Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:205:FULL

Úradný vestník Európskej únie, L 205, 14. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
14. augusta 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1128 z 9. augusta 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1129 z 13. augusta 2018, ktorým sa schvaľuje acetamiprid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1130 z 13. augusta 2018, ktorým sa schvaľuje cypermetrín ako existujúca účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1131 z 13. augusta 2018, ktorým sa schvaľuje penflufén ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1132 z 13. augusta 2018, ktorým sa povoľuje zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie novej potraviny syntetický zeaxantín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1133 z 13. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1134 z 5. júla 2018 o uplatniteľnosti článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ na zákazky zadávané na určité činnosti súvisiace s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie a zemného plynu v Českej republike [oznámené pod číslom C(2018) 4194]  ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1135 z 10. augusta 2018, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2018) 5009]  ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1136 z 10. augusta 2018 o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysokopatogénnych vírusov aviárnej influenzy na hydinu [oznámené pod číslom C(2018) 5243]  ( 1 )

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1137 z 10. augusta 2018 o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál na prepravu tovaru s pôvodom v určitých tretích krajinách [oznámené pod číslom C(2018) 5245]

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1128

z 9. augusta 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1354/2011 (2) sa stanovuje otvorenie ročných dovozných colných kvót Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso, a to aj pre výrobky s pôvodom na Islande.

(2)

V článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1354/2011 sa stanovuje, že colné kvóty otvorené daným nariadením sa majú spravovať v súlade s článkami 49 až 54 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (3).

(3)

Európska únia a Island 23. marca 2017 podpísali dohodu vo forme výmeny listov (ďalej len „dohoda“) o dodatočných obchodných preferenciách v prípade poľnohospodárskych výrobkov. Podpísanie dohody v mene Únie bolo schválené rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/2087 (4) a jej uzavretie rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1913 (5).

(4)

Únia v súlade s prílohou V k dohode zmenila vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011 vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/562 (6). Zmenou sa zvýšili množstvá existujúcich bezcolných kvót pre Island na ovčie a kozie mäso, ktoré patria pod colné položky 0204 a 0210, a otvorila sa ročná bezcolná kvóta Únie na spracované ovčie mäso, ktoré patrí do podpoložky 1602 90.

(5)

Kvóty na množstvá ovčieho a kozieho mäsa spravované podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1354/2011 sú vyjadrené v ekvivalente hmotnosti jatočného tela, pričom v dohode sa stanovujú množstvá, ktoré sa majú vyjadriť v tonách výrobkov. Preto je vhodné zabezpečiť správu colných kvót Únie, ktoré sú stanovené v dohode v osobitnom nariadení, ktoré sa má prijať, s cieľom zabezpečiť bezproblémovú správu kvót v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (7). Uvedené colné kvóty by sa preto mali zároveň vypustiť z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1354/2011 na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011 preto treba zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Nové nariadenie, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na ovčie a kozie mäso a spracované ovčie mäso pochádzajúce z Islandu, prijaté podľa nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa bude uplatňovať od 1. septembra 2018. Príslušné zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1354/2011 by sa mali uplatňovať od rovnakého dátumu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011 sa mení takto:

1.

V článku 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

2.

Príloha sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Günther OETTINGER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1354/2011 z 20. decembra 2011, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso (Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 36).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2087 zo 14. novembra 2016 o podpise dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 324, 30.11.2016, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1913 z 9. októbra 2017 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (Ú. v. EÚ L 274, 24.10.2017, s. 57).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/562 z 9. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso (Ú. v. EÚ L 94, 12.4.2018, s. 4).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

COLNÉ KVÓTY ÚNIE NA OVČIE A KOZIE MÄSO [v tonách (t) ekvivalentu hmotnosti jatočného tela]

Číselné znaky KN

Valorické clo

%

Osobitné clo

EUR/100 kg

Poradové číslo na základe systému „kto prv príde, ten prv berie“

Pôvod

Ročný objem v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

živé zvieratá

(koeficient = 0,47)

vykostené jahňacie mäso (1)

(koeficient = 1,67)

vykostené baranie/ ovčie mäso (2)

(koeficient = 1,81)

mäso s kosťami a jatočné telá

(koeficient = 1,00)

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrália

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Nórsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Iné (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10

nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  A mäso z kozliat.

(2)  A iné kozie mäso ako z kozliat.

(3)  Colná kvóta pre Čile sa zvyšuje o 200 t ročne.

(4)  „Iné“ odkazuje na všetkých členov WTO okrem Argentíny, Austrálie, Nového Zélandu, Uruguaja, Čile, Grónska a Islandu.

(5)  „Erga omnes“ sa vzťahuje na všetky pôvody vrátane krajín uvedených v tejto tabuľke.


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1129

z 13. augusta 2018,

ktorým sa schvaľuje acetamiprid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú vyhodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na používanie v biocídnych výrobkoch. Uvedený zoznam obsahuje aj acetamiprid.

(2)

Acetamiprid bol vyhodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 18 (insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom), opísaných v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Belgicko bolo určené ako spravodajský členský štát a jeho hodnotiaci príslušný orgán predložil hodnotiacu správu spolu so svojimi odporúčaniami 27. júla 2015.

(4)

Výbor pre biocídne výrobky v súlade s článkom 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 sformuloval 14. decembra 2017 stanovisko Európskej chemickej agentúry, v ktorom zohľadnil závery hodnotiaceho príslušného orgánu (3).

(5)

Na základe uvedeného stanoviska možno predpokladať, že biocídne výrobky typu 18 s obsahom acetamipridu spĺňajú kritériá podľa článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky týkajúce sa ich použitia.

(6)

Preto je vhodné schváliť acetamiprid na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18, ak sú splnené určité špecifikácie a podmienky.

(7)

Zo stanoviska Európskej chemickej agentúry vyplýva, že acetamiprid spĺňa kritériá veľmi perzistentnej (vP) a toxickej (T) látky v súlade s prílohou XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Acetamiprid preto spĺňa podmienky stanovené v článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a mal by sa považovať za látku, ktorá sa má nahradiť.

(8)

Podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 by sa účinná látka, ktorá sa považuje za látku, ktorá sa má nahradiť, nemala schváliť na obdobie dlhšie ako sedem rokov.

(9)

Keďže acetamiprid spĺňa kritériá veľmi perzistentnej látky (vP) v súlade s prílohou XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ošetrené výrobky, ktoré boli ošetrené acetamipridom alebo ktoré obsahujú acetamiprid, by sa mali pri uvádzaní na trh vhodne označiť.

(10)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Acetamiprid sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18, ak sú splnené špecifikácie a podmienky stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky k žiadosti o schválenie účinnej látky acetamiprid, typ výrobku: 18, ECHA/BPC/185/2017, prijaté 14. decembra 2017.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Acetamiprid

Názov IUPAC:

(E)-N1-[(6-chlór-3-pyridyl)metyl]-N2-kyano-N1-metylacetamid

Číslo EC: žiadne

Číslo CAS: 135410-20-7

99,0 % hm. %

1. február 2020

31. január 2027

18

Acetamiprid sa v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 považuje za látku, ktorá sa má nahradiť.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

Vzhľadom na riziká zistené v prípade hodnotených použití sa v rámci hodnotenia výrobku musí venovať osobitná pozornosť:

a)

profesionálnym používateľom;

b)

dojčatám a batoľatám po sekundárnej expozícii, keď výrobok rozprašujú odborníci;

c)

povrchovým vodám, sedimentu, pôde, podzemnej vode v prípade výrobkov, ktoré sa aplikujú postrekom alebo nanášaním kefou v stajni;

d)

povrchovým vodám, sedimentu, pôde, podzemnej vode v prípade výrobkov, ktoré sa aplikujú postrekom vo vonkajších priestoroch.

3.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, sa musí overiť potreba stanoviť nové maximálne hladiny rezíduí (MRL), resp. zmeniť existujúce MRL v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2) alebo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.

Ošetrené výrobky možno uvádzať na trh v prípade splnenia tejto podmienky:

Osoba zodpovedná za uvedenie na trh ošetreného výrobku, ktorý bol ošetrený acetamipridom alebo ktorý obsahuje acetamiprid, musí zabezpečiť, aby sa na etikete dotknutého ošetreného výrobku uvádzali informácie uvedené v článku 58 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty hodnotenej účinnej látky. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická ekvivalencia s vyhodnotenou účinnou látkou.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1130

z 13. augusta 2018,

ktorým sa schvaľuje cypermetrín ako existujúca účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú vyhodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na používanie v biocídnych výrobkoch. Tento zoznam obsahuje aj cypermetrín.

(2)

Cypermetrín bol vyhodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 18 (insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom) opísaných v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Belgicko bolo určené ako spravodajský členský štát a jeho hodnotiaci príslušný orgán 15. apríla 2015 predložil hodnotiacu správu spolu s jej odporúčaniami.

(4)

Výbor pre biocídne výrobky v súlade s článkom 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 sformuloval 5. mája 2017 stanovisko Európskej chemickej agentúry, v ktorom zohľadnil závery hodnotiaceho príslušného orgánu (3).

(5)

Na základe uvedeného stanoviska možno predpokladať, že biocídne výrobky typu 18 s obsahom cypermetrínu spĺňajú kritériá podľa článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky týkajúce sa ich použitia.

(6)

Preto je vhodné schváliť cypermetrín na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18, ak spĺňajú určité špecifikácie a podmienky.

(7)

Okrem toho bola v skríningovej štúdii, ktorú pri vypracúvaní posúdenia vplyvu vykonala Komisia v súvislosti s rôznymi možnosťami stanovenia kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov, zistená potreba ďalej skúmať potenciál cypermetrínu pôsobiť ako endokrinný disruptor (4). Posúdenie možných vlastností cypermetrínu súvisiacich s jeho schopnosťou pôsobiť ako endokrinný disruptor sa vykoná aj v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5) a jeho závery sa očakávajú do konca roka 2018. V závislosti od výsledku uvedeného posúdenia Komisia zváži potrebu preskúmať schválenie cypermetrínu ako účinnej látky na používanie v biocídnych výrobkoch v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(8)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cypermetrín sa schvaľuje ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18, ak spĺňajú špecifikácie a podmienky stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky k žiadosti o schválenie účinnej látky cypermetrín, typ výrobku: PT 18, ECHA/BPC/153/2017, prijaté 5. mája 2017.

(4)  COM (2016) 350 final.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ produktu

Osobitné podmienky

Cypermetrín

Názov IUPAC:

Cypermetrín cis:trans 40:60; (RS)-α-kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

Číslo EC: 257-842-9

Číslo CAS: 52315-07-8

≥ 92 % hm. %

Pomer izomérov: cis:trans 40:60

1. jún 2020

31. máj 2030

18

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika účinnej látky na úrovni Únie.

2.

Vzhľadom na riziká zistené v prípade hodnotených použití sa pri hodnotení výrobkov musí venovať osobitná pozornosť:

a)

profesionálnym používateľom;

b)

sekundárnej expozícii dojčiat a batoliat;

c)

povrchovej vode, pokiaľ ide o:

i)

povrchovú aplikáciu v interiéri a

ii)

aplikáciu na vonkajšie a obvodové steny v mestských oblastiach;

d)

pôde, pokiaľ ide o:

i)

povrchovú aplikáciu v interiéri;

ii)

aplikáciu na vonkajšie steny v mestských a vidieckych oblastiach a

iii)

aplikáciu na obvodové steny vo vidieckych oblastiach;

e)

sedimentom, pokiaľ ide o:

i)

povrchovú aplikáciu, chemickú bariéru, ako aj ošetrenie štrbín a trhlín v interiéri a

ii)

aplikáciu na vonkajšie a obvodové steny v mestských oblastiach;

f)

podzemným vodám, pokiaľ ide o aplikáciu na vonkajšie a obvodové steny v mestských oblastiach.

3.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, sa musí overiť potreba stanoviť nové maximálne hladiny rezíduí (MRL), resp. zmeniť existujúce MRL v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2) alebo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3), a prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľných MRL.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty hodnotenej účinnej látky. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická ekvivalencia s vyhodnotenou účinnou látkou.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1131

z 13. augusta 2018,

ktorým sa schvaľuje penflufén ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Hodnotiacemu príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva bola 7. júla 2015 doručená žiadosť o schválenie účinnej látky penflufén na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (prostriedky na konzerváciu dreva) opísaných v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(2)

Hodnotiaci príslušný orgán Spojeného kráľovstva predložil 28. februára 2017 hodnotiacu správu spolu so svojimi odporúčaniami v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Výbor pre biocídne výrobky sformuloval 14. decembra 2017 stanovisko Európskej chemickej agentúry, v ktorom zohľadnil závery hodnotiaceho príslušného orgánu (2).

(4)

Na základe uvedeného stanoviska možno predpokladať, že biocídne výrobky typu 8 s obsahom penflufénu spĺňajú kritériá podľa článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ak sú splnené určité špecifikácie a podmienky týkajúce sa ich použitia.

(5)

Preto je vhodné schváliť penflufén na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, ak sú splnené určité špecifikácie a podmienky.

(6)

Keďže v stanovisku Európskej chemickej agentúry sa konštatuje, že penflufén spĺňa kritériá veľmi perzistentnej látky (vP) v súlade s prílohou XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), ošetrené výrobky, ktoré boli ošetrené penflufénom alebo ktoré obsahujú penflufén, by mali byť pri uvádzaní na trh náležite označené.

(7)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Penflufén sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, ak sú splnené špecifikácie a podmienky stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky k žiadosti o schválenie účinnej látky penflufén, typ výrobku: 8, ECHA/BPC/184/2017, prijaté 14. decembra 2017.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Penflufén

Názov IUPAC:

2′-[(RS)-1,3-dimetylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimetylpyrazol-4-karboxanilid

Číslo EC: neuvádza sa

Číslo CAS: 494793-67-8

980 g/kg [enantioméry v pomere 1:1 (R:S)]

1. februára 2019

31. januára 2029

8

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

Vzhľadom na riziká zistené v prípade hodnotených použití sa pri hodnotení výrobkov musí venovať osobitná pozornosť:

a)

priemyselným a profesionálnym používateľom;

b)

pôde a podzemnej vode v prípade dreva, ktoré bude často vystavené vplyvom počasia.

3.

Vzhľadom na riziká zistené v prípade pôdy sa na etiketách a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov autorizovaných výrobkov musí uviesť, že priemyselná aplikácia sa vykonáva v uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi, že čerstvo ošetrené drevo sa v záujme prevencie priamych únikov do pôdy alebo vody po ošetrení skladuje pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu alebo oboma spôsobmi a že akékoľvek úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa zachytávajú na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

Uvádzanie ošetrených výrobkov na trh podlieha splneniu tejto podmienky:

Osoba zodpovedná za uvedenie na trh ošetreného výrobku, ktorý bol ošetrený penflufénom alebo ktorý obsahuje penflufén, musí zabezpečiť, aby sa na etikete dotknutého ošetreného výrobku uvádzali informácie uvedené v článku 58 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty hodnotenej účinnej látky. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh môže mať rovnakú alebo inú čistotu, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1132

z 13. augusta 2018,

ktorým sa povoľuje zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie novej potraviny syntetický zeaxantín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v Únii možno umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia predložiť návrh vykonávacieho aktu, ktorým sa povoľuje umiestnenie novej potraviny na trh Únie a aktualizuje únijný zoznam.

(4)

Prírodný zeaxantín je súčasťou bežnej ľudskej stravy, keďže sa nachádza v mnohých druhoch ovocia a zelenej zeleniny, ako aj vo vaječnom žĺtku. V súčasnosti sa používa aj vo výživových doplnkoch, ktoré sú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ (3).

(5)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/49/EÚ (4) sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (5) povolilo umiestnenie syntetického zeaxantínu ako novej zložky potravín na trh vo výživových doplnkoch na úrovni maximálneho príjmu do 2 mg za deň. Názov syntetického zeaxantínu povoleného vykonávacím rozhodnutím 2013/49/EÚ sa na etikete potravín, ktoré ho obsahujú, označuje ako „syntetický zeaxantín“.

(6)

Spoločnosť DSM Nutritional Products Europe (ďalej len „žiadateľ“) predložila 23. februára 2018 v zmysle článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Komisii žiadosť o povolenie zmeny názvu a špecifických požiadaviek na označovanie syntetického zeaxantínu. Podľa žiadosti sa má vypustiť výraz „syntetický“ z názvu novej potraviny zahrnutej v únijnom zozname a z označenia potravín, ktoré ju obsahujú.

(7)

Žiadateľ považuje zmenu názvu a požiadaviek na označovanie zeaxantínu za nevyhnutnú na zmiernenie prípadného negatívneho hospodárskeho vplyvu, ktorý môže zapríčiniť použitie výrazu „syntetický“ na označení výživových doplnkov obsahujúcich syntetický zeaxantín pre jeho negatívnu konotáciu. Žiadateľ ďalej tvrdí, že hospodárske subjekty, ktoré umiestňujú na trh výživové doplnky obsahujúce povolené syntetické nové potraviny bez výrazu „syntetický“ na ich označení, sa s takýmto negatívnym hospodárskym vplyvom pravdepodobne nestretávajú.

(8)

Existujú mnohé syntetické látky, ktoré sú v súčasnosti povolené a zahrnuté v únijnom zozname nových potravín a ku ktorým existujú obdobné látky prírodného pôvodu, pričom sa obe formy používajú vo výživových doplnkoch. Tieto syntetické látky sa však nenazývajú syntetické v únijnom zozname ani sa tak neoznačujú. Zmena názvu a označenia syntetického zeaxantínu zabezpečí súlad s názvom a označením uvedených syntetických látok.

(9)

Nedôjde k žiadnym zmenám v navrhovaných spôsoboch a množstvách použitia zeaxantínu, ak sa používa ako zložka vo výživových doplnkoch, a bezpečnostné úvahy, na základe ktorých sa podporilo povolenie syntetického zeaxantínu vykonávacím rozhodnutím 2013/49/EÚ, ostávajú platné, preto táto zmena nepredstavuje žiadne obavy z hľadiska bezpečnosti. Vzhľadom na tieto legitímne faktory sú navrhované zmeny v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(10)

Vykonávanie nových požiadaviek na označovanie v súlade s týmto vykonávacím nariadením by mohlo priniesť zmeny pre hospodárske subjekty, ktoré v súčasnosti uvádzajú syntetický zeaxantín na trh. Preto je vhodné stanoviť prechodné obdobie.

(11)

V smernici 2002/46/ES sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výživových doplnkov. Zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie zeaxantínu by sa mala povoliť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedenej smernice.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zápis v únijnom zozname povolených nových potravín, ako sa stanovuje v článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283, ktorý sa týka látky zeaxantín, sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

2.   Zápis v únijnom zozname uvedenom v odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

3.   Povolenie stanovené v tomto článku nemá vplyv na ustanovenia smernice 2002/46/ES.

Článok 2

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Výživové doplnky, ktoré obsahujú syntetický zeaxantín a sú v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2283 v znení platnom pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu umiestňovať na trh do 3. septembra 2019 a môžu zostať na trhu až do vyčerpania zásob.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/49/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje umiestnenie syntetického zeaxantínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2013, s. 32).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).


PRÍLOHA

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa zápis týkajúci sa „zeaxantínu“ nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Zeaxantín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚zeaxantín‘.“

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘

2 mg/deň


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1133

z 13. augusta 2018,

ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie možno umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia rozhodovať o povolení a umiestnení novej potraviny na trh Únie a o aktualizácii únijného zoznamu.

(4)

Spoločnosť Desert Labs, Ltd. (ďalej len „žiadateľ“) predložila 21. októbra 2014 príslušnému orgánu Írska žiadosť o umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh Únie ako novej potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3). Žiadosť sa týka použitia sušených nadzemných častí Hoodia parviflora v potravinách vrátane nápojov, sušienok, cukríkov, ochutených snackov, polievok a vývarov, čaju, kávy a vody. Týka sa aj použitia vo výživových doplnkoch.

(5)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, v súvislosti s ktorou nebolo prijaté konečné rozhodnutie pred 1. januárom 2018, považuje za žiadosť predloženú podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(6)

Žiadosť o umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej potraviny v rámci Únie bola predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, pričom spĺňa aj požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283.

(7)

Príslušný orgán Írska vydal 24. augusta 2015 svoju prvotnú hodnotiacu správu. V uvedenej správe dospel k záveru, že sušené nadzemné časti Hoodia parviflora spĺňajú kritériá pre nové potraviny stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(8)

Komisia postúpila 28. augusta 2015 prvotnú hodnotiacu správu iným členským štátom. Niektoré členské štáty vzniesli odôvodnené námietky v rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 6 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 258/97, pokiaľ ide o nedostatočnú charakteristiku novej potraviny, obmedzené posúdenie alergénnosti, nedostatočné údaje na vylúčenie rizika pre deti staršie ako 12 rokov, nedostatočné informácie o špecifikách, stabilite, posúdení príjmu a toxikologických údajoch.

(9)

So zreteľom na námietky niektorých členských štátov Komisia konzultovala 25. januára 2016 s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a požiadala ho o vykonanie ďalšieho posúdenia sušených nadzemných častí Hoodia parviflora ako novej zložky potravín v súlade s nariadením (ES) č. 258/97.

(10)

Úrad prijal 20. septembra 2017„Vedecké stanovisko k bezpečnosti sušených nadzemných častí Hoodia parviflora ako novej potraviny podľa nariadenia (ES) č. 258/97“ (4). Uvedené stanovisko bolo síce vypracované a prijaté úradom v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97, spĺňa však požiadavky článku 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(11)

V stanovisku úrad nepotvrdil, že sušené nadzemné časti Hoodia parviflora v potravinách sú pri spôsoboch a v množstvách použitia navrhovaných žiadateľom bezpečné, pretože príjem by presahoval úroveň, ktorá sa považuje za bezpečnú (0,134 mg/kg telesnej hmotnosti). Úrad však dospel k záveru, že sušené nadzemné časti Hoodia parviflora sú bezpečné pre dospelých, ak sa pridávajú do výživových doplnkov v maximálnej dennej dávke 9,4 mg, čo zodpovedá bezpečnej úrovni príjmu pre dospelú osobu so štandardnou telesnou hmotnosťou 70 kg.

(12)

Uvedené stanovisko poskytuje dostatočné dôvody na to, aby sa dalo konštatovať, že sušené nadzemné časti Hoodia parviflora, ak sa používajú ako zložka vo výživových doplnkoch, sú pri navrhovaných spôsoboch a v navrhovaných množstvách použitia v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(13)

Žiadateľ podal 24. januára 2018 Komisii žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, v prípade dvoch štúdií predložených na podporu žiadosti, a síce správy o 14-dňovej štúdii orálnej toxicity na stanovenie dávky sušených nadzemných častí Hoodia parviflora (5) a správy o 90-dňovej štúdii orálnej toxicity (6), ktoré slúžili ako základ pre analýzu referenčného dávkovania (BMD – Bench Mark Dose) a na odvodenie bezpečného množstva príjmu pre ľudí.

(14)

Úrad 18. februára 2018 konštatoval (7), že pri vypracovaní svojho stanoviska k sušeným nadzemným častiam Hoodia parviflora ako novej potraviny použil ako základ pre analýzu referenčného dávkovania a na odvodenie bezpečného množstva príjmu pre ľudí údaje zo správy o 90-dňovej štúdii orálnej toxicity. Preto prevláda názor, že závery o bezpečnosti sušených nadzemných častí Hoodia parviflora by nebolo možné dosiahnuť bez údajov zo správy o uvedenej štúdii.

(15)

Potom ako bolo Komisii doručené stanovisko úradu, Komisia vyzvala žiadateľa, aby podrobnejšie objasnil odôvodnenie, ktoré poskytol vo svojom tvrdení, že uvedená štúdia je predmetom jeho priemyselného vlastníctva a že má výhradné právo na jej používanie podľa článku 26 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(16)

Žiadateľ takisto uviedol, že v čase podania žiadosti mal vlastnícke a výhradné práva na používanie štúdie podľa vnútroštátnych právnych predpisov a že preto podľa zákona nemohli mať tretie strany k nej prístup ani ju nemohli používať. Komisia posúdila všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, a usúdila, že žiadateľ dostatočne odôvodnil splnenie požiadaviek stanovených v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(17)

Preto by úrad EFSA nemal podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 použiť 90-dňovú štúdiu orálnej toxicity obsiahnutú v dokumentácii žiadateľa v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho by sa malo umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie povolenej týmto nariadením obmedziť na žiadateľa počas obdobia piatich rokov.

(18)

Obmedzenie povolenia tejto novej potraviny a používania štúdie obsiahnutej v dokumentácii žiadateľa na výhradné použitie žiadateľom však nebráni v tom, aby o povolenie umiestniť na trh rovnakú novú potravinu nepožiadali iní žiadatelia, pokiaľ sa ich žiadosť zakladá na zákonne získaných informáciách na podporu povolenia podľa tohto nariadenia.

(19)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (8) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výživových doplnkov. Používanie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora by sa malo povoliť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedenej smernice.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sušené nadzemné časti Hoodia parviflora špecifikované v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaraďujú do únijného zoznamu povolených nových potravín podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2470.

2.   Počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia smie iba žiadateľ:

 

Spoločnosť: Desert Labs, Ltd.

 

Adresa: Kibbutz Yotvata, 88820, Izrael

umiestňovať na trh v rámci Únie novú potravinu uvedenú v odseku 1, okrem prípadov, keď povolenie pre rovnakú novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na údaje chránené podľa článku 2 tohto nariadenia, alebo so súhlasom spoločnosti Desert Labs, Ltd.

3.   Zápis v únijnom zozname uvedenom v odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

4.   Povolenie stanovené v tomto článku nemá vplyv na ustanovenia smernice 2002/46/ES.

Článok 2

Štúdia obsiahnutá v dokumentácii k žiadosti, na základe ktorej úrad novú potravinu uvedenú v článku 1 posudzoval, ktorá podľa tvrdenia žiadateľa spĺňa požiadavky stanovené v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa nesmie použiť v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bez súhlasu spoločnosti Desert Labs, Ltd.

Článok 3

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):5002.

(5)  Desert Labs, 2012a, neuverejnené.

(6)  Desert Labs, 2012b, neuverejnené.

(7)  Pracovná skupina úradu EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie, zápisnica z 83. plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo 7. – 8. februára 2018, prijatá 18. februára 2018 (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa dopĺňa tento posledný stĺpec:

„Ochrana údajov“

2.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Ochrana údajov

Sušené nadzemné časti Hoodia parviflora

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušené nadzemné časti Hoodia parviflora“.

 

Povolená 3. septembra 2018. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820 Izrael.

Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu, sušené nadzemné časti Hoodia parviflora, umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Desert Labs, Ltd, okrem prípadov, keď povolenie pre danú novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti Desert Labs, Ltd.

Dátum ukončenia ochrany údajov: 3. septembra 2023.“

Výživové doplnky, ktoré sú v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, určené pre dospelých

9,4 mg/deň

3.

V tabuľke 2 (Špecifikácie) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Špecifikácia

Sušené nadzemné časti Hoodia parviflora

Opis/definícia:

Ide o celé sušené nadzemné časti Hoodia parviflora N.E.Br., (čeľaď Apocynaceae)

Charakteristiky/Zloženie

Rastlinný materiál: nadzemné časti minimálne trojročných rastlín

Vzhľad: svetlozelený až svetlohnedý jemný prášok

Rozpustnosť (vo vode): > 25 mg/mL

Vlhkosť: < 5,5 %

Aw: < 0,3

pH: < 5,0

Proteíny: < 4,5 g/100 g

Tuky: < 3 g/100 g

Sacharidy (vrátane vlákniny): < 80 g/100 g

Vláknina: < 55 g/100 g

Celkový obsah cukrov: < 10,5 g/100 g

Popol: < 20 %

Hoodigosidy

P57: 5 – 50 mg/kg

L: 1 000 – 6 000 mg/kg

O: 500 – 5 000 mg/kg

Spolu: 1 500 – 11 000 mg/kg

Ťažké kovy:

Arzén: < 1,00 mg/kg

Ortuť: < 0,1 mg/kg

Kadmium < 0,1 mg/kg

Olovo: < 0,5 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Počet aeróbnych mikroorganizmov: < 105 JTK/g

Escherichia coli: < 10 JTK/g

Staphylococcus aureus: < 50 JTK/g

Celkový obsah koliformných baktérií: < 10 JTK/g

Kvasnice: ≤ 100 JTK/g

Pleseň: ≤ 100 JTK/g

Druh Salmonella: negatívne/25 g

Listeria monocytogenes: negatívne/25 g

JTK: jednotky tvoriace kolónie.“


ROZHODNUTIA

14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1134

z 5. júla 2018

o uplatniteľnosti článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ na zákazky zadávané na určité činnosti súvisiace s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie a zemného plynu v Českej republike

[oznámené pod číslom C(2018) 4194]

(Iba české znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (1), a najmä na jej článok 35 ods. 3,

so zreteľom na žiadosť predloženú Českou republikou,

po konzultácii s Poradným výborom pre verejné obstarávanie,

keďže:

1.   SKUTKOVÉ OKOLNOSTI

ŽIADOSŤ

(1)

Česká republika (ďalej len „žiadateľ“) 2. novembra 2016 predložila Komisii žiadosť podľa článku 35 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa týka týchto činností, ktoré sú v nej opísané:

a)

maloobchodných dodávok elektrickej energie veľkým zákazníkom s „automatickým priebehovým meraním“ A alebo „manuálnym priebehovým meraním“ B, ktorí dostávajú od dodávateľov individualizované ponuky (ďalej len „maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom“);

b)

maloobchodných dodávok elektrickej energie malým obchodným zákazníkom a domácnostiam s „nepriebehovým meraním“ C, ktoré dostávajú od dodávateľov štandardizované ponuky (ďalej len „maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom“);

c)

maloobchodných dodávok zemného plynu veľkým zákazníkom s i) automatickým priebehovým meraním buď s diaľkovým (A), alebo mesačným (B) odpočtom, ktorí majú ročnú spotrebu najmenej 4,2 GWh, alebo s ii) neintervalovým meraním s mesačným odpočtom, ktorí majú ročnú spotrebu medzi 0,63 a 4,2 GWh, ktorí od dodávateľov obvykle dostávajú individualizované ponuky (ďalej len „maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým zákazníkom“);

d)

maloobchodných dodávok zemného plynu malým obchodným zákazníkom a domácnostiam s neintervalovým meraním s iným než mesačným odpočtom, s ročnou spotrebou nižšou ako 0,63 GWh, ktorí od dodávateľov obvykle dostávajú štandardizované ponuky (ďalej len „maloobchodné dodávky zemného plynu malým zákazníkom“).

(3)

K žiadosti bol priložený list Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ďalej len „ÚOHS“) Českej republiky z 30. septembra 2016 a doplňujúci list od tohto úradu zo 14. júna 2017 (ďalej len „stanovisko ÚOHS“).

(4)

V liste z 30. septembra 2016, ktorý ÚOHS vydal v reakcii na žiadosť Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky o stanovisko k žiadosti o vyňatie maloobchodného predaja elektrickej energie a plynu v Českej republike z rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ ÚOHS uviedol, že „nedisponoval dostatočným časom na vykonanie sektorového prieskumu v daných oblastiach, ktorý by mu umožňoval zmapovať situáciu na týchto trhoch s cieľom reagovať na“ žiadosť ministerstva. V uvedenom liste napokon ÚOHS zaujal toto stanovisko: „Môže sa mať za to, že vyňatie trhu dodávok plynu a elektrickej energie koncovým zákazníkom v Českej republike podľa článku 34 by nemalo mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž na týchto trhoch. Tento záver úradu (2) je založený na podkladoch poskytnutých ministerstvom priemyslu a obchodu. Úrad si v tejto súvislosti vyhradzuje právo svoje stanovisko prehodnotiť v prípade, že na príslušných trhoch dôjde k štrukturálnym či iným podstatným zmenám, prípadne dôjde k oprave údajov, na ktorých boli založené informácie poskytnuté úradu.“

(5)

Doplňujúci list ÚOHS zo 14. júna 2017 vychádzal z „iných podaní Českej republiky […] a údajov poskytnutých nezávislým organizátorom trhu (OTE), ako aj zo strany niektorých podnikov pôsobiacich na príslušných trhoch vrátane skupiny ČEZ (ČEZ) a spoločnosti Pražská plynárenská“. V doplňujúcom liste sa poukázalo najmä na niekoľko obáv vyjadrených Komisiou v súvislosti s trhom pre maloobchodný predaj elektrickej energie malým zákazníkom, ako je vysoká koncentrácia trhu, nízka miera zmien dodávateľa a vertikálna integrácia skupiny ČEZ. V doplňujúcom liste sa dospelo k záveru, že nič nebráni tomu, aby všetky trhy, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, boli vyňaté z uplatňovania smernice.

(6)

K žiadosti bola priložená aj správa poradenskej spoločnosti (3) (ďalej len „správa CRA“).

(7)

Komisia predložila žiadateľovi žiadosti o doplňujúce informácie 31. januára 2017, 24. marca 2017, 27. marca 2017, 21. apríla 2017, 1. júna 2017, 28. júna 2017 a 21. decembra 2017, na ktoré žiadateľ odpovedal 16. februára 2017, 28. marca 2017, 31. marca 2017, 3. mája 2017, 10. mája 2017, 9. júna 2017, 1. augusta 2017 a 12. apríla 2018. Okrem toho sa na žiadosť žiadateľa Komisia 31. januára 2017, 28. februára 2017, 29. marca 2017, 30. mája 2017 a 9. júna 2017 stretla so zástupcami žiadateľa. Žiadateľ 27. januára 2017 poskytol aj doplňujúce informácie.

2.   PRÁVNY RÁMEC

(8)

Smernica 2014/25/EÚ sa vzťahuje na zadávanie zákaziek na vykonávanie činností týkajúcich sa maloobchodných dodávok elektrickej energie a plynu, pokiaľ sa na túto činnosť nevzťahuje výnimka v zmysle článku 34 uvedenej smernice.

(9)

Podľa smernice 2014/25/EÚ zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica, nepodliehajú tejto smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky dotknutého odvetvia.

3.   POSÚDENIE

3.1.   NEOBMEDZENÝ PRÍSTUP NA TRH

(10)

Prístup na trh sa považuje za neobmedzený, ak príslušný členský štát vykonal a uplatnil príslušné právne predpisy Únie, ktorými sa otvára dané odvetvie alebo jeho časť. Tieto právne predpisy sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/25/EÚ. Pokiaľ ide o odvetvie elektrickej energie, ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (4). Pokiaľ ide o odvetvie zemného plynu, ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (5).

(11)

Česká republika transponovala smernice 2009/72/ES a 2009/73/ES do svojho vnútroštátneho práva prostredníctvom zákona č. 458/2000 Zb. o podmienkach podnikania a o výkone štátnej správy v energetických odvetviach (ďalej len „energetický zákon“) (6).

(12)

Komisia 7. decembra 2017 zaslala ministrovi zahraničných vecí Českej republiky formálnu výzvu (ref. č. 2017/2152 – postup v prípade nesplnenia povinnosti) týkajúcu sa nesprávnej transpozície smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES do českého právneho poriadku. Vzhľadom na to, že predpoklad neobmedzeného prístupu na trh stanovený v článku 34 ods. 3 prvom pododseku smernice 2014/25/EÚ by sa nemal vzťahovať na záležitosti, ktoré sú predmetom postupu v prípade nesplnenia povinnosti, Komisia 21. decembra 2017 e-mailom vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k tejto záležitosti a objasnil, či je prístup na trh neobmedzený de factode jure v súlade s článkom 34 ods. 3 druhým pododsekom smernice 2014/25/EÚ.

(13)

Žiadateľ vo svojej odpovedi z 12. apríla 2018 vysvetlil, že prístup na trh je neobmedzený de facto a uviedol tieto hlavné argumenty: nízke náklady na vstup, neexistencia iných prekážok vstupu na trh, veľký počet licencií udelených na obchodovanie s elektrickou energiou a plynom (7) a veľký počet maloobchodníkov, ktorí v súčasnosti pôsobia na trhoch s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie a plynu (8). Žiadateľ okrem toho uviedol, že spôsob, akým boli ustanovenia práva Únie, ktorých sa formálna výzva týka, premietnuté do vnútroštátneho práva, nemal za následok de jure obmedzenie prístupu na trhy s maloobchodným predajom elektrickej energie a plynu. Žiadateľ v tejto súvislosti okrem toho tvrdil, že konkrétne otázky, ktoré boli vznesené v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti, sa buď netýkali prístupu na trh, alebo s ním súviseli len potenciálne.

(14)

Pokiaľ ide o otázku, či je prístup na trh voľný de facto, Komisia súhlasí s tvrdeniami, ktoré žiadateľ predložil, a najmä s existenciou veľkého počtu maloobchodníkov pôsobiacich na vnútroštátnej úrovni na trhoch s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie a na trhoch s maloobchodnými dodávkami plynu, z čoho možno vyvodiť, že prístup na trh je neobmedzený de facto.

(15)

Pokiaľ ide o otázku, či je prístup na trh neobmedzený de jure, Komisia vzala na vedomie vysvetlenia žiadateľa týkajúce sa spôsobu, akým boli obavy opísané vo formálnej výzve riešené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Komisia analyzovala tieto vysvetlenia s ohľadom na požiadavky smernice 2014/25/EÚ, t. j. s cieľom posúdiť, či ustanovenia vnútroštátneho práva a s nimi súvisiace obavy riešené v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti mohli viesť k obmedzeniu prístupu na trh de jure v zmysle článku 34 smernice 2014/25/EÚ. Po preskúmaní tvrdení žiadateľa Komisia súhlasí s tvrdením, z ktorého žiadateľ vychádzal pri všetkých svojich vysvetleniach, že konkrétne otázky vznesené v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti sa priamo netýkajú prístupu na trh. Komisia berie do úvahy aj tvrdenie žiadateľa, že je vhodné zohľadniť český právny systém ako na celok, najmä pokiaľ ide o povinnosť vykladať príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami práva EÚ. Z toho dôvodu, hoci pretrvávajú obavy vznesené v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti, a bez toho, aby bol dotknutý tento postup v prípade nesplnenia povinnosti, sa Komisia domnieva, že na účely tohto rozhodnutia a postupu podľa smernice 2014/25/EÚ je prístup na trh na území Českej republiky neobmedzený de jure.

(16)

Na základe predchádzajúcich záverov Komisia zastáva názor, že podmienka neobmedzeného prístupu na trh uvedená v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ je v tomto prípade splnená.

3.2.   PRIAME VYSTAVENIE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI

(17)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo posudzovať na základe rôznych ukazovateľov, z ktorých žiaden nie je sám osebe rozhodujúci. Pokiaľ ide o trhy dotknuté týmto rozhodnutím, podiel hlavných účastníkov na danom trhu predstavuje jedno z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Vzhľadom na vlastnosti príslušných trhov by sa mali zohľadniť aj ďalšie kritériá.

(18)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a iné oblasti práva Únie. Najmä kritériá a metódy používané na posúdenie priameho vystavenia hospodárskej súťaži podľa článku 34 smernice 2014/25/EÚ sa nemusia zhodovať s kritériami a metódami používanými na vykonanie posúdenia podľa článku 101 alebo 102 ZFEÚ alebo nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (9). Tento bod potvrdil vo svojom nedávnom rozsudku Všeobecný súd (10).

(19)

Malo by sa pamätať na to, že cieľom tohto rozhodnutia je stanoviť, či sú činnosti, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, vystavené úrovni hospodárskej súťaže na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup v zmysle článku 34 smernice 2014/25/EÚ, ktorou sa zaručí, že aj v prípade neexistencie disciplíny vyplývajúcej z podrobných pravidiel obstarávania stanovených v smernici 2014/25/EÚ sa obstarávanie na účely vykonávania príslušných činností bude vykonávať transparentným, nediskriminačným spôsobom založeným na kritériách, ktoré kupujúcim umožnia nájsť riešenie, ktoré bude celkove ekonomicky najvýhodnejšie.

(20)

V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že nie všetci účastníci trhu na dotknutých trhoch podliehajú pravidlám verejného obstarávania. Preto by spoločnosti, ktoré nepodliehajú týmto pravidlám, obvykle mali pri pôsobení na týchto trhoch možnosť vyvíjať konkurenčný tlak na účastníkov trhu, ktorí podliehajú pravidlám verejného obstarávania (11).

RELEVANTNÉ PRODUKTOVÉ TRHY

Maloobchodné dodávky elektrickej energie

(21)

Ako už Komisia konštatovala v minulosti (12), maloobchodné dodávky elektrickej energie zahŕňajú celkový predaj elektrickej energie koncovým odberateľom, teda domácnostiam a malým priemyselným a obchodným zákazníkom na jednej strane (t. j. zákazníkom, u ktorých neprebieha priebehové meranie a ktorí sú pripojení na sieť nízkeho napätia (13)) a veľkým priemyselným a obchodným zákazníkom na strane druhej (t. j. zákazníkom, u ktorých prebieha „polhodinové meranie“ a ktorí sú spravidla pripojení na sieť vysokého a stredného napätia (14)).

(22)

Vo svojej rozhodovacej praxi český ÚOHS (15) zvažoval aj segmentáciu maloobchodného trhu podľa rôznych kategórií koncových odberateľov, ale nakoniec ponechal definíciu otvorenú.

(23)

Žiadateľ rozlišuje tri kategórie zákazníkov.

a)

Veľkí obchodní zákazníci, ktorých predstavujú i) „zákazníci s automatickým priebehovým meraním“ – v zásade zákazníci s meraním zaťaženia, ktorí sú pripojení na sieť vysokého a stredného napätia; a ii) zákazníci s „manuálnym priebehovým meraním“ – v zásade zákazníci, ktorí sú pripojení na sieť nízkeho napätia (16). Veľkí zákazníci obvykle dostávajú individualizované ponuky od dodávateľov alebo kupujú elektrickú energiu priamo na komoditných burzách. V roku 2015 predstavovali približne […] (17) celkovej spotreby elektrickej energie, konkrétne v objeme […] TWh z […] TWh (18).

b)

Malí obchodní zákazníci a domácnosti, ktoré sa vyznačujú „nepriebehovým meraním“. Títo zákazníci dostávajú od dodávateľov štandardizované ponuky a od roku 2006 si môžu vybrať svojho dodávateľa elektrickej energie. V roku 2015 táto kategória predstavovala približne […] celkovej spotreby elektrickej energie, konkrétne v objeme […] TWh z […] TWh (18).

c)

Iní zákazníci. Táto tretia kategória zahŕňa veľkých obchodných zákazníkov, ako sú prevádzkovatelia miestnych distribučných zón (ďalej len „MDZ“) (19), ktorí sú zároveň výrobcami elektrickej energie a maloobchodníkmi, a priemyselné parky pripojené k MDZ. Títo veľkí zákazníci môžu kupovať elektrickú energiu od iných dodávateľov než sú prevádzkovatelia MDZ, a preto patria do kategórie veľkých zákazníkov podľa uvedenej definície. V roku 2015 táto tretia kategória predstavovala približne […] % celkovej spotreby elektrickej energie, konkrétne v objeme […] TWh z […] TWh.

(24)

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodneniach 21 až 23 na účely posúdenia toho, či sú splnené podmienky stanovené v článku 34 smernice 2014/25/EÚ a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných právnych predpisov Únie, sú relevantnými produktovými trhmi na účely tohto rozhodnutia, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky elektrickej energie v Českej republike, tieto trhy: a) maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom [veľkí priemyselní a obchodní zákazníci s priebehovým meraním vrátane zákazníkov zaradených do tretej kategórie uvedenej v odôvodnení 23 písm. c)] a b) maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom (domácnostiam a malým obchodným zákazníkom s nepriebehovým meraním).

Maloobchodné dodávky zemného plynu

(25)

Pokiaľ ide o maloobchodné dodávky plynu, Komisia rozlišuje medzi dodávkami zemného plynu malým zákazníkom a dodávkami zemného plynu veľkým zákazníkom, ktorí sa ďalej delia na veľkých priemyselných zákazníkov a elektrárne (20).

(26)

Komisia vo svojom rozhodnutí M.4238 E.ON/PP (21) týkajúcom sa českého maloobchodného trhu s plynom ponechala definíciu otvorenú, keďže príslušná transakcia neviedla v rámci žiadnej z alternatívnych definícií k obavám z narušenia hospodárskej súťaže.

(27)

Vo svojej rozhodovacej praxi český ÚOHS (22) zvažoval aj segmentáciu maloobchodného trhu s plynom podľa rôznych kategórií koncových odberateľov, ale nakoniec ponechal definíciu otvorenú.

(28)

Žiadateľ pri dodávkach plynu rozlišuje aj medzi veľkými a malými zákazníkmi. Zákazníci, ktorí sú odberateľmi veľkých dodávok plynu (23) sú obchodní zákazníci s i) automatickým priebehovým meraním s diaľkovým (A) alebo mesačným (B) odpočtom, ktorí majú ročnú spotrebu najmenej 4,2 GWh, alebo s ii) neintervalovým meraním s mesačným odpočtom, ktorí majú ročnú spotrebu medzi 0,63 a 4,2 GWh. Od dodávateľov obvykle dostávajú individualizované ponuky. Malými zákazníkmi sú obchodní zákazníci a domácnosti s neintervalovým meraním s iným než mesačným odpočtom, ktorí majú ročnú spotrebu nižšiu ako 0,63 GWh. Obvykle dostávajú štandardizované ponuky. Každá kategória predstavuje približne polovicu celkovej spotreby plynu.

(29)

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodneniach 25 až 28 na účely posúdenia toho, či sú splnené podmienky stanovené v článku 34 smernice 2014/25/EÚ, a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných právnych predpisov Únie, sa týmto vymedzujú tieto relevantné produktové trhy: a) maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým zákazníkom; b) maloobchodné dodávky zemného plynu malým zákazníkom.

RELEVANTNÉ GEOGRAFICKÉ TRHY

Maloobchodné dodávky elektrickej energie

(30)

Komisia už predtým zistila (24), že maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom mali celoštátny rozsah, zatiaľ čo o užších regionálnych trhoch sa mohlo uvažovať pri maloobchodných dodávkach elektrickej energie malým zákazníkom. Komisia vo svojom rozhodnutí M.4238 E.ON/PP (25) týkajúcom sa českého maloobchodného trhu uviedla, že vyšetrovanie trhu potvrdilo, že maloobchodný trh s elektrickou energiou je prinajmenšom celoštátny. Presný rozsah geografického trhu však ostal otvorený. Český ÚOHS dospel k záveru, že maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom sú svojím rozsahom celoštátne (26).

(31)

Podľa žiadateľa existuje v súčasnosti približne 65 aktívnych dodávateľov s viac ako 100 odbernými miestami, ktorí môžu dodávať elektrickú energiu veľkým i malým obchodným zákazníkom a domácnostiam na celoštátnej úrovni. To by poukazovalo na celoštátny rozsah trhov s maloobchodnými dodávkami.

(32)

V Českej republike existujú tri distribučné oblasti podľa vlastníctva distribučných spoločností (27). Vzhľadom na to, že títo traja regionálni distribútori majú vo svojich príslušných distribučných oblastiach vysoké podiely na trhu, sa Česká republika vyznačuje silným regionálnym rozmerom. Skupina ČEZ prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ČEZ Distribuce je najväčším distribútorom s piatimi z ôsmich distribučných sústav, čo predstavuje približne […] všetkej elektrickej energie spotrebovanej v Českej republike; ak to porovnáme, […] spotreby elektrickej energie pochádza z distribučnej oblasti spoločnosti E.ON a len […] z distribučnej oblasti spoločnosti PRE, pričom zvyšok pochádza z miestnej MDZ (28). Celkove približne […] % všetkých odberných miest sa nachádza v oblasti spoločnosti ČEZ Distribuce. Nie vo všetkých dodáva elektrickú energiu spoločnosť ČEZ Prodej (spoločnosť v rámci skupiny ČEZ zameraná na maloobchodné dodávky); spoločnosť ČEZ Prodej však dodáva elektrickú energiu veľkej väčšine ([…] %) malých obchodných zákazníkov a domácností vo svojej vlastnej distribučnej oblasti (29).

(33)

Na celoštátnej úrovni spoločnosť ČEZ Prodej zásobuje […] mil. domácich odberných miest, čo zodpovedá približne […] % podielu na trhu z hľadiska počtu odberných miest.

(34)

Ďalším prvkom, ktorý poukazuje na nejednotné podmienky hospodárskej súťaže v troch distribučných oblastiach, má byť skutočnosť, že spoločnosť PRE si pri štandardnej sadzbe vo svojej vlastnej oblasti účtuje približne o […] % viac za energetickú zložku. Žiadateľ odôvodňuje tento cenový rozdiel pôsobením nízkonákladovej dcérskej spoločnosti PRE (Yello Energy) mimo jej vlastnej oblasti, ale tvrdí, že spoločnosti ČEZ Prodej a E.ON účtujú rovnaké ceny za energetickú zložku sadzby vo všetkých troch oblastiach (30).

(35)

Na účely posúdenia toho, či sú splnené podmienky stanovené v článku 34 smernice 2014/25/EÚ, a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných právnych predpisov Únie, a na základe skutočnosti, že existuje veľký počet maloobchodníkov pôsobiacich na celoštátnej úrovni, možno považovať geografický rozsah trhu s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie koncovým odberateľom v Českej republike za celoštátny pre veľkých i malých zákazníkov. To však nevylučuje, že môžu existovať i silné regionálne prvky.

Maloobchodné dodávky zemného plynu

(36)

Komisia už skôr definovala trhy s maloobchodnými dodávkami plynu vrátane trhov s malými zákazníkmi ako trhy s celoštátnym rozsahom (31).

(37)

Komisia vo svojom rozhodnutí M.4238 E.ON/PP (32) týkajúcom sa českého maloobchodného trhu ponechala definíciu otvorenú, keďže príslušná transakcia neviedla k obavám z narušenia hospodárskej súťaže v rámci žiadnej z alternatívnych definícií.

(38)

Z geografického hľadiska považoval český ÚOHS vo svojej predchádzajúcej praxi (33) relevantné produktové trhy v odvetví maloobchodných dodávok plynu za celoštátne, pokiaľ ide o rozsah.

(39)

Podľa najnovších informácií existuje v súčasnosti na českom maloobchodnom trhu s plynom veľký počet aktívnych dodávateľov (34). Podľa žiadateľa môžu títo dodávatelia dodávať veľkým i malým zákazníkom na celoštátnom základe.

(40)

Ako v prípade elektrickej energie je distribúcia plynu v Českej republike rozdelená na tri distribučné oblasti podľa vlastníctva distribučných spoločností (35). Pokiaľ ide o maloobchodné dodávky plynu domácnostiam, Komisia konštatuje, že pokiaľ ide o trhové podiely etablovaných distribútorov plynu v jednotlivých distribučných oblastiach, štruktúra trhu je podobná ako v prípade elektrickej energie. V roku 2015 dosahovali tieto trhové podiely približne […] % v prípade RWE, […] % v prípade PP a […] % v prípade E.ON (36). Pokiaľ však ide o dodávky plynu veľkým zákazníkom, trhové podiely týchto spoločností sú na celoštátnej úrovni viac rozptýlené (37).

(41)

Energetická zložka ceny plynu nie je regulovaná a je stanovená miestnymi distribučnými spoločnosťami vo všetkých troch distribučných oblastiach. Z analýzy žiadateľa vyplýva, že výška energetickej zložky celkovej ceny plynu stanovená spoločnosťami PP a RWE je rovnaká vo všetkých troch distribučných oblastiach, zatiaľ čo E.ON má rovnaké ceny v oblastiach spoločností PP a RWE a mierne nižšie ceny (menej ako […] %) vo svojej vlastnej oblasti (38). Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadateľ tvrdí, že maloobchodný trh s plynom je svojím rozsahom celoštátny.

(42)

Na účely posúdenia toho, či sú splnené podmienky stanovené v článku 34 smernice 2014/25/EÚ, a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných právnych predpisov Únie, a na základe skutočnosti, že existuje veľký počet maloobchodníkov pôsobiacich na celoštátnej úrovni, možno považovať geografický trh s maloobchodnými dodávkami zemného plynu koncovým odberateľom v Českej republike za vnútroštátny pre veľkých i malých zákazníkov. To však nevylučuje, že môžu existovať i regionálne prvky rovnako ako pri dodávkach elektrickej energie.

Analýza trhu

(43)

Komisia prijala ďalšie rozhodnutia (39) o uplatniteľnosti výnimiek z pravidiel obstarávania na maloobchodné dodávky elektrickej energie a plynu. V týchto rozhodnutiach založila Komisia svoje posúdenie najmä na týchto kritériách: počet účastníkov trhu vo všeobecnosti, spoločný trhový podiel najväčších účastníkov, miera zmien dodávateľa zo strany koncových spotrebiteľov, likvidita veľkoobchodných trhov a cenová regulácia.

Maloobchodné dodávky elektrickej energie

(44)

Najskôr je potrebné zdôrazniť, že dodávateľ, ktorý chce byť dôveryhodným dlhodobým účastníkom trhu vytvárajúcim účinný konkurenčný tlak na maloobchodnej úrovni v Českej republike, musí mať prístup ku konkurencieschopným zdrojom elektrickej energie, a to buď prostredníctvom vlastných výrobných kapacít, alebo prostredníctvom prístupu na likvidné veľkoobchodné trhy so všetkými potrebnými veľkoobchodnými produktmi v Českej republike alebo v zahraničí prostredníctvom dovozu. V opačnom prípade sú maloobchodníci pri nákupe elektrickej energie závislí od svojich vertikálne integrovaných konkurentov, čo znamená, že sú pod neustálou hrozbou stláčania marže, a to ďalej výrazne obmedzuje konkurenčný tlak, ktorý môžu vyvíjať na vertikálne integrovaných dodávateľov, ako je ČEZ.

(45)

Pri posudzovaní toho, či sú maloobchodné dodávky elektrickej energie priamo vystavené hospodárskej súťaži, je preto potrebné zohľadniť aj podmienky hospodárskej súťaže na hornom trhu s výrobou a veľkoobchodnými dodávkami elektrickej energie a postavenie hospodárskych subjektov na danom trhu (40).

Počet účastníkov trhu, trhové podiely najväčších účastníkov trhu

(46)

V júni 2017 dodávalo vo všetkých troch distribučných oblastiach – skupiny ČEZ a spoločností E.ON a PRE – 65 aktívnych dodávateľov do viac ako 100 odberných miest. Najväčším dodávateľom pre veľkých aj malých zákazníkov je ČEZ Prodej, za ním nasledujú spoločnosti E.ON a PRE. Ostatní konkurenti majú oveľa menšie podiely na trhu s dodávkami koncovým odberateľom.

(47)

V predchádzajúcich rozhodnutiach (41) sa Komisia domnievala, že pokiaľ ide o trh s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie, spoločný trhový podiel troch najväčších podnikov je jedným z relevantných ukazovateľov na posúdenie koncentrácie trhu a na posúdenie celkového stavu hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to, že pravidlá verejného obstarávania sa nevzťahujú na všetkých účastníkov trhu, sa analýza zameriava najmä na postavenie na trhu a konkurenčné tlaky na jednotlivých účastníkov trhu, na ktorých sa vzťahujú pravidlá verejného obstarávania, teda v zásade na spoločnosti ČEZ Prodej a PP. Ak je však dôležité pochopiť podmienky trhu, na ktorom pôsobia ČEZ Prodej a PP, zahrnú sa do analýzy aj ostatné hospodárske subjekty (pozri aj odôvodnenie 20). Aj ďalšie opatrenia týkajúce sa koncentrácie sa môžu považovať za relevantné.

Maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom

(48)

Spoločnosť ČEZ Prodej zásobuje […] veľkých zákazníkov, konkrétne v objeme približne […] TWh z […] TWh (42). Jej podiel na trhu pre veľkých zákazníkov bol v období rokov 2012 – 2015 pomerne stabilný na úrovni […] % (43), ale v roku 2016 klesol na […] % (44). Komisia poznamenáva, že k tomuto poklesu došlo v tom istom roku, kedy skupina ČEZ zaznamenala niekoľko výpadkov niekoľkých svojich jadrových reaktoroch, ktoré ovplyvnili približne […] jej jadrovej kapacity, čo potvrdzuje, že prístup ku konkurencieschopným zdrojom elektrickej energie je kľúčovým faktorom v hospodárskej súťaži na maloobchodných trhoch. Okrem toho nemožno vylúčiť, že […] % podiel spoločnosti ČEZ Prodej na trhu by bol väčší v jednom alebo vo viacerých regiónoch, keby sa vypočítal na základe regionálneho a nie národného geografického trhu pre veľkých zákazníkov. Údaje o podieloch na miestnych trhoch pre veľkých zákazníkov pripojených do siete spoločnosti ČEZ Prodej však neboli predložené, hoci boli vyžiadané.

(49)

V období rokov 2014 – 2016 boli podiely na trhu pre veľkých zákazníkov pomerne stabilné aj v prípade spoločnosti E.ON s približne […] % a v prípade spoločnosti PRE s približne […] %.

(50)

Na celoštátnej úrovni majú traja hlavní účastníci trhu (ČEZ Prodej, E.ON a PRE) podiel na trhu pre veľkých zákazníkov spolu približne 60 % (45) (index HHI (46) vypočítaný pre tento trh je 1 847 (47)). Pokiaľ ide o ďalších dodávateľov pre veľkých zákazníkov, Bohemia Energy, CENTROPOL, RWE, Veolia Komodity, Lumius, EP Energy Trading, Slovenské elektrárne a Amper Market sú všetky pod úrovňou […] %.

Maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom

(51)

Na celoštátnej úrovni spoločnosť ČEZ Prodej zásobuje […] % malých zákazníkov (48) z hľadiska objemu dodávok; v distribučnej oblasti skupiny ČEZ však bol spotrebovaný väčší objem, a to […] TWh z […] TWh spotrebovaných malými zákazníkmi (49). Podiely spoločnosti ČEZ Prodej na trhu pre týchto zákazníkov boli v období rokov 2012 – 2015 pomerne stabilné na úrovni […] % (50). Komisia však poznamenáva, že podľa stanoviska ÚOHS sa trhové podiely spoločnosti ČEZ Prodej za posledných 6 rokov znížili (51).

(52)

Na miestnej úrovni sú trhové podiely etablovaných účastníkov trhu pre malých zákazníkov vysoké: v rokoch 2014 – 2015 mali spoločnosti ČEZ Prodej a E.ON na trhu […] % podiel vo svojich distribučných oblastiach, zatiaľ čo spoločnosť PRE mala […] % podiel na trhu v oblasti Prahy. Pôsobenie troch hlavných dodávateľov v oblastiach ostatných dvoch bolo zanedbateľné ([…] %) (52). To potvrdzuje prítomnosť významných regionálnych prvkov.

(53)

V období rokov 2014 – 2016 boli podiely na trhu pre malých zákazníkov pomerne stabilné aj v prípade spoločnosti E.ON s približne […] % a v prípade spoločnosti PRE s približne […] %. Na celoštátnej úrovni majú traja hlavní účastníci trhu (ČEZ Prodej, E.ON a PRE) podiel na trhu pre malých zákazníkov spolu približne 74 % (53) (index HHI vypočítaný pre tento trh je 2 664) (54). Najbližším konkurentom pre túto kategóriu malých zákazníkov je spoločnosť Bohemia Energy s […] %.

Miera zmien dodávateľa zo strany konečných spotrebiteľov

(54)

Počet zákazníkov, ktorí menia dodávateľov, sa takisto považuje za relevantný ukazovateľ efektívnej hospodárskej súťaže. Je možné definovať dva typy zákazníckych zmien: externú zmenu, ktorá znamená zmenu dodávateľa, a internú zmenu, ktorú predstavuje zmena sadzby alebo zmluvy s existujúcim dodávateľom. V predchádzajúcom rozhodnutí (55) Komisia analyzovala najmä externú zmenu.

Maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom

(55)

Žiadateľ tvrdí, že miera externých zmien je pri veľkých spotrebiteľoch pomerne vysoká. Miera externých zmien pri veľkých zákazníkoch však klesla z približne 30 % v roku 2010 na 16 % v roku 2015; priemerná miera externých zmien počas týchto šiestich rokov bola 22 % (56). Pre porovnanie, priemerná miera externých zmien je v Českej republike vyššia ako v Nemecku (približne 11 %) (57) a nižšia ako v Taliansku (približne 32 %) (58). Podľa žiadateľa zmenou dodávateľa elektrickej energie nevznikajú žiadne náklady; zákazníci priamo pripojení k sieti vysokého napätia zabezpečujú svoje dodávky elektrickej energie prostredníctvom verejných súťaží alebo priamo nakupujú elektrickú energiu na burzách, čo môže vysvetľovať ich tendenciu meniť dodávateľov častejšie ako malí zákazníci (pozri odôvodnenia 56 až 59) (59).

Maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom

(56)

Žiadateľ tvrdí, že miera externých zmien nie je pri malých zákazníkoch vysoká, a to údajne vďaka vysokej úrovni spokojnosti zákazníkov a/alebo vďaka opätovnému prerokovaniu zmluvy s tým istým dodávateľom. Miera externých zmien dodávateľa pri malých zákazníkoch predstavovala v roku 2015 približne 4,6 % (teda rovnako ako v roku 2010); priemerná miera externých zmien počas týchto šiestich rokov bola 5 % (60). Podľa žiadateľa je externá zmena dodávateľa elektrickej energie pomerne jednoduchá aj pre malých zákazníkov. Podľa prieskumu zákazníkov uskutočneného žiadateľom by malí zákazníci vo všetkých troch distribučných oblastiach zmenili dodávateľa elektrickej energie „v reakcii na zvýšenie cien o 5 – 10 %“ (61).

(57)

V stanovisku ÚOHS sa uvádza, že podľa prieskumu zákazníkov, ktorý si objednala spoločnosť ČEZ Prodej, sú zákazníci veľmi citliví na ceny a sú ochotní prejsť k inému dodávateľovi (62). Okrem toho sa v stanovisku ÚOHS uvádza, že „dodávatelia začali svojim zákazníkom poskytovať výrazné zľavy v podobe prokonkurenčných retenčných ponúk, aby si ich udržali“, a tak na základe interných údajov spoločnosti ČEZ Prodej „sa značná časť zákazníkov ČEZ Prodej, ktorá by inak prešla k inému dodávateľovi, rozhodla zostať a získať tak výhodnejšiu cenu od ČEZ Prodej“ (63). V stanovisku ÚOHS sa okrem toho dospelo k záveru, že kombináciou miery externých zmien s mierou interných zmien spoločnosti ČEZ Prodej je výsledná miera zmien pri domácnostiach vo výške […] %.

(58)

Komisia však poznamenáva, že podľa najnovších dostupných verejných informácií (64) je miera interných zmien v Českej republike, pokiaľ ide o domácnosti, skôr nízka. Najmä trojročný priemer miery interných zmien v oblasti elektrickej energie pre domácnosti predstavuje iba 2 %, zatiaľ čo päťročný priemer externých zmien v oblasti elektrickej energie pre domácnosti je 6 % (65).

(59)

Komisia okrem toho poznamenáva, že český regulačný orgán (ďalej len „ERÚ“) poukazuje v súvislosti s maloobchodným trhom s elektrickou energiou na určité nejasné zmluvné podmienky v zmluvách na určitý čas s automatickým predĺžením, čo môže zákazníkom sťažiť zistenie dátumov a podmienok, pri ktorých možno zmluvy ukončiť (66). Rovnaká skutočnosť týkajúca sa zmlúv na určitý čas s automatickým predĺžením bola potvrdená v poslednej dostupnej národnej správe ERÚ z roku 2016 (67).

Prístup k elektrickej energii na veľkoobchodnej úrovni

(60)

Likvidita veľkoobchodného trhu je relevantným ukazovateľom hospodárskej súťaže, pretože dostatočné objemy na strane ponuky, ako aj na strane dopytu, pokiaľ ide o príslušné veľkoobchodné produkty (napr. základný odber, špičkový odber, hodinové bloky pre rôzne časové rámce), poskytujú dodávateľom, ktorí nedisponujú vlastnými výrobnými kapacitami, možnosti získavania zdrojov a zabezpečenia, čo im umožňuje vstupovať na maloobchodné trhy a konkurovať vertikálne integrovaným dodávateľom, ktorí majú vlastné výrobné kapacity.

Skupina ČEZ je naďalej jednoznačne najväčším výrobcom elektrickej energie

(61)

Skupina ČEZ vyrobila […] % elektrickej energie vyrobenej v Českej republike v roku 2016 (68). Druhý najväčší výrobca (Elektrárna Počerady a. s.) mal trhový podiel vo výške […] % a trhový podiel ďalších troch najväčších výrobcov (Sokolovská Uhelná a. s., Elektrárna Dětmarovice a. s. a Severní Energetická a. s. (69)) bol vo všetkých troch prípadoch nižší ako […] % (70). Trhový podiel ďalších šiestich výrobcov bol menej ako 3 % a zvyšná kategória (predstavujúca približne 17 % vyrobenej elektrickej energie) pozostávala z množstva malých solárnych/veterných elektrární a poľnohospodárskych podnikov. Spoločnosti E.ON a PRE a ostatní menší maloobchodní predajcovia (napr. spoločnosti Bohemia Energy či CENTROPOL) nevlastnia v Českej republike výrobné zariadenia.

(62)

Skupina ČEZ je naďalej najväčším výrobcom elektrickej energie v Českej republike. Jej trhový podiel, pokiaľ ide o výrobu, odzrkadľuje jej privilegovaný prístup k najlacnejším výrobným zdrojom v Českej republike (jadrové palivo, hnedé a čierne uhlie).

(63)

Pokiaľ ide o výrobu jadrovej energie, treba poznamenať, že v rokoch 2016 – 2017 zaznamenala skupina ČEZ niekoľko výpadkov niekoľkých svojich jadrových reaktoroch […].

(64)

V rámci českého dlhodobého strategického plánu Českej republiky v oblasti energetiky (71) by výroba jadrovej energie mala do roku 2050 pokryť približne polovicu celkovej spotreby elektrickej energie v krajine (zo súčasnej asi jednej tretiny). České orgány plánujú od roku 2035 postupne vyradiť štyri jednotky v jadrovej elektrárni Dukovany a súčasne plánujú výstavbu nových reaktorov v dvoch existujúcich jadrových areáloch (Dukovany a Temelín), pričom jadrovú divíziu skupiny ČEZ buď odkúpi štát, alebo bude skupina ČEZ tieto nové zariadenia financovať. V takom prípade, ak sa plne obnoví prevádzka reaktorov skupiny ČEZ a ak v nasledujúcom roku dôjde k predpovedanému nárastu výroby elektrickej energie (72), je pravdepodobné, že podiel skupiny ČEZ na trhu s výrobou elektrickej energie sa opäť zvýši na predchádzajúcu úroveň.

Využitie veľkoobchodného trhu

(65)

Na veľkoobchodnej úrovni sa elektrická energia predáva buď interne v rámci vertikálne integrovaných podnikov (ako sú subjekty skupiny ČEZ), ktorých činnosť zahŕňa výrobu aj maloobchodné dodávky, alebo sa s ňou obchoduje rôznymi spôsobmi: prostredníctvom čisto dvojstranných (mimoburzových – OTC) alebo sprostredkovateľských zmlúv; na komoditných burzách, ktoré organizuje spoločnosť Power Exchange Central Europe a. s. (ďalej len „PXE“) alebo Českomoravská komoditní burza Kladno (ďalej len „ČMKBK“) (73); a na spotových trhoch organizovaných českým organizátorom trhu s elektrickou energiou a plynom, spoločnosťou OTE a. s. Obchodníci s elektrickou energiou môžu pri nákupe a predaji (74) využívať akúkoľvek kombináciu dvojstranných zmlúv alebo produktov energetickej burzy vrátane platforiem spoločnosti OTE, a. s. a zahraničných búrz (75).

(66)

Veľkoobchodné ceny na burze PXE tradične sledujú ceny na burze EEX. V tomto ohľade žiadateľ tvrdí, že spoločnosť ČEZ Prodej (76) nemá žiadnu konkurenčnú výhodu v porovnaní s ostatnými maloobchodnými predajcami na trhu, ktorí obstarávajú svoju elektrickú energiu na burze PXE, pretože […] (77). Treba však poznamenať, že táto cenová úroveň je založená na čisto zmluvných podmienkach medzi dvoma spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny, a preto sa môže kedykoľvek zmeniť a nemá žiaden vplyv na celkový zisk skupiny ČEZ.

(67)

Objem obchodov na veľkoobchodných trhoch (spotových a forwardových, sprostredkovaných obchodov a obchodov na burzách) v Českej republike v roku 2016 ([…] TWh) dosahoval približne […] hodnoty ročnej spotreby elektrickej energie (78). Najmä objem mimoburzových transakcií obchodovaných v roku 2016 na sprostredkovateľských platformách, ako je Trayport, predstavoval […] TWh (z celkového obchodovaného objemu […] TWh), čo znamená mierny nárast od roku 2008 ([…] TWh) (79). Pre porovnanie, veľkosť nemeckého veľkoobchodného trhu bola desaťkrát väčšia ako celkový objem odberov elektrickej energie (80). V Českej republike bol na najväčšej energetickej burze (PXE (81)) registrovaný malý objem obchodovania s futures (82), pričom na domácich obchodných miestach, ako je ČMKBK, bol obchodovaný len veľmi malý objem (2 – 3 TWh) (83). Objem obchodov na denných a vnútrodenných trhoch (spotových trhoch organizovaných OTE), ktoré sú takisto potrebné pre maloobchodných predajcov, aby sa mohli spoliehať na veľkoobchodné trhy, sa od roku 2008 zvýšil, ale príslušný objem je naďalej nízky (84). Nakoniec, vzhľadom na nedostatok údajov o priamych (mimoburzových) dvojstranných obchodoch nemôže Komisia posúdiť, či sú tieto objemy dostatočné pre nových účastníkov na trhu, aby mohli konkurovať na trhu (85).

Možnosti dovozu

(68)

Pokiaľ ide o dovoz, žiadateľ tvrdil, že existuje „dostatočná prepojovacia kapacita na česko-nemeckej hranici“ (86). Český prevádzkovateľ prenosovej sústavy však nahlásil (87) niekoľko kritických situácií v českej prenosovej sústave v dôsledku neplánovaných tranzitných tokov (alebo „kruhových tokov“), ktoré dosiahli objem niekoľko GW. Konkrétne tieto kruhové toky predstavujú podľa českého prevádzkovateľa prenosovej sústavy veľký problém pre stabilitu siete (88) a sú obmedzujúcim faktorom pre obchod na českých hraniciach, najmä na česko-nemeckej hranici. Z údajov predložených žiadateľom (89) vyplýva, že dovozná kapacita komerčne dostupná na hranici s Nemeckom sa v rokoch 2014 – 2016 podstatne znížila (90).

(69)

Okrem toho by sa rozsah dovozu zo susedných krajín mohol znížiť v dôsledku tradične nízkych veľkoobchodných cien v Českej republike. K tomu došlo v rokoch 2012 – 2016, kedy bola priemerná cena na dennom trhu v Českej republike nižšia o 3,9 EUR/MWH v porovnaní s Poľskom, o 0,4 EUR/MWH v porovnaní s Rakúskom, o 0,6 EUR/MWH v porovnaní so Slovenskom a len v porovnaní s Nemeckom bola mierne vyššia (0,4 EUR/MWh) (91).

(70)

Bez ohľadu na uvedené žiadateľ tvrdil, že v roku 2016 bolo účastníkom trhu pridelených približne 8,6 TWh dovoznej kapacity, pričom 7,9 TWh, čo je „približne 13 % celkovej spotreby elektrickej energie“, bolo dovezených v reakcii na náhle výpadky jadrových elektrární skupiny ČEZ (92). Touto výnimočnou okolnosťou možno vysvetliť objemy kapacity, ktoré boli v roku 2016 dovezené a pridelené účastníkom trhu. Skupina ČEZ v skutočnosti vypočítala, že keby nebolo došlo k výpadkom, bola by vyrobila ďalších […] TWh elektrickej energie. Situácia sa však zlepšuje a niektoré z reaktorov boli už opäť uvedené do prevádzky, zatiaľ čo ďalšie sa majú opäť uviesť do prevádzky čoskoro. V dôsledku toho možno očakávať, že dovoz sa bude v budúcnosti postupne znižovať, keďže zvyšovanie výroby jadrovej energie s nízkymi hraničnými nákladmi spôsobí pokles cien elektrickej energie v Českej republike.

Cenová konkurencia a cenová regulácia

(71)

Cena dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom sa skladá z dvoch hlavných zložiek (93): prvá z nich, ktorá predstavuje 45 % celkovej konečnej ceny, zahŕňa fixné náklady na distribúciu elektrickej energie, pomocné služby, systémové poplatky atď.; druhou zložkou, ktorá predstavuje 37 % celkovej konečnej ceny, je zložka elektrickej energie, ktorá zahŕňa maloobchodnú maržu (94). Táto druhá zložka nie je regulovaná (95).

(72)

Pokiaľ ide o ceny elektrickej energie pre koncových spotrebiteľov, pre veľkých i malých zákazníkov, cenová úroveň vrátane daní je nižšia ako priemer EÚ28 a je nižšia ako priemer EÚ28 aj po odčítaní daní (96). Žiadateľ poznamenáva, že v rokoch 2007 až 2015 boli tieto ceny trvalo nižšie ako zodpovedajúce ceny v Nemecku.

(73)

Najmä pokiaľ ide o veľkých priemyselných zákazníkov (97), žiadateľ poznamenáva, že česká energetická zložka klesla o viac ako 40 % medzi druhou polovicou roka 2012 a druhou polovicou roka 2015, kedy bola o 24 % nižšia (0,0300 – 0,0400 EUR/kWh) než nemecká energetická zložka (0,0400 – 0,0500 EUR/kWh). Pokiaľ ide o domácnosti (98), žiadateľ poznamenáva, že po druhej polovici roka 2009 sa česká energetická zložka neustále znižovala, pričom v druhej polovici roka 2015 predstavovala takmer 0,0400 EUR/kWh, čo znamená, že bola o 49 % nižšia ako nemecká energetická zložka (0,0700 – 0,0800 EUR/kWh) (99).

(74)

Žiadateľ z týchto údajov na základe údajov Eurostatu vyvodzuje, že „miera hospodárskej súťaže je na českom trhu väčšia než na nemeckom trhu, ktorý je priamo vystavený hospodárskej súťaži podľa nedávneho rozhodnutia Komisie o výnimke pre maloobchodné dodávky v Nemecku“ (100). Toto tvrdenie však nie je potvrdené dôkazmi, najmä pokiaľ ide o porovnanie cien medzi českým a nemeckým trhom. Za určitých podmienok (napr. pri určitých úrovniach hraničných nákladov a elasticity dopytu) by podľa ekonomickej teórie mohli byť na vysoko koncentrovaných trhoch nižšie ceny ako na menej koncentrovaných trhoch (101). Ešte dôležitejšie je, že porovnanie cien záviselo od výberu jednotky. Nemecké ceny boli totiž v uplynulých rokoch v absolútnom vyjadrení vyššie než české, ale z hľadiska štandardu kúpnej sily boli nižšie; v tomto ohľade boli české ceny v roku 2015 vyššie (102).

(75)

Okrem toho, najmä pokiaľ ide o ceny pre domácnosti, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) na základe informácií získaných od vnútroštátnych regulačných orgánov konštatovala, že „v údajoch o cenách pre domácnosti môžu byť nezrovnalosti. Tieto výsledky by sa preto mali vykladať opatrne“ (103).

MALOOBCHODNÉ DODÁVKY ZEMNÉHO PLYNU

Počet účastníkov trhu, trhové podiely najväčších účastníkov trhu

(76)

Z najnovších údajov ERÚ vyplýva, že v roku 2016 pôsobilo v Českej republike 98 aktívnych obchodníkov dodávajúcich plyn zákazníkom (104). Celkové náklady (105) vstupu na trh pre maloobchodné dodávky plynu sú nízke a zdá sa, že nepredstavujú prekážku vstupu na trh.

(77)

V predchádzajúcich rozhodnutiach (106) sa Komisia domnievala, že pokiaľ ide o trh s maloobchodnými dodávkami plynu, spoločný trhový podiel troch najväčších podnikov je jedným z relevantných ukazovateľov na posúdenie koncentrácie na trhu a na posúdenie celkového stavu hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to, že pravidlá verejného obstarávania sa nevzťahujú na všetkých účastníkov trhu, sa analýza zameriava najmä na postavenie na trhu a konkurenčné tlaky na jednotlivých účastníkov trhu, na ktorých sa vzťahujú pravidlá verejného obstarávania, teda v zásade na spoločnosti ČEZ Prodej a PP. Ak je však dôležité pochopiť podmienky trhu, na ktorom pôsobia ČEZ Prodej a PP, zahrnú sa do analýzy aj ostatné hospodárske subjekty (pozri aj odôvodnenie 20). Aj ďalšie opatrenia týkajúce sa koncentrácie sa môžu považovať za relevantné.

(78)

Podľa najnovších údajov (107) je z hľadiska množstva plynu dodávaného zákazníkom najväčším dodávateľom spoločnosť RWE (teraz Innogy Energie, s. r. o.) s takmer […] % podielom na trhu, po ktorej nasledujú spoločnosti PP a E.ON s trhovým podielom […] %. Spoločnosť ČEZ Prodej takisto pôsobí na tomto trhu, a to s trhovým podielom […] % (108).

Maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým zákazníkom

(79)

Podľa údajov z roku 2016, ktoré predložil žiadateľ, je RWE s trhovým podielom […] % najväčším dodávateľom veľkým zákazníkom, pričom po nej nasleduje spoločnosť ČEZ Prodej s trhovým podielom […] % a E.ON s trhovým podielom […] %. Komisia konštatuje, že len spoločnosti PP a ČEZ Prodej sú považované za obstarávateľov v zmysle článku 4 smernice 2014/25/EÚ, a preto sa na ne vzťahujú pravidlá verejného obstarávania.

(80)

Trhový podiel troch najväčších maloobchodných predajcov na českom trhu s plynom pre veľkých zákazníkov spolu predstavuje 51 %. Index HHI vypočítaný pre tento trh je 1 341 (109).

Maloobchodné dodávky plynu malým zákazníkom

(81)

Podľa údajov z roku 2016, ktoré predložil žiadateľ, je najväčším dodávateľom malým zákazníkom spoločnosť RWE s trhovým podielom […] %, pričom po nej nasleduje spoločnosť PP s trhovým podielom […] % a E.ON s trhovým podielom […] % (110). Spoločnosť ČEZ Prodej (štvrtý najväčší dodávateľ) takisto pôsobí na tomto trhu, a to s trhovým podielom […] %. Komisia konštatuje, že len spoločnosti PP a ČEZ Prodej sú považované za obstarávateľov v zmysle článku 4 smernice 2014/25/EÚ, a preto sa na ne vzťahujú pravidlá verejného obstarávania.

(82)

Trhový podiel troch najväčších maloobchodných predajcov na českom trhu s plynom pre malých zákazníkov spolu predstavuje 69 % (111). Index HHI vypočítaný pre tento trh je 2 024 (112).

Miera zmien dodávateľa zo strany konečných spotrebiteľov

Maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým zákazníkom

(83)

V národnej správe ERÚ za rok 2016 sa nachádzajú informácie týkajúce sa zmien dodávateľa uvedené osobitne pre štyri kategórie zákazníkov (113): „veľkoodberateľov“, „stredných odberateľov“, maloodberateľov“ a „domácnosti“.

(84)

Prvé dve kategórie („veľkoodberatelia“ a „strední odberatelia“) možno vo všeobecnosti zaradiť do kategórie „veľkí zákazníci“, ako sa definuje na účely tohto rozhodnutia. V roku 2016 predstavovala miera zmien dodávateľa pri veľkoodberateľoch 38 % a pri stredných odberateľoch 29 %. Miery zmien pri týchto dvoch kategóriách boli vysoké aj v uplynulých piatich rokoch.

Maloobchodné dodávky zemného plynu malým zákazníkom

(85)

Posledné dve kategórie („maloodberatelia“ a „domácnosti“) možno vo všeobecnosti zaradiť do kategórie „malí obchodní zákazníci a domácnosti“, ako sa definuje na účely tohto rozhodnutia.

(86)

V roku 2016 predstavovala miera zmien dodávateľa pri „maloodberateľoch“ 14 %, zatiaľ čo v prípade „domácností“ to bolo 6,6 %. Miera zmien pri „maloodberateľoch“ bola v období rokov 2011 – 2016 vyššia ako 10 %. Miera zmien v prípade „domácností“ sa znižovala od roku 2011 (z pôvodných približne 13 % (114)), v roku 2016 však miera zmien opäť vzrástla.

Prístup k plynu na veľkoobchodnej úrovni  (115)

(87)

Subjekty obchodujúce na veľkoobchodnom trhu s plynom môžu obstarávať plyn nákupom na základe dlhodobých zmlúv, nákupom na komoditných burzách alebo nákupom od iného obchodníka. Dlhodobé zmluvy s ruskými a nórskymi výrobcami plynu majú pravdepodobne stále najväčší vplyv na tvorbu veľkoobchodných cien. Dlhodobé zmluvy sa obvykle uzatvárajú na veľmi dlhé obdobia až do 30 rokov. V týchto zmluvách v minulosti došlo k určitým úpravám vo výpočte predajnej ceny, ale samotné dlhodobé zmluvy neboli zrušené (116). Podľa údajov Eurostatu v roku 2016 dovážalo plyn do Českej republiky celkove 36 subjektov (117).

(88)

Podľa ERÚ držiteľ výlučnej licencie na činnosti prevádzkovateľa trhu v Českej republike, spoločnosť OTE, a. s., organizuje od roku 2010 spotový trh s plynom. Novelou pravidiel trhu so zemným plynom bol denný trh organizovaný organizátorom trhu zrušený. Na druhej strane bola vytvorená platforma pre vnútrodenný trh s plynom. Ako uvádza ERÚ, tento trh si aj v roku 2016 udržal vysokú príťažlivosť pre účastníkov trhu s plynom (118).

(89)

Najväčší podiel obchodov na veľkoobchodnom trhu sa uskutočňuje mimo burzových platforiem a v podobe dvojstranných mimoburzových obchodov. Mimoburzové obchodovanie je výhodné v tom, že ho možno vykonávať flexibilne, čiže najmä bez toho, aby sa musel využiť obmedzený súbor zmlúv. Významnú úlohu pri mimoburzovom obchodovaní zohráva sprostredkovanie prostredníctvom príslušných platforiem. V mimoburzovom obchodovaní došlo od roku 2012 k podstatnému nárastu. V roku 2016 dosiahli obchodné transakcie so zemným plynom sprostredkované na obchodných platformách s Českou republikou ako oblasťou dodávok celkove 88 TWh (93 TWh vrátane objemu obchodovaného na burzových platformách). Objem futures vzrástol z 0,7 TWh v roku 2014 na 3 TWh v roku 2015.

(90)

V roku 2016 predstavovala ročná spotreba plynu v Českej republike približne 88 TWh. V porovnaní s rokom 2015 to znamená nárast o 8,5 %. Pomer objemu obchodovania na veľkoobchodnom trhu a spotreby je > 1 (119).

(91)

Vzhľadom na faktory skúmané v odôvodneniach 87 – 90, Komisia v tomto prípade zastáva názor, že likvidita českého veľkoobchodného trhu je dostatočná na to, aby umožnila maloobchodným predajcom získať za podmienok hospodárskej súťaže prístup k plynu na veľkoobchodnej úrovni buď na veľkoobchodných trhoch, alebo prostredníctvom dovozu. Likvidita veľkoobchodného trhu Českej republiky nebráni tomu, aby boli maloobchodné dodávky plynu priamo vystavené hospodárskej súťaži.

Cenová konkurencia a cenová regulácia

(92)

Cena dodávok plynu koncovým zákazníkom bez daní sa skladá z dvoch hlavných zložiek (120). Prvá, ktorá predstavuje 22 % ceny, obsahuje regulované časti ceny (za prepravu, distribúciu atď.). Druhá, ktorá predstavuje 78 % celkovej ceny, je cena samotnej komodity, ktorá zahŕňa maloobchodnú maržu. Druhá zložka nie je regulovaná (121).

Maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým zákazníkom

(93)

Pre veľkých zákazníkov je cenová úroveň vrátane daní nižšia ako priemer EÚ28 a je nižšia ako priemer EÚ28 aj po odčítaní daní (122).

Maloobchodné dodávky zemného plynu malým zákazníkom

(94)

Pre malých zákazníkov je cenová úroveň vrátane daní nižšia ako priemer EÚ28 a je nižšia ako priemer EÚ28 aj po odčítaní daní (122).

4.   ZÁVERY

4.1.   ELEKTRICKÁ ENERGIA

(95)

Hospodárska súťaž na českých maloobchodných trhoch s elektrickou energiou je štrukturálne obmedzená skutočnosťou, že maloobchodní predajcovia (okrem spoločnosti ČEZ Prodej) nemajú dostatočnú vlastnú výrobnú kapacitu ani prístup na významne likvidné veľkoobchodné trhy, či už v Českej republike, alebo v zahraničí prostredníctvom dovozu. V dôsledku toho nie sú títo maloobchodní predajcovia v takej pozícii, aby mohli rovnocenným spôsobom konkurovať spoločnosti ČEZ Prodej, ktorá je vertikálne integrovaná s najväčšou miestnou distribučnou spoločnosťou a s najväčším výrobcom elektrickej energie.

MALOOBCHODNÉ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE VEĽKÝM ZÁKAZNÍKOM

(96)

Spoločný trhový podiel troch najväčších maloobchodných spoločností, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky veľkým zákazníkom, je pomerne veľký (60 %), pričom trhový podiel najväčšieho účastníka trhu (ČEZ Prodej) predstavuje […] %. Na druhého a tretieho najväčšieho účastníka trhu, teda E.ON a PRE, ktoré majú trhové podiely […] % a […] %, sa nevzťahujú pravidlá Únie v oblasti obstarávania. Napriek tomu, že ich trhové podiely nie sú zanedbateľné, môžu vyvíjať len obmedzený konkurenčný tlak na spoločnosť ČEZ Prodej. Prístup k elektrickej energii na veľkoobchodnej úrovni nie je dostatočný: Skupina ČEZ je jednoznačne najväčším výrobcom elektrickej energie v Českej republike a kapacita elektrických prepojení je obmedzená, a preto je likvidita veľkoobchodného trhu s elektrickou energiou závislá od správania sa skupiny ČEZ. Táto situácia obmedzuje ich možnosť obstarávať elektrickú energiu ako v rámci produktov základného odberu, tak aj ostatných produktov potrebných za podmienok hospodárskej súťaže, čo následne štrukturálne obmedzuje ich schopnosť súťažiť so spoločnosťou ČEZ Prodej. Z rovnakých dôvodov je obmedzená aj schopnosť menších účastníkov trhu konkurovať trom najväčším dodávateľom.

(97)

Trhové postavenie spoločností ČEZ Prodej, E.ON a PRE je posilnené silnými regionálnymi prvkami charakteristickými pre tento trh, pričom vzhľadom na nejednotné podmienky hospodárskej súťaže vo všetkých troch distribučných oblastiach je pre každú konkurenčnú spoločnosť ťažké ohroziť trhovú pozíciu týchto spoločností v ich distribučnej oblasti. Napokon, v uplynulých rokoch sa znížila miera zmeny dodávateľa, hoci je stále vyššia ako v prípade malých zákazníkov.

(98)

Na základe uvedených skúmaných faktorov by podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži stanovená v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ mala byť považovaná za nesplnenú, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom na území Českej republiky.

MALOOBCHODNÉ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE MALÝM ZÁKAZNÍKOM

(99)

Spoločný trhový podiel troch najväčších spoločností, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky malým zákazníkom, je veľký (74 %), pričom trhový podiel najväčšieho účastníka trhu (ČEZ Prodej) predstavuje […] %. Na druhého a tretieho najväčšieho účastníka trhu, teda na spoločnosť E.ON, ktorá je druhým najväčším účastníkom trhu s trhovým podielom […] % a spoločnosť PRE, ktorá je tretím najväčším účastníkom trhu s trhovým podielom […] % (123), sa nevzťahujú pravidlá Únie v oblasti obstarávania. Napriek tomu, že ich trhové podiely nie sú zanedbateľné, môžu vyvíjať len obmedzený konkurenčný tlak na spoločnosť ČEZ Prodej. Prístup k elektrickej energii na veľkoobchodnej úrovni nie je dostatočný: Skupina ČEZ je jednoznačne najväčším výrobcom elektrickej energie v Českej republike a kapacita elektrických prepojení je obmedzená, a preto je likvidita veľkoobchodného trhu s elektrickou energiou závislá od správania sa skupiny ČEZ. Táto situácia obmedzuje ich možnosť obstarávať elektrickú energiu ako v rámci produktov základného odberu, tak aj ostatných produktov potrebných za podmienok hospodárskej súťaže, čo následne štrukturálne obmedzuje ich schopnosť súťažiť so spoločnosťou ČEZ Prodej. Z rovnakých dôvodov je obmedzená aj schopnosť menších účastníkov trhu konkurovať trom najväčším dodávateľom.

(100)

Trhové postavenie spoločností ČEZ Prodej, E.ON a PRE je posilnené výraznou regionálnou povahou tohto trhu a nejednotnými podmienkami hospodárskej súťaže vo všetkých troch distribučných oblastiach, v dôsledku čoho je pre každú konkurenčnú spoločnosť ťažké ohroziť trhovú pozíciu týchto spoločností v ich vlastnej distribučnej oblasti. Nakoniec, miera zmeny dodávateľa zo strany zákazníkov je pomerne nízka a z uvedených dôvodov nízke maloobchodné ceny nie sú ukazovateľom priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(101)

Na základe skúmaných faktorov by podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži stanovená v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ mala byť považovaná za nesplnenú, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom na území Českej republiky.

4.2.   PLYN

MALOOBCHODNÉ DODÁVKY ZEMNÉHO PLYNU VEĽKÝM ZÁKAZNÍKOM

(102)

Pokiaľ ide o maloobchodné dodávky plynu veľkým zákazníkom v Českej republike, situáciu možno zhrnúť takto: na celoštátnej úrovni pôsobí veľký počet dodávateľov, trhový podiel troch najväčších maloobchodných spoločností spolu nie je veľmi veľký (51 %), na prvého a na tretieho účastníka trhu sa nevzťahujú pravidlá Únie v oblasti obstarávania, miera zmien dodávateľa sa zdá uspokojivá, neexistuje žiadna kontrola cien pre koncového používateľa a likvidita veľkoobchodného trhu sa nezdá prekážkou pre to, aby boli maloobchodné dodávky plynu priamo vystavené hospodárskej súťaži.

(103)

Na základe uvedených skúmaných faktorov by podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži stanovená v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ mala byť považovaná za splnenú, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky plynu veľkým zákazníkom na území Českej republiky.

MALOOBCHODNÉ DODÁVKY ZEMNÉHO PLYNU MALÝM ZÁKAZNÍKOM

(104)

Pokiaľ ide o maloobchodné dodávky plynu malým zákazníkom v Českej republike, situáciu možno zhrnúť takto: na celoštátnej úrovni pôsobí veľký počet dodávateľov, trhový podiel troch najväčších maloobchodných spoločností spolu je pomerne veľký (69 %), na prvého a na tretieho účastníka trhu sa však nevzťahujú pravidlá obstarávania, miera zmien dodávateľa sa zdá uspokojivá, neexistuje žiadna kontrola cien pre koncového používateľa a likvidita veľkoobchodného trhu sa nezdá prekážkou pre to, aby boli maloobchodné dodávky plynu priamo vystavené hospodárskej súťaži.

(105)

Na základe uvedených skúmaných faktorov by podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži stanovená v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ mala byť považovaná za splnenú, pokiaľ ide o maloobchodné dodávky plynu malým zákazníkom na území Českej republiky.

4.3.   ZÁVER

(106)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a skutkovej situácii v období od novembra 2016 do apríla 2018, ako to vyplýva z informácií, ktoré poskytol žiadateľ, a z národných správ ERÚ. Toto rozhodnutie sa môže preskúmať, keby značné zmeny v právnej alebo skutkovej situácii viedli k tomu, že by už neboli splnené podmienky uplatniteľnosti článku 34 smernice 2014/25/EÚ.

(107)

Keďže na služby súvisiace s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie (124) by sa aj naďalej mala vzťahovať smernica 2014/25/EÚ, pripomína sa, že s verejnými zákazkami vzťahujúcimi sa na viacero činností sa má zaobchádzať v súlade s článkom 6 uvedenej smernice. To znamená, že keď obstarávateľ je súčasťou „zmiešaného“ obstarávania, teda obstarávania používaného na podporu vykonávania činností vyňatých z uplatňovania smernice 2014/25/EÚ, ako aj činností z nej nevyňatých, musia sa zohľadniť činnosti, na ktoré je zákazka predovšetkým určená. V prípade takéhoto zmiešaného obstarávania, keď je účelom v zásade podporovať činnosti, ktoré nie sú vyňaté, sa majú uplatňovať ustanovenia smernice 2014/25/EÚ. Ak nemožno objektívne určiť, na ktorú činnosť je zákazka predovšetkým určená, zákazka sa zadá v súlade s pravidlami stanovenými v článku 6 ods. 3 smernice 2014/25/EÚ.

(108)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2014/25/EÚ sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli zadané obstarávateľmi a ktorých cieľom je umožniť vykonávanie týchto činností na území Českej republiky:

a)

maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým zákazníkom;

b)

maloobchodné dodávky zemného plynu malým zákazníkom.

Článok 2

Smernica 2014/25/ES sa naďalej uplatňuje na zákazky zadávané obstarávateľmi, ktoré majú umožniť vykonávanie týchto činností na území Českej republiky:

a)

maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom;

b)

maloobchodné dodávky elektrickej energie malým zákazníkom.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 5. júla 2018

Za Komisiu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Pojem „úrad“ tu označuje ÚOHS.

(3)  Správa spoločnosti Charles River and Associates z 9. októbra 2016 s názvom An Economic Assessment of the Extent of Competition on the Czech Markets for Retail supply of Electricity and Gas (Ekonomické posúdenie miery hospodárskej súťaže na českých trhoch s maloobchodnými dodávkami elektrickej energie a plynu).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(6)  K dispozícii na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 a http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=458/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

(7)  Bolo udelených 388 licencií na obchodovanie s elektrickou energiou a 229 licencií na obchodovanie s plynom (pozri odpoveď žiadateľa z 12. apríla 2018 na žiadosť Komisie o informácie z 21. decembra 2017, s. 1).

(8)  Je aktívnych 71 dodávateľov v oblasti maloobchodných dodávok elektrickej energie a 68 dodávateľov v oblasti maloobchodných dodávok plynu (pozri odpoveď žiadateľa z 12. apríla 2018 na žiadosť Komisie o informácie z 21. decembra 2017, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(10)  Rozsudok z 27. apríla 2016, Österreichische Post AG/Komisia, T-463/14, EU:T:2016:243, bod 28.

(11)  Podľa žiadateľa sú na trhoch, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť, obstarávateľmi v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ len spoločnosti ČEZ Prodej a Pražská plynárenská (ďalej len „PP“), a preto podliehajú pravidlám verejného obstarávania.

(12)  Vec COMP M.3440 — EDP/ENI/GDP, odôvodnenie 56.

(13)  Pozri vec COMP/M.6225 Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion, z 23. augusta 2011; COMP/M.5467 RWE/Essent, z 23. júna 2009.

(14)  Pozri veci COMP/M.5512 Electrabel/E.ON, zo 16. októbra 2009; COMP/M.5496 Vattenfall/Nuon Energy, z 22. júna 2009.

(15)  Rozhodnutie českého ÚOHS č. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě z 21. decembra 2015, BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./Europe Easy Energy a. s.; rozhodnutie českého ÚOHS č. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř zo 7. júla 2016, BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./RIGHT POWER a. s.

(16)  Pozri správu CRA, s. 17, posledný odsek.

(17)  […] dôverné informácie.

(18)  Pozri správu CRA, s. 18, tabuľka 3.

(19)  Žiadateľ uviedol, že MDZ začali svoju činnosť ako výrobné miesto konkrétneho veľkého priemyselného zákazníka, ktorý v priebehu času premenil toto výrobné miesto na priemyselný park, ktorý zahŕňa vlastné výrobné zariadenia, ako aj výrobné zariadenia iných veľkých priemyselných zákazníkov, ktoré sú u priemyselného zákazníka s pôvodným výrobným miestom v prenájme.

(20)  M.4180 Gaz de France/Suez, odôvodnenie 63; M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2, odôvodnenie 193 a nasl.; M.3440 – EDP/ENI/GDP, odôvodnenie 215 a nasl.; M.5740 – Gazprom/A2A/JOF, odôvodnenie 17 a nasl.

(21)  M.4238 E ON/PP, odôvodnenie 16.

(22)  Rozhodnutie českého ÚOHS č. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě z 21. decembra 2015, BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./Europe Easy Energy a. s.; rozhodnutie českého ÚOHS č. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř zo 7. júla 2016, BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./RIGHT POWER a. s.

(23)  Tento trh nezahŕňa zásobovanie plynových elektrární, ktoré obvykle kupujú plyn priamo na energetických burzách, a plyn sa im dodáva v rámci nákupu kapacity plynovodu.

(24)  M.5496 — Vattenfall/Nuon Energy, odôvodnenie 15 a nasl., M.7778 — Vattenfall/Engie/GASAG, odôvodnenie 37.

(25)  M.4238 E ON/PP, odôvodnenia 19 a 20.

(26)  Rozhodnutie o fúzii ÚOHS-S492/2011/KS vydané českým ÚOHS.

(27)  Skupina ČEZ, bývalá etablovaná česká elektrárenská spoločnosť, ktorá je v súčasnosti stále vo vlastníctve štátu, vlastní päť z ôsmich elektrických distribučných sústav, dve distribučné sústavy sú vo vlastníctve spoločnosti E.ON, zatiaľ čo elektrárenská distribučná spoločnosť v oblasti hlavného mesta je vlastnená spoločnosťou Pražská energetika a. s. (ďalej len „PRE“), čo je spoločnosť, ktorú vlastní spoločnosť EnBW a hlavné mesto Praha a kontroluje ju spoločnosť EnBW. Pozri správu CRA, bod 2, s. 1.

(28)  Pozri správu CRA, tabuľka 1, s. 6.

(29)  Pozri správu CRA, tabuľka 8, s. 23.

(30)  Pozri správu CRA, tabuľka 9, s. 23 – 24.

(31)  M/3696 — E.ON/MOL (2005), odôvodnenia 138 a 140.

(32)  M.4238 E.ON/PP, odôvodnenie 16.

(33)  Vec S830/2015/KS Bohemia Energy entity s. r. o./Europe Easy Energy a. s.; S713/2016/KS Bohemia Energy entity s. r. o./X Energie s. r. o.

(34)  V národnej správe Energetického regulačného úradu za rok 2016 sa uvádza, že v roku 2016 dodávalo plyn zákazníkom v Českej republike 98 aktívnych obchodníkov. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2016/3e05aa8c-0a79-4c3c-9389-6d0c3c313e1e).

(35)  Pozri správu CRA, bod 2, s. 1.

(36)  Pozri správu CRA, s. 31, tabuľka 17.

(37)  T. j. […] % pre RWE a […] % pre PP a E.ON (pozri správu CRA, s. 22, tabuľka 7). Podľa najnovších údajov však v roku 2016 RWE predstavovalo […] %; PP […] % a E.ON […] % trhu veľkých zákazníkov (pozri odpoveď žiadateľa z 12. apríla 2018 na žiadosť Komisie o informácie z 21. decembra 2017, s. 16).

(38)  Pozri správu CRA, tabuľka 18, s. 33.

(39)  Rozhodnutie Komisie 2007/141/ES z 26. februára 2007, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na zásobovanie elektrickou energiou a plynom v Anglicku, Škótsku a vo Walese (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 23) a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1674 z 15. septembra 2016 o udelení výnimky z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ pre maloobchodné dodávky elektriny a plynu v Nemecku (Ú. v. EÚ L 253, 17.9.2016, s. 6).

(40)  Horný trh týkajúci sa veľkoobchodu s elektrickou energiou nebol v predchádzajúcich rozhodnutiach podľa článku 34 smernice 2014/25/EÚ preskúmaný, keďže konkurenčná situácia na týchto horných trhoch nevyvolávala na nadväzujúcich trhoch žiadne obavy.

(41)  Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1674, odôvodnenie 37 a citované rozhodnutia.

(42)  Pozri správu CRA, tabuľka 3, s. 18 a tabuľka 6, s. 21.

(43)  Pozri žiadosť, s. 32, tabuľka 3.

(44)  Pokiaľ ide o veľkých priemyselných zákazníkov, ak sú zahrnutí prevádzkovatelia MDZ, trhový podiel spoločnosti ČEZ Prodej sa zvyšuje z […] % na […] % (pozri odpoveď z 1. augusta 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 28. júna 2017, tabuľka 2, s. 8).

(45)  Pre porovnanie, vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2016/1674 sa konštatovalo, že spoločný trhový podiel štyroch najväčších maloobchodných predajcov elektrickej energie v Nemecku predstavoval 33 % a v rozhodnutí Komisie 2010/403/EÚ zo 14. júla 2010 ktorým sa výroba elektrickej energie a veľkoobchod s ňou v talianskej makrozóne Sever a maloobchod s elektrickou energiou zameraný na koncových zákazníkov napojených na sieť stredného, vysokého a veľmi vysokého napätia v Taliansku vynímajú z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 186, 20.7.2010, s. 44) týkajúcom sa Talianska bolo uvedené, že spoločný trhový podiel troch najväčších maloobchodných predajcov elektrickej energie predstavoval 43,89 %. V rozhodnutí Komisie 2006/422/ES z 19. júna 2006 ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na výrobu elektrickej energie vo Fínsku, okrem Ålandských ostrovov (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 33) týkajúcom sa Fínska, predstavoval tento trhový podiel 35 – 40 %.

(46)  HHI – Herfindahlov-Hirschmannov index.

(47)  Pozri žiadosť, s. 7.

(48)  Údaje týkajúce sa malých zákazníkov pozri v tabuľke 10 v odpovedi žiadateľa z 10. mája 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 21. apríla 2017.

(49)  Pozri správu CRA, tabuľka 3, s. 18 spoločne s tabuľkou 8, s. 23.

(50)  Pozri žiadosť, tabuľka 3, s. 32.

(51)  Pozri stanovisko ÚOHS, s. 2.

(52)  Pozri správu CRA, tabuľka 8, s. 23.

(53)  Pre porovnanie, vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2016/1674 sa konštatovalo, že spoločný trhový podiel štyroch najväčších maloobchodných predajcov elektrickej energie v Nemecku predstavoval 36 %. V rozhodnutí 2006/422/ES týkajúcom sa Fínska predstavoval tento trhový podiel 35 – 40 %.

(54)  Pozri prezentáciu CRA pre Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž z 9. júna 2017.

(55)  Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1674.

(56)  Pozri žiadosť, tabuľka 12, s. 58. Percentuálne hodnoty sú vypočítané na základe počtu odberných miest.

(57)  Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1674, odôvodnenie 39.

(58)  Rozhodnutie 2010/403/EÚ, odôvodnenie 18.

(59)  Pozri správu CRA, s. 43.

(60)  Pozri žiadosť, tabuľka 13, s. 59. Percentuálne hodnoty sú vypočítané na základe počtu odberných miest.

(61)  Pozri správu CRA, s. 49.

(62)  Pozri stanovisko ÚOHS, s. 2, posledný odsek.

(63)  Pozri stanovisko ÚOHS zo 14. júna 2017, s. 3, ods. 3 a 4.

(64)  ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2015 (Výročná správa ACER/CEER o výsledkoch monitorovania vnútorného trhu s elektrickou energiou a plynom v roku 2015) z novembra 2016, s. 66 https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2015.pdf.

(65)  Päťročná priemerná miera externých zmien v Českej republike je nižšia ako v Nemecku, Švédsku, vo Fínsku a Veľkej Británii.

(66)  Národná správa ERÚ za rok 2015, s. 21. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2015.pdf/e6ca9e45-17c6-4f48-9561-8f0ef0d6af29), národná správa ERÚ za rok 2016, s. 25.

(67)  Národná správa ERÚ za rok 2016, s. 25.

(68)  Presnejšie takmer […] TWh z hrubej výroby elektriny vo výške približne […] TWh (pozri odpoveď žiadateľa z 10. mája 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 21. apríla 2017, s. 1, tabuľka 1). ERÚ uvádza, že v roku 2016 dosiahla hrubá výroba elektriny celkove 83,3 TWh.

(69)  Napriek tomu sa dá očakávať, že po tom, čo skupina ČEZ ohlásila predaj uhoľnej elektrárne Počerady (1 000 MW) spoločnosti Česká uhelná, sa trhový podiel spoločnosti Severní Energetická (dcérska spoločnosť spoločnosti Česká uhelná) mierne zväčší.

(70)  Pozri odpoveď žiadateľa z 1. augusta 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 28. júna 2017.

(71)  Pozri Platts Power in Europe, vydanie 753, 3. júla 2017, s. 15.

(72)  V marci 2017 skupina ČEZ predpovedala, že v roku 2018 zvýši výrobu elektrickej energie na 66 TWh z 59 TWh v roku 2015 – pozri Platts Power in Europe, vydanie 722 (28. marca 2016), s. 15.

(73)  Táto komoditná burza je zameraná skôr na domáci než medzinárodný obchod.

(74)  Národná správa ERÚ za rok 2015, s. 17, 18.

(75)  Najmä Európska energetická burza v Lipsku (EEX).

(76)  ÚOHS vo svojom stanovisku uvádza ten istý argument.

(77)  Pozri odpoveď žiadateľa z 28. marca 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 24. marca 2017.

(78)  Údaje predložené žiadateľom na základe údajov spoločnosti OTE.

(79)  Objem mimoburzových transakcií sprostredkovaných prostredníctvom platformy Trayport sa v uplynulých rokoch vyvíjal takto: […] TWh v roku 2008, […] TWh v roku 2009, […] TWh v roku 2010, […] TWh v roku 2011, […] TWh v roku 2012, […] TWh v roku 2013, […] TWh v roku 2014 a […] TWh v roku 2015. Pozri odpoveď žiadateľa z 10. mája 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 3. mája 2017.

(80)  Pozri vykonávacie rozhodnutie 2016/1674.

(81)  Na burze PXE sa obchoduje len s finančnými produktmi, t. j. bez možnosti fyzického dodania.

(82)  […] TWh v roku 2016 v porovnaní s […] TWh v roku 2008 – pozri odpoveď žiadateľa z 10. mája 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 3. mája 2017, tabuľka 5, s. 4.

(83)  Približne 2,6 TWh podľa údajov vo výročnej správe z Kladna za rok 2015 (k dispozícii v českom jazyku na adrese: https://www.cmkbk.cz/zpravy/vz2015/#6/z, s. 6).

(84)  Približne […] TWh. Pozri tabuľku 5, s. 4 odpovede žiadateľa z 10. mája 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 21. apríla 2017.

(85)  Žiadateľ nepredložil údaje o objemoch elektrickej energie dodaných v rámci dohôd o spolupráci alebo priamych dvojstranných obchodov (bez sprostredkovateľa) s odôvodnením, že mu tieto údaje nie sú známe. Vo vyššie uvedených výpočtoch nie sú zahrnuté údaje z mimoburzových platforiem.

(86)  Pozri s. 10 (odpoveď na otázku č. 9) odpovede žiadateľa zo 16. februára 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 31. januára 2017.

(87)  Pozri niekoľko správ a štúdií, ktoré vydal český prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť ČEPS, a. s. (www.ceps.cz), a ktoré sa týkajú kruhových tokov v regióne.

(88)  Pozri aj výročnú správu ERÚ za rok 2016.

(89)  Pozri odpoveď žiadateľa z 1. augusta 2017, ako aj jej prílohy, na žiadosť Komisie o informácie z 28. júna 2017.

(90)  Obchodná kapacita na česko-nemeckej hranici (v smere z Nemecka do Českej republiky), ktorá je k dispozícii na dennom trhu, poklesla z […] MWh v roku 2014 na […] MWh v roku 2016 (údaje spracované na základe prílohy 8 odpovede žiadateľa z 1. augusta 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 28. júna 2017).

(91)  Pozri správu agentúry ACER o trhoch s elektrickou energiou a plynom za rok 2016 (http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf).

(92)  Pozri s. 10 (odpoveď na otázku č. 9) odpovede žiadateľa zo 16. februára 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 31. januára 2017.

(93)  Dane predstavujú 18 % ceny.

(94)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, graf 8, s. 20.

(95)  Jedinou výnimkou z tohto pravidla je cena elektrickej energie dodávanej dodávateľom poslednej inštancie, čo je v Českej republike okrajový prípad.

(96)  Pozri http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

(97)  Na účely tohto výpočtu ceny žiadateľ definuje veľkých priemyselných zákazníkov ako zákazníkov so spotrebou od 2 000 do 20 000 MWh.

(98)  Na účely tohto výpočtu ceny žiadateľ definuje domácnosti ako zákazníkov so spotrebou od 2 500 do 5 000 kWh.

(99)  Pozri správu CRA, s. 41 a s. 42.

(100)  Oddiel 5.2 žiadosti, s. 37, posledný odsek.

(101)  Napríklad v prípade oligopolného trhu podľa Cournotovho modelu možno preukázať, že súhrnný Lernerov index trhovej sily (percentuálny podiel ceny, ktorý nie je určený na pokrytie hraničných nákladov, označovaný aj ako prirážka) je v nepriamom vzťahu s elasticitou dopytu a priamo úmerný HHI indexu koncentrácie (pozri napríklad kapitolu 4 vo Vives, 1999 Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools, MIT Press). To znamená, že ak sú ostatné podmienky zhodné, trhy s vyššou koncentráciou (väčšou elasticitou) by mali vyššie (nižšie) prirážky. Z toho okrem toho vyplýva, že na vysokokoncentrovanom trhu A by mohli byť nižšie ceny (a napriek tomu vyššie prirážky) než na inom menej koncentrovanom trhu B, ak sú napríklad hraničné náklady na trhu A dostatočne nízke v porovnaní s trhom B. Rovnaký výsledok bude platiť aj pri iných alternatívnych kombináciách vzájomného vzťahu hraničných nákladov a elasticity dopytu medzi trhmi A a B vrátane kombinácií, ktoré sa približujú skutočným pomerom na českom a nemeckom trhu. Tieto príklady opačných situácií teda nasvedčujú tomu, že na základe jednoduchého pozorovania zistených cien a bez zohľadnenia iných faktorov by nebolo možné jednoznačne vyvodiť, či je jeden trh konkurencieschopnejší než druhý.

(102)  Výpočet Komisie na základe údajov Eurostatu (Ref. tabuľky: nrg_pc_204 a nrg_pc_205).

(103)  Pozri správu agentúry ACER o monitorovaní trhu za rok 2015 – Maloobchodné trhy s elektrickou energiou a plynom – s. 44, poznámka pod čiarou 107. https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20ELECTRICITY%20AND%20GAS%20RETAIL%20MARKETS.pdf.

(104)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, s. 42.

(105)  Celkové náklady sa skladajú z nákladov súvisiacich s licenčnými a prevádzkovými nákladmi (náklady na marketing, služby zákazníkom atď.).

(106)  Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1674, odôvodnenie 37 a citované rozhodnutia.

(107)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, s. 43.

(108)  Trhové podiely uvedené v tomto odôvodnení sa vzťahujú na globálne maloobchodné dodávky plynu (veľkým i malým zákazníkom).

(109)  Vypočítaný na základe tabuľky 1, s. 16 odpovede žiadateľa z 12. apríla 2018 na žiadosť Komisie o informácie z 21. decembra 2017.

(110)  Pozri žiadosť, s. 70.

(111)  Pozri žiadosť, s. 68.

(112)  Vypočítaný na základe tabuľky 2, s. 16 odpovede žiadateľa z 12. apríla 2018 na žiadosť Komisie o informácie z 21. decembra 2017.

(113)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, tabuľka 9, s. 43.

(114)  Pozri žiadosť, s. 73.

(115)  Okrem veľkoobchodu a dovozu bol v Českej republike v roku 2017 vyrobený objem plynu zodpovedajúci 1 TWh.

(116)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, s. 39.

(117)  Pozri http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_entities_bringing_natural_gas_into_the_country-T1.png.

(118)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, s. 39.

(119)  Z objemu plynu obchodovaného na veľkoobchodnej úrovni zodpovedajúceho 93 TWh sa v roku 2016 spotrebovalo 88 TWh.

(120)  Pozri národnú správu ERÚ za rok 2016, s. 32.

(121)  Jedinou výnimkou z tohto pravidla je cena plynu dodávaného dodávateľom poslednej inštancie, avšak tento koncept zatiaľ v Českej republike nebol uplatnený, ako sa uvádza v žiadosti (ods. 3, s. 76).

(122)  Na základe http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

(123)  Údaje týkajúce sa malých zákazníkov pozri v tabuľke 10 v odpovedi žiadateľa z 10. mája 2017 na žiadosť Komisie o informácie z 21. apríla 2017.

(124)  Maloobchodné dodávky elektrickej energie veľkým zákazníkom a malým zákazníkom.


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1135

z 10. augusta 2018,

ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

[oznámené pod číslom C(2018) 5009]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 72 ods. 2,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/795/EÚ (2) sa stanovila povinnosť členských štátov podávať správy o vykonávaní smernice 2010/75/EÚ počas obdobia rokov 2013 – 2016. Uvedené rozhodnutie stratilo svoje dočasné účinky a malo by sa zrušiť.

(2)

Mali by sa stanoviť typ, formát a frekvencia informácií vzťahujúcich sa na obdobie od roku 2017, ktoré majú členské štáty sprístupňovať.

(3)

V súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ majú členské štáty poskytovať informácie o vykonávaní uvedenej smernice, o reprezentatívnych údajoch o emisiách a ostatných formách znečistenia, o emisných limitoch, o uplatňovaní najlepších dostupných techník v súlade s článkami 14 a 15 uvedenej smernice, najmä o udeľovaní výnimiek v súlade s jej článkom 15 ods. 4

(4)

Členské štáty sú okrem toho povinné zahrnúť informácie podľa článku 51 ods. 4, článku 55 ods. 2 a článku 59 ods. 1, 2 a 3 smernice 2010/75/EÚ do správ predložených podľa článku 72 uvedenej smernice.

(5)

V súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ majú členské štáty dané informácie sprístupniť v elektronickej podobe s využitím nástroja na podávanie správ, ktorý na tento účel poskytuje Komisia.

(6)

V smernici 2010/75/EÚ sa vyžaduje, aby každé zariadenie, na ktoré sa vzťahuje kapitola II, malo individuálne povolenie na prevádzku. Podmienky povolenia musia vychádzať z environmentálneho správania, ktoré možno daným zariadením dosiahnuť vzhľadom na jeho technické charakteristiky, externé faktory vrátane miestnych podmienok a využívania najlepších dostupných techník. V povoleniach sú stanovené podmienky, ktoré sa týkajú najmä emisných limitov, monitorovania emisií a posudzovania súladu špecifického pre každé jednotlivé zariadenie. Podmienky povolenia sa majú v súlade s článkom 21 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ pravidelne prehodnocovať a v prípade potreby aktualizovať, a to najmä v prípadoch, keď boli pre hlavnú činnosť zariadenia zverejnené nové závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „závery o BAT“). Najúčinnejším spôsobom podávania správ o vykonávaní smernice 2010/75/EÚ je poskytnúť relevantné informácie pre každé jednotlivé zariadenie, a tým rozšíriť prístupy použité v moduloch 2 a 3 uvedených vo vykonávacom rozhodnutí 2012/795/EÚ na všetky odvetvia.

(7)

Na veľké spaľovacie zariadenia a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sa vzťahujú osobitné ustanovenia uvedené v kapitolách III a IV smernice 2010/75/EÚ. Okrem toho by členské štáty mali v prípade týchto zariadení poskytovať informácie o vykonávaní dočasných výnimiek a bezpečnostných opatrení na riadenie emisií, ako je stanovené v článkoch 32 až 35 a v článku 46 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ. V prípade spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou menej ako dve tony za hodinu sa v článku 55 ods. 3 uvedenej smernice vyžaduje, aby členské štáty sprístupnili verejnosti zoznam zariadení. Informácie o zverejnení tohto zoznamu by mali byť poskytnuté Komisii, aby mohla monitorovať vykonávanie smernice o týchto menších zariadeniach.

(8)

V súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ členské štáty musia tiež poskytovať reprezentatívne údaje o emisiách a ostatných formách znečistenia. S cieľom znížiť zbytočnú administratívnu záťaž by členské štáty mali poskytovať informácie o tom, kde sú sprístupnené údaje z monitorovania emisií podľa článku 24 ods. 3 písm. b) smernice 2010/75/EÚ, ako aj odkaz na údaje o emisiách nahlásené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (3). Podľa uvedeného nariadenia sa od členských štátov vyžaduje, aby predkladali ročné údaje okrem iného o prenosoch odpadu mimo lokality a o uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy v súlade s jeho prílohou II, ktorá sa vzťahuje na všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe II k smernici 2010/75/EÚ. Zároveň sa všetky „zariadenia“, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/75/EÚ, týkajú „prevádzkarne“ alebo sa zhodujú s „prevádzkarňou“, na ktorú sa vzťahuje uvedené nariadenie. Údaje oznámené podľa nariadenia (ES) č. 166/2006 tak poskytujú „reprezentatívne údaje o emisiách a ostatných formách znečistenia“ v zmysle článku 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ.

(9)

Odkaz na podávanie správ o emisiách podľa nariadenia (ES) č. 166/2006 by sa mal vytvoriť s použitím existujúcich priestorových údajov, ktoré spravujú členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/EC (4) a bodu 8 prílohy III k uvedenej smernici. Dátový model stanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (5) umožňuje členským štátom a Komisii prepojiť „zariadenia“, veľké spaľovacie zariadenia a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s „prevádzkarňami“ v zmysle článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 166/2006. Podávanie správ týkajúcich sa priestorových údajov o zariadeniach, veľkých spaľovacích zariadeniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov namiesto poskytovania podrobných správ o emisiách zo zariadení je v tomto kontexte iba iný „typ“ podávania správ v zmysle článku 72 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ. Zahŕňa to prispôsobenie modelu INSPIRE osobitným požiadavkám na podávanie správ uvedeným v článku 72 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ, čím sa stávajú povinnými určité prvky priestorových informácií, ktoré sú tzv. voidable (obsaditeľné) podľa nariadenia (EÚ) č. 1089/2010.

(10)

V prípade zariadení a činností, pri ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, na ktoré sa nevzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, a preto nemusia byť predmetom povolenia týkajúceho sa daného zariadenia, by členské štáty mali poskytovať informácie o celkovom počte zariadení a o počte zariadení, v ktorých sa uplatňuje schéma znižovania emisií podľa článku 59 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice alebo výnimka podľa odseku 2 alebo 3 jej článku 59. Týmto spôsobom bude Komisia informovaná, či a do akej miery by mohlo byť ovplyvnené vykonávanie smernice 2010/75/EÚ.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prípade zariadení, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ, s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu, členské štáty pre každé zariadenie, na ktoré sa smernica vzťahuje, sprístupnia Komisii informácie uvedené v prílohe I s použitím formátu stanoveného v danej prílohe.

V prípade spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu a zariadení, na ktoré sa vzťahuje kapitola V smernice 2010/75/EÚ, členské štáty sprístupnia Komisii informácie uvedené v prílohe II s použitím formátu stanoveného v danej prílohe.

Členské štáty poskytujú informácie stanovené v prílohách I a II s použitím harmonizovaného elektronického nástroja na podávanie správ, ktorý poskytuje Komisia.

Článok 2

Informácie uvedené v prílohe I sa prvýkrát predkladajú za rok podávania správ 2017, pokiaľ sa v predmetnej prílohe neuvádza inak. Za daný rok podávania správ sa informácie predkladajú najneskôr do 30. júna 2019. Za nasledujúce roky podávania správ sa informácie uvedené v prílohe I predkladajú každý rok do 9 mesiacov od konca roka podávania správ.

Informácie uvedené v prílohe II sa prvýkrát predkladajú za roky podávania správ 2017 a 2018. Za dané roky podávania správ sa informácie predkladajú najneskôr do 30. septembra 2019. Za nasledujúce roky sa informácie uvedené v prílohe II predkladajú každé tri roky do 9 mesiacov od konca posledného z uvedených rokov podávania správ.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. augusta 2018

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/795/EÚ z 12. decembra 2012, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 57).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).


PRÍLOHA I

Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ [s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu]

Poznámka: Členské štáty môžu označiť informácie, ktoré považujú za dôverné, s uvedením dôvodov považovaných za prekážku, ktorá bráni Komisii sprístupniť ich verejnosti.

1.1.

Kontextové informácie

Typ

Formát

1.1.1.

Identifikátor krajiny

Identifikácia krajiny, v ktorej sa nahlásené zariadenia a časti zariadení nachádzajú.

1.1.2.

Rok podávania správ

Kalendárny rok, na ktorý sa podávanie správ vzťahuje.


1.2.

Informácie o všetkých zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ

Typ

Formát

1.2.1.

inspireId

Jedinečný identifikátor zariadenia, ktorý spĺňa požiadavky smernice 2007/2/ES.

1.2.2

thematicId (1)

Tematický objektový identifikátor.

1.2.3.

pointGeometry

Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (súradnice približného stredu zariadenia) vyjadrené vzhľadom na súradnicový referenčný systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s presnosťou na 5 desatinných miest.

1.2.4.

Názov zariadenia

Oficiálny názov, skutočný názov alebo ustálený názov zariadenia.

1.2.5.

Stav

Prevádzkový stav zariadenia

1.2.6.

Príslušný orgán

V prípade činností, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2010/75/EÚ, názov a kontaktné údaje:

a)

príslušného orgánu alebo orgánov zodpovedných za udelenie povolení podľa kapitoly II uvedenej smernice.

b)

príslušného orgánu alebo orgánov zodpovedných za inšpekcie podľa kapitoly II uvedenej smernice.

1.2.7.

Vykonávané činnosti

Identifikácia všetkých činností, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2010/75/EÚ, vykonávaných v rámci zariadenia.

1.2.8.

Závery o BAT

Od roku podávania správ 2018 identifikácia vykonávacích rozhodnutí Komisie o záveroch o BAT, ktoré sú uplatniteľné na ktorúkoľvek z činností vykonávaných v rámci zariadenia.

1.2.9.

Iné relevantné kapitoly smernice 2010/75/EÚ

Identifikácia kapitol smernice 2010/75/EÚ, ktoré sa uplatňujú na zariadenie (alebo jeho časť).

1.2.10.

Východisková správa predložená

Údaj, či bola východisková správa podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ predložená príslušnému orgánu.

1.2.11.

Povolenie udelené

a)

Údaj, či bolo udelené povolenie prevádzkovať zariadenie podľa článku 5 smernice 2010/75/EÚ.

b)

URL adresa(-y), na ktorej(-ých) sa povolenie(-a) sprístupňuje(-ú) verejnosti.

c)

Ak od roku podávania správ 2018 nebolo udelené povolenie podľa článku 5 smernice 2010/75/EÚ, opis prijatých opatrení na presadzovanie práva.

1.2.12.

Prehodnotenie podmienok povolenia

a)

informácia, či podmienky povolenia boli prehodnotené v súlade s článkom 21 ods. 3 uvedenej smernice;

b)

v náležitých prípadoch dátum aktualizovania podmienok povolenia v súlade s článkom 21 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ.

1.2.13.

Výnimka z BAT podľa článku 15 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ

V prípade zariadení, ktorých podmienky povolenia boli prehodnotené v súlade s článkom 21 ods. 3 uvedenej smernice, údaj, či bola udelená výnimka podľa jej článku 15 ods. 4

Od roku podávania správ 2018, ak bola udelená výnimka, informácie o:

a)

URL adrese, na ktorej sú verejnosti sprístupnené konkrétne dôvody tejto výnimky v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. f) smernice 2010/75/EÚ;

b)

vykonávacom rozhodnutí Komisie o záveroch o BAT, z ktorých bola výnimka udelená;

c)

úrovni emisií súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), z ktorých bola výnimka udelená;

d)

dĺžke trvania výnimky (v náležitých prípadoch).

1.2.14.

Prísnejšie podmienky povolenia

Od roku podávania správ 2018 v prípade zariadení, ktorých podmienky povolenia boli prehodnotené v súlade s článkom 21 ods. 3, spresnenie, či sa povolením stanovujú prísnejšie emisné limity než dolná hranica rozsahu BAT-AEL s uvedením:

a)

uplatniteľných vykonávacích rozhodnutí Komisie o záveroch o BAT;

b)

uplatniteľnej BAT-AEL;

c)

skutočnosti, či boli tieto prísnejšie emisné hodnoty stanovené podľa článku 14 ods. 4 alebo článku 18 smernice 2010/75/EÚ, alebo podľa oboch týchto článkov.

1.2.15.

Kontroly na mieste (inšpekcie)

a)

Počet kontrol výrobných zariadení na mieste, ktoré vykonal príslušný orgán počas roku podávania správ.

b)

Od roku podávania správ 2018 konkrétna URL adresa správy z poslednej kontroly na mieste alebo štandardná URL adresa s vysvetlením, ako môže verejnosť získať prístup k správam z jednotlivých kontrol v súlade s článkom 23 ods. 6 druhým pododsekom.

1.2.16.

Údaje z monitorovania emisií

Od roku podávania správ 2018 údaj o spôsobe sprístupnenia výsledkov monitorovania emisií verejnosti podľa článku 24 ods. 3 písm. b) vrátane URL adresy, ak boli na tento účel vytvorené webové stránky.

1.2.17.

Identifikátor eSPIRS

Od roku podávania správ 2018, ak sa na zariadenie vzťahuje smernica 2012/18/EÚ, identifikátor v databáze systému pre vyhľadávanie informácií o zariadeniach typu Seveso (ďalej len „identifikátor eSPIRS“) pre podnik, v ktorom sa zariadenie nachádza. Voliteľné.

1.2.18.

Identifikátor systému obchodovania s emisiami

Od roku podávania správ 2018, ak sa na zariadenie úplne alebo čiastočne vzťahuje smernica 2003/87/ES, identifikátor používaný na podávanie správ podľa uvedenej smernice. Voliteľné.

1.2.19.

Poznámky

Akékoľvek iné relevantné informácie. Voliteľné.


1.3.

Dodatočné informácie o veľkých spaľovacích zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje kapitola III, a o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve tony a viac za hodinu, na ktoré sa vzťahuje kapitola IV smernice 2010/75/EÚ (2)

Typ

Formát

1.3.1.   

Všeobecné informácie

1.3.1.a)

inspireId

Jedinečný identifikátor, ktorý spĺňa požiadavky smernice 2007/2/ES ďalej špecifikované v nariadení (EÚ) č. 1089/2010, najmä v bode 8 prílohy IV k uvedenému nariadeniu v znení zmien.

1.3.1 b)

thematicId (3)

Tematický objektový identifikátor.

1.3.1.c)

pointGeometry

Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (súradnice približného stredu zariadenia) vyjadrené vzhľadom na súradnicový referenčný systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s presnosťou na 5 desatinných miest.

1.3.1.d)

Názov zariadenia

Oficiálny názov, skutočný názov alebo ustálený názov zariadenia.

1.3.1.e)

Stav

Prevádzkový stav zariadenia

1.3.2.   

Informácie o veľkých spaľovacích zariadeniach

1.3.2.a)

Celkový menovitý tepelný príkon

Celkový menovitý tepelný príkon veľkého spaľovacieho zariadenia.

1.3.2.b)

Výnimky podľa smernice 2010/75/EÚ

Podrobnosti o akýchkoľvek výnimkách uvedených v článkoch 31 až 35 smernice 2010/75/EÚ, ktoré boli udelené v súvislosti s veľkým spaľovacím zariadením.

1.3.2.c)

Poznámky

Akékoľvek iné relevantné informácie. Voliteľné.

1.3.3.   

Informácie o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou 2 tony a viac za hodinu

1.3.3.a)

Celková menovitá kapacita

Celková menovitá kapacita spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

1.3.3.b)

Povolená kapacita pre nebezpečný odpad

Celková povolená kapacita na spaľovanie a spoluspaľovanie nebezpečného odpadu.

1.3.3.c)

Povolená kapacita pre odpad, ktorý nie je nebezpečný

Celková povolená kapacita na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

1.3.3.d)

článok 46 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o bezpečnostných opatreniach na riadenie emisií

Od roku podávania správ 2018 údaj o tom:

a)

či viac ako 40 % tepla vznikajúceho pri spaľovaní pochádza z nebezpečných odpadov;

b)

či sa spoluspaľuje neupravený zmesový komunálny odpad.

1.3.3.e)

Osobitné podmienky

a)

Údaj, či bola zmena prevádzkových podmienok povolená v súlade s článkom 51 smernice 2010/75/EÚ.

b)

V náležitých prípadoch ďalšie informácie o charaktere povolenej zmeny prevádzkových podmienok.

c)

V náležitých prípadoch od roku podávania správ 2018:

i)

URL adresa povolenia, ktorým sa stanovujú prevádzkové podmienky;

ii)

URL adresa správy z poslednej kontroly na mieste sprístupnenej verejnosti podľa článku 23 ods. 6 alebo URL adresa, na ktorej je vysvetlené, ako môže verejnosť získať prístup k tejto správe.

1.3.3.f)

Zverejňovanie

Od roku podávania správ 2018 údaj o tom, ako boli informácie uvedené v článku 55 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ sprístupnené verejnosti vrátane URL adresy, ak boli na tento účel vytvorené webové stránky.

1.3.3.g)

Poznámky

Akékoľvek iné relevantné informácie. Voliteľné.


1.4.

Informácie, ak je zariadenie SPE súčasťou zariadenia (4) alebo sa s ním zhoduje

Typ

Formát

1.4.1.

inspireId

Jedinečný identifikátor zariadenia, ktorý spĺňa požiadavky smernice 2007/2/ES.

1.4.2

thematicId (5)

Tematický objektový identifikátor.

1.4.3.

riverBasinDistrict

Identifikátor kódu a/alebo názov pridelený oblasti povodia vodného toku.

1.4.4.

Geometria

Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (súradnice približného stredu zariadenia) vyjadrené vzhľadom na súradnicový referenčný systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s presnosťou na 5 desatinných miest.

1.4.5.

Funkcia

Činnosti vykonávané zariadením. Funkcia je opísaná činnosťou zariadenia vyjadrenou ako kód NACE.

1.4.6.

Názov zariadenia

Oficiálny názov, skutočný názov alebo ustálený názov zariadenia.

1.4.7.

Stav

Prevádzkový stav zariadenia

1.4.8.

Poznámky

Akékoľvek iné relevantné informácie. Voliteľné.


(1)  Toto políčko má v rámci INSPIRE násobnosť 0 – 1.

(2)  V prípade spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou 2 až 3 tony za hodinu je potrebné predkladať údaje len od roku podávania správ 2018.

(3)  Toto políčko má v rámci INSPIRE násobnosť 0 – 1.

(4)  Ide o „výrobné zariadenie“ vymedzené v bode 8.2.1 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 ako „jedna alebo viac inštalácií na rovnakom mieste, ktoré prevádzkuje rovnaká fyzická alebo právnická osoba a ktoré sú určené, boli vybudované alebo nainštalované na špecifické výrobné alebo priemyselné účely, zahŕňajú všetku infraštruktúru, vybavenie a materiály“, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 166/2006.

(5)  Toto políčko má v rámci INSPIRE násobnosť 0 – 1.


PRÍLOHA II

Informácie o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu a o zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje kapitola V smernice 2010/75/EÚ

2.1.

Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu

Odkaz na zoznam takýchto zariadení sprístupnený verejnosti v súlade s článkom 55 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ.

2.2.

Zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola V smernice 2010/75/EÚ (zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá)

a)

Celkový počet zariadení, na ktoré sa vzťahuje kapitola V smernice 2010/75/EÚ.

b)

Počet zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky článku 59 ods. 1 písm. b) smernice 2010/75/EÚ.

c)

Počet zariadení, ktorým bola udelená výnimka podľa článku 59 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ.

d)

Počet zariadení, ktorým bola udelená výnimka podľa článku 59 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ.


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/48


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1136

z 10. augusta 2018

o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysokopatogénnych vírusov aviárnej influenzy na hydinu

[oznámené pod číslom C(2018) 5243]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (1), a najmä na jej článok 3 a článok 63 ods. 3,

keďže:

(1)

Aviárna influenza je infekčná vírusová choroba vtákov vrátane hydiny. Infekcie domácej hydiny vyvolané vírusmi aviárnej influenzy spôsobujú dve hlavné formy tejto choroby, ktoré sa odlišujú virulenciou vírusu. Nízkopatogénna forma sa obvykle prejavuje iba miernymi príznakmi, zatiaľ čo vysokopatogénna forma spôsobuje u väčšiny druhov hydiny veľmi vysokú úmrtnosť. Uvedená choroba môže mať vážny dosah na zdravie domácich a voľne žijúcich vtákov a na ziskovosť chovu hydiny.

(2)

V smernici 2005/94/ES sa stanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska uvedenej choroby v prípade hydiny alebo iných vtákov žijúcich v zajatí, a takisto sa stanovujú určité preventívne opatrenia týkajúce sa dozoru a včasného odhalenia aviárnej influenzy.

(3)

Je známe, že voľne žijúce vtáky, najmä sťahovavé vodné vtáky, sú prirodzeným hostiteľom pre nízkopatogénne vírusy aviárnej influenzy, ktoré prenášajú počas svojho sezónneho migračného pohybu, a to spravidla bez toho, aby sa pri nich prejavili príznaky uvedenej choroby. Od roku 2005 sa však preukázalo, že sťahovavé vtáky sa môžu nakaziť vírusmi vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) podtypu H5 a prenášať tieto vírusy na veľké vzdialenosti medzi kontinentmi.

(4)

Prítomnosť vírusov aviárnej influenzy, a najmä vírusov HPAI, v prípade voľne žijúcich vtákov predstavuje pretrvávajúcu hrozbu pre priame a nepriame zavlečenie týchto vírusov do chovov, kde sa drží hydina alebo iné vtáky žijúce v zajatí, najmä počas sezónneho pohybu sťahovavých vtákov, s rizikom ďalšieho šírenia vírusu z infikovaného chovu do iných chovov a spôsobenia vážnych hospodárskych strát.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal 14. septembra 2017 komplexné vedecké stanovisko k aviárnej influenze (2), v ktorom sa potvrdzuje, že prísne uplatňovanie opatrení biologickej bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu pri zabraňovaní šírenia vírusov HPAI z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí (stanovisko EFSA z roku 2017).

(6)

V stanovisku EFSA z roku 2017 sa uvádza zoznam najrelevantnejších opatrení biologickej bezpečnosti, ktoré sa majú v rámci chovateľských systémov pre hydinu vrátane malých poľnohospodárskych podnikov priebežne uplatňovať. Ďalej sa v ňom uvádza, že určité všeobecné zásady biologickej bezpečnosti sú v prípade chovov hydiny univerzálne platné, ale na optimálnu ochranu založenú na odborných odporúčaniach sa musia brať do úvahy jedinečné vlastnosti každého chovu.

(7)

V stanovisku EFSA z roku 2017 sa posúdili a identifikovali riziká zavlečenia vírusu vysokopatogénnej aviárnej influenzy do chovov hydiny, ako je chov domácich kačíc a husí spolu s inými druhmi hydiny, a riziká súvisiace s určitými činnosťami, ako je vypúšťanie hydiny určenej na zazverenie lovného vtáctva, a navrhli sa opatrenia na zmiernenie týchto rizík.

(8)

Úrad EFSA v stanovisku z roku 2017 dospel k záveru, že pasívne sledovanie voľne žijúcich vtákov je najúčinnejším prostriedkom na včasné zistenie prítomnosti vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy u voľne žijúcich vtákov, ak sa infekcie vírusom vysokopatogénnej aviárnej influenzy spájajú s úmrtnosťou, a odporúča zamerať sa na odber vzoriek z voľne žijúcich vtákov a ich laboratórne testovanie. Úrad EFSA následne zverejnil zoznam cieľových druhov voľne žijúcich vtákov vo svojej vedeckej správe o aviárnej influenze, ktorá bola schválená 18. decembra 2017 (3).

(9)

Vo vedeckej správe o aviárnej influenze schválenej 22. marca 2018 (4) EFSA uvádza, že neboli hlásené prípady infekcie u ľudí spôsobenej vírusom A (H5N8) alebo nedávno vzniknutými vírusmi A (H5N5) a A (H5N6), ktoré predstavujú výmenu vírusov A (H5) kladu 2.3.4.4 s miestnymi európskymi vírusmi, ktoré odovzdávajú gén N5 alebo N6. Vírusy A (H5N8), A (H5N5) a A (H5N6) sa považujú za prispôsobené najmä vtáčím druhom.

(10)

V stanovisku úradu EFSA z roku 2017 sa takisto dospelo k záveru, že v niektorých epidemiologických situáciách môže byť vhodné, aby členské štáty dočasne zintenzívnili určité preventívne opatrenia v okolí miesta, v ktorom sa potvrdila infekcia vírusom HPAI u voľne žijúcich vtákov alebo v ich výkaloch, najmä aby sa posúdilo, či sa vyskytol prenos do chovov hydiny a či sa opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie zavlečenia vírusu účinne uplatňujú.

(11)

S cieľom zamerať sa na populácie vtákov, ktoré sú najviac ohrozené infekciou aviárnej influenzy, a zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto rozhodnutí by sa preto určité preventívne opatrenia mali zamerať na chovy hydiny.

(12)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/263 (5) sa stanovili opatrenia na zmierňovanie rizika a posilnenie biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy z voľne žijúcich vtákov na hydinu zabránením priamemu a nepriamemu kontaktu medzi týmito populáciami. Od členských štátov sa vyžadovalo, aby určili oblasti na svojom území, v ktorých existuje mimoriadne riziko zavlečenia vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy do chovov s prítomnosťou hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí („vysokorizikové oblasti“), a to, okrem iného, vzhľadom na epidemiologickú situáciu a špecifické rizikové faktory. Uvedené vykonávacie rozhodnutie sa uplatňovalo do 30. júna 2018.

(13)

Opatrenia stanovené vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/263 by sa preto mali preskúmať s prihliadnutím na súčasnú epidemiologickú situáciu hydiny, iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcich vtákov v Únii a v príslušných tretích krajinách, stanovisko EFSA z roku 2017 a následné vedecké správy o aviárnej influenze a skúsenosti členských štátov získané počas vykonávania opatrení stanovených v uvedenom vykonávacom rozhodnutí.

(14)

Preto by sa týmto rozhodnutím s ohľadom na pretrvávajúcu hrozbu prenosu vírusu HPAI nakazenými voľne žijúcimi vtákmi a riziko výskytu ohnísk v chovoch hydiny či iných vtákov chovaných v zajatí mali stanoviť aktualizované opatrenia so zreteľom na výsledky preskúmania vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/263.

(15)

Skúsenosti získané počas vykonávania opatrení stanovených vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/263 ukazujú, že určité výnimky z opatrení na zmiernenie rizika a posilnených opatrení biologickej bezpečnosti sú potrebné na to, aby jednotlivé členské štáty mohli tieto opatrenia prispôsobiť meniacej sa epidemiologickej situácii.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovujú opatrenia na zmiernenie rizika, posilnené opatrenia biologickej bezpečnosti a systémy včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky vzhľadom na zavlečenie vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) do chovov, ako aj opatrenia na zvýšenie informovanosti vlastníkov a ďalších subjektov pôsobiacich v sektore hydiny o týchto rizikách a o nevyhnutnosti zaviesť alebo posilniť opatrenia biologickej bezpečnosti v ich chovoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 smernice 2005/94/ES.

Článok 3

Identifikácia vysokorizikových oblastí, pokiaľ ide o zavlečenie a šírenie vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy

1.   Členské štáty identifikujú oblasti na svojom území, ktoré sú vystavené mimoriadnemu riziku zavlečenia vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy do chovov (ďalej len „vysokorizikové oblasti“), pričom zohľadnia tieto skutočnosti:

a)

rizikové faktory zavlečenia vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy do chovov, najmä pokiaľ ide o:

i)

ich geografické umiestnenie v oblastiach v členských štátoch, cez ktoré sa sťahovavé vtáky presúvajú, alebo kde tieto vtáky spočívajú počas svojich migračných pohybov po tom, čo sa dostali do Únie najmä prostredníctvom severovýchodných a východných migračných trás;

ii)

ich vzdialenosť od mokradí, rybníkov, močiarov, jazier, riek alebo mora, kde sa môžu zhromažďovať a kde sa zastavujú sťahovavé vtáky, najmä vtáky radov AnseriformesCharadriiformes;

iii)

ich geografické umiestnenie v oblastiach s vysokým výskytom sťahovavých vtákov, predovšetkým vodných vtákov;

iv)

hydinu chovanú v nezastrešených chovoch, kde nie je možné zabrániť kontaktu medzi voľne žijúcimi vtákmi a hydinou alebo ho uspokojivo kontrolovať;

v)

súčasné a minulé odhalenia vírusov HPAI u hydiny, iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcich vtákov;

b)

rizikové faktory šírenia vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch a medzi chovmi, najmä tam, kde:

i)

geografické umiestnenie chovu je v oblasti s vysokou hustotou chovov, najmä tých, ktoré chovajú kačice a husi a hydinu s otvoreným vonkajším prístupom;

ii)

je vysoká intenzita presunov vozidiel prepravujúcich hydinu a osôb v chovoch a z nich, ako aj iných priamych alebo nepriamych kontaktov medzi chovmi;

c)

posudzovanie rizika a vedecké odporúčanie v súvislosti s relevantnosťou šírenia vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy voľne žijúcimi vtákmi, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a vnútroštátne a medzinárodné orgány pre posudzovanie rizika;

d)

výsledky dozorných programov vykonávaných v súlade s článkom 4 smernice 2005/94/ES.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby zainteresované strany pôsobiace v sektore hydiny vrátane malých podnikov boli informované najvhodnejšími spôsobmi o vymedzení vysokorizikových oblastí identifikovaných v súlade s odsekom 1.

3.   Členské štáty neustále prehodnocujú rozsah vymedzenia vysokorizikových oblastí.

Článok 4

Opatrenia na zmiernenie rizika a posilnené opatrenia biologickej bezpečnosti

1.   Členské štáty nepretržite monitorujú osobitnú epidemiologickú situáciu na svojom území, pričom zohľadňujú aj hrozby, ktoré predstavuje zistenie HPAI u hydiny, iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcich vtákov v iných členských štátoch a v okolitých tretích krajinách, ako aj posudzovanie rizika uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c).

2.   Členské štáty prijmú vhodné a realizovateľné opatrenia na zníženie rizika vo vysokorizikových oblastiach s cieľom znížiť riziko prenosu vírusov HPAI z voľne žijúcich vtákov na hydinu.

3.   Opatrenia na zmiernenie rizika a posilnené opatrenia biologickej bezpečnosti sa zamerajú najmä na zamedzenie toho, aby voľne žijúce vtáky, a najmä sťahovavé vodné vtáky, prichádzali do priameho alebo nepriameho kontaktu s hydinou, a najmä s kačicami a husami.

4.   V závislosti od posúdenia epidemiologickej situácie v zmysle odseku 1 členské štáty zakážu tieto činnosti vo vysokorizikových oblastiach:

a)

chov kačíc a husí spolu s inými druhmi hydiny, s výnimkou prípadov, ak:

i)

sa riziko zavlečenia vírusu nepovažuje za významné v dôsledku znakov chovu a platné opatrenia na zmiernenie rizika vyhodnotí príslušný orgán ako dostatočné alebo

ii)

druhy hydiny iné ako kačice a husi sa používajú ako sentinely podľa ustanovení príslušného orgánu;

b)

chov hydiny vo voľnom výbehu, s výnimkou prípadov, ak:

i)

hydina je chránená pred kontaktom s voľne žijúcimi vtákmi sieťami, strechami, horizontálnymi tkaninami alebo inými vhodnými prostriedkami na zabránenie kontaktu alebo

ii)

hydina je kŕmená a napájaná vodou vo vnútorných uzavretých priestoroch alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prístupu voľne žijúcich vtákov, a tým aj ich kontaktu s krmivom alebo vodou určenými pre hydinu;

c)

používanie vonkajších zásobníkov vody pre hydinu; s výnimkou prípadov, ak sa to vyžaduje v záujme zabezpečenia dobrých životných podmienok pre určité druhy hydiny a ak sú tieto zásobníky dostatočne chránené pred voľne žijúcimi vtákmi;

d)

napájanie hydiny vodou z povrchových zásobníkov vody prístupných voľne žijúcim vtákom; s výnimkou prípadov, ak voda prechádza ošetrením, ktorým sa zabezpečí inaktivácia vírusov aviárnej influenzy;

e)

zhromažďovanie hydiny a iných v zajatí žijúcich vtákov na trhoch, prehliadkach, výstavách a kultúrnych podujatiach; s výnimkou prípadov, ak takéto podujatia sú organizované a riadené takým spôsobom, ktorým sa riziko šírenia vírusu z potenciálne nakazených vtákov na iné vtáky zníži na minimum;

f)

používanie vtákov radov AnseriformesCharadriiformes ako návnady; s výnimkou prípadov, ak sa používajú v rámci dozorného programu nad aviárnou influenzou vykonávaného v súlade s článkom 4 smernice 2005/94/ES, výskumných projektov, ornitologických štúdií alebo akýchkoľvek iných činností povolených príslušným orgánom;

g)

vypúšťanie hydiny určenej na zazverenie lovného vtáctva; s výnimkou prípadov, ak je schválené príslušnými orgánmi pod podmienkou, že:

i)

tieto činnosti sú oddelené od ostatných chovov a

ii)

hydina určená na zazverenie bola virologicky testovaná v súlade s bodom 4 písm. a) kapitoly IV diagnostickej príručky pre aviárnu influenzu stanovenej v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2006/437/ES (6) s negatívnymi výsledkami na aviárnu influenzu v prípade vzoriek odobratých z každej výrobnej jednotky do 48 hodín pred jej vypustením.

5.   Členské štáty môžu na základe pravidelného preskúmania opatrení v súlade s článkom 5 rozšíriť alebo obmedziť rozsah pôsobnosti a obdobie uplatňovania opatrení na zmiernenie rizika a posilnených opatrení biologickej bezpečnosti uvedených v odseku 4.

6.   Členské štáty vyzývajú sektor hydiny, aby podporoval činnosti odbornej prípravy zamerané na opatrenia na zmiernenie rizika a posilnené opatrenia biologickej bezpečnosti pre vlastníkov hydiny s cieľom vypracovať plány biologickej bezpečnosti pre konkrétny chov a monitorovať uplatňovanie opatrení biologickej bezpečnosti.

Článok 5

Zachovanie a preskúmanie opatrení na zmiernenie rizika a posilnených opatrení biologickej bezpečnosti uplatňovaných vo vysokorizikových oblastiach

1.   Členské štáty zachovajú opatrenia uplatňované podľa článku 4 ods. 4 vo vysokorizikových oblastiach na obdobie, počas ktorého pretrváva zvýšené riziko zavlečenia a rozšírenia vírusu vysokopatogénnej aviárnej influenzy na ich území.

2.   Členské štáty pravidelne preskúmavajú opatrenia, ktoré prijali v súlade s článkom 4 ods. 4, s cieľom prispôsobiť a upraviť ich podľa prevažujúcej epidemiologickej situácie, najmä pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky.

3.   Členské štáty vychádzajú pri preskúmaní uvedenom v odseku 2 z posúdenia týchto faktorov:

a)

rozvoj situácie choroby u voľne žijúcich vtákov, epidemiologická krivka, najmä počet nových infekcií za časovú jednotku, mapovanie pozitívnych a negatívnych nálezov a dynamika infekcie;

b)

prítomnosť druhov migrujúcich a nemigrujúcich voľne žijúcich vtákov, najmä tých, ktoré boli identifikované ako cieľové druhy pre dohľad nad aviárnou influenzou;

c)

výskyt ohnísk HPAI u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, najmä ako následok primárneho zavlečenia vírusu voľne žijúcimi vtákmi;

d)

zistenie HPAI u hydiny, iných vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcich vtákov počas prebiehajúceho dohľadu;

e)

podtyp alebo podtypy vírusu HPAI, vývoj vírusu a možný význam pre zdravie ľudí;

f)

epidemiologická situácia HPAI u voľne žijúcich vtákov, hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí na území okolitých členských štátov a tretích krajín a posúdenia rizík vykonané úradom EFSA, vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi pre posudzovanie rizík;

g)

úroveň vykonávania a účinnosti opatrení stanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 6

Zvyšovanie informovanosti

Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli potrebné opatrenia na to, aby sa zvýšila informovanosť zainteresovaných strán pôsobiacich v sektore hydiny, vrátane malých chovov, o rizikách zavlečenia vírusu HPAI do chovov a aby sa im poskytli najvhodnejšie informácie o opatreniach na zmiernenie rizík a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti v zmysle článku 4, najmä o opatreniach, ktoré sa majú presadiť vo vysokorizikových oblastiach, a to čo najvhodnejšími prostriedkami na ich upovedomenie o takýchto informáciách.

Členské štáty zvyšujú informovanosť aj v prípade skupín, ktoré sa zaoberajú činnosťami súvisiacimi s voľne žijúcimi živočíchmi vrátane ornitológov, pozorovateľov vtákov a poľovníkov.

Článok 7

Systémy včasného zisťovania v kŕdľoch hydiny

1.   Členské štáty musia zaviesť alebo posilniť existujúce systémy včasného zisťovania zamerané na to, aby vlastníci bezodkladne oznamovali príslušnému orgánu akékoľvek príznaky prítomnosti vírusu HPAI v kŕdľoch hydiny v chovoch nachádzajúcich sa vo vysokorizikových oblastiach.

2.   Systémy uvedené v odseku 1 musia prinajmenšom zohľadniť ako relevantné parametre, ktoré naznačujú možnú prítomnosť choroby, výrazný pokles príjmu potravy a vody, ako aj produkcie vajec, zistenú mieru úmrtnosti a akýkoľvek klinický príznak alebo postmortálnu léziu, ktoré naznačujú prítomnosť vírusu vysokopatogénnej aviárnej influenzy, pričom sa berie do úvahy variabilita týchto parametrov u rôznych druhov hydiny a v rôznych typoch chovu.

Článok 8

Posilnený dohľad nad voľne žijúcimi vtákmi

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa vykonával posilnený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov a ďalšie monitorovanie uhynutých alebo chorých vtákov v súlade s usmerneniami prijatými v súlade s článkom 4 ods. 2 smernice 2005/94/ES na implementáciu programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva stanovenými v prílohe II k rozhodnutiu Komisie 2010/367/EÚ (7).

2.   Členské štáty môžu zamerať odber vzoriek a laboratórne testovanie voľne žijúcich vtákov na druhy a zemepisné oblasti, ktoré doposiaľ neboli napadnuté vysokopatogénnou aviárnou influenzou.

Článok 9

Dodatočné prechodné opatrenia v prípade potvrdenia prípadov vysokopatogénnej aviárnej influenzy u voľne žijúcich vtákov

1.   Ak sa potvrdí vírus HPAI vo vzorkách odobratých z jedného alebo viacerých voľne žijúcich vtákov alebo ich výkalov a ak sa zistí zvýšené riziko zavlečenia vírusu do chovov alebo ak sa zistí možné riziko pre verejné zdravie, členské štáty prijmú v blízkosti miesta tohto zistenia dodatočné prechodné opatrenia, ktoré zahŕňajú:

a)

vykonávanie opatrení na zmiernenie rizika a posilnených opatrení biologickej bezpečnosti v súlade s článkom 4;

b)

zvýšený dohľad nad voľne žijúcimi vtákmi v súlade s článkom 8;

c)

v prípade potreby epidemiologické vyšetrenia a návštevy v chovoch vrátane odberu vzoriek a testovania na vysokopatogénnu aviárnu influenzu;

d)

zavedenie a posilnenie systémov včasného zisťovania v súlade s článkom 7.

2.   Členské štáty môžu obmedziť uplatňovanie niektorých opatrení uvedených v odseku 1, ak príslušný orgán vyhodnotí riziko zavlečenia vírusu HPAI pre určité časti ich územia alebo určité typy chovov ako zanedbateľné.

Článok 10

Povinnosť dosiahnuť súlad a informačná povinnosť

1.   Členské štáty zabezpečia monitorovanie vykonávania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí vlastníkmi a hydinárskym sektorom.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá o opatreniach, ktoré prijímajú na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

Článok 11

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. augusta 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):4991.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(12):5141.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(3):5240.

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/263 zo 14. februára 2017 o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysoko patogénnych vírusov vtáčej chrípky na hydinu (Ú. v. EÚ L 39, 16.2.2017, s. 6).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2006/437/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 237, 31.8.2006, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Komisie 2010/367/EÚ z 25. júna 2010 o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúceho vtáctva v členských štátoch (Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 22).


14.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1137

z 10. augusta 2018

o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál na prepravu tovaru s pôvodom v určitých tretích krajinách

[oznámené pod číslom C(2018) 5245]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na tretiu a štvrtú vetu jej článku 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2013/92/EÚ (2) sa stanovujú rastlinolekárske kontroly a opatrenia, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne. Účinnosť článkov 1 až 4 uvedeného rozhodnutia uplynie 31. júla 2018.

(2)

Pri rastlinolekárskych kontrolách, ktoré členské štáty vykonávajú na základe uvedeného rozhodnutia, ako aj článku 13a smernice 2000/29/ES sa ukázalo, že drevený obalový materiál, ktorý sa používa pri preprave určitého druhu tovaru pochádzajúceho z Bieloruska a Číny (ďalej len „špecifikovaný druh tovaru“), nebol v súlade s požiadavkami Únie týkajúcimi sa označovania dreveného obalového materiálu, ako sa stanovuje v bode 2 oddielu I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, a v niektorých prípadoch bol aj zamorený škodlivými organizmami uvedenými v časti A prílohy I k uvedenej smernici.

(3)

S cieľom zabezpečiť lepšiu prípravu orgánov vykonávajúcich príslušné rastlinolekárske kontroly by letiskové orgány, prístavné orgány, iné orgány zodpovedné za kontrolu pohybu tovaru alebo ktorýkoľvek profesionálny prevádzkovateľ zapojený do dovozu špecifikovaného druhu tovaru s dreveným obalovým materiálom, mali hneď, ako sa dozvedia o blížiacom sa dovoze špecifikovaného druhu tovaru, poskytnúť colnému úradu na mieste vstupu, ako aj zodpovednému úradnému orgánu miesta vstupu, predbežné oznámenie.

(4)

Drevený obalový materiál zásielok špecifikovaného druhu tovaru by mal pravidelne podliehať rastlinolekárskym kontrolám. Členské štáty by mali stanoviť percentuálnu sadzbu dreveného obalového materiálu špecifikovaného druhu tovaru, ktorá má byť predmetom rastlinolekárskych kontrol. Aby sa zabezpečilo skontrolovanie reprezentatívnej vzorky, predmetná percentuálna sadzba by nemala predstavovať menej ako 1 % dovezeného dreveného obalového materiálu špecifikovaného druhu tovaru.

(5)

Daný drevený obalový materiál, ako aj špecifikovaný druh tovaru by mali až do ukončenia týchto rastlinolekárskych kontrol podliehať pravidlám Únie týkajúcim sa colného dohľadu, aby sa zabezpečilo, že ich voľný pohyb na území Únie nebude predstavovať žiadne rastlinolekárske riziká.

(6)

Rastlinolekárske kontroly by sa mali vykonávať v mieste vstupu do Únie alebo v mieste určenia, ktoré na tento účel schválil zodpovedný úradný orgán, s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto kontroly vykonávali v najvhodnejších zariadeniach.

(7)

Ak sa rastlinolekárske kontroly vykonávajú na mieste určenia a preukážu, že nebol splnený bod 2 oddielu I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES alebo že drevený obalový materiál je zamorený škodlivými organizmami uvedenými v časti A prílohy I k uvedenej smernici, dotknutý členský štát by mal s daným dreveným obalovým materiálom náležite zaobchádzať a okamžite ho zničiť, aby sa zabezpečila rastlinolekárska ochrana územia Únie.

(8)

Členské štáty by mali oznámiť Komisii počet a výsledky rastlinolekárskych kontrol vykonaných v súlade s týmto rozhodnutím prostredníctvom osobitného elektronického vzoru na podávanie správ.

(9)

Doterajšie skúsenosti z vykonaných rastlinolekárskych kontrol potvrdzujú, že na to, aby sa národným organizáciám tretích krajín na ochranu rastlín poskytovali podrobnejšie informácie o zaznamenaných zadržaniach dreveného obalového materiálu, je potrebné, aby členské štáty oznamovali akékoľvek informácie potrebné na identifikáciu zdrojov nespoľahlivého alebo nesprávneho označenia.

(10)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 1. októbra 2018 s cieľom poskytnúť zodpovedným úradným orgánom a profesionálnym prevádzkovateľom dostatok času prispôsobiť sa novým ustanoveniam.

(11)

S cieľom zabezpečiť, aby do uvedeného dátumu nedošlo k žiadnemu právnemu vákuu, mali by sa články 1 až 4 vykonávacieho rozhodnutia 2013/92/EÚ, ktorých účinnosť uplynie 31. júla 2018, uplatňovať do 30. septembra 2018.

(12)

Na účely právnej istoty by sa malo vykonávacie rozhodnutie 2013/92/EÚ zrušiť od 1. októbra 2018, čo je dátum začiatku uplatňovania tohto rozhodnutia.

(13)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať do 30. júna 2020 s cieľom umožniť do uvedeného dátumu prijatie potrebných opatrení.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„drevený obalový materiál“ je drevo alebo drevené výrobky používané na podporu, ochranu alebo prepravu tovaru, vo forme kaziet, debien, prepraviek, sudov a podobných obalov, ďalej vo forme paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet a prekladov, bez ohľadu na to, či sa momentálne používajú na prepravu predmetov rôzneho druhu, ale nie; spracúvané drevo vyrábané lepením, teplom či tlakom alebo ich kombináciou a obalový materiál celý tvorený drevom hrúbky 6 mm alebo menej sa vylučujú;

b)

„špecifikovaný druh tovaru“ je tovar s pôvodom v Bielorusku alebo Číne, ktorý sa do Únie dováža v drevenom obalovom materiáli použitom na jeho podporu, ochranu alebo prepravu, pod číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry (KN) alebo kódmi TARIC uvedenými v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, a ktorý spĺňa opisy stanovené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (3);

c)

„zásielka“ je množstvo tovaru, na ktoré sa vzťahuje jeden jednotný doklad požadovaný na účely colných alebo iných formalít.

d)

„profesionálny prevádzkovateľ“ je akákoľvek osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom, ktorá sa profesionálne zaoberá uvádzaním dreveného obalového materiálu na územie Únie a je zaň právne zodpovedná.

Článok 2

Dohľad

Drevený obalový materiál každej zásielky špecifikovaného druhu tovaru podlieha od okamihu vstupu na colné územie Únie colnému dohľadu podľa článku 134 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (4) a dohľadu vykonávanému zodpovednými úradnými orgánmi, ako sa uvádza článku 13 ods. 1 smernice 2000/29/ES.

Drevený obalový materiál a špecifikovaný druh tovaru možno umiestniť iba do jedného z colných režimov, ako sa uvádza v článku 5 bode 16 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 952/2013, s výnimkou osobitných colných režimov uvedených v článku 210 písm. a) a b) uvedeného nariadenia, v prípade, že sa rastlinolekárske kontroly, uvedené v článku 4 tohto rozhodnutia, ukončili.

Článok 3

Predbežné oznámenie dovážaného dreveného obalového materiálu

Letiskové orgány, prístavné orgány, iné orgány zodpovedné za kontrolu pohybu tovaru alebo akýkoľvek profesionálny prevádzkovateľ zapojený do dovozu špecifikovaného druhu tovaru s dreveným obalovým materiálom, poskytnú colnému úradu na mieste vstupu alebo zodpovednému úradnému orgánu miesta vstupu hneď, ako sa dozvedia o blížiacom sa dovoze špecifikovaného druhu tovaru, predbežné oznámenie o tejto skutočnosti.

Článok 4

Rastlinolekárske kontroly

Drevený obalový materiál zásielok špecifikovaného druhu tovaru podlieha pravidelným rastlinolekárskym kontrolám stanoveným v článku 13a ods. 1 písm. b) bode iii) smernice 2000/29/ES s cieľom potvrdiť, že daný drevený obalový materiál spĺňa požiadavky stanovené v bode 2 oddielu I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Členské štáty na základe identifikovaného rastlinolekárskeho rizika stanovujú percentuálnu sadzbu dreveného obalového materiálu špecifikovaného druhu tovaru, ktorá má byť predmetom rastlinolekárskych kontrol. Táto percentuálna sadzba nesmie predstavovať menej ako 1 % zásielok špecifikovaného druhu tovaru. Až do ukončenia kontrol musí byť tento drevený obalový materiál a príslušný špecifikovaný druh tovaru pod colným dohľadom v súlade s článkom 134 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a takisto pod dohľadom zodpovedného úradného orgánu.

Rastlinolekárske kontroly by sa vykonávajú v mieste vstupu do Únie alebo v mieste určenia, ktoré na tento účel schválil zodpovedný úradný orgán.

Článok 5

Opatrenia v prípade nesplnenia podmienok

Ak sa pri rastlinolekárskych kontrolách uvedených v článku 4 ukáže, že bod 2 oddielu I časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES nie je splnený alebo že drevený obalový materiál je zamorený škodlivými organizmami uvedenými v časti A prílohy I k uvedenej smernici, dotknutý členský štát okamžite zabezpečí, aby sa na drevený obalový materiál nespĺňajúci podmienky uplatnilo jedno z opatrení ustanovených v článku 13c ods. 7 uvedenej smernice.

Ak sa takýto nesúlad alebo zamorenie zistia v mieste určenia, ako sa uvádza v článku 4 tohto rozhodnutia, dotknutý členský štát zabezpečí, aby bol daný drevený obalový materiál okamžite zničený. Pred týmto zničením sa drevený obalový materiál ošetrí tak, aby sa zabezpečilo, že počas tohto zničenia ani po ňom nedôjde k žiadnym rastlinolekárskym rizikám.

Článok 6

Podávanie správ

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Komisie 94/3/ES (5), členské štáty oznamujú Komisii počet a výsledky rastlinolekárskych kontrol vykonaných v súlade s týmto rozhodnutím, pričom použijú elektronický vzor na podávanie správ uvedený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu do týchto dátumov:

a)

do 31. októbra 2019 za obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019;

b)

do 31. marca 2020 za obdobie od 1. októbra 2019 do 29. februára 2020.

Článok 7

Zmena vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/92/EÚ

Článok 7 druhý odsek vykonávacieho rozhodnutia 2013/92/EÚ sa nahrádza takto:

„Články 1 až 4 sa uplatňujú do 30. septembra 2018.“

Článok 8

Zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/92/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2013/92/EÚ sa zrušuje od 1. októbra 2018.

Článok 9

Uplatňovanie

Články 1 až 6 sa uplatňujú od 1. októbra 2018.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. júna 2020.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. augusta 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/92/EÚ z 18. februára 2013 o dohľade, rastlinolekárskych kontrolách a opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o drevený obalový materiál momentálne používaný na prepravu špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Číne (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2013, s. 74).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Smernica Komisie 94/3/ES z 21. januára 1994 ustanovujúca postup pri oznamovaní o zadržaní zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín (Ú. v. ES L 32, 5.2.1994, s. 37).


PRÍLOHA I

ŠPECIFIKOVANÝ DRUH TOVARU

2514 00 00

Bridlica, tiež nahrubo opracovaná alebo len rozpílená alebo inak rozrezaná, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2515

Mramor, travertín, ecaussin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 2,5 alebo viac, a alabaster, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru

4401

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách

4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy paliet z dreva (okrem kontajnerov osobitne určených a vybavených na jeden alebo viac druhov dopravy)

4415 20

Jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy paliet z dreva (okrem kontajnerov osobitne určených a vybavených na jeden alebo viac druhov dopravy)

4415 20 90

Skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, z dreva (okrem kontajnerov osobitne určených a vybavených na jeden alebo viac druhov dopravy, plochých paliet a nástavných rámov paliet)

4415 20 20

Ploché palety a nástavné rámy paliet, z dreva

4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov, z dreva (okrem preglejkových dosiek, parketových prírezov, doštičiek a vlysov na podlahy, nezostavených, a montovaných budov)

4421

Ostatné výrobky z dreva, inde nešpecifikované (i. n.)

6501 00

Klobúkové šišiaky alebo formy, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku), z plsti

6801 00 00

Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové dosky, z prírodného kameňa (okrem bridlice)

6802

Opracované kamene na výtvarné alebo stavebné účely (okrem bridlice) a výrobky z nich, iné ako tovar položky 6801 ; kamienky na mozaiky a podobné účely, z prírodného kameňa (vrátane bridlice), tiež na podložkách; umelo farbené granuly, odštiepky a prach, z prírodného kameňa (vrátane bridlice)

6803 00

Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice (okrem bridlicových granúl, odštiepkov a prachu, kamienkov na mozaiky a podobné účely, bridlicových písadiel, a bridlicových tabuliek a tabúľ, s povrchom upraveným na písanie alebo kreslenie)

6810

Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, tiež vystužené

6811 40

Výrobky z azbestocementu, celulózocementu alebo podobné výrobky, obsahujúce azbest

6902 00

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a podobná žiaruvzdorná stavebná keramika, iné ako výrobky z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek

6904 00

Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné a výplňové tvarovky a podobné výrobky

6905 00

Krytinové škridly, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika

6906 00

Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové žľaby a potrubná armatúra (okrem výrobkov z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek, žiaruvzdorného keramického tovaru, komínových výmuroviek, rúrok špeciálne vyrobených pre laboratóriá, izolačných rúrok a ich príslušenstva a ostatných rúrok na elektrotechnické účely)

6907

Keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke (okrem výrobkov z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek, žiaruvzdorného tovaru, dlaždíc osobitne upravených ako podložky na stôl, ozdobných výrobkov a dlaždíc osobitne vyrábaných pre sporáky)

6912 00 83

Predmety do domácnosti a toaletné predmety, kameninový tovar (okrem stolového riadu, kuchynského riadu, kúpacích vaní, záchodových mís, výleviek a podobného sanitárneho príslušenstva, sošiek a ostatných ozdobných predmetov, hrncov, džbánov, demižónov a podobných výrobkov používaných na prepravu alebo balenie tovaru)

6912 00 23

Stolový riad a kuchynský riad, kameninový tovar (okrem sošiek a ostatných ozdobných predmetov, hrncov, džbánov, demižónov a podobných výrobkov používaných na prepravu alebo balenie tovaru, a mlynčekov na kávu a mlynčekov na korenie s nádržkami z keramiky a pracovnými časťami z kovu)

7210

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, v šírke ≥ 600 mm, valcované za tepla alebo za studena „úberom za studena“, plátované, pokovované alebo potiahnuté

7313 00

Ostnatý drôt zo železa alebo ocele; krútený guľatý drôt alebo jednoduchý plochý drôt, tiež s ostňami a voľne krútený dvojitý drôt, druhu používaného na oplotenie, zo železa alebo z ocele

7317 00

Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, Svorky, sponky a podobné predmety zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z ostatného materiálu (okrem predmetov s hlavičkami z medi a zošívacích spiniek v pásoch)

7318

Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky, vrátane pružných a podobné predmety, zo železa alebo ocele (okrem skrutiek do dreva, zátok a podobných výrobkov so závitom)

7415

Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky a podobné predmety, z medi alebo s držadlami zo železa alebo z ocele a medenými hlavičkami, skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky „vrátane pružných podložiek“ a podobné predmety, z medi (okrem zošívacích spiniek, skrutiek do dreva, zátok, čapov a podobných výrobkov so závitom)

8101 96

Volfrámové drôty

8102 96

Molybdénový drôt

8205 90 10

Nákovy; prenosné vyhne; ručne alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče s rámovou konštrukciou (kostrou)

8465 93

Stroje na brúsenie, hladenie alebo leštenie, na opracovanie dreva, korku, kostí, tvrdeného kaučuku, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov (okrem strojov na ručné obrábanie a obrábacích centier)

4504 90 80

Aglomerovaný korok, tiež so spojivom a výrobky z aglomerovaného korku (okrem obuvi a jej častí; vložiek do topánok, tiež odstrániteľných; pokrývok hlavy a ich častí; zátok a priehradiek nábojov do brokovníc; hračiek, herných a športových potrieb a ich častí; blokov, dosiek, listov alebo pásov; dlaždíc akéhokoľvek tvaru; plných valcov vrátane kotúčov; Uzáverov a zátok)

4823 90 85

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, v pásoch alebo kotúčoch so šírkou ≤ 36 cm, v pravouhlých alebo štvorcových listoch, so žiadnou stranou > 36 cm v nepreloženom stave, alebo narezané do určitého tvaru iného ako pravouhlého alebo štvorcového, a predmety z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien, i. n.

6912 00 83

Predmety do domácnosti a toaletné predmety, kameninový tovar (okrem stolového riadu, kuchynského riadu, kúpacích vaní, záchodových mís, výleviek a podobného sanitárneho príslušenstva, sošiek a ostatných ozdobných predmetov, hrncov, džbánov, demižónov a podobných výrobkov používaných na prepravu alebo balenie tovaru)

7108 13 80

Zlato vrátane zlata plátovaného platinou, vo forme polotovarov, na iné ako monetárne účely (okrem plechov a pásov s hrúbkou > 0,15 mm bez podložky a dosiek, tyčí, prútov, drôtov a profilov)

7110 19 80

Platina vo forme polotovarov (okrem plechov a pásov s hrúbkou > 0,15 mm bez podložky a dosiek, tyčí, prútov, drôtov a profilov)

7304 31 20

Presné rúrky, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“ (okrem rúr, rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)

7304 41 00

Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“ (okrem rúr, rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)

8407 33 20

Vratné zážihové piestové motory, druhu používaného na pohon vozidiel 87. kapitoly, s objemom valcov > 250 cm3 ale ≤ 500 cm3

8407 33 80

Vratné zážihové piestové motory, druhu používaného na pohon vozidiel 87. kapitoly, s objemom valcov > 500 cm3 ale ≤ 1 000  cm3

8424 49 10

Poľnohospodárske alebo záhradnícke rozstrekovače/rozprašovače na umiestnenie na traktory alebo ťahače alebo určené na ťahanie traktormi a ťahačmi

8424 82 90

Poľnohospodárske alebo záhradnícke mechanické prístroje, tiež ručné, na striekanie alebo rozstrekovanie tekutín alebo práškov (okrem rozstrekovačov a zavlažovacích zariadení)

8424 89 40

Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov druhu používaného výlučne alebo hlavne na výrobu tlačených obvodov alebo zostáv tlačených obvodov

8424 89 70

Mechanické prístroje, tiež ručné, na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov, i. n.

8467 29 51

Ručné uhlové brúsky, s vlastným zabudovaným elektrickým motorom, pracujúce s vonkajším zdrojom energie

8544 19 00

Drôty na navíjanie na elektrické účely, z materiálu iného ako meď, izolované

8544 49 91

Elektrické drôty a káble, na napätie ≤ 1 000  V, izolované, nevybavené prípojkami, ktorých priemer drôtu v jednotlivých vodičoch > 0,51 mm, i. n.

8708 30 10

Brzdy a servobrzdy a ich časti a súčasti, na priemyselnú montáž: traktorov riadených chodcom, osobných automobilov a vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb, vozidiel na nákladnú dopravu so vznetovým piestovým spaľovacím motorom „dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou“ s objemom valcov ≤ 2 500  cm3 alebo so zážihovým piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov ≤ 2 800  cm3, motorových vozidiel na osobitné účely položky 8705 , i. n.

8708 40 20

Prevodovky, prevodové skrine a ich časti a súčasti, na priemyselnú montáž: traktorov riadených chodcom, osobných automobilov a vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb, vozidiel na nákladnú dopravu so vznetovým piestovým spaľovacím motorom „dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou“ s objemom valcov ≤ 2 500  cm3 alebo so zážihovým piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov ≤ 2 800  cm3, motorových vozidiel na osobitné účely položky 8705 , i. n.

8708 91 20

Prevodovky, prevodové skrine a ich časti a súčasti, na priemyselnú montáž: traktorov riadených chodcom, osobných automobilov a vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb, vozidiel na nákladnú dopravu so vznetovým piestovým spaľovacím motorom „dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou“ s objemom valcov ≤ 2 500  cm3 alebo so zážihovým piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov ≤ 2 800  cm3, motorových vozidiel na osobitné účely položky 8705 , i. n.

8708 92 20

Tlmiče výfuku a výfukové rúry a ich časti a súčasti, na priemyselnú montáž: traktorov riadených chodcom, osobných automobilov a vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb, vozidiel na nákladnú dopravu so vznetovým piestovým spaľovacím motorom „dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou“ s objemom valcov ≤ 2 500  cm3 alebo so zážihovým piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov ≤ 2 800  cm3, motorových vozidiel na osobitné účely položky 8705 , i. n.


PRÍLOHA II

VZOR NA PODÁVANIE SPRÁV UVEDENÝ V ČLÁNKU 6

Správa o rastlinolekárskych kontrolách dreveného obalového materiálu pri dovoze každej zásielky špecifikovaného druhu tovaru s pôvodom v Bielorusku a Číne

Obdobie podávania správ:

Členský štát podávajúci správu:

Príslušné miesta vstupu:

Miesta výkonu kontrol:

Počet zásielok skontrolovaných na mieste určenia:

Počet zásielok skontrolovaných na mieste vstupu:

 

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry:

Počet dovezených zásielok vstupujúcich do Únie cez členský štát, ktorý podáva správu

 

Počet skontrolovaných zásielok

 

z čoho počet zásielok s dreveným obalovým materiálom spĺňajúcim podmienky

 

z čoho počet zadržaných zásielok s dreveným obalovým materiálom nespĺňajúcim podmienky

 

z čoho zásielky obsahujúce škodlivé organizmy bez značky v súlade s normou ISPM15 (uveďte rozdelenie podľa škodlivých organizmov a či značka chýba alebo je nesprávna)

 

z čoho zásielky obsahujúce škodlivé organizmy a značku v súlade s normou ISPM15 (uveďte rozdelenie podľa škodlivých organizmov)

Prosím, uveďte kód krajiny, kód výrobcu/poskytovateľa ošetrenia a kód(-y) ošetrenia značiek ISPM 15.

 

 

z čoho iba zásielky bez značky v súlade s normou ISPM15 (uveďte rozdelenie podľa toho, či značka chýba alebo je nesprávna)

 

% kontrolovaného špecifikovaného druhu tovaru (z celkového počtu zásielok)

 


Top