Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 295, 14. novembra 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 295

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
14. novembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2060 zo 6. novembra 2017 o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2061 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

3

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2062 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

4

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2064 z 13. novembra 2017, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1420

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2065 z 13. novembra 2017, ktorým sa potvrdzujú podmienky schválenia účinnej látky 8-hydroxychinolín uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408, pokiaľ ide o zaradenie účinnej látky 8-hydroxychinolín do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2066 z 13. novembra 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje prášok z horčičných semien ako základná látka a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2067 z 13. novembra 2017 o neschválení extraktu z papriky (kapsantín, kapsorubín E 160c) ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2068 z 13. novembra 2017 o neschválení sorbanu draselného ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2069 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a prochinazid ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2070 zo 6. novembra 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Fínskou republikou

54

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2071 z 13. novembra 2017, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku

55

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2072 z 13. novembra 2017, ktorým sa aktualizuje a mení zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1426

57

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2073 z 13. novembra 2017, ktorým sa mení spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom

59

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

60

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor ( 1 )

69

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2076 zo 7. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/607/ES, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ tuhým krytinám [oznámené pod číslom C(2017) 7247]  ( 1 )

74

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2077 z 10. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/50/ES o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu na území Spoločenstva [oznámené pod číslom C(2017) 7374]  ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2078 z 10. novembra 2017, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2017) 7391]

77

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2079 z 10. novembra 2017, ktorým sa povoľuje umiestnenie extraktu s vysokým obsahom taxifolínu na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2017) 7418]

81

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní (ECB/2017/29)

86

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2017/30)

89

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top