EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:300:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 300, 14. septembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 300

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
14. septembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1272 zo 4. júna 2020, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/979, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1273 zo 4. júna 2020, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1274 z 1. júla 2020, ktorým sa stanovuje paušálne zníženie cla na dovoz ciroku z tretích krajín do Španielska

24

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1275 zo 6. júla 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1276 z 11. septembra 2020 o neobnovení schválenia účinnej látky bromoxynil v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1277 z 9. septembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/680/EÚ, ktorým sa Dánskemu kráľovstvu a Švédskemu kráľovstvu povoľuje predĺžiť uplatňovanie osobitného opatrenia odchyľujúceho sa od článkov 168, 169, 170 a 171 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1278 z 2. septembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/190/EÚ, pokiaľ ide o ročné rozdelenie zdrojov podľa členských štátov z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov [oznámené pod číslom C(2020) 5891]

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( Ú. v. EÚ L 280, 31.10.2019 )

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top