EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0918-20150212

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 918/2012 z 5. júla 2012 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, výpočet čistých krátkych pozícií, kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, prahové hodnoty na oznámenie, prahové hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení, významné poklesy hodnoty finančných nástrojov a nepriaznivé udalosti (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/918/2015-02-12

2012R0918 — SK — 12.02.2015 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 918/2012

z 5. júla 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, výpočet čistých krátkych pozícií, kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, prahové hodnoty na oznámenie, prahové hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení, významné poklesy hodnoty finančných nástrojov a nepriaznivé udalosti

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 274, 9.10.2012, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/97 zo 17. októbra 2014,

  L 16

22

23.1.2015
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 918/2012

z 5. júla 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, výpočet čistých krátkych pozícií, kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, prahové hodnoty na oznámenie, prahové hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení, významné poklesy hodnoty finančných nástrojov a nepriaznivé udalosti

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie ( 1 ), a najmä na jeho článok 2 ods. 2, článok 3 ods. 7, článok 4 ods. 2, článok 7 ods. 3, článok 13 ods. 4, článok 23 ods. 7 a článok 30,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 236/2012 sa ukladajú určité opatrenia, pokiaľ ide o predaj nakrátko a swapy na úverové zlyhanie. Článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa Komisia splnomocňuje prijať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú ustanovenia uvedeného nariadenia v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Týmto delegovaným aktom sa dopĺňajú a menia určité nepodstatné prvky.

(2)

Ustanovenia v tomto nariadení spolu úzko súvisia, keďže prahové hodnoty na oznámenie a zverejňovanie a určenie nekrytých swapov na úverové zlyhanie závisia od vymedzení a metódy výpočtu krátkych pozícií, zatiaľ čo ustanovenia o významných poklesoch hodnoty finančných nástrojov a poklesoch likvidity trhov so štátnymi dlhovými nástrojmi a určenie nepriaznivých udalostí sú neoddeliteľne spojené. Na zabezpečenie súdržnosti medzi týmito ustanoveniami o predaji nakrátko, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, je vhodné zahrnúť všetky ustanovenia vyžadované nariadením (EÚ) č. 236/2012 do jedného nariadenia.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 236/2012 obsahuje určité vymedzenie pojmov. Pre ďalšie vyjasnenie a právnu istotu je vhodné stanoviť doplňujúce ustanovenia, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov v článku 2 ods. 1, a to predovšetkým v prípade, keď sa fyzická alebo právnická osoba považuje za vlastníka finančného nástroja na účely vymedzenia predaja nakrátko, a ďalšie bližšie určenie toho, kedy je fyzická alebo právnická osoba „v držbe“ akcie alebo dlhového nástroja na účely nariadenia (EÚ) č. 236/2012. Toto bližšie určenie bolo vybrané s cieľom zabezpečiť, aby nariadenie (EÚ) č. 236/2012 malo zamýšľaný účinok jednotného spôsobu, napriek rôznym prístupom právnych predpisov členských štátov. Pojmy vlastníctvo a držba v členských štátoch týkajúce sa cenných papierov nie sú v súčasnosti harmonizované, ale ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa len majú použiť na predaj nakrátko a nemá nimi byť dotknutý žiadny budúci vývoj v oblasti právnych predpisov, ako napr. harmonizácia právnych predpisov.

(4)

Nariadením (EÚ) č. 236/2012 sa fyzickým alebo právnickým osobám držiacim čisté krátke pozície v akciách a štátnych dlhových nástrojoch ukladajú obmedzenia a povinnosti, ako napr. požiadavky pre oznamovanie a zverejňovanie. Dlhé a krátke pozície v akciách a štátnych dlhových nástrojoch možno držať a oceňovať rôzne. V snahe zabezpečiť jednotný prístup a realizovať zámer v podobe opatrení pre krátke pozície v akciách a štátnych dlhových nástrojoch je preto potrebné bližšie určiť, ako by sa mali čisté krátke pozície vypočítať. Predaje nakrátko môžu nastať prostredníctvom jednotlivých nástrojov alebo prostredníctvom košov štátnych dlhových nástrojov, a tak je potrebné bližšie určiť, ako sa predaje nakrátko prostredníctvom košov zahŕňajú do týchto výpočtov. S cieľom zabezpečiť na výpočet čistých krátkych pozícií dôkladný prístup je potrebné uplatňovať reštriktívnejší prístup k bližšiemu určeniu dlhých pozícií než krátkych pozícií v akciách. Keďže hodnota niektorých finančných nástrojov závisí od zmien ceny podkladových nástrojov, je potrebné bližšie určiť, ako to započítať. Bližšie sa určila metodika úpravy o deltu, keďže je to bežne prijateľný postup.

(5)

Čisté krátke pozície sa vypočítajú odkazom na dlhé a krátke pozície, ktoré drží fyzická alebo právnická osoba. Dlhé a krátke pozície však môžu držať rôzne subjekty v rámci skupiny alebo rôzne fondy spravované správcom fondu. Veľké čisté krátke pozície môžu byť zatajené ich distribúciou medzi subjekty v rámci skupiny alebo medzi rôzne fondy. Na zníženie vyhýbaniu sa predpisom a zaistenie toho, aby oznamovanie a podávanie správ o krátkych pozíciách poskytlo presný a reprezentatívny obraz, sa vyžadujú podrobnejšie ustanovenia špecifikujúce spôsob, akým by sa výpočet čistých krátkych pozícií mal uskutočniť v prípade subjektov v rámci skupiny a správcov fondov. Na realizáciu týchto ustanovení je potrebné vymedziť význam investičnej stratégie s cieľom vyjasniť, ktoré krátke pozície subjektov v skupine a ktoré krátke pozície fondov by sa mali zoskupiť. Je takisto potrebné vymedziť správcovské činnosti s cieľom vyjasniť, ktoré krátke pozície fondov by sa mali zoskupiť. V snahe zabezpečiť, aby sa oznámenia vykonávali, je potrebné bližšie určiť, od ktorých subjektov v rámci skupiny alebo v rôznych fondoch sa vyžaduje vykonávať výpočty a oznámenia.

(6)

Nariadením (EÚ) č. 236/2012 sa ukladajú obmedzenia uskutočňovania transakcií s nekrytými swapmi na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ale povoľujú sa kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ktoré sa slúžia legitímnym účelom zabezpečenia. Použitím swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje možno zabezpečiť veľmi rôznorodé aktíva a záväzky, ale odlíšenie legitímneho zabezpečenia od špekulácie môže byť v mnohých prípadoch náročné. Vyžaduje sa preto podrobné a dodatočné bližšie určenie prípadov, v ktorých sa môže swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje považovať za krytý. Ak je potrebné bližšie určiť na jednotnom základe kvantitatívne opatrenie korelácie, malo by sa použiť jednoduché a široko prijateľné a zrozumiteľné opatrenie, ako napr. Pearsonov korelačný koeficient, ktorý sa vypočíta ako kovariancia dvoch premenných vydelená výsledkom ich štandardných odchýlok. Vyrovnanie aktív a záväzkov na vytvorenie úplného zabezpečenia je v praxi náročné vzhľadom na rôzne charakteristiky rôznych aktív a záväzkov, ako aj na volatilitu ich hodnôt. V nariadení (EÚ) č. 236/2012 sa vyžaduje primeraný prístup k opatreniam, a pri vymedzení nekrytého swapu na úverové zlyhanie je preto potrebné bližšie určiť, ako by sa mal primeraný prístup uplatňovať na aktíva a záväzky zabezpečené krytým swapom na úverové zlyhanie. Keďže sa v nariadení (EÚ) č. 236/2012 nepredpisuje špecifický stupeň korelácie potrebný pre krytú pozíciu vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, je potrebné bližšie určiť túto koreláciu, aby bola významná.

(7)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa vyžaduje, aby fyzická alebo právnická osoba držiaca čistú krátku pozíciu v štátnom dlhovom nástroji presahujúcu prahovú hodnotu oznámila tieto pozície príslušnému orgánu. Vyžaduje sa preto primerané bližšie určenie tejto prahovej hodnoty. Oznamovanie by sa nemalo vyžadovať v prípade minimálnych hodnôt, ktoré by nemali významný vplyv na príslušný trh so štátnymi dlhovými nástrojmi, a v prahovej hodnote by sa okrem iného mala zohľadniť likvidita každého jednotlivého trhu s dlhopismi a výška nesplatených štátnych dlhových nástrojov, ako aj ciele tohto opatrenia.

(8)

Údaje požadované pre výpočet prahových hodnôt na oznámenie pre čisté krátke pozície súvisiace s emitovaným štátnym dlhovým nástrojom nebudú dostupné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Preto tieto dve kritéria použité na stanovenie úvodných prahových hodnôt na oznámenie ku dňu uverejnenia by mali byť po prvé celková suma nesplatených emitovaných štátnych dlhových nástrojov štátneho emitenta a po druhé existencia likvidného trhu s futuritami pre uvedený štátny dlhový nástroj. Revidované prahové hodnoty by sa mali prijať vtedy, keď budú dostupné príslušné údaje o všetkých kritériách.

(9)

Ak sa likvidita na trhu so štátnymi dlhovými nástrojmi dostane pod určitú prahovú hodnotu, obmedzenia pre investorov uskutočňujúcich nekryté predaje štátnych dlhových nástrojov nakrátko možno dočasne prerušiť na účely podpory likvidity na uvedenom trhu. Ak na obchodnom mieste nastane významný pokles hodnoty finančného nástroja, príslušné orgány môžu predaj nakrátko zakázať, obmedziť alebo iným spôsobom obmedziť transakcie v súvislosti s týmto nástrojom. Existuje celý rad nástrojov a je nevyhnutné bližšie určiť prahovú hodnotu pre každú z rôznych tried finančných nástrojov s prihliadnutím na rozdiely, ako napr. tie medzi nástrojmi a rôznou volatilitou ich príslušných trhov.

(10)

V tomto nariadení nie je bližšie určená žiadna prahová hodnota pre významný pokles hodnoty jednotkovej ceny kótovaných PKIPCP okrem fondov obchodovaných na burze, ktoré sú PKIPCP, pretože hoci sa cena môže na obchodnom mieste voľne meniť, je predmetom pravidla uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 2 ), ktorým sa držia ceny blízko čistej hodnoty PKIPCP. Žiadna prahová hodnota sa bližšie neurčila pre významný pokles hodnoty derivátov iných než sú tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

(11)

V tomto nariadení sú vyjasnené intervenčné právomoci príslušných orgánov, ako aj Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities Markets Authority, ESMA) zriadeného a vykonávajúceho svoje právomoci v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 3 ), pokiaľ ide o nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj. Zoznam týchto udalostí sa vyžaduje na zabezpečenie jednotného prístupu, pričom sa povoľuje prijatie primeraného opatrenia, ak vzniknú nepredvídateľné nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj.

(12)

Z dôvodov právnej istoty je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť v rovnaký deň ako delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 919/2012 ( 4 ),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá dopĺňajúce tieto články nariadenia (EÚ) č. 236/2012:

 článok 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie vymedzenia vlastníctva a predaja nakrátko,

 článok 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie prípadov a metódy výpočtu čistej krátkej pozície a vymedzenie držby,

 článok 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie nekrytých pozícií vo swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje a metód výpočtu pre skupiny a správcovské činnosti súvisiace s fondmi,

 článok 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie prahovej hodnoty na oznámenie pre významné krátke pozície v štátnych dlhových nástrojoch,

 článok 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie prahovej hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení predaja štátnych dlhových nástrojov nakrátko,

 článok 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie významu významných poklesov hodnoty finančných nástrojov iných než likvidné akcie,

 článok 30 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o bližšie určenie kritérií a faktorov, ktoré sa zohľadnia pri určení toho, v ktorých prípadoch nastali nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj uvedené v článkoch 18 až 21, článku 27 a hrozby uvedené v písm. a) článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „skupina“ sú tie právne subjekty, ktoré sú ovládanými podnikmi v zmysle článku 2 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES ( 5 ), a fyzická alebo právnická osoba, ktorá takýto podnik ovláda;

b) „nadnárodný emitent“ je emitent v zmysle článku 2 ods. 1 písm. d) bodov i), iv), v) a vi) nariadenia (EÚ) č. 236/2012.KAPITOLA II

DOPLŇUJÚCE SPRESNENIE VYMEDZENIA POJMOV PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 A ČLÁNKU 3 ODS. 7 PÍSM. a)

Článok 3

Bližšie určenie pojmu „vlastníctvo“ a vymedzenie predaja nakrátko

1.  Na účely vymedzenia predaja nakrátko sa prípadne určí v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na príslušný predaj uvedenej akcie alebo dlhové nástroja nakrátko, či sa fyzická alebo právnická osoba považuje za vlastníka finančného nástroja, ak existuje jeho zákonné alebo skutočné vlastníctvo. Ak sú fyzické alebo právnické osoby skutočnými vlastníkmi akcie alebo dlhového nástroja, má sa za to, že uvedenú akciu alebo dlhový nástroj vlastní konečný skutočný vlastník vrátane v prípade, ak akciu alebo dlhoví nástroj drží poverenec. Na účely tohto článku je skutočný vlastník investor, ktorý preberá ekonomické riziko nadobudnutia finančného nástroja.

2.  Na účely bodov i), ii) a iii) článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 „predaj nakrátko“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 nezahŕňa:

a) predaj finančných nástrojov, ktoré boli prevedené na základe dohody o požičaní cenných papierov alebo repo dohody, za predpokladu, že cenné papiere sa buď vrátia, alebo prevodca si vyžiada cenné papiere späť, aby sa vyrovnanie mohlo uskutočniť načas;

b) predaj finančného nástroja fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá kúpila tento finančný nástroj pred predajom, ale dodávku uvedeného finančného nástroja neprevzala v čase predaja za predpokladu, že finančný nástroj bude dodaný v takom čase, aby sa vyrovnanie mohlo uskutočniť načas;

c) predaj finančného nástroja fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uplatnila opciu alebo podobný nárok na uvedený finančný nástroj, za predpokladu, že tento finančný nástroj bude dodaný v takom čase, aby sa vyrovnanie mohlo uskutočniť načas.

Článok 4

Držba

Fyzická alebo právnická osoba sa považuje za držiteľa akcie alebo dlhového nástroja na účely článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 za týchto okolností:

a) fyzická alebo právnická osoba vlastní túto akciu alebo dlhový nástroj v súlade s článkom 3 ods. 1;

b) na fyzickú alebo právnickú osobu bude prevedený vymožiteľný nárok v súvislosti s vlastníctvom akcie alebo dlhového nástroja v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na príslušný predaj.KAPITOLA III

ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 7 PÍSM. b)

Článok 5

Čisté krátke pozície v akciách – dlhé pozície

1.  Držba akcie prostredníctvom dlhej pozície v koši akcií sa v súvislosti s uvedenou akciou takisto zohľadní v rozsahu, v akom je uvedená akcia zastúpená v uvedenom koši.

2.  Každá expozícia prostredníctvom finančného nástroja iného než je akcia, ktorý poskytuje finančnú výhodu v prípade nárastu ceny akcie, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012, znamená každú expozíciu voči akciovému kapitálu prostredníctvom ktoréhokoľvek jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v prílohe I časti 1.

Expozícia uvedená v prvom pododseku závisí od hodnoty akcie, na základe ktorej sa musí vypočítať čistá krátka pozícia a ktorá poskytuje finančnú výhodu v prípade nárastu ceny alebo hodnoty akcie.

Článok 6

Čisté krátke pozície v akciách – krátke pozície

1.  Predaj akcie nakrátko prostredníctvom predaja koša akcií nakrátko sa v súvislosti s uvedenou akciou takisto zohľadní v rozsahu, v akom je uvedená akcia zastúpená v koši.

2.  Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v prípade, ak pozícia vo finančnom nástroji vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe I časti 1, poskytuje finančnú výhodu v prípade poklesu ceny alebo hodnoty akcie, sa táto pozícia zohľadní pri výpočte krátkej pozície.

Článok 7

Čisté krátke pozície v akciách – všeobecne

Na účely čistých krátkych pozícií uvedených v článkoch 5 a 6 sa zohľadňujú tieto kritériá:

a) je nepodstatné, či sa dohodlo hotovostné vyrovnanie alebo fyzické dodanie podkladových aktív;

b) krátke pozície v súvislosti s finančnými nástrojmi, na základe ktorých vzniká nárok na neemitované akcie a upisovacie práva, konvertibilné dlhopisy a iné porovnateľné nástroje, sa pri výpočte čistej krátkej pozície nepovažujú za krátke pozície.

Článok 8

Čisté krátke pozície v štátnych dlhových nástrojoch – dlhé pozície

1.  Na účely tohto článku a prílohy II ocenenie znamená výnos, alebo ak v prípade jedného z príslušných aktív alebo záväzkov neexistuje výnos alebo výnos je neprimeraným porovnávacím členom medzi príslušnými aktívami alebo záväzkami, znamená cenu. Držba štátneho dlhového nástroja prostredníctvom dlhej pozície v koši štátnych dlhových nástrojov rôznych štátnych emitentov sa vo vzťahu k uvedenému štátnemu dlhovému nástroju takisto zohľadní v rozsahu, v akom je uvedený štátny dlhový nástroj zastúpený v uvedenom koši.

2.  Na účely článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 každá expozícia prostredníctvom nástroja iného než je štátny dlhový nástroj, ktorý poskytuje finančnú výhodu v prípade nárastu ceny štátneho dlhového nástroja, znamená každú expozíciu prostredníctvom ktoréhokoľvek jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v prílohe I časti 2 vždy za predpokladu, že ich hodnota závisí od hodnoty štátneho dlhového nástroja, v súvislosti s ktorým sa musí vypočítať čistá krátka pozícia a ktorý poskytuje finančnú výhodu v prípade nárastu ceny alebo hodnoty štátneho dlhového nástroja.

3.  Vždy za predpokladu, že sú vysoko korelované v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a odsekmi 4 a 5, sa všetky čisté držby štátnych dlhových nástrojov štátneho emitenta s vysokou koreláciou s ocenením štátneho dlhového nástroja v každej krátkej pozícii zahrnú do výpočtu dlhej pozície. Štátne dlhové nástroje od emitentov so sídlom mimo Únie sa nezahŕňajú.

4.  V prípade akcií s likvidnou trhovou cenou sa vysoká korelácia medzi ocenením dlhového nástroja iného štátneho emitenta a ocenením dlhového nástroja daného štátneho emitenta meria na historickom základe použitím denne súhrnných vážených údajov za obdobie 12 mesiacov, ktoré predchádzalo pozícii v štátnom dlhovom nástroji. V prípade akcií, pre ktoré neexistuje žiadny likvidný trh, alebo ak je vývoj ceny kratší než 12 mesiacov, sa použije primeraná náhradná hodnota podobného trvania.

5.  Na účely článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa dlhový nástroj a emitovaný štátny dlhový nástroj považujú za vysoko korelované, ak Pearsonov korelačný koeficient medzi ocenením dlhového nástroja iného štátneho emitenta a ocenením daného štátneho dlhového nástroja pre príslušné obdobie predstavuje aspoň 80 %.

6.  Ak pozícia následne nevykazuje vysokú koreláciu na základe časového rámca dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov, štátny dlhový nástroj predtým vysoko korelovaného štátneho emitenta sa potom už nezohľadňuje pri výpočte dlhej pozície. Pozície však neprestávajú byť vysoko korelované, ak miera korelácie štátnych dlhových nástrojov dočasne poklesne pod úroveň stanovenú v odseku 4 na nie dlhšie ako tri mesiace, za predpokladu, že korelačný koeficient je počas tohto trojmesačného obdobia aspoň 60 %.

7.  Pri výpočte čistých krátkych pozícií je nepodstatné, či sa dohodlo hotovostné vyrovnanie alebo fyzické dodanie podkladových aktív.

Článok 9

Čisté krátke pozície v štátnych dlhových nástrojoch – krátke pozície

1.  Predaj štátneho dlhového nástroja nakrátko prostredníctvom predaja koša štátnych dlhových nástrojov sa v súvislosti s uvedeným štátnym dlhovým nástrojom takisto zohľadní v rozsahu, v akom je uvedený štátny dlhový nástroj zastúpený v uvedenom koši.

2.  Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v prípade, ak pozícia v nástroji vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 2, poskytuje finančnú výhodu v prípade poklesu ceny alebo hodnoty štátneho dlhového nástroja, táto pozícia sa zohľadní pri výpočte krátkej pozície.

3.  Každý swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ktorý odkazuje na štátneho emitenta, sa zahrnie do výpočtu čistých krátkych pozícií v uvedených štátnych dlhových nástrojoch. Predaje swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje sa považujú za dlhé pozície a nákupy swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje sa považujú za krátke pozície.

4.  Ak sa swapom na úverové zlyhanie na štátny dlhový nástroj zabezpečuje iné riziko než uvedený štátny dlhový nástroj, hodnota zabezpečeného rizika sa nemôže považovať za dlhú pozíciu na účely výpočtu toho, či fyzická alebo právnická osoba má čistú krátku pozíciu v emitovanom štátnom dlhovom nástroji štátneho emitenta.

5.  Pri výpočte čistých krátkych pozícií je nepodstatné, či sa dohodlo hotovostné vyrovnanie alebo fyzické dodanie podkladových aktív.

Článok 10

Metóda výpočtu čistých krátkych pozícií v súvislosti s akciami

1.  Na účely výpočtu čistej krátkej pozície v akciách podľa článku 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa použije model upravený o deltu pre akcie stanovený v prílohe II.

2.  Pri všetkých výpočtoch dlhej a krátkej pozície, ktoré vykoná fyzická alebo právnická osoba, v súvislosti s rovnakými akciami sa použijú rovnaké metódy.

3.  Vo výpočte čistých krátkych pozícií sa zohľadnia transakcie v súvislosti so všetkými finančnými nástrojmi, buď na obchodnom mieste alebo mimo neho, ktoré poskytujú finančnú výhodu v prípade zmeny ceny alebo hodnoty akcie.

Článok 11

Výpočet čistých krátkych pozícií v prípade štátnych dlhových nástrojov

1.  Na účely článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa čisté krátke pozície v štátnych dlhových nástrojoch vypočítajú s prihliadnutím na transakcie v súvislosti so všetkými finančnými nástrojmi, ktoré poskytujú finančnú výhodu v prípade zmeny ceny alebo výnosu štátneho dlhového nástroja. Použije sa model upravený o deltu pre štátne dlhové nástroje stanovený v prílohe II.

2.  V súlade s článkom 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa pozície vypočítajú pre každého štátneho emitenta, v ktorom fyzická alebo právnická osoba drží krátku pozíciu.KAPITOLA IV

ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE VO FONDOCH ALEBO SKUPINÁCH PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 7 PÍSM. c)

Článok 12

Metóda výpočtu pozícií v prípade správcovských činností súvisiacich s niekoľkými fondmi alebo spravovanými portfóliami

1.  Výpočet čistej krátkej pozície v príslušnom emitentovi sa vykoná v súlade s článkami 3 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 pre každý jednotlivý fond, bez ohľadu na jeho právnu formu, a pre každé spravované portfólio.

2.  Na účely článku 12 a článku 13 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „Investičná stratégia“ je stratégia, ktorú správcovský subjekt uplatňuje vo vzťahu k osobitnému emitentovi, ktorej cieľom je mať buď čistú krátku alebo čistú dlhú pozíciu uskutočnenú prostredníctvom transakcií s rôznymi finančnými nástrojmi emitovanými emitentom, alebo ktoré sa na uvedeného emitenta vzťahujú.

b) „Správcovské činnosti“ je správa fondov bez ohľadu na ich právnu formu a správa portfólia v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov, ak tieto portfólia obsahujú jeden alebo viac finančných nástrojov.

c) „Správcovský subjekt“ je právnická osoba alebo subjekt vrátane divízie, oddelenia alebo odboru, ktorý spravuje na základe voľného uváženia fondy alebo portfólia podľa oprávnenia.

3.  Správcovský subjekt zoskupuje čisté krátke pozície fondov a portfólií, ktoré spravuje, v prípade ktorých sa uplatňuje rovnaká investičná stratégia v súvislosti s osobitným emitentom.

4.  Pri uplatňovaní vyššie opísanej metódy správcovský subjekt:

a) zohľadní pozície fondov a portfólií, ktorých správou bola poverená tretia strana;

b) vylúči pozície fondov a portfólií, ktorých správou poveril tretiu stranu.

Správcovský subjekt oznamuje a v prípade, ak sa to vyžaduje, zverejňuje čistú krátku pozíciu, ktorá vyplýva z odsekov 3 a 4, keď dosiahne alebo presiahne príslušnú prahovú hodnotu na oznamovanie alebo zverejnenie v súlade s článkami 5 až 11 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

5.  Ak jediný právny subjekt uskutočňuje správcovské činnosti spolu s inými nesprávcovskými činnosťami, uplatní opísanú metódu stanovenú v odsekoch 1 až 3 len na svoje správcovské činnosti a oznámi a zverejní vyplývajúce čisté krátke pozície.

6.  V prípade nesprávcovských činností, ktoré dávajú vznik držbe krátkych pozícií subjektom na jeho vlastný účet, uvedený jediný právny subjekt vykoná výpočet čistej krátkej pozície v príslušnom emitentovi v súlade s článkom 3 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a oznámi a zverejní vyplývajúce čisté krátke pozície.

Článok 13

Metóda výpočtu pozícií v prípade právnych subjektov v rámci skupiny, ktorí majú dlhé alebo krátke pozície v súvislosti s osobitným emitentom

1.  Výpočet čistej krátkej pozície sa vykoná v súlade s článkom 3 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 pre každý právny subjekt tvoriaci skupinu. Príslušný právny subjekt, alebo v jeho mene skupina, do ktorej patrí, oznámi a zverejní čistú krátku pozíciu v osobitnom emitentovi, ak dosiahne alebo presiahne prahovú hodnotu na oznámenie alebo zverejnenie. Ak je jeden alebo viac právnych subjektov tvoriacich skupinu správcovským subjektom, uplatňujú metódu opísanú v článku 12 ods. 1 až 4 na činnosti spojené so správou fondu a portfólia.

2.  Zhromažďujú a započítavajú sa čisté krátke a dlhé pozície všetkých právnych subjektov tvoriacich skupinu okrem pozícií správcovských subjektov, ktorí vykonávajú správcovské činnosti. Skupina oznamuje a prípadne zverejňuje čistú krátku pozíciu v osobitnom emitentovi, ak dosiahne alebo presiahne príslušnú prahovú hodnotu na oznámenie alebo zverejnenie.

►M1  3.  Ak čistá krátka pozícia dosiahne alebo prekročí prahovú hodnotu na oznámenie v súlade s článkami 5 a 7 alebo prahovú hodnotu na zverejnenie v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, právny subjekt v rámci skupiny oznamuje a zverejňuje v súlade s článkami 5 až 11 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 čistú krátku pozíciu v osobitnom emitentovi vypočítanú v súlade s odsekom 1 za predpokladu, že žiadna čistá krátka pozícia na úrovni skupiny vypočítaná v súlade s odsekom 2 nedosiahne alebo neprekročí prahovú hodnotu na oznámenie alebo zverejnenie. ◄ Právny subjekt určený na tento účel oznámi a prípadne zverejní čistú krátku pozíciu na úrovni skupiny v osobitnom emitentovi vypočítanú podľa odseku 2, ak:

i) žiadny právny subjekt v rámci skupiny nedosiahol alebo neprekročil žiadnu prahovú hodnotu na oznámenie alebo zverejnenie;

ii) prahovú hodnotu na oznámenie alebo zverejnenie dosiahli alebo prekročili zároveň samotná skupina aj ktorýkoľvek právny subjekt v rámci skupiny.KAPITOLA V

KRYTÉ SWAPY NA ÚVEROVÉ ZLYHANIE NA ŠTÁTNE DLHOVÉ NÁSTROJE PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 2

Článok 14

Prípady, ktoré nie sú nekrytými pozíciami vo swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

1.  V týchto prípadoch sa pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje nepovažuje sa nekrytú pozíciu v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

a) V súvislosti so zabezpečeniami na účely článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012 sa swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje nepovažuje za nekrytú pozíciu v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a slúži na zabezpečenie proti riziku poklesu hodnoty aktív alebo záväzkov korelovaným s rizikom poklesu hodnoty štátneho dlhového nástroja, na ktorý odkazuje swap na úverové zlyhanie, a keď tieto aktíva alebo záväzky odkazujú na subjekty verejného alebo súkromného sektora v rovnakom členskom štáte.

b) Pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, v ktorej aktíva alebo záväzky odkazujú na subjekty verejného alebo súkromného sektora v rovnakom členskom štáte ako uvedený štátny emitent pre swap na úverové zlyhanie, sa nepovažuje za nekrytú pozíciu v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, ak:

i) odkazuje na členský štát vrátane každého ministerstva, agentúry alebo účelovo vytvoreného subjektu členského štátu, alebo v prípade členského štátu, ktorý je federálnym štátom, jedného subjektu tejto federácie;

ii) sa použije na zabezpečenie akýchkoľvek aktív alebo záväzkov spĺňajúcich korelačný test stanovený v článku 18.

c) Pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, pri ktorej aktíva alebo záväzky odkazujú na štátneho emitenta, v ktorom je referenčný štátny emitent pre swap na úverové zlyhanie ručiteľom alebo akcionárom, sa nepovažuje za nekrytú pozíciu v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, ak:

i) odkazuje na členský štát;

ii) sa použije na zabezpečenie akýchkoľvek aktív alebo záväzkov spĺňajúcich korelačný test stanovený v článku 18.

2.  Na účely písm. a) odseku 1 existuje korelácia medzi hodnotou aktíva alebo záväzku, ktoré sa zabezpečujú, a hodnotou uvedeného štátneho dlhového nástroja, ako sa stanovuje v článku 18.

Článok 15

Prípady, ktoré nie sú nekrytými pozíciami vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, ak má dlžník sídlo alebo ak sú aktíva alebo záväzky umiestnené vo viac než jednom členskom štáte

1.  Ak má dlžník alebo zmluvná strana aktíva alebo záväzku sídlo vo viac než jednom členskom štáte, pozícia vo swape na štátne dlhové nástroje sa nepovažuje za nekrytú pozíciu v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v týchto prípadoch a za predpokladu, že korelačný test v článku 18 tohto nariadenia sa splní v každom prípade:

a) ak existuje materská spoločnosť v jednom členskom štáte a dcérska spoločnosť v inom členskom štáte a dcérskej spoločnosti sa poskytne pôžička. Ak materská spoločnosť poskytne dcérskej spoločnosti buď explicitnú alebo implicitnú úverovú podporu, je prípustné kúpiť swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje skôr v členskom štáte materskej spoločnosti než členskom štáte dcérskej spoločnosti;

b) ak existuje materská holdingová spoločnosť, ktorá vlastní alebo ovláda prevádzkovú dcérsku spoločnosť v odlišných členských štátoch. Ak je materská spoločnosť emitentom dlhopisu, ale aktíva a príjmy, ktoré sa zabezpečujú, vlastní dcérska spoločnosť, je prípustné kúpiť swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje odkazujúce na členský štát dcérskej spoločnosti;

c) zabezpečenie expozície voči spoločnosti v jednom členskom štáte, ktorá investovala do štátneho dlhového nástroja druhého členského štátu v rozsahu, v ktorom by uvedená spoločnosť bola významne ovplyvnená v prípade významného poklesu hodnoty štátneho dlhového nástroja druhého členského štátu, za predpokladu, že uvedená spoločnosť má sídlo v oboch členských štátoch. Ak je korelácia medzi týmto rizikom a dlhom druhého členského štátu väčšia než korelácia medzi týmto rizikom a dlhom členského štátu, v ktorom má táto spoločnosť sídlo, je prípustné kúpiť swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje odkazujúce na druhý členský štát.

2.  Pozícia vo swape na štátne dlhové nástroje sa nepovažuje za nekrytú pozíciu v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v týchto prípadoch a za predpokladu, že korelačný test v článku 18 tohto nariadenia sa splní v každom prípade:

a) ak je dlžník alebo zmluvná strana zabezpečovaného aktíva alebo záväzku spoločnosť, ktorá pôsobí v rámci Únie, alebo ak sa zabezpečovaná expozícia vzťahuje na Úniu alebo členské štáty, ktorých menou je euro, povoľuje sa jej zabezpečenie pomocou zodpovedajúceho európskeho indexu alebo indexu eurozóny pre swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje;

b) ak je zmluvná strana zabezpečovaného aktíva alebo záväzku nadnárodným emitentom, je prípustné zabezpečiť riziko zmluvnej strany vhodne vybraným košom swapov na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje odkazujúcim na ručiteľov alebo akcionárov uvedeného subjektu.

Článok 16

Odôvodnenie nekrytých pozícií vo swapoch na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

Každá fyzická alebo právnická osoba vstupujúca do pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje na žiadosť príslušného orgánu:

a) poskytne uvedenému príslušnému orgánu odôvodnenie, ktoré z prípadov stanovených v článku 15 boli splnené v čase, keď sa do pozície vstúpilo;

b) kedykoľvek preukáže uvedenému príslušnému orgánu splnenie korelačného testu v článku 18 a požiadaviek na proporcionalitu v článku 19 v súvislosti s uvedenou pozíciou vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, že držia uvedený swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje.

Článok 17

Zabezpečené aktíva a záväzky

Toto sú prípady, v ktorých sa aktíva a záväzky môžu zabezpečiť prostredníctvom pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článkoch 15 a 18 nariadenia (EÚ) č. 236/2012:

a) dlhá pozícia v štátnom dlhovom nástroji príslušného emitenta;

b) každá pozícia alebo portfólio použité v kontexte zabezpečených expozícii voči štátnemu emitentovi, na ktorého odkazujú swapy na úverové zlyhanie;

c) všetky aktíva alebo záväzky, ktoré odkazujú na subjekty verejného sektora v členskom štáte, na ktorého štátny dlh odkazuje swap na úverové zlyhanie. To zahŕňa expozície voči ústrednej vláde, regionálnej a miestnej správe, subjektom verejného sektora alebo každú expozíciu, za ktorú sa zaručil uvedený subjekt, a môže zahŕňať finančné zmluvy, portfólio aktív alebo finančných záväzkov, úrokovú mieru alebo transakcie s menovými swapmi, pri ktorých sa swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje používa ako nástroj na riadenie rizika protistrany na zabezpečenie expozície v súvislosti s finančnými alebo zahraničnoobchodnými zmluvami;

d) expozície voči subjektom súkromného sektora so sídlom v členskom štáte, na ktorý sa odkazuje vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje. Dotknuté expozície zahŕňajú, ale nie sú obmedzené iba na ne, pôžičky, kreditné riziko protistrany (vrátane potenciálnej expozície, ak sa na takúto expozíciu vyžaduje regulačný kapitál), pohľadávky a záruky. Aktíva a záväzky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené iba na ne, finančné zmluvy, portfólio aktív alebo finančných záväzkov, úrokovú mieru alebo transakcie s menovými swapmi, pri ktorých sa swap na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje používa ako nástroj na riadenie rizika protistrany na zabezpečenie expozície v súvislosti s finančnými alebo zahraničnoobchodnými zmluvami;

e) všetky nepriame expozície voči ktorémukoľvek z vyššie uvedených subjektov prostredníctvom expozície voči indexom, fondom alebo účelovo vytvoreným subjektom.

Článok 18

Korelačné testy

1.  Korelačný test uvedený v tejto kapitole sa splní v každom z týchto prípadov:

a) Kvantitatívny korelačný test sa splní, ak Pearsonov korelačný koeficient medzi cenou aktív alebo záväzkov a cenou štátneho dlhového nástroja, ktorá sa vypočíta na historickom základe použitím údajov za obdobie aspoň 12 mesiacov obchodných dní bezprostredne predchádzajúcich dňu, kedy sa pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje prevezme, predstavuje aspoň 70 %;

b) kvalitatívna korelácia sa splní, ak je korelácia významná, čo znamená koreláciu, ktorá je založená na zodpovedajúcich údajoch a ktorá nie je dôkazom len dočasnej závislosti. Korelácia sa vypočíta na historickom základe použitím údajov za obdobie 12 mesiacov obchodovaných dní pred prevzatím pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, vážených na najnovšie obdobie. Ak sa preukáže, že podmienky prevládajúce v uvedenom období boli podobné podmienkam v čase, v ktorom sa pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje mala prevziať, alebo ktoré by nastali v období zabezpečovanej expozície, použije sa iný časový rámec. V prípade aktív, pre ktoré neexistuje likvidná trhová cena, alebo ak neexistuje dostatočne dlhý vývoj ceny, použije sa primeraná náhradná hodnota.

2.  Korelačný test v odseku 1 sa považuje za splnený, ak možno preukázať, že:

a) zabezpečovaná expozícia sa vzťahuje na podnik, ktorý vlastní štátny emitent, alebo ak štátny emitent vlastní väčšinu svojho akciového kapitálu s hlasovacími právami alebo za ktorého dlhy ručí štátny emitent;

b) zabezpečovaná expozícia sa vzťahuje na regionálnu, miestnu alebo obecnú samosprávu členského štátu;

c) zabezpečovaná expozícia sa vzťahuje na podnik, ktorého peňažné toky sú významne závislé od zmlúv štátneho emitenta alebo projektu, ktorý financuje alebo významne financuje alebo za ktorý sa zaručil štátny emitent, ako napr. projekt infraštruktúry.

3.  Príslušná strana doloží na žiadosť príslušného orgánu, že korelačný test sa splnil v čase, keď sa uzatvorila pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje.

Článok 19

Proporcionalita

1.  Pri určovaní toho, či je veľkosť pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje úmerná veľkosti zabezpečených expozícií, ak úplné zabezpečenie nie je možné, sa nevyžaduje presná zhoda a obmedzené nadmerné zabezpečenie sa povoľuje v súlade s odsekom 2. Príslušná strana na žiadosť príslušného orgánu odôvodní, prečo nebola možná presná zhoda.

2.  Ak je to odôvodnené povahou zabezpečovaných aktív a záväzkov a ich vzťahom k hodnote povinností štátneho dlžníka, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti swapu na úverové zlyhanie, za zabezpečenie danej hodnoty expozícií sa považuje vyššia hodnota swapu na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje. Povolí sa to však len vtedy, ak sa preukáže, že je potrebná väčšia hodnota swapu na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, aby vyhovovala príslušnému opatreniu rizika spojenému s referenčným portfóliom pri zohľadnení týchto faktorov:

a) veľkosť nominálnej pozície;

b) miera citlivosti expozícií voči povinnostiam štátneho dlžníka, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti swapu na úverové zlyhanie;

c) či je dotknutá stratégia zabezpečenia dynamická alebo statická.

3.  Zodpovednosťou držiteľa pozície je zabezpečiť, aby jeho pozícia vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje zostala úmerná vždy a aby trvanie pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje bolo čo možno najpraktickejšie zosúladené vzhľadom na prevládajúce trhové zvyklosti a likviditu s trvaním zabezpečovaných expozícií alebo obdobím, počas ktorého osoba plánuje držať expozíciu. Ak sa expozície zabezpečované pozíciou vo swape na úverové zlyhanie zrušia alebo splatia, musia sa buď nahradiť ekvivalentnými expozíciami, alebo sa pozícia vo swape na úverové zlyhanie musí znížiť alebo odstrániť iným spôsobom.

4.  Za predpokladu, že pozícia vo swape na úverové pozície na štátne dlhové nástroje bola v čase jej uzatvorenia krytá, sa nepovažuje za takú, že sa z nej stáva nekrytá, ak jediným dôvodom pre pozíciu, ktorá sa stáva nekrytou, je fluktuácia trhovej hodnoty zabezpečených expozícií alebo hodnoty swapu na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje.

5.  Za každých okolností, ak strany akceptujú pozíciu vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje ako dôsledok svojich povinností ako členov centrálnej protistrany, ktorá účtuje transakcie so swapmi na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, a ako výsledok pôsobenia pravidiel uvedenej centrálnej protistrany, takáto pozícia sa považuje za nedobrovoľnú a nie za pozíciu, ktorú táto strana uzatvorila, a tak sa nepovažuje za nekrytú podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

Článok 20

Metóda výpočtu nekrytej pozície vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

1.  Pri výpočte pozície fyzickej alebo právnickej osoby vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje sa zisťuje jej čistá pozícia.

2.  Pri výpočte hodnoty oprávnených zabezpečených rizík, alebo tých, ktoré sa zabezpečia pozíciou vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje sa rozlišuje medzi statickými a dynamickými stratégiami zabezpečenia. V prípade statického zabezpečenia, ako napr. priame expozície voči štátnemu emitentovi alebo orgánom verejného sektora tohto štátneho emitenta, je použitou metrickou mierou tzv. opatrenie týkajúce sa straty v prípade náhleho zlyhania, ak sa subjekt, voči ktorému je držiteľ pozície v expozícii, dostane do platobnej neschopnosti. Výsledná hodnota sa potom porovná s čistou nominálnou hodnotou pozície vo swape na úverové zlyhanie.

3.  Pri výpočte hodnoty rizík upravených podľa trhovej hodnoty, pre ktoré sa požaduje dynamická stratégia zabezpečenia, sa musia tieto výpočty uskutočniť skôr na riziku prispôsobených základoch než na nominálnom základe s prihliadnutím na rozsah, v ktorom sa môže expozícia zvýšiť alebo znížiť počas jej trvania a na relatívnu volatilitu zabezpečovaných aktív a záväzkov a uvedeného štátneho dlhového nástroja. Beta úprava sa použije vtedy, ak aktívum alebo záväzok, pre ktoré sa používa pozícia vo swape na úverové zlyhanie ako zabezpečenie, sú odlišné od uvedeného aktíva swapu na úverové zlyhanie.

4.  Nepriame expozície voči rizikám, ako napr. prostredníctvom indexov, fondov, účelovo vytvoreným subjektom, a voči pozíciám vo swapoch na úverové zlyhanie sa zohľadnia pomerne k rozsahu uvedeného aktíva, záväzku alebo swapu na úverové zlyhanie, v akom je zastúpený v indexe, fonde alebo inom mechanizme.

5.  Hodnota oprávneného portfólia aktív alebo záväzkov, ktoré sa zabezpečia, sa odvodí od hodnoty držanej čistej pozície vo swapoch na úverové zlyhanie. Ak je výsledné číslo kladné, pozícia sa považuje sa nekrytú pozíciu vo swape na úverové zlyhanie v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.KAPITOLA VI

PRAHOVÉ HODNOTY NA OZNÁMENIE PRE ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE V ŠTÁTNYCH DLHOVÝCH NÁSTROJOCH PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 3

Článok 21

Prahové hodnoty na oznámenie pre čisté krátke pozície týkajúce sa emitovaného štátneho dlhového nástroja

1.  Príslušným opatrením pre prahovú hodnotu, ktorej prekročením sa uplatní oznámenie čistej krátkej pozície v emitovanom štátnom dlhovom nástroji štátneho emitenta príslušnému orgánu, je percentuálny podiel celkovej sumy nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja pre každého štátneho emitenta.

2.  Prahová hodnota na oznámenie je peňažná suma. Táto peňažná suma je pevne stanovená uplatnením percentuálnej prahovej hodnoty na nesplatený štátny dlhový nástroj štátneho emitenta a zaokrúhlením na najbližší milión EUR.

3.  Peňažná suma vyplývajúca z percentuálnej prahovej hodnoty sa reviduje a aktualizuje štvrťročne s cieľom premietnuť zmeny celkovej sumy nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja každého štátneho emitenta.

4.  Peňažná suma vyplývajúca z percentuálnej prahovej hodnoty a celková suma nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja sa vypočítajú v súlade s metódou výpočtu pre čisté krátke pozície v štátnom dlhovom nástroji.

5.  Pôvodné sumy a dodatočné prírastkové úrovne pre štátnych emitentov sa určia na základe týchto faktorov:

a) prahové hodnoty nevyžadujú oznámenia čistých krátkych pozícií minimálnej hodnoty v žiadnom štátnom emitentovi;

b) celková suma nesplateného štátneho dlhového nástroja pre štátneho emitenta a priemerná veľkosť pozícií držaných účastníkmi trhu v súvislosti so štátnym dlhovým nástrojom uvedeného štátneho emitenta;

c) likvidita trhu so štátnymi dlhovými nástrojmi každého štátneho emitenta v prípade potreby vrátane likvidity trhu s futuritami pre uvedený štátny dlhový nástroj.

6.  Zohľadnením faktorov v odseku 5 sú príslušné prahové hodnoty na oznámenie pre pôvodnú sumu zvažovanú pre každého štátneho emitenta percentuálnym podielom, ktorý sa rovná 0,1 % alebo 0,5 % celkovej sumy nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja. Príslušný percentuálny podiel, ktorý sa uplatní na každého emitenta, sa určí uplatnením kritérií opísaných v odseku 5, aby každému štátnemu emitentovi bola priradená jedna z dvoch percentuálnych prahových hodnôt použitých na výpočet peňažných súm, ktoré budú relevantné pre oznámenie.

7.  Dve úvodné kategórie prahových hodnôt v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sú:

a) pôvodná prahová hodnota 0,1 % uplatniteľná v prípade, ak je celková suma nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja medzi 0 a 500 miliardami EUR;

b) prahová hodnota 0,5 % uplatňovaná v prípade, ak je celková suma nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja nad 500 miliardami EUR alebo ak existuje pre príslušný štátny dlhový nástroj likvidný trh s futuritami.

8.  Dodatočné prírastkové hodnoty sa stanovujú na 50 % pôvodných prahových hodnôt a sú:

a) každých 0,05 % nad pôvodnou prahovou hodnotou na oznámenie vo výške 0,1 % začínajúc pri 0,15 %;

b) každých 0,25 % nad pôvodnou prahovou hodnotou na oznámenie vo výške 0,5 % začínajúc pri 0,75 %.

9.  Štátny emitent prejde do príslušnej skupiny prahovej hodnoty, ak na trhu so štátnymi dlhovými nástrojmi štátneho emitenta nastala zmena, a táto zmena pri použití faktorov stanovených v odseku 5 trvá aspoň jeden kalendárny rok.KAPITOLA VII

PARAMETRE A METÓDY NA VÝPOČET PRAHOVEJ HODNOTY LIKVIDITY PRE POZASTAVENIE OBMEDZENÍ PREDAJA ŠTÁTNYCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV NAKRÁTKO PODĽA ČLÁNKU 13 ODS. 4

Článok 22

Metódy výpočtu a určenia prahovej hodnoty likvidity pre pozastavenie obmedzení predaja nakrátko v štátnych dlhových nástrojoch

1.  Opatrenie likvidity emitovaného štátneho dlhového nástroja, ktoré použije každý príslušný orgán, je obrat, definovaný ako celková nominálna hodnota obchodovaných dlhových nástrojov, v súvislosti s košom porovnávacích hodnôt s rozdielnymi splatnosťami.

2.  Dočasné pozastavenie obmedzení nekrytých predajov v štátnych dlhových nástrojoch môže nastať, ak sa obrat za niektorý mesiac dostane pod piaty percentil mesačného objemu obchodovaného v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch.

3.  Na uskutočnenie týchto výpočtov použije každý príslušný orgán reprezentatívne údaje, ľahko dostupné z jedného alebo viacerých obchodných miest, mimoburzového obchodovania (OTC) alebo z oboch, a ESMA informuje o následne použitých údajoch.

4.  Predtým, než príslušné orgány uplatnia právomoc zrušiť obmedzenia predaja nakrátko vo vzťahu k štátnemu dlhovému nástroju, zabezpečia, aby významný pokles likvidity nebol výsledkom sezónnych účinkov na likviditu.KAPITOLA VIII

VÝZNAMNÝ POKLES HODNOTY V PRÍPADE FINANČNÝCH NÁSTROJOV INÝCH NEŽ LIKVIDNÉ AKCIE PODĽA ČLÁNKU 23

Článok 23

Významný pokles hodnoty v prípade finančných nástrojov iných než likvidné akcie

1.  Vzhľadom na akciu, ktorá je iná než likvidná akcia, významný pokles hodnoty počas jediného obchodného dňa v porovnaní s uzatváracou cenou z predchádzajúceho obchodného dňa znamená:

a) pokles ceny akcie o 10 % alebo viac, ak je akcia zahrnutá do hlavného národného akciového indexu a je podkladovým finančným nástrojom pre derivátovú zmluvu, ktorá bola prijatá na obchodovanie na obchodnom mieste;

b) pokles ceny akcie o 20 % alebo viac, ak je cena akcie 0,50 EUR alebo vyššia, alebo ekvivalentná v miestnej mene;

c) pokles ceny akcie o 40 % alebo viac vo všetkých ostatných prípadoch.

2.  Nárast vo výnose v rámci výnosovej krivky o 7 % alebo viac počas jediného obchodného dňa v prípade príslušného štátneho emitenta sa považuje za významný pokles hodnoty pre štátny dlhopis.

3.  Nárast vo výnose podnikového dlhopisu o 10 % alebo viac počas jediného obchodného dňa sa považuje za významný pokles hodnoty pre podnikový dlhopis.

4.  Pokles ceny peňažného trhového nástroja o 1,5 % alebo viac počas jediného obchodného dňa sa považuje za významný pokles hodnoty pre nástroj peňažného trhu.

5.  Pokles ceny fondu obchodovaného na burze o 10 % alebo viac počas jediného obchodného dňa sa považuje za významný pokles hodnoty pre fond obchodovaný na burze vrátane fondov obchodovaných na burze, ktoré sú PKIPCP. Fond obchodovaný na burze využívajúci pákový efekt sa upraví o príslušný pákový pomer, aby sa premietol 10 % pokles ceny ekvivalentného priameho fondu obchodovaného na burze nevyužívajúceho pákový efekt. Reverzný fond obchodovaný na burze sa upraví o faktor – 1, aby sa premietol 10 % pokles ceny ekvivalentného priameho fondu obchodovaného na burze nevyužívajúceho pákový efekt.

6.  Ak sa s derivátom vrátane finančných dohôd o obchode na rozdiel obchoduje na obchodnom mieste a jeho jediným podkladovým finančným nástrojom je finančný nástroj, v prípade ktorého sa významný pokles hodnoty stanovuje v tomto článku a v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012, významný pokles hodnoty uvedeného derivátového nástroja sa považuje za vzniknutý, ak v uvedenom podkladovom finančnom nástroji nastal významný pokles.KAPITOLA IX

NEPRIAZNIVÉ UDALOSTI ALEBO NEPRIAZNIVÝ VÝVOJ PODĽA ČLÁNKU 30

Článok 24

Kritériá a faktory, ktoré sa majú zohľadniť pri určení toho, kedy nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj a hrozby nastanú

1.  Na účely článkov 18 až 21 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 zahŕňajú nepriaznivé udalosti alebo nepriaznivý vývoj, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie finančnej stability alebo dôvery na trhu v dotknutom členskom štáte alebo v jednom alebo viacerých iných členských štátoch, podľa článku 30 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 každé konanie, výsledok, skutočnosť alebo udalosť, od ktorých sa očakáva alebo od ktorých by sa odôvodnene očakávalo, že povedú k:

a) vážnym finančným, peňažným alebo rozpočtovým problémom, ktoré môžu viesť k finančnej nestabilite týkajúcej sa členského štátu alebo banky a iných finančných inštitúcií považovaných za dôležité pre globálny finančný systém, ako napr. poisťovne, poskytovatelia trhovej infraštruktúry a správcovské spoločnosti pôsobiace v rámci Únie, ak to môže ohrozovať riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Únii;

b) ratingu alebo platobnej neschopnosti ktoréhokoľvek členského štátu alebo bánk a iných finančných inštitúcií považovaných za dôležité pre globálny finančný systém, ako sú napr. poisťovne, poskytovatelia trhovej infraštruktúry a správcovské spoločnosti pôsobiace v rámci Únie, ktoré spôsobia alebo od ktorého by sa mohlo odôvodnene očakávať, že spôsobia vážnu neistotu, pokiaľ ide o ich platobnú schopnosť;

c) výrazným tlakom na predaj alebo nezvyčajnej volatilite spôsobujúcim významné klesajúce špirály v ktoromkoľvek finančnom nástroji vo vzťahu ku ktorejkoľvek banke a iným finančným inštitúciám považovaným za dôležité pre globálny finančný systém, ako sú napr. poisťovne, poskytovatelia trhovej infraštruktúry a správcovské spoločnosti pôsobiace v rámci Únie a prípadne štátni emitenti;

d) akémukoľvek významnému poškodeniu fyzickej štruktúry dôležitých finančných emitentov, trhových infraštruktúr, systémov zúčtovania a vyrovnania a orgánov dohľadu, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť trhy, a to predovšetkým vtedy, ak takéto poškodenie vyplýva z prírodnej katastrofy alebo teroristického útoku;

e) akémukoľvek významnému narušeniu ktoréhokoľvek platobného systému alebo procesu vyrovnania, a to predovšetkým vtedy, keď sa týka medzibankových operácií, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť významné zlyhanie platieb alebo vyrovnania alebo omeškania v rámci platobných systémov Únie, najmä ak môžu viesť k propagácii finančných alebo ekonomických otrasov v banke a iných finančných inštitúciách považovaných za dôležité pre globálny finančný systém, ako sú napr. poisťovne, poskytovatelia trhovej infraštruktúry a správcovské spoločnosti, alebo v členskom štáte.

2.  Na účely článku 27 ESMA zohľadní pri zvažovaní kritérií v odseku 1 možnosti akéhokoľvek presahovania do iných systémov alebo emitentov alebo možnosti ich nákazy a hlavne existenciu každého druhu automatického javu.

3.  Na účely článku 28 ods. 2 písm. a) znamená hrozba pre riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti:

a) každú hrozbu vážnej finančnej, peňažnej alebo rozpočtovej nestability týkajúcej sa členského štátu alebo finančného systému v rámci členského štátu, ak môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti;

b) možnosť platobnej neschopnosti ktoréhokoľvek členského štátu alebo nadnárodného emitenta;

c) každé vážne poškodenie fyzickej štruktúry dôležitých finančných emitentov, trhových infraštruktúr, systémov zúčtovania a vyrovnania a orgánov dohľadu, ktoré môže vážne ovplyvniť cezhraničné trhy, a to predovšetkým vtedy, ak takéto poškodenie vyplýva z prírodnej katastrofy alebo teroristického útoku, keď to môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti;

d) každé vážne narušenie ktoréhokoľvek platobného systému alebo procesu vyrovnania, a to predovšetkým vtedy, keď sa týka medzibankových operácií, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť významné zlyhanie platieb alebo vyrovnania či omeškania v rámci cezhraničných platobných systémov Únie, najmä ak môžu viesť k propagácii finančných alebo ekonomických otrasov v celom finančnom systéme v Únii alebo jeho časti.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

ČASŤ 1

Článok 5 a 6

 Opcie

 Kryté opčné listy

 Futurity

 Indexové nástroje

 Dohody o obchodoch na rozdiel

 Podiely/podielové listy fondov obchodovaných na burze

 Swapy

 Stávky na rozpätie

 Balíky retailových alebo profesionálnych investičných produktov

 Komplexné deriváty

 Certifikáty viazané na akcie

 Globálne depozitné potvrdenky

ČASŤ 2

Článok 7

 Opcie

 Futurity

 Indexové nástroje

 Dohody o obchodoch na rozdiel

 Swapy

 Stávky na rozpätie

 Komplexné deriváty

 Certifikáty viazané na štátny dlhový nástroj
PRÍLOHA II

ČASŤ 1

Model upravený o deltu pre akcie

Článok 10

1.  Každá derivátová a hotovostná pozícia sa berie do úvahy na základe upravenom o deltu, pričom hotovostná pozícia má deltu 1. S cieľom vypočítať deltu derivátu investori zohľadnia súčasnú implikovanú volatilitu derivátu a uzatváraciu cenu alebo poslednú cenu podkladového nástroja. S cieľom vypočítať čistú krátku pozíciu vrátane kapitálových alebo peňažných investícií a derivátov fyzické alebo právnické osoby vypočítajú jednotlivú pozíciu upravenú o deltu každého derivátu, ktorý sa drží v portfóliu, zodpovedajúcim spôsobom pripočítaním alebo odpočítaním všetkých hotovostných pozícií.

2.  Nominálna hotovostná krátka pozícia sa nesmie kompenzovať zodpovedajúcou nominálnou dlhou pozíciou v derivátoch. Dlhé pozície v derivátoch upravené o deltu nemôžu kompenzovať identické nominálne krátke pozície v iných finančných nástrojoch z dôvodu úpravy o deltu. Fyzické alebo právnické osoby uzatvárajúce derivátové kontrakty, na základe ktorých vznikajú čisté krátke pozície, ktoré sa musia podľa článkov 5 až 11 nariadenia (EÚ) č. 236/2012 oznámiť alebo zverejniť, vypočítajú zmeny čistých krátkych pozícií vo svojom portfóliu vyplývajúce zo zmien delty.

3.  Každá transakcia, ktorá poskytuje finančnú výhodu v prípade zmeny ceny alebo hodnoty akcie držanej ako súčasť koša, indexu alebo fondu obchodovaného na burze, sa zahrnie pri výpočte pozície v každej jednotlivej akcii. Pozície v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi sa vypočítajú s prihliadnutím na váhu uvedenej akcie v podkladovom koši, indexe alebo fonde. Fyzické alebo právnické osoby robia výpočty vo vzťahu k týmto finančným nástrojom v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

4.  Čistá krátka pozícia sa vypočíta započítaním dlhých a krátkych pozícií v danom emitentovi upravených o deltu.

5.  V prípade emitovaného akciového kapitálu, keď emitenti majú niekoľko tried akcií, sa zohľadní celkový počet emitovaných akcií v každej triede a sčíta sa.

6.  Pri výpočte čistých krátkych pozícií sa zohľadnia zmeny v akciovom kapitáli emitenta, ktoré môžu viesť k tomu, že sa uplatnia alebo odpadnú povinnosti spojené s oznamovaním v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

7.  Nové akcie emitované z nárastu kapitálu sa berú do úvahy pri výpočte celkového emitovaného akciového kapitálu odo dňa, keď sa prijmú na obchodovanie na obchodnom mieste.

8.  Čistá krátka pozícia vyjadrená ako percento emitovaného akciového kapitálu spoločnosti sa vypočíta vydelením čistej krátkej pozície v ekvivalentných akciách celkovým emitovaným akciovým kapitálom spoločnosti.

ČASŤ 2

Model upravený o deltu pre štátne dlhové nástroje

Článok 11

1.  Každá hotovostná pozícia sa berie do úvahy použitím jej nominálnej hodnoty upravenej o duráciu. Opcie a iné derivátové nástroje sa upravia o svoju deltu, ktorá sa vypočíta v súlade s časťou 1. Pri výpočtoch čistých krátkych pozícií obsahujúcich peňažné investície aj deriváty sa počíta jednotlivá pozícia upravená o deltu každého derivátu, ktorý sa drží v portfóliu, pripočítaním alebo odpočítaním všetkých hotovostných pozícií, pričom hotovostné pozície majú delta rovnajúcu sa 1.

2.  Nominálne pozície v dlhopisoch emitovaných v menách iných než je euro sa prepočítajú na eurá použitím poslednej dostupnej spoľahlivo aktualizovanej spotovej ceny. Na iné finančné nástroje sa uplatňuje rovnaká zásada.

3.  Iné deriváty, ako napr. forwardové (alebo termínované) dlhopisy, sa takisto upravia v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

4.  Každý ekonomický záujem alebo pozícia, ktorá vytvára finančnú výhodu v štátnom dlhovom nástroji držanom ako časť koša, indexu alebo fondu obchodovaného na burze, sa zahrnie pri výpočte pozície v každom jednotlivom štátnom dlhovom nástroji. Pozície v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi sa vypočítajú s prihliadnutím na váhu expozície uvedeného dlhového nástroja v podkladovom koši, indexe alebo fonde. Investori robia výpočty vo vzťahu k týmto finančným nástrojom v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

5.  Pri výpočtoch v prípade štátnych dlhových nástrojov s vysokou koreláciou sa používajú rovnaké metódy výpočtu dlhých pozícií v dlhových nástrojoch štátneho emitenta. Na účely výpočtu sa zohľadnia dlhé pozície v dlhových nástrojoch štátneho emitenta, ktorých ocenenie je vysoko korelované s ocenením daného dlhového nástroja. Ak tieto pozície už nespĺňajú test vysokej korelácie, potom sa nezohľadnia na kompenzáciu krátkych pozícií.

6.  Nominálne dlhé pozície swapov na úverové zlyhanie sa zahrnú do výpočtu ako krátke pozície. Pri výpočte pozície investora vo swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje sa použijú jeho čisté pozície. Pozície, ktoré sa plánujú ako kryté alebo zabezpečené prostredníctvom nákupu swapov na úverové zlyhanie, ktoré nie sú štátnymi dlhopismi, sa nezohľadnia ako dlhé pozície. Delta swapov na úverové zlyhanie sa stanoví na 1.

7.  Čisté krátke pozície sa vypočítajú započítaním ekvivalentných nominálnych dlhých a krátkych pozícií v emitovanom štátnom dlhovom nástroji štátneho emitenta upravených o deltu.

8.  Čistá krátka pozícia sa vyjadruje ako peňažná suma v eurách.

9.  Pri výpočte pozícií sa zohľadňujú zmeny v koreláciách a celkovom štátnom dlhovom nástroji štátneho emitenta.

10.  Len dlhé pozície v dlhových nástrojoch štátneho emitenta, ktorých ocenenie je vysoko korelované s ocenením štátneho dlhového nástroja štátneho emitenta, sa zohľadnia na vyrovnanie krátkych pozícií v uvedenom štátnom dlhovom nástroji. Daná dlhá pozícia vysoko korelovaného dlhového nástroja sa len použije raz na vyrovnanie krátkej pozície v prípadoch, ak si investor ponechá niekoľko krátkych pozícií rôznych štátnych emitentov. Rovnaká dlhá pozícia sa nemôže uplatniť niekoľkokrát na odpočítanie rôznych krátkych pozícií vo vysoko korelovaných štátnych dlhových nástrojoch.

11.  Fyzické alebo právnické osoby s viacnásobnými alokáciami dlhých pozícií vysoko korelovaného dlhového nástroja v rámci niekoľkých rôznych štátnych emitentov majú záznamy, v ktorých sa uvádzajú ich metódy alokácie.( 1 ) Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 4 ) Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

Top