EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:012:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 12, 17. januára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 12

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
17. januára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o predĺžení platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

1

 

*

Informácia o predĺžení platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/63 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/571, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov ( 1 )

2

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/64 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 s cieľom uviesť, ako sa kritériá uvedené v článku 20 ods. 1 písm. c) bode iii) majú uplatňovať na účely posúdenia, či by v dôsledku určitých udalostí mohlo dôjsť k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch ( 1 )

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/65 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o spresnenie technických prvkov vymedzenia pojmov stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia ( 1 )

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/66 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o určenie toho, ako sa má posudzovať nominálna hodnota iných finančných nástrojov než deriváty, pomyselná hodnota derivátov a čistá hodnota aktív investičných fondov ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/67 z 3. októbra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o stanovenie podmienok posúdenia vplyvu vyplývajúceho z ukončenia alebo zmeny existujúcich referenčných hodnôt ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/68 z 8. januára 2018, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Carne de Salamanca“ (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/69 zo 16. januára 2018, ktorým sa ruší zápis chráneného zemepisného označenia „Carne de Morucha de Salamanca“ (CHZO)

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/70 zo 16. januára 2018, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórpyrifos-metylu, cyprokonazolu, difenokonazolu, fluazinamu, flutriafolu, prohexadiónu a chloridu sodného v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/71 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje výnimka pre výrobu a veľkoobchodný predaj elektriny v Holandsku z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES [oznámené pod číslom C(2017) 8339]  ( 1 )

53

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2268 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ( Ú. v. EÚ L 334, 15.12.2017 )

62

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017 o nadviazaní stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a stanovení zoznamu zúčastnených členských štátov ( Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2017 )

63

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/1918 z 28. októbra 2016 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s plazivou obrnou ( Ú. v. EÚ L 296, 1.11.2016 )

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top