EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:109:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 109, 24. apríla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 109

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
24. apríla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/634 z 9. apríla 2019 o podpise Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine v mene Únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/635 zo 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Lechazo de Castilla y León“ (CHZO)]

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/636 z 23. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/637 z 23. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje cholekalciferol ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 14 ( 1 )

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/638 z 15. apríla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na štrnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán pokiaľ ide o niektoré zmeny príloh II, VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

19

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/639 z 15. apríla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na deviatom zasadnutí Konferencie zmluvných strán, pokiaľ ide o návrhy na zmeny príloh A a B k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/640 z 15. apríla 2019 o pridelení finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola v rámci projektov realizovaných z 10. Európskeho rozvojového fondu zrušená, na účely doplnenia mierového nástroja pre Afriku

24

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/641 zo 17. apríla 2019 o podmienkach autorizácie skupiny biocídnych výrobkov obsahujúcich 1R-trans-fenotrín, ktoré Írsko postúpilo v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2019) 2837]  ( 1 )

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1506 z 10. októbra 2018 o výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektoroch vajec a hydinového mäsa v Taliansku ( Ú. v. EÚ L 255, 11.10.2018 )

28

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/50 z 11. januára 2019, ktorým sa menia prílohy II, III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, klomazónu, cyklaniliprolu, fenazachínu, fenpikoxamidu, fluoxastrobínu, lambda-cyhalotrinu, mepikvátu, cibuľového oleja, tiaklopridu a valifenalátu v určitých produktoch alebo na nich ( Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2019 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top