EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0072-20030818

Consolidated text: Smernica Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003 , ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/72/2003-08-18

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2003L0072 — SK — 18.08.2003 — 000.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼C1

SMERNICA RADY 2003/72/ES

z 22. júla 2003,

ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení

▼B

(Ú. v. ES L 207, 18.8.2003, p.25)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 003, 7.1.2009, s. 6 (2003/72/ES)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 107, 19.4.2012, s. 12 (2003/72/ES)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 294, 10.10.2014, s. 49 (2003/72/ES)
▼B

▼C1

SMERNICA RADY 2003/72/ES

z 22. júla 2003,

ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení

▼BRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže:

(1)

Na to, aby sa dosiahli ciele zmluvy, nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 ( 4 ) vytvorilo stanovy pre Európske družstvo (SCE).

(2)

Toto nariadenie má za cieľ vytvoriť jednotný právny rámec, v rámci ktorého by družstvá a ostatné subjekty a fyzické osoby z rôznych členských štátov mali vedieť plánovať a uskutočniť reorganizáciu svojho podnikania vo forme družstva na úrovni spoločenstva.

(3)

Aby sa podporili sociálne ciele spoločenstva, musia sa stanoviť osobitné ustanovenia, obzvlášť v oblasti účasti zamestnancov s cieľom zabezpečiť, aby založenie SCE nemalo za následok zánik alebo menšiu prax účasti zamestnancov existujúcej v rámci subjektov zúčastňujúcich sa na zakladaní SCE. Stanovením súboru pravidiel v tejto oblasti by sa mal sledovať tento cieľ dopĺňajúc ustanovenia nariadenia (ES) č. 1435/2003.

(4)

Ciele navrhovaných krokov, ako je uvedené vyššie, sa nemôžu dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože zámerom je stanoviť súbor pravidiel o účasti zamestnancov platných pre SCE, a preto sa môžu, z dôvodu rozsahu a dosahu navrhovaného kroku, lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku, táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(5)

Vďaka veľkej rozmanitosti pravidiel a praxe existujúcej v členských štátoch ohľadne spôsobu, akým sa zástupcovia zamestnancov zapájajú do rozhodovania v rámci družstiev, nie je vhodné stanovovať jednotný európsky model účasti zamestnancov platný pre SCE.

(6)

Postupy pri informovaní a prerokovaní na nadnárodnej úrovni by sa mali zabezpečiť vo všetkých prípadoch vytvárania SCE, s potrebným prispôsobením SCE vytvoreným ex novo, ak je to odôvodnené ich veľkosťou meranou, pokiaľ ide o zamestnanosť.

(7)

Ak existujú práva účasti v rámci jedného alebo viacerých subjektov zakladajúcim SCE, tieto by sa mali v zásade zachovať aj ich prechodom na SCE, keď sa založí, pokiaľ sa strany nerozhodnú inak.

(8)

Konkrétne postupy nadnárodného informovania a prerokovania so zamestnancami, ako aj, ak je to vhodné, účasť, ktoré sa majú uplatniť na každú SCE, by sa mali definovať najmä dohodou medzi dotknutými stranami alebo, v prípade jej chýbania, uplatnením súboru pravidiel subsidiarity.

(9)

Členské štáty by stále mali mať možnosť neuplatniť štandardné pravidlá súvisiace s účasťou v prípade zlúčenia alebo splynutia vzhľadom na rozmanitosť vnútroštátnych systémov pre účasť zamestnancov na riadení. Existujúce systémy a prax účasti v takom prípade, kde je to primerané na úrovni zúčastnených subjektov, musia zachovať úpravou pravidiel pre zápis.

(10)

Hlasovacie pravidlá v rámci osobitného orgánu zastupujúceho zamestnancov na účely vyjednávaní, najmä pri uzatváraní dohôd stanovujúcich úroveň účasti nižšiu než je tá, ktorá existuje v rámci jedného alebo viacerých zúčastnených subjektov, by mala byť primeraná riziku zániku alebo obmedzenia existujúcich systémov a praxe účasti. Toto riziko je vyššie v prípade SCE založenej transformáciou alebo zlúčením než vytvorením SCE ex novo.

(11)

Ak po vyjednávaní medzi zástupcami zamestnancov a príslušnými orgánmi zúčastnených subjektov nedôjde k dohode, mali by sa zabezpečiť určité štandardné pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na SCE po jej založení. Tieto štandardné pravidlá by mali zabezpečiť účinnú prax nadnárodného informovania a prerokovania so zamestnancami, ako aj ich účasť v príslušných orgánoch SCE, ak takáto účasť existovala pred jej založením v rámci zúčastnených subjektov.

(12)

Ak nemôže byť odôvodnené uplatňovanie vyššie uvedených postupov na subjekty zúčastňujúce sa na ex novo SCE, vďaka ich malej veľkosti meranej, pokiaľ ide o zamestnanosť, SCE by mala podliehať vnútroštátnym pravidlám o účasti zamestnancov, ktoré platia v členskom štáte, v ktorom si zriaďuje sídlo, alebo v členských štátoch, kde má dcérsku spoločnosť alebo prevádzkarne. Toto by sa nemalo dotknúť povinnosti uloženej na už založené SCE zaviesť tieto postupy, ak tak požaduje významný počet zamestnancov.

(13)

Osobitné ustanovenia by sa mali uplatňovať na účasť zamestnancov na valných zhromaždeniach, pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo. Uplatňovanie týchto ustanovení nebráni uplatňovaniu ostatných foriem účasti stanovených v tejto smernici.

(14)

Vhodnými opatreniami by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa v prípade štrukturálnych zmien po vytvorení SCE mohli opäť prerokovať mechanizmy účasti zamestnancov tam, kde je to vhodné.

(15)

Malo by sa zabezpečiť, aby zástupcovia zamestnancov konajúci na základe tejto smernice mali pri výkone svojich funkcií tú istú ochranu a záruky ako majú zástupcovia zamestnancov podľa právnych predpisov, resp. praxe krajiny zamestnania. Nemali by podliehať žiadnej diskriminácii, vrátane obťažovania, ako výsledku zákonného výkonu svojich činností a mali by mať primeranú ochranu v súvislosti s prepustením a ostatnými sankciami.

(16)

Dôvernosť citlivých informácií by sa mala zachovávať dokonca aj po uplynutí funkčného obdobia zástupcov zamestnancov a malo by urobiť opatrenie, aby sa umožnilo príslušnému orgánu SCE neposkytnúť informácie, ktoré by mohli vážne poškodiť fungovanie SCE, ak by sa zverejnili.

(17)

Ak SCE a jej dcérske spoločnosti a prevádzkarne podliehajú smernici Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi ( 5 ), ustanovenia tejto smernice a ustanovenia, ktoré ju transponujú do vnútroštátneho práva, by sa nemali uplatniť na ňu ani na jej dcérske spoločnosti a prevádzkarne, pokiaľ osobitný vyjednávací orgán nerozhodne o začatí vyjednávania alebo ukončení už začatého vyjednávania.

(18)

Táto smernica nemá mať vplyv na existujúce práva týkajúce sa účasti zamestnancov na riadení a nemusí mať vplyv na ostatné existujúce zastupiteľské štruktúry ustanovené v spoločenstve a vo vnútroštátnych právnych predpisoch a praxi.

(19)

Členské štáty prijmú primerané opatrenia v prípade nesúladu s povinnosťami ustanovenými v tejto smernici.

(20)

Zmluva neposkytuje spoločenstvu potrebné právomoci na prijatie navrhovanej smernice okrem právomocí ustanovených v článku 308.

(21)

Základnou zásadou a uvedeným cieľom tejto smernice je zabezpečiť nadobudnuté práva zamestnancov pokiaľ ide o spolurozhodovanie. Práva zamestnancov, ktoré platili pred založením SCE, majú byť základom pre práva zamestnancov na účasť na riadení SCE (princíp „predtým a potom“). Z toho vyplýva, že tento prístup sa má uplatňovať nielen pre počiatočné založenie SCE, ale aj pre štrukturálne zmeny v existujúcom SCE a pre subjekty, ktorých sa dotknú procesy štrukturálnych zmien. Ak sa preto sídlo SCE presunulo z jedného členského štátu do druhého, mala by sa naďalej uplatniť aspoň taká istá úroveň práv účasti zamestnancov. Ďalej, ak sa po zápise SCE dosiahne alebo presiahne limit týkajúci sa účasti zamestnancov, tieto práva by sa mali uplatniť takým istým spôsobom, ako by sa uplatnili, keby sa limit bol býval dosiahol alebo presiahol pred zápisom.

(22)

Členské štáty môžu stanoviť, že zástupcovia odborov môžu byť členmi osobitného vyjednávacieho orgánu bez ohľadu na to, či sú zamestnancami subjektu podieľajúceho sa na zakladení SCE. Členské štáty by v tejto súvislosti mali najmä dokázať zaviesť toto právo v prípadoch, keď zástupcovia odborov majú právo stať sa členmi dozorných alebo správnych orgánov spoločnosti a hlasovať v nich, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

▼C3

(23)

V niektorých členských štátoch sa účasti zamestnancov a ostatné oblasti vzťahov medzi sociálnymi partnermi zakladajú na vnútroštátnej legislatíve a praxi, ktorá sa v tejto súvislosti chápe tak, že zahŕňa aj kolektívne zmluvy na rôznych vnútroštátnych, sektorových, resp. podnikových úrovniach,

▼B

PRIJALA TÚTO SMERNICU:ODDIEL I

VŠEOBECNE

Článok 1

Cieľ

1.  Táto smernica upravuje účasť zamestnancov na riadení Európskych družstiev (ďalej ako „SCE“) uvedených v nariadení (ES) č. 1435/2003.

2.  Na tento účel sa v každej SCE stanovia mechanizmy účasti zamestnancov v súlade s vyjednávacím postupom uvedeným v článkoch 3 až 6 alebo podľa okolností stanovených v článku 7 a 8 v súlade s prílohou.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

a) „SCE“ znamená družstvo založené v súlade s nariadením (ES) č. 1435/2003;

b) „zúčastnené právnické osoby“ znamená spoločnosti zmysle druhého odseku článku 48 zmluvy, vrátane družstiev, ako aj právnické osoby zriadené a spravované podľa právnych predpisov členského štátu, ktoré sa priamo zúčastňujú na založení SCE;

c) „dcérska spoločnosť“ zúčastnenej právnickej osoby alebo SCE znamená podnik, nad ktorým vykonáva právnická osoba alebo SCE dominantný vplyv v zmysle článku 3 ods. 2 až 7 smernice 94/45/ES;

d) „dotknutá dcérska spoločnosť alebo prevádzkareň“ znamená dcérsku spoločnosť alebo prevádzkareň zúčastnenej právnickej osoby, ktorá je navrhnutá ako dcérska spoločnosť alebo prevádzkareň SCE po jej založení;

e) „zástupcovia zamestnancov“ znamená zástupcovia zamestnancov ustanovení podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe;

f) „zastupiteľský orgán“ znamená orgán zastupujúci zamestnancov, ktorý je zriadený na základe dohôd uvedených v článku 4 alebo v súlade s ustanoveniami prílohy s cieľom informovania a prerokovania so zamestnancami SCE a jej dcérskych spoločností a prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v spoločenstve a, kde je to vhodné, s cieľom výkonu účastníckych práv v súvislosti so SCE;

g) „osobitný vyjednávací orgán“ znamená orgán zriadený v súlade s článkom 3 na vyjednávanie s príslušným orgánom zúčastnených právnických osôb ohľadne stanovenia mechanizmov pre účasť zamestnancov na riadení v rámci SCE;

h) „účasť zamestnancov na riadení“ znamená mechanizmus, vrátane informovania, prerokovania a účasti, ktorým zástupcovia zamestnancov môžu uplatniť svoj vplyv na rozhodnutia, ktoré sa majú prijať v podniku;

i) „informovanie“ znamená, že príslušný orgán SCE informuje zastupiteľský orgán zamestnancov a/alebo zástupcov zamestnancov o otázkach, ktoré sa týkajú samotného SCE a ktorejkoľvek jeho dcérskej spoločnosti alebo prevádzkárne v inom členskom štáte alebo ktoré v danom čase presahujú právomoci rozhodovacích orgánov v jednom členskom štáte, pričom spôsob a obsah informovania umožní zástupcom zamestnancov podrobne vyhodnotiť možný vplyv a, ak je to vhodné, pripraviť prerokovanie s príslušným orgánom SCE;

j) „prerokovanie“ znamená vedenie dialógu a výmenu názorov medzi zastupiteľským orgánom zamestnancov a/alebo zástupcami zamestnancov a príslušným orgánom SCE v danom čase, pričom spôsob a obsah prerokovania umožní zástupcom zamestnancov na základe poskytnutých informácií vyjadriť stanovisko k opatreniam plánovaným príslušným orgánom, ktoré môže byť zohľadnené v procese rozhodovania v SCE;

k) „účasť“ znamená vplyv zastupiteľského orgánu a/alebo zástupcov zamestnancov na záležitosti právnickej osoby prostredníctvom:

 práva voliť alebo menovať niektorých členov dozorného alebo správneho orgánu právnickej osoby alebo,

 práva odporúčať a/alebo namietať voči menovaniu niektorých alebo všetkých členov dozorného a správneho orgánu právnickej osoby.ODDIEL II

POSTUP VYJEDNÁVANIA PLATNÝ PRE SCE ZALOŽENÉ NAJMENEJ DVOMA PRÁVNICKÝMI OSOBAMI ALEBO TRANSFORMÁCIOU

Článok 3

Vytvorenie osobitného vyjednávacieho orgánu

1.  Ak riadiace alebo správne orgány zúčastnených právnických osôb vypracujú plán na založenie SCE, čo najskôr prijmú potrebné kroky, vrátane poskytnutia informácií o totožnosti zúčastnených právnických osôb a dcérskych spoločností alebo prevádzok, ako aj o počte ich zamestnancov, aby sa začali vyjednávania so zástupcami zamestnancov právnických osôb o mechanizmoch účasti zamestnancov na riadení SCE.

2.  Na tento účel sa vytvorí osobitný vyjednávací orgán zastupujúci zamestnancov zúčastnených právnických osôb a dotknutých dcérskych spoločností alebo prevádzkarní v súlade s týmito ustanoveniami:

a) pri voľbe alebo menovaní členov osobitného vyjednávajúceho orgánu sa zabezpečí:

i) že títo členovia sú zvolení alebo menovaní úmerne k počtu zamestnancov, ktorých v každom členskom štáte zamestnávajú zúčastnené právnické osoby a dotknuté dcérske spoločnosti alebo prevádzkarne, pridelením s ohľadom na členský štát jedného miesta podľa podielu zamestnancov zamestnaných v tomto členskom štáte, ktorý sa rovná 10 % alebo časti tohto podielu počtu zamestnancov zamestnaných vo všetkých členských štátoch spolu;

ii) že v prípade SCE vytvorenej zlúčením alebo splynutím v ňom boli takí ďalší členovia z každého členského štátu, ako je potrebné na zabezpečenie, že osobitný vyjednávací orgán mal aspoň jedného člena zastupujúceho každé zúčastnené družstvo, ktoré je zapísané a má zamestnancov v tomto členskom štáte a ktoré, ako sa navrhuje, prestane existovať ako samostatný subjekt po zápise SCE tak, aby:

 počet takýchto ďalších členov neprekročil 20 % počtu členov menovaných na základe bodu i) a

 zloženie osobitného vyjednávacieho orgánu nemá za následok dvojité zastupovanie dotknutých zamestnancov.

Ak je počet takýchto družstiev vyšší ako je počet ďalších miest k dispozícii podľa prvého pododseku, tieto ďalšie miesta sa pridelia družstvám v iných členských štátoch v zostupnom poradí podľa počtu ich zamestnancov.

b) Členské štáty stanovia metódu, ktorá sa má používať pre voľbu alebo menovanie členov osobitného vyjednávacieho orgánu, ktorí sa majú zvoliť alebo menovať na ich území. Prijmú potrebné opatrenia, aby sa zaručilo, pokiaľ je to možné, že z týchto členov je aspoň jeden člen zastupujúci každú zúčastnenú právnickú osobu, ktorá má zamestnancov v dotknutom členskom štáte. Takéto opatrenia nesmú zvyšovať celkový počet členov. Metódy používané pri nominovaní, menovaní alebo voľbe zástupcov zamestnancov by sa mali usilovať o podporu rovnosti pohlaví.

Členské štáty môžu stanoviť, že z týchto členov môžu byť niektorí zástupcovia odborov bez ohľadu na to, či sú zamestnancami zúčastnenej právnickej osoby, alebo dotknutej dcérskej spoločnosti, alebo prevádzkarne.

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a/alebo prax, ktorá stanovuje prah pre zriadenie zastupiteľského orgánu, členské štáty určia, že zamestnanci podnikov alebo prevádzkární, v ktorých bez ich zavinenia nie sú zástupcovia zamestnancov, majú právo voliť alebo menovať členov osobitného vyjednávacieho orgánu.

3.  Osobitný vyjednávací orgán a príslušné orgány zúčastnených právnických osôb určia, písomnou dohodu, mechanizmy účasti zamestnancov na riadení SCE.

Na tento účel príslušné orgány zúčastnených právnických osôb informujú osobitný vyjednávací orgán o pláne a skutočnom procese zakladania SCE až do jej zápisu.

4.  Pokiaľ odsek 6 neustanovuje inak, osobitný vyjednávací orgán rozhoduje na základe rozhodnutia absolútnej väčšiny členov, ak táto väčšina taktiež zastupuje absolútnu väčšinu zamestnancov. Každý člen má jeden hlas. Ak by však výsledok vyjednávaní viedol k obmedzeniu práv účasti, na schválenie takejto dohody sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov členov osobitného vyjednávacieho orgánu, ktorí zastupujú aspoň dve tretiny zamestnancov, vrátane hlasov členov zastupujúcich zamestnancov zamestnaných aspoň v dvoch členských štátoch,

 v prípade SCE založenej zlúčením alebo splynutím, ak účasť zahŕňa aspoň 25 % celkového počtu zamestnancov zúčastnených družstiev, alebo

 v prípade SCE založenej iným spôsobom, ak účasť zahŕňa aspoň 50 % celkového počtu zamestnancov zúčastnených právnických osôb.

Obmedzenie práva účasti znamená podiel členov orgánov SCE v zmysle článku 2 písm. k), ktorý je nižší než je najvyšší existujúci podiel v rámci zúčastnených právnických osôb.

5.  Na účely vyjednávaní môže osobitný vyjednávací orgán na pomoc pri jeho práci požadovať odborníkov podľa svojho výberu, napríklad zástupcov príslušných odborových organizácií v spoločenstve. Títo odborníci môžu byť na žiadosť osobitného vyjednávacieho orgánu prítomní na vyjednávaniach ako poradcovia na podporu súdržnosti a súladu na úrovni spoločenstva. Osobitný vyjednávací orgán môže rozhodnúť o informovaní zástupcov príslušných externých organizácií, vrátane odborov, o začatí vyjednávania.

6.  Osobitný vyjednávací orgán môže rozhodnúť väčšinou stanovenou v druhom pododseku, že nezačne vyjednávanie alebo ukončí už začaté vyjednávanie a že sa bude spoliehať na pravidlá o informovaní a prerokovania so zamestnancami platnými v členských štátoch, kde má SCE svojich zamestnancov. Takéto rozhodnutie zastaví postup vedúci k uzavretiu dohody uvedenej v článku 4. Ak sa prijme takéto rozhodnutie, neuplatní sa žiadne ustanovenie prílohy.

Väčšinu požadovanú na rozhodnutie o nezačatí alebo o ukončení vyjednávania predstavujú hlasy dvoch tretín členov zastupujúcich aspoň dve tretiny zamestnancov, vrátane hlasov členov, ktorí zastupujú zamestnancov zamestnaných aspoň v dvoch členských štátoch.

Ak je SCE založená transformáciou, tento odsek sa neuplatní, ak sa existuje účasť v družstve, ktoré sa má transformovať.

Osobitný vyjednávací orgán bude opätovne zvolaný na žiadosť aspoň 10 % zamestnancov SCE, jej dcérskych spoločností a prevádzkární alebo ich zástupcov najskôr dva roky po uvedenom rozhodnutí, ak sa strany nedohodnú na skoršom obnovení vyjednávania. Ak sa osobitný vyjednávací orgán rozhodne obnoviť vyjednávanie s vedením, ale pri tomto vyjednávaní sa nedosiahne dohoda, neuplatní sa žiadne ustanovenie prílohy.

7.  Akékoľvek náklady súvisiace s fungovaním osobitného vyjednávacieho orgánu a všeobecne s vyjednávaním znášajú zúčastnené právnické osoby tak, aby umožnili osobitnému vyjednávaciemu orgánu primerane vykonávať jeho úlohy.

V súlade s touto zásadou členské štáty môžu ustanoviť rozpočtové pravidlá týkajúce sa fungovania osobitného vyjednávacieho orgánu. Predovšetkým môžu obmedziť prevzatie nákladov na náklady na jedného experta.

Článok 4

Obsah dohody

1.  Príslušné orgány zúčastnených právnických osôb a osobitný vyjednávací orgán vyjednávajú v duchu spolupráce s úmyslom dosiahnuť dohodu o mechanizmoch účasti zamestnancov na riadení SCE.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť strán a pokiaľ odsek 4 neustanovuje inak, dohoda uvedená v odseku 1 medzi príslušnými orgánmi zúčastnených právnických osôb a osobitným vyjednávacím orgánom stanoví:

a) rozsah pôsobnosti dohody;

b) zloženie, počet členov a pridelenie miest v zastupiteľskom orgáne, ktorý je vyjednávacím partnerom príslušného orgánu SCE v súvislosti s mechanizmami na informovanie a prerokovanie so zamestnancami SCE a jej dcérskych spoločností a prevádzkarní;

c) funkcie a postup informovanie zastupiteľského orgánu a prerokovania s ním;

d) frekvenciu zasadnutí zastupiteľského orgánu;

e) finančné a materiálne zdroje, ktoré sa majú prideliť zastupiteľskému orgánu;

f) ak sa počas vyjednávania strany rozhodnú ustanoviť jeden alebo viaceré postupy informovania a prerokovania namiesto zastupiteľského orgánu, mechanizmy vykonania týchto postupov;

g) ak sa počas vyjednávania rozhodnú strany ustanoviť mechanizmy účasti, podstatu týchto mechanizmov, vrátane (ak je to aplikovateľné) počtu členov v správnom alebo dozornom orgáne SCE, ktorých budú mať zamestnanci právo voliť, menovať, odporúčať, alebo voči ktorým budú mať právo namietať, postupy, ako môžu týchto členov zamestnanci voliť, menovať, odporúčať alebo namietať a ich práva;

h) dátum nadobudnutia platnosti dohody a jej doba trvania, prípady, keď by sa o dohode malo opäť vyjednávať a postup takéhoto opätovného vyjednávania, vrátane, ak je to vhodné, v prípade štrukturálnych zmien v SCE a jej dcérskych spoločnostiach a prevádzkarňach, ktoré nastanú po vytvorení SCE.

3.  Pokiaľ sa v nej neustanoví inak, dohoda nepodlieha štandardným pravidlám uvedeným v prílohe.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 3 písm. a) v prípade SCE založenej transformáciou, dohoda stanovuje aspoň takú úroveň všetkých prvkov účasti zamestnancov na riadení, aké existujú v rámci družstva, ktoré sa má transformovať do SCE.

5.  Dohoda môže stanoviť mechanizmy pre nárok zamestnancov zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach alebo na sekčnej alebo sektorovej schôdzi v súlade s článkom 9 tejto smernice a článkom 59 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1435/2003.

Článok 5

Trvanie vyjednávania

1.  Vyjednávania sa začnú hneď, ako sa zriadi osobitný vyjednávací orgán a môžu trvať šesť mesiacov po tom.

2.  Strany sa spoločnou dohodou môžu rozhodnúť o predĺžení vyjednávania nad rámec obdobia uvedeného v odseku 1 až do jedného roka celkovo od zriadenia osobitného vyjednávacieho orgánu.

Článok 6

Právne predpisy uplatňované pre vyjednávací postup

Ak nie je v tejto smernici stanovené inak, na vyjednávací postup stanovený v článkoch 3, 4 a 5 sa uplatnia právne predpisy členského štátu, v ktorom sa má nachádzať sídlo SCE.

Článok 7

Štandardné pravidlá

1.  Aby sa dosiahol cieľ opísaný v článku 1, členské štáty stanovia štandardné pravidlá o účasti zamestnancov na riadení, ktoré musia byť v súlade s ustanoveniami stanovenými v prílohe.

Štandardné pravidlá stanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa má nachádzať sídlo SCE, sa uplatňujú od dátumu zápisu SCE, ak sa:

a) strany tak dohodnú alebo;

b) do termínu uvedeného v článku 5 neuzavrela žiadna dohoda a:

 príslušný orgán každej zúčastnenej právnickej osoby sa rozhodne prijať uplatnenie štandardných pravidiel v súvislosti so SCE a tak pokračovať vo svojom zápise SCE a

 osobitný vyjednávací orgán neprijal rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 6.

2.  Okrem toho, štandardné pravidlá stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu zápisu v súlade s časťou 3 prílohy sa uplatnia len:

a) v prípade SCE založenej transformáciou, ak pravidlá členského štátu súvisiace s účasťou zamestnancov v správnom alebo dozornom orgáne sa uplatňovali na družstvo transformované do SCE;

b) v prípade SCE založenej zlúčením alebo splynutím:

 ak pred zápisom SCE ide alebo sa viaceré formy účasti uplatnili v jednom alebo viacerých zúčastnených družstvách, zahŕňajúc spolu aspoň 25 % celkového počtu zamestnancov v nich zamestnaných, alebo

 ak pred zápisom SCE ide alebo sa viaceré formy účasti uplatnili v jednom alebo viacerých zúčastnených družstvách, zahŕňajúc spolu menej než 25 % celkového počtu zamestnancov v nich zamestnaných a ak tak rozhodne osobitný vyjednávací orgán;

c) v prípade SCE založenej iným spôsobom:

 ak pred zápisom SCE ide alebo sa viaceré formy účasti uplatnili v jednej alebo viacerých zúčastnených právnických osobách, zahŕňajúc spolu aspoň 50 % celkového počtu zamestnancov v nich zamestnaných, alebo

 ak pred zápisom SCE ide alebo sa viaceré formy účasti uplatnili v jednej alebo viacerých zúčastnených právnických osobách, zahŕňajúc spolu menej než 50 % celkového počtu zamestnancov v nich zamestnaných a ak tak rozhodne osobitný vyjednávací orgán.

Ak existovala viac než len jedna forma účasti v rámci rôznych zúčastnených právnických osôb, osobitný vyjednávací orgán rozhodne, ktoré z týchto foriem sa musia zriadiť v SCE. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá, ktoré sa uplatnia, ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o tejto veci pre SCE zapísané na ich území. Osobitný vyjednávací orgán informuje príslušné orgány zúčastnených právnických osôb o rozhodnutiach prijatých podľa tohto odseku.

3.  Členské štáty môžu stanoviť, že sa neuplatnia štandardné pravidlá uvedené v časti 3 prílohy v prípade stanovenom v odseku 2 písm. b).ODDIEL III

PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE SCE ZALOŽENÉ VÝHRADNE FYZICKÝMI OSOBAMI ALEBO JEDNOU PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKÝMI OSOBAMI

Článok 8

1.  V prípade SCE založenej výhradne fyzickými osobami alebo jednou právnickou osobou a fyzickými osobami, ktoré spolu zamestnávajú aspoň 50 zamestnancov najmenej v dvoch členských štátoch, uplatnia sa ustanovenia článkov 3 až 7.

2.  V prípade SCE založenej výhradne fyzickými osobami alebo jednou právnickou osobou a fyzickými osobami, ktoré spolu zamestnávajú menej než 50 zamestnancov alebo zamestnávajú 50 alebo viac zamestnancov len v jednom členskom štáte, účasť zamestnancov na riadení sa upravuje takto:

 v SCE samotnej sa uplatnia ustanovenia členského štátu sídla SCE, ktoré platia pre ostatné subjekty toho istého typu,

 v jej dcérskych spoločnostiach a prevádzkarňach sa uplatnia ustanovenia toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú a ktoré platia pre ostatné subjekty toho istého typu.

V prípade premiestnenia sídla SCE, v ktorom existuje účasť zamestnancov, z jedného členského štátu do druhého, naďalej sa uplatňuje aspoň tá istá úroveň práv účasti zamestnancov.

3.  Ak po zápise SCE uvedenej v odseku 2, aspoň jedna tretina celkového počtu zamestnancov SCE a jej dcérskych spoločností a prevádzkarní najmenej v dvoch rôznych členských štátoch o to požiada, alebo ak celkový počet zamestnancov dosiahne alebo presiahne 50 zamestnancov najmenej v dvoch členských štátoch, uplatnia sa ustanovenia článkov 3 až 7 mutatis mutandis. V tomto prípade slová „zúčastnené právnické osoby“ a „dotknuté dcérske spoločnosti alebo prevádzkarne“ sa nahrádzajú slovami „SCE“ a „dcérske spoločnosti alebo prevádzkarne SCE“.ODDIEL IV

ÚČASŤ NA VALNÝCH ZHROMAŽDENIACH ALEBO NA SEKČNÝCH ALEBO SEKTOROVÝCH SCHÔDZACH

Článok 9

Podliehajúc limitom uvedeným v článku 59 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1435/2003, zamestnanci SCE, resp. ich zástupcovia budú mať právo zúčastňovať sa valných zhromaždení alebo, ak existuje, sekčných alebo sektorových schôdzach s právom hlasovať, za týchto okolností:

1. ak sa strany tak rozhodnú v dohode uvedenej v článku 4, alebo

2. ak sa družstvo spravované takýmto systémom transformuje do SCE, alebo

3. ak v prípade SCE založenej inak než transformáciou sa zúčastnené družstvo spravovalo takýmto systémom a:

i) strany nedokážu dosiahnuť dohodu uvedenú v článku 4 do termínu stanoveného v článku 5 a

ii) uplatní sa článok 7 ods. 1 písm. b) a časť 3 prílohy a

iii) zúčastnené družstvo spravované týmto systémom má najvyšší podiel účasti v zmysle článku 2 písm. k) platnom v dotknutých zúčastnených družstvách pred zápisom SCE.ODDIEL V

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 10

Výhrada a mlčanlivosť

1.  Členské štáty stanovia, že členovia osobitného vyjednávacieho orgánu alebo zastupiteľského orgánu a odborníci, ktorí im asistujú, nie sú oprávnení tretím osobám poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré im boli poskytnuté ako dôverné.

To platí aj pre zástupcov zamestnancov v súvislosti s postupom pre informovanie a prerokovanie.

Táto povinnosť sa naďalej uplatňuje aj po uplynutí ich funkčného obdobia bez ohľadu na to, kde sa uvedené osoby nachádzajú.

2.  V osobitných prípadoch a za podmienok a obmedzení stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý členský štát určí, že dozorný alebo správny orgán SCE alebo zúčastnenej právnickej osoby založenej na jeho území nie je povinný poskytovať informácie, ktorých charakter je taký, že podľa objektívnych kritérií by to vážne ohrozilo fungovanie SCE (prípadne zúčastnenej právnickej osoby) alebo jej dcérskych spoločností a prevádzkarní alebo by bolo na ich ujmu.

Členský štát môže určiť takéto oslobodenie od povinnosti na základe predchádzajúceho povolenia vydaného v správnom alebo súdnom konaní.

3.  Každý členský štát môže prijať osobitné ustanovenia pre SCE na jeho území, ktoré sledujú priamo a v podstate cieľ ideologického usmernenia v súvislosti s informovaním a vyjadrovaním názorov, a to pod podmienkou, že takéto ustanovenia už existujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch v deň prijatia tejto smernice.

4.  Pri uplatňovaní odsekov 1, 2 a 3 členské štáty zabezpečia správne a súdne konania o opravných prostriedkoch, ktoré môžu zástupcovia zamestnancov začať vtedy, keď dozorný alebo správny orgán SCE alebo zúčastnenej právnickej osoby požaduje dôvernosť alebo neposkytne informácie.

Tieto postupy môžu zahŕňať úpravu navrhnutú na ochranu dôvernosti príslušných informácií.

Článok 11

Fungovanie zastupiteľského orgánu a postup informovania zamestnancov a prerokovania so zamestnancami

Príslušný orgán SCE a zastupiteľského orgánu pracujú spolu v duchu spolupráce s náležitým ohľadom na svoje vzájomné práva a povinnosti.

Platí to aj pre spoluprácu medzi dozorným alebo správnym orgánom SCE a zástupcami zamestnancov spolu s postupom informovania zamestnancov a prerokovania so zamestnancami.

Článok 12

Ochrana zástupcov zamestnancov

Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu, členovia zastupiteľského orgánu, akýkoľvek zástupcovia zamestnancov, ktorí vykonávajú funkcie podľa postupu informovania a prerokovania a akýkoľvek zástupcovia zamestnancov v dozornom alebo správnom orgáne SCE, ktorí sú zamestnancami SCE, jej dcérskych spoločností alebo prevádzkarní alebo zúčastnenej právnickej osoby, majú pri vykonávaní svojich funkcií rovnakú ochranu a záruky, aké platia pre zástupcov zamestnancov podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxi platnej v krajine ich zamestnania.

Platí to predovšetkým pre účasť na zasadaniach osobitného vyjednávacieho orgánu alebo zastupiteľského orgánu, akékoľvek iné zasadanie podľa dohody uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. f) alebo akékoľvek zasadanie správneho alebo dozorného orgánu, ako aj pre výplatu miezd členom, ktorých zamestnáva zúčastnená právnická osoby alebo SCE alebo jej dcérske spoločnosti alebo prevádzkarne počas doby absencie potrebnej na vykonávanie ich povinností.

Článok 13

Zneužitie postupov

Členské štáty prijmú primerané opatrenia v súlade s právom spoločenstva s cieľom zabrániť zneužitiu SCE na to, aby zamestnanci boli zbavení práv na účasti zamestnancov na riadení alebo aby im boli tieto práva odoprené.

Článok 14

Súlad s touto smernicou

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby vedenie prevádzkarní SCE a dozorné alebo správne orgány dcérskych spoločností a zúčastnených právnických osôb, ktoré sa nachádzajú na ich území, ako aj zástupcovia zamestnancov, prípadne samotní zamestnanci, dodržiavali povinnosti ustanovené v tejto smernici bez ohľadu na to, či SCE má sídlo na jeho území, alebo nie.

2.  Členské štáty zabezpečia primerané opatrenia pre prípad nedodržiavania tejto smernice; predovšetkým zabezpečia, aby boli dostupné správne alebo súdne konania, ktoré umožnia presadzovanie povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

Článok 15

Vzťah tejto smernice k iným ustanoveniam

1.  Ak je SCE subjektom s rozsahom v celom spoločenstve alebo je kontrolným subjektom skupiny subjektov s významom na úrovni spoločenstva v zmysle smernice 94/45/ES alebo smernice Rady 97/74/ES z 15. decembra 1997, ktorá rozširuje zmienenú smernicu na Spojené kráľovstvo ( 6 ), ustanovenia týchto smerníc a ustanovenia, ktoré ich transponujú do vnútroštátneho práva, sa na ne, ani na ich dcérske spoločnosti neuplatnia.

Ak však osobitný vyjednávací orgán rozhodne v súlade s článkom 3 ods. 6 o nezačatí vyjednávania alebo o ukončení už začatého vyjednávania, platí smernica 94/45/ES alebo smernica 97/74/ES a ustanovenia na ich vykonanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.  Ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe o účasti zamestnancov v orgánoch spoločnosti okrem ustanovení, ktorými sa vykonáva táto smernica, sa neuplatnia na SCE, na ktoré sa uplatňujú články 3 až 7.

3.  Touto smernicou nie sú dotknuté:

a) existujúce práva na účasť zamestnancov na riadení ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a/alebo praxi v členských štátoch, ktoré majú zamestnanci SCE alebo jej dcérskych spoločností alebo prevádzkarní, okrem účasti v orgánoch SCE;

b) ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe o účasti v orgánoch platné pre dcérske spoločnosti SCE alebo pre SCE, na ktoré sa neuplatňujú články 3 až 7.

4.  Na zachovanie práv uvedených v odseku 3 môžu členské štáty prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že štruktúry zastúpenia zamestnancov v zúčastnených právnických osobách, ktoré prestanú existovať ako osobitné právne subjekty, sa zachovajú po zápise SCE.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. augusta 2006 alebo najneskôr do tohto dátumu aspoň zabezpečia, aby vedenie a pracovníci zaviedli požadované ustanovenia na základe dohody, pričom sú členské štáty povinné vykonať všetky potrebné opatrenia, ktoré im umožnia vždy zabezpečiť dosiahnutie výsledkov stanovených touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 17

Preskúmanie Komisiou

Najneskôr do 18. augusta 2009 Komisia po porade s členskými štátmi a s vedením a pracovníkmi na úrovni spoločenstva preskúma postupy pre uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť Rade vhodné zmeny a doplnenia, ak je to potrebné.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ

(uvedené v článkoch 7 a 8)

Časť 1: Zloženie zastupiteľského orgánu zamestnancov

Na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1 a v prípadoch uvedených v článku 7 sa zriadi zastupiteľský orgán v súlade s týmito pravidlami:

a) zastupiteľský orgán sa skladá zo zamestnancov SCE a jej dcérskych spoločností a prevádzkarní, ktorých volia alebo menujú zástupcovia zamestnancov podľa ich počtu alebo, ak tomu tak nie je, všetci zamestnanci.

b) Voľba alebo menovanie členov zastupiteľského orgánu sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

Členské štáty určia pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby počet členov a prideľovanie miest v zastupiteľskom orgáne boli upravené tak, aby boli zohľadnené zmeny, ktoré sa vyskytnú v SCE a jej dcérskych spoločnostiach a prevádzkarňach. Metódy používané pri nominovaní, menovaní alebo voľbe zástupcov zamestnancov by sa mali usilovať o podporu rovnosti pohlaví.

a) Ak to odôvodňuje jeho veľkosť, zastupiteľský orgán zvolí vybraný výbor spomedzi svojich členov, ktorý má aspoň troch členov.

b) Zastupiteľský orgán prijme rokovací poriadok.

c) Členovia zastupiteľského orgánu sú zvolení alebo menovaní pomerne k počtu zamestnancov, ktorých v každom členskom štáte zamestnávajú SCE a jej dcérske spoločnosti alebo prevádzkarne, a to pridelením jedného miesta pre členský štát podľa podielu zamestnancov zamestnaných v tomto členskom štáte, ktorý sa rovná 10 % alebo jeho zlomku z počtu zamestnancov, ktorých zamestnávajú vo všetkých členských štátoch spolu.

d) Príslušný orgán SCE musí byť informovaný o zložení zastupiteľského orgánu.

e) Najneskôr štyri roky po jeho zriadení zastupiteľský orgán preskúma, či má začať vyjednávanie o uzatvorení dohody uvedenej v článkoch 4 a 7 alebo či pokračovať v uplatňovaní štandardných pravidiel prijatých v súlade s touto prílohou.

Článok 3 ods. 4 a 7 a články 4, 5 a 6 sa uplatnia primerane, ak bolo prijaté rozhodnutie vyjednávať o dohode podľa článku 4, pričom v takom prípade sa pojem „zastupiteľský orgán“ nahrádza pojmom „osobitný vyjednávací orgán“. Ak do uplynutia lehoty na skončenie vyjednávania nebola uzatvorená žiadna dohoda, naďalej sa uplatňujú dojednania pôvodne prijaté v súlade so štandardnými pravidlami.

Časť 2: Štandardné pravidlá informovania a prerokovanie

Príslušnosť a právomoci zastupiteľského orgánu zriadeného v SCE sa spravujú nasledovnými pravidlami:

a) Príslušnosť zastupiteľského orgánu je obmedzená na otázky, ktoré sa týkajú samotnej SCE a ktorejkoľvek jej dcérskej spoločnosti alebo prevádzkárne zriadenej v inom členskom štáte alebo ktoré presahujú právomoci rozhodovacích orgánov v jednom členskom štáte.

b) Bez toho, aby boli dotknuté zasadania konané podľa písmena c), zastupiteľský orgán má právo byť informovaný a na prerokovanie a na tento účel sa stretávať s príslušným orgánom SCE najmenej raz ročne na základe pravidelných správ, ktoré vypracuje príslušný orgán o postupe podnikania SCE a jeho perspektívach. Miestne vedenia budú o tom informované.

Príslušný orgán SCE poskytne zastupiteľskému orgánu program zasadaní správneho orgánu alebo, ak je to vhodné, vedenia alebo dozorného orgánu, ako aj kópie všetkých dokumentov predložených valnému zhromaždeniu akcionárov.

Zasadanie sa týka predovšetkým štruktúry, hospodárskej a finančnej situácie, možného rozvoja podnikania, výroby a predaja, iniciatív týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov, situácie a možných trendov v zamestnanosti, investícií a podstatných zmien týkajúcich sa organizácie, zavádzania nových pracovných metód alebo výrobných procesov, fúzií, zmenšenia alebo zatvorenia podnikov, ich prevádzkarní alebo dôležitých častí, ako aj hromadného prepúšťania.

c) Ak existujú výnimočné okolnosti, ktoré majú značný vplyv na záujmy zamestnancov, predovšetkým v prípade premiestnenia, preloženia, zatvorenia prevádzkarní alebo podnikov alebo hromadného prepúšťania, zastupiteľský orgán má právo byť informovaný. Zastupiteľský orgán alebo, ak tak rozhodne predovšetkým z dôvodov naliehavosti, vybraný výbor má právo stretnúť sa na jeho žiadosť s príslušným orgánom SCE alebo vedením na akejkoľvek primeranejšej úrovni v SCE, ktorá má vlastné rozhodovacie právomoci, aby bol informovaný a viedol prerokovanie o opatreniach, ktoré majú významný vplyv na záujmy zamestnancov.

Ak sa príslušný orgán rozhodne nekonať v súlade so stanoviskom, ktoré vyjadrí zastupiteľský orgán, tento orgán má právo na ďalšie stretnutie s príslušným orgánom SCE s cieľom dosiahnuť dohodu.

V prípade stretnutia zorganizovaného s vybraným výborom členovia zastupiteľského orgánu zastupujúci zamestnancov, ktorí sú priamo dotknutí príslušnými opatreniami, majú taktiež právo zúčastniť sa.

Uvedenými stretnutiami nie sú dotknuté prednostné práva príslušného orgánu.

d) Členské štáty môžu stanoviť pravidlá predsedania informačným a poradným stretnutiam.

Pred akýmkoľvek stretnutím s príslušným orgánom SCE má zastupiteľský orgán alebo vybraný výbor, v prípade potreby rozšírený v súlade s tretím pododsekom písm. c), právo zasadať bez prítomnosti zástupcov príslušného orgánu.

e) Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, členovia zastupiteľského orgánu informujú zástupcov zamestnancov SCE a jej dcérskych spoločností a prevádzkarní o obsahu a výsledku postupov informovania a prerokovania.

f) Zastupiteľskému orgánu alebo vybranému výboru môžu pomáhať odborníci podľa vlastného výberu.

g) Pokiaľ je to potrebné pre plnenie ich úloh, členovia zastupiteľského orgánu majú právo na uvoľnenie na odbornú prípravu bez straty mzdy.

h) Náklady zastupiteľského orgánu znáša SCE, ktorá poskytne členom orgánu finančné a materiálne zdroje potrebné na to, aby mohli primerane vykonávať svoje povinnosti.

Ak nie je dohodnuté inak, SCE predovšetkým znáša náklady na organizovanie zasadaní a poskytovanie zariadení pre tlmočenie, ako aj ubytovacie a cestovné náklady členov zastupiteľského orgánu a vybraného výboru.

Členské štáty môžu súlade s týmito zásadami ustanoviť rozpočtové pravidlá týkajúce sa fungovania zastupiteľského orgánu. Predovšetkým môžu obmedziť náhradu nákladov na náklady na jedného odborníka.

Časť 3: Štandardné pravidlá účasti

Účasť zamestnancov SCE sa spravuje týmito ustanoveniami.:

a) v prípade SCE založenej transformáciou, ak sa pravidlá členského štátu súvisiace s účasťou zamestnancov v správnom alebo dozornom orgáne uplatnili pred zápisom, všetky aspekty účasti zamestnancov sa aj naďalej uplatňujú na SCE. Písm. b) sa uplatňuje primerane na tento účel.

b) V ostatných prípadoch založenia SCE, zamestnanci SCE, jej dcérskych spoločností a prevádzkarní, resp. ich zastupiteľský orgán, majú právo voliť, menovať, odporúčať alebo namietať voči menovaniu určitého počtu členov správneho alebo dozorného orgánu SCE, ktorý sa rovná najvyššiemu podielu platnému v dotknutých zúčastnených spoločnostiach pred zápisom SCE.

c) Ak sa žiadna zo zúčastnených právnických osôb nespravovala pred zápisom SCE pravidlami účasti, ani na SCE sa nekladie požiadavka ustanoviť opatrenia na účasť zamestnancov.

d) Zastupiteľský orgán rozhodne o pridelení miest v správnom alebo dozornom orgáne medzi členov zastupujúcich zamestnancov z rôznych členských štátov alebo o spôsobe, akým zamestnanci SCE môžu odporúčať alebo namietať voči menovaniu členov týchto orgánov podľa podielu zamestnancov SCE v každom členskom štáte. Ak zamestnanci jedného alebo viacerých členských štátov nie sú zahrnutí do tohto pomerného kritéria, zastupiteľský orgán vymenuje člena jedného z týchto členských štátov, najmä z členského štátu, v ktorom má SCE sídlo, ak je to vhodné. Každý členský štát môže stanoviť rozvrhnutie miest, ktoré sú mu pridelené, v rámci správneho alebo dozorného orgánu.

e) Každý člen správneho orgánu alebo, ak je to vhodné, dozorného orgánu SCE, ktorý bol zvolený, vymenovaný alebo odporučený zastupiteľským orgánom alebo, v závislosti od okolností, zamestnancami, je plnoprávnym členom s rovnakými právami a povinnosťami ako členovia zastupujúci členov družstva, vrátane hlasovacieho práva.( 1 ) Ú. v. ES L 236, 31.8.1993, s. 36.

( 2 ) Ú. v. ES C 42, 15.2.1993, s. 75.

( 3 ) Ú. v. ES C 223, 31.8.1992, s. 42.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 254, 30.9.1994, s. 64.Smernica zmenená a doplnená smernicou 97/74/ES (Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 22).

( 6 ) Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 22.

Top