EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:450:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 450, 16. decembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 450

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
16. decembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2235 z 15. decembra 2021, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2021 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1420

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2236 z 15. decembra 2021 o osobitných pravidlách pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1529, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2237 z 15. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na prevádzku za každého počasia a na výcvik a preskúšavanie letovej posádky

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2238 z 15. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773, pokiaľ ide o postupné ukončovanie špecifických prípadov v súvislosti s koncovou návesťou ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2239 z 15. decembra 2021, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých priemyselných oceľových stožiarov pre veterné turbíny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

59

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2240 z 15. decembra 2021, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Spojeného kráľovstva v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

137

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2241 z 13. decembra 2021 o zložení a mandáte Výboru pre európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC)

143

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2242 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/908/EÚ, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

148

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2243 z 15. decembra 2021, ktorým sa stanovujú vnútorné pravidlá týkajúce sa poskytovania informácií dotknutým osobám a obmedzenia niektorých ich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely bezpečnosti informačných a komunikačných systémov Komisie

149

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou ( Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020 )

156

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1225 z 29. októbra 2019, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a štandardizované vzory sprístupňovania informácií a údajov o sekuritizácii zo strany originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE) ( Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020 )

158

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku ( Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021 )

159

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top