EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20140325

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2014-03-25

02004L0037 — SK — 25.03.2014 — 001.003


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►C1  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/37/ES

z 29. apríla 2004

o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) ◄

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 158 30.4.2004, s. 50)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/27/EÚ z 26. februára 2014,

  L 65

1

5.3.2014


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 340, 20.12.2017, s.  53 (2004/37/ES)
▼B

▼C1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/37/ES

z 29. apríla 2004

o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS)

▼B

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

▼C1

1.  Cieľom tejto smernice je ochrana pracovníkov pred ohrozením ich bezpečnosti a zdravia vrátane prevencie v súvislosti s takýmto ohrozením, ktoré vzniká alebo pravdepodobne vzniká pri expozícii karcinogénom alebo mutagénom pri práci.

▼B

Ustanovuje konkrétne minimálne požiadavky v tejto oblasti vrátane limitných hodnôt.

▼C1

2.  Táto smernica neplatí pre pracovníkov, ktorí sú exponovaní len ionizujúcemu žiareniu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

▼B

3.  Smernica 89/391/EHS sa úplne uplatňuje na celú oblasť uvádzanú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie, prípadne osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

▼C1

4.  Pokiaľ ide o azbest, ktorým sa zaoberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES ( 1 ), ustanovenia tejto smernice sa uplatnia vždy, keď sú prospešnejšie pre zdravie a bezpečnosť pri práci.

▼B

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

▼M1

a) „karcinogén“ je:

i) látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( 2 );

ii) látka, zmes alebo proces uvedený v prílohe I k tejto smernici, ako aj látka alebo zmes, ktoré sa uvoľňujú pri procese uvedenom v uvedenej prílohe;

b) „mutagén“ je:

látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

▼C1

c) „limitná hodnota“ je, ak nie je stanovené inak, limit časovo váženého priemeru koncentrácie pre „karcinogén alebo mutagén“ vo vzduchu v dýchacej zóne pracovníka vo vzťahu k definovanému referenčnému času podľa prílohy III k tejto smernici.

▼B

Článok 3

Predmet – určenie a posudzovanie rizík

1.  Táto smernica platí pre činnosti, následkom vykonávania ktorých pracovníci sú alebo môžu byť ►C1  exponovaní ◄ karcinogénom alebo mutagénom.

2.  V prípade akejkoľvek činnosti, pri ktorej môže vzniknúť riziko ►C1  expozície ◄ karcinogénom alebo mutagénom sa musí zistiť charakter, miera a trvanie ►C1  expozície ◄ pracovníkov, aby bolo možné posúdiť akékoľvek ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia týchto pracovníkov a stanoviť opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

Toto posudzovanie sa musí pravidelne opakovať a vždy, keď nastane zmena podmienok, ktorá môže ovplyvniť ►C1  expozíciu ◄ pracovníkov karcinogénom alebo mutagénom.

Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušným úradom informácie, ktoré sú základom tohto posudzovania.

3.  Pri posudzovaní rizika sa berú do úvahy všetky ostatné cesty ►C1  expozície ◄ , ako napríklad absorpcia do ►C1  kože ◄ a/alebo cez ňu.

▼C1

4.  Zamestnávatelia sú pri posudzovaní rizika povinní venovať osobitnú pozornosť všetkým vplyvom na zdravie a bezpečnosť obzvlášť ohrozených pracovníkov a, okrem iného, berú do úvahy, že nie je žiadúce zamestnávať týchto pracovníkov v oblastiach, v ktorých môžu prísť do styku s karcinogénmi alebo mutagénmi.

▼BKAPITOLA II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

▼C1

Zníženie a nahradenie používania

▼B

1.  Zamestnávateľ je povinný znižovať používanie karcinogénu alebo mutagénu na pracovisku, najmä tak, že ho, pokiaľ je to technicky možné, nahradí látkou, ►M1  zmesou ◄ alebo procesom, ktoré pri používaní nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov, podľa jednotlivých prípadov.

2.  Zamestnávateľ je povinný na požiadanie predložiť príslušnému orgánu výsledok svojich zistení.

Článok 5

Prevencia a zníženie ►C1  expozície ◄

1.  Ak z výsledkov posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 vyplynie ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti pracovníkov, musí sa ►C1  expozícii ◄ pracovníkov predísť.

2.  Ak nie je technicky možné nahradiť karcinogén alebo mutagén látkou, ►M1  zmesou ◄ alebo procesom, ktoré nie sú pri používaní nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie alebo bezpečnosť, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa karcinogén vyrábal a používal v uzavretom systéme, ak je to technicky možné.

3.  Ak použitie uzavretého systému nie je technicky možné, zamestnávateľ zabezpečí, aby ►C1  expozícia ◄ pracovníkov bola znížená na takú úroveň, ako je to technicky možné.

4.   ►C1  Expozícia ◄ nesmie presiahnuť limitnú hodnotu karcinogénu stanovenú v prílohe III.

5.  Zamestnávateľ vždy, keď sa používa karcinogén alebo mutagén, vykoná tieto opatrenia:

a) obmedzenie množstva karcinogénu alebo mutagénu na pracovisku;

b) obmedzenie počtu pracovníkov, ktorí sú alebo môžu byť ►C1  exponovaní ◄ , na najnižšiu možnú mieru;

▼C1

c) úprava pracovných postupov a technických opatrení kontroly s cieľom vylúčiť alebo minimalizovať únik karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku;

▼B

d) odstraňovanie karcinogénov alebo mutagénov pri zdroji, lokálny odsávací systém alebo celková ventilácia, pričom všetky tieto metódy sú primerané a zlučiteľné s potrebou chrániť verejné zdravie a životné prostredie;

e) použitie vhodných existujúcich meracích postupov pre karcinogény alebo mutagény, najmä na včasné zistenie nadmerných ►C1  expozícií ◄ v dôsledku nepredvídateľnej udalosti alebo nehody;

f) použitie vhodných pracovných postupov a metód;

g) kolektívne ochranné opatrenia a/alebo, ak nie je možné iným spôsobom zabrániť ►C1  expozícii ◄ , individuálne ochranné opatrenia;

h) hygienické opatrenia, najmä pravidelné čistenie podláh, stien a iných povrchov;

i) informovanie pracovníkov;

j) ohraničenie nebezpečných priestorov a používanie vhodných výstražných a bezpečnostných značiek vrátane značky „fajčenie zakázané“ v priestoroch, v ktorých pracovníci sú alebo môžu byť ►C1  exponovaní ◄ karcinogénom alebo mutagénom;

k) vypracovanie plánov zameriavajúce sa na núdzové prípady, ktorých následkom môže byť mimoriadne vysoká ►C1  expozícia ◄ ;

l) zaistenie bezpečného skladovania, manipulácie a prepravy, najmä použitím hermeticky uzatvárateľných a zreteľne a viditeľne označených kontajnerov;

m) zaistenie bezpečného zhromažďovania, skladovania a odstraňovania odpadu pracovníkmi, vrátane používania hermeticky uzatvárateľných a zreteľne a viditeľne označených kontajnerov.

Článok 6

Informovanie príslušného orgánu

Ak výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, zamestnávatelia poskytnú príslušnému orgánu na požiadanie príslušné informácie o:

a) vykonávaných činnostiach a/alebo použitých výrobných postupoch, vrátane dôvodov použitia karcinogénov alebo mutagénov;

b) množstvá vyrábaných alebo používaných látok alebo ►M1  zmesí ◄ , ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény;

c) počet ►C1  exponovaných ◄ pracovníkov;

d) vykonaných preventívnych opatreniach;

e) druhu použitého ochranného vybavenia;

f) charaktere a stupni ►C1  expozície ◄ ;

g) prípadoch nahradenia.

Článok 7

Nepredvídateľná ►C1  expozícia ◄

1.  V prípade nepredvídateľnej udalosti alebo nehody, ktorá by mohla viesť k nadmernej ►C1  expozícii ◄ pracovníkov, zamestnávateľ o tom informuje pracovníkov.

2.  Až do návratu situácie do normálneho stavu a do odstránenia príčin nadmernej ►C1  expozície ◄ :

a) v zasiahnutom priestore je povolené pracovať iba tým pracovníkom, ktorí sú potrební na vykonávanie opráv a iné nevyhnutné práce;

b) príslušným pracovníkom sa poskytne ochranný odev a prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest, ktoré musia nosiť; ►C1  expozícia ◄ nemôže byť trvalá a prísne sa obmedzí pre každého pracovníka na minimálne nutnú dobu;

c) nechráneným pracovníkom sa nepovolí pracovať v zasiahnutej oblasti.

Článok 8

Predvídateľná ►C1  expozícia ◄

1.  Pri určitých činnostiach, napríklad údržbárskych prácach, pri ktorých je predvídateľná možnosť značného zvýšenia ►C1  expozície ◄ pracovníkov a vzhľadom na ktoré bol vyčerpaný celý rozsah ďalších technických preventívnych opatrení na obmedzenie ►C1  expozície ◄ pracovníkov, zamestnávateľ určí po porade s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podniku alebo prevádzkarni, bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa, potrebné opatrenia na skrátenie doby ►C1  expozície ◄ pracovníkov na minimum a na zabezpečenie ochrany pracovníkov počas výkonu týchto činností.

Podľa prvého odseku sa príslušným pracovníkom poskytne ochranný odev a prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest, ktoré musia nosiť počas pretrvávania nadmernej ►C1  expozície ◄ ; táto ►C1  expozícia ◄ nemôže byť trvalá a prísne sa obmedzí pre každého pracovníka na minimálne nutnú dobu;

2.  Vykonajú sa vhodné opatrenia, aby priestory, v ktorých sa vykonávajú činnosti uvedené v prvom pododseku odseku 1 boli zreteľne ohraničené a vyznačené, alebo aby sa iným spôsobom zabránilo vstupu neoprávnených osôb do týchto priestorov.

Článok 9

Prístup do nebezpečných priestorov

Zamestnávatelia vykonajú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že priestory, v ktorých sa vykonávajú činnosti, pri ktorých výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, sa sprístupnia iba tým pracovníkom, od ktorých sa vyžaduje, aby do nich vstúpili z dôvodu vykonania práce alebo úloh.

Článok 10

Hygienické a individuálne ochranné opatrenia

1.  Zamestnávatelia sú povinní vykonať vhodné opatrenia pre všetky činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo kontaminácie karcinogénmi alebo mutagénmi, aby zabezpečili, že:

a) pracovníci nejedia, nepijú, ani nefajčia na pracoviskách, na ktorých hrozí nebezpečenstvo kontaminácie karcinogénmi alebo mutagénmi;

b) pracovníkom sa poskytne vhodný ochranný odev alebo iné vhodné špeciálne oblečenie;

c) poskytnú sa oddelené miesta na odkladanie pracovných alebo ochranných odevov a na civilné oblečenie;

d) pracovníkom sa poskytnú vhodné a zodpovedajúce umyvárne a toalety;

e) ochranné prostriedky sa skladujú na vhodne určenom mieste a skontrolujú sa a očistia podľa možnosti pred použitím a v každom prípade po každom použití;

f) poškodené prostriedky sa pred opätovným použitím opravia alebo vymenia.

2.  Od pracovníkov sa nemôže vyžadovať náhrada nákladov na opatrenia stanovené v odseku 1.

Článok 11

Informovanie a školenie pracovníkov

1.  Zamestnávateľ vykoná vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že pracovníkom a/alebo zástupcom pracovníkov v podniku alebo v prevádzkarni sa poskytne dostatočné a primerané školenie na základe všetkých dostupných informácií, najmä vo forme informácií a inštrukcií o:

a) možnom ohrození zdravia, vrátane ďalšieho ohrozenia vyplývajúceho zo spotreby tabaku;

b) opatreniach, ktoré je potrebné vykonať na predchádzanie ►C1  expozícii ◄ ;

c) hygienických požiadavkách;

d) nosení a používaní ochranných prostriedkov a odevov;

e) opatreniach, ktoré majú vykonať pracovníci, vrátane záchranárov, v prípade nehôd a pri predchádzaní nehodám.

Toto školenie musí:

prispôsobiť sa novým rizikám alebo ich zmenám; a

v prípade potreby pravidelne sa opakovať.

2.  Zamestnávatelia informujú pracovníkov o zariadeniach a príslušných kontajneroch, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény, zabezpečia, aby všetky kontajnery, balenia a zariadenia, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény boli zreteľne a čitateľne označené a umiestnia zreteľne viditeľné výstražné a bezpečnostné značky.

Článok 12

Informovanie pracovníkov

Musia sa prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že:

a) pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkov v podniku alebo prevádzkarni môžu kontrolovať, či sa uplatňuje táto smernica alebo sa môžu podieľať na jej uplatňovaní najmä vo vzťahu k:

i) následkom pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov spojeným s výberom, nosením a používaním ochranných odevov a prostriedkov, bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za určenie účinnosti ochranných odevov a prostriedkov,

ii) opatreniam, ktoré určí zamestnávateľ podľa prvého pododseku článku 8 ods. 1, rešpektujúc zodpovednosť zamestnávateľa za určenie týchto opatrení;

b) pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkov v podniku alebo v prevádzkárni sú čo najrýchlejšie informovaní o mimoriadnej ►C1  expozícii ◄ , vrátane prípadov uvedených v článku 8, o jej príčinách a o opatreniach, ktoré boli vykonané alebo sa majú vykonať na nápravu situácie;

c) zamestnávateľ vedie aktualizovaný zoznam pracovníkov vykonávajúcich činnosti, pri ktorých výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, a uvádza, ak je taká informácia dostupná, ►C1  expozíciu ◄ , ktorá u pracovníkov nastala;

d) lekár a/alebo príslušný orgán, ako aj všetky ostatné osoby zodpovedné za zdravie a bezpečnosť pri práci majú prístup k zoznamu uvedenému v písmene c);

e) každý pracovník má prístup k tým informáciám v zozname, ktoré sa ho osobne týkajú;

f) pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkov v podniku alebo v prevádzkarni majú prístup k anonymným kolektívnym informáciám.

Článok 13

Konzultácie a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica vrátane jej príloh sa uskutočňujú v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS.KAPITOLA III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 14

▼C1

Zdravotný dohľad

1.  Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a/alebo praxou stanovia opatrenia na vykonávanie príslušného zdravotného dohľadu pracovníkov, u ktorých z výsledkov posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 vyplýva ohrozenie ich bezpečnosti alebo zdravia.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 musia umožniť, ak je to vhodné, že každý pracovník absolvuje príslušný zdravotný dohľad:

pred expozíciou,

neskôr v pravidelných intervaloch.

▼B

Na základe týchto opatrení je bezprostredne možné uplatňovať individuálne a hygienické opatrenia pri práci.

▼C1

3.  Ak sa zistí, že nejaký pracovník má zdravotné príznaky, ktoré možno zdôvodniť jeho expozíciou karcinogénom alebo mutagénom, môže lekár alebo orgán zdravotného dozoru požadovať, aby sa ďalší pracovníci, ktorí boli podobne exponovaní, podrobili zdravotnému dohľadu.

▼B

V takomto prípade sa vykoná opätovné posúdenie rizika ►C1  expozície ◄ v súlade s článkom 3 ods. 2

▼C1

4.  V prípadoch, keď sa vykonáva zdravotný dohľad, tak sa vedie zdravotný záznam a lekár alebo orgán zdravotného dozoru navrhuje všetky ochranné alebo preventívne opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pre každého pracovníka.

5.  Pracovníkom sa musia poskytnúť informácie a poradenstvo týkajúce sa zdravotného dohľadu, ktorému môžu podliehať po ukončení expozície.

6.  V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou:

pracovníci majú prístup k výsledkom zdravotného dohľadu, ktorý sa ich týka a

dotknutí pracovníci alebo zamestnávateľ môžu požiadať o preskúmanie výsledkov zdravotného dohľadu.

7.  Praktické odporúčania pre zdravotný dohľad pracovníkov sú uvedené v prílohe II.

▼B

8.  Všetky prípady ochorenia na rakovinu, ktoré boli zistené podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe ako dôsledok ►C1  expozície ◄ účinkom karcinogénu alebo mutagénu pri práci sa musia oznámiť príslušnému orgánu.

Článok 15

Uchovávanie záznamov

▼C1

1.  Zoznam uvedený v článku 12 písm. c) a zdravotný záznam uvedený v článku 14 ods. 4 sa uchováva najmenej štyridsať rokov po skončení expozície v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

▼B

2.  V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou musia byť tieto dokumenty dostupné príslušnému orgánu v prípadoch, keď podnik ukončí činnosť.

Článok 16

Limitné hodnoty

1.  Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 137 ods. 2 Zmluvy stanoví v smerniciach limitné hodnoty na základe dostupných informácií, vrátane vedeckých a technických údajov, pre všetky karcinogény alebo mutagény, pre ktoré je to možné a, ak je to potrebné, vydá ďalšie priamo s tým súvisiace ustanovenia.

2.  Limitné hodnoty a ďalšie priamo súvisiace ustanovenia sú stanovené v prílohe III.

Článok 17

Prílohy

1.  Prílohy I a III sa môžu meniť a dopĺňať iba v súlade s postupom stanoveným v článku 137 ods. 2 Zmluvy.

2.  Úpravy prílohy II čisto technického charakteru v súvislosti s technickým rozvojom a so zmenami v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nových poznatkoch v oblasti karcinogénov alebo mutagénov sa musia prijímať v súlade s postupom uvedeným v článku 17 smernice 89/391/EHS.

Článok 18

Využívanie údajov

Komisia má podľa článku 14 ods. 8 prístup k využívaniu informácií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 19

Oznámenie Komisii

Členské štáty oznámia Komisii tie ustanovenia vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré prijali alebo v budúcnosti prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Zrušenie

Smernica 90/394/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VI časť A k tejto smernici sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transpozície podľa prílohy VI časť B k tejto smernici.

Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy k tejto smernici a vykladajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe V.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 22

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

Zoznam látok, ►M1  zmesí ◄ a procesov

[Článok 2 písm. a) bod iii)]

1. Výroba auramínu.

2. Práca spojená s  ►C1  expozíciou ◄ účinku polycyklických aromatických uhľovodíkov vyskytujúcich sa v uhoľných sadziach, uhoľnom dechte lebo smole.

3. Pracovné činnosti spojené s  ►C1  expozíciou ◄ účinku prachu, dymu a aerosólom, ktoré vznikajú počas praženia a elektro-rafinovania medeno-niklových kamienkov.

4. Silno acidický proces pri výrobe izopropyl alkoholu.

5. Pracovná činnosť spojená s  ►C1  expozíciou ◄ účinku prachu z tvrdého dreva ( 3 ).
PRÍLOHA II

Praktické odporúčania pre zdravotné kontroly pracovníkov

(Článok 14 ods. 7)

▼C1

1. Lekár a/alebo orgán zdravotného dozoru musí byť oboznámený s podmienkami alebo okolnosťami expozície každého pracovníka exponovaného karcinogénom alebo mutagénom.

2. Zdravotný dohľad pracovníkov sa musí uskutočňovať v súlade so zásadami a praxou pracovného lekárstva; musí zahŕňať aspoň tieto opatrenia:

uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze,

osobný pohovor,

ak je to vhodné, biologické expozičné testy ako aj zisťovanie včasných a reverzibilných následkov.

O ďalších vyšetreniach sa môže rozhodnúť u každého pracovníka, ktorý podlieha zdravotnému dohľadu podľa najnovších dostupných poznatkov v pracovnom lekárstve.

▼B
PRÍLOHA III

Limitné hodnoty a ostatné priamo súvisiace ustanovenia

(Článok 16)

A.   LIMITNÉ HODNOTY PRE ►C1  EXPOZÍCIU ◄ PRI PRÁCINázov faktoru

EINECS (1)

CAS (2)

Limitné hodnoty

Záznam

Prechodné opatrenia

mg/m3 (3)

ppm (4)

Benzén

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

(5)

►C1  Koža ◄  (6)

Limitná hodnota: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) (do júna 2003)

Monomér vinyl chloridu

200-831

75-01-4

7,77 (5)

(5)

––

––

Prach z tvrdého dreva

––

––

5,0 (5) (7)

––

––

––

(1)   EINECS: Európsky zoznam existujúcich chemických látok.

(2)   CAS: Registračné číslo CAS (Chemical Abstract Service).

(3)   mg/m3 = miligramy na kubický meter vzduchu pri teplote 20°C a 101,3 kPa (760 mm tlaku ortuti).

(4)   ppm = objem látky vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu (ml/m3).

(5)   Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času.

(6)    ►C1  K celkovému zaťaženiu organizmu môže významne prispieť expozícia cez kožu. ◄

(7)    ►C1  Inhalovateľná frakcia: ak je prach z tvrdého dreva zmiešaný s prachom iného dreva, uplatní sa limitná hodnota na všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú v zmesi prítomné. ◄

B.   OSTATNÉ PRIAMO SÚVISIACE USTANOVENIA

p.m.
PRÍLOHA IV

Časť A

Zrušená smernica a jej následné zmeny a doplnenia

(odkaz uvedený v článku 20)Smernica Rady 90/394/EHS

(Ú. v. ES 196, 26.7. 1990, s. 1)

Smernica Rady 97/42/ES

(Ú. v. ES 179, 8.7.1997, s. 4)

Smernica Rady 1999/38/ES

(Ú. v. ES 138, 1.6.1999, s. 66)

ČASŤ B

Konečné termíny transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku

(odkaz uvedený v článku 20)Smernica

Konečný termín transpozície

90/394/EHS

31. december 1992

97/42/ES

27. jún 2000

1999/38/ES

29. apríl 2003
PRÍLOHA V

KORELAČNÁ TABUĽKASmernica 90/394/ES

Táto smernica

Článok 1

Článok 1

Článok 2 a)

Článok 2 a)

Článok 2(a. a.)

Článok 2 písm. b)

Článok 2 písm. b)

Článok 2 písm. c)

Články 3 až 9

Články 3 až 9

Článok 10 ods. 1 písm. a)

Článok 10 ods. 1 písm. a)

Článok 10 ods. 1 písm. b) prvá veta

Článok 10 ods. 1 písm. b)

Článok 10 ods. 1 písm. b) druhá veta

Článok 10 ods. 1 písm. c)

Článok 10 ods. 1 písm. c)

Článok 10 ods. 1 písm. d)

Článok 10 ods. 1 písm. d) prvá a druhá veta

Článok 10 ods. 1 písm. e)

Článok 10 ods. 1 písm. d) tretia veta

Článok 10 ods. 1 písm. f)

Článok 10 ods. 2

Článok 10 ods. 2

Články 11 až 18

Články 11 až 18

Článok 19 ods. 1 prvý pododsek

 

Článok 19 ods. 1 druhý pododsek

 

Článok 19 ods. 1 tretí pododsek

 

Článok 19 ods. 2

Článok 19

 

Článok 20

 

Článok 21

Článok 20

Článok 22

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

 

Príloha IV

 

Príloha V( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z ►C1  expozície ◄ účinkom azbestu pri práci (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

( 3 ) Zoznam niektorých tvrdých drevín sa nachádza vo zväzku 62 monografií o hodnotení karcinogénnych rizík pre človeka „Drevný prach a formaldehyd“, vydanom Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny, Lyon, 1995.

Top