Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 194, 31. júla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
31. júla 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1069 z 26. júla 2018 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

1

 

 

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1070 z 26. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1970, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1071 z 30. júla 2018, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/468

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1072 z 30. júla 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1073 z 30. júla 2018, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1074 z 30. júla 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1075 z 27. júla 2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky Ampelomyces quisqualis kmeň AQ10 ako účinnej látky s nízkym rizikom a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1076 z 30. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky izoflurán, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1077 z 30. júla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1078 z 30. júla 2018, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na vykazovanie s referenčnými dátumami od 30. júna 2018 do 29. septembra 2018 ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1079 z 30. júla 2018 o povolení prípravku s obsahom Bacillus subtilis DSM 28343 ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené prasiatka (držiteľ povolenia Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1080 z 30. júla 2018 o povolení prípravku s obsahom Bacillus subtilis DSM 29784 ako kŕmnej doplnkovej látky pre minoritné druhy hydiny vo výkrme a minoritné druhy hydiny chovanej na znášku (držiteľ povolenia Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1081 z 30. júla 2018 o povolení prípravku s obsahom Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané vo výkrme (držiteľ povolenia spoločnosť Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastúpená spoločnosťou Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1082 z 30. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v Stredoafrickej republike

140

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1083 z 30. júla 2018, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

142

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1084 z 30. júla 2018, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2018/475

144

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1085 z 30. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

147

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1086 z 30. júla 2018, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

150

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1087 z 30. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

152

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie č. 1/2018 Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej z 22. marca 2018, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku výboru pre DHP [2018/1088]

158

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top