EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:099:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 99, 19. apríla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 99

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
19. apríla 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Zmeny Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR z roku 1975)

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/588 z 18. apríla 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o 1-Metylpyrolidín-2-ón ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/589 z 18. apríla 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o metanol ( 1 )

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/590 zo 16. apríla 2018, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Spolkovou republikou Nemecko

10

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/591 zo 16. apríla 2018, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Spolkovou republikou Nemecko

11

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/592 zo 16. apríla 2018, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov za Luxembursko

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/593 zo 16. apríla 2018, ktorým sa Talianskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 218 a 232 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/594 z 13. apríla 2018 o identifikácii 1,2-anhydridu kyseliny benzén-1,2,4-trikarboxylovej (trimelitický anhydrid, TMA) ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy podľa článku 57 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [oznámené pod číslom C(2018) 2112]  ( 1 )

16

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 94/17/COL z 31. mája 2017, ktorým sa ukončuje formálne vyšetrovacie konanie v súvislosti s výnimkou pre ambulantné služby v rámci schémy diferencovaných príspevkov na sociálne zabezpečenie na obdobie 2014 – 2020 (Nórsko) [2018/595]

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top