EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:074:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 74, 19. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 74

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
19. marca 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/402 z 15. januára 2016 o podpise a uzavretí Dohody medzi Radou ministrov Albánskej republiky a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností

1

 

 

Dohoda medzi Radou ministrov Albánskej republiky a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES ( 1 )

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/404 z 18. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/405 z 18. marca 2016, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2016 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2077 pre vajcia, vaječné výrobky a vaječné albumíny s pôvodom na Ukrajine

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/406 z 18. marca 2016, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1384/2007 na hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/407 z 9. marca 2016 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass)

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/408 z 10. marca 2016 o dočasnom pozastavení premiestňovania 30 % žiadateľov pridelených Rakúsku podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka

36

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/409 zo 14. marca 2016, ktorým sa vymenúva člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

38

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/410 zo 14. marca 2016, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom

39

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/411 z 18. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

40

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/412 zo 17. marca 2016, ktorým sa členským štátom povoľuje poskytnúť dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o jaseňové drevo s pôvodom alebo spracované v Kanade [oznámené pod číslom C(2016) 1635]

41

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/413 z 18. marca 2016, ktorým sa určuje lokalizácia pozemnej infraštruktúry systému zriadeného v rámci programu Galileo a ktorým sa prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie jej fungovania, a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2012/117/EÚ ( 1 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top