EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 188, 15. júla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 188

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
15. júla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1214 z 9. marca 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2139, pokiaľ ide o hospodárske činnosti v určitých odvetviach energetiky, a delegované nariadenie (EÚ) 2021/2178, pokiaľ ide o osobitné zverejňovanie informácií o týchto hospodárskych činnostiach ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1215 zo 7. júla 2022, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov halibuta tmavého v nórskych vodách zón 1 a 2

46

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1216 z 8. júla 2022, ktorým sa v súvislosti s rokom 2022 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) č. 615/2014 a (EÚ) 2015/1368, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/725

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1217 zo 14. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 185/2013, pokiaľ ide o odpočty z rybolovných kvót pridelených Španielsku na roky 2021, 2022 a 2023

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1218 zo 14. júla 2022, ktorým sa menia niektoré prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, pokiaľ ide o schválenie štatútu bez výskytu choroby v určitých členských štátoch alebo ich pásmach v súvislosti s určitými chorobami zo zoznamu, a schválenie programov na eradikáciu určitých chorôb zo zoznamu ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1219 zo 14. júla 2022, ktorým sa mení príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235, pokiaľ ide o vzory certifikátov na vstup zásielok určitých zmiešaných výrobkov do Únie a ich tranzit cez Úniu ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1220 zo 14. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o formát, v ktorom pobočky spoločností z tretích krajín a príslušné orgány musia oznamovať informácie uvedené v článku 41 ods. 3 a 4 uvedenej smernice ( 1 )

98

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1221 zo 14. júla 2022, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových kolies s pôvodom v Maroku

114

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1222 z 12. júla 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zhromaždení Lisabonskej Osobitnej únie

142

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1223 z 12. júla 2022 o pridelení finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola v rámci projektov realizovaných z 10. a 11. Európskeho rozvojového fondu zrušená, na účely financovania opatrení na riešenie krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti a hospodárskeho otrasu v afrických, karibských a tichomorských krajinách (AKT) po ruskej útočnej vojne voči Ukrajine

147

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2022/1224 z 13. júla 2022 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

150

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/913 z 30. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie ( Ú. v. EÚ L 158, 13.6.2022 )

152

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top