EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:071:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 071, 9. marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 71

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
9. marca 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/511 z 24. novembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií podnikov kolektívneho investovania podľa prístupu založeného na mandáte ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/512 z 2. marca 2023, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO)]

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/513 z 8. marca 2023, ktorým sa menia prílohy XV a XIX k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov z kopytníkov, hydiny a pernatej zveri, ako aj vajec a vaječných výrobkov do Únie ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/514 z 8. marca 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/405, pokiaľ ide o vysoko rafinované produkty, zoznam tretích krajín so schváleným plánom kontrol a zaradenie Moldavska do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok vajec určených na umiestnenie na trh ako vajcia triedy A do Únie ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/515 z 8. marca 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky abamektín a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/516 z 8. marca 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/2236, pokiaľ ide o vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok vodných živočíchov určených do určitých zariadení pre akvakultúru, na vypustenie do voľnej prírody alebo na iné účely okrem priamej ľudskej spotreby do Únie ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/123 z 25. januára 2022 o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok ( Ú. v. EÚ L 20, 31.1.2022 )

37

 

*

Korigendum k smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ( Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006 )

42

 

*

Korigendum k smernici Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku ( Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017 )

43

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2023/419 z 24. februára 2023, ktorým sa vykonáva článok 8a nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine ( Ú. v. EÚ L 61, 27.2.2023 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top