EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:056:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 56, 28. februára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 56

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
28. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/295 z 15. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide o konštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, na účely typového schválenia dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/296 z 27. februára 2018 o neschválení účinnej látky extrakt z Reynoutria sachalinensis v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/297 z 20. februára 2018, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

33

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/298 z 26. februára 2018 o podpore zo strany Únie činnostiam prípravnej komisie pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

34

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/299 z 26. februára 2018 o podpore Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia na účely podpory vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

46

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/300 z 11. januára 2018 o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia atlantického koridoru železničnej nákladnej dopravy, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [oznámené pod číslom C(2018) 51]

60

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/301 z 26. februára 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/926 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2016 [oznámené pod číslom C(2018) 1078]

62

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 ( Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017 )

66

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013 )

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top