EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 27, 1. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 27

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
1. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/161 z 31. januára 2017, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

99

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/162 z 31. januára 2017, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2016 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2226, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2016 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch

101

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/163 z 31. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

113

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ ( 1 )

115

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/165 z 27. januára 2017, ktorým sa vymenúva jeden člen a dvanásti náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Francúzskou republikou

121

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/166 z 27. novembra 2015 o štátnej pomoci SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), ktorú sa chystá implementovať Portugalsko pre spoločnosť Volkswagen Autoeuropa, Lda [oznámené pod číslom C(2015) 8232]  ( 1 )

123

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/167 z 30. januára 2017, ktorým sa Belgicku, Českej republike, Francúzsku a Španielsku dočasne povoľuje certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál špecifických druhov ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici Rady 2008/90/ES z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu [oznámené pod číslom C(2007) 60]

143

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/168 z 31. januára 2017 o určení technických špecifikácií „Osobitnej skupiny pre internetovú techniku“ (IETF), na ktoré sa môže odkazovať pri verejnom obstarávaní ( 1 )

151

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 1/2015 z 19. novembra 2015 o zmene dodatkov 1, 2 a 4 k prílohe 4 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami [2017/169]

155

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov ( Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top