EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:073:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 73, 15. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 73

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
15. marca 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/407 zo 4. marca 2019 o uzavretí Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu v mene Európskej únie

1

 

 

Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/408 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/409 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/410 z 29. novembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy v oblasti platobných služieb, pokiaľ ide o podrobnosti a štruktúru údajov, ktoré majú oznamovať príslušné orgány Európskemu orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 ( 1 )

20

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/411 z 29. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra v oblasti platobných služieb a prístupu k údajom, ktoré obsahuje ( 1 )

84

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/412 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 12 a 23 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 11 ( 1 )

93

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/413 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o tretie krajiny uznané za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

98

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce ( 1 )

105

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/415 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

110

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/416 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

117

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/417 z 8. novembra 2018, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jeho systému oznamovania [oznámené pod číslom C(2018) 7334]

121

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/418 z 13. marca 2019, ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217 (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 [oznámené pod číslom C(2019) 1851]  ( 1 )

188

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/401 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie ( Ú. v. EÚ L 72, 14.3.2019 )

193

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top