EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 308, 29. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 308

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. novembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1974 zo 17. mája 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 stanovením dodatočných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov výkonnosti

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1975 z 31. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii

4

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1976 z 25. novembra 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie fenylkapsaicínu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1977 z 26. novembra 2019 o povolení fenylmetántiolu, benzyl(metyl)sulfidu, 2-(1-metylbutyl)tiofénu, tridec-2-enálu, 12-metyltridekanalu, 2,5-dimetylfenolu, hexa-2(trans),4(trans)-dienálu a 2-etyl-4-hydroxy-5-metylfurán-3(2H)-ónu ako kŕmnych doplnkových látok pre mačky a psy ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1978 z 26. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o poplatky splatné Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

58

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1979 z 26. novembra 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie zmesi 2’-fukozyllaktózy/difukozyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1980 z 26. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

69

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1981 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/626, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a ich regiónov, z ktorých je povolený vstup slimákov, želatíny, kolagénu a hmyzu určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie ( 1 )

72

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1982 z 28. novembra 2019, ktorým sa zavádza registrácia určitého dovozu liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny a liatiny s guľôčkovým grafitom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike v nadväznosti na opätovné začatie prešetrovania na účely vykonania rozsudku z 20. septembra 2019 vo veci T-650/17, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1146, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny a liatiny s guľôčkovým grafitom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, vyrábané spoločnosťou Jinan Meide Castings Co., Ltd.

77

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1983 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o prerozdelenie pomoci Únie

82

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1984 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882

84

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1985 z 28. novembra 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín ( 1 )

86

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1986 z 25. novembra 2019, ktorým sa vymenúvajú piati členovia a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Poľskou republikou

94

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1987 z 25. novembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade členov Medzinárodnej rady pre olivy, pokiaľ ide o obchodné normy vzťahujúce sa na olivové oleje a oleje z olivových výliskov

95

 

*

Rozhodnutie Politického a Bezpečnostného Výboru (SZBP) 2019/1988 z 26. novembra 2019 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Rozhodnutie Európskej Rady (EÚ) 2019/1989 z 28. novembra 2019, ktorým sa vymenúva Európska komisia

100

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1990 z 28. novembra 2019, ktorým sa na riaditeľa Úradu Európskej komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov delegujú určité právomoci povoľujúceho úradníka, pokiaľ ide o vyplácanie odmien a vyplácanie úhrady výdavkov na služobné cesty a povolených cestovných výdavkov

103

 

*

Rozhodnutie Politického a Bezpečnostného Výboru (SZBP) 2019/1991 z 28. novembra 2019 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1992 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s nodulárnou dermatitídou v určitých členských štátoch predĺžením obdobia jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2019) 8571] ( 1 )

107

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1993 z 28. novembra 2019 o uznaní schémy „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ na preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

110

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1994 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019)]  ( 1 )

112

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému rozhodnutiu Dozorného úradu EZVO č. 42/19/COL zo 17. júna 2019, ktorým sa z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ vyníma prevádzkovanie služieb verejnej autobusovej dopravy v Nórsku [2019/…] ( Ú. v. EÚ L 259, 10.10.2019 )

134

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1935 z 13. mája 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné prostriedky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia ( Ú. v. EÚ L 301, 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top