnota koncesie sa vypočíta použitím objektívnej metódy špecifikovanej v súťažných podkladoch ku koncesii. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri výpočte predpokladanej hodnoty koncesie prípadne zohľadnia najmä:

a) hodnotu každej formy opcie a každé predĺženie trvania koncesie;

b) príjmy z úhrady poplatkov a pokút používateľmi stavieb alebo služieb okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa;

c) platby alebo akékoľvek iné finančné výhody v akejkoľvek forme, ktoré poskytol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo akýkoľvek iný orgán verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície;

d) hodnota grantov alebo akýchkoľvek iných finančných výhod v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesie;

e) príjmy z predaja akýchkoľvek aktív, ktoré sú súčasťou koncesie;

f) hodnota všetkého tovaru a služieb, ktoré dajú koncesionárovi k dispozícii verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, a to za predpokladu, že sú nevyhnutné pre uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb;

g) akékoľvek ceny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.

4.  Výber metódy použitej na výpočet predpokladanej hodnoty koncesie sa nevykoná so zámerom vylúčiť ju z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Koncesia sa nesmie rozdeliť tak, aby to bránilo jej zahrnutiu do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou prípadov, keď je to opodstatnené z objektívnych dôvodov.

5.  Ak môžu byť výsledkom navrhovanej stavebnej práce alebo navrhovaného poskytnutia služieb koncesie udeľované formou samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

6.  Ak sa súhrnná hodnota častí rovná finančnému limitu stanovenému v tomto článku alebo ho prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na udeľovanie každej časti koncesie.

Článok 9

Revízia finančného limitu

1.  Komisia počnúc 30. júnom 2013 každé dva roky overí, či finančný limit stanovený v článku 8 ods. 1 zodpovedá finančnému limitu stanovenému v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“) pre koncesie na stavebné práce, a v prípade potreby ho zreviduje v súlade s týmto článkom.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v Dohode o vládnom obstarávaní (GPA) Komisia pri výpočte výšky tohto finančného limitu vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára. Takto zrevidovaná výška finančného limitu sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc EUR, aby sa zabezpečilo, že platný finančný limit stanovený v GPA a vyjadrený v ZPČ bude dodržaný.

2.  Komisia počnúc 1. januárom 2014 každé dva roky určuje v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, výšku finančného limitu uvedeného v článku 8 ods. 1 zrevidovanú podľa odseku 1 tohto článku.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v GPA vychádza určovanie týchto limitov z priemerných denných hodnôt týchto mien zodpovedajúcich príslušnému finančnému limitu vyjadrenému v eurách za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára.

3.  Komisia uverejní zrevidovaný finančný limit uvedený v odseku 1, jeho zodpovedajúcu hodnotu v národných menách podľa odseku 2 prvého pododseku a hodnotu určenú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra nasledujúceho po ich revízii.

4.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 48 s cieľom prispôsobiť metodiku stanovenú v odseku 1 druhom pododseku tohto článku akýmkoľvek zmenám metodiky stanovenej v GPA, pokiaľ ide o revíziu finančného limitu uvedeného v článku 8 ods. 1 a určenie zodpovedajúcich hodnôt v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, podľa odseku 2 tohto článku.

Komisia je takisto oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 48 s cieľom zrevidovať finančný limit uvedený v článku 8 ods. 1 podľa odseku 1 tohto článku.

5.  V prípade potreby revízie uvedeného finančného limitu, a ak časové obmedzenia bránia použitiu postupu stanoveného v článku 48, keďže ide o vážne naliehavé dôvody, na delegované akty prijaté podľa odseku 4 druhého pododseku tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 49.Oddiel II

Vylúčenia

Článok 10

Vylúčenia vzťahujúce sa na koncesie udeľované verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby udelené verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uvedenému v článku 7 ods. 1 písm. a) alebo ich združeniu na základe výlučného práva.

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby udelené hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so ZFEÚ a právnymi aktmi Únie stanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh, ktoré sa uplatňujú na činnosti uvedené v prílohe II.

2.  Odchylne od odseku 1 druhého pododseku tohto článku, ak odvetvové právne predpisy Únie uvedené v uvedenom pododseku nestanovujú povinnosti transparentnosti špecifické pre dané odvetvie, uplatňuje sa článok 32.

Ak členský štát udelí hospodárskemu subjektu výlučné právo na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II, do jedného mesiaca od udelenia takéhoto výlučného práva o tom informuje Komisiu.

3.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ( 3 ), ani na koncesie na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007.

4.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný udeliť alebo zorganizovať v súlade s postupmi, ktoré sa líšia od postupov stanovených v tejto smernici a ktoré stanovuje ktorýkoľvek z týchto nástrojov alebo subjektov:

a) právny nástroj vytvárajúci medzinárodné právne záväzky, ako je medzinárodná dohoda uzavretá v súlade so ZFEÚ o fungovaní Európskej únie medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo ich nižšími celkami, ktorá sa vzťahuje na stavebné práce, tovar alebo služby určené na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu jej signatármi;

b) medzinárodná organizácia.

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ udeľuje v súlade s pravidlami obstarávania stanovenými medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak dotknuté koncesie plne financuje táto organizácia alebo inštitúcia. V prípade koncesií, ktoré z väčšej časti spolufinancuje medzinárodná organizácia alebo medzinárodná finančná inštitúcia, sa zmluvné strany dohodnú na uplatniteľných postupoch obstarávania.

Členské štáty oznámia všetky právne nástroje uvedené v písmene a) prvého pododseku tohto odseku Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie uvedeným v článku 50.

Tento odsek sa nevzťahuje na koncesie v oblasti obrany a bezpečnosti uvedené v smernici 2009/81/ES.

5.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie v oblastiach obrany a bezpečnosti uvedené v smernici 2009/81/ES, na ktoré sa vzťahujú:

a) osobitné procesné pravidlá podľa medzinárodnej dohody alebo dohovoru uzavretého medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami;

b) osobitné procesné pravidlá podľa uzavretej medzinárodnej dohody alebo dohovoru o umiestnení vojsk týkajúceho sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;

c) osobitné procesné pravidlá medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre vlastné potreby, a ani na koncesie, ktoré musí členský štát udeliť v súlade s týmito pravidlami.

6.  Táto smernica sa uplatňuje na udeľovanie koncesií v oblasti obrany a bezpečnosti, ako sa uvádza v smernici 2009/81/ES, s výnimkou:

a) koncesií, v prípade ktorých by uplatnenie tejto smernice zaväzovalo členský štát poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považuje za odporujúce základným záujmom jeho bezpečnosti; alebo ktorých obstarávanie a plnenie sú vyhlásené za tajné alebo musia byť sprevádzané osobitnými bezpečnostnými opatreniami v súlade s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami daného členského štátu za predpokladu, že tento členský štát určil, že dotknuté základné záujmy nemožno zaručiť menej rušivými opatreniami, akými sú opatrenia uvedené v odseku 7;

b) koncesií udelených v rámci programu spolupráce uvedeného v článku 13 písm. c) smernice 2009/81/ES;

c) koncesií, ktoré udeľuje vláda inej vláde a ktoré sa týkajú stavebných prác a služieb priamo spojených s vojenským alebo citlivým vybavením, alebo stavebných prác a služieb špecificky určených na vojenské účely, alebo stavebných prác a služieb citlivého charakteru;

d) koncesií udelených v tretej krajine, ktoré sa plnia v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Únie, ak si operačné potreby vyžadujú, aby sa tieto koncesie uzavreli s hospodárskymi subjektmi nachádzajúcimi sa v oblasti operácií, a

e) koncesií inak vyňatých podľa tejto smernice.

7.  Táto smernica sa nevzťahuje na koncesie, ktoré inak nie sú vyňaté z jej pôsobnosti podľa odseku 6, pokiaľ nemôže byť zaručená ochrana základných bezpečnostných záujmov členského štátu menej rušivými opatreniami, napríklad stanovením požiadaviek zameraných na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sprístupňuje počas postupu udeľovania koncesie, ako sa stanovuje v tejto smernici.

8.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby, ktorých predmetom je/sú:

a) nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností akýmkoľvek finančným spôsobom, alebo ktoré sa týkajú s nimi súvisiacich práv;

b) nadobudnutie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu určeného pre audiovizuálne mediálne služby alebo rozhlasové mediálne služby, ktoré udeľujú poskytovatelia audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb, alebo koncesie na vysielací čas alebo poskytovania programov, ktoré sa udeľujú poskytovateľom audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb. Na účely tohto písmena majú výrazy „audiovizuálne mediálne služby“ a „poskytovatelia mediálnych služieb“ rovnaký význam ako v článku 1 ods. 1 písm. a) a d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ ( 4 ). Výraz „program“ má rovnaký význam ako v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice, ale zahŕňa aj rozhlasové programy a rozhlasové programové materiály. Okrem toho, na účely tohto ustanovenia má výraz „programový materiál“ rovnaký význam ako výraz „program“;

c) rozhodcovské a zmierovacie služby;

d) ktorékoľvek z týchto právnych služieb:

i) právne zastupovanie klienta právnikom v zmysle článku 1 smernice Rady 77/249/EHS ( 5 ):

 v rozhodcovskom alebo zmierovacom konaní vedenom v členskom štáte, v tretej krajine alebo pred medzinárodným rozhodcovským alebo zmierovacím súdom, alebo

 v súdnom konaní pred súdnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej moci členského štátu alebo tretej krajiny alebo pred medzinárodnými súdnymi orgánmi alebo inštitúciami;

ii) právne poradenstvo poskytnuté pri príprave akéhokoľvek konania uvedeného v bode i) tohto písmena, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania, a to za predpokladu, že poradenstvo poskytuje právnik v zmysle článku 1 smernice 77/249/EHS;

iii) služby spočívajúce v osvedčovaní a overovaní listín, ktoré musia poskytovať notári;

iv) právne služby, ktoré poskytujú správcovia alebo vymenovaní opatrovníci alebo iné právne služby, ktorých poskytovateľov určil súdny orgán v dotknutom členskom štáte alebo ktorí sú na základe práva určení na vykonávanie osobitných úloh pod dohľadom takýchto súdnych orgánov;

v) iné právne služby, ktoré sú v dotknutom členskom štáte spojené, aj keď len príležitostne, s výkonom úradnej moci;

e) finančné služby spojené s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ( 6 ), služby centrálnych bánk a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu;

f) pôžičky bez ohľadu na spojenie s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov;

g) služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktoré poskytujú neziskové organizácie alebo združenia a na ktoré sa vzťahujú tieto kódy CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 s výnimkou služieb prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami;

h) služby týkajúce sa politickej kampane, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6, ak ich udeľuje politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou.

9.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby týkajúce sa lotérií, na ktoré sa vzťahuje kód CPV 92351100-7, ktoré členský štát udelil hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva. Na účely tohto odseku sa pojem výlučné právo nevzťahuje na výlučné práva uvedené v článku 7 ods. 2.

Udelenie takéhoto výlučného práva podlieha uverejneniu v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie udeľované obstarávateľmi na vykonávanie ich činností v tretej krajine, a to za podmienok nezahŕňajúcich fyzické používanie siete alebo geografickej oblasti v rámci Únie.

Článok 11

Osobitné vylúčenia v oblasti elektronickej komunikácie

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktorých hlavným účelom je umožniť verejným obstarávateľom, aby poskytovali alebo využívali verejné komunikačné siete alebo aby poskytovali verejnosti jednu alebo viaceré elektronické komunikačné služby.

Na účely tohto článku pojmy „verejná komunikačná sieť“ a „elektronická komunikačná služba“ majú rovnaký význam ako v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES ( 7 ).

Článok 12

Osobitné vylúčenia v oblasti vodného hospodárstva

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré sa udeľujú:

a) na poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí za účelom poskytovania služby verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou pitnej vody;

b) dodávaním pitnej vody do týchto sietí.

2.  Táto smernica sa rovnako nevzťahuje na koncesie, ak sú spojené s činnosťou uvedenou v odseku 1 a ktorých predmetom je jeden alebo oba z týchto predmetov:

a) projekty využívania vodnej energie, zavlažovanie alebo odvodňovanie pôdy, za predpokladu, že objem vody určený na zásobovanie pitnou vodou predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody, ktorá je k dispozícii na základe takýchto projektov alebo prostredníctvom zavlažovacích či odvodňovacích zariadení, alebo

b) likvidácia a čistenie odpadových vôd.

Článok 13

Koncesie udelené pridruženému podniku

1.  Na účely tohto článku je „pridružený podnik“ každý podnik, ktorého ročné účtovné závierky sú konsolidované s ročnými účtovnými závierkami obstarávateľa v súlade s požiadavkami smernice 2013/34/EÚ.

2.  V prípade subjektov, na ktoré sa smernica 2013/34/EÚ nevzťahuje, je „pridružený podnik“ každý podnik, ktorý:

a) môže byť priamo alebo nepriamo predmetom dominantného vplyvu obstarávateľa;

b) môže vykonávať dominantný vplyv nad obstarávateľom alebo

c) spoločne s obstarávateľom podlieha dominantnému vplyvu iného podniku na základe vlastníctva, finančnej účasti alebo predpisov, ktorými sa riadi.

Na účely tohto odseku má „dominantný vplyv“ rovnaký význam ako v článku 7 ods. 4 druhom pododseku.

3.  Bez ohľadu na článok 17 a za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 4 tohto článku, sa táto smernica neuplatňuje na koncesie, ktoré udeľuje:

a) obstarávateľ pridruženému podniku alebo

b) spoločný podnik, ktorý vytvorilo výlučne niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností uvedených v prílohe II, podniku, ktorý je pridružený k jednému z týchto obstarávateľov.

4.  Odsek 3 sa uplatňuje na:

a) koncesie na služby, ak aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku za predchádzajúce tri roky, berúc do úvahy všetky služby, ktoré tento podnik poskytol, pochádza z poskytovania služieb obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený;

b) koncesie na stavebné práce, ak aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku za predchádzajúce tri roky, berúc do úvahy všetky stavebné práce, ktoré tento podnik uskutočnil, pochádza z poskytovania stavebných prác obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený.

5.  Ak nie je z dôvodu dátumu založenia pridruženého podniku alebo začatia činnosti k dispozícii obrat za predchádzajúce tri roky, postačuje, ak tento podnik preukáže, najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že obrat uvedený v odseku 4 písm. a) alebo b) je vierohodný.

6.  Ak rovnaké alebo podobné služby alebo stavebné práce poskytuje viac ako jeden podnik, ktorý je pridružený k obstarávateľovi, s ktorým tvorí hospodársku skupinu, percentuálne podiely uvedené v odseku 4 sa vypočítajú s prihliadnutím na celkový obrat pochádzajúci z poskytovania služieb alebo stavebných prác týmito pridruženými podnikmi.

Článok 14

Koncesie udelené spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, a ak bol spoločný podnik založený na vykonávanie príslušnej činnosti počas aspoň trojročného obdobia a ak sa v zakladacej listine spoločného podniku stanovuje, že obstarávatelia, ktorí ho tvoria, budú jeho súčasťou aspoň rovnaké obdobie, táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré udelil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a) spoločný podnik, ktorý vytvorilo výlučne niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností uvedených v prílohe II, jednému z týchto obstarávateľov, alebo

b) obstarávateľ takémuto spoločnému podniku, ktorého je súčasťou.

Článok 15

Oznamovanie informácií obstarávateľmi

Obstarávatelia oznámia Komisii, ak sú o to požiadaní, tieto informácie týkajúce sa uplatňovania článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14:

a) názvy príslušných podnikov alebo príslušných spoločných podnikov;

b) povahu a hodnotu dotknutých koncesií;

c) dôkaz, ktorý Komisia považuje za potrebný na preukázanie toho, že vzťah medzi podnikom alebo spoločným podnikom, ktorému sa koncesie udeľujú, a obstarávateľom je v súlade s požiadavkami článku 13 alebo 14.

Článok 16

Vylúčenie činností, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré udeľujú obstarávatelia, ak sa pre členský štát, v ktorom sa tieto koncesie majú plniť, podľa článku 35 smernice 2014/25/EÚ stanovilo, že táto činnosť je priamo vystavená hospodárskej súťaži v súlade s článkom 34 uvedenej smernice.

Článok 17

Koncesie medzi subjektmi v rámci verejného sektora

1.  Koncesia, ktorú udelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené tieto podmienky:

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;

b) viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) sa považuje za verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vykonávajúceho nad právnickou osobou kontrolu podobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle prvého pododseku písm. a) tohto odseku, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Uvedenú kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú samotnú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. a), udelí koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, za predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej sa udeľuje verejná koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.

3.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a), ktorý nad právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1 tohto článku, môže napriek tomu udeliť koncesiu uvedenej právnickej osobe koncesiu bez uplatnenia tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je podobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;

b) viac ako 80 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.

Na účely prvého pododseku písm. a) tohto odseku vykonávajú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) spoločnú kontrolu nad právnickou osobou, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. Jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov;

ii) títo verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a

iii) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.

4.  Na zmluvu uzavretú výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. a) sa táto smernica nevzťahuje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov;

b) vykonávanie takejto spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a

c) zúčastnení verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20 % činností, ktorých sa spolupráca týka;

5.  Na určenie percentuálneho podielu činností uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b), odseku 3 prvom pododseku písm. b) a odseku 4 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uvedenému v článku 7 ods. 1 písm. a) v súvislosti so službami, tovarom a stavebnými prácami za tri roky predchádzajúce udeleniu koncesie.

Ak v dôsledku dátumu založenia alebo začatia činnosti príslušnej právnickej osoby, verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo v dôsledku reorganizácie ich činnosti takýto obrat alebo alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady, nie je za predchádzajúce tri roky k dispozícii alebo už nie je relevantný, je postačujúce preukázať, najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že meranie činnosti je dôveryhodnéOddiel III

Všeobecné ustanovenia

Článok 18

Trvanie koncesie

1.  Trvanie koncesií musí byť obmedzené. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predpokladá toto trvanie na základe požadovaných stavebných prác alebo služieb.

2.  V prípade koncesií trvajúcich viac ako päť rokov nesmie maximálna dĺžka trvania koncesie prekročiť dobu, v súvislosti s ktorou by koncesionár mohol odôvodnene očakávať, že sa mu počas nej vrátia investície vynaložené na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb spolu s výnosom z investovaného kapitálu, a to pri zohľadnení investícií potrebných na dosiahnutie osobitných zmluvných cieľov.

Investície zohľadnené na účely výpočtu zahŕňajú počiatočné investície, ako aj investície vynaložené počas trvania koncesie.

Článok 19

Sociálne a iné osobitné služby

Na koncesie na sociálne a iné osobitné služby uvedené v prílohe IV, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sa vzťahujú iba povinnosti vyplývajúce z článku 31 ods. 3, článkov 32, 46 a 47.

Článok 20

Zmiešané zákazky

1.  Koncesie, ktorých predmetom sú stavebné práce aj služby, sa udeľujú v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na typ koncesie, ktorý charakterizuje hlavný predmet príslušnej zákazky.

V prípade zmiešaných koncesií pozostávajúcich čiastočne zo sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v zozname v prílohe IV a čiastočne z iných služieb sa hlavný predmet určí podľa príslušných služieb s vyššou predpokladanou hodnotou.

2.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne oddeliteľné, uplatňujú sa odseky 3 a 4. Ak jednotlivé časti danej zákazky nie sú objektívne oddeliteľné, uplatňuje sa odsek 5.

Ak sa na časť zákazky vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, uplatňuje sa článok 21 tejto smernice.

V prípade zákaziek určených na pokrytie viacerých činností, z ktorých sa na jednu vzťahuje príloha II tejto smernice alebo smernica 2014/25/EÚ, sa uplatniteľné ustanovenia určia podľa článku 22 tejto smernice a podľa článku 6 smernice 2014/25/EÚ.

3.  V prípade zákaziek, ktorých predmetom sú prvky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ako aj iné prvky, si verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu zvoliť možnosť zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti. Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa uplatňuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej samostatnej časti.

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, táto smernica sa uplatňuje, ak sa v odseku 4 tohto článku alebo v článku 21 neustanovuje inak, na vzniknutú zmiešanú zákazku, a to bez ohľadu na hodnotu častí, na ktoré by sa inak vzťahoval iný právny režim, a bez ohľadu na to, ktorý právny režim by sa na tieto časti inak vzťahoval.

4.  V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré obsahujú prvky koncesií, ako aj prvky verejných zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ, alebo zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/25/EÚ, sa zmiešaná zákazka zadá v súlade so smernicou 2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/25/EÚ.

5.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne neoddeliteľné, uplatniteľný právny režim sa určí na základe hlavného predmetu tejto zákazky.

V prípade, že takéto zákazky zahŕňajú prvky koncesie na služby a prvky zákazky na dodanie tovaru, sa hlavný predmet určí podľa toho, ktorá z predpokladaných hodnôt služieb alebo tovaru je vyššia.

Článok 21

Zákazky v rámci zmiešaného obstarávania zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

1.  V prípade zmiešaných zákaziek, ktorých predmetom sú prvky koncesie, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, a obstarávanie alebo iné prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, sa uplatňuje tento článok.

V prípade zákaziek určených na pokrytie viacerých činností, z ktorých sa na jednu vzťahuje príloha II tejto smernice alebo smernica 2014/25/EÚ, pričom na inú sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, sa uplatniteľné ustanovenia určia podľa článku 23 tejto smernice a článku 26 smernice 2014/25/EÚ.

2.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne oddeliteľné, verejní obstarávatelia a obstarávatelia si môžu zvoliť možnosť zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti alebo zadať jedinú zákazku.

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim je uplatniteľný na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej samostatnej časti.

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, na určenie uplatniteľného právneho režimu sa uplatnia tieto kritériá:

a) ak sa na časť danej zákazky vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo ak sa na jednotlivé časti vzťahuje článok 346 ZFEÚ a smernica 2009/81/ES, zákazka sa môže zadať bez uplatnenia tejto smernice, a to za predpokladu, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov;

b) ak sa na časť danej zákazky vzťahuje smernica 2009/81/ES, zákazka sa môže zadať v súlade s touto smernicou alebo v súlade so smernicou 2009/81/ES, a to za predpokladu, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov.

Rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa však nesmie prijať s cieľom vyňať zákazky z uplatňovania tejto smernice alebo smernice 2009/81/ES.

3.  Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne neoddeliteľné, zákazka sa môže zadať bez uplatnenia tejto smernice, ak zahŕňa prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ. Inak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže rozhodnúť zadať zákazku v súlade s touto smernicou alebo smernicou 2009/81/ES.

Článok 22

Zákazky, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a na iné činnosti

1.  Odchylne od článku 20 v prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na viacero činností, sa obstarávatelia môžu rozhodnúť zadať samostatné zákazky na účely každej jednotlivej činnosti alebo zadať jedinú zákazku. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatnú zákazku, rozhodnutie o tom, ktoré pravidlá sa uplatňujú na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej jednotlivej činnosti.

Bez ohľadu na článok 20, ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, uplatňujú sa odseky 2 a 3 tohto článku. Ak sa však na jednu z dotknutých činností vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, uplatňuje sa článok 23 tejto smernice.

Rozhodnutie medzi možnosťou zadať jedinú zákazku alebo zadať viacero samostatných zákaziek sa neprijme s cieľom vyňať zákazku alebo zákazky z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo prípadne smerníc 2014/24/EÚ alebo 2014/25/EÚ.

2.  Na zákazku, ktorá sa má vzťahovať na viacero činností, sa vzťahujú pravidlá uplatniteľné na činnosť, na ktorú je koncesia predovšetkým určená.

3.  V prípade zákaziek, pri ktorých nie je možné objektívne určiť, na ktorú činnosť sú predovšetkým určené, sa uplatniteľné pravidlá stanovia takto:

a) koncesia sa udelí v súlade s ustanoveniami tejto smernice uplatniteľnými na koncesie, ktoré udeľujú verejní obstarávatelia, ak sa na jednu z činností, na ktoré je zákazka určená, vzťahujú ustanovenia tejto smernice uplatniteľné na koncesie udeľované verejnými obstarávateľmi a na ostatné činnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto smernice uplatniteľné na koncesie udeľované obstarávateľmi;

b) zákazka sa zadá v súlade so smernicou 2014/24/EÚ, ak sa na jednu z činností, na ktoré je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ;

c) zákazka sa zadá v súlade s touto smernicou, ak sa na jednu z činností, na ktoré je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti sa nevzťahuje táto smernica, smernica 2014/24/EÚ ani smernica 2014/25/EÚ.

Článok 23

Koncesie, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a činnosti zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

1.  V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na viacero činností, si obstarávatelia môžu zvoliť možnosť zadania samostatných zákaziek na každú jednotlivú činnosť alebo zadania jedinej zákazky. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa vzťahuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej jednotlivej činnosti.

Bez ohľadu na článok 21, ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, uplatňuje sa odsek 2 tohto článku.

Rozhodnutie medzi možnosťou zadať jedinú zákazku a zadať viacero samostatných zákaziek sa však nesmie prijať s cieľom vyňať zákazku alebo zákazky z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo smernice 2009/81/ES.

2.  V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, a na ďalšiu činnosť, na ktorú sa vzťahuje:

a) článok 346 ZFEÚ alebo

b) smernica 2009/81/ES,

môže obstarávateľ:

i) v prípadoch uvedených v písmene a) zadať zákazku bez uplatnenia tejto smernice alebo

ii) v prípadoch uvedených v písmene b) zadať zákazku v súlade s touto smernicou alebo smernicou 2009/81/ES. Prvým pododsekom tohto odseku nie sú dotknuté finančné limity a vylúčenia stanovené v smernici 2009/81/ES.

Zákazky uvedené v písmene b), ktoré zahŕňajú tiež obstarávanie alebo iné prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ, sa môžu zadať bez uplatnenia tejto smernice.

Podmienkou pre uplatnenie tohto odseku však je, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov a že rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa neprijme s cieľom vyňať zákazky z uplatňovania tejto smernice.Oddiel IV

Osobitné situácie

Článok 24

Vyhradené koncesie

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti na postupoch udeľovania koncesií pre chránené dielne alebo hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb, alebo môžu zabezpečiť, aby sa takéto koncesie plnili v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov týchto dielní, hospodárskych subjektov alebo programov tvoria postihnutí alebo znevýhodnení pracovníci. Oznámenie o koncesii alebo v prípade koncesií na služby vymedzených v článku 19 predbežné oznámenie obsahuje odkaz na tento článok.

Článok 25

Služby v oblasti výskumu a vývoja

Táto smernica sa uplatňuje len na koncesie na služby v oblasti výskumu a vývoja, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5 za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a) prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na jeho využitie pri plnení jeho úloh a

b) odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.KAPITOLA II

Zásady

Článok 26

Hospodárske subjekty

1.  Hospodárske subjekty, ktoré sú podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sú usadené, oprávnené poskytovať príslušnú službu, nesmú byť odmietnuté len z dôvodu, že podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa zákazka udeľuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickou alebo právnickou osobou.

Od právnických osôb sa môže vyžadovať, aby uviedli v ponuke alebo v žiadosti mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí budú zodpovední za plnenie príslušnej zákazky.

2.  Postupov udeľovania koncesie sa môžu zúčastňovať skupiny hospodárskych subjektov vrátane dočasných združení. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia od nich nesmú vyžadovať, aby na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť mali konkrétnu právnu formu.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu v prípade potreby v súťažných podkladoch ku koncesii spresniť, ako skupiny hospodárskych subjektov splnia požiadavky týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v článku 38 za predpokladu, že je to opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané. Členské štáty môžu stanoviť štandardné podmienky pre spôsob, akým skupiny hospodárskych subjektov majú splniť tieto požiadavky. Opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané musia byť aj akékoľvek podmienky plnenia koncesie takýmito skupinami hospodárskych subjektov, ktoré sa líšia od podmienok stanovených pre individuálnych účastníkov.

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu od skupín hospodárskych subjektov vyžadovať, aby v prípade, že im bola zadaná zákazka, nadobudli konkrétnu právnu formu, pokiaľ je uvedená zmena nevyhnutná na uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 27

Nomenklatúry

1.  Pri akomkoľvek odkaze na nomenklatúry v kontexte udeľovania koncesií sa používa „spoločný slovník obstarávania (CPV)“ prijatý nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ( 8 ).

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48 prijať delegované akty s cieľom prispôsobiť kódy CPV uvedené v tejto smernici, keď sa zmeny v nomenklatúre CPV musia odzrkadliť v tejto smernici a za predpokladu, že z takýchto zmien nevyplýva úprava rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 28

Dôverný charakter

1.  Pokiaľ sa v tejto smernici alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na verejného obstarávateľa, a to predovšetkým v právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu k informáciám, neustanovuje iná úprava a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti v súvislosti so zverejňovaním udelených koncesií, ako aj v súvislosti s informáciami pre záujemcov a uchádzačov podľa článkov 32 a 40, verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytli hospodárske subjekty a ktoré tieto subjekty označili za dôverné vrátane, ale nie výlučne, technických alebo obchodných tajomstiev a dôverných aspektov ponúk.

Tento článok nebráni zverejneniu častí uzavretých zmlúv, ktoré nemajú dôverný charakter, vrátane akýchkoľvek následných zmien.

2.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pre hospodárske subjekty stanoviť požiadavky zamerané na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sprístupní v rámci postupu udeľovania koncesie.

Článok 29

Pravidlá platné v oblasti komunikácie

1.  S výnimkou prípadov, keď je použitie elektronických prostriedkov povinné podľa článku 33 ods. 2 a článku 34, si členské štáty alebo verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu pri akejkoľvek komunikácii a výmene informácií vybrať jeden alebo viaceré z nasledujúcich prostriedkov komunikácie:

a) elektronické prostriedky;

b) pošta alebo fax;

c) ústna komunikácia vrátane telefónu, pokiaľ ide o komunikáciu, ktorá nepredstavuje hlavné prvky postupu udeľovania koncesie a za predpokladu, že obsah ústnej komunikácie sa dostatočne zdokumentuje na trvalom nosiči;

d) osobné doručenie s písomným potvrdením prijatia.

Členské štáty môžu v prípade koncesií stanoviť povinnosť používať elektronické prostriedky komunikácie nad rámec povinností ustanovených v článku 33 ods. 2 a v článku 34.

2.  Zvolené prostriedky komunikácie musí byť všeobecne dostupné a nediskriminačné a nesmú obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k postupu udeľovania koncesie. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické parametre, musia byť interoperabilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri každej komunikácii, výmene a uchovávaní informácií zaistia zachovanie integrity údajov a dôvernosti žiadostí a ponúk. Obsah žiadostí a ponúk preskúmajú až po uplynutí lehoty na ich predloženie.HLAVA II

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA KONCESIÍ:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY A PROCESNÉ ZÁRUKYKAPITOLA I

Všeobecné zásady

Článok 30

Všeobecné zásady

1.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ slobodne organizuje postup vedúci k výberu koncesionára, pričom sa musí dodržať súlad s touto smernicou.

2.  Návrh postupu udeľovania koncesie rešpektuje zásady ustanovené v článku 3. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ počas postupu udeľovania koncesie predovšetkým neposkytuje informácie diskriminačným spôsobom, v dôsledku ktorého by niektorí záujemcovia alebo uchádzači mohli oproti iným získať výhodu.

3.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení koncesií dodržiavali uplatniteľné povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovených v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe X.

4.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 48 s cieľom zmeniť zoznam v prílohe X, ak je to potrebné, v záujme doplnenia nových medzinárodných dohôd, ktoré ratifikovali všetky členské štáty, alebo ak existujúce medzinárodné dohody, na ktoré sa odkazuje, už viac nie sú ratifikované všetkými členskými štátmi alebo sa inak zmenili, napríklad pokiaľ ide o ich rozsah pôsobnosti, obsah alebo označenie.

Článok 31

Oznámenia o koncesii

1.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ktorí chcú udeliť koncesiu, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o koncesii.

2.  Oznámenia o koncesii obsahujú informácie uvedené v prílohe V a prípadne aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za užitočné, v súlade s formátom štandardných vzorov.

3.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ktorí chcú udeliť koncesiu na sociálne a iné osobitné služby uvedené v prílohe IV, oznámia svoj zámer o plánovanom udelení koncesie prostredníctvom uverejnenia predbežného oznámenia. Tieto oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VI.

4.  Odchylne od odseku 1 sa od verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov nevyžaduje, aby oznámenie o koncesii uverejnili, ak stavebné práce alebo služby dokáže dodať, resp. poskytnúť iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a) cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu;

b) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž;

c) existencia výlučného práva;

d) ochrana práv duševného vlastníctva a iných výlučných práv, než sú tie, ktoré sú vymedzené v článku 5 bode 10.

Výnimky stanovené v prvom pododseku písmenách b), c) a d) sa uplatňujú len v prípadoch, keď neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov udeľovanie koncesie.

5.  Odchylne od odseku 1 sa od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nevyžaduje zverejnenie nového oznámenia o koncesii, ak neboli predložené žiadne žiadosti alebo ponuky či žiadne vhodné ponuky alebo vhodné žiadosti ako odpoveď na predchádzajúci postup udeľovania koncesie za predpokladu, že pôvodné podmienky udelenia koncesie sa podstatne nezmenili a že sa Komisii zaslala správa, ak o ňu požiada.

Na účely prvého pododseku sa ponuka považuje za nevhodnú, ak je vzhľadom na koncesiu irelevantná, pričom bez podstatných zmien nie je zjavne schopná uspokojiť potreby a požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch ku koncesii.

Na účely prvého pododseku sa žiadosť považuje za nevhodnú:

▼C1

a) ak dotknutý žiadateľ musí alebo môže byť vylúčený podľa článku 38 ods. 4 až 9 alebo ak nespĺňa podmienky účasti, ktoré podľa článku 38 ods. 1 stanovil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ;

▼B

b) ak žiadosti zahŕňajú aj ponuky, ktoré nie sú vhodné v zmysle druhého pododseku.

Článok 32

Oznámenia o udelení koncesie

1.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 33 najneskôr do 48 dní po udelení koncesie zašlú oznámenie o udelení koncesie s výsledkami postupu udeľovania koncesie. V prípade sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe IV sa však takéto oznámenia môžu zoskupiť na štvrťročnom základe. V takom prípade zašlú zoskupené oznámenia do 48 dní od skončenia každého štvrťroka.

2.  Oznámenia o udelení koncesie obsahujú informácie stanovené v prílohe VII alebo v prípade koncesií na sociálne a iné osobitné služby uvedené v prílohe IV informácie stanovené v prílohe VIII a uverejnia sa v súlade s článkom 33.

Článok 33

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

▼C1

1.  Oznámenie o koncesii, oznámenie o udelení koncesie a oznámenie uvedené v článku 43 ods. 1 druhom pododseku obsahujú informácie stanovené v prílohách V, VI, VII, VIII a XI a vo formáte štandardných vzorov vrátane štandardných vzorov pre korigendá.

▼B

Komisia stanoví tieto štandardné vzory prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 50.

2.  Oznámenia uvedené v odseku 1 sa vypracujú, elektronickými prostriedkami zašlú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie a uverejnia v súlade s prílohou IX. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie vydá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia a o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia a ktoré je dokladom o uverejnení. Oznámenia sa uverejnia najneskôr do piatich dní od ich zaslania. Náklady, ktoré vzniknú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie v súvislosti s uverejňovaním oznámení, znáša Únia.

3.  Oznámenia o koncesii sa uverejnia v plnom znení v jednom alebo viacerých úradných jazykoch inštitúcií Únie, ktorý si zvolí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Táto jazyková verzia alebo tieto jazykové verzie sú jediným autentickým textom alebo textami. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejňuje aj v ostatných úradných jazykoch inštitúcií Únie.

4.  Oznámenia o koncesii a oznámenia o udelení koncesie sa na vnútroštátnej úrovni neuverejnia pred uverejnením Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie s výnimkou prípadu, keď sa uverejnenie na úrovni Únie neuskutoční do 48 hodín po tom, čo Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie potvrdil, že verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi bolo doručené potvrdenie o prijatí oznámenia podľa odseku 2. Oznámenia o koncesii a oznámenia o udelení koncesie uverejnené na vnútroštátnej úrovni neobsahujú iné informácie, ako sú informácie uvedené v oznámeniach zaslaných Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, ale uvedie sa v nich dátum odoslania oznámenia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Článok 34

Elektronická dostupnosť súťažných podkladov ku koncesii

1.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia ponúknu neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom ku koncesii odo dňa uverejnenia oznámenia o koncesii, alebo ak oznámenie o koncesii neobsahuje výzvu na predloženie ponúk, odo dňa, v ktorom sa výzva na predloženie ponúk zaslala. V znení oznámenia o koncesii alebo týchto výziev sa uvedie internetová adresa, na ktorej sú tieto súťažné podklady ku koncesii dostupné.

2.  Ak za náležite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimočných bezpečnostných alebo technických dôvodov alebo v dôsledku osobitne citlivej povahy obchodných informácií, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú úroveň ochrany, neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k niektorým súťažným podkladom ku koncesii elektronickými prostriedkami nemožno ponúknuť, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponúk uvedú, že príslušné súťažné podklady ku koncesii sa zašlú inými než elektronickými prostriedkami a lehota na prijatie ponúk sa predĺži.

3.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia alebo príslušné organizačné zložky poskytnú všetkým žiadateľom alebo uchádzačom, ktorí sa zúčastňujú postupu udeľovania koncesie, doplňujúce informácie týkajúce sa súťažných podkladov ku koncesii najneskôr do šiestich dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná s dostatočným predstihom.

Článok 35

Boj proti korupcii a predchádzanie konfliktom záujmov

Členské štáty od verejných obstarávateľov a obstarávateľov vyžadujú, aby prijali vhodné opatrenia na boj proti podvodom, uprednostňovaniu a korupcii a aby účinne predchádzali konfliktom záujmov, zisťovali ich a naprávali konflikty záujmov vyplývajúce z vykonávania postupov udeľovania koncesie, a to s cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a zabezpečiť transparentnosť postupu udeľovania, ako aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a uchádzačmi.

Pojem konflikty záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď zamestnanci verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu udeľovania koncesií alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom udeľovania koncesie.

Pokiaľ ide o konflikty záujmov, prijaté opatrenia nesmú presahovať úroveň, ktorá je nevyhnutná na predchádzanie potenciálnym konfliktom záujmov alebo na odstránenie zisteného konfliktu záujmov.KAPITOLA II

Procesné záruky

Článok 36

Technické a funkčné požiadavky

1.  Technické a funkčné požiadavky vymedzujú charakteristické znaky stavebných prác alebo služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Uvádzajú sa v súťažných podkladoch ku koncesii.

Tieto charakteristické znaky môžu odkazovať aj na osobitný postup výroby alebo poskytovania požadovaných stavebných prác alebo služieb za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky a sú primerané jej hodnote a jej cieľom. Charakteristické znaky môžu zahŕňať napríklad úroveň kvality, úroveň plnenia environmentálnych a klimatických požiadaviek, požiadavky súvisiace na riešenie vhodné pre všetkých používateľov (vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím) a posúdenie zhody, výkonnosť, bezpečnosť alebo rozmery, terminológiu, symboly, skúšky a skúšobné metódy, označovanie a značky alebo pokyny pre používateľa.

2.  Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na konkrétnu značku alebo zdroj alebo na určitý postup, ktorý charakterizuje produkty alebo služby, ktoré poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitú výrobu, ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých podnikov alebo určitých produktov. Takýto odkaz sa povoľuje len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. Takýto odkaz je doplnený slovami „alebo rovnocenné“.

3.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesmie zamietnuť ponuku z toho dôvodu, že stavebné práce a služby, ktorých sa ponuka týka, nie sú v súlade s technickými a funkčnými požiadavkami, na ktoré odkazoval, ak uchádzač akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, rovnocenne uspokojujú technické a funkčné požiadavky.

Článok 37

Procesné záruky

1.  Koncesie sa udeľujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil v súlade s článkom 41, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) ponuka spĺňa minimálne požiadavky, ktoré v prípade potreby stanovil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ;

b) uchádzač spĺňa podmienky účasti uvedené v článku 38 ods. 1 a

c) uchádzač nie je v súlade s článkom 38 ods. 4 až 7 a na základe článku 38 ods. 9 vylúčený z postupu udeľovania.

Minimálne požiadavky uvedené v písmene a) zahŕňajú podmienky a charakteristické znaky (najmä technické, fyzické, funkčné a právne), ktoré by mala každá ponuka spĺňať alebo mať.

2.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie:

a) v oznámení o koncesii opis koncesie a podmienok účasti;

b) v oznámení o koncesii, vo výzve na predloženie ponúk alebo v iných súťažných podkladoch ku koncesii opis kritérií na vyhodnotenie ponúk a prípadne minimálne požiadavky, ktoré sa musia splniť.

3.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť na primeranú úroveň počet záujemcov alebo uchádzačov, a to za podmienky, že tak urobí transparentným spôsobom a na základe objektívnych kritérií. Počet vyzvaných záujemcov alebo uchádzačov musí byť dostatočný na zabezpečenie skutočnej súťaže.

4.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi všetkým účastníkom opis plánovaného organizovania postupu a orientačnú lehotu jeho ukončenia. Každá zmena sa oznámi všetkým účastníkom, a ak sa týka prvkov uverejnených v oznámení o koncesii, oznámi sa všetkým hospodárskym subjektom.

5.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zabezpečí náležité zaznamenanie všetkých etáp postupu, pričom použije prostriedky, ktoré považuje za vhodné, a to v súlade s článkom 28 ods. 1.

6.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže so záujemcami alebo uchádzačmi viesť rokovania. Počas týchto rokovaní sa nesmie zmeniť predmet koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne požiadavky.

Článok 38

Výber a kvalitatívne hodnotenie záujemcov

1.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia overia podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti a finančného a ekonomického postavenia záujemcov alebo uchádzačov, a to na základe vlastných vyhlásení, referencie alebo referencií, ktoré je potrebné predložiť ako dôkaz v súlade s požiadavkami uvedenými v oznámení o koncesii, ktoré musia byť nediskriminačné a primerané predmetu koncesie. Podmienky účasti sa vzťahujú na potrebu zabezpečiť schopnosť koncesionára plniť koncesiu a sú k nej primerané, pričom zohľadňujú predmet koncesie a účel zaručenia skutočnej hospodárskej súťaže.

2.  Hospodársky subjekt sa môže s cieľom splniť podmienky účasti stanovené v odseku 1, ak to prichádza do úvahy, a podmienky konkrétnej koncesie spoliehať na kapacity iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu svojich prepojení s nimi. Ak sa chce hospodársky subjekt spoliehať na kapacity iných subjektov, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukáže, že počas celého obdobia trvania koncesie bude mať k dispozícii potrebné zdroje, napríklad predložením záväzku týchto subjektov v uvedenom zmysle. Pokiaľ ide o finančné postavenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby hospodársky subjekt a uvedené subjekty boli spoločne zodpovední za plnenie zákazky.

3.  Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 26 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

4.  Verejní obstarávatelia a obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) vylúčia hospodársky subjekt z účasti na postupe udeľovania koncesie, ak zistili, že tento hospodársky subjekt bol právoplatným rozsudkom odsúdený z jedného z týchto dôvodov:

a) z dôvodu účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV ( 9 );

b) z dôvodu korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie ( 10 ) a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV ( 11 ), ako aj z dôvodu korupcie v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo hospodárskeho subjektu;

c) z dôvodu podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 12 ),

d) z dôvodu teroristických trestných činov alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, tak ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV ( 13 ), alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania alebo pokusu o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia;

e) z dôvodu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, tak ako sú vymedzené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES ( 14 );

f) z dôvodu detskej práce a iných foriem obchodovania s ľuďmi vymedzených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ ( 15 ).

Povinnosť vylúčiť hospodársky subjekt sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je osoba, ktorá bola právoplatným rozsudkom odsúdená, členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tohto hospodárskeho subjektu alebo ktorá má v tomto subjekte právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu.

Iní obstarávatelia ako sú uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) môžu vylúčiť hospodársky subjekt z účasti na postupe udeľovania koncesie, ak vedia, že tento hospodársky subjekt bol právoplatným rozsudkom odsúdený z jedného z dôvodov uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

5.  Z účasti na postupe udeľovania koncesie sa vylúči hospodársky subjekt, v prípade ktorého verejní obstarávatelia a obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) vedia, že tento hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, a ak bola táto skutočnosť potvrdená právoplatným a záväzným súdnym alebo správnym rozhodnutím v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej je usadený, alebo ustanoveniami členského štátu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) môžu okrem toho hospodársky subjekt vylúčiť alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby ho vylúčili, z účasti na postupe udeľovania koncesie, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Tento odsek sa viac neuplatňuje, ak hospodársky subjekt splnil svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo splatné príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií.

6.  Členské štáty môžu ustanoviť výnimku z povinného vylúčenia uvedeného v odsekoch 4 a 5, a to za výnimočných okolností, v prípade nadradených dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, akými sú napríklad verejné zdravie alebo ochrana životného prostredia.

Členské štáty môžu ustanoviť výnimku z povinného vylúčenia stanoveného v odseku 5 aj v prípade, ak by vylúčenie bolo jasne neprimerané, najmä ak neboli zaplatené len malé sumy daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo ak bol hospodársky subjekt informovaný o presnej sume, ktorú má zaplatiť, pretože porušil svoje povinnosti súvisiace s platením daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, v takom čase, že nemal možnosť prijať opatrenia, ktoré sú ustanovené v odseku 5 treťom pododseku, pred uplynutím lehoty na predloženie svojej žiadosti.

7.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu z účasti na udeľovaní koncesie vylúčiť alebo od nich môže členský štát požadovať, aby vylúčili ktorýkoľvek hospodárky subjekt, ak je splnené jedna z týchto podmienok:

a) ak môžu akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať porušenie uplatniteľných povinností uvedených v článku 30 ods. 3;

b) ak je daný hospodársky subjekt v úpadku alebo je v konkurze alebo v likvidácii, ak jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, ak voči nemu prebieha vyrovnávacie konanie, ak sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené alebo ak je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ však môže rozhodnúť, že nevylúči hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej z uvedených situácií, alebo od neho môže členský štát požadovať, aby nevylúčil takýto hospodársky subjekt, ak zistil, že príslušný hospodársky subjekt bude schopný plniť koncesiu, pričom sa zohľadnia uplatniteľné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti v prípade týchto situácií;

c) ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená jeho bezúhonnosť;

d) ak konflikt záujmov v zmysle článku 35 druhého odseku nemožno účinne napraviť inými, menej rušivými opatreniami;

e) ak má verejný obstarávateľ dostatočne vierohodné indície na to, aby mohol dospieť k záveru, že daný hospodársky subjekt uzavrel dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

f) ak hospodársky subjekt vykazuje závažné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej koncesie alebo predchádzajúcej zmluvy s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom v zmysle tejto smernice alebo smernice 2014/25/EÚ, čo viedlo k predčasnému ukončeniu tejto predchádzajúcej zmluvy, ku škodám alebo iným porovnateľným sankciám;

g) ak je hospodársky subjekt vinný zo závažného skreslenia predložených informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti, ak zadržal takéto informácie alebo nie je schopný predložiť požadované dokumenty na podporu takýchto informácií;

h) ak sa hospodársky subjekt usiloval o nenáležité ovplyvnenie rozhodovacieho procesu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, získanie dôverných informácií, ktoré mu v postupe udeľovania koncesie môžu poskytnúť nenáležité výhody, alebo z nedbalosti poskytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo udelenia koncesie;

i) ak sa v prípade koncesií v oblasti obrany a bezpečnosti, ako sa uvádza v smernici 2009/81/ES, v súvislosti s hospodárskym subjektom na základe akýchkoľvek dôkazných prostriedkov vrátane zdrojov chránených údajov, zistilo, že nie je dostatočne spoľahlivý na to, aby sa vylúčili riziká pre bezpečnosť členského štátu.

8.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vymedzení v článku 7 ods. 1 písm. a) kedykoľvek počas postupu vylúčia hospodársky subjekt, ak sa ukáže, že tento dotknutý hospodársky subjekt je vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred postupom alebo počas neho v jednej zo situácií uvedených v odseku 4 tohto článku a v prvom pododseku odseku 5 tohto článku.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu kedykoľvek počas postupu vylúčiť alebo od nich členské štáty môžu požadovať, aby vylúčili hospodársky subjekt, ak sa ukáže, že dotknutý hospodársky subjekt je vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred postupom alebo počas neho v jednej zo situácií uvedených v odseku 5 druhom pododseku a v odseku 7.

9.  Každý hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v odsekoch 4 a 7, môže poskytnúť dôkazy v tom zmysle, že opatrenia, ktoré tento hospodársky subjekt prijal, sú dostatočné na to, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie. Ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa z tohto postupu nevylúči.

Hospodársky subjekt musí na tento účel preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody spôsobenej trestným činom alebo pochybením, komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s vyšetrovacími orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú vhodné na to, aby sa zabránilo ďalším trestným činom alebo pochybeniam. Opatrenia prijaté hospodárskymi subjektmi sa posúdia, pričom sa zohľadní závažnosť trestného činu alebo pochybenia a ich konkrétne okolnosti. Ak sa dané opatrenia považujú za nedostatočné, dotknutý hospodársky subjekt dostane zoznam dôvodov tohto rozhodnutia.

Hospodársky subjekt, ktorý bol právoplatným rozsudkom vylúčený z účasti na postupe obstarávania alebo na postupe udeľovania koncesie, nie je oprávnený využiť počas obdobia vylúčenia vyplývajúceho z tohto rozsudku možnosť stanovenú v tomto odseku v členskom štáte, v ktorom je rozsudok účinný.

10.  Členské štáty prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právne predpisy Únie spresnia vykonávacie podmienky pre tento článok. Určia predovšetkým trvanie maximálneho obdobia vylúčenia, ak hospodársky subjekt neprijme žiadne opatrenia uvedené v odseku 9, aby preukázal svoju spoľahlivosť. Ak sa trvanie obdobia vylúčenia nestanovilo v právoplatnom rozsudku, toto obdobie nepresiahne päť rokov odo dňa odsúdenia na základe právoplatného rozsudku v prípadoch uvedených v odseku 4 a tri roky odo dňa príslušnej udalosti v prípadoch uvedených v odseku 7.

Článok 39

Lehoty na prijatie žiadostí o koncesiu a ponúk týkajúcich sa koncesie

1.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia pri stanovovaní lehôt na prijatie žiadostí alebo ponúk zohľadnia najmä zložitosť koncesie a čas potrebný na vypracovanie ponúk alebo žiadostí, a to bez toho, aby tým boli dotknuté minimálne lehoty uvedené v tomto článku.

2.  Ak možno žiadosti alebo ponuky predložiť až po obhliadke príslušného miesta alebo po preskúmaní súťažných podkladov k udeleniu koncesie vykonanom na mieste, stanovia sa lehoty na prijatie žiadostí o koncesiu alebo na prijatie ponúk tak, aby sa všetky dotknuté hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadostí alebo ponúk, pričom tieto lehoty budú v každom prípade dlhšie než minimálne lehoty stanovené v odsekoch 3 a 4.

3.  Minimálna lehota na prijatie žiadostí o koncesiu, bez ohľadu na to, či zahŕňajú ponuky, je 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o koncesii.

4.  Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, minimálna lehota na prijatie prvotných ponúk je 22 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk.

5.  Lehota na prijatie ponúk sa môže skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ akceptuje, že ponuky sa môžu predložiť elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 29.

Článok 40

Poskytovanie informácií záujemcom a uchádzačom

1.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ čo najskôr informuje každého záujemcu a uchádzača o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s udelením koncesie vrátane názvu úspešného uchádzača, dôvodov každého rozhodnutia zamietnuť jeho žiadosť alebo ponuku a dôvodov každého rozhodnutia neudeliť zákazku, v súvislosti s ktorou bolo uverejnené oznámenie o koncesii, alebo o opätovnom začatí postupu.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ okrem toho na žiadosť dotknutej strany čo najskôr a v každom prípade do 15 dní od prijatia písomnej žiadosti informuje každého uchádzača, ktorý predložil prípustnú ponuku, o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách vybranej ponuky.

2.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že neposkytne určité informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa zákazky, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo presadzovaniu práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných alebo súkromných, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi takýmito subjektmi.

Článok 41

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1.  Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v článku 3 a ktorými sa zaistí, že sa ponuky posudzujú v podmienkach účinnej hospodárskej súťaže, čo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožní určiť celkovú hospodársku výhodu.

2.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s predmetom koncesie a nedávajú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi neobmedzenú voľnosť výberu. Môžu okrem iného zahŕňať environmentálne a sociálne požiadavky a požiadavky súvisiace s inováciou.

Tieto kritériá sú sprevádzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ overí, či ponuky riadne spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

3.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie kritériá v zostupnom poradí významnosti.

Bez ohľadu na prvý odsek, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovačné riešenie s výnimočnou úrovňou funkčného plnenia, ktoré obozretný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol predvídať, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže výnimočne zmeniť poradie dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zohľadnil takéto inovačné riešenie. V uvedenom prípade verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti a vydá novú výzvu na predloženie ponúk, pričom rešpektuje minimálne lehoty uvedené v článku 39 ods. 4. Ak kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uverejnené v okamihu uverejnenie oznámenia o koncesii, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejní nové oznámenia o koncesii, pričom rešpektuje minimálne lehoty uvedené v článku 39 ods. 3.

Zmena poradia dôležitosti nesmie viesť k diskriminácii.HLAVA III

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA PLNENIA KONCESIÍ

Článok 42

Využívanie subdodávateľov

1.  Dodržiavanie povinností uvedených v článku 30 ods. 3 zo strany subdodávateľov sa zabezpečuje prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré prijímajú príslušné vnútroštátne orgány konajúce v rámci svojej zodpovednosti a pôsobnosti.

2.  V súťažných podkladoch ku koncesii môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača alebo žiadateľa žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol každú časť zákazky, ktorú má v úmysle zadať tretím stranám, ako aj všetkých navrhovaných subdodávateľov. Týmto odsekom nie je dotknutá zodpovednosť hlavného koncesionára.

3.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v prípade koncesií na stavebné práce a v súvislosti so službami, ktoré sa majú poskytnúť v zariadení pod dohľadom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, po udelení koncesie a najneskôr pri začatí plnenia koncesie od koncesionára požaduje, aby verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uviedol názov, kontaktné údaje a právnych zástupcov svojich subdodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb, ak sú v tom čase známi. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ od koncesionára požaduje, aby mu počas trvania koncesie oznámil akékoľvek zmeny týchto informácií, ako aj požadované informácie o všetkých nových subdodávateľoch, ktorí sa následne zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb.

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu členské štáty uložiť povinnosť poskytnúť požadované informácie priamo koncesionárovi.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňuje na dodávateľov tovaru.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu rozšíriť, alebo od nich môžu členské štáty vyžadovať, aby rozšírili povinnosti stanovené v prvom pododseku napríklad na:

a) iné koncesie na služby ako sú koncesie týkajúce sa služieb, ktoré sa majú poskytnúť v zariadeniach pod dohľadom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo na dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na koncesiách na stavebné práce alebo na koncesiách na služby;

b) subdodávateľov subdodávateľov koncesionára alebo ďalej na nižšie úrovne subdodávateľského reťazca;

4.  S cieľom zabrániť porušeniam povinností uvedených v článku 30 ods. 3 možno prijať vhodné opatrenia, napríklad:

a) ak vnútroštátne právo členského štátu ustanovuje mechanizmus spoločnej zodpovednosti subdodávateľov a koncesionára, dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa príslušné pravidlá uplatňovali v súlade s podmienkami stanovenými v článku 30 ods. 3;

b) verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu overiť, alebo členské štáty od nich môžu vyžadovať, aby overili, či existujú dôvody na vylúčenie subdodávateľov podľa článku 38 ods. 4 až 10. V takých prípadoch verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ od hospodárskeho subjektu vyžaduje, aby nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na povinné vylúčenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, alebo členský štát od nich môže vyžadovať, aby hospodársky subjekt nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na nepovinné vylúčenie.

5.  Členské štáty môžu v rámci vnútroštátneho práva ustanoviť prísnejšie pravidlá zodpovednosti.

6.  Členské štáty, ktoré si zvolili možnosť ustanoviť opatrenia podľa odseku 1 a 3, spresnia prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právo Únie podmienky vykonávania týchto opatrení. Členské štáty pritom môžu obmedziť ich uplatniteľnosť, napríklad vo vzťahu k niektorým typom zákaziek, niektorým kategóriám verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo hospodárskych subjektov alebo určitým sumám.

Článok 43

Úprava zmlúv počas ich platnosti

1.  Koncesie možno upraviť bez nového postupu udeľovania koncesie v súlade s touto smernicou v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak úpravy, bez ohľadu na ich peňažnú hodnotu, boli uvedené v pôvodných súťažných podkladoch ku koncesii v jasných, presných a jednoznačných doložkách o preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať doložky o revízii hodnoty, alebo o opciách. V takýchto doložkách sa uvádza rozsah a povaha možných úprav alebo možností, ako aj podmienky, za ktorých sa môžu použiť. Nestanovujú sa v nich úpravy ani možnosti, ktoré by menili celkovú povahu zákazky alebo rámcovej dohody;

b) v prípade doplňujúcich stavebných prác alebo služieb, ktoré poskytol pôvodný koncesionár a ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v pôvodnej koncesii, ak zmena koncesionára:

i) nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, akými sú požiadavky vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami obstaranými na základe pôvodnej koncesie, a

ii) spôsobila by verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

V prípade koncesií, ktoré udeľuje verejný obstarávateľ na účely vykonávania inej činnosti, než sú činnosti uvedené v prílohe II, však akékoľvek zvýšenie hodnoty nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesie. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, uvedené obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesmie byť obchádzanie tejto smernice;

c) ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predvídať;

ii) úpravou sa nemení celková povaha koncesie;

iii) v prípade koncesií, ktoré udeľuje verejný obstarávateľ na účely vykonávania inej činnosti než sú činnosti uvedené v prílohe II, akékoľvek zvýšenie hodnoty nie je vyššie ako 50 % hodnoty pôvodnej koncesie. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, toto obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesmie byť obchádzanie tejto smernice;

d) ak nový koncesionár nahrádza koncesionára, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pôvodne udelil koncesiu, v dôsledku jednej z týchto skutočností:

i) jednoznačnej doložky o preskúmaní alebo možnosti v súlade s písmenom a);

ii) iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá kvalitatívneho výberu, je univerzálnym alebo čiastočným nástupcom pôvodného koncesionára v dôsledku reštrukturalizácie podniku vrátane prevzatia, zlúčenia a splynutia alebo konkurzu, a to za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné podstatné úpravy koncesie a že zámerom nie je obchádzať uplatňovanie tejto smernice, alebo

iii) v prípade, že samotný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prevezme povinnosti hlavného koncesionára voči svojim subdodávateľom, ak sa táto možnosť ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

e) ak úpravy bez ohľadu na ich hodnotu nie sú podstatné v zmysle odseku 4.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí upravili koncesiu v prípadoch stanovených v písmenách b) a c) tohto odseku, uverejnia oznámenie v tomto zmysle v Úradnom vestníku Európskej únie. Takéto oznámenie obsahuje informácie stanovené v prílohe XI a uverejní sa v súlade s článkom 33.

2.  Okrem toho, a bez akejkoľvek potreby overiť, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 písm. a) až d), koncesie možno rovnako upraviť bez toho, aby bol potrebný nový postup udeľovania koncesie v súlade s touto smernicou, ak hodnota úpravy je nižšia ako obe tieto hodnoty:

i) finančný limit stanovený v článku 8 a

ii) 10 % hodnoty pôvodnej koncesie.

Úpravou sa však nesmie meniť celková povaha koncesie. V prípade vykonania viacerých úprav nasledujúcich po sebe sa hodnota posudzuje na základe čistej kumulatívnej hodnoty úprav nasledujúcich po sebe.

3.  Ak koncesia obsahuje doložku o indexácii, na účely výpočtu hodnoty uvedenej v odseku 2 a v odseku 1 písm. b) a c) je referenčnou hodnotou aktualizovaná hodnota. Ak koncesia neobsahuje doložku o indexácii, aktualizovaná hodnota sa vypočíta tak, že sa zohľadní priemerná inflácia v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

4.  Úprava koncesie počas jej platnosti sa považuje za podstatnú v zmysle odseku 1 písm. e), ak sa v jej dôsledku povaha koncesie podstatne líši od pôvodne udelenej koncesie. Úprava sa v každom prípade a bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 1 a 2, považuje za podstatnú, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a) úpravou sa zavádzajú podmienky, ktoré by v prípade, ak by boli súčasťou pôvodného postupu udeľovania koncesie, umožnili pripustenie iných ako pôvodne vybraných žiadateľov alebo akceptovanie inej ako pôvodne akceptovanej ponuky, alebo by do postupu udeľovania koncesie prilákali ďalších účastníkov;

b) úpravou sa mení ekonomická rovnováha koncesie v prospech koncesionára spôsobom, ktorý nebol stanovený v pôvodnej koncesii;

c) úpravou sa značne rozširuje rozsah pôsobnosti koncesie;

d) ak nový koncesionár nahradí koncesionára, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pôvodne udelil koncesiu v iných prípadoch, než sú prípady ustanovené v odseku 1 písm. d).

5.  V prípade iných úprav ustanovení koncesie počas jej platnosti než sú úpravy ustanovené v odsekoch 1 a 2 je potrebný nový postup udeľovania koncesie v súlade s touto smernicou.

Článok 44

Vypovedanie koncesií

Členské štáty zaistia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali za podmienok určených v platnom vnútroštátnom práve možnosť vypovedať koncesiu počas jej platnosti, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a) došlo k zmene koncesie, ktorá by si vyžadovala nový postup udeľovania koncesie podľa článku 43;

b) koncesionár bol v čase udelenia koncesie v jednej zo situácií uvedených v článku 38 ods. 4 a mal byť preto vylúčený z postupu udeľovania koncesie;

c) Súdny dvor Európskej únie v konaní podľa článku 258 ZFEÚ stanoví, že členský štát si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušný danému členskému štátu udelil príslušnú koncesiu bez toho, aby splnil povinnosti stanovené v zmluvách a v tejto smernici.

Článok 45

Monitorovanie a podávanie správ

1.  S cieľom zaistiť správne a účinné vykonávanie členské štáty zabezpečia, aby aspoň úlohy stanovené v tomto článku plnil jeden alebo viaceré orgány alebo štruktúry. Komisii oznámia všetky orgány alebo štruktúry príslušné na plnenie týchto úloh.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovanie pravidiel udeľovania koncesií monitorovalo. V prípade, že monitorovacie orgány alebo štruktúry zistia konkrétne porušenie, akým je napríklad podvod, korupcia, konflikt záujmov a iné závažné nezrovnalosti, alebo systémové problémy, sú oprávnené oznámiť tieto porušenia alebo problémy vnútroštátnym kontrolným orgánom, súdnym orgánom alebo iným príslušným orgánom či štruktúram, ako napríklad ombudsmanovi, národným parlamentom alebo ich výborom.

3.  Výsledky monitorovania podľa odseku 2 sa sprístupnia verejnosti vhodnými informačnými prostriedkami.

Komisia môže nie častejšie ako každé tri roky požiadať členské štáty, aby predložili správu o monitorovaní, v ktorej sa uvedie prehľad najčastejších príčin nesprávneho uplatňovania pravidiel udeľovania koncesií, vrátane možných štrukturálnych alebo opakujúcich sa problémov pri uplatňovaní pravidiel, vrátane možných prípadov podvodov a iného nezákonného správania.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie a usmernenia týkajúce sa výkladu a uplatňovania práva Únie v oblasti udeľovania koncesií boli bezodplatne dostupné na pomoc verejným obstarávateľom, obstarávateľom a hospodárskym subjektom pri správnom uplatňovaní pravidiel Únie.HLAVA IV

ZMENY SMERNÍC 89/665/EHS A 92/13/EHS

Článok 46

Zmeny smernice 89/665/EHS

Smernica 89/665/EHS sa mení takto:

1. V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ ( *1 ), pokiaľ tieto zákazky nie sú v súlade s článkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 a 37 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Táto smernica sa vzťahuje takisto na koncesie udelené verejnými obstarávateľmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ ( *2 ), pokiaľ tieto koncesie nie sú v súlade s článkami 10, 11, 12, 17 a 25 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zákazky, rámcové dohody, koncesie na stavebné práce a služby a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že týmito rozhodnutiami sa porušilo právo Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2. V článku 2a sa odsek 2 sa mení takto:

a) Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, sa nemôže zmluva uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.“

b) Vo štvrtom pododseku sa prvá zarážka nahrádza takto:

„– zhrnutie relevantných dôvodov uvedené v článku 55 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ s výhradou článku 55 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou článku 40 ods. 2 uvedenej smernice, a“.

3. Článok 2b sa mení takto:

a) V prvom odseku:

i) písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) ak smernica 2014/24/EÚ alebo prípadne smernica 2014/23/EÚ nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie;“

ii) písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) v prípade zmluvy zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle článku 33 smernice 2014/24/EÚ a v prípade jednotlivej zákazky zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 34 uvedenej smernice.“

b) V druhom odseku sa prvá a druhá zarážka nahrádzajú takto:

„— došlo k porušeniu článku 33 ods. 4 písm. c) alebo článku 34 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ a

 odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v článku 4 smernice 2014/24/EÚ.“

4. V článku 2c sa slová „smernice 2004/18/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

5. Článok 2d sa mení takto:

a) V odseku 1:

i) písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) ak verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné v súlade so smernicou 2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ;“

ii) v písmene b) sa slová „smernice 2004/18/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

b) V odseku 4 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„— verejný obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ,“.

c) V odseku 5 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„– verejný obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 33 ods. 4 písm. c) alebo článkom 34 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ,“

6. V článku 2f ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) pred uplynutím najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď:

 verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o výsledku verejného obstarávania v súlade s článkami 50 a 51 smernice 2014/24/EÚ alebo článkami 31 a 32 smernice 2014/23/EÚ za predpokladu, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

 verejný obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy, a to za predpokladu, že tieto informácie obsahujú zhrnutie relevantných dôvodov stanovených v článku 55 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ s výhradou článku 55 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou článku 40 ods. 2 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b prvom odseku písm. c) tejto smernice;“.

7. V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Komisia môže uplatniť postup stanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadávania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, došlo k závažnému porušeniu práva Únie v oblasti verejného obstarávania.“

Článok 47

Zmeny smernice 92/13/EHS

Smernica 92/13/EHS sa mení takto:

1. V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ ( *3 ), pokiaľ tieto zákazky nie sú v súlade s článkami 18 až 24, článkami 27 až 30, článkom 34 alebo 55 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby, koncesie na stavebné práce a služby, rámcové dohody a dynamické obstarávacie systémy.

Táto smernica sa vzťahuje takisto na koncesie udelené obstarávateľmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ ( *4 ), pokiaľ tieto koncesie nie sú v súlade s článkami 10, 12, 13, 14, 16, 17 a 25 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že týmito rozhodnutiami sa porušilo právo Únie v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2. V článku 2a sa odsek 2 mení takto:

a) Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, sa zmluva nemôže uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.“

b) V štvrtom pododseku sa prvá zarážka nahrádza takto:

„— zhrnutie relevantných dôvodov uvedené v článku 75 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ s výhradou ustanovení článku 75 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou ustanovení článku 40 ods. 2 uvedenej smernice, a“.

3. Článok 2b sa mení takto:

a) V prvom odseku:

i) písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) ak sa v smernici 2014/25/EÚ alebo prípadne v smernici 2014/23/EÚ nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;“

ii) písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) v prípade jednotlivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 52 smernice 2014/25/EÚ.“

b) V druhom odseku sa prvá a druhá zarážka nahrádzajú takto:

„— došlo k porušeniu článku 52 ods. 6 smernice 2014/25/EÚ a

 odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v článku 15 smernice 2014/25/EÚ.“

4. V článku 2c sa slová „smernice 2004/17/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

5. Článok 2d sa mení takto:

a) V odseku 1:

i) písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) ak obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné podľa smernice 2014/23/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ;“

ii) v písmene b) sa slová „smernice 2004/17/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

b) V odseku 4 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„— obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2014/25/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ;“.

c) V odseku 5 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„— obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 52 ods. 6 smernice 2014/25/EÚ,“.

6. V článku 2f ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) Pred uplynutím najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď:

 obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky v súlade s článkami 70 a 71 smernice 2014/25/EÚ alebo s článkami 31 a 32 smernice 2014/23/EÚ za predpokladu, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenia rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

 obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy za predpokladu, že tieto informácie obsahujú zhrnutie relevantných dôvodov uvedené v článku 75 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ s výhradou článku 75 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou článku 40 ods. 2 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b prvom odseku písm. c) tejto smernice;“.

7. V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Komisia môže uplatniť postup stanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že počas postupu zadávania zákazky, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, alebo vo vzťahu k článku 26 ods. 1 písm. a) smernice 2014/25/EÚ v prípade obstarávateľov, na ktorých sa dané ustanovenie uplatňuje, došlo k závažnému porušeniu práva Únie v oblasti obstarávania.“HLAVA V

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 4, článku 27 ods. 2 a článku 30 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 17. apríla 2014.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 4, článku 27 ods. 2 a článku 30 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 4, článku 27 ods. 2 a článku 30 ods. 4 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 49

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa pod podmienkou, že sa voči nim nevznesie námietka v súlade s odsekom 2. V oznámení Európskemu parlamentu a Rade o delegovanom akte sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 50

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený rozhodnutím Rady 71/306/EHS ( 16 ). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 51

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. apríla 2016. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 52

Prechodné ustanovenia

Odkazy na článok 1 ods. 3 písm. a) a b) smernice 2004/17/ES a článok 1 ods. 3 a 4 a hlavu III smernice 2004/18/ES sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 53

Monitorovanie a podávanie správ

Komisia posúdi ekonomický vplyv na vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o také faktory, ako je napríklad cezhraničné zadávanie zákaziek a transakčné náklady, vyplývajúci z uplatňovania finančných limitov stanovených v článku 8 a Európskemu parlamentu a Rade podá príslušnú správu do 18. apríla 2019. Primeranosť výšky finančných limitov sa preskúma v rámci rokovaní na základe GPA, pričom sa zohľadní vplyv inflácie a transakčné náklady. Komisia v prípade, že je to možné a vhodné, zváži návrh na zvýšenie finančných limitov uplatniteľných na základe GPA počas ďalšieho kola rokovaní.

V prípade akýchkoľvek zmien finančných limitov uplatniteľných na základe GPA Komisia, keď to prichádza do úvahy, v následnosti na správu predloží legislatívny návrh, ktorým sa zmenia finančné limity stanovené v tejto smernici.

Komisia posúdi aj ekonomický vplyv vylúčení stanovených v článku 12 na vnútorný trh, pričom zohľadní osobitné štruktúry odvetvia vodného hospodárstva, a Európskemu parlamentu a Rade podá príslušnú správu do 18. apríla 2019.

Komisia preskúma fungovanie tejto smernice a na základe informácií, ktoré členské štáty poskytnú v súlade s článkom 45 ods. 3, podá Európskemu parlamentu a Rade správu do 18. apríla 2021 a následne každých päť rokov.

Komisia sprístupní verejnosti výsledky preskúmania vykonaného v súlade so štvrtým odsekom.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica sa neuplatňuje na udeľovanie koncesií ponúkaných alebo udelených pred 17. aprílom 2014.

Článok 55

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA IZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 BODE 7 (1)

NACE Rev. 1 (2)

Kód CPV

SEKCIA F

STAVEBNÍCTVO

Divízia

Skupina

Trieda

Predmet

Poznámky

45

 

 

Stavebníctvo

Táto divízia zahŕňa:

— výstavbu nových budov a stavieb, reštaurovanie a bežné opravy.

45000000

 

45.1

 

Príprava staveniska

 

45100000

 

 

45.11

Demolačné práce a búranie budov; zemné práce

Táto trieda zahŕňa:

— búranie budov a ďalších stavieb,

— vyčisťovanie stavenísk,

— zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce atď.,

— príprava miesta na ťažbu,

— odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a príprava ložiskových území a nálezísk.

Táto trieda tiež zahŕňa:

— odvodnenie staveniska,

— odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

45110000

 

 

45.12

Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:

— prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely.

Táto trieda nezahŕňa:

— hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20,

— vŕtanie vodných studní, pozri 45.25,

— hĺbenie banských šácht, pozri 45.25,

— prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20.

45120000

 

45.2

 

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo

 

45200000

 

 

45.21

Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu stavebno-inžinierskych stavieb,

— mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh,

— diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia,

— mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia,

— doplnkové práce v mestách,

— kompletizovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste.

Táto trieda nezahŕňa:

— služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20,

— montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri divízie 20, 26 a 28,

— stavebné práce, iné ako výstavbu budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23,

— stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3,

— dokončovacie práce, pozri 45.4,

— architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20,

— riadenie projektov výstavby, pozri 74.20.

45210000

s výnimkou:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa:

— montáž striech,

— kladenie strešných krytín,

— izolovanie proti vode.

45261000

 

 

45.23

Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov,

— výstavbu železníc,

— výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách,

— stavebné práce, iné ako výstavbu budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení,

— nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách.

Táto trieda nezahŕňa:

— prípravné zemné práce, pozri 45.11.

45212212 a DA03

45230000

s výnimkou:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Výstavba vodných diel

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu: — vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (príbrežných) prístavov, plavebných komôr atď.,

— priehrad a hrádzí,

— bagrovanie pod vodou,

— hlbinný prieskum.

45240000

 

 

45.25

Ostatné špecializované stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

— stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú osobitné schopnosti alebo zariadenia,

— stavbu základov, vrátane pilotáže,

— vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht,

— montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby,

— ohýbanie ocele,

— murovanie a pokladanie kameňov,

— montáž a demontáž lešení a pracovných plošín vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín,

— stavbu komínov a priemyselných pecí.

Táto trieda nezahŕňa:

— prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Stavebnoinštalačné práce

 

45300000

 

 

45.31

Elektroinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

— elektrických vedení a príslušenstva,

— telekomunikačných systémov,

— elektrických vykurovacích systémov,

— antén pre obytné domy,

— požiarnych poplašných systémov,

— poplašných systémov proti vlámaniu,

— výťahov a pohyblivých schodov,

— bleskozvodov atď.

45213316

45310000

s výnimkou

– 45316000

 

 

45.32

Izolačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb.

Táto trieda nezahŕňa:

— izolovanie proti vode, pozri 45.22.

45320000

 

 

45.33

Inštalatérske práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

— kanalizácie a sanitárneho vybavenia,

— montáž plynovodu,

— vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení,

— zavlažovacích systémov.

Táto trieda nezahŕňa:

— inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31.

45330000

 

 

45.34

Ostatné stavebnoinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch,

— inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Kompletizačné stavebné práce

 

45400000

 

 

45.41

Omietkarské práce

Táto trieda zahŕňa:

— nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku, na budovy alebo iné stavby.

45410000

 

 

45.42

Stolárske práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby,

— dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa:

— kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43.

45420000

 

 

45.43

Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín

Táto trieda zahŕňa:

— dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:

— keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa,

— parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva,

— kobercov a linolea, vrátane krytiny z kaučuku alebo z umelej hmoty,

— podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice,

— tapiet.

45430000

 

 

45.44

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

Táto trieda zahŕňa:

— vnútorné a vonkajšie maľovanie a natieranie budov,

— maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb,

— inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa:

— montáž okien, pozri 45.42.

45440000

 

 

45.45

Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

— montáž súkromných bazénov,

— čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov,

— iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené.

Táto trieda nezahŕňa:

— čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70.

45212212 a DA04

45450000

 

45.5

 

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

 

45500000

 

 

45.50

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

Táto trieda nezahŕňa:

— prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32.

45500000

(1)   V prípade akéhokoľvek rozdielu vo výklade medzi CPV a NACE sa použije nomenklatúra CPV.

(2)   Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1).
PRÍLOHA II

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ OBSTARÁVATEĽMI PODĽA ČLÁNKU 7

Ustanovenia tejto smernice, ktorými sa riadia koncesie udelené obstarávateľmi, sa vzťahujú na tieto činnosti:

1. V prípade plynu a tepla:

a) poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou plynu alebo tepla alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b) zásobovanie týchto sietí plynom alebo teplom.

▼C1

Zásobovanie stálych sietí plynom alebo teplom, ktoré obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle prvého pododseku tohto odseku, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) výroba plynu alebo tepla uvedeným obstarávateľom je nevyhnutným dôsledkom vykonávania inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v tomto bode alebo v bodoch 2 a 3 tejto prílohy;

ii) cieľom zásobovania verejnej siete je ekonomické využitie takejto výroby, pričom toto zásobovanie nepredstavuje viac ako 20 % priemerného obratu uvedeného obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

Na účely tejto smernice pojem „zásobovanie“ zahŕňa výrobu/produkciu, veľkoobchodný a maloobchodný predaj plynu. Výroba plynu vo forme ťažby však patrí do rozsahu pôsobnosti bodu 4 tejto prílohy.

2. V prípade elektriny:

a) poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prenosom alebo distribúciou elektriny alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b) zásobovanie týchto stálych sietí elektrinou.

Na účely tejto smernice zahŕňa zásobovanie elektrinou výrobu/produkciu, veľkoobchodný a maloobchodný predaj elektriny.

▼C1

Zásobovanie sietí elektrinou, ktoré obstarávateľ podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle prvého pododseku tohto odseku, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) uvedený obstarávateľ vyrába elektrinu, pretože jej spotreba je nevyhnutná na vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v tomto odseku alebo v bodoch 1 a 3 tejto prílohy;

b) zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby uvedeného obstarávateľa a neprevyšuje 30 % celkovej priemernej výroby elektriny uvedeného obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

3. Činnosti týkajúce sa poskytovania prístupu do sietí slúžiacich verejnosti slúžiacich verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej, autobusovej alebo lanovej dopravy alebo prevádzkovania takýchto sietí.

Čo sa týka dopravných služieb, sieť sa považuje za existujúcu, ak sa služba poskytuje za prevádzkových podmienok ustanovených príslušným orgánom členského štátu, ako sú napríklad podmienky trás, na ktorých sa majú služby poskytovať, prepravná kapacita, ktorá má byť k dispozícii, alebo frekvencia služieb.

4. Činnosti týkajúce sa využívania určitej geografickej oblasti na účely poskytovania letísk a námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení dopravcom v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave.

5. Činnosti týkajúce sa poskytovania:

a) poštových služieb;

b) iných ako poštových služieb za predpokladu, že takéto služby poskytuje subjekt, ktorý poskytuje aj poštové služby v zmysle bodu ii) druhého pododseku tohto bodu a za predpokladu, že nie sú splnené podmienky stanovené v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti druhého pododseku bodu ii).

Na účely tejto smernice a bez toho, aby bola dotknutá smernica 97/67/ES:

i) „poštová zásielka“ je zásielka s adresou v konečnej podobe, v ktorej sa má prepraviť, a to bez ohľadu na jej hmotnosť. Medzi takéto zásielky patria popri korešpondencii napríklad knihy, katalógy, noviny, periodiká a poštové balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez takejto hodnoty, a to bez ohľadu na ich hmotnosť;

ii) „poštové služby“ sú služby pozostávajúce z výberu, triedenia, prepravy a doručovania poštových zásielok. Zahŕňajú aj služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej v súlade so smernicou 97/67/ES, ako aj služby mimo jej rozsahu;

iii) „iné ako poštové služby“ sú služby poskytované v týchto oblastiach:

 služby riadenia zásielkových služieb (služby, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po odoslaní, vrátane služieb riadenia podateľní tzv. mailroom management services),

 služby týkajúce sa poštových zásielok neuvedených v písmene a), ako je priama zásielka bez adresy.

6. Činnosti týkajúce sa využívania určitej geografickej oblasti na tieto účely:

a) ťažba ropy alebo plynu;

b) prieskum ložísk uhlia alebo iných tuhých palív, resp. ich ťažba.
PRÍLOHA III

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2 PÍSM. B)

Práva, ktoré boli udelené na základe postupu, v rámci ktorého sa zaistilo primerané uverejnenie a udelenie týchto práv bolo založené na objektívnych kritériách, nepredstavujú „osobitné alebo výlučné práva“ v zmysle tejto smernice. V tomto zozname sa uvádzajú postupy – čím sa zaisťuje primeraná predchádzajúca transparentnosť – na udelenie povolení na základe iných legislatívnych aktov únie, ktoré nepredstavujú „osobitné alebo výlučné práva“ v zmysle tejto smernice:

a) udelenie povolenia na prevádzku zariadení na zemný plyn v súlade s postupmi stanovenými v článku 4 smernice 2009/73/ES;

b) povolenie alebo výzva na predloženie ponúk na vybudovanie nových zariadení na výrobu elektriny v súlade so smernicou 2009/72/ES;

c) udelenie povolenia v súlade s postupmi stanovenými v článku 9 smernice 97/67/ES týkajúceho sa poštových služieb, ktoré nie sú alebo nesmú byť vyhradené;

d) postup udelenia povolenia na vykonávanie činnosti zahŕňajúcej prieskum uhľovodíkov v súlade so smernicou 94/22/ES;

e) verejné zákazky na služby v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007 týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy autobusom, električkou, po železnici alebo metrom, ktoré sa zadali na základe súťažného postupu v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia, a to za predpokladu, že doba platnosti zmlúv je v súlade s článkom 4 ods. 3 alebo 4 uvedeného nariadenia.
PRÍLOHA IVSLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

▼C2

Kód CPV

Opis

▼B

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 79624000-4 [Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 85143000-3,

98133100-5, 98133000-4 a 98200000-5 a 98500000-8 [Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby]

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8; od 92000000-1 do 92342200-2; od 92360000-2 do 92700000-8;

79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav]

Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby

75300000-9

Služby povinného sociálneho zabezpečenia (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Služby týkajúce sa poskytovania dávok

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom vrátane služieb poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií.

98131000-0

Náboženské služby

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0

[55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 55521100-9

Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška stravy]

55520000-1 Služby hromadného stravovania, 55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy

55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3 Školské stravovanie

Hotelové a reštauračné služby

79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5;

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 10 ods. 8 písm. d)

75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 75131000-3

Iné administratívne služby a vládne služby

75200000-8 až 75231000-4

Poskytovanie komunálnych služieb

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 10 ods. 8 písm. g)

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry]

79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa analýzy odpadu]

Pátracie a bezpečnostné služby

64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov]

Poštové služby

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby]

Rôzne služby

98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány]

Medzinárodné služby

(1)   Na uvedené služby sa táto smernica nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru. Členské štáty môžu organizovať poskytovanie povinných sociálnych služieb alebo iných služieb než služieb všeobecného záujmu alebo ako služieb všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru.
PRÍLOHA V

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O KONCESII PODĽA ČLÁNKU 31

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2. Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

3. Ak majú žiadosti obsahovať ponuky, emailová alebo internetová adresa, na ktorej budú bezplatne dostupné súťažné podklady ku koncesii na neobmedzený a úplný priamy prístup. Ak nie je bezplatný neobmedzený a úplný priamy prístup v prípadoch uvedených v článku 34 ods. 2 k dispozícii, informácie o tom, ako sa možno dostať k súťažným podkladom.

4. Opis koncesie: povaha a rozsah stavebných prác, povaha a rozsah služieb, poradie podľa rozsahu alebo orientačná hodnota, a ak je to možné, trvanie zmluvy. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť. Opis všetkých možností, keď to prichádza do úvahy.

5. Kódy CPV. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

6. Kód NUTS pre hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác v prípade koncesií na stavebné práce alebo kód NUTS pre hlavné miesto plnenia koncesií na služby. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

7. Podmienky účasti vrátane:

a) prípadnej informácie o tom, či je koncesia vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest;

b) prípadnej informácie o tom, či je poskytnutie služby podľa zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia vyhradené pre určité povolanie; odkaz na príslušný zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie;

c) prípadného zoznamu a stručného opisu podmienok účasti; minimálnej úrovne (minimálnych úrovní) noriem, ktoré by sa mohli vyžadovať; údajov o tom, ktoré informácie sa požadujú (vlastné vyhlásenia, dokumenty).

8. Lehota na predloženie žiadostí alebo prijatie ponúk.

9. Kritériá, ktoré sa uplatnia pri udeľovaní koncesie, ak sa neuvádzajú v iných súťažných podkladoch ku koncesii.

10. Dátum odoslania oznámenia.

11. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolanie a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolania, v prípade potreby, názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

12. Keď to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým plnenie koncesie podlieha.

13. Adresa, na ktorú sa zasielajú žiadosti alebo ponuky.

14. V prípade potreby informácie o požiadavkách a podmienkach spojených s používaním elektronických prostriedkov komunikácie.

15. Informácie o tom, či koncesia súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

16. Pri koncesiách na stavebné práce údaj o tom, či sa na koncesiu vzťahuje GPA.
PRÍLOHA VI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PREDBEŽNÝCH OZNÁMENIACH TÝKAJÚCICH KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 31 ODS. 3

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2. V prípade potreby emailová alebo internetová adresa, na ktorej budú dostupné špecifikácie a akékoľvek sprievodné dokumenty.

3. Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

4. Kódy CPV; ak je zákazka rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

5. Kód NUTS pre hlavné miesto dodania alebo plnenia koncesií na služby.

6. Opis služieb, orientačné poradie podľa rozsahu alebo orientačná hodnota.

7. Podmienky účasti.

8. V prípade potreby lehota(-y) na kontaktovanie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, pokiaľ ide o účasť.

9. V prípade potreby stručný opis hlavných prvkov uplatňovaného postupu udeľovania koncesie.

10. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA VII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE PODĽA ČLÁNKU 32

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS a prípadne telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2. Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

3. Kódy CPV.

4. Kód NUTS pre hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác v prípade koncesií na stavebné práce alebo kód NUTS pre hlavné miesto plnenia v prípade koncesií na služby.

5. Opis koncesie: povaha a rozsah stavebných prác, povaha a rozsah služieb, trvanie zmluvy. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť. Opis všetkých možností, keď to prichádza do úvahy.

6. Opis použitého postupu udeľovania, odôvodnenie v prípade udelenia koncesie bez predchádzajúceho uverejnenia.

7. Kritériá uvedené v článku 41, ktoré sa použili na udelenie koncesie alebo koncesií.

8. Dátum vydania rozhodnutia alebo rozhodnutí o udelení koncesie.

9. Počet ponúk, ktoré sa v súvislosti s každým udelením doručili, vrátane:

a) počtu ponúk doručených od hospodárskych subjektov, ktoré sú malými a strednými podnikmi;

b) počtu ponúk doručených zo zahraničia;

c) počet ponúk doručených elektronicky.

10. V prípade každého udelenia názov, adresa vrátane kódu NUTS a prípadne telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa úspešného uchádzača (uchádzačov) vrátane:

a) informácie o tom, či je úspešný uchádzač malým a stredným podnikom;

b) informácie o tom, či bola koncesia udelená konzorciu.

11. Hodnota a hlavné finančné podmienky udelenej koncesie vrátane:

a) prípadných poplatkov, cien a pokút;

b) prípadných udeľovaných cien a poskytovaných platieb;

c) všetkých ostatných podrobností týkajúcich sa hodnoty koncesie vymedzenej v článku 8 ods. 3.

12. Informácia o tom, či koncesia súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

13. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup preskúmania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na preskúmanie alebo, v prípade potreby, názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

14. Dátum(-y) predchádzajúcich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúcich sa koncesie(-ií) uvedenej(-ých) v tomto oznámení a odkaz(-y) na ne.

15. Dátum odoslania oznámenia.

16. Metóda použitá na výpočet predpokladanej hodnoty koncesie, ak sa neuvádza v iných súťažných podkladoch ku koncesii, podľa článku 8.

17. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA VIII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE, TÝKAJÚCE SA KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 32

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS a prípadne telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2. Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

3. Kódy CPV; ak je zákazka rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

4. Súhrnný údaj o predmete koncesie.

5. Počet prijatých ponúk.

6. Hodnota úspešnej ponuky vrátane poplatkov a cien.

7. Názov a adresa vrátane kódu NUTS, telefónne číslo, faxové číslo, emailová a internetová adresa úspešného hospodárskeho subjektu (subjektov).

8. Všetky ostatné relevantné informácie.
PRÍLOHA IX

PRVKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA

1.   Uverejňovanie oznámení

Oznámenia uvedené v článkoch 31 a 32 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zašlú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, pričom tieto oznámenia sa musia uverejniť v súlade s nasledujúcimi pravidlami.

Oznámenia uvedené v článkoch 31 a 32 uverejňuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdenie uvedené v článku 33 ods. 2.

2.   Formát a postupy elektronického zasielania oznámení

Formát a postupy elektronického zasielania oznámení stanovené Komisiou sú dostupné na internetovej adrese: „http://simap.europa.eu“.
PRÍLOHA X

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV V SOCIÁLNEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ OBLASTI PODĽA ČLÁNKU 30 ODS. 3

Dohovor MOP o slobode združovania a o ochrane práva organizovať sa č. 87.

Dohovor MOP o vykonávaní práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98.

Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci č. 29.

Dohovor MOP o zrušení nútenej práce č. 105.

Dohovor MOP o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138.

Dohovor o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) č. 111.

Dohovor MOP o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100.

Dohovor MOP o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182.

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilejský dohovor).

Štokholmský dohovor o perzistentných organických znečisťujúcich látkach.

Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (UNEP/FAO), Rotterdam, 10.9.1998 a jeho 3 regionálne protokoly.
PRÍLOHA XI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ÚPRAVÁCH KONCESIE POČAS JEJ PLATNOSTI PODĽA ČLÁNKU 43

1. Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2. Kódy CPV.

3. Kód NUTS pre hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác v prípade koncesií na stavebné práce alebo kód NUTS pre hlavné miesto plnenia v prípade koncesií na služby.

4. Opis koncesie pred úpravou a po nej: povaha a rozsah stavebných prác, povaha a množstvo alebo hodnota tovaru, povaha a rozsah služieb.

5. Prípadná úprava hodnoty koncesie vrátane zvýšenia cien alebo poplatkov v dôsledku úpravy.

6. Opis okolností, na základe ktorých vznikla potreba úpravy.

7. Dátum vydania rozhodnutia o udelení koncesie.

8. Prípadne názov, adresa vrátane kódu NUTS, telefónneho a faxového číslo, emailovej a internetovej adresy nového hospodárskeho subjektu alebo subjektov.

9. Informácia o tom, či koncesia súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

10. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup preskúmania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na preskúmanie alebo, v prípade potreby, názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné získať tieto informácie.

11. Dátum(-y) predchádzajúcich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúcich sa zákazky(-iek), na ktorú(-é) sa vzťahuje toto oznámenie, a odkaz(-y) na ne.

12. Dátum odoslania oznámenia.

13. Všetky ostatné relevantné informácie.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (pozri stranu 65 tohto úradného vestníka).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

( 5 ) Smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17).

( 6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

( 7 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

( 8 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1).

( 9 ) Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

( 10 ) Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

( 11 ) Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

( 12 ) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

( 13 ) Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

( 14 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

( 15 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

( *1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.2.2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

( *2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1)“.

( *3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

( *4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1)“;

( 16 ) Rozhodnutie Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre verejné obstarávanie prác (Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15).

Top