EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:133:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 133, 20. apríla 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 133

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
20. apríla 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/642 z 30. októbra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/643 z 3. februára 2021, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/644 z 15. apríla 2021, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fluxapyroxadu, hymexazolu, metamitrónu, penflufénu a spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/645 z 15. apríla 2021, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva do Európskej únie ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/646 z 19. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 vzhľadom na jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na ich systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (ELKS) ( 1 )

31

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/647 z 15. januára 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie určitých zlúčenín olova a šesťmocného chrómu v elektrických a elektronických iniciátoroch výbušnín na civilné (profesionálne) použitie ( 1 )

54

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/648 z 16. apríla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/299 o podpore Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia na účely podpory vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

57

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/649 zo 16. apríla 2021 o podpore Únie poskytovanej činnostiam sekretariátu ATT na účely podpory vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

59

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2021/486 z 15. marca 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v písomnom postupe účastníkov Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá obsiahnutého v prílohe III k Dohode o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o spoločné stanovisko o dočasnom odložení splácania istiny ( Ú. v. EÚ L 100, 23.3.2021 )

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top