Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:202:FULL

Úradný vestník Európskej únie, L 202, 9. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 202

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
9. augusta 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1105 z 8. augusta 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formy poskytovania informácií orgánu ESMA príslušnými orgánmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1106 z 8. augusta 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory vyhlásenia o súlade, ktoré majú uverejňovať a zdôvodňovať správcovia významných a nevýznamných referenčných hodnôt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 ( 1 )

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1105

z 8. augusta 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formy poskytovania informácií orgánu ESMA príslušnými orgánmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa od príslušných orgánov vyžaduje, aby orgánu ESMA poskytovali všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností. V záujme zabezpečenia efektívnej a účinnej komunikácie by príslušné orgány a orgán ESMA mali pri žiadaní o informácie, potvrdzovaní prijatia žiadostí o informácie a odpovedaní na žiadosti o informácie používať vymedzené komunikačné kanály vrátane určených kontaktných osôb a štandardizovaných formulárov.

(2)

Informácie, ktoré sú príslušné orgány povinné poskytovať podľa článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011, zahŕňajú informácie potrebné na to, aby orgán ESMA mohol vytvoriť a udržiavať verejný register uvedený v článku 36 ods. 1 uvedeného nariadenia, a najmä informácie uvedené v písmenách a), c) a d) uvedeného článku a akékoľvek následné zmeny uvedených informácií. Príslušné orgány a orgán ESMA by mali byť povinné dohodnúť sa na technických špecifikáciách upravujúcich predkladanie uvedených informácií na webovom sídle orgánu ESMA s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie zasielali presne a bezpečne.

(3)

Informácie, ktoré sú príslušné orgány povinné poskytovať orgánu ESMA podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011, môžu obsahovať osobné údaje a iné citlivé informácie, ktoré nie sú verejne prístupné. Preto je dôležité, aby sa poskytovanie informácií riadilo primeranými ochrannými mechanizmami a pravidlami dôvernosti.

(4)

Príslušným orgánom a orgánu ESMA by sa mal poskytnúť dostatok času na to, aby zaviedli postupy na poskytovanie informácií stanovených v tomto nariadení. Toto nariadenie by sa preto malo začať uplatňovať dva mesiace po tom, ako nadobudne účinnosť.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(6)

Orgán ESMA nevykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy, keďže orgán ESMA dospel k záveru, že by to bolo neprimerané vzhľadom na rozsah pôsobnosti a vplyv vykonávacích technických predpisov, pričom bral do úvahy, že by sa priamo týkali len príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov, a nie účastníkov trhu.

(7)

Orgán ESMA požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Oznamovanie orgánu ESMA na účely jeho registra

1.   V záujme toho, aby orgán ESMA mohol vytvoriť a udržiavať verejný register uvedený v článku 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011, oznamujú príslušné orgány orgánu ESMA informácie uvedené v písmenách a), c) a d) uvedeného článku a akúkoľvek zmenu uvedených informácií do piatich pracovných dní od príslušného rozhodnutia.

2.   Príslušným rozhodnutím je ktorékoľvek z týchto rozhodnutí príslušného orgánu, na základe ktorého vzniká podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011 povinnosť oznamovať orgánu ESMA konkrétne informácie alebo zmenu:

a)

rozhodnutie o udelení povolenia správcovi alebo o jeho registrácii podľa článku 34 ods. 6 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) 2016/1011;

b)

rozhodnutie odobrať alebo pozastaviť správcovi povolenie alebo registráciu podľa článku 35 ods. 1 uvedeného nariadenia;

c)

rozhodnutie o uznaní správcu so sídlom v tretej krajine podľa článku 32 ods. 5 uvedeného nariadenia;

d)

rozhodnutie pozastaviť alebo odňať takéto uznanie podľa článku 32 ods. 8 uvedeného nariadenia;

e)

rozhodnutie povoliť schválenie referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt podľa článku 33 ods. 3 uvedeného nariadenia;

f)

rozhodnutie požadovať ukončenie schválenia referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt podľa článku 33 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Akékoľvek informácie alebo zmeny týchto informácií uvedené v odseku 1 sa zasielajú orgánu ESMA pomocou komunikačného kanálu orgánu ESMA, ktorý zabezpečí, aby sa počas zasielania zachovala úplnosť, integrita a dôvernosť informácií.

3.   Príslušné orgány a orgán ESMA sa dohodnú na informačných technológiách, ktoré sa budú využívať na predkladanie informácií na webovom sídle orgánu ESMA pomocou komunikačného kanálu orgánu ESMA.

Článok 2

Oznamovanie referenčných hodnôt orgánu ESMA uznanými správcami

Akékoľvek oznámenie, ktoré sa má doručiť orgánu ESMA podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011, sa musí doručiť elektronickými prostriedkami, ktoré sú schopné zabezpečiť úplnosť, integritu a dôvernosť údajov počas celého procesu zasielania.

Článok 3

Žiadosti o informácie

1.   Akákoľvek žiadosť orgánu ESMA o informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán podľa článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011, okrem informácií, na ktoré sa vzťahujú články 1 a 2 tohto nariadenia, sa podáva prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušný orgán, od ktorého sa požadujú informácie podľa článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011 (ďalej len „dožiadaný orgán“), potvrdí prijatie žiadosti prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu do siedmich dní od prijatia žiadosti.

Článok 4

Odpoveď na žiadosť o informácie

1.   Dožiadaný orgán poskytuje požadované informácie orgánu ESMA prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe III k tomuto nariadeniu. Na účely získavania a poskytovania požadovaných informácií prijme dožiadaný orgán všetky primerané opatrenia v rámci svojej právomoci. Ak dožiadaný orgán nemôže poskytnúť informácie do predpokladaného dátumu odpovede stanoveného v tomto potvrdení o prijatí žiadosti o informácie, bezodkladne o tom informuje orgán ESMA a poskytne nový predpokladaný dátum odpovede spolu s uvedením dôvodov, prečo je odklad potrebný.

2.   Dožiadaný orgán v prípade potreby konzultuje s orgánom ESMA v súvislosti s akýmikoľvek objasneniami, pokiaľ ide o druh požadovaných informácií a frekvenciu potrebných aktualizácií.

Článok 5

Prostriedky zasielania

Všetky žiadosti o informácie, potvrdenia o prijatí a odpovede na žiadosti o informácie uvedené v článkoch 3 a 4 musia byť v súlade s týmito pravidlami:

a)

musia mať písomnú podobu;

b)

zasielajú sa poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré sú schopné zaručiť úplnosť, integritu a dôvernosť informácií počas celého procesu zasielania;

c)

musia byť adresované:

i)

kontaktnej osobe, ktorú určil príslušný orgán podľa článku 7, v prípade žiadosti zaslanej príslušnému orgánu;

ii)

kontaktnému miestu, ktoré určil orgán ESMA vo svojej žiadosti o informácie, v prípade potvrdenia o prijatí alebo odpovede zaslanej orgánu ESMA.

Článok 6

Dôvernosť

1.   Príslušné orgány zachovávajú dôvernosť, pokiaľ ide o skutočnosť, že bola podaná žiadosť o informácie podľa článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011, obsah tejto žiadosti a akúkoľvek záležitosť, ktorá vznikne počas vybavovania žiadosti, najmä akékoľvek konzultácie medzi orgánom ESMA a príslušným orgánom v súvislosti so žiadosťou.

2.   Ak však orgán ESMA súhlasí so zverejnením alebo ak je zverejnenie potrebné pre súdne konanie, príslušný orgán môže takéto skutočnosti alebo záležitosti zverejniť.

Článok 7

Kontaktné osoby

Každý príslušný orgán určí kontaktnú osobu na účely tohto nariadenia a oznámi jej meno a kontaktné údaje orgánu ESMA do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Akékoľvek následné zmeny, pokiaľ ide o určenie kontaktnej osoby alebo jej kontaktné údaje, sa bezodkladne oznámia orgánu ESMA.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. októbra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Formulár žiadosti o informácie

ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE

Referenčné číslo: …

Dátum: …

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade)

Žiadajúci orgán:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1105)

Meno:

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade)

Dožiadaný orgán:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105)

Meno:

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/Vážený pán [uveďte meno],

v súlade s článkom 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy [na určenie postupov a foriem výmeny informácií], Vás žiadame o informácie v súvislosti so záležitosťou/záležitosťami uvedenou/uvedenými podrobnejšie ďalej v texte.

Uvedené informácie by sme potrebovali do [uveďte predbežný dátum odpovede] alebo, ak to nie je možné, uveďte orientačný údaj o tom, kedy predpokladáte, že budete môcť poskytnúť žiadané informácie.

Dôvody žiadosti o informácie

[Uveďte ustanovenie/ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, podľa ktorých je žiadajúci orgán príslušný riešiť túto záležitosť.]

Žiadosť sa týka informácií o …

[Uveďte opis predmetu žiadosti, dotknutú oblasť dohľadu nad referenčnou hodnotou a účel žiadosti o informácie.]

V nadväznosti na …

[Prípadne uveďte podrobnosti o predchádzajúcej žiadosti, aby ju bolo možné identifikovať]

Informácie zahrnuté do tejto žiadosti sú dôverné v súlade s článkom 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105.

S pozdravom

[podpis]


PRÍLOHA II

Formulár potvrdenia o prijatí žiadosti o informácie

POTVRDENIE O PRIJATÍ ŽIADOSTI O INFORMÁCIE

Referenčné číslo: …

Dátum: …

ODOSIELATEĽ:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade)

Dožiadaný orgán:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1105)

Meno:

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade)

Žiadajúci orgán:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105)

Meno:

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/Vážený pán [uveďte meno],

v súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy [na určenie postupov a foriem výmeny informácií], týmto potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti o informácie s referenčným číslom [uveďte žiadosť].

Predpokladaný dátum odpovede (ak je to v danej fáze možné): …

S pozdravom

[podpis]


PRÍLOHA III

Formulár odpovede na žiadosť o informácie

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE

Referenčné číslo: …

Dátum: …

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade)

Dožiadaný orgán:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1105)

Meno:

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade)

Žiadajúci orgán:

Adresa sídla:

(Kontaktné údaje určenej kontaktnej osoby podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105)

Meno:

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/Vážený pán [uveďte meno],

v súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy [na určenie postupov a foriem výmeny informácií], sme spracovali Vašu žiadosť z [dd.mm.rrrr]s referenčným číslom [uveďte referenčné číslo žiadosti].

Požadované informácie

Poskytnuté informácie sú dôverné a sú zverejnené [uveďte názov žiadajúceho orgánu] podľa [uveďte ustanovenie uplatniteľného odvetvového právneho predpisu] a na základe toho, že informácie zostanú dôverné v súlade s článkom 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105. [Uveďte názov žiadajúceho orgánu] dodržiava požiadavky článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1105 týkajúce sa obmedzení dôvernosti a prípustného používania informácií.

S pozdravom

[podpis]


9.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1106

z 8. augusta 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory vyhlásenia o súlade, ktoré majú uverejňovať a zdôvodňovať správcovia významných a nevýznamných referenčných hodnôt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 8 tretí pododsek a článok 26 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa správcom významných referenčných hodnôt, ktorí sa rozhodnú nespĺňať jednu alebo viaceré konkrétne požiadavky uvedeného nariadenia, ukladá povinnosť uverejniť a zdôvodniť vyhlásenie o súlade, v ktorom uvedú, prečo pre nich nie je vhodné spĺňať uvedené požiadavky. V článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia sa podobná povinnosť ukladá správcom nevýznamných referenčných hodnôt, ale v súvislosti so širším rozsahom požiadaviek.

(2)

Na základe vyhlásenia o súlade by mal každý, kto ho číta, vedieť jasne identifikovať ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa správca referenčnej hodnoty rozhodol neuplatňovať, ako aj dôvody, pre ktoré správca považuje za vhodné, aby uvedené ustanovenia nedodržiaval.

(3)

V článku 25 ods. 7 a v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa vyžaduje, aby sa vo vyhlásení o súlade jasne uvádzalo, prečo správca považuje za vhodné nedodržiavať dotknuté ustanovenia. Vo vzore by sa preto malo vyžadovať samostatné vysvetlenie pre každé z ustanovení, ktoré správca neuplatňuje.

(4)

Voliteľné výnimky pre významné referenčné hodnoty uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sú podmnožinou možných výnimiek pre nevýznamné referenčné hodnoty uvedených v článku 26 ods. 1 uvedeného nariadenia. V záujme toho, aby sa zabezpečil súlad medzi dvomi vykonávacími technickými normami (ďalej aj „vykonávacie technické predpisy“) vyžadovanými článkom 25 ods. 8 a článkom 26 ods. 5 pre uvedené výnimky a zabránilo sa možnému zbytočnému administratívnemu zaťaženiu pre správcov referenčných hodnôt, je žiaduce mať tieto vykonávacie technické predpisy v jednom nariadení.

(5)

Správcovia sa môžu rozhodnúť, že pre skupinu referenčných hodnôt použijú jedno vyhlásenie o súlade, ak takéto vyhlásenie umožňuje jasnú identifikáciu ustanovení, ktoré sa správca rozhodol neuplatňovať na jednotlivé referenčné hodnoty zahrnuté do vyhlásenia o súlade. Významné a nevýznamné referenčné hodnoty by sa nemali zahŕňať do jedného vyhlásenia o súlade. Ak skupina referenčných hodnôt zahŕňa významné a nevýznamné referenčné hodnoty, mali by sa vypracovať aspoň dve vyhlásenia o súlade.

(6)

Správcom by sa mal poskytnúť dostatok času na to, aby zabezpečili súlad s požiadavkami tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa preto malo začať uplatňovať dva mesiace po tom, ako nadobudne účinnosť.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(8)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzory vyhlásenia o súlade

1.   Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. októbra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2018.

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011

Položka

Textové pole

A.   Všeobecné informácie

1.

Dátum vytvorenia tohto dokumentu a v uplatniteľných prípadoch aj dátum jeho poslednej aktualizácie

1.

Vytvorený: [dd/mm/rr]

Posledná aktualizácia: [dd/mm/rr]

2.

Meno/názov správcu

2.

[Ako sa uvádza v „registri správcov a referenčných hodnôt“ uverejnenom orgánom ESMA]

3.

Príslušný vnútroštátny orgán

3.

[Príslušný orgán, ktorý správcovi udelil povolenie alebo ho zaregistroval podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011]

V nasledujúcom oddiele:

sa identifikuje významná referenčná hodnota alebo významné referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňujú ustanovenia,

sa identifikujú ustanovenia, ktoré sa správca rozhodol neuplatňovať,

sa vysvetľuje, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať jednotlivé ustanovenia.

Ak sa tento dokument vzťahuje na viac ako jednu významnú referenčnú hodnotu, ktorú poskytuje správca, samostatný oddiel sa musí vyplniť za každý súbor referenčných hodnôt, pre ktoré platí, že:

pri všetkých uvedených referenčných hodnotách sa správca rozhodne neuplatňovať rovnaké ustanovenia a

vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať konkrétne ustanovenie, je pri jednotlivých ustanoveniach pre všetky uvedené referenčné hodnoty rovnaké.

B.    [Vložte meno/názov správcu, ako sa uvádza v položke 2 oddielu A] sa rozhodol neuplatňovať tieto ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o významnú referenčnú hodnotu alebo významné referenčné hodnoty uvedené nižšie

1.

Referenčná hodnota alebo referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňuje ustanovenie (ustanovenia)

1.

[Vložte názov referenčnej hodnoty alebo jednotlivých referenčných hodnôt vrátane príslušného medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov (ISIN) alebo, ak ISIN nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný identifikátor]

2.

Údaj o tom, kde je uverejnené vyhlásenie o referenčnej hodnote pre príslušnú referenčnú hodnotu alebo pre jednotlivé príslušné referenčné hodnoty

2.

[napr. odkaz na webovú stránku]

3.

i)

Ustanovenie alebo ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa neuplatňujú

ii)

Pri každom ustanovení uveďte dôvody, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho

3. i)

[Pri každom ustanovení uveďte číslo článku, odsek a v uplatniteľných prípadoch aj konkrétny bod nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako aj celé znenie ustanovenia]

3. ii)

[Pri každom ustanovení uveďte konkrétne, podrobné a jasné vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho, s prihliadnutím na povahu a vplyv referenčnej hodnoty alebo referenčných hodnôt a veľkosť správcu.]

PRÍLOHA II

Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011

Položka

Textové pole

A.   Všeobecné informácie

1.

Dátum vytvorenia tohto dokumentu a v uplatniteľných prípadoch aj dátum jeho poslednej aktualizácie

1.

Vytvorený: [dd/mm/rr]

Posledná aktualizácia: [dd/mm/rr]

2.

Meno/názov správcu

2.

[Ako sa uvádza v „registri správcov a referenčných hodnôt“ uverejnenom orgánom ESMA]

V nasledujúcom oddiele:

sa identifikuje nevýznamná referenčná hodnota alebo nevýznamné referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňujú ustanovenia,

sa identifikujú ustanovenia, ktoré sa správca rozhodol neuplatňovať,

sa vysvetľuje, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať jednotlivé ustanovenia.

Ak sa tento dokument vzťahuje na skupinu nevýznamných referenčných hodnôt, ktoré poskytuje správca, samostatný oddiel sa musí vyplniť za každý súbor referenčných hodnôt, pre ktoré platí, že:

pri všetkých uvedených referenčných hodnotách sa správca rozhodne neuplatňovať rovnaké ustanovenia a

vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať konkrétne ustanovenie, je pri jednotlivých ustanoveniach pre všetky uvedené referenčné hodnoty rovnaké.

B.    [Vložte meno/názov správcu, ako sa uvádza v položke 2 oddielu A] sa rozhodol neuplatňovať tieto ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nevýznamnú referenčnú hodnotu alebo nevýznamné referenčné hodnoty uvedené nižšie

1.

Referenčná hodnota alebo referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňuje ustanovenie (ustanovenia)

1.

[Vložte názov referenčnej hodnoty alebo jednotlivých referenčných hodnôt vrátane príslušného medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov (ISIN) alebo, ak ISIN nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný identifikátor]

2.

i)

Ustanovenie alebo ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa neuplatňujú

ii)

Pri každom ustanovení uveďte dôvody, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho

2. i)

[Pri každom ustanovení uveďte číslo článku, odsek a v uplatniteľných prípadoch aj konkrétny bod nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako aj celé znenie ustanovenia]

2. ii)

[Pri každom ustanovení uveďte konkrétne, podrobné a jasné vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho.]

Top