EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:104:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 104, 25. marca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 104

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
25. marca 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/515 z 22. marca 2021 o podpise, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Austrálskym zväzom na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva Európskej únie

27

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/516 z 22. marca 2021 o podpise v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 o úprave koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

29

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/517 z 11. februára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2361, pokiaľ ide o podmienky platieb príspevkov na administratívne výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/518 z 18. marca 2021, ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 „Vasi vadkörte pálinka“

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/519 z 24. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375, pokiaľ ide o testovanie na trichinely pri nepárnokopytníkoch a výnimku pre Spojené kráľovstvo z testovania na trichinely pri domácich ošípaných ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/520 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/521 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú osobitné úpravy mechanizmu, podľa ktorého sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia

52

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1812 z 1. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá online výmeny údajov a oznamovania typových schválení EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 ( Ú. v. EÚ L 404, 2.12.2020 )

55

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 ( Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014 )

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top