EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:083:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 083, 22. marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 83

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
22. marca 2023


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/657 z 15. marca 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi DEurópskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/658 z 23. januára 2023 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe seychelských rybárskych plavidiel do vôd Mayotte

7

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe Seychelských rybárskych plavidiel do vôd Mayotte

9

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/659 z 2. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 452/2014, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy v súvislosti s letovou prevádzkou prevádzkovateľov z tretích krajín

38

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/660 z 2. decembra 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 473/2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

47

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/661 z 2. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, pokiaľ ide o spoločné kritériá na posúdenie zavedenia alebo zrušenia zákazu vykonávania leteckej dopravy na úrovni Únie

54

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/662 z 20. januára 2023, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/63, pokiaľ ide o metodiku výpočtu záväzkov vyplývajúcich z derivátov

58

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/663 z 20. marca 2023, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore WTO pre vládne obstarávanie k pristúpeniu Severomacedónskej republiky k revidovanej Dohode WTO o vládnom obstarávaní ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/664 z 21. marca 2023, ktorým sa Talianskej republike povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a ruší vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/647

68

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/665 zo 14. marca 2023, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2023) 1818]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top