Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:210:FULL

Úradný vestník Európskej únie, L 210, 21. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
21. augusta 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1152 z 26. júna 2018 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1153 z 26. júna 2018 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti civilného letectva

2

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

21.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1152

z 26. júna 2018

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím z 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou na úrovni Únie.

(2)

Komisia v mene Únie dojednala dohodu s vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (ďalej len „dohoda“). Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním dohody 8. decembra 2017.

(3)

Cieľom dohody je zosúladiť dvojstranné dohody o leteckých službách medzi 27 členskými štátmi a Čínskou ľudovou republikou s právom Únie.

(4)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (ďalej len „dohoda“) s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 26. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/2


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1153

z 26. júna 2018

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti civilného letectva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím zo 7. marca 2016 poverila Komisiu, aby začala rokovania s vládou Čínskej ľudovej republiky o dohode o bezpečnosti civilného letectva. Komisia dojednala v mene Únie Dohodu medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti civilného letectva (ďalej len „dohoda“), aby posilnila dvojstrannú spoluprácu v oblasti bezpečnosti civilného letectva a uľahčila obchod a investície do výrobkov leteckej techniky medzi Úniou a Čínskou ľudovou republikou.

(2)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti civilného letectva (ďalej len „dohoda“) s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 26. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


Top