EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:277:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 277, 27. októbra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 277

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
27. októbra 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách) ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2066 z 21. februára 2022 o uzavretí v mene Európskej únie Vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Gabonskou republikou a Európskym spoločenstvom (2021 – 2026)

103

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2067 z 25. októbra 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

106

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2068 z 26. októbra 2022, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii

149

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2069 z 30. septembra 2022, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Holandsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom C(2022) 6859]

195

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2070 z 26. októbra 2022 o nepozastavení konečných antidumpingových ciel na dovoz zmesi močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1688

208

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/2071 z 20. októbra 2022 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Chorvátsku (ECB/2022/36)

215

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 029/22/COL z 9. februára 2022, ktorým sa menia hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením nového Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 [2022/2072]

218

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave ( Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015 )

314

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/887 z 28. marca 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/625, pokiaľ ide o číselné znaky kombinovanej nomenklatúry a harmonizovaného systému a dovozné podmienky určitých zmiešaných výrobkov, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2122, pokiaľ ide o určitý tovar a vtáky ako spoločenské zvieratá oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/630, pokiaľ ide o požiadavky na zmiešané výrobky oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach ( Ú. v. EÚ L 154, 7.6.2022 )

315

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top