Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:280:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 280, 18. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 280

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
18. októbra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1830 z 11. októbra 2016 o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1831 zo 14. októbra 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1832 zo 17. októbra 2016, ktorým sa menia vzory certifikátov na dovoz mäsových prípravkov, mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev, ako aj čerstvého mäsa z domácich nepárnokopytníkov do Únie stanovené v rozhodnutiach 2000/572/ES a 2007/777/ES a nariadení (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa verejného zdravia v súvislosti s rezíduami ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1833 zo 17. októbra 2016 o povolení prípravku z lektínov z fazule záhradnej (lektíny z Phaseolus vulgaris) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ciciaky (držiteľ povolenia Biolek Sp. z o. o.) ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1834 zo 17. októbra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku monepantel ( 1 )

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1835 zo 17. októbra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1836 z 10. októbra 2016, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rakúskou republikou

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1837 z 11. októbra 2016, ktorým sa Poľskej republike povoľuje, aby naďalej uplatňovala opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

28

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1838 z 13. októbra 2016 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov na rok 2016

30

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1839 zo 17. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

32

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1840 zo 14. októbra 2016, ktorým sa mení príloha IV k smernici Rady 2009/156/ES, pokiaľ ide o metódy diagnostiky afrického moru koní [oznámené pod číslom C(2016) 6509]  ( 1 )

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/918 z 19. mája 2016, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2016 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top