Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 138, 24. mája 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
24. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/835 z 8. apríla 2019 o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/836 z 13. mája 2019 o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

3

 

 

Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

5

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/837 zo 14. mája 2019 o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

9

 

 

Dojednanie medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

11

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

30

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/838 z 20. februára 2019 o technických špecifikáciách systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 415/2007

31

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/839 zo 7. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku ( 1 )

70

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/840 z 12. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu

74

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/841 zo 14. marca 2019, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

76

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/842 z 22. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

79

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu šiestu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

81

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/844 zo 14. mája 2019 o výkone právomocí generálneho tajomníka Rady, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade uchádzačmi na funkciu hlavného európskeho prokurátora

82

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/845 zo 17. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia zriadenej Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

84

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2019/846 z 21. mája 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia Dvora audítorov

89

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/847 z 15. mája 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ [oznámené pod číslom C(2019) 3800]

90

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top