EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 11. júla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
11. júla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1176 z 10. júla 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, mandipropamidu a profoxydimu v alebo na určitých výrobkoch ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1177 z 10. júla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o dovoz želatíny, chuťových prísad a kafilerických tukov ( 1 )

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1178 z 8. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre spoluprácu zriadenom Dohodou o spolupráci a colnej únii medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sanmarínskou republikou na druhej strane, pokiaľ ide o uplatniteľné ustanovenia týkajúce sa ekologickej výroby a označovania ekologických produktov a opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov

30

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1179 z 8. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02 04 77 03 — Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany) ( 1 )

39

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1180 z 8. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový riadok 12 02 01 — Realizácia a rozvoj jednotného trhu s finančnými službami) ( 1 )

42

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 z 8. júla 2019 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

44

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1182 z 3. júla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Právo EÚ, práva menšín a demokratizácia španielskych inštitúcií“ [oznámené pod číslom C(2019) 4972]

46

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1183 z 3. júla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“ [oznámené pod číslom C(2019) 4973]

48

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1184 z 3. júla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží!“ [oznámené pod číslom C(2019) 4975]

50

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1185 z 10. júla 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 5340]  ( 1 )

52

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Výboru pre DHP č. 1/2019 zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej z 11. apríla 2019 týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [2019/1186]

83

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany ( Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013 )

85

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top