EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2023)5016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii

C/2023/5016 final

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/...

z 10. 8. 2023

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii 1 , a najmä na jej článok 5 ods. 11,

keďže:

(1)Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/773 2 sa stanovuje technická špecifikácia interoperability (TSI) týkajúca sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy železničného systému Únie.

(2)V súlade s článkom 3 ods. 5 písm. b) a f) delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1474 3 sa TSI musí preskúmať s cieľom zohľadniť vývoj železničného systému Únie a súvisiace činnosti v oblasti výskumu a inovácií a aktualizovať odkazy na normy. 

(3)Keďže sa od železníc očakáva, že budú zohrávať kľúčovú úlohu v dekarbonizovanom dopravnom systéme v zmysle plánu Európskej zelenej dohody a vzhľadom na vývoj v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o výskum a inovácie, je potrebná rozsiahla revízia súčasných technických špecifikácií interoperability (TSI), predovšetkým na účely digitalizácie železníc a zatraktívnenia železničnej nákladnej dopravy.

(4)Komisia požiadala 24. januára 2020 v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 4 Železničnú agentúru Európskej únie (ďalej len „agentúra“), aby pripravila odporúčania týkajúce sa plnenia niektorých špecifických cieľov stanovených v rozhodnutí (EÚ) 2017/1474.

(5)Agentúra vydala 30. júna 2022 odporúčanie ERA 1175-1218, pokiaľ ide o TSI týkajúcu sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy železničného systému Únie. Komisia zanalyzovala uvedené odporúčanie a dospela k záveru, že je vhodné zmeniť vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773, aby sa dosiahla väčšia harmonizácia prevádzky železničnej dopravy v Únii.

(6)Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/773 majú za cieľ najmä i) začleniť nové požiadavky na väčšiu harmonizáciu prevádzkových pravidiel Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS); ii) doplniť nové požiadavky pokrývajúce informácie o technických pravidlách traťového systému ERTMS týkajúce sa prevádzky, ktoré je manažér infraštruktúry povinný poskytovať železničným podnikom, a iii) zaviesť nový formát pre európske pokyny a spätnú väzbu z preskúmania vnútroštátnych predpisov o bezpečnosti a prevádzke.

(7)Keďže budúci železničný mobilný komunikačný systém (FRMCS) ako nástupca GSM-R ešte nie je úplne špecifikovaný vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/XXX [Úrad pre publikácie – vložte odkazy na C(2023) 5019 (nová TSI CCS)] 5 , toto nariadenie sa v súvislosti s ním zaoberá globálnym systémom pre mobilné komunikácie železníc (GSM-R) ako jediným železničným mobilným rádiovým systémom (RMR).

(8)Výmena informácií medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi v súvislosti so špecifikáciami vlakov a prevádzkami vlakov novovymedzenými v tomto nariadení by sa mala ďalej vykonávať v súlade s príslušnými ustanoveniami TSI TAF a TSI TAP.

(9)V súlade s článkom 14 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 majú členské štáty oznámiť vnútroštátne predpisy, ktoré sa po revízii technických špecifikácií interoperability stali bezúčelnými. Vzhľadom na navrhované zmeny je pre takéto oznámenie vhodné stanoviť jasnú lehotu, aby sa predišlo právnej neistote.

(10)V súlade s postupom stanoveným vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/763 6 musia manažéri infraštruktúry a železničný podnik zabezpečiť súlad s prílohou k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/773.

(11)Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773 sa mení takto:

1.Vkladajú sa tieto články 5a a 5b:

„Článok 5a

Do [Úrad pre publikácie – vložiť dátum šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] každý členský štát oznámi Komisii a agentúre všetky vnútroštátne predpisy, ktoré sa stali po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/XXX 7  [Úrad pre publikácie – vložiť odkazy na dokument C(2023) 5016] bezúčelnými, spolu s harmonogramom ich zrušenia, ak ešte neboli zrušené.

Článok 5b

Do [Úrad pre publikácie – vložiť dátum deväť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] železničný podnik a manažéri infraštruktúry zmenia svoj systém riadenia bezpečnosti vymedzený v článku 9 smernice (EÚ) 2016/798 v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu. Takéto zmeny, ak sú obmedzené na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia v znení zmien, sa nepovažujú za podstatné zmeny v regulačnom rámci pre oblasť bezpečnosti v zmysle článku 10 ods. 15 smernice (EÚ) 2016/798.“

2.Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/773 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. 8. 2023

   Za Komisiu

   predsedníčka
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.
(2)    Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/773 zo 16. mája 2019 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/757/EÚ (Ú. v. EÚ L 139 I, 27.5.2019, s. 5).
(3)    Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1474 z 8. júna 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, pokiaľ ide o špecifické ciele týkajúce sa navrhovania, prijímania a revízie technických špecifikácií interoperability (Ú. v. EÚ L 210, 15.8.2017, s. 5).
(4)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).
(5)    Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/XXX [Úrad pre publikácie – vložte odkazy na C(2023) 5019 (nová CCS TSI)].
(6)    Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (oznámené pod číslom C/2018/2001) (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 49).
(7)    Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/XXX [Úrad pre publikácie: vložte odkazy na dokument C(2023) 5016].
Top

PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2019/773 sa mení takto:

1.Bod 1.3 sa nahrádza takto:

„ 

1.3. Obsah

V súlade s článkom 4 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/797 sa v tejto TSI stanovujú základné požiadavky na subsystém „prevádzka a riadenie dopravy“ a určujú sa základné prevádzkové zásady a spoločné prevádzkové predpisy železničného systému Únie. Okrem toho sa v nej stanovujú požiadavky na rozhranie medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi.“

2.Kapitola 2 sa nahrádza takto:

2. OPIS ROZSAHU PÔSOBNOSTI

Táto TSI sa vzťahuje na železničný systém Únie, ktorý zahŕňa vozidlá a pevné zariadenia spĺňajúce aj nespĺňajúce TSI.

Táto TSI sa týka procesov a postupov, ako aj fyzických prvkov vozidiel a pevných zariadení, ktoré sú dôležité z hľadiska ich prevádzkovej funkcie v rámci tejto TSI, a požiadaviek uplatniteľných na personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti.

Železničný podnik a manažér infraštruktúry zabezpečia, aby sa všetky požiadavky tejto TSI stali relevantnou súčasťou systému riadenia bezpečnosti (ďalej len „SMS“) železničného podniku a manažéra infraštruktúry, ako sa vyžaduje v smernici (EÚ) 2016/798.“

3.Bod 3.2 sa mení takto:

a)Vypúšťa sa prvý a druhý odsek;

b)Riadok 4.2.1.2 tabuľky sa nahrádza takto: „

4.2.1.2.

Dokumentácia pre personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti

X

x

X

X

X

“;

c)Riadok 4.2.1.2.1 tabuľky sa nahrádza takto: „

4.2.1.2.1.

Zbierka predpisov

X

X

X

X

“;

d)Riadky 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 a 4.2.1.2.2.3 tabuľky sa vypúšťajú;

e)Riadok 4.2.1.2.3 tabuľky sa nahrádza takto: „

4.2.1.2.3.

Informácie o jazde vlakov pre rušňovodičov

X

X

X

“;

f)Riadok 4.2.1.2.4 tabuľky sa nahrádza takto: „

4.2.1.2.4.

Informovanie rušňovodiča v reálnom čase počas prevádzky vlaku

X

X

X

“;

g)Riadky 4.2.1.3 a 4.2.1.4 tabuľky sa vypúšťajú;

h)Riadok 4.2.3.1 tabuľky sa nahrádza takto: „

4.2.3.1.

Plánovanie vlakov a cestovný poriadok

X

X

X

“;

i)Riadky 4.2.3.5.1 a 4.2.3.5.2 tabuľky sa nahrádzajú takto: „

4.2.3.5.1.

Zaznamenávanie údajov z monitorovania mimo vlaku

X

X

4.2.3.5.2.

Zaznamenávanie údajov z monitorovania vo vlakovom zariadení

X

X

“;

4.Bod 4.1 sa nahrádza takto:

4.1. Úvod

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ* je celkovou zodpovednosťou manažéra infraštruktúry stanoviť všetky príslušné parametre a charakteristiky infraštruktúry, ktoré železničný podnik používa na kontrolu zlučiteľnosti svojich vlakov, aby mohli jazdiť na sieti manažéra infraštruktúry, a to s prihliadnutím na geografické zvláštnosti jednotlivých tratí a funkčné alebo technické špecifikácie uvedené v tomto oddiele.

Základné prevádzkové zásady a spoločné prevádzkové predpisy uplatniteľné na železničnú sieť Únie sú vymedzené v dodatku B.

_________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).“

5.Bod 4.2 sa nahrádza takto:

4.2. Funkčné a technické špecifikácie subsystému

Funkčné a technické špecifikácie subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ vymedzujú špecifikácie na zaistenie bezpečnej prevádzky, spoľahlivosti a dostupnosti systému a prevádzkovej efektívnosti železničného systému Únie zamerané najmä na špecifikácie týkajúce sa:

personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti,

vlakov,

prevádzky vlakov,

harmonizovanej prevádzky založenej na ERTMS.“

6.Bod 4.2.1.1 sa nahrádza takto:

4.2.1.1. Všeobecné požiadavky

Každý železničný podnik a manažér infraštruktúry určí vo svojich systémoch riadenia bezpečnosti (SMS) zriadených v súlade s prílohami I a II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/762* svoje úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti a funkcie súvisiace s bezpečnosťou a personál zodpovedný za ich vykonávanie. Železničné podniky a manažéri infraštruktúry vymedzia a opíšu vo svojich systémoch riadenia bezpečnosti postupy a požiadavky v oblasti školenia, posudzovania a monitorovania spôsobilosti svojho personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou požiadaviek stanovených v týchto ustanoveniach:

i)požiadavky na odbornú prípravu, spôsobilosť a certifikáciu rušňovodičov (upravené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES**);

ii)prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie, na ktoré sa uplatňuje dodatok F k tejto prílohe a ktoré sa vzťahujú na personál vykonávajúci úlohy súvisiace so „sprevádzaním vlakov“ okrem rušňovodičov;

iii)prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie, na ktoré sa uplatňuje dodatok G k tejto prílohe, a ktoré sa vzťahujú na personál vykonávajúci úlohu „prípravy vlakov“ okrem rušňovodičov.

Každá kvalifikácia získaná na základe postupov a predpisov vymedzených v systéme riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry sa zaznamená do príslušného systému riadenia bezpečnosti.

Dokumenty poskytujúce dôkaz o odbornej príprave, praxi a odborných spôsobilostiach budú na požiadanie doručené dotknutému personálu vykonávajúcemu úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti.

Takáto kvalifikácia umožní personálu vykonávajúcemu úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, aby vykonával podobné úlohy pre iný železničný podnik alebo manažéra infraštruktúry pod podmienkou určenia dodatočných potrieb odbornej prípravy v oblasti geografických a technických špecifikácií a systému riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry v súlade s bodom 4.6.3.2 a uspokojivého ukončenia uvedenej odbornej prípravy.

________

*Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 26).

**Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51).

________

7.Bod 4.2.1.2 sa nahrádza takto:

4.2.1.2.    Výmena informácií medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi vrátane informácií pre personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti

Manažéri infraštruktúry a železničné podniky plánujú, pripravujú a prevádzkujú vlaky a vydávajú inštrukcie pre personál v súlade s informáciami uvedenými v zbierke predpisov a v tabuľkách traťových pomerov.

Ich personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti musí byť vyškolený a rušňovodiči musia byť certifikovaní na základe informácií uvedených v zbierke predpisov a v tabuľkách traťových pomerov v súlade s ich systémom riadenia bezpečnosti.

Manažéri infraštruktúry a železničné podniky spolupracujú pri výmene informácií a dodržiavajú postup vytvárania a pravidelnej aktualizácie zbierky predpisov a tabuliek traťových pomerov podľa potreby. Takéto informácie sa uplatňujú pre bežnú prevádzku, prevádzku za mimoriadnych podmienok, ako aj núdzovú prevádzku.

Manažér infraštruktúry po konzultácii so železničnými podnikmi pôsobiacimi na jeho sieti vymedzí vhodné postupy komunikácie v reálnom čase v núdzových situáciách s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie relevantné pre prevádzku železničnému podniku a/alebo rušňovodičovi poskytli, hneď ako budú takéto informácie k dispozícii.

Manažéri infraštruktúry a železničné podniky zabezpečia, aby boli všetky informácie o infraštruktúre a predpisy týkajúce sa plánovania, prípravy a prevádzky vlakov sprístupnené a oznámené personálu vykonávajúcemu úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti v súlade s úlohami každého člena personálu vo všetkých príslušných používateľských jazykoch manažérov infraštruktúry a železničných podnikov.

Manažéri infraštruktúry a železničné podniky môžu zoskupiť informácie zo zbierok predpisov a tabuliek traťových pomerov na účely podpory pre jednotlivých zamestnancov a/alebo jednotlivé operácie.

Manažéri infraštruktúry a železničné podniky poskytnú každému členovi svojho personálu, ktorý vykonáva úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, vrátane rušňovodičov verzie zbierky predpisov a tabuliek traťových pomerov prispôsobené informáciám potrebným na ich prevádzkovú činnosť. To zahŕňa informácie o rozhraní, v ktorom personál vykonáva úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s priamym rozhraním medzi manažérom infraštruktúry a železničným podnikom, najmä s cieľom zabezpečiť komunikáciu týkajúcu sa bezpečnosti medzi personálom povoľujúcim pohyb vlakov a vlakovým personálom.

Budúci vývoj:

1. Dvanásť mesiacov po tom, ako agentúra aktualizovala aplikáciu registra infraštruktúry v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/777 zmeneného nariadením (EÚ) 2023/xxx [Úrad pre publikácie: vložte odkazy na C(2023) 5017 („nariadenie MegaPack“)] a ako manažéri infraštruktúry sprístupnili údaje prostredníctvom registra infraštruktúry, železničné podniky vypracujú svoje tabuľky traťových pomerov na základe informácií obsiahnutých v registri infraštruktúry.

2. O ďalších 12 mesiacov po termíne uvedenom v bode 1 manažéri infraštruktúry a železničné podniky musia digitalizovať zbierku predpisov a tabuľky traťových pomerov.

3. Agentúra najneskôr do 15. decembra 2025 vydá odporúčanie o tom, ako na základe dodatku C harmonizovať digitalizáciu výmeny informácií v reálnom čase medzi zamestnancami manažérov infraštruktúry a železničných podnikov.“

8.Bod 4.2.1.2.1 sa nahrádza takto:

4.2.1.2.1.    Zbierka predpisov

Železničný podnik a manažér infraštruktúry sú zodpovední za zostavenie svojej príslušnej zbierky predpisov v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti, aby personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti dostal inštrukcie týkajúce sa prevádzkových predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho úlohu.

Zbierka predpisov je opis prevádzkových predpisov a postupov pre sieť alebo jej časť a vozidlá prevádzkované na tejto sieti alebo jej časti (častiach) v situáciách pri bežnej prevádzke, prevádzke za mimoriadnych podmienok a v núdzových situáciách. Musí byť konzistentná na všetkých tratiach, na ktorých železničný podnik vykonáva prevádzku, aj na všetkých tratiach riadených manažérom infraštruktúry.

Zbierka predpisov sa vzťahuje na:

a)v prípade železničného podniku:

i)spoločné bezpečnostné a prevádzkové predpisy a postupy EÚ v súlade s dodatkami A, B, C a D;

ii)doplnené vnútroštátnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasti vymedzené v dodatku I vrátane pokynov manažéra infraštruktúry pre železničné podniky týkajúcich sa prevádzky jeho infraštruktúry a pravidiel riadenia rozhraní medzi manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi, pričom všetky tieto predpisy sa musia oznámiť železničným podnikom v súlade s postupmi rozhrania systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry;

iii)inštrukcie železničného podniku pre personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti vrátane rušňovodiča stanovené v jeho systéme riadenia bezpečnosti;

iv)informácie týkajúce sa vozidiel a vlakov prevádzkovaných železničným podnikom a

v)všetky trate, na ktorých železničný podnik vykonáva prevádzku.

b)v prípade manažéra infraštruktúry:

i)spoločné bezpečnostné a prevádzkové predpisy a postupy EÚ v súlade s dodatkami A, B, C a D;

ii)doplnené vnútroštátnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasti vymedzené v dodatku I vrátane pravidiel riadenia rozhraní medzi manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi,

iii)inštrukcie manažéra infraštruktúry pre personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti stanovené v jeho systéme riadenia bezpečnosti;

iv)informácie týkajúce sa vozidiel prevádzkovaných manažérom infraštruktúry v príslušných prípadoch a pokiaľ manažér infraštruktúry nekoná ako železničný podnik a

v)všetky trate spravované manažérom infraštruktúry.

Musí zahŕňať postupy vzťahujúce sa minimálne na tieto oblasti:

bezpečnosť a ochrana personálu,

návestenie a riadenie-zabezpečenie (systémy triedy A a triedy B),

prevádzka vlaku vrátane prevádzky za mimoriadnych podmienok a vo vzťahu k charakteristikám trate a charakteristikám vozidla,

incidenty a nehody vrátane systému podávania správ, plánu riadenia incidentov alebo nehôd a podrobných opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nehody alebo incidentu,

mimoriadne a núdzové situácie,

v prípade železničných podnikov: trakcia a železničné koľajové vozidlá vrátane všetkých informácií dôležitých z hľadiska prevádzky železničných koľajových vozidiel za bežných a mimoriadnych podmienok (napríklad keď je potrebná pomoc pre vlaky), táto dokumentácia sa musí v takýchto prípadoch zamerať aj na špecifické rozhranie s personálom manažéra infraštruktúry,

Zbierka musí mať dva dodatky:

Dodatok 1: Príručka komunikačných postupov v súlade s dodatkom C1.

Dodatok 2: Kniha európskych a vnútroštátnych prevádzkových pokynov v súlade s dodatkom C2.

Vopred definované správy a tlačivá musia existovať prinajmenšom v „používateľskom“ jazyku (jazykoch) manažéra (manažérov) infraštruktúry.

Ak jazyk, ktorý železničný podnik vyberie pre zbierku predpisov, nie je jazykom, v ktorom boli príslušné informácie pôvodne dodané, železničný podnik zodpovedá za zabezpečenie akéhokoľvek potrebného prekladu a/alebo vysvetliviek v inom jazyku.“

9.Bod 4.2.1.2.2 sa nahrádza takto:

4.2.1.2.2.    Tabuľky traťových pomerov

Manažér infraštruktúry vypracuje informácie o infraštruktúre, ktoré sa vzťahujú na jeho sieť, na vlastné použitie a na použitie železničnými podnikmi pôsobiacimi na tejto sieti. Manažér infraštruktúry poskytne každému železničnému podniku informácie pre potreby tabuľky traťových pomerov železničných podnikov vymedzené v dodatku D2 vrátane trvalých alebo dočasných obmedzení a úprav.

Manažér infraštruktúry zabezpečí, aby boli informácie o infraštruktúre úplné a správne; informácie sa spravujú v súlade s bodom 4.4.3 prílohy II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/762.

Železničný podnik zodpovedá za úplné a správne vypracovanie tabuliek traťových pomerov s použitím informácií dodaných manažérom (manažérmi) infraštruktúry v súlade s bodom 4.4.3 prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/762. Železničný podnik zabezpečí, aby sa v tabuľkách traťových pomerov riadne opísali prevádzkové podmienky týkajúce sa charakteristík trate a charakteristík vozidla.

Manažér infraštruktúry informuje železničný podnik o všetkých zmenách informácií o infraštruktúre vždy, keď sú tieto informácie k dispozícii a ovplyvňujú prevádzku vlakov, vrátane trvalých alebo dočasných obmedzení a úprav.

Manažér infraštruktúry po konzultácii so železničnými podnikmi pôsobiacimi na jeho sieti vymedzí vhodné postupy pre prípady, ak zmena tabuliek traťových pomerov nebola zaslaná od manažéra infraštruktúry železničnému podniku v príslušnom dohodnutom čase, ako je vymedzené v systéme riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry a zohľadnené v systéme riadenia bezpečnosti železničného podniku; v takom prípade manažér infraštruktúry informuje priamo aj rušňovodiča.

Tabuľky traťových pomerov železničného podniku:

Železničný podnik je zodpovedný za úplné a správne zostavenie tabuliek traťových pomerov vzťahujúcich sa na infraštruktúru, na ktorej prevádzkuje vlaky, na základe prijatých informácií.

Železničný podnik zabezpečí, aby informácie o trati zostavené v tabuľkách traťových pomerov pozostávali z opisutratí a súvisiaceho traťového vybavenia pre trate, na ktorých bude rušňovodič vykonávať činnosť a ktoré sú dôležité pre úlohu vedenia vlaku.

Formát tabuliek traťových pomerov sa vypracuje rovnako pre všetky infraštruktúry, na ktorých jazdia vlaky konkrétneho železničného podniku.

Keď manažér infraštruktúry informuje o zmenách v informáciách o infraštruktúre, železničný podnik aktualizuje tabuľky traťových pomerov a oznámi zmenu v súlade s postupmi vymedzenými v jeho systéme riadenia bezpečnosti vrátane pokynov pre rušňovodičov, ktorých sa zmena týka.

Tabuľky traťových pomerov manažéra infraštruktúry:

Manažér infraštruktúry zoskupí v tabuľkách traťových pomerov manažéra infraštruktúry informácie o infraštruktúre, ktoré sa majú sprístupniť jeho personálu vykonávajúcemu úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, a vypracuje ich v súlade so svojím systémom riadenia bezpečnosti.

Manažér infraštruktúry aktualizuje tabuľky traťových pomerov manažéra infraštruktúry vždy, keď sú takéto informácie k dispozícii a majú vplyv na úlohy jeho personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti vrátane trvalých alebo dočasných obmedzení a úprav.“

10.Body 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 a 4.2.1.2.2.3 sa vypúšťajú.

11.Bod 4.2.1.2.3 sa nahrádza takto:

4.2.1.2.3. Informácie o jazde vlakov pre rušňovodičov

Keď železničný podnik poskytne rušňovodičom ich pracovný plán, musí poskytnúť informácie potrebné na normálnu jazdu vlaku, ktoré musia zahŕňať aspoň:

identifikáciu vlaku,

dni jazdy vlaku (ak je to nevyhnutné),

miesta zastavenia a činnosti s nimi súvisiace,

ostatné časové miesta,

časy príchodu/odchodu/prejazdu v každom z týchto miest.

Takéto informácie o jazde vlakov sa musia aktualizovať vždy, keď je to potrebné, pred odjazdom a musia vychádzať zo zbierky predpisov a tabuliek traťových pomerov a dopĺňať ich. Rušňovodičom sa musia informácie poskytnúť digitálne do 15. decembra 2026.“

12.Bod 4.2.1.2.4 sa nahrádza takto:

4.2.1.2.4. Informovanie rušňovodiča v reálnom čase počas prevádzky vlaku

Manažér infraštruktúry musí v reálnom čase informovať rušňovodičov o každej zmene na poslednú chvíľu a oboznámiť ich s týmito zmenami prevádzky v súvislosti s traťou alebo príslušným traťovým vybavením v súlade s metodikou komunikácie stanovenou medzi manažérom infraštruktúry a železničným podnikom v súlade s dodatkom C.

Informácie v reálnom čase sa obmedzujú na situáciu a zmeny, ktoré neboli riadené podľa bodov 4.2.1.2.2 a 4.2.1.2.3 v súlade s postupmi systémov riadenia bezpečnosti manažérov infraštruktúry a železničných podnikov, ktoré majú priamy vplyv na trasu rušňovodiča.

Pre núdzové situácie sa stanovia vhodné alternatívne komunikačné prostriedky medzi manažérom infraštruktúry a železničným podnikom, aby sa zabezpečila dostupnosť príslušných informácií. 

Manažéri infraštruktúry a železničné podniky musia mať zavedený postup, ktorý umožní potvrdiť vhodnosť vozidiel a rušňovodičov v súvislosti so znalosťami o trase pre prípad odklonu trasy v reálnom čase.“

13.Body 4.2.1.3 a 4.2.1.4 sa nahrádzajú výrazom „Nepoužité“.

14.V bode 4.2.2.1.2 sa piaty odsek nahrádza takto:

„Aby vlak mohol jazdiť na tratiach identifikovaných v registri infraštruktúry, na ktorých sa používa permisívne riadenie, musí byť do nižšie uvedených lehôt na harmonizáciu označenia koncovej návesti vlaku v súlade s oddielom 4.2.2.1.3.2 svietivosť svetlometov vozidla nastavená v súlade s úrovňou pre diaľkový svetlomet vymedzenou v oddiele 4.2.7.1.1 bode 5 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014* („TSI Loc&Pas“).

_________

* Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228).

_________

15.V bode 4.2.2.1.3.2 sa vypúšťa tento text:

„Správy:

Najneskôr do 31. decembra 2020 musia dotknuté členské štáty predložiť Komisii správy o svojom používaní odrazových dosiek, v ktorých sa identifikujú všetky závažné prekážky v súvislosti s plánovaným zrušením vnútroštátnych predpisov.“

16.Bod 4.2.2.5.1 sa mení takto:

a)Písmeno B sa nahrádza takto:

„B.    Manažér infraštruktúry poskytuje informácie o zlučiteľnosti s trasou podľa vymedzenia v dodatku D1 prostredníctvom registra infraštruktúry.

V dodatku D1 sa uvádzajú všetky parametre, ktoré sa musia používať v procese železničného podniku pred prvým použitím vozidla alebo zostavy vlaku, aby sa zabezpečilo, že všetky vozidlá tvoriace vlak sú zlučiteľné s plánovanou trasou (plánovanými trasami), na ktorej sa má vlak prevádzkovať vrátane prípadných obchádzkových trás a trás vedúcich do miest určených na údržbu. Musia sa zohľadňovať zmeny trasy a zmeny charakteristík infraštruktúry. Ak je parameter podľa dodatku D1 harmonizovaný pre oblasť použitia na úrovni siete (sietí), súlad s uvedeným parametrom možno predpokladať pri každom vozidle povolenom pre príslušnú oblasť použitia. Vnútroštátne predpisy alebo ďalšie vnútroštátne požiadavky na prístup k sieti v súvislosti so zlučiteľnosťou s trasou sa v zásade považujú za nezlučiteľné s dodatkom D1. Manažér infraštruktúry nesmie vyžadovať dodatočné technické kontroly na účely zlučiteľnosti s trasou nad rámec zoznamu stanoveného v dodatku D1.

Najneskôr do 15. decembra 2026, kým register infraštruktúry neumožní vkladať tieto nové parametre:

a)Špecifická kontrola pre kombinovanú dopravu (CT)

i)1.1.1.1.3.4.Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy výmenných nadstavieb

ii)1.1.1.1.3.9.Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy posuvných jednotiek

iii)1.1.1.1.3.8.Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy kontajnera

iv)1.1.1.1.3.5.Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy návesov

v)(Kód trate CT)

b)Systémy detekcie vlakov: ovplyvňujúca jednotka

i)1.1.1.3.4.Systémy detekcie vlakov vymedzené na základe frekvenčných pásiem

ii)1.1.1.3.4.2.Frekvenčné pásma na detekciu

iii)1.1.1.3.4.2.1.Maximálny rušivý prúd

iv)1.1.1.3.4.2.2.Minimálna vstupná impedancia

v)1.1.1.3.4.2.3.Maximálne magnetické pole

c)1.1.1.3.2.11. Informácie o bezpečnej dĺžke zostavy z vlakového zariadenia potrebné na prístup k trati a SIL (úroveň integrity bezpečnosti)

Manažér infraštruktúry poskytne tieto informácie iným spôsobom bezplatne a podľa možností čo najskôr a v elektronickej podobe železničným podnikom, oprávneným žiadateľom o železničné trasy, a v prípade potreby žiadateľovi podľa článku 2 bodu 22 smernice (EÚ) 2016/797.

Manažér infraštruktúry informuje železničný podnik o zmenách týkajúcich sa charakteristík trasy prostredníctvom registra infraštruktúry vždy, keď má takéto informácie k dispozícii a majú vplyv na prevádzku vlakov.“

b)Dopĺňa sa toto písmeno D:

„D.    Špecifické prvky týkajúce sa zlučiteľnosti vlakov kombinovanej dopravy s trasou:

vlak kombinovanej dopravy, ktorý nepresahuje nakladaciu mieru všetkých koľají trate a v prípade ktorého kód kombinovanej dopravy nepresahuje kodifikáciu všetkých koľají trate, sa považuje za bežnú dopravu,

vlak kombinovanej dopravy presahujúci nakladaciu mieru, v prípade ktorého kód kombinovanej dopravy nepresahuje kodifikáciu trate, sa považuje za dopravu so špecifickými požiadavkami uvedenými v dodatku I. Takéto požiadavky sú všeobecne uplatniteľné na všetky vlaky tejto kategórie a dodržiavanie týchto požiadaviek nemusí zahŕňať žiadny ďalší schvaľovací proces medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry,

ak kód kombinovanej dopravy presahuje kodifikáciu trate alebo ak táto trať nie je kodifikovaná, prevádzkovateľ infraštruktúry vydá osobitné povolenie (výnimočná doprava) na základe posúdenia prevádzkovej a technickej uskutočniteľnosti.

Prevádzkové postupy uplatniteľné na kombinovanú dopravu musia byť v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 technického dokumentu ERA o kodifikácii kombinovanej dopravy (ERA/TD/2023 – 01/CCT v1.1 21/03/2023 1 ).“

17.Bod 4.2.2.5.2 sa mení takto:

a)Písmeno d) sa vypúšťa;

b)Vkladá sa tento druhý odsek:

„Železničný podnik je zodpovedný za to, aby boli všetky vozidlá tvoriace vlak vrátane ich nákladu technicky spôsobilé na jazdu, ktorá sa má vykonať, a zostali v takom stave počas celej jazdy.“

18.Bod 4.2.2.6 sa nahrádza takto:

4.2.2.6. Brzdenie vlaku

Železničný podnik musí stanoviť a uplatňovať požiadavky týkajúce sa brzdenia v súlade s bodmi 4.2.2.6.1 a 4.2.2.6.2 a riadiť ich v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti.“

19.Bod 4.2.2.6.2 sa mení takto:

a)Bod 1 sa nahrádza takto:

1.    Manažér infraštruktúry poskytne železničnému podniku všetky relevantné charakteristiky trate pre každú trať prostredníctvom registra infraštruktúry:

i)vzdialenosti návestenia (výstraha, zastavenie) obsahujúce ich základné bezpečnostné tolerancie, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom príslušných umiestnení návestí „stoj“ a „pozor“ požadovaných v dodatku D2 prostredníctvom parametra 1.1.1.3.14.3;

ii)stúpania a klesania;

iii)maximálne povolené rýchlosti;

iv)podmienky používania brzdových systémov, ktoré môžu ovplyvniť infraštruktúru, ako napríklad magnetická a rekuperačná brzda a brzda na vírivý prúd.

Manažér infraštruktúry zabezpečí, aby boli informácie poskytnuté železničnému podniku (železničným podnikom) úplné a správne a informuje železničný podnik o zmenách charakteristík trate prostredníctvom registra infraštruktúry vždy, keď má takéto informácie k dispozícii a majú vplyv na prevádzku vlakov.“

b)Bod 3 sa nahrádza takto:

3.    Železničný podnik vo fáze plánovania určí režim brzdenia, brzdiacu schopnosť vlaku a zodpovedajúcu maximálnu rýchlosť, pričom prihliada na:

i)príslušné charakteristiky trate uvedené v bode 1 a, ak sú k dispozícii, na informácie poskytnuté manažérom infraštruktúry v súlade s bodom 2 a

ii)tolerancie súvisiace so železničnými koľajovými vozidlami odvodené od spoľahlivosti a použiteľnosti brzdového systému.

Železničný podnik ďalej zabezpečuje, aby každý vlak počas prevádzky dosahoval aspoň požadovaný brzdiaci účinok. Železničný podnik musí stanoviť najmä pravidlá, ktoré sa majú použiť v prípadoch, keď vlak počas prevádzky nedosahuje požadovaný brzdiaci účinok. V tomto prípade železničný podnik okamžite informuje manažéra infraštruktúry. Manažér infraštruktúry môže prijať vhodné opatrenia na zníženie vplyvu na celkovú prevádzku na svojej sieti.“

20.Bod 4.2.2.8 sa mení takto:

4.2.2.8. Požiadavky na dohľadnosť návestí a traťových značiek

Bez toho, aby bola dotknutá prevádzka ERTMS vymedzená v dodatku A, rušňovodič musí byť schopný sledovať návesti a traťové značky. Návesti a traťové značky, ako aj všetky ostatné typy traťových návestidiel, ktoré sa týkajú bezpečnosti, musia byť pre rušňovodiča v príslušných prípadoch viditeľné.

Návesti, traťové značky, návestidlá a informačné tabule preto musia byť navrhnuté a umiestnené takým konzistentným spôsobom, aby viditeľnosť uľahčovali. Treba mať na zreteli tieto podmienky (pozri bod 4.3.2 tohto nariadenia, pokiaľ ide o odkaz na TSI CCS):

i)vhodné umiestnenie, aby čelné svetlomety vlaku umožňovali rušňovodičovi prečítať si informácie,

ii)vhodnosť a intenzita osvietenia tam, kde sa vyžaduje osvetlenie informácií,

iii)ak sa využíva spätný odraz, odrazové vlastnosti použitého materiálu musia byť v súlade s príslušnými špecifikáciami a návestidlá musia byť vyrobené tak, aby čelné svetlomety vlaku ľahko umožnili rušňovodičovi prečítať si informácie.

Stanovištia rušňovodiča musia byť navrhnuté takým konzistentným spôsobom, aby bol rušňovodič schopný ľahko vidieť zobrazované informácie (pozri bod 4.3.3.1 tohto nariadenia, pokiaľ ide o odkaz na TSI Loc &Pas).“

21.Bod 4.2.2.9 sa nahrádza takto:

4.2.2.9. Bdelosť rušňovodiča

Činnosť rušňovodiča vo vlaku sa monitoruje s cieľom automaticky zastaviť vlak, ak sa zistí nedostatočná činnosť rušňovodiča. Požiadavky týkajúce sa prostriedkov na monitorovanie činnosti rušňovodiča vo vlaku sú špecifikované v ustanovení uvedenom v bode 4.2.9.3.1 TSI LOC &PAS.“

22.Bod 4.2.3 sa nahrádza takto:

4.2.3. Špecifikácie týkajúce sa prevádzky vlakov vrátane prevádzky založenej na ERTMS

Okrem tejto kapitoly sa na prevádzku vlakov v železničnom systéme Únie uplatňujú základné prevádzkové zásady a spoločné prevádzkové predpisy stanovené v dodatku B.

Prevádzkové zásady a predpisy ERTMS špecifikované v dodatku A k tejto TSI sa uplatňujú v prípade zavedenia ERTMS.“

23.Bod 4.2.3.1 sa nahrádza takto:

4.2.3.1. Plánovanie vlakov a cestovný poriadok

V súlade so smernicou 2012/34/EÚ manažér infraštruktúry informuje o tom, ktoré údaje sa požadujú v prípade, keď sa žiada o vlakovú trasu.

Každý vlak musí dodržiavať cestovný poriadok dohodnutý medzi manažérom infraštruktúry a železničným podnikom v rámci procesu prideľovania trasy; manažér infraštruktúry pri plánovaní cestovného poriadku zabezpečí presnú jazdu vlakov a pomáha pri vykonávaní dopravy.“

24.Bod 4.2.3.3.1 sa nahrádza takto:

4.2.3.3.1. Prehliadky a skúšky pred odchodom

Železničný podnik určí prehliadky a skúšky, ktoré majú slúžiť na zaistenie bezpečného odchodu každého vlaku.“

25.Slová „kontrolných údajov“ v názvoch bodov 4.2.3.5.1 a 4.2.3.5.2 sa nahrádzajú slovami „údajov z monitorovania“.

26.V bode 4.2.3.4.3 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„– informácie pre rušňovodiča o prítomnosti a umiestnení nebezpečného tovaru vo vlaku,“.

27.V bode 4.3.1 sa riadok tabuľky „Zmeny informácií uvedených v tabuľkách traťových pomerov – Prevádzka za mimoriadnych podmienok“ nahrádza takto: „

Tabuľky traťových pomerov

4.2.1.2.2

Prevádzkové predpisy

4.4

Prevádzka za mimoriadnych podmienok

4.2.3.6

“.

28.V bode 4.3.2 sa tabuľka mení takto:

i)Riadok „Zbierka predpisov rušňovodiča – Prevádzkové predpisy“ sa nahrádza takto:

Zbierka predpisov

4.2.1.2.1

Prevádzkové predpisy (bežné a mimoriadne podmienky)

Zoznam harmonizovaných textových označení a správ zobrazovaných na rozhraní rušňovodič – stroj ETCS

4.4

Dodatok E

Prevádzkové predpisy

4.4

Informácie o technických pravidlách traťového systému ERTMS týkajúce sa prevádzky

Dodatok D3

“.

ii)Riadok „Požiadavky na dohľadnosť návestí a traťových značiek“ sa nahrádza takto: „

Požiadavky na dohľadnosť návestí a traťových značiek

4.2.2.8

Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia

4.2.15

4.2.18

iii)Riadok „Zbierka predpisov rušňovodiča“ sa nahrádza takto: „

Zbierka predpisov

4.2.1.2.1

Používanie pieskovacieho zariadenia

Mazanie okolesníkov na vozidlách

Používanie kompozitných brzdných klátikov

4.2.10

“.

29.V bode 4.3.3.1:

a)Riadok „Zaznamenávanie kontrolných údajov vo vlaku“ sa nahrádza takto:

Zaznamenávanie údajov z monitorovania vo vlakovom zariadení

4.2.3.5

Dodatok I

Záznamové zariadenie

4.2.9.6

“;

b)Riadok „Zlučiteľnosť s trasou a zostava vlaku, Minimálne prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre úlohy súvisiace so „sprevádzaním vlakov““ sa nahrádza takto:

Zlučiteľnosť s trasou a zostava vlaku

Prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre úlohy súvisiace so „sprevádzaním vlakov“

4.2.2.5

Dodatok F

Prevádzková dokumentácia

4.2.12.4

“.

30.V bode 4.3.4 sa tabuľka nahrádza takto: „

Odkaz na toto nariadenie

Odkaz v TSI ENE

Parameter

Bod

Parameter

Bod

Zlučiteľnosť s trasou a zostava vlaku

4.2.2.5

Maximálny prúd vlaku

4.2.4.1

Tabuľky traťových pomerov

4.2.1.2.2

Zlučiteľnosť s trasou a zostava vlaku

4.2.2.5

Úsekové deliče

Fáza

4.2.15

Tabuľky traťových pomerov

4.2.1.2.2

Systém

4.2.16

Parametre pre zlučiteľnosť vozidla a vlaku na trase určenej na prevádzku

Dodatok D1

Kontroly zlučiteľnosti s trasou pred použitím povolených vozidiel

7.3.5

“.

31.V bode 4.3.6 sa riadok „Plánovanie vlaku“ nahrádza takto: „

Plánovanie vlakov a cestovný poriadok

4.2.3.1.

Tichšie trate

Dodatok D

32.V bode 4.4.3 sa vypúšťa tretí a štvrtý odsek.

33.V bode 4.6.1 sa posledný odsek nahrádza takto:

„Železničné podniky a manažéri infraštruktúry vymedzia v rámci svojich procesov systémov riadenia bezpečnosti svoj vlastný systém riadenia spôsobilostí založený na riziku v súlade s prílohou I a prílohou II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/762.

Odborná kvalifikácia relevantná z hľadiska systému riadenia spôsobilostí sa vymedzuje v dodatkoch F a G.“

34.V bode 4.6.2.2 písm. a) sa tretia zarážka nahrádza takto:

„– vyplniť tlačivá súvisiace s používaním knihy európskych a vnútroštátnych pokynov.“

35.V bodoch 4.6.3.1 a 4.6.3.2 sa vypúšťa tento text:

„alebo nariadeniach Komisie (EÚ) č. 1158/2010(15) a (EÚ) č. 1169/2010(16).

(15) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 z 9. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie osvedčení o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 11).

(16) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 13).“

36.Bod 4.7.1 sa nahrádza takto:

4.7.1. Úvod

Personál určený v bode 4.2.1.1 a vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, ako sa uvádza v systéme riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry, musí byť primerane spôsobilý na to, aby zabezpečil dodržanie celkových prevádzkových a bezpečnostných noriem.

Železničné podniky a manažéri infraštruktúry musia vypracovať a zdokumentovať proces zavedený na splnenie lekárskych, psychologických a zdravotných požiadaviek na ich personál v rámci ich systému riadenia bezpečnosti v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/762, v ktorom sa vymedzujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa systému riadenia bezpečnosti.

Lekárske prehliadky uvedené v bodoch 4.7.2 a 4.7.3 o individuálnej zdravotnej spôsobilosti personálu musí vykonať osoba ustanovená ako lekár alebo psychológ kvalifikovaná na vykonávanie takýchto vyšetrení. Výsledky musí každý manažér infraštruktúry a železničný podnik prijať ako dôkaz o zdravotnej spôsobilosti personálu alebo potenciálnych zamestnancov. 

Takéto prehliadky umožnia personálu vykonávajúcemu úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, aby vykonával podobné úlohy pre iný železničný podnik alebo manažéra infraštruktúry pod podmienkou určenia dodatočných lekárskych, psychologických a zdravotných požiadaviek v rámci systému riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry a uspokojivého dôkazu o zdravotnej spôsobilosti personálu alebo potenciálnych zamestnancov.

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť stanovené v bodoch 4.7.2 a 4.7.3 sa vzťahujú na:

·personál vykonávajúci úlohy súvisiace so „sprevádzaním vlakov“ okrem rušňovodičov,

·osoby vykonávajúce úlohu prípravy vlakov;

·personál vykonávajúci úlohu súvisiacu s výpravou vlakov a povoľovaním jazdy vlakov.

4.7.1.1.    Hraničné hodnoty týkajúce sa alkoholu, drog a psychotropných látok

Personál nesmie vykonávať úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, pokým je jeho bdelosť znížená v dôsledku požitia látok ako alkohol, drogy alebo psychotropné látky. Železničný podnik a manažér infraštruktúry musia mať preto zavedené postupy na riadenie rizika súvisiaceho s tým, že členovia personálu prídu do práce pod vplyvom takýchto látok alebo takéto látky požívajú v práci.

Pokiaľ ide o stanovenie hraničných hodnôt uvedených látok, uplatňujú sa európske alebo vnútroštátne predpisy členského štátu, v ktorom sa prevádzkuje vlaková doprava.“

37.Názov bodu 4.7.2.1.1 sa mení takto:

„4.7.2.1.1. Obsah lekárskej prehliadky“.

38.Druhý odsek bodu 4.7.2.1.2 sa mení takto:

Slovo „aspoň“ sa vypúšťa.

39.Názov bodu 4.7.2.2.2 sa mení takto:

„4.7.2.2.2. Obsah pravidelnej lekárskej prehliadky“.

40.Prvý odsek bodu 4.7.2.2.2 sa mení takto:

Slovo „aspoň“ sa vypúšťa.

41.Bod 4.8.1 sa nahrádza takto:

4.8.1. Infraštruktúra

Požiadavky na údaje o železničnej infraštruktúre vzhľadom na subsystém prevádzka a riadenie dopravy, ktoré musia mať železničné podniky k dispozícii prostredníctvom registra infraštruktúry, sa uvádzajú v dodatku D.

Manažér infraštruktúry informuje železničný podnik o zmenách týkajúcich sa údajov o infraštruktúre prostredníctvom registra infraštruktúry vždy, keď má takéto informácie k dispozícii a majú vplyv na prevádzku vlakov. Za správnosť údajov je zodpovedný manažér infraštruktúry.

Za predpokladu, že agentúra vykonala potrebné úpravy aplikácie registra infraštruktúry, poskytne manažér infraštruktúry tieto informácie do 15. decembra 2026 iným spôsobom bezplatne a podľa možností čo najskôr a v elektronickej podobe železničným podnikom, oprávneným žiadateľom o železničné trasy a v prípade potreby žiadateľovi podľa článku 2 bodu 22 smernice (EÚ) 2016/797.“

42.V bode 6.2.1 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„V súlade s článkami 9 a 10 smernice (EÚ) 2016/798 železničné podniky a manažéri infraštruktúry preukážu zhodu s požiadavkami tohto nariadenia v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti, ak žiadajú o nové bezpečnostné osvedčenie alebo bezpečnostné povolenie alebo o zmenu vydaného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/763*.

Podľa spoločných bezpečnostných metód týkajúcich sa požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/762 sa od národných bezpečnostných orgánov vyžaduje, aby zriadili kontrolný režim na dohľad nad zabezpečovaním zhody so systémom riadenia bezpečnosti vrátane všetkých TSI, ako aj na jeho monitorovanie v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/761**. Žiadna z požiadaviek uvedených v tomto nariadení si nevyžaduje samostatné posúdenie zo strany notifikovaného orgánu.

_________

* Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 49).

** Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761 zo 16. februára 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 16).“

43.Bod 7.1 sa nahrádza takto:

7.1. Všeobecné pravidlá vykonávania

V súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2016/798 a článkom 5b tohto nariadenia železničné podniky a manažéri infraštruktúry zabezpečujú súlad s týmto nariadením v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti zriadeného na základe delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/762.

7.1.1.    Osobitné prechodné predpisy pre dodatky A a C

Manažéri infraštruktúry môžu v koordinácii so železničnými podnikmi pôsobiacimi na ich sieťach a v súlade s bodom 5.1.1 prílohy II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/762 odložiť vykonávanie dodatku A a dodatku C najneskôr do 16. decembra 2025. Podmienkou je, že agentúra a dotknutý národný bezpečnostný orgán dostanú najneskôr do 16. júna 2024:

a)záväzok týkajúci sa vykonávania, ktorý vydalo vedenie manažéra infraštruktúry,

b)plán vykonávania manažéra infraštruktúry, vrátane rozvrhu odbornej prípravy, v ktorom sa stanovujú nevyhnutné oneskorenia pri uplatňovaní zmenených prevádzkových postupov a v prípade potreby pri zavádzaní príslušných vhodných IT nástrojov.

Železničné podniky musia rušňovodičom a príslušnému personálu poskytnúť odbornú prípravu zameranú na prevádzku vlakov v súlade s dodatkami A a C najneskôr do 16. decembra 2025 alebo do akéhokoľvek skoršieho dátumu stanoveného manažérom infraštruktúry.“;

44.Bod 7.2.2.1 sa nahrádza takto:

7.2.2.1. Trvalý špecifický prípad (P) Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko a Slovensko

Pokiaľ ide o implementáciu bodu 4.2.2.1.3.2, nákladné vlaky prevádzkované výlučne na sieti s rozchodom koľaje 1520 mm v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku môžu používať túto koncovú návesť vlaku.

Odrazový kotúč musí mať priemer 185 mm s priemerom červeného kruhu140 mm. Ak je to opodstatnené prevádzkovými postupmi, odrazový kotúč sa môže nahradiť jednou odrazovou doskou v súlade s dodatkom E k TSI WAG.

Pokiaľ ide o implementáciu bodu 4.2.2.1.3.1, osobné vlaky prevádzkované výlučne na sieti s rozchodom koľaje 1520 mm v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku môžu používať ako koncovú návesť vlaku 3 stále červené svetlá podľa schémy:

V tomto špecifickom prípade sa nebráni prístupu železničných koľajových vozidiel, ktoré sú v súlade s TSI, k ich sieti.“

45.Dodatok A sa nahrádza takto:

Dodatok A

PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY A PREDPISY ERTMS – verzia 6

1.Zámerne nevyplnené2.Zámerne nevyplnené


3.ÚVOD

3.1.ÚČEL A ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU

V tomto dodatku sa stanovujú zásady a harmonizované predpisy prevádzky ERTMS.

Štruktúra každého predpisu obsahuje:

i)názov;

ii)v prípade potreby situácie, v ktorých sa predpis uplatňuje, vrátane zodpovedajúcich úrovní ETCS, znázornené v rámčeku; niekedy je situácia opísaná pre niektoré konkrétne pododdiely predpisov;

iii)samotný predpis.

Ak sa tento dodatok vzťahuje na systém ETCS úrovne 1, vzťahuje sa na obe uplatňovania, s traťovými návestidlami alebo bez nich, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak sa tento dodatok vzťahuje na systém ETCS úrovne 2, vzťahuje sa na obe uplatňovania, s traťovými návestidlami alebo bez nich, pokiaľ nie je uvedené inak.

Európske pokyny, na ktoré sa odkazuje v tomto dodatku, sú uvedené v dodatku C2 k tejto TSI.

Všetky vyjadrenia týkajúce sa osôb sa vzťahujú rovnako na osoby mužského aj ženského pohlavia.

Časť A je zámerne nevyplnená.

Časť B obsahuje rôzne prevádzkové kategórie vlakov ETCS.

Časť C obsahuje zoznam odkazov na neharmonizované predpisy. V niektorých situáciách sa postup netýka ERTMS, a preto závisí od neharmonizovaných predpisov.

Opis technických funkcií pre ETCS a GSM-R sa nachádza v príslušnej špecifikácii požiadaviek na systém.

Ak si informácie zobrazené v DMI nevyžadujú žiadny úkon rušňovodiča, tieto informácie nie sú v predpisoch uvedené.


ROZSAH PÔSOBNOSTI A OBLASŤ UPLATŇOVANIA

Tento dodatok sa uplatňuje v plnej miere na vlaky vybavené palubnými jednotkami ETCS, ktoré sú v súlade s jednotným súborom špecifikácií nariadenia Komisie [Úrad pre publikácie: vložte odkazy na C(2023) 5019] vo verzii prevádzkovaného systému X.Y do 2.2 vrátane. Uplatňuje sa aj na palubné jednotky spĺňajúce súbor špecifikácií č. 2 alebo súbor špecifikácií č. 3 a vo veľkej miere sa uplatňuje na palubné jednotky ETCS spĺňajúce súbor špecifikácií č. 1 nariadenia (EÚ) 2016/919 za predpokladu, že použité DMI spĺňa špecifikáciu ERA_ERTMS_015560.

Rozsah pôsobnosti:

I)uplatňovanie na úrovni 0 ETCS;

II)uplatňovanie na úrovni 1 ETCS bez ohľadu na prítomnosť traťových návestidiel alebo funkcie in-fill;

III)uplatňovanie na úrovni 2 ETCS bez ohľadu na prítomnosť traťových návestidiel;

IV)uplatnenia na prechody medzi úrovňou 0, úrovňou 1 a úrovňou 2 ETCS;

V)uplatňovanie úrovne NTC ETCS;

VI)prechody ETCS na úroveň NTC/z úrovne NTC;

VII)GSM-R.

Systémy triedy B (aj ak sú prevádzkované prostredníctvom DMI ETCS) nepatria do rozsahu pôsobnosti.

Predpisy boli vypracované nezávisle od iných systémov riadenia-zabezpečenia, ktoré môžu byť prítomné, a to aj v prípade, ak sú trate vybavené na úrovni 1/2 ETCS.

Ak sa úroveň 1 ETCS alebo úroveň 2 ETCS uplatňuje na tratiach vybavených inými systémami riadenia-zabezpečenia, je potrebné posúdiť uplatniteľnosť týchto predpisov a v prípade potreby ich doplniť neharmonizovanými predpismi. Patria sem trate vybavené úrovňou 1 ETCS, ako aj úrovňou 2 ETCS.

Prevádzkové predpisy pre zariadenie GSM-R pre hlasovú rádiokomunikáciu sa uplatňujú na tratiach vybavených zariadením GSM-R bez ohľadu na používaný systém riadenia-zabezpečenia. Naopak, prevádzkové predpisy ETCS sa uplatňujú na tratiach vybavených ETCS bez ohľadu na používaný systém hlasovej rádiokomunikácie.

Uplatniteľnosť predpisov ďalej závisí od technických riešení prijatých traťovým subsystémom ERTMS. V tejto súvislosti nemusí byť potrebné uplatňovať niektoré predpisy, ak sa príslušné funkcie nevykonávajú na trati (napr. keď sa nezasielajú informácie o podmienkach na trati alebo sa neuplatňuje postup týkajúci sa priecestia); ak sa však predpis musí uplatňovať, vždy sa uplatní spôsobom opísaným v tomto dodatku.

Všetky činnosti týkajúce sa rušňovodiča predpokladajú jeho fyzickú prítomnosť na stanovišti rušňovodiča, okrem prípadov, v ktorých je potrebné preskúmať technickú poruchu vlaku pri státí, získať pokyny od osoby riadiacej dopravu prostredníctvom pevného traťového telefónu alebo v ktorých k neprítomnosti došlo v dôsledku požiadavky osoby riadiacej dopravu alebo uplatnenia neharmonizovaných predpisov.

V celom tomto dodatku sa predpokladá, že palubná jednotka ETCS je napájaná elektrickou energiou, ak nie je uvedené inak. Predpokladá sa, že riadiaci pult aktívneho stanovišťa rušňovodiča je otvorený, pokiaľ nie je uvedené inak.

Koniec dovolenej jazdy („End of Authority“ – EOA) možno fyzicky určiť prostredníctvom značky „Stoj“ ETCS alebo označenia polohy ETCS. EOA možno určiť aj prostredníctvom návesti alebo inou návestnou tabuľou so značkou „Stoj“. Za určitých podmienok môže byť EOA aj na začiatku vlaku.4.ODKAZY, POJMY A SKRATKY

4.1.(nepoužíva sa)

4.2.POJMY A SKRATKY

Tabuľka 1 – Pojmy*

Pojem

Vymedzenie

Potvrdenie

Potvrdenie vydané rušňovodičom na žiadosť vlakového zariadenia ETCS, že dostal informácie, ktoré musí zohľadniť.

Uplatniteľné obmedzenie rýchlosti 
(v SR)

Najnižšie obmedzenie rýchlosti:

– maximálna rýchlosť pre SR,

– maximálna rýchlosť vlaku,

– cestovný poriadok/tabuľky traťových pomerov,

– dočasné obmedzenia rýchlosti (zasielané inými prostriedkami ako európskymi pokynmi 1, 2, 5, 6, 7 alebo 8),

– európske pokyny.

Povolenie na jazdu vlakov ERTMS

Súhlas na jazdu vlakov prostredníctvom:

– znaku pokračovania na traťovom návestidle alebo

– MA alebo

– európskeho pokynu:

– na jazdu po príprave na jazdu alebo

– prejdenie konca dovolenej jazdy alebo

– na ďalšiu jazdu po zastavení činnosťou zariadenia.

Hraničný priechod

Miesto, na ktorom vlaky prechádzajú zo železničnej siete v jednom členskom štáte do železničnej siete v inom členskom štáte.

Zrušenie registrácie

Ukončenie dočasného vzťahu medzi telefónnym číslom a číslom vlaku. Tento úkon môže byť spustený používateľom zariadenia GSM-R pre rádiokomunikáciu, automatickými systémami alebo sieťovým orgánom. Zrušenie registrácie umožňuje opätovné použitie čísla vlaku so zrušenou registráciou.

Rozhranie rušňovodič-stroj (DMI)

Vlakové zariadenie umožňujúce komunikáciu medzi ETCS vo vlaku a rušňovodičom.

Režim núdzového cúvania

Režim, v ktorom sú povolené pohyby cúvania v RV.

Príkaz na núdzové zastavenie

Príkaz ETCS brzdiaci vlak maximálnou brzdnou silou, kým vlak nezostane stáť.

Označenie polohy ETCS

Harmonizovaná traťová návestná tabuľa ETCS vymedzená v norme EN 16494/2015 2 používaná na určenie možného EOA, ako napr. koniec blokového úseku.

Vlakové zariadenie ETCS

Časť ETCS inštalovaná v železničnom vozidle.

Značka „Stoj“ ETCS

Harmonizovaná traťová návestná tabuľa ETCS vymedzená v norme EN 16494/2015 používaná na:

– určenie možného EOA a

– označenie miesta, kde musí rušňovodič zastaviť vlak, ak jazdí bez MA.

Prevádzková kategória vlakov ETCS

Súbor technických a/alebo prevádzkových charakteristík vlaku, na ktorý sa uplatňuje osobitný rýchlostný profil ETCS.

Funkčné číslo

(GSM-R)

Celé číslo používané v rámci funkčného adresného režimu na identifikovanie koncového používateľa alebo systému podľa funkcie alebo úlohy, nie podľa osobitnej položky rádiového vybavenia alebo prihlásenia používateľa.

Funkčné číslo sa dá rozdeliť na dve časti:

– funkčné adresovanie (proces adresovania hovoru s použitím osobitného čísla, predstavujúce funkciu, ktorú používateľ vykonáva, nie číslo identifikujúce vlakové zariadenie GSM-R),

– adresovanie závisiace od umiestnenia (proces adresovania konkrétnej funkcie – zvyčajne osoby riadiacej dopravu/signalistu – na základe súčasného umiestnenia používateľa – zvyčajne vlaku).

Režim GSM-R

Stav vlakového zariadenia GSM-R, ktoré poskytuje funkcie pre:

– jazdu vlaku

– alebo pohyb posunovacej zostavy.

Sieť GSM-R

Rádiová sieť, ktorá poskytuje funkcie GSM-R.

Označenie siete GSM-R

Harmonizované traťové návestidlo GSM-R vymedzené v norme EN 16494/2015, ktoré informuje o sieti, ktorú treba zvoliť.

Vlakové zariadenie GSM-R

Časť GSM-R inštalovaná v železničnom vozidle.

Maximálna rýchlosť pre RV

Maximálna rýchlosť daná z traťového zariadenia ETCS v RV.

Maximálna rýchlosť pre SR

Maximálna rýchlosť daná z traťového zariadenia ETCS v SR.

Povolenie na jazdu („Movement Authority“ – MA)

Povolenie, aby sa vlak (posunovacia zostava) pohol (pohla) na konkrétne miesto s dohľadom nad rýchlosťou.

Oblasť nezastavovania

Oblasť vymedzená manažérom infraštruktúry, v ktorej nemusí byť bezpečné alebo vhodné zastaviť vlak.

Rýchlosť prejazdu EOA

Maximálna rýchlosť, keď je aktívna funkcia prejazdu EOA.

Povolená rýchlosť

Maximálna rýchlosť, ktorou môže prebiehať jazda vlaku bez upozornenia ETCS a/alebo použitia brzdy.

Návestný znak pokračovania

Každý znak návestidla, ktorým sa rušňovodičovi povoľuje prejsť návestidlo.

Cúvanie

Jazda vlaku, pri ktorej rušňovodič nie je na vedúcom stanovišti vedúceho vozidla.

Rádiokomunikácia

Výmena informácií medzi vlakovým zariadením ETCS a RBC/rádiovou in-fill jednotkou.

Rádioblokové centrum („Radio Block Centre“ – RBC)

Traťová centralizovaná jednotka ETCS kontrolujúca jazdy vlaku ETCS na úrovni 2.

Miesto bez rádiového signálu

Vopred vymedzená oblasť, v ktorej nie je možné vytvoriť spoľahlivý rádiokomunikačný kanál.

Registrácia

Dočasný vzťah medzi telefónnym číslom a číslom vlaku.

Uvoľňovacia rýchlosť

Maximálna rýchlosť, ktorú môže vlak dosiahnuť na konci svojho povolenia na jazdu.

Zrušenie MA

Stiahnutie predtým vydaného povolenia na jazdu.

Tabuľky traťových pomerov

Opis tratí a súvisiaceho traťového vybavenia pre trate, po ktorých bude rušňovodič jazdiť a ktoré sú relevantné pre úlohu jazdy.

Zaistenie

Opatrenia, ktoré sa uplatňujú s cieľom zabrániť neúmyselnému pohybu železničných vozidiel.

Posunovanie

Spôsob pohybu vozidiel bez dostupných údajov o vlaku, ktorý je riadený rozkazmi na posunovanie.

Tandem

Dve alebo viac hnacích jednotiek mechanicky a pneumaticky, ale nie elektricky spriahnutých v rámci toho istého vlaku, pričom každá z nich si vyžaduje svojho vlastného rušňovodiča.

Dočasné obmedzenie rýchlosti

Zníženie rýchlosti na trati počas obmedzeného obdobia.

Textová správa

Písomná informácia zobrazená v rozhraní rušňovodič-stroj.

Údaje o vlaku

Informácie, ktorými sa opisujú charakteristiky vlaku.

Prípravca vlaku

Personál zodpovedný za prípravu vlaku.

Prechod

Kontrolovaná zmena medzi rôznymi úrovňami ETCS.

Miesto prechodu

Miesto, na ktorom sa uskutočňuje prechod medzi úrovňami ETCS.

Zastavenie

Neodvolateľné použitie núdzových bŕzd systémom ETCS, kým vlak/posunovacia zostava nezastaví.Tabuľka 2: Skratky*

Skratka

AD

Režim automatického riadenia

ATO

Automatizovaná prevádzka vlakov

BMM

Veľké množstvo kovu

BTM

Prenosový modul balízy

DAS

Systém poradenstva pre rušňovodiča

DMI

Rozhranie rušňovodič-stroj

EOA

Koniec dovolenej jazdy

ERTMS

Európsky systém riadenia železničnej dopravy

ETCS

Európsky systém riadenia vlakov

FS

Režim plnej kontroly

G

Režim brzdenia vlaku s tovarom

GSM-R

Globálny systém mobilnej komunikácie – železnice

IM

Manažér infraštruktúry

LS

Režim obmedzenej kontroly

MA

Povolenie na jazdu

NL

Nevedúci režim

NTC

Národný systém riadenia vlakov

OS

Režim podľa rozhľadu

P

Režim brzdenia osobného vlaku

RBC

Rádioblokové centrum

REC

Rádiové núdzové volanie

RU

Železničný podnik

RV

Režim spätného chodu

SH

Režim posunovania    

SL

Režim spánku

SN

Národný systém

SR

Režim jazdy na zodpovednosť personálu

STM

Špecifický prenosový modul

TIMS

Systém monitorovania úplnosti vlaku

UN

Režim bez vybavenia

VBC

Kryt virtuálnej balízy

* Úplný zoznam pojmov a skratiek ERTMS sa nachádza v podsúbore 023 „Slovník pojmov a skratiek“ v dodatku A k nariadeniu (EÚ) 2023/xxx [Úrad pre publikácie: vložte odkazy na C(2023) 5019] („TSI CCS“).

5.ZÁSADY

5.1.ZÁSADY PRE ETCS

5.1.1.SIGNALIZÁCIA NA STANOVIŠTI RUŠŇOVODIČA

Rušňovodič musí sledovať informácie zobrazené v DMI a reagovať, ako sa vyžaduje v tomto dodatku.

Od rušňovodiča sa môže v závislosti od implementácie traťového zariadenia vyžadovať, aby zohľadnil harmonizované návestné tabule vymedzené v norme EN 16494/2015 – Železnice. Požiadavky na návestné tabule ERTMS, ako aj iné neharmonizované traťové informácie.

5.1.2.ZNALOSTI O PREVÁDZKOVEJ ÚROVNI

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista sa vždy riadia predpismi ETCS, ktoré sú osobitné pre konkrétnu prevádzkovú úroveň ETCS.

Ak súčasne existuje viac ako jedna úroveň ETCS, osoba riadiaca dopravu/signalista sa pred vydaním akéhokoľvek pokynu rušňovodičovi uistí, na akej úrovni ETCS sa príslušný vlak prevádzkuje.

5.1.3.(nepoužíva sa)

5.1.4.(nepoužíva sa)

5.1.5.(nepoužíva sa)

5.1.6.POVOLENIE NA ZAČATIE JAZDY V SR

Rušňovodič musí dostať od osoby riadiacej dopravu/signalistu povolenie na začatie jazdy v SR prostredníctvom európskeho pokynu 7 s výnimkou prípadu začatia jazdy na úrovni 1/2 ETCS s traťovými návestidlami.

5.1.7.OBMEDZENIA RÝCHLOSTI V SR

Osoba riadiaca dopravu/signalista uvedie všetky obmedzenia rýchlosti nižšie, než je maximálna rýchlosť pre SR rušňovodičovi vlaku jazdiaceho v SR prostredníctvom európskeho pokynu 1, 2, 5, 6, 7 alebo 8 s výnimkou prípadu, ak je rušňovodič o týchto obmedzeniach rýchlosti informovaný osobitným dokumentom/na elektronickom nosiči.

5.1.8.POVOLENIE NA PREJDENIE EOA

Rušňovodič môže dostať povolenie na prejdenie EOA od osoby riadiacej dopravu/signalistu len prostredníctvom európskeho pokynu 1 alebo 7.

5.1.9.ZASTAVENIE VLAKU/POSUNOVACEJ ZOSTAVY

Po núdzovom zastavení rušňovodič pokračuje v jazde rovnakým alebo opačným smerom len vtedy, ak dostal povolenie prostredníctvom európskeho pokynu 2 od osoby riadiacej dopravu/signalistu.

5.1.10.ZNAČKA „STOJ“ ETCS

Rušňovodič zastaví, keď sa priblíži k značke „Stoj“ ETCS:

i)označujúcej EOA súčasného MA alebo

ii)v prípade jazdy bez MA, pokiaľ nedostal osobitné povolenie od osoby riadiacej dopravu/signalistu prostredníctvom európskeho pokynu 1 alebo 7.

5.1.11.OZNAČENIE POLOHY ETCS

Rušňovodič zastaví, keď sa priblíži k označeniu polohy ETCS:

i)označujúcemu EOA súčasného MA alebo

ii)v prípade jazdy bez MA, ak dostal osobitný príkaz od osoby riadiacej dopravu/signalistu.

5.2.(nepoužíva sa)6.PREVÁDZKOVÉ PREDPISY ETCS

6.1.UVEDENIE VLAKOVÉHO ZARIADENIA ETCS DO PREVÁDZKY

Vlakové zariadenie ETCS zapína rušňovodič.

Úrovne 0, 1, 2 NTC

6.1.1.Vkladanie údajov v priebehu začiatku jazdy

Na požiadanie vlakového zariadenia ETCS rušňovodič vloží, opätovne vloží alebo znovu potvrdí identifikáciu rušňovodiča, číslo vlaku, úroveň ETCS, identifikáciu rádiovej siete a identifikáciu RBC a telefónne číslo.

V prípade, že sa zobrazí táto textová správa:

„Registrácia rádiovej siete zlyhala“,

rušňovodič musí vložiť identifikáciu rádiovej siete.

6.1.2.Manuálna zmena údajov

Ak sa vyžaduje zmena, rušňovodič vloží/upraví a potvrdí:

i)číslo vlaku;

ii)identifikáciu rušňovodiča pri státí alebo, ak to umožňuje vnútroštátny predpis, počas jazdy;

iii)úroveň ETCS, identifikáciu rádiovej siete a identifikáciu RBC a telefónne číslo pri státí.

6.2.PRÍPRAVA NA JAZDU

Vlakové zariadenie ETCS je v prevádzke.

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Na úrovni 2 ETCS v prípade, že je vlak zamietnutý, uplatní rušňovodič predpis „Reakcia na neočakávané situácie pri príprave jazdy vlaku“ (oddiel 6.40.2).

6.2.1.Hnacia jednotka sa musí hýbať ako vlak

Rušňovodič musí:

i)uplatniť predpis „Vkladanie údajov o vlaku počas prípravy vlaku“ (oddiel 6.4.1);

ii)zvoliť „Štart“.

Ak sa požaduje potvrdenie pre SR, rušňovodič uplatní predpis „Hnacia jednotka sa musí hýbať ako vlak a požaduje sa potvrdenie pre SR“ (oddiel 6.2.4).

Ak sa požaduje potvrdenie pre SH na úrovni 2 ETCS, rušňovodič uplatní predpis „Reakcia na neočakávané situácie pri príprave jazdy vlaku“ (oddiel 6.40.1).

6.2.2.Hnacia jednotka sa musí hýbať v SH

Rušňovodič sa pripraví na posunovanie a uplatní predpis „Vykonanie posunovania v SH“ (oddiel 6.3).

6.2.3.Hnacia jednotka sa musí hýbať v NL

Rušňovodič nevedúcej hnacej jednotky sa pripraví na tandemový pohyb a uplatní predpis „Vykonanie tandemového pohybu“ (oddiel 6.32).

6.2.4.Hnacia jednotka sa musí hýbať ako vlak a požaduje sa potvrdenie pre SR

Úroveň 1 bez traťových návestidiel, úroveň 2 bez traťových návestidiel

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:


Rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu, dostane povolenie na začatie jazdy v SR prostredníctvom európskeho pokynu 7 a potvrdí.

Pred povolením, aby rušňovodič začal jazdu v SR, musí osoba riadiaca dopravu/signalista podľa neharmonizovaných predpisov:

I)skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre trasu;

II)skontrolovať všetky potrebné obmedzenia a/alebo pokyny a zahrnúť ich do európskeho pokynu 7;

III)skontrolovať dočasné obmedzenia rýchlosti, ktoré sa majú zahrnúť do európskeho pokynu 7.

Ak sa vlak nachádza pri značke „Stoj“ ETCS

Osoba riadiaca dopravu/signalista povolí rušňovodičovi prejdenie tejto značky „Stoj“ ETCS prostredníctvom európskeho pokynu 7. Toto povolenie je platné od tejto značky „Stoj“ ETCS až po ďalšiu. Ak to podmienky umožňujú, osoba riadiaca dopravu/signalista môže rušňovodičovi povoliť prejsť túto druhú značku „Stoj“ ETCS takisto použitím rovnakého európskeho pokynu 7. Povolenie je potom platné až po značku „Stoj“ ETCS, ktorá nasleduje po tejto druhej značke v smere jazdy.

Rušňovodič musí:

I)prijať európsky pokyn 7 od osoby riadiacej dopravu/signalistu;

II)skontrolovať príslušné obmedzenie rýchlosti;

III)pokiaľ nedostane pokyn, aby tak nespravil, použiť funkciu prejazdu pre každú zo značiek „Stoj“ ETCS, ktorú treba prejsť, a počkať na tento symbol:

IV)naštartovať vlak;

V)nepresiahnuť rýchlosť prejazdu EOA, pokiaľ je zobrazený tento symbol.

Ak sa vlak nenachádza pri značke „Stoj“ ETCS

Osoba riadiaca dopravu/signalista povolí rušňovodičovi prostredníctvom európskeho pokynu 7, aby naštartoval. Toto povolenie je platné od aktuálneho miesta vlaku po prvú značku „Stoj“ ETCS v smere jazdy. Ak to podmienky umožňujú, osoba riadiaca dopravu/signalista môže rušňovodičovi povoliť prejsť túto aj nasledujúcu značku „Stoj“ ETCS použitím rovnakého európskeho pokynu 7. Toto povolenie je potom platné až po značku „Stoj“ ETCS nasledujúcu po poslednej značke, ktorej prejdenie bolo povolené európskym pokynom 7.

Rušňovodič musí:

I)prijať európsky pokyn 7 od osoby riadiacej dopravu/signalistu;

II)skontrolovať príslušné obmedzenie rýchlosti;

III)naštartovať vlak;

IV)pri približovaní sa k značke „Stoj“ ETCS a ak má európskym pokynom č. 7 povolené ju prejsť, použiť, pokiaľ nedostane pokyn, aby tak nespravil, funkciu prejazdu a počkať na tento symbol:

V)naštartovať vlak alebo pokračovať v jazde;

VI)nepresiahnuť rýchlosť prejazdu EOA, pokiaľ je zobrazený tento symbol.

Je možné stanoviť viac ako jeden európsky pokyn pre rovnaký počet po sebe nasledujúcich značiek „Stoj“ ETCS, ktorými treba prejsť.

Ak je osoba riadiaca dopravu/signalista schopná/schopný určiť, že koľaj je do konca povolenia na jazdu, ktoré sa má vydať, voľná, môže udeliť rušňovodičovi výnimku z jazdy podľa rozhľadu v SR.

Úroveň 1 s traťovými návestidlami, úroveň 2 s traťovými návestidlami

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

Rušňovodič musí uplatniť predpis „Jazda v SR“ (oddiel 6.14).

6.2.5.Hnacia jednotka sa musí hýbať v SL

Rušňovodič/prípravca vlaku sa musí uistiť, že všetky riadiace pulty rušňovodiča akejkoľvek nevedúcej hnacej jednotky, ktorá je elektricky pripojená k vedúcej jednotke a bude z nej diaľkovo ovládaná, sú zatvorené a zostanú zatvorené, pokiaľ je táto hnacia jednotka diaľkovo ovládaná z vedúcej jednotky.

6.3.VYKONÁVANIE POSUNOVANIA V SH

Železničné koľajové vozidlo musí byť posunované v SH.

Úrovne 1, 2

6.3.1.Manuálny vstup do SH

Rušňovodič zvolí správu „Posunovanie“ podľa neharmonizovaných predpisov.

6.3.2.Automatický vstup do SH

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič musí:

I)najprv sa uistiť, že má správne informácie o pohybe, ktorý má vykonať,

II)potom potvrdiť.

6.3.3.Jazda v SH

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

6.3.4.Udržanie SH pri zmene stanovišťa

Keď si postup posunovania vyžaduje použitie viacerých stanovíšť, rušňovodič môže zvoliť správu „Udržanie posunovania“ pred zatvorením riadiaceho pultu rušňovodiča.

6.3.5.Ukončenie režimu SH

Keď sú dokončené všetky pohyby posunovania, ktoré sa mali vykonať v SH, rušňovodič musí:

I)zvoliť správu „Ukončenie režimu posunovania“,

II)zabezpečiť, aby žiadna hnacia jednotka nezostala v stave „Udržanie posunovania“.

6.3.6.SH neudelené

Úroveň 2

Ak sa zobrazí jedna z týchto textových správ:

„SH zamietnuté“,

„žiadosť o SH zlyhala“,

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii.

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

6.3.7.Prechod vymedzenou hranicou oblasti posunovania

Ak musí posunovacia zostava prejsť vymedzenou hranicou oblasti posunovania, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

6.4.VKLADANIE ÚDAJOV O VLAKU

Údaje o vlaku sa musia vkladať alebo meniť.

Úrovne 0, 1, 2 NTC

6.4.1.Vkladanie údajov o vlaku počas prípravy vlaku

Ak tieto údaje nie sú predbežne nastavené vo vlakovom zariadení alebo získané z vonkajších zdrojov ETCS, rušňovodič/prípravca vlaku vloží/zmení a potvrdí všetky tieto údaje o vlaku:

I)prevádzkovú kategóriu vlaku ETCS,

II)dĺžku vlaku,

III)brzdiace percento,

IV)maximálnu rýchlosť vlaku,

V)kategóriu zaťaženia nápravy,

VI)vlak vybavený vzduchotesným systémom,

VII)nakladaciu mieru,

VIII)ďalšie údaje pre dostupné STM,

IX)na požiadanie osobitné údaje o ATO.

Pred potvrdením údajov o vlaku, ktoré sú predbežne nastavené vo vlakovom zariadení alebo získané z vonkajších zdrojov ETS a ktoré môže zmeniť rušňovodič, sa prípravca vlaku uistí, že sú údaje o vlaku a vlaková zostava v súlade.

6.4.2.Manuálna zmena údajov o vlaku

Po každej zmene zloženia vlaku a po technickom probléme, ktorý vedie k zmene údajov o vlaku, prípravca vlaku/rušňovodič musí:

I)určiť nové údaje o vlaku,

II)vložiť nové údaje o vlaku,

III)potvrdiť nové údaje o vlaku.

6.4.3.Zmena údajov o vlaku vonkajšími zdrojmi ETCS

Ak sa v DMI zobrazí táto textová správa:

„Údaje o vlaku zmenené“

a) ak zmena údajov o vlaku vedie k použitiu brzdy

Ak vlak stojí, rušňovodič:

I)potvrdí použitie brzdy,

II)zmení a/alebo potvrdí údaje o vlaku, ak je o to požiadaný systémom vlakového zariadenia,

III)vezme do úvahy zmenené údaje o vlaku.

Ak nie je v úrovni 1 a úrovni 2 ETCS doručené žiadne nové MA, osoba riadiaca dopravu/signalista povolí rušňovodičovi prejazd EOA (predpis „Povolenie prejazdu EOA“ – oddiel 6.39).

b) vo všetkých ostatných prípadoch

Rušňovodič vezme do úvahy zmenené údaje o vlaku.

6.5.(nepoužíva sa)

6.6.(nepoužíva sa)

6.7.VSTUP DO ÚROVNE 0 ETCS A PREVÁDZKA V NEJ

6.7.1.Oznámenie

Vlak vstupuje do oblasti na úrovni 0 ETCS.

Úrovne 1, 2 NTC

Keď je oznámený prechod na úroveň 0 ETCS zobrazením tohto symbolu:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

6.7.2.Potvrdenie

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič to potvrdí.

6.7.3.Jazda

Vlak jazdí v oblasti na úrovni 0 ETCS.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

6.8.VSTUP DO ÚROVNE 1 ETCS A PREVÁDZKA V NEJ

6.8.1.Oznámenie

Vlak vstupuje do oblasti na úrovni 1 ETCS.

Úrovne 0, 2 NTC

Keď je oznámený prechod na úroveň 1 ETCS zobrazením tohto symbolu:

rušňovodič sa pripraví na uplatnenie predpisov pre úroveň 1 ETCS.

6.8.2.(nepoužíva sa)

6.8.3.Jazda

Vlak jazdí v oblasti na úrovni 1 ETCS.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní predpisy podľa úrovne 1 ETCS.

6.9.VSTUP DO ÚROVNE 2 ETCS A PREVÁDZKA V NEJ

6.9.1.Oznámenie

Vlak vstupuje do oblasti na úrovni 2 ETCS.

Úrovne 0, 1 NTC

Keď je oznámený prechod na úroveň 2 ETCS zobrazením tohto symbolu:

rušňovodič sa pripraví na uplatnenie predpisov pre úroveň 2 ETCS.

6.9.2.(nepoužíva sa)

6.9.3.Jazda

Vlak jazdí v oblasti na úrovni 2 ETCS.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní predpisy podľa úrovne 2 ETCS.

Keď osoba riadiaca dopravu/signalista požaduje manuálne potvrdenie úplnosti vlaku v DMI, rušňovodič tak urobí len pri státí a v súlade s predpismi železničného podniku.

6.10.(nepoužíva sa)

6.11.VSTUP DO ÚROVNE NTC ETCS A PREVÁDZKA V NEJ

6.11.1.Oznámenie

Vlak vstupuje do oblasti na úrovni NTC ETCS.

Úrovne 0, 1, 2

Keď je prechod na úroveň NTC ETCS oznámený zobrazením symbolu označujúceho názov príslušného NTC, ako napríklad:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

Pre každý NTC existuje osobitný symbol.

6.11.2.Potvrdenie

Keď sa symbol označujúci príslušný NTC zobrazí v blikajúcom ráme, ako napríklad:

rušňovodič to potvrdí.

Pre každý NTC existuje osobitný symbol.

6.11.3.Jazda

Vlak jazdí v oblasti na úrovni NTC ETCS.

Keď sa zobrazí symbol označujúci úroveň NTC, do ktorej vlak vstúpil, ako napríklad:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

Pre každý NTC existuje osobitný symbol.

6.12.JAZDA VO FS

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič

i)nesmie prekročiť povolenú rýchlosť

ii)ak sú informácie DAS dostupné vo vlakovom zariadení, môže:

ísť cieľovou odporúčanou rýchlosťou, keď sa zobrazí v DMI

ísť na voľnobeh, keď sa zobrazí

dodržať miesta zastavenia, ak sú označené

požiadať o prejdenie miesta zastavenia, ak dostane taký pokyn a táto možnosť je dostupná v DMI

obsluhovať dvere na základe príslušných návestí v DMI.

V prípade úrovne 1 ETCS s traťovými návestidlami je rušňovodič oprávnený pokračovať bez nového MA, keď traťová návesť zobrazuje znak pokračovania.

Ak sa okrem toho zobrazí táto textová správa:

„Vstup do FS“,

rušňovodič nesmie prekročiť obmedzenia rýchlosti, ktoré sa vzťahujú na časť vlaku, na ktorú sa nevzťahuje FS MA.

6.13.JAZDA V OS

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič musí:

i)potvrdiť;

ii)začať uplatňovať predpis 9 dodatku B2 alebo pokračovať v jeho uplatňovaní.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič musí:

i)uplatniť predpis 9 dodatku B2, kým je zobrazený tento symbol;

ii)nesmie prekročiť povolenú rýchlosť.

Ak sa okrem toho zobrazí táto textová správa:

„Vstup do OS“

rušňovodič nesmie prekročiť obmedzenia rýchlosti, ktoré sa vzťahujú na časť vlaku, na ktorú sa nevzťahuje OS MA.

6.14.JAZDA V SR

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič musí:

I)najprv dostať povolenie na pohyb vlaku ERTMS,

II)skontrolovať príslušné obmedzenie rýchlosti,

III)potom potvrdiť.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič musí:

I)jazdiť podľa rozhľadu, pokiaľ nedostane európskym pokynom 1, 2 alebo 7 výnimku z jazdy podľa rozhľadu v SR,

II)nesmie prekročiť príslušné obmedzenie rýchlosti,

III)na úrovni 1 ETCS bez traťových návestidiel a na úrovni 2 ETCS bez traťových návestidiel, keď sa vlak približuje k ďalšej značke „Stoj“ ETCS, informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu a uplatní predpis „Povolenie prejazdu EOA“ (oddiel 6.39), pokiaľ už nemá povolenie prejsť touto značkou „Stoj“ ETCS prostredníctvom európskeho pokynu.

Je možné stanoviť viac ako jeden európsky pokyn pre rovnaký počet po sebe nasledujúcich značiek „Stoj“ ETCS, ktorými treba prejsť.

6.15.JAZDA V LS

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič potvrdí podľa neharmonizovaných predpisov.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

6.16.JAZDA V UN

Úroveň 0

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič potvrdí podľa neharmonizovaných predpisov.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

6.17.JAZDA V SN

Úroveň NTC

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič potvrdí podľa neharmonizovaných predpisov.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní neharmonizované predpisy.

6.18.PRÍSTUP K EOA S UVEDENÍM UVOĽŇOVACEJ RÝCHLOSTI

Úrovne 1, 2

Keď sa vlak približuje k EOA a v DMI sa zobrazí uvoľňovacia rýchlosť, rušňovodič je oprávnený:

I)priblížiť sa k návestidlu, značke „Stoj“ ETCS, označeniu polohy ETCS alebo koľajnicovej zarážke, ktorá je v krátkej vzdialenosti za EOA uvedenej v DMI, bez prekročenia uvoľňovacej rýchlosti,

II)na úrovni 1 ETCS s traťovými návestidlami pokračovať bez prekročenia uvoľňovacej rýchlosti, keď traťové návestidlo znázorňuje znak pokračovania.

6.19.RIADENIE ŽIADOSTI O VOĽNÚ TRAŤ VPRED

Vlak stojí alebo sa približuje k traťovému návestidlu alebo značke „Stoj“ ETCS/označeniu polohy ETCS.

Úroveň 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič môže potvrdiť, že koľaj vpred je voľná, ak sa vie ubezpečiť, že úsek koľaje medzi prednou časťou vlaku a ďalším traťovým návestidlom alebo značkou „Stoj“ ETCS/označením polohy ETCS je voľný.

6.20.PREJAZD ÚSEKOM SO STIAHNUTÝM ZBERAČOM (ZBERAČMI)

Vlak sa približuje k úseku trate, ktorým treba prejsť so stiahnutým(-i) zberačom (zberačmi).

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa

*

rušňovodič stiahne zberač(-e) so zohľadnením ich polohy.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa

*

rušňovodič ponechá stiahnutý(-é) zberač(-e).

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa

*

rušňovodič môže vytiahnuť zberač(-e) so zohľadnením ich polohy.

* Na určenie presných rozmerov a usporiadania návestných tabúľ treba použiť normu EN 16494/2015.

6.21.ZMENA ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA

Vlak sa približuje k úseku trate, na ktorom sa musí zmeniť elektrické napájanie.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí jeden z týchto symbolov:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa jedna z týchto návestných tabúľ:

rušňovodič zmení elektrické napájanie zodpovedajúcim spôsobom.

Keď sa zobrazí jeden z týchto symbolov:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa jedna z týchto návestných tabúľ:

rušňovodič zabezpečí, aby sa elektrické napájanie zodpovedajúcim spôsobom zmenilo.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa:

rušňovodič je informovaný o tom, že sa približuje k trati bez trakčného napájacieho systému.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa:

rušňovodič je informovaný o tom, že sa dostal na trať bez trakčného napájacieho systému.

6.22.PREJAZD ÚSEKOM S VYPNUTÝM HLAVNÝM VYPÍNAČOM ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vlak sa približuje k úseku trate, na ktorom musí byť vypnutý hlavný vypínač elektrickej energie.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa

*

rušňovodič musí vypnúť hlavný vypínač elektrickej energie, pričom zohľadní polohu zberačov, alebo, ak to manažér infraštruktúry povolí, ponechá hlavný vypínač elektrickej energie zapnutý a nepoužije trakciu.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa

*

rušňovodič musí nechať hlavný vypínač elektrickej energie vypnutý alebo, ak to manažér infraštruktúry povolí, ďalej nepoužívať trakciu.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa

*

rušňovodič môže zapnúť hlavný vypínač elektrickej energie so zohľadnením polohy zberačov a má povolené opäť použiť trakciu.

* Na určenie presných rozmerov a usporiadania návestných tabúľ treba použiť normu EN 16494:2015.

6.23.PREJAZD OBLASŤOU NEZASTAVOVANIA

Vlak sa približuje k oblasti nezastavovania.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič je informovaný o tom, že sa približuje k oblasti, v ktorej musí zabrániť zastaveniu.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič zabráni zastaveniu.

6.24.PREJAZD ÚSEKOM SO ZÁKAZOM MAGNETICKEJ KOĽAJOVEJ BRZDY

Vlak sa približuje k úseku trate, na ktorom sa nesmie používať magnetická koľajová brzda.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uvoľní magnetickú koľajovú brzdu, ak sa používa, s výnimkou prípadov núdzovej situácie.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič nesmie použiť magnetickú koľajovú brzdu s výnimkou prípadov núdzovej situácie.

6.25.PREJAZD ÚSEKOM SO ZÁKAZOM BRZDY NA VÍRIVÝ PRÚD

Vlak sa približuje k úseku trate, na ktorom sa nesmie používať brzda na vírivý prúd.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uvoľní brzdu na vírivý prúd, ak sa používa, s výnimkou prípadov núdzovej situácie.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič nesmie použiť brzdu na vírivý prúd s výnimkou prípadov núdzovej situácie.

6.26.PREJAZD ÚSEKOM SO ZÁKAZOM REKUPERAČNEJ BRZDY

Vlak sa približuje k úseku trate, na ktorom sa nesmie používať rekuperačná brzda.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uvoľní rekuperačnú brzdu, ak sa používa, s výnimkou prípadov núdzovej situácie.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič nesmie použiť rekuperačnú brzdu s výnimkou prípadov núdzovej situácie.

6.27.PREJAZD ÚSEKOM S TESNENÍM TLAKU

Vlak sa približuje k úseku trate, na ktorom musia byť uzavreté prívody vzduchu do klimatizácie.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič zavrie prívody vzduchu do klimatizácie.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič ponechá zatvorené prívody vzduchu do klimatizácie.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič môže otvoriť prívody vzduchu do klimatizácie.

6.28.ZNENIE ZVUKOVÉHO VÝSTRAŽNÉHO ZARIADENIA

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa:

rušňovodič použije zvukové výstražné zariadenie, pokiaľ tomu nebránia neharmonizované predpisy.

6.29.ZMENA FAKTORU ADHÉZIE

Vlak je v úseku trate, na ktorom by sa mohol zmeniť faktor adhézie.

Úrovne 1, 2

Ak vnútroštátny predpis umožňuje rušňovodičovi zvoliť správu „Klzká koľaj“, môže tak urobiť, ak sú podmienky adhézie zlé alebo keď ho o tom osoba riadiaca dopravu/signalista informuje. Ak osoba riadiaca dopravu/signalista neinformuje rušňovodiča pred zvolením správy „Klzká koľaj“, rušňovodič o tom informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu.

Keď je osoba riadiaca dopravu/signalista informovaná/ý o zlých podmienkach adhézie, musí aktivovať funkciu zníženej adhézie ETCS, ak je to možné, a ak to nie je možné, musí prijať opatrenia predpísané manažérom infraštruktúry, až kým sa neobnoví bežná prevádzka.

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní vnútorné predpisy železničného podniku.

6.30.PREJAZD MIESTOM BEZ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Vlak je v úseku trate bez pokrytia rádiosignálom.

Úroveň 2

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič môže pokračovať na základe akéhokoľvek platného povolenia na jazdu.

Ak sa rušňovodič dostane na koniec dovolenej jazdy a symbol je stále zobrazený, musí o tom informovať osobu riadiacu dopravu/signalistu. Osoba riadiaca dopravu/signalista a rušňovodič uplatnia predpis „Povolenie prejazdu EOA“ (oddiel 6.39).

6.31.(nepoužíva sa)

6.32.VYKONANIE TANDEMOVÉHO POHYBU

Nevedúca hnacia jednotka je spriahnutá s vedúcou hnacou jednotkou (alebo s vlakom vrátane vedúcej hnacej jednotky).

Úrovne 0, 1, 2 NTC

6.32.1.Vstup do NL

Vodič nevedúcej hnacej jednotky si zvolí správu „Nevedúca“.

Keď sa v DMI zobrazí tento symbol:

rušňovodič nevedúcej hnacej jednotky potvrdí rušňovodičovi vedúcej hnacej jednotky, že nevedúca hnacia jednotka je v NL.

6.32.2.Vykonanie tandemového pohybu

Obaja rušňovodiči uplatnia vnútorné predpisy železničného podniku.

6.32.3.Odchod z NL

Keď vlak stojí, rušňovodič nevedúcej hnacej jednotky:

(I)použije brzdy,

(II)potvrdí vodičovi vedúcej hnacej jednotky, že nevedúca hnacia jednotka už nie je v NL.

6.33.ODVOLANIE POVOLENIA NA JAZDU VLAKOV ERTMS

Osoba riadiaca dopravu/signalista sa rozhodne zmeniť existujúce opatrenia dopravy.

Úrovne 1, 2

6.33.1.Opatrenia pred uskutočnením opatrení dopravy

a)Ak je možné kooperatívne skrátenie MA

Ak je to možné na úrovni 2 ETCS, osoba riadiaca dopravu/signalista odvolá MA s použitím kooperatívneho skrátenia MA.

b)Vo všetkých ostatných prípadoch

Vo všetkých ostatných prípadoch uplatní osoba riadiaca dopravu/signalista neharmonizované predpisy na zastavenie vlaku, ak už vlak nestojí.

Po zastavení vlaku a pred uskutočnením opatrení dopravy osoba riadiaca dopravu/signalista nariadi rušňovodičovi, aby zostal v státí prostredníctvom európskeho pokynu 3 alebo iných dostupných prostriedkov a aby v prípade potreby zrušil akékoľvek MA, ktoré zostáva vo vlakovom zariadení.

6.33.2.Na účel ďalšej jazdy vlakov

Na účel ďalšej jazdy vlakov osoba riadiaca dopravu/signalista:

I)vydá povolenie na jazdu vlaku ERTMS,

II)odvolá európsky pokyn 3, ak bol vydaný.

6.34.PRIJATIE OPATRENÍ V PRÍPADE NÚDZOVEJ SITUÁCIE

Vyskytne sa núdzová situácia.

Úrovne 1, 2

6.34.1.Na ochranu vlakov

Ak člen personálu zistí núdzovú situáciu, uplatní predpis 14 dodatku B2.

Na zastavenie vlakov na úrovni 2 ETCS môže osoba riadiaca dopravu/signalista použiť príkaz na núdzové zastavenie; príkaz na núdzové zastavenie sa nesmie odvolať, kým sa pre tieto vlaky opätovne nezaistí bezpečná jazda.

Osoba riadiaca dopravu/signalista môže v prípade potreby použiť európsky pokyn 3, aby vlaky zostali stáť.

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Núdzové zastavenie“

a vlak je zastavený, rušňovodič uplatní predpis „Reakcia na zastavenie“ (oddiel 6.41).

6.34.2.Na účel ďalšej jazdy vlakov

Osoba riadiaca dopravu/signalista:

I)rozhodne, či je možné povoliť jazdu vlaku;

II)rozhodne, či sú potrebné pokyny pre jazdu vlaku a/alebo jej obmedzenia;

III)odvolá príkaz na núdzové zastavenie, ak bol vydaný;

IV)odvolá európsky pokyn 3, ak bol vydaný;

V)udelí rušňovodičom povolenie na ďalšiu jazdu.

Na účel ďalšej jazdy vlakov, ktoré neboli zastavené, a ak sú potrebné pokyny a/alebo obmedzenia, osoba riadiaca dopravu/signalista vydá európske pokyny. Na úrovni 1 ETCS s traťovými návestidlami rušňovodič jazdí podľa rozhľadu po nasledujúce traťové návestidlo.

Na účel ďalšej jazdy vlakov, ktoré boli zastavené, osoba riadiaca dopravu/signalista a rušňovodič uplatnia predpis „Reakcia na zastavenie – na účel ďalšej jazdy“ (oddiel 6.41.2).

6.34.3.Na ochranu a opätovný štart posunovania

Osoba riadiaca dopravu/signalista a rušňovodič uplatnia neharmonizované predpisy.

6.35.ZASTAVENIE V BEZPEČNEJ OBLASTI

Rušňovodič potrebuje zastaviť vlak v bezpečnej oblasti.

Úrovne 1, 2

Rušňovodič prepne na displeji informáciu o bezpečných oblastiach, v ktorých môže vlak zastaviť.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa:

a rušňovodič sa rozhodne zastaviť v uvedenej bezpečnej oblasti, vezme do úvahy zvyšnú vzdialenosť znázornenú v DMI alebo vzdialenosť až po návestnú tabuľu, ktorá označuje začiatok bezpečnej oblasti.

Keď sa zobrazí tento symbol:

alebo v prípade jazdy bez MA alebo ak túto funkcionalitu nepodporuje traťové zariadenie a vyskytne sa táto návestná tabuľa:

a rušňovodič sa rozhodne zastaviť v uvedenej bezpečnej oblasti, zastaví vlak so zohľadnením jeho dĺžky.

Keď sa vyskytne nasledujúca návestná tabuľa:

rušňovodič je informovaný o tom, že sa dostal na koniec bezpečnej oblasti.

6.36.CÚVANIE V RV

Vlak sa musí pohnúť opačným smerom v rámci oblasti núdzového cúvania.

Úrovne 1, 2

6.36.1.Príprava na vykonanie pohybu v RV

Keď vlak stojí a zobrazí sa tento symbol:

rušňovodič vyvolá prechod do RV, pričom o tom informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu, ak je to možné, a zohľadní akékoľvek ďalšie pokyny.

6.36.2.Jazda v RV

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič musí:

I)potvrdiť,

II)cúvať s vlakom podľa pokynov, ktoré vydal/a signalista/osoba riadiaca dopravu, hneď ako sa zobrazí tento symbol:

III)neprekročiť maximálnu rýchlosť pre RV,

IV)neprekročiť povolenú vzdialenosť na jazdu.

6.36.3.Prekročenie povolenej vzdialenosti v RV

Keď sa zobrazí táto textová správa v blikajúcom ráme:

„Vzdialenosť RV prekročená“,

rušňovodič musí:

I)informovať osobu riadiacu dopravu/signalistu,

II)potvrdiť pri státí, ak nebola povolená vzdialenosť v RV predĺžená,

III)uvoľniť brzdu.

6.36.4.Odchod z RV

Po dokončení cúvania vlaku a ihneď po zastavení to rušňovodič oznámi osobe riadiacej dopravu/signalistovi. Ak sa nevyžaduje ďalší pohyb v RV, rušňovodič zavrie riadiaci pult rušňovodiča, aby opustil RV.

6.37.REAGOVANIE NA NEÚMYSELNÉ POHYBY

Po státí sa vlak/posunovacia zostava neúmyselne pohla a vlakové zariadenie ETCS aktivovalo brzdu.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Nekontrolovaný pohyb“,

rušňovodič zaistí vlakovú/posunovaciu zostavu podľa vnútorných predpisov železničného podniku a potvrdí použitie brzdy.

6.38.RIADENIE NEVHODNOSTI TRATE ZISTENEJ SYSTÉMOM VLAKOVÉHO ZARIADENIA

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí ktorákoľvek z týchto správ:

„Trať nevhodná – nakladacia miera“

„Trať nevhodná – hnací systém“

„Trať nevhodná – kategória zaťaženia nápravy“

bola zistená nevhodnosť trate.

Rušňovodič zastaví vlak pomocou prevádzkovej brzdy.

Rušňovodič o tom informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu a dodržiava všetky vydané pokyny.

6.39.POVOLENIE PREJAZDU EOA

Je potrebné povoliť rušňovodičovi prejazd EOA.

Úrovne 1, 2

Pred udelením povolenia, aby rušňovodič prešiel EOA, prostredníctvom európskeho pokynu 1 musí osoba riadiaca dopravu/signalista podľa neharmonizovaných predpisov:

I)skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre trasu;

II)skontrolovať všetky potrebné obmedzenia a/alebo pokyny a zahrnúť ich do európskeho pokynu 1;

III)skontrolovať dočasné obmedzenia rýchlosti, ktoré sa majú zahrnúť do európskeho pokynu 1.

Ak je osoba riadiaca dopravu/signalista schopná/schopný určiť, že koľaj je do konca povolenia, ktoré sa má vydať, voľná, môže udeliť rušňovodičovi výnimku z jazdy podľa rozhľadu v SR.

Je možné stanoviť viac ako jeden európsky pokyn pre rovnaký počet po sebe nasledujúcich značiek „Stoj“ ETCS, ktorými treba prejsť.

Na účel prejazdu EOA rušňovodič musí:

IV)prijať európsky pokyn 1 od osoby riadiacej dopravu/signalistu pre tento EOA;

V)skontrolovať príslušné obmedzenie rýchlosti;

VI)použiť funkciu prejazdu a

VII)keď sa zobrazí tento symbol:

naštartovať vlak alebo pokračovať v jazde,

nepresiahnuť rýchlosť prejazdu EOA, pokiaľ je zobrazený tento symbol.

6.40.REAGOVANIE NA NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE PRI PRÍPRAVE JAZDY VLAKU

Úroveň 2

6.40.1.Hnacia jednotka sa musí hýbať ako vlak, ale požaduje sa potvrdenie pre SH

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii, potom potvrdí a pokračuje podľa pokynov prijatých od osoby riadiacej dopravu/signalistu.

6.40.2.Vlak je zamietnutý

Ak sa v DMI zobrazí táto textová správa:

„Vlak je zamietnutý“

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii. Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

6.41.REAKCIA NA ZASTAVENIE

Jazda vlaku/posunovacej zostavy je zastavená.

Úrovne 1, 2

6.41.1.Okamžité opatrenia

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič predpokladá, že sa vyskytla potenciálne nebezpečná situácia, a vykoná všetky kroky potrebné na zabránenie účinkom tejto situácie alebo na ich obmedzenie. To môže zahŕňať pohyb vlaku/posunovacej zostavy dozadu.

Keď sa zobrazí tento symbol v blikajúcom ráme:

rušňovodič to potvrdí a použije brzdy.

a)Ak je z dôvodu núdzovej situácie potrebný okamžitý pohyb smerom dozadu

Keď sa rušňovodič rozhodne pre pohyb vlaku/posunovacej zostavy dozadu z dôvodu núdzovej situácie alebo na to dostane pokyn od osoby riadiacej dopravu/signalistu

a

keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uskutoční pohyb vlaku/posunovacej zostavy dozadu na základe pokynov vydaných od osoby riadiacej dopravu/signalistu.

Hneď ako vlak/posunovacia zostava zastane, rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii.

b)Vo všetkých ostatných prípadoch

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii a dodržiava všetky vydané pokyny.

6.41.2.Na účel ďalšej jazdy

a)V pôvodnom smere

Pred udelením povolenia, aby rušňovodič pokračoval po zastavení, prostredníctvom európskeho pokynu 2, musí osoba riadiaca dopravu/signalista podľa neharmonizovaných predpisov:

I)skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre trasu;

II)skontrolovať všetky potrebné obmedzenia a/alebo pokyny a zahrnúť ich do európskeho pokynu 2;

III)skontrolovať dočasné obmedzenia rýchlosti, ktoré sa majú zahrnúť do európskeho pokynu 2.

Ak je osoba riadiaca dopravu/signalista schopná/schopný určiť, že koľaj je do konca dovolenej jazdy voľná, môže udeliť rušňovodičovi výnimku z jazdy podľa rozhľadu v SR.

Na pokračovanie musí rušňovodič:

I)prijať európsky pokyn 2 so všetkými dodatočnými pokynmi vydanými osobou riadiacou dopravu/signalistom;

II)podľa úlohy, ktorú treba vykonať, zvoliť správu „Štart“ alebo „Posunovanie“ a riadiť sa pokynmi uvedenými v európskom pokyne 2;

III)znovu naštartovať jazdu vlaku/posunovanie.

Ak sa na úrovni 2 ETCS v ktoromkoľvek kroku postupu zobrazí táto textová správa:

„Chyba v komunikácii“,

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii. Osoba riadiaca dopravu/signalista a rušňovodič uplatnia predpis „Povolenie prejazdu EOA“ (oddiel 6.39). V tomto prípade osoba riadiaca dopravu/signalista vydá európsky pokyn 1 namiesto európskeho pokynu 2.

b)V opačnom smere

Osoba riadiaca dopravu/signalista nariadi rušňovodičovi zostať v státí a ukončiť jazdu prostredníctvom európskeho pokynu 3 a potom prostredníctvom európskeho pokynu 7 povolí ďalšiu jazdu opačným smerom.

Rušňovodič ukončí jazdu a potom uplatní predpis „Uvedenie vlakového zariadenia ETCS do prevádzky“ (oddiel 6.1) a predpis „Príprava na jazdu“ (oddiel 6.2). Ak rušňovodič neriadi vlak z vedúceho stanovišťa, uplatní vnútorné predpisy železničného podniku na zaistenie bezpečnej prevádzky.

6.41.3.Po zastavení sa nevyžaduje žiadny pohyb

Ak sa vlak/posunovacia zostava nemusí po zastavení premiestňovať, osoba riadiaca dopravu/signalista nariadi rušňovodičovi zostať v státí a ukončiť jazdu prostredníctvom európskeho pokynu 3.

6.41.4.Zastavenie v SH pri prechode vymedzenou hranicou oblasti posunovania

Úrovne 1, 2

Ak je posunovacia zostava zastavená pri prechode vymedzenou hranicou oblasti posunovania, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

6.42.RIADENIE NESPRÁVNEHO FUNGOVANIA TRAŤOVÉHO ZARIADENIA ETCS

Vlakové zariadenie dostane informáciu o nesprávnom fungovaní traťového zariadenia ETCS.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Nesprávne fungovanie traťového zariadenia“,

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii.

6.43.RIADENIE NEKOMPATIBLITITY MEDZI TRAŤOVÝM ZARIADENÍM ETCS A VLAKOVÝM ZARIADENÍM ETCS

Systém zistí nekompatibilitu medzi traťovým zariadením ETCS a vlakovým zariadením ETCS a vlak je zastavený.

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Traťové zariadenie nekompatibilné“,

vlak nemôže pokračovať v ETCS.

Rušňovodič uplatní predpis „Reakcia na zastavenie“ (oddiel 6.41).

6.44.RIADENIE NECHRÁNENÉHO PRIECESTIA

Vlak sa približuje k priecestiu, ktoré nie je chránené.

Úrovne 1, 2

6.44.1.Ak v FS, OS alebo LS

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič uplatní predpis 7 dodatku B2.

6.44.2.Ak v SR

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Nechránené priecestie“,

rušňovodič uplatní predpis 7 dodatku B2.

6.45.POSTUP V PRÍPADE CHYBY ČÍTANIA BALÍZY

Vyskytne sa chyba čítania balízy a vlakové zariadenie ETCS aktivuje brzdy (vlak nie je zastavený).

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Chyba čítania balízy“

a vlak nie je zastavený, rušňovodič informuje o situácii osobu riadiacu dopravu/signalistu.

Ak nie je doručené nové MA, keď vlak zastane, osoba riadiaca dopravu/signalista povolí rušňovodičovi prejazd EOA uplatnením predpisu „Povolenie prejazdu EOA“ (oddiel 6.39).

Ak sa situácia zopakuje, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

6.46.RIADENIE ZLYHANÉHO PRECHODU ÚROVŇAMI

Uskutočňuje sa prechod, ale vo vlakovom zariadení nie je prijaté MA platné za miestom prechodu alebo sa prechod neuskutoční pri prejazde miestom prechodu.

Úrovne 1, 2

Bod prechodu úrovňami ETCS môže byť označený touto traťovou návestnou tabuľou:

*

* Na určenie presných rozmerov a usporiadania návestnej tabule treba použiť normu EN 16494:2015.

6.46.1.Ak bol vlak zastavený

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis „Reakcia na zastavenie“ (oddiel 6.41).

Po zvolení správy „Štart“ rušňovodič musí:

(I)skontrolovať správnu úroveň ETCS, ktorú treba zvoliť;

(II)zmeniť úroveň ETCS [predpis „Manuálna zmena údajov“ (oddiel 6.1.2)]

a potom znovu naštartovať vlak.

Ak úroveň ETCS, ktorá sa má zvoliť, nie je k dispozícii vo vlakovom zariadení, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 15 dodatku B2.

6.46.2.Ak v SR

Rušňovodič musí:

I)zastaviť vlak;

II)uplatniť tento predpis „Vo všetkých ostatných prípadoch“ (oddiel 6.46.3).

6.46.3.Vo všetkých ostatných prípadoch

Rušňovodič musí:

I)informovať o situácii osobu riadiacu dopravu/signalistu;

II)ak stojí, skontrolovať správnu úroveň ETCS, ktorú treba zvoliť;

III)zmeniť úroveň ETCS [predpis „Manuálna zmena údajov“ (oddiel 6.1.2)]

a potom znovu naštartovať vlak.

Ak úroveň ETCS, ktorá sa má zvoliť, nie je k dispozícii vo vlakovom zariadení, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 15 dodatku B2.

6.47.POSTUP V PRÍPADE CHÝBAJÚCICH INFORMÁCIÍ RBC

V oblasti, ktorá nie je identifikovaná ako miesto bez rádiového signálu, nie sú doručené informácie RBC a vlakové zariadenie ETCS aktivovalo brzdy (vlak nie je zastavený).

Úroveň 2

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„Chyba v komunikácii“,

rušňovodič informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii, keď stojí.

Ak nie je doručené nové MA, keď vlak zastane, osoba riadiaca dopravu/signalista povolí rušňovodičovi prejazd EOA uplatnením predpisu „Povolenie prejazdu EOA“ (oddiel 6.39).

6.48.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA RÁDIOVEJ KOMUNIKÁCIE

Dôjde k zlyhaniu rádiovej komunikácie ETCS.

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič skontroluje úroveň ETCS, identifikáciu rádiovej siete, identifikáciu RBC a telefónne číslo a opraví ich v prípade potreby [predpis „Manuálna zmena údajov“ (oddiel 6.1.2)].

Ak sa aj tak nedá nadviazať rádiová komunikácia s RBC, rušňovodič o situácii informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu.

a)keď sa na úrovni 2 ETCS pripravuje pohyb a hnacia jednotka sa musí pohnúť v SH

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

b)keď sa na úrovni 2 ETCS pripravuje tandemový pohyb

Rušňovodič nevedúcej hnacej jednotky informuje rušňovodiča vedúcej hnacej jednotky o zlyhaní rádiovej komunikácie. Obaja rušňovodiči uplatnia vnútorné predpisy železničného podniku.

c)vo všetkých ostatných prípadoch

Osoba riadiaca dopravu/signalista povolí rušňovodičovi, aby prešiel EOA uplatnením predpisu „Povolenie prejazdu EOA“ (oddiel 6.39).

6.49.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA VLASTNEJ SKÚŠKY

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Keď sa rušňovodičovi zobrazia informácie o zlyhaní zariadenia ETCS, vypne vlakové zariadenie ETCS a potom ho znovu zapne, aby vyvolal novú vlastnú skúšku. Ak sa znovu zobrazia rovnaké informácie, rušňovodič sa pokúsi problém vyriešiť pomocou príslušných technických informácií. Ak sa tento pokus nepodarí alebo nie je možný, rušňovodič o situácii informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu.

Rušňovodič požiada o zmenu hnacej jednotky.

Ak sa hnacia jednotka musí uviesť do pohybu, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 15 dodatku B2.

6.50.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA OVPLYVŇUJÚCEHO RÁDIOVÉ ZARIADENIE VO VLAKU

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Keď sa zistí zlyhanie rádiového zariadenia vo vlaku, rušňovodič o situácii informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu.

6.50.1.Počas prípravy hnacej jednotky

Úroveň 2

Rušňovodič požiada o zmenu hnacej jednotky.

Ak sa hnacia jednotka musí uviesť do pohybu, rušňovodič o tom informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu, uplatní predpisy železničného podniku a dodrží všetky pokyny, ktoré vydá osoba riadiaca dopravu/signalista.

Ak sa hnacia jednotka nemusí uviesť do pohybu, rušňovodič vypne vlakové zariadenie ETCS.

6.50.2.Počas jazdy

Úroveň 1 s in-fill funkciou rádiom, úroveň 2

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 15 dodatku B2.

6.51.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA DMI

DMI zlyhá.

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Keď DMI zlyhá, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 15 dodatku B2, pokiaľ na riadiacom pulte nie je k dispozícii iné DMI.

6.52.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA SYSTÉMU

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič sa pokúsi problém vyriešiť pomocou príslušných technických informácií.

Ak sa tento pokus nepodarí alebo nie je možný, rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 15 dodatku B2.

6.53.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA NTC

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„[názov NTC] zlyhal“

rušňovodič potvrdí a uplatní neharmonizované predpisy.

6.54.RIADENIE VBC

Úrovne 0, 1, 2 NTC

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

6.55.JAZDA V AD

ATO vo vlaku zapína rušňovodič.

Úrovne 1, 2

6.55.1.Spustenie ATO

Keď sa zobrazí nasledujúci symbol, rušňovodič môže spustiť automatizovanú prevádzku vlaku tak, že symbol vyberie:

Keď sa ATO spustí, zobrazí sa tento symbol:

Jazda v ATO

Keď sa zobrazí tento symbol:

rušňovodič:

I)aktivuje „vynechanie miesta zastavenia“, ak si to vyžaduje cestovný poriadok alebo ak na to dostane pokyn;

II)môže po zastavení v prevádzkovom bode zastavenia vlak manuálne posunúť, aby upravil jeho polohu, smerom dopredu (keď sa zobrazí ) po upovedomení všetkých cestujúcich alebo opačným smerom (keď sa zobrazí ), ak to povolí osoba riadiaca dopravu/signalista, a po príslušnom upovedomení všetkých cestujúcich, kým sa nezobrazí ;

III)obsluhuje otváranie/zatváranie dverí, ak je k tomu vyzvaný príslušnými pokynmi DMI.

6.55.2.Vypnutie ATO

Rušňovodič môže vypnúť ATO buď:

I)zvolením tlačidla zodpovedajúceho danej ikone ;

II)použitím brzdy;

III)vypnutím ATO;

IV)zvolením prejazdu.

Po vypnutí ATO rušňovodič uvidí ikonu zobrazujúcu súčasný režim ETCS a dodržiava predpis platný pre zvolený režim.

6.56.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA TIMS

Úroveň 2, keď sa musí potvrdiť úplnosť vlaku

Keď prípravca vlaku/rušňovodič vlaku, ktorý má jazdiť alebo jazdí v oblasti na úrovni 2 ETCS, kde sa musí potvrdiť úplnosť vlaku, zistí, že systém TIMS nefunguje, uplatní predpis 15 dodatku B2.

6.57.POSTUP V PRÍPADE PORUCHY POČÍTADLA KILOMETROV 

Úrovne 1, 2

Keď sa zobrazí táto textová správa:

„porucha počítadla kilometrov“

rušňovodič uplatní predpis 15 dodatku B2.7.PREVÁDZKOVÉ PREDPISY PRE ZARIADENIE GSM/R PRE HLASOVÚ RÁDIOKOMUNIKÁCIU

7.1.VÝBER REŽIMU GSM-R

Rušňovodič musí zmeniť režim GSM-R.

Ak zobrazený režim GSM-R nezodpovedá úlohe, ktorá sa má vykonať (jazda alebo posunovanie vlaku), rušňovodič zvolí správny režim.

7.2.VLOŽENIE FUNKČNÉHO ČÍSLA

Prípravca vlaku/rušňovodič vykoná registráciu.

Prípravca vlaku/rušňovodič vloží funkčné číslo:

I)čo najskôr pred prvotným odchodom;

II)vždy, keď sa funknčné číslo zmení.

7.3.VÝBER SIETE GSM-R NA HRANIČNOM PRIECHODE

Vlak sa približuje k hraničnému priechodu.

7.3.1.Zablokovanie automatického výberu siete

Pri približovaní sa k úseku v blízkosti hraníc siete rušňovodič zablokuje funkciu (vlakového) automatického výberu siete vo vozidlovom rádiu, ak je aktivovaná, keď na to dostane pokyn v tabuľkách traťových pomerov.

7.3.2.Výber inej siete GSM-R

Keď v súlade s tabuľkami traťových pomerov alebo označením siete GSM-R

*

* Na určenie presných rozmerov a usporiadania návestnej tabule treba použiť normu EN 16494:2015.

dostane rušňovodič pokyn, aby vybral inú sieť GSM-R, zvolí indikovanú sieť GSM-R vo vozidlovom rádiu, pokiaľ sieť nie je vybraná na základe príkazu traťového zariadenia ETCS. Ak rušňovodič práve uskutočňuje núdzové volanie, nepokračuje v manuálnom výbere, kým je volanie aktívne.

7.4.VYKONANIE ZRUŠENIA REGISTRÁCIE

Zrušenie registrácie vlaku sa musí uskutočniť manuálne.

Na konci jazdy vlaku alebo ak o to požiada osoba riadiaca dopravu/signalista, rušňovodič vykoná zrušenie registrácie.

7.5.(nepoužíva sa)

7.6.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA VLASTNEJ SKÚŠKY

Keď sa zobrazí textová správa oznamujúca zlyhanie vlastnej skúšky vozidlového rádia GSM-R (napr. „Vlastná skúška zlyhala“), rušňovodič o situácii informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu.

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 8 dodatku B2.

7.7.POSTUP V PRÍPADE CHÝBAJÚCEJ SIETE GSM-R PO UVEDENÍ VLAKU DO PREVÁDZKY

Keď sa zobrazí textová správa oznamujúca chýbajúcu sieť GSM-R (napr. „Žiadna sieť“, „Chýba signál GSM-R“), rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia predpis 8.2 dodatku B2.

7.8.(nepoužíva sa)

7.9.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA ZRUŠENIA REGISTRÁCIE

Ak zrušenie registrácie nie je možné, rušňovodič informuje o situácii osobu riadiacu dopravu/signalistu, uplatní predpisy železničného podniku a dodržiava všetky vydané pokyny.

7.10.PRIJÍMANIE OPATRENÍ V PRÍPADE NEDOSTUPNOSTI FUNKČNÉHO ČÍSLA

Keď sa zobrazí textová správa oznamujúca, že vložené funkčné číslo nie je dostupné (napr. „Číslo nedostupné“), prípravca vlaku/rušňovodič skontroluje číslo a znova sa pokúsi o registráciu pomocou správneho čísla.

Ak registrácia opäť zlyhá, informuje o situácii osobu riadiacu dopravu/signalistu, uplatni predpisy železničného podniku a dodržiava všetky vydané pokyny.

7.11.PRIJÍMANIE OPATRENÍ V PRÍPADE, ŽE SA FUNKČNÉ ČÍSLO UŽ POUŽÍVA

Keď sa zobrazí textová správa oznamujúca, že vložené funkčné číslo sa už používa (napr. „Číslo sa už používa“ alebo „Číslo už pridelené“), prípravca vlaku/rušňovodič skontroluje číslo a znova sa pokúsi o registráciu pomocou správneho čísla.

Ak bolo použité funkčné číslo správne, prípravca vlaku/rušňovodič zavolá na dané funkčné číslo a požiada druhú stranu, aby zrušila registráciu aktuálneho čísla, pokiaľ tomu nebránia neharmonizované predpisy.

I)Ak sa spojenie podarilo a druhá strana zrušila registráciu príslušného čísla, prípravca vlaku/rušňovodič znovu začne postup registrácie funkčného čísla.

II)Ak spojenie ostalo bez reakcie, prípravca vlaku/rušňovodič vlaku spustí nútené zrušenie registrácie konkrétneho funkčného čísla.

Vo všetkých ostatných prípadoch prípravca vlaku/rušňovodič o tomto probléme informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu a dodržiava všetky vydané pokyny.

7.12.POSTUP V PRÍPADE ZLYHANIA PRI REGISTRÁCII FUNKČNÉHO ČÍSLA

Ak nie je možné zaregistrovať funkčné číslo, prípravca vlaku/rušňovodič o situácii informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu, uplatní predpisy železničného podniku a dodržiava všetky vydané pokyny.

7.13.VEREJNÁ SIEŤ GSM AKO HLAVNÁ KOMUNIKAČNÁ SIEŤ (AK JE TÁTO MOŽNOSŤ K DISPOZÍCII VO VLAKOVOM ZARIADENÍ)

7.13.1.Prechod z GSM-R na verejnú sieť GSM

Ak rušňovodič dostane pokyny prostredníctvom návestnej tabule označujúcej vstup do siete GSM alebo prostredníctvom pokynov v tabuľkách traťových pomerov, vyberie indikovanú verejnú sieť GSM, pokiaľ sieť nie je vybraná automaticky.

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

7.13.2.Prechod z verejnej siete GSM na GSM-R

Ak rušňovodič dostane pokyny prostredníctvom návestnej tabule označujúcej (opätovný) vstup do siete GSM-R alebo prostredníctvom pokynov v tabuľkách traťových pomerov, vyberie indikovanú sieť GSM-R, pokiaľ sieť GSM-R nie je vybraná automaticky.

Ak sieť GSM-R nie je k dispozícii, rušňovodič uplatní predpis 8.2 dodatku B2.

7.14.VEREJNÁ SIEŤ GSM AKO ZÁLOŽNÁ KOMUNIKAČNÁ SIEŤ (AK JE TÁTO MOŽNOSŤ K DISPOZÍCII VO VLAKOVOM ZARIADENÍ)

7.14.1.Prechod z GSM-R na verejnú sieť GSM

Ak dôjde k strate pripojenia k sieti GSM-R, rušňovodič vyberie náhradnú verejnú sieť GSM, ak je na to oprávnený v súlade s pokynmi predtým vydanými osobou riadiacou dopravu/signalistom alebo uvedenými v zbierke predpisov a/alebo tabuľkách traťových pomerov, pokiaľ nie je vlakový terminál GSM-R konfigurovaný na vykonanie automatického výberu siete.

Rušňovodič a osoba riadiaca dopravu/signalista uplatnia neharmonizované predpisy.

7.14.2.Prechod z verejnej siete GSM na GSM-R

Ak rušňovodič dostane pokyn od osoby riadiacej dopravu/signalistu alebo na základe pokynov v zbierke predpisov a/alebo tabuľkách traťových pomerov, manuálne vyberie indikovanú sieť GSM-R vo vozidlovom rádiu, pokiaľ nie je vlakový terminál GSM-R konfigurovaný na vykonanie automatickej voľby siete.

8.ČASŤ A – ZÁMERNE NEVYPLNENÁ 9.ČASŤ B – ZOZNAM PREVÁDZKOVÝCH KATEGÓRIÍ VLAKOV ETCS

Prevádzkové kategórie vlakov ETCS sú uvedené v tejto tabuľke:

Označenie

Typ vlaku

Typ brzdy

Nedostatok prevýšenia

PASS 1

osobný vlak

P

80

PASS 2

130

PASS 3

150

TILT 1

osobný vlak s nakláňacou schopnosťou

165

TILT 2

180

TILT 3

210

TILT 4

225

TILT 5

245

TILT 6

275

TILT 7

300

FP 1

nákladný vlak

80

FP 2

100

FP 3

130

FP 4

150

FG 1

G

80

FG 2

100

FG 3

130

FG 4

15010.ČASŤ C – TABUĽKA ODKAZOV NA NEHARMONIZOVANÉ PREDPISY

V tejto časti sa uvádzajú neharmonizované predpisy dodatku A.

V tabuľke sa ďalej vymedzuje subjekt (IM alebo železničný podnik), ktorý je zodpovedný za stanovenie akýchkoľvek ďalších potrebných podrobností pre každý z týchto predpisov vo svojom príslušnom systéme riadenia bezpečnosti.

Odkaz

Subjekt

Zodpovedný

5.1.1

Sledovanie trate rušňovodičom prostredníctvom signalizácie na stanovišti rušňovodiča

RU

6.2.4

6.39

6.41.2

Kontrola podmienok trate

IM

6.2.4

6.39

6.41.2

Kontrola potrebných obmedzení a/alebo pokynov na jazdu v SR

IM

6.2.4

6.39

6.41.2

Kontrola rýchlostných obmedzení nižších, než je maximálna rýchlosť pre SR

IM

6.3.1

Manuálny vstup do SH

RU

6.3.3

Jazda v SH

IM

6.3.6

SH zamietnuté RBC/žiadosť o SH zlyhala

IM

6.3.7

Prechod vymedzenou hranicou oblasti posunovania

IM

6.7.1

Oznámenie o prechode na úrovni 0 ETCS

IM

6.7.3

Jazda na úrovni 0 ETCS

IM

6.11.1

Oznámenie o prechode na úrovni NTC ETCS

IM

6.11.3

Jazda na úrovni NTC ETCS

IM

6.15

Potvrdenie LS

IM

6.15

Jazda v LS

IM

6.16

Potvrdenie UN

IM

6.16

Jazda v UN

IM

6.17

Potvrdenie SN

IM

6.17

Jazda v SN

IM

6.28

Znenie zvukového výstražného zariadenia

IM

6.33.1

Odvolanie povolenia na jazdu vlaku ERTMS

IM

6.34.3

Ochrana a opätovný štart posunovania

IM

6.40.2

Vlak je zamietnutý, keď sa pripravuje na jazdu

IM

6.41.4

Zastavenie v SH

IM

6.45

Postup v prípade chyby čítania balízy

IM

6.48 písm. a)

Postup v prípade zlyhania rádiovej komunikácie, keď sa požaduje SH

IM

6.53

Postup v prípade zlyhania NTC

IM

6.54

Riadenie VBC

IM

7.11

Prijímanie opatrení v prípade, že sa funkčné číslo už používa

IM

7.13.1

Prechod z GSM-R na verejnú sieť GSM

IM

7.14.1

Prechod z GSM-R na verejnú sieť GSM

IM

“.

46.Dodatok B sa mení takto:

a)Názov sa nahrádza takto:

Dodatok B

Základné prevádzkové zásady a spoločné prevádzkové predpisy“;

b)Bod 11 sa nahrádza takto:

„11.    POVOLENIE NA PREJDENIE KONCA DOVOLENEJ JAZDY

Rušňovodič príslušného vlaku musí mať súhlas na prejdenie konca dovolenej jazdy.

Pri udeľovaní povolenia musí dať osoba riadiaca dopravu/signalista rušňovodičovi všetky pokyny týkajúce sa jazdy. Rušňovodič sa musí riadiť podľa týchto pokynov a nesmie prekročiť žiadne obmedzenie rýchlosti, ktoré je uložené, až kým nepríde na miesto, kde je možné pokračovať v bežnej prevádzke.“

c)V bode 13 sa dopĺňa tento štvrtý odsek:

„Každý, kto prijme núdzové volanie, počúva, nezasahuje do prebiehajúcej komunikácie okrem prípadov, keď poskytuje údaje relevantné z hľadiska kontextu.“;

d)Bod 14 sa nahrádza takto:

14.    OKAMŽITÉ OPATRENIA NA ZAMEDZENIE NEBEZPEČENSTVA PRE VLAKY

Personál železničného podniku/manažéra infraštruktúry, ktorý sa dozvie o nebezpečenstve pre vlaky, podnikne okamžité kroky na zastavenie všetkých vlakov, ktorých sa to môže týkať, upozorní osobu riadiacu dopravu/signalistu a prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na zamedzenie vzniku škody alebo strát, a najmä:

1.Každý rušňovodič, ktorý sa dozvie o nebezpečenstve hroziacom jeho vlaku, ho zastaví hneď, ako je to bezpečné, a okamžite na nebezpečenstvo upozorní osobu riadiacu dopravu/signalistu pomocou núdzového volania.

2.Každá osoba riadiaca dopravu, ktorá/každý signalista, ktorý sa dozvie o nebezpečenstve, na to podľa potreby upozorní všetkých rušňovodičov prostredníctvom núdzového volania alebo pomocou akýchkoľvek iných dostupných prostriedkov.“

e)Bod 15 sa mení takto:

i)Tretí odsek sa nahrádza takto:

„Ak rušňovodič zistí akúkoľvek poruchu vozidlového zariadenia ovplyvňujúcu prevádzku vlaku:

informuje osobu riadiacu dopravu/signalistu o situácii, polohe a obmedzeniach vlaku, ak by vlaku bolo povolené pokračovať v jazde,

nezačne ani neobnoví jazdu, kým mu na to osoba riadiaca dopravu/signalista nevydá povolenie.“

ii)Dopĺňa sa tento štvrtý odsek:

„Ak osoba riadiaca dopravu/signalista vydá povolenie na začatie alebo pokračovanie jazdy vlaku, rušňovodič pokračuje v jazde v súlade s obmedzeniami vlaku.“

f)Dopĺňa sa tento bod 18:

18.VSTUP DO OBSADENÉHO ÚSEKU KOĽAJE V STANICI

V prípade neplánovaného vstupu na obsadený úsek koľaje osoba riadiaca dopravu/signalista pred povolením vstupu na obsadený úsek koľaje zabezpečí, aby boli zúčastnení rušňovodiči informovaní o okolnostiach.

Vo všetkých prípadoch, keď vlak musí vstúpiť na obsadený úsek koľaje, osoba riadiaca dopravu/signalista získa pred povolením vstupu na obsadený úsek koľaje potvrdenie o tom, že vlak alebo vozidlá nachádzajúce sa na danej koľaji sa nebudú pohybovať smerom k vlaku, ktorý vstupuje na obsadený úsek koľaje.“

47.Dodatok C sa mení takto:

a)V oddiele C1 sa dopĺňa nový bod 2.4:

2.4. Slovník pojmov železničnej terminológie

Železničný podnik musí v prípade potreby vypracovať slovník pojmov železničnej terminológie pre každú sieť, na ktorej jazdia jeho vlaky. Musí obsahovať pojmy bežne používané v jazyku zvolenom železničným podnikom a v „používateľskom“ jazyku manažéra (manažérov) infraštruktúry, ktorého infraštruktúru železničný podnik používa, vychádzajúce z terminológie používanej príslušným manažérom infraštruktúry.“

b)V oddiele C1 sa bod 3 nahrádza takto:

3. Pravidlá komunikácie

Aby bola komunikácia týkajúca sa bezpečnosti správne pochopená, bez ohľadu na používaný komunikačný prostriedok sa prijmú tieto pravidlá:“;

c)Oddiel C2 sa mení takto:

i)Názov a bod 1 sa nahrádzajú takto:

C2. Európske pokyny

1. Úvod

Železničné podniky a manažéri infraštruktúry používajú európske pokyny pri komunikačnom postupe v týchto prípadoch:

1.povolenie na prejdenie konca dovolenej jazdy;

2.povolenie na ďalšiu jazdu po zastavení;

3.povinnosť zostať stáť;

4.zrušenie pokynu;

5.rozkaz na jazdu s obmedzením rýchlosti;

6.rozkaz na jazdu podľa rozhľadu;

7.povolenie na ďalšiu jazdu po príprave na jazdu;

8.povolenie na prejdenie priecestia v poruche;

9.rozkaz na jazdu s obmedzením trakčnej sústavy;

10. – 20. VYHRADENÉ

Čísla 1 až 20 sú vyhradené pre európske pokyny.

Používanie čísiel 1 – 4 a 7 európskych pokynov je povinné pre ETCS v súlade s predpismi dodatku A.

Vždy, keď osoba riadiaca dopravu/signalista potrebuje vydať prevádzkový pokyn, pre ktorý existuje európsky pokyn, osoba riadiaca dopravu/signalista použije tento európsky pokyn. Ak sa v prevádzkovom pokyne týkajúcom sa systému triedy B vyžaduje viac informácií než v európskych pokynoch, možno miesto neho použiť vnútroštátny pokyn. V takom prípade môže manažér infraštruktúry stanoviť tieto požiadavky vo svojich vnútroštátnych pokynoch.

Ak sú vnútroštátne pokyny vypracované jednotlivými manažérmi infraštruktúry očíslované, začínajú sa od čísla 21.

Vnútroštátne pokyny musia mať minimálne rovnaký obsah ako európske pokyny.“

ii)V bode 2 tretej zarážke sa slová „posunovací diel“ nahrádzajú slovami „posunovaciu zostavu“, v bode 2 siedmej zarážke sa slová „posunovací diel“ nahrádzajú slovami „posunovacia zostava“ a dopĺňa sa tento štvrtý odsek:

„Na základe výnimky možno európsky pokyn 3 zrušiť aj európskym pokynom 1, 2 alebo 7 bez toho, aby sa vyžadoval osobitný európsky pokyn 4.“;

iii)V bode 3 sa slová „posunovacieho dielu“ nahrádzajú slovami „posunovacej zostavy“ a prvý odsek sa nahrádza takto:

„V prevádzkovom pokyne sú zahrnuté informácie doručené digitálne, ústne, fyzicky na papieri alebo ako ústne pokyny, ktoré si má rušňovodič zapísať, alebo inými bezpečnými spôsobmi komunikácie s rovnakou úrovňou informácií.“;

iv)Body 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

6.Európske pokyny

V európskom pokyne sa každému zaškrtávaciemu políčku, každej kolónke s informáciami a možnosti vloženia údajov do kolónky pridelí vlastný abecedný alebo numerický identifikátor. Číslovaným identifikátorom, ktoré sú súčasťou viac ako jedného európskeho pokynu, sa namiesto čísla európskeho pokynu pridelí identifikátor začínajúci znakom „x“. Tento znak „x“ sa môže nahradiť číslom európskeho pokynu len pri digitálnom prenose tohto pokynu.

Zatiaľ čo obsah a identifikátory sú pevne stanovené a musí sa dodržiavať abecedné a číselné poradie identifikátorov, samotný formát je orientačný.

Ak sa špecifické zaškrtávacie políčko, kolónka alebo možnosť vloženia údajov do kolónky v členskom štáte alebo v sieti manažéra infraštruktúry nepoužíva, nie je povinné zobrazovať toto zaškrtávacie políčko, túto kolónku alebo možnosť vloženia údajov do kolónky v európskom pokyne.

Nepridáva sa žiadne zaškrtávacie políčko, kolónka ani možnosť vloženia údajov do kolónky.

Rozsah pôsobnosti každej jednotlivej kolónky nemôže presahovať rozsah pôsobnosti európskeho pokynu, ku ktorému patrí.

Manažér infraštruktúry a železničný podnik môžu doplniť usmernenie o tom, ako vyplniť a čítať tlačivá európskych pokynov pod podmienkou, že toto usmernenie nie je súčasťou komunikačného postupu. 

 


7.Oznamovanie prevádzkového pokynu

Všetci účastníci používajú pri komunikačnom postupe túto terminológiu:

Situácia

Terminológia

Začatie poskytovania prevádzkového pokynu

„Príprava postupu... [identifikácia postupu]“

Potvrdenie, že sa môže poskytnúť prevádzkový pokyn

„Pripravený na postup... [identifikácia postupu]“

Zrušenie prevádzkového pokynu

„Zrušenie postupu... [identifikácia postupu]“

Ak sa má správa následne obnoviť, treba postup zopakovať od začiatku

„Chyba počas prenosu“

Ak odosielateľ zistí chybu prenosu, požiada o zrušenie

„Chyba (+ príprava nového postupu... [identifikácia postupu])“

Alebo

„Chyba (+ opakujem)“

Chyba počas opakovania správy

„Chyba (+ opakujem)“

Nepochopenie správy: ak jeden z účastníkov nepochopí správu úplne, správa sa zopakuje

„Zopakovať (+ hovorte pomaly)“

8.Kniha európskych a vnútroštátnych pokynov

Manažér infraštruktúry je zodpovedný za vypracovanie knihy európskych a vnútroštátnych pokynov vo svojich používateľských jazykoch.

Všetky tlačivá vnútroštátnych pokynov a európskych pokynov, ktoré sa majú používať, sa zhrnú v dokumente alebo na elektronickom nosiči s názvom Kniha európskych a vnútroštátnych pokynov.

Knihu používa rušňovodič, ako aj personál povoľujúci jazdu vlakov. Kniha, ktorú používa rušňovodič, a kniha, ktorú používa personál povoľujúci jazdu vlakov, majú rovnakú štruktúru a číslovanie.

Kniha má dve časti:

Prvá časť obsahuje minimálne tieto položky:

zoznam európskych pokynov používaných manažérmi infraštruktúry,

zoznam vnútroštátnych prevádzkových pokynov,

zoznam situácií, na ktoré sa každý prevádzkový pokyn vzťahuje,

spôsob vydania každého prevádzkového pokynu vrátane toho, či si ho rušňovodič môže zapísať počas jazdy,

tabuľku obsahujúcu medzinárodnú fonetickú abecedu.

Druhá časť obsahuje tlačivá v používateľských jazykoch manažéra infraštruktúry:

   európske pokyny,

   vnútroštátne prevádzkové pokyny.

Železničný podnik ich zhromaždí a poskytne rušňovodičovi. Železničné podniky pôsobiace vo viac ako jednej sieti manažéra infraštruktúry poskytnú rušňovodičovi:

– všeobecné tlačivá európskych pokynov, ako sa vymedzujú v bode 6 dodatku C2, alebo

– skrátené tlačivá európskych pokynov, ktoré obsahujú aspoň kolónky využívané manažérom (manažérmi) infraštruktúry v sieti (sieťach), po ktorej (ktorých) bude železničný podnik jazdiť.“;

v)Bod 9 sa vypúšťa.

48.Dodatok D sa mení takto:

a)Poznámka č. 3 sa nahrádza takto:

„3. S cieľom vyhnúť sa zdvojeniu skúšania, pokiaľ ide o parametre „Prevádzkové zaťaženie a zaťažiteľnosť infraštruktúry“ a „Systémy detekcie prítomnosti vlaku“, poskytnú manažéri infraštruktúry prostredníctvom parametrov 1.1.1.5.1 alebo 1.1.1.5.2 registra infraštruktúry zoznam typov vozidiel alebo vozidiel zlučiteľných s trasou, pri ktorých už bola zlučiteľnosť s trasou overená, ak sú takéto informácie k dispozícii.“;

b)V oddiele D1 sa tabuľka mení takto:

i)Prvý riadok „Prevádzkové zaťaženie a zaťažiteľnosť infraštruktúry“ sa nahrádza takto: „

Prevádzkové zaťaženie a zaťažiteľnosť infraštruktúry

Statické zaťaženia nápravy a konštrukčná a prevádzková hmotnosť v týchto prípadoch zaťaženia:

konštrukčná hmotnosť podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 1302/2014

ov prevádzkovom stave,

opri bežnom užitočnom zaťažení,

opri výnimočnom užitočnom zaťažení,

ak je to relevantné, prevádzková hmotnosť v súlade s normou EN 15663:2017 – A1 2018:

ov prevádzkovom stave,

opri bežnom užitočnom zaťažení.

Najvyššia konštrukčná rýchlosť;

Dĺžka vozidla;

Umiestnenie náprav pozdĺž jednotky (vzdialenosť medzi nápravami).

Kategória tratí EN;

V prípade vozidiel schopných prepravy užitočného zaťaženia – cestujúcich: Kategória tratí EN pre štandardnú hodnotu užitočného zaťaženia v priestoroch na státie a – v prípade použitia – pre akúkoľvek konkrétnu hodnotu užitočného zaťaženia v priestoroch na státie podľa bodu 6.4 normy EN 15528:2021.

Kontrola statickej zlučiteľnosti vozňov:

Prípustné zaťaženie rozličných kategórií tratí v súlade s TSI WAG.

1.1.1.1.2.4. Nosnosť

1.1.1.1.2.4.1. Vnútroštátna klasifikácia nosnosti

1.1.1.1.2.4.2. Súlad konštrukcií s modelom zaťaženia pre vysokorýchlostnú dopravu (HSLM)

1.1.1.1.2.4.3. Železničná lokalita konštrukcií, ktoré si vyžadujú špecifické kontroly

1.1.1.1.2.4.4. Dokument (dokumenty) s postupom (postupmi) kontrol statickej a dynamickej zlučiteľnosti s trasou

x

x

Kontroly statickej zlučiteľnosti vozidiel sa vykonávajú podľa bodu 7 normy EN 15528:2021 a dodatočných postupov alebo príslušných informácií, ak ich manažér infraštruktúry poskytuje prostredníctvom registra infraštruktúry v rámci parametra 1.1.1.1.2.4.4.

V prípade Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o siete Severného Írska, sa kontroly statickej zlučiteľnosti vozidiel vykonávajú podľa príslušných vnútroštátnych predpisov v súlade s bodom 4.2.7.4 podbodom 4 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1299/2014 („TSI INF“).

Každá požiadavka stanovená manažérom infraštruktúry týkajúca sa užitočného zaťaženia cestujúcimi, ktorá sa má zohľadniť počas kontrol zlučiteľnosti s trasou v prípade vozidiel schopných prepravovať užitočné zaťaženie cestujúcimi, sa zahrnie do postupu alebo postupov či relevantných informácií, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry prostredníctvom registra infraštruktúry v rámci parametra 1.1.1.1.2.4.4. Pri takomto postupe sa môžu zohľadniť technické alebo prevádzkové opatrenia, ktoré majú vplyv na užitočné zaťaženie cestujúcimi v priestoroch na státie.

Kontroly dynamickej zlučiteľnosti pri vlakoch, v prípade potreby v súlade s informáciami, ktoré poskytne manažér infraštruktúry, sa vykonávajú podľa postupu alebo postupov či relevantných informácií, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry prostredníctvom registra infraštruktúry v rámci parametra 1.1.1.1.2.4.4.

“;

ii)Za riadok „Obrysy“ sa vkladá tento nový riadok: „

Špecifická kontrola pre kombinovanú dopravu (CT)

Kód zlučiteľnosti vozňa, opravný koeficient vozňa a technické číslo ILU

(Kód zlučiteľnosti vozňa + technické číslo ILU) v kombinácii s opravným koeficientom nákladného vozňa = kód CT

1.1.1.1.3.4.    Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy výmenných nadstavieb

1.1.1.1.3.9.    Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy posuvných jednotiek

1.1.1.1.3.8.    Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy kontajnera

1.1.1.1.3.5.    Číslo štandardného profilu kombinovanej dopravy návesov

(Kód trate CT)

X

Porovnanie v súlade so špecifikáciou vymedzenou v bode 3.1 technického dokumentu ERA o kodifikácii kombinovanej dopravy (ERA/TD/2023 – 01/CCT), verzia 1.0 zo 6. marca 2023.

“;

iii)Riadok „Systém detekcie prítomnosti vlaku“ sa nahrádza takto: „

Systémy detekcie prítomnosti vlaku

Informácie o tom, či má vozidlo na palube elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré vytvára rušivý prúd v koľajnici, alebo či má vozidlo na palube elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré vytvára rušivé elektromagnetické polia v blízkosti počítadla náprav

Typ systémov detekcie vlakov, pre ktoré bolo vozidlo navrhnuté a posúdené testmi vykonanými v súlade s ERA/ERTMS/033281

1.1.1.3.7.1.1. Typ systému detekcie vlakov

1.1.1.3.7.1.2. Typ koľajových obvodov alebo počítadiel náprav, pri ktorých sú potrebné špecifické kontroly

1.1.1.3.7.1.3. Dokument s postupom (postupmi) týkajúcim(-i) sa typu systémov detekcie vlakov uvedených v bode 1.1.1.3.7.1.2

Špecifické pre francúzsku sieť:

1.1.1.3.7.1.4. Úsek s obmedzením detekcie vlakov

X

Overenie je potrebné len vtedy:

·ak 1.1.1.3.7.1.1 je „koľajový obvod“, potom len pre vozidlá, ktoré majú na palube elektrické alebo elektronické zariadenie vytvárajúce rušivý prúd v koľajnici,

·ak 1.1.1.3.7.1.1 je „počítadlo náprav“, potom len pre vozidlá, ktoré majú na palube elektrické alebo elektronické zariadenie vytvárajúce rušivé elektromagnetické polia v blízkosti počítadla náprav,

·ak 1.1.1.3.7.1.1 je „slučka“, potom nie je potrebné.

Porovnanie uvádzaného typu systému (systémov) detekcie vlakov medzi vozidlom a plánovanou trasou.

Poznámka:

Pri udeľovaní povolenia pre vozidlo sa na základe TSI a dokumentov uvádzajúcich špecifické prípady, na ktoré sa odkazuje v RINF, a na základe ERA/ERTMS/033281 overuje technická zlučiteľnosť medzi vozidlom a všetkými systémami detekcie vlakov siete (sietí) v oblasti použitia. 

V riadne odôvodnených prípadoch (napr. problémy s nemožnosťou detekcie vozidla zistené počas prevádzky) by sa po udelení povolenia pre vozidlo mohli vykonať testy a/alebo kontroly, na ktorých by sa zúčastnil železničný podnik a manažér infraštruktúry.

Systém detekcie prítomnosti vlaku

Možnosť zabrániť použitiu mazacieho zariadenia

1.1.1.1.7.1. Použitie mazania okolesníka

X

Overenie, či je použitie mazania okolesníka na plánovanej trase povolené

Poznámka: 
Výsledok kontroly by sa mal zohľadniť v systéme riadenia bezpečnosti železničného podniku (napr. zabránenie použitiu mazania okolesníka na úseku trate)

Systémy detekcie vlakov: ovplyvňujúca jednotka

Z technickej dokumentácie každého vozidla vlaku

Za každé pásmo riadenia frekvencie vymedzené v špecifikácii uvedenej pod indexom [A] v dodatku J.2 k TSI LOC&PAS a v špecifických prípadoch alebo technických dokumentoch uvedených v článku 13 TSI CCS, ak sú k dispozícii:

maximálny rušivý prúd (A) a príslušné pravidlo sčítania;

maximálne magnetické pole (dBµA/m), vyžarované pole, ako aj pole spôsobené spätným prúdom, a príslušné pravidlo sčítania;

minimálna vstupná impedancia (Ohm).

Porovnateľné parametre stanovené v špecifických prípadoch alebo v technických dokumentoch uvedených v článku 13 TSI CCS, ak sú k dispozícii.

1.1.1.3.4.2    Frekvenčné pásma na detekciu

1.1.1.3.4.2.1    Maximálny rušivý prúd

1.1.1.3.4.2.2    Minimálna vstupná impedancia

1.1.1.3.4.2.3    Maximálne magnetické pole

X

Kontrola zlučiteľnosti s trasou sa vzťahuje na:

osobné vlaky pozostávajúce z rušňa (rušňov) a osobných vozňov,

nákladné vlaky, v ktorých má jeden alebo viacero nákladných vozňov na palube elektrické alebo elektronické zariadenie vytvárajúce rušivý prúd v koľajnici alebo rušivé elektromagnetické polia v blízkosti počítadla náprav.

Musí sa skontrolovať súlad výsledných emisií na úrovni „ovplyvňujúcej jednotky“ (ako sa vymedzuje pod indexovým číslom 77 v bode 3.2 dodatku A k TSI CCS) s maximálnymi hodnotami rušivého vplyvu (súčasná úroveň a maximálne magnetické pole) a minimálnou povolenou impedanciou.

Za každé frekvenčné pásmo sa výsledné emisie na úrovni „ovplyvňujúcej jednotky“ vypočítajú na základe pravidiel sčítania uvedených:

pod indexovým číslom 77 v bodoch 3.2.1 a 3.2.2 dodatku A k TSI CCS pre systém detekcie vlakov, ktorý je súlade s TSI CCS;

v špecifických prípadoch odkazujúcich na technické dokumenty uvedené v článku 13 TSI CCS pre systém detekcie vlakov, ktorý nie je v súlade s TSI. Do oznámenia špecifických prípadov uvedených v článku 13 TSI CCS sa uplatňujú notifikované vnútroštátne predpisy.

“;

iv)Riadok „Napätia a frekvencie“ sa nahrádza takto: „

Napätia a frekvencie

Systém napájania energiou:

menovité napätie a frekvencia,

typ systému trolejového vedenia,

1.1.1.2.2.1.1. Typ systému trolejového vedenia

1.1.1.2.2.1.2. Systém napájania energiou (napätie a frekvencia)

1.1.1.2.2.1.3. Najvyššie nestále napätie (Umax2) pre Francúzsko na tratiach, ktoré nie sú v súlade s hodnotami v tabuľke 1 normy EN50163:2004 

X

Porovnanie uvádzaného napätia medzi vozidlom a plánovanou trasou trakčného napájacieho systému (menovité napätie a frekvencia) a typ systému trolejového vedenia.

Poznámka: V prípade Francúzska porovnanie najvyššieho nestáleho napätia (Umax2) medzi vozidlom a plánovanými traťami, pri ktorých Umax2 nie je v súlade s hodnotami uvedenými v tabuľke 1 normy EN50163:2004.

“;

v)Riadok „ETCS – Úplnosť vlaku“ sa nahrádza takto:„

ETCS

Riadenie informácii o úplnosti vlaku (nie od rušňovodiča)

1.1.1.3.2.8. Potvrdenie úplnosti vlaku vlakovým zariadením (nie od rušňovodiča) potrebné na prístup na trať

X

X

Overenie, či je vozidlo/vlak (nie rušňovodič) schopné/ý potvrdiť úplnosť vlaku, ak si to vyžaduje traťové zariadenie.

“;

vi)Za riadok „ETCS – Úplnosť vlaku“ sa vkladajú tieto dva nové riadky: „

ETCS

Rozsah legálne prevádzkovaných verzií systému ETCS

1.1.1.3.2.10. ETCS M_verzia

X

Overenie, či hodnota ETCS M_VERSION v RINF je v rozsahu legálne prevádzkovaných verzií systému ETCS podporovaných vozidlom.

ETCS

Informácie o bezpečnej dĺžke zostavy z vlakového zariadenia potrebné na prístup k trati a úroveň SIL (úroveň integrity bezpečnosti)

1.1.1.3.2.11. Informácie o bezpečnej dĺžke zostavy z vlakového zariadenia potrebné na prístup k trati a SIL (úroveň integrity bezpečnosti)

X

X

Overenie toho, či je vozidlo/vlak schopné/ý poskytnúť informácie o bezpečnej dĺžke zostavy s minimálnou požadovanou úrovňou uvedenou v registri infraštruktúry.

vii)Riadok „GSM-R – SIM karta domácej siete GSM-R“ sa nahrádza takto: „

GSM-R

Hlasová SIM karta domácej siete GSM-R (GSM-R Voice SIM Card Home Network)

1.1.1.3.3.5. Siete GSM-R, na ktoré sa vzťahuje dohoda o roamingu

X

Overenie, či sa SIM karta domácej siete GSM-R pre všetky úseky trate nachádza v zozname sietí GSM-R s dohodou o roamingu. Musí sa vykonať pre všetky SIM karty vo vozidle.

“;

viii) Za riadok „GSM-R – SIM karta domácej siete GSM-R“ sa vkladá tento nový riadok: „

GSM-R

Dátová SIM karta domácej siete GSM-R (GSM-R Data SIM Card Home Network)

1.1.1.3.3.5. Siete GSM-R, na ktoré sa vzťahuje dohoda o roamingu

X

Overenie, či sa SIM karta domácej siete GSM-R pre všetky úseky trate nachádza v zozname sietí GSM-R s dohodou o roamingu. Musí sa vykonať pre všetky SIM karty vo vozidle.

ix)Riadok „GSM-R – SIM karta podporuje skupinu ID 555“ sa nahrádza takto: „

GSM-R

Hlasová SIM karta GSM-R s podporou identifikátora skupiny 555 (GSM-R Voice SIM card support of group ID 555)

1.1.1.3.3.4. Použitie skupiny 555 pre GSM-R

X

Overenie, či sa v traťovom zariadení používa identifikátor skupiny 555. Ak nie je konfigurovaná vo vlakovom zariadení, mali by sa vopred stanoviť alternatívne prevádzkové postupy s manažérom infraštruktúry.

“;

c)Dodatok D2 sa nahrádza takto:

Dodatok D2

Prvky, ktoré musí manažér infraštruktúry poskytnúť železničnému podniku pre tabuľky traťových pomerov

Číslo

Informácie z tabuliek traťových pomerov

Informácie z tabuliek traťových pomerov v registri infraštruktúry (RINF)

Vysvetlenia

1

Všeobecné informácie týkajúce sa manažéra infraštruktúry

1.1

Kód manažéra infraštruktúry – kód IM

1.1.0.0.0.1 – úsek trate

1.1.1.1.8.1 – úsek traťovej koľaje s tunelom

1.2.1.0.0.1 – prevádzkový bod koľaje

1.2.1.0.5.1 – prevádzkový bod koľaje s tunelom

1.2.1.0.6.1 – nástupište

1.2.2.0.0.1 – manipulačná koľaj

2

Mapy a schémy

2.1

Mapa: vrátane schematického prehľadu

2.1.1

Úseky trate

1.1.1.0.1.1

Prvky registra infraštruktúry sú geograficky lokalizované. Mapa jedného úseku trate sa poskytuje tak, že sa jeho geolokalizácia uloží na službu mapovania

Mapa po sebe nasledujúcich úsekov trate bude výsledkom výpočtu trasy

2.1.2

(Hlavné) prevádzkové body

1.2.0.0.0.5

Prvky registra infraštruktúry sú geograficky lokalizované. Mapa jedného prevádzkového bodu trate sa poskytuje tak, že sa jeho geolokalizácia uloží na službu mapovania

2.2

Schéma trasy

Trasa je vymedzená zoznamom po sebe nasledujúcich koľají úsekov trate s ich zodpovedajúcimi prevádzkovými bodmi, ktoré spájajú jeden prevádzkový bod A z prevádzkového bodu B

2.2.1.1

Označenie prevádzkovaných tratí

1.1.0.0.0.2

1.1.1.0.0.1

1.1.1.0.0.2

Označenie národnej trate je vlastnosťou každého úseku trate

Dopravná koľaj je určená označením koľaje a smerom jazdy (N/O/B)

2.2.1.2

Označenie slučiek

1.2.0.0.0.4

2.2.1.3

Označenie výkoľajok/odvratných výhybiek

1.2.0.0.0.4

2.2.1.4

Označenie manipulačných koľají

1.2.2.0.0.2

Manipulačné koľaje sú vymedzené ako súčasť prevádzkových bodov (geolokalizované)

2.2.2

Hlavné lokality (stanice, zriaďovacie stanice, odbočky, nákladné terminály) a ich poloha vzhľadom na trať

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

1.2.0.0.0.4

1.2.0.0.0.5

1.2.0.0.0.6

2.2.3

Umiestnenie, druh a názov všetkých pevných návestidiel relevantných pre vlaky

1.1.1.3.14 – návesť na koľaji

1.2.1.0.8 – návesť v prevádzkovom bode

návesť, ktorá sa má uviesť, pokiaľ ide o koľaj úseku trate alebo prevádzkový bod

2.3

Schémy stanice/zriaďovacej stanice/depa

Stanica/zriaďovacia stanica/depo sú v registri infraštruktúry vymedzené ako typy prevádzkových bodov

2.3.1

Jedinečné identifikačné číslo prevádzkového bodu (UOPID)

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

2.3.2

Typ lokality – osobný terminál, nákladný terminál, zriaďovacia stanica, depo

1.2.0.0.0.4

2.3.3

Umiestnenie, druh a identifikácia pevných návestí na ochranu nebezpečných miest

1.2.1.0.8.1

1.2.1.0.8.2

1.2.1.0.8.3

1.2.1.0.8.4

návesť, ktorá sa má uviesť, pokiaľ ide o prevádzkový bod

2.3.4

Označenie a schéma koľají vrátane výhybiek

1.2.1.0.0.2

1.2.0.0.0.7.1

1.2.0.0.0.7.2

Parametre schematického prehľadu doplnené

2.3.5

Označenie nástupíšť

1.2.1.0.6.2

2.3.6

Dĺžka nástupíšť

1.2.1.0.6.4

2.3.7

Výška nástupíšť

1.2.1.0.6.5

2.3.8

Zakrivenie nástupíšť

1.2.1.0.6.8

2.3.9

Identifikácia výhybní

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

1.2.0.0.0.4

2.3.10

Pevné zariadenia na údržbu vlakov (vyprázdňovanie toaliet, zariadenia na čistenie, na dopĺňanie zásob vody, dopĺňanie paliva, dopĺňanie zásob piesku, elektrické napájanie z vonkajšieho pozemného zdroja)

1.2.2.0.4.1

1.2.2.0.4.2

1.2.2.0.4.3

1.2.2.0.4.4

1.2.2.0.4.5

1.2.2.0.4.6

3

Informácie o špecifickom úseku trate

3.1

Všeobecné charakteristiky

3.1.1

Začiatok úseku trate

1.1.0.0.0.3

3.1.2

Koniec úseku trate

1.1.0.0.0.4

3.1.3

Označovanie vzdialeností na trati (početnosť, vzhľad a umiestnenie)

1.1.1.0.0.3

3.1.4

Maximálna povolená rýchlosť pre každú koľaj

1.1.1.1.2.5

3.1.5

Zámerne nevyplnené

3.1.6

Zámerne nevyplnené

3.1.7

Prostriedky komunikácie so strediskom riadenia/regulovania dopravy za bežných, mimoriadnych a núdzových situácií

1.1.1.3.3.1 – Verzia GSM-R

1.1.1.3.6.1 – Iné nainštalované rádiové systémy (pôvodné rádiové systémy)

1.1.1.3.3.3 – Voliteľné funkcie GSM-R

3.2

Špecifické technické charakteristiky

3.2.1

Profil sklonu

1.1.1.1.3.6

3.2.2

Miesto sklonu

1.1.1.1.3.6

3.2.3

Tunely: poloha, názov, dĺžka, špecifické informácie, ako je existencia chodníkov a miest evakuácie a záchrany, ako aj rozmiestnenie bezpečných zón, kde sa môže vykonávať evakuácia cestujúcich; kategorizácia požiarnej bezpečnosti

1.1.1.1.8.2

1.1.1.1.8.3

1.1.1.1.8.4

1.1.1.1.8.7

1.1.1.1.8.10

1.1.1.1.8.11

1.1.1.1.8.12

1.1.1.1.8.12.1

1.1.1.1.8.13

1.1.1.1.8.13.1

3.2.4

Oblasti so zákazom zastavenia: označenie, miesto, druh

1.1.1.3.14.1.

1.1.1.3.14.2.

1.1.1.3.14.3.

1.1.1.3.14.5.

Špecifický typ návesti „oblasť so zákazom zastavenia“ plus dĺžka oblasti so zákazom zastavenia

3.2.5

Priemyselné riziká – miesta, na ktorých je pre rušňovodiča nebezpečné vystúpiť

1.1.0.0.1.1

3.2.6

Zámerne nevyplnené

3.2.7

Druh systému návestenia a príslušný režim prevádzky (dvojkoľajná trať, obojsmerná prevádzka, ľavostranná alebo pravostranná prevádzka atď.)

1.1.1.3.2.1 – Úroveň ETCS

1.1.1.3.2.2 – Základná špecifikácia ETCS

1.1.1.3.5.3 – Pôvodný systém vlakového zabezpečovača

1.1.1.0.0.2 – Normálny smer jazdy

1.1.0.0.1.3 – Režim prevádzky

Systémy návestenia, ktoré sú už v registri infraštruktúry v súlade s nar. EÚ 2019/777.

Režim obojsmernej prevádzky už vymedzený v registri infraštruktúry na úrovni koľaje.

Parameter pre režim dvojkoľajnej trate a ľavostrannej – pravostrannej prevádzky vymedzený na úrovni úseku trate

3.2.8

Zámerne nevyplnené

 

3.3

Subsystém „energia“

3.3.1

Trakčný napájací systém (napätie a frekvencia)

1.1.1.2.2.1.2

3.3.2

Maximálny prúd vlaku

1.1.1.2.2.2

3.3.3

Obmedzenie týkajúce sa spotreby elektrickej energie v prípade konkrétnej elektrickej hnacej jednotky (jednotiek)

1.1.1.2.5.1

1.1.1.2.5.4

Áno/Nie – už v registri infraštruktúry v súlade s nar. EÚ 2019/777.

Parameter v rámci skupiny parametrov „Predpisy a obmedzenia“ pre dokument opisujúci obmedzenie

3.3.4

Obmedzenie týkajúce sa zaradenia elektrickej motorovej jednotky (jednotiek) na dosiahnutie súladu s oddelením trolejového vedenia (poloha zberača)

1.1.1.2.5.5

Parameter v rámci skupiny parametrov „Predpisy a obmedzenia“

3.3.5

Poloha neutrálnych úsekov

1.1.1.2.4.1.2

3.3.6

Poloha oblastí, cez ktoré sa musí prechádzať so stiahnutými zberačmi

1.1.1.2.4.1.2

3.3.7

Podmienky uplatňované vzhľadom na rekuperačné brzdenie

1.1.1.2.2.4.1

3.3.8

Maximálny prúd pri státí na jeden zberač

1.1.1.2.2.3

3.4

Subsystém „riadenie-zabezpečenie a návestenie“

3.4.1

Potreba viacerých súčasne aktívnych systémov

1.1.1.3.10.1

1.1.1.3.10.2

1.2.1.1.9.1

1.2.1.1.9.2

3.4.2

Osobitné podmienky pre prepínanie medzi rôznymi vlakovými zabezpečovacími, riadiacimi a výstražnými systémami triedy B

1.1.1.3.8.1.1

1.2.1.1.7.1.1

3.4.3

Osobitné technické podmienky požadované na prepínanie medzi systémami ERTMS/ETCS a systémami triedy B, polohy hranice medzi systémami ERTMS/ETCS a systémami triedy B.

1.1.1.3.8.3

1.2.1.1.7.3

Poloha hranice sa môže odvodiť od koľaje priradenej k systému ETCS a priľahlej koľaje priradenej k systému triedy B

3.4.4

Identifikátor(-y) rádiovej siete používaný(-é) na trase a osobitné pokyny (poloha) na prepínanie medzi rôznymi rádiovými systémami

1.1.1.3.3.1 – Verzia GSM-R

1.2.1.1.2.1

1.1.1.3.6.1 – Iné nainštalované rádiové systémy (pôvodné rádiové systémy)

1.2.1.1.5.1

1.1.1.3.8.2

1.1.1.3.8.2.1

1.2.1.1.7.2

1.2.1.1.7.2.1

Poloha na prepínanie sa môže odvodiť od koľaje priradenej k jednému rádiovému systému a priľahlej koľaje priradenej k inému rádiovému systému

3.4.5

Prípustnosť použitia brzdy na vírivý prúd

1.1.1.1.6.2

1.2.1.0.4.2

3.4.6

Prípustnosť použitia magnetickej brzdy

1.1.1.1.6.3

1.2.1.0.4.3

3.4.7

Identifikátor(-y), telefónne číslo (čísla) a oblasť (oblasti) povolenia (polohy hranice) rádioblokových centier systémov ERTMS/ETCS pokrývajúcich trasu

1.1.1.3.2.17

1.2.1.1.1.17

Oblasť pokrytá rádioblokovými centrami je vymedzená všetkými koľajami úseku trate, ktoré sú priradené k rovnakému identifikátoru alebo telefónnemu číslu

3.4.8

Stupeň automatizácie ATO a verzia systému nainštalovaná v traťových zariadeniach

1.1.1.3.13.1

1.1.1.3.13.2

1.2.1.1.10.1

1.2.1.1.10.2

Parametre registra infraštruktúry súvisiace s koľajou úseku trate

3.4.9

Komunikačný systém ATO podporovaný traťovými zariadeniami

1.1.1.3.13.3

1.2.1.1.10.3

3.4.10

Veľké množstvo kovu

1.1.1.3.2.18

1.2.1.1.1.18

3.4.11

Úplnosť vlaku potvrdená vozidlovým zariadením

1.1.1.3.2.8

1.2.1.1.1.8

3.5

Subsystém „prevádzka a riadenie dopravy“

3.5.1

Používateľský jazyk

1.1.0.0.1.2

1.2.0.0.0.8

d)Dopĺňa sa tento oddiel D3:

 

Dodatok D3

Informácie o technických pravidlách traťového systému ERTMS týkajúce sa prevádzky, ktoré manažér infraštruktúry poskytuje železničnému podniku

Poznámky:

1. Informácie uvedené v tomto dokumente dopĺňajú kontrolu zlučiteľnosti s trasou, o ktorej sa predpokladá, že už bola vykonaná pre vlak určený na jazdu na trase. Manažéri infraštruktúry ich musia poskytovať prostredníctvom registra infraštruktúry. Tieto parametre sa môžu uverejniť v aplikácii registra infraštruktúry v rámci pojmu „podsúbor spoločných charakteristík“, ako sa vymedzuje v slovníku ERA a nariadení (EÚ) 2019/777 o registri infraštruktúry zmenenom nariadením (EÚ) 2023/xxx [Úrad pre publikácie: vložte odkazy na C(2023) 5017 („nariadenie MegaPack“)].

2. Väčšina informácií uvedených nižšie nie je pre rušňovodiča inak viditeľná alebo ju možno vidieť len nepriamo za určitých prevádzkových podmienok, zvyčajne sledovaním správania systému v určitých situáciách.

3. V bode 1.5 sa uvádza minimálny súbor vnútroštátnych predpisov ETCS, ktoré sa musia sprístupniť železničným podnikom. Manažéri infraštruktúry poskytnú železničnému podniku na požiadanie aj úplný súbor vnútroštátnych predpisov.

4. Pojmy ERTMS uvedené v tabuľke sú vymedzené v slovníku a špecifikácii systémových požiadaviek TSI Riadenie-zabezpečenie a návestenie (pod indexmi 3 a 4 dodatku A).

5. Informácie uvedené v tomto dodatku zlepšia znalosti rušňovodičov o prevádzkových podmienkach, ktoré musia zohľadniť pri jazde v rámci ERTMS v sieti manažéra infraštruktúry. Môžu sa použiť pri výcviku rušňovodičov a môžu sa začleniť do vnútorných predpisov a postupov železničného podniku.

Číslo

Informácie

Vysvetlenie

1

Špecifiká ETCS

1.1.

Údaj o tom, či je traťové zariadenie ETCS navrhnuté tak, aby prenášalo traťové podmienky, a ak áno, aké

Ak traťové zariadenie nesprístupňuje traťové podmienky, rušňovodič bude musieť byť o týchto podmienkach informovaný alternatívnymi metódami

1.2.

Údaj o tom, či traťové zariadenie ETCS uplatňuje postup týkajúci sa priecestia (LX) alebo rovnocenné riešenie

Ak traťové zariadenie neuplatňuje žiadne riešenie na prípady porúch LX (ktoré sú bežne chránené pomocou technického systému), potom sa od rušňovodičov bude vyžadovať, aby dodržiavali pokyny prijaté z iných zdrojov

1.3.

Nedostatok prevýšenia použitý na určenie základného statického profilu rýchlosti trate a iných kategórií vlakov s nedostatkom prevýšenia, pre ktoré je traťové zariadenie ETCS konfigurované tak, aby poskytovalo statické profily rýchlosti

Základné informácie pre rušňovodičov vlakov s tolerovaným nedostatkom prevýšenia horším (nižším), než nedostatky prevýšenia, v prípade ktorých traťové zariadenie ETCS poskytuje statické profily rýchlosti

1.4.

Dôvody, pre ktoré môže rádioblokové centrum ETCS odmietnuť vlak

Zoznam prípadov, ktoré podliehajú rozhodnutiam manažéra infraštruktúry v rámci projektovania systému

1.5.

Vnútroštátne predpisy ETCS

Minimálny súbor parametrov, ktoré sa majú oznámiť železničným podnikom

1.5.1

D_NVROLL

Parameter, ktorý používa vlakové zariadenie ETCS na dohľad nad vzdialenosťou, ktorú je povolené prejsť s ochranou proti samovoľnému pohybu vlaku a ochranou proti spätnému pohybu vlaku

1.5.2

Q_NVEMRRLS

Kvalifikátor, ktorým sa určuje, či môže byť použitie záchrannej brzdy z iných dôvodov ako z dôvodu núdzového zastavenia zrušené, hneď ako pominú podmienky vyžadujúce núdzové brzdenie alebo hneď ako vlak úplne zastaví

1.5.3

V_NVALLOWOVTRP

Maximálna povolená rýchlosť pri zvolení správy „Prejazd EOA“

1.5.4

V_NVSUPOVTRP

Povolené obmedzenie rýchlosti pod dohľadom, keď je aktívna funkcia „Prejazd EOA“

1.5.5

D_NVOVTRP

Maximálna vzdialenosť na prejdenie pri núdzovom zastavení vlaku

1.5.6

T_NVOVTRP

Maximálne časové rozpätie na prejdenie pri núdzovom zastavení vlaku

1.5.7

D_NVPOTRP

Maximálna povolená vzdialenosť pre spätný chod v režime po núdzovom zastavení vlaku

1.5.8

T_NVCONTACT

Maximálny čas bez správy o bezpečnosti z rádioblokového centra, kým vlak zareaguje

1.5.9

M_NVCONTACT

Reakcia systému vlakového zariadenia, keď uplynie platnosť T_NVCONTACT

1.5.10

M_NVDERUN

Kvalifikátor určujúci, či vlakové zariadenie ETCS umožňuje zmenu ID rušňovodiča počas jazdy alebo len pri státí

1.5.11

Q_NVDRIVER_ADHES

Kvalifikátor určujúci, či rušňovodič môže zmeniť faktor adhézie použitý vlakovým zariadením ETCS na výpočet brzdných kriviek

1.5.12

Q_NVSBTSMPERM

Povolenie používať prevádzkovú brzdu pri monitorovaní cieľovej rýchlosti

1.5.13

Vnútroštátne predpisy použité v brzdovom modeli

Súbor parametrov na spresnenie brzdných kriviek vypočítaných systémom vlakového zariadenia ETCS tak, aby zodpovedali presnosti, výkonnosti a bezpečnostným rozpätiam stanoveným manažérom infraštruktúry

2

Špecifiká GSM-R

2.1.

Údaj, či je sieť GSM-R konfigurovaná tak, aby umožnila nútené zrušenie registrácie funkčného čísla iným rušňovodičom

Od tejto funkcie bude závisieť, ktoré platné prevádzkové predpisy budú musieť rušňovodiči a osoby riadiace dopravu/signalisti použiť, keď budú riešiť nesprávne čísla, pod ktorými sú zaregistrované vozidlové rádiá.

2.2.

Osobitné obmedzenia uložené prevádzkovateľom siete GSM-R v prípade jednotiek vlakových zariadení ETCS, ktoré sú schopné prevádzky len s prepájaním okruhov

Tieto obmedzenia sú v prípade potreby určené na riadenie obmedzeného počtu rádiových pripojení s prepájaním okruhov, ktoré môže súčasne obsluhovať rádioblokové centrum

“.

49.Názov dodatku F sa v celom texte nahrádza takto:

„Prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre úlohy súvisiace so „sprevádzaním vlakov““.

50.Názov dodatku G sa v celom texte nahrádza takto:

„Prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre úlohu prípravy vlakov“.

51.Bod 1 písm. a) dodatku G sa nahrádza takto:

„a) Tento dodatok, ktorý sa vykladá v spojení s bodmi 4.6 a 4.7, predstavuje zoznam prvkov, ktoré sa považujú za dôležité z hľadiska úlohy prípravy vlaku v rámci siete.“

52.Bod 3 písm. a) dodatku G sa nahrádza takto:

„a) uplatnenie predpisov o príprave vlaku, predpisov o zostave vlaku, predpisov o brzdení vlaku, predpisov o nakladaní vlaku atď. s cieľom zabezpečiť, aby bol vlak prevádzkyschopný;“.

53.Dodatok I sa nahrádza takto:

Dodatok I

Zoznam oblastí, pre ktoré sa vnútroštátne predpisy môžu naďalej uplatňovať v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798

1. OBLASTI PRE VNÚTROŠTÁTNE PREDPISY

a)Posunovanie

Nepatria sem prevádzkové predpisy pre digitálne samočinné spriahadlo (DAC).

Vnútroštátne predpisy pre posunovanie v rámci ERTMS sú obmedzené na oblasti vymedzené v časti C dodatku A.

b)Predpisy týkajúce sa návestenia

Predpisy týkajúce sa používania vnútroštátneho systému návestenia v prevádzke

c)Maximálne rýchlosti pri prevádzke za mimoriadnych podmienok vrátane jazdy podľa rozhľadu

d)Jazda so zvýšenou opatrnosťou

e)Miestny prevádzkový predpis

Predpisy výlučne miestneho charakteru týkajúce sa osobitných miestnych podmienok, ak nie sú uvedené v registri infraštruktúry v súlade s článkom 14 ods. 11 smernice (EÚ) 2016/797

f)Prevádzka počas prác

g)Bezpečná prevádzka skúšaného vlaku

h)Viditeľnosť vlaku

začiatok vlaku (pozri bod 4.2.2.1.2)

Existujúce vozidlá, ktoré nespĺňajú TSI

i)Riadenie núdzovej situácie a reakcií na núdzové situácie (pozri bod 4.2.3.7)

Úloha miestnych/vnútroštátnych orgánov a záchranných zložiek a ich kontaktné údaje.

Metódy a postupy v núdzovej situácii, na ktoré sa nevzťahuje požiadavka tohto nariadenia, vrátane oznamovania nehôd a incidentov: vnútroštátne pokyny týkajúce sa spôsobov oznamovania príslušným orgánom.

j)Metodika komunikácie týkajúcej sa bezpečnosti

Vnútroštátne prevádzkové pokyny (pozri dodatok C2)

k)Požiadavky na znalosti o trase podľa vnútroštátnej transpozície smernice 2007/59/ES“.

2. ZOZNAM OTVORENÝCH BODOV

a)Mimoriadna zásielka

b)Osobitné požiadavky na prevádzku vlakov kombinovanej dopravy, ktoré presahujú nakladaciu mieru, ale nepresahujú kodifikáciu trate

c)Informácie o jazde vlakov pre rušňovodičov (pozri bod 4.2.1.2.3)

Ďalšie informácie“;

d)Zaznamenávanie údajov z monitorovania mimo vlaku (pozri bod 4.2.3.5.1)

Ďalšie informácie

e)Zaznamenávanie údajov z monitorovania vo vlaku (pozri bod 4.2.3.5.2)

Ďalšie informácie

f)Odborné spôsobilosti (pozri body 4.2.1.1 a 4.6)

Prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre úlohy súvisiace s výpravou vlakov a povoľovaním jazdy vlakov.

Dôkaz o odbornej spôsobilosti.

g)Podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti (pozri bod 4.7)

Hraničné hodnoty týkajúce sa alkoholu, drog a psychotropných látok (pozri bod 4.7.1)

h)Spoločné prevádzkové zásady a predpisy (pozri bod 4.4 a dodatok B)

Pieskovanie – zariadenie na automatické pieskovanie a správa o použití pieskovacieho zariadenia;

Porucha priecestia – ďalšie informácie;

i)Metodika komunikácie týkajúcej sa bezpečnosti

Ďalšie pojmy (pozri dodatok C1)

j)Prevádzka v dlhých tuneloch (pozri bod 4.3.5)

Ďalšie informácie“;

54.Dodatok J sa mení takto:

a)Prvá tabuľka sa mení takto:

i)za riadok „Povoľovanie jázd vlaku“ sa vkladá tento riadok:

Vlak kombinovanej dopravy

Vlak kombinovanej dopravy je nákladný vlak zložený úplne alebo čiastočne z nákladných vozňov naložených intermodálnou nákladovou jednotkou (intermodálnymi nákladovými jednotkami) (napr. výmenné nadstavby, návesy, kontajnery, posuvné jednotky).

“;

ii)Riadok „Núdzové volanie“ sa nahrádza takto: „

Núdzové volanie

Volanie uskutočnené v niektorých nebezpečných situáciách na účely výstrahy pre všetky vlaky/posunovacie zostavy vo vymedzenej oblasti.

“;

iii)Za riadok „Núdzové volanie“ sa vkladá nový riadok:

Koniec dovolenej jazdy

Miesto, po ktoré má vlak alebo posunovacia zostava povolenie pokračovať.

“;

iv)Riadok „Úloha rozhodujúca z hľadiska bezpečnosti“ sa nahrádza takto:

Úloha rozhodujúca z hľadiska bezpečnosti

Úloha ovplyvňujúca bezpečnosť železničnej dopravy vykonávaná personálom, ktorý pripravuje, prevádzkuje, kontroluje pohyb vlakov alebo sa inak na ňom podieľa.

v)Za riadok „Plánované zastavenie“ sa dopĺňa nový riadok „Posunovacia zostava“: „

Posunovacia zostava

Hnacia jednotka spriahnutá alebo nespriahnutá so súpravou vozidiel a určená na pohyb v podmienkach posunovania bez dostupných údajov o vlaku.

“;

vi)Riadok „Osoba riadiaca dopravu“ sa nahrádza takto:

Osoba riadiaca dopravu/signalista

Personál, ktorý je poverený stanovením trasy vlakov/posunovacích zostáv a vydávaním pokynov pre rušňovodičov.

“;

vii)Riadok „Vlak“ sa nahrádza takto:

Vlak

Vlak sa vymedzuje ako hnacia (hnacie) jednotka (jednotky) so spriahnutými vozidlami alebo bez nich, s dostupnými údajmi o vlaku, prevádzkovaná medzi dvoma alebo viacerými vymedzenými bodmi podľa pridelenej vlakovej trasy a identifikovaná pomocou jedinečného čísla vlaku.

“;

viii)Za riadok „Vlak“ sa vkladá tento riadok:

Zostava vlaku

Zostava vlaku je sled vozidiel vo vlaku. Ide o zostavu vozidiel v rámci vlaku, ako aj ich špecifické charakteristiky vozidla.

“;

ix)Riadok „Príprava vlaku“ sa nahrádza takto:

Príprava vlaku

Postup na zabezpečenie toho, aby bol vlak v prevádzkyschopnom stave, aby vybavenie vlaku bolo správne dislokované a aby zostava vlaku zodpovedala určenej trase (trasám). Zahŕňa to spriahanie alebo odpriahanie vozidiel, spájanie alebo odpájanie potrubí, spojov, káblov a označenie koncovej návesti vlaku.

Príprava vlaku zahŕňa aj nastavenie usporiadania bŕzd a technické prehliadky, skúšky a kontroly pred odchodom.

Poznámka: Pohyb, ktorým sa vozidlo dostane do zostavy vlaku alebo z nej, sa nazýva posun.

“;

b)Druhá tabuľka sa mení takto:

i)Za riadok „COTIF“ sa vkladá tento riadok:

CT

Kombinovaná doprava

“;

ii)Za riadok „ENE“ sa vkladá tento riadok:

EOA

Koniec dovolenej jazdy

iii)Za riadok „GSM-R“ sa vkladá tento riadok:

ILU

intermodálna nákladová jednotka

“;

iv)Za riadok „RU“ sa vkladá tento riadok:

SIL

úroveň integrity bezpečnosti

“.

(1)    ERA/TD/CCT verejne dostupný na webovom sídle ERA.
(2)    EN 16494/2015 – Železnice. Požiadavky na návestné tabule ERTMS.
Top