EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:202:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 202, 28. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 202

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
28. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1224 z 18. júla 2016 o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Malty, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1225 z 18. júla 2016 o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o všeobecných zásadách účasti Libanonskej republiky na programoch Únie

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o nepovinné vyhradené výrazy pre olivový olej

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1227 z 27. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1228 z 27. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1229 z 27. júla 2016 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie júl 2016 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1230 z 12. júla 2016, ktorým sa stanovuje, že Portugalsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady z 21. júna 2013

21

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1231 z 18. júla 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o žiadosť Gruzínska, aby sa stalo zmluvnou stranou tohto dohovoru

24

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1232 z 18. júla 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v súvislosti s rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1233 z 26. júla 2016, ktorým sa vymenúva jeden člen a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Cyperskou republikou

41

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1234 z 26. júla 2016, ktorým sa vymenúvajú dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Talianskou republikou

42

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1235 z 26. júla 2016, ktorým sa schvaľuje laboratórium v Kórejskej republike na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek [oznámené pod číslom C(2016) 4665]  ( 2 )

43

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1236 z 27. júla 2016, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska [oznámené pod číslom C(2016) 4983]  ( 2 )

45

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/973 zo 17. júna 2016 o povolení zinkium-bislyzinátu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016 )

56

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti ( Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015 )

56

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní ( Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015 )

56

 


 

(1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top