EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:250:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 250, 30. septembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 250

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
30. septembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1601 z 26. septembra 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2018/2025 a (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1602 z 23. apríla 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1603 z 18. júla 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1604 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1605 z 27. septembra 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom Bacillus subtilis kmeň IAB/BS03 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1606 z 27. septembra 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky metiokarb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

53

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1607 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, pokiaľ ide o uplatniteľné dátumy ukončenia predkladania žiadostí o licenciu

56

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1608 zo 16. septembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie vzorov pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby

58

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1609 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Helénskou republikou

80

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1610 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúvajú štyria členovia Výboru regiónov navrhnutí Maltou

81

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1611 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Spolkovou republikou Nemecko

82

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1612 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Dánskym kráľovstvom

83

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/1613 z 25. septembra 2019 o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1614 z 26. septembra 2019, ktorým sa členským štátom udeľuje oprávnenie poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o zemiaky pochádzajúce z regiónov Akkar a Bekaa v Libanone s výnimkou zemiakov určených na výsadbu [oznámené pod číslom C(2019) 6819]

85

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1615 z 26. septembra 2019, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu nového tobomavírusu napádajúceho rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) a jeho rozšíreniu v Únii [oznámené pod číslom C(2019) 6826]

91

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1616 z 27. septembra 2019 o harmonizovaných normách pre tlakové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ

95

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1617 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 7044]  ( 1 )

100

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top