EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:082:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 82, 25. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 82

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
25. marca 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/477 z 12. marca 2019 o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/479 z 22. marca 2019, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2018 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1969

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/480 z 22. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov Európskej agentúre pre lieky vzhľadom na mieru inflácie s účinnosťou od 1. apríla 2019 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/481 z 22. marca 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flutianil a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/482 z 22. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368, ktorým sa stanovuje zoznam kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 ( 1 )

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/483 z 19. marca 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [nariadenie o kapitálových požiadavkách (EÚ) č. 575/2013 (CRR) a smernica o kapitálových požiadavkách 2013/36/EÚ (CRD IV)] ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/484 z 21. marca 2019 ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných v prípade diviačej zveri v určitých oblastiach Bulharska [oznámené pod číslom C(2019) 2133]  ( 1 )

38

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/1927 z 5. decembra 2018, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov Európskou komisiou v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti s poskytovaním informácií dotknutým osobám a obmedzením určitých práv ( Ú. v. EÚ L 313, 10.12.2018 )

40

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES ( Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top