EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 289, 8. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 289

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
8. novembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1864 z 24. októbra 2019 o podpise, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene švajčiarskych koncesií WTO pre ochutené mäso

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1865 zo 6. júna 2019, ktorým sa opravuje rumunské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( 1 )

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1866 z 3. júla 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 s predĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku ( 1 )

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1867 z 28. augusta 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o stanovenie paušálneho financovania

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1868 z 28. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s kvótami formou aukcie s pravidlami EU ETS na obdobie rokov 2021 až 2030 a s klasifikáciou kvót ako finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1869 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá určitých nežiaducich látok v krmivách ( 1 )

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1870 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej a kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách ( 1 )

37

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1871 zo 7. novembra 2019 o referenčných hodnotách na prijatie opatrení v prípade prítomnosti nepovolených farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a o zrušení rozhodnutia 2005/34/ES ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1872 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Japonska v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1873 zo 7. novembra 2019 o postupoch koordinovaného vykonávania zintenzívnených úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a zložených produktov príslušnými orgánmi na hraničných kontrolných staniciach ( 1 )

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1874 zo 6. novembra 2019 o primeranosti príslušných orgánov Čínskej ľudovej republiky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES [oznámené pod číslom C(2019) 7854]  ( 1 )

55

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV ( Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2019 )

59

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1706 z 10. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ L 260, 10.11.2019 )

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top