EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:081:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 81, 23. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 81

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
23. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/480 zo 4. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o finančných derivátových nástrojoch výlučne na účely hedžingu, dostatočnej životnosti európskych dlhodobých investičných fondov, kritériách na posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich a na ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať, a o typoch a charakteristikách služieb, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/481 z 21. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/482 z 22. marca 2018 o maximálnej nákupnej cene sušeného odstredeného mlieka pre prvú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/154

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/483 z 22. marca 2018 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre osemnástu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

9

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál určitých rodov alebo druhov Palmae v súvislosti s Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/485 z 19. marca 2018, ktorým sa Dánsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 75 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

13

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/486 z 19. marca 2018, ktorým sa Maďarsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

15

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/487 z 20. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Oesterreichische Nationalbank

17

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/488 z 20. marca 2018, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom

19

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/489 z 21. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/675 o opatreniach na prevenciu pred zavlečením vírusu slintačky a krívačky z Alžírska a Tuniska do Únie [oznámené pod číslom C(2018) 1604]  ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/490 z 21. marca 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/365/ES o núdzových opatreniach na zabránenie zavlečeniu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom [oznámené pod číslom C(2018) 1607]

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/491 z 21. marca 2018 o súlade spoločného návrhu na predĺženie koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Stredomorie, ktorý predložili dotknuté členské štáty, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 [oznámené pod číslom C(2018) 1634]

23

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/492 z 22. marca 2018, ktorým sa mení príloha k Menovej dohode medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou

25

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/493 z 22. marca 2018, ktorým sa mení príloha k menovej dohode medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

45

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/494 z 22. marca 2018, ktorým sa mení príloha A k menovej dohode medzi Európskou úniou a Monackým kniežatstvom

65

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/495 z 22. marca 2018, ktorým sa mení príloha k menovej dohode medzi Európskou úniou a Vatikánskym mestským štátom

77

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/496 z 22. marca 2018 o vytvorení ročného zoznamu priorít na vypracovanie sieťových predpisov a usmernení na rok 2018 ( 1 )

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top